Tải bản đầy đủ

Kantar Moru

gvmy` ivbv

KvšÍvi gi“

KvRx Av‡bvqvi †nv‡mb

GK
wewmAvB †nW‡KvqvU©vi, gwZwSj, XvKv|
ÔGUv GKUv LvcQvov e−vBÛ wgkb, ivbv, cy‡ivcywi
AwdwkqvjI ejv hvq bv|Õ Pyi“‡U AwMœms‡hvM K‡i ej‡jb
ivnvZ Lvb| mycwimi Kvgivq wekvj †W¯‹Uvi †cQ‡b e‡m
wZwb| `c`c K‡i jvdv‡”Q Kcv‡ji wkiv| ÔLei †c‡qwQ,
†gvU †ZBkUv wgmvBj Avi wbDwK¬qvi IAi‡nW Pywi †M‡Q|
Bw_Iwcqvq i‡q‡Q GLb †m¸‡jv|Õ
ÔwgmvBj¸‡jv Kv‡`i, m¨vi?Õ
ÔGK K_vq ej‡Z †M‡j mevi| Av‡gwiKv, ivwkqv, wgki,
BmivBj, wmwiqv GgbwK Biv‡KiI| me‡P‡q gvivZ¥K K_v, G
†`k¸‡jv G‡K Ab¨‡K m‡›`n Ki‡Q| Av‡gwiKv g‡b Ki‡Q
ivwkqv wKsev wjweqv Zvi wgmvBj Pywi K‡i‡Q, ivwkqv g‡b
Ki‡Q Av‡gwiKv| BmivBj g‡b Ki‡Q wgki Avi wgki fve‡Q
BmivBj| BivK m‡›`n Ki‡Q Av‡gwiKv‡K|

Ôwgki †QvU †_‡K gvSvwi cvj−vi cuvPUv wgmvBj LyB‡q‡Q|
BmivBj †_‡K Pywi †M‡Q Ggwb AviI QÕUv| Avgiv Rvwb, Giv
†KDB KviI wRwbm Pywi K‡iwb, A_P ci¯ú‡ii wei“‡× hy‡×
KvšÍvi gi“

1


Rwoq coZ G`i `wi ne bv| Ges Lye wkM&wMwiB NUe
mUv|ế
ễmăvi, PywiUv Kviv Kij?ế ivbv wewĐZ Kẫ cệk Kij|
ễgvjw`wb| ievZâv gvjw`wb| `y`âv cệKwZi GK
AaâvbƠv`| eỷw`b ai Ii Ici bRi ivLwQ Avgiv|
wgmvBjájv GLb Ii nvZ AvQ| Zvi mẵ hvM w`qQ
AviK wbI-dăvwmữ ẹ eêbv KwU| găvKwjb bvg wbRK
cwiPq `q m B`vbxs| `yRbB WêêvMi mẵI RwoZ| mivmwi
wKbv Rvwb bv, Ze Drcv`b KiQ Iiv Kv_vI, GUv cệvq
wbwZ| AbK `k hvMvhvM KiwQ, wKz mveavb Kivi
ciI KD Zgb áiZĂ w`Q bv| A_P Avwg eăvcviUvK
gvUB nvjKvfve wbZ cviwQ bv, ivbv| gvjw`wb mviv
`ywbqvq hyì evwaq w`Z cvi| ZvgvK WKwQ AvjvPbvi
Rbă| Kx gb nq Zvgvi? evR wPvq mgq bú KiwQ?ế
ễRĂx, măvi,ế `p Kẫ ejj ivbv| jả Kij MÔÂxi nq
DVQ ivnvZ Lvbi gyLi Pnviv| PU& Ki ejj, ễAvcbvi
hLb m`n nqQ eăvcviUv Zwjq `Lv `iKvi| ZvQvov,
gvjw`wbi wKQy wKQy LuvR-Lei ivbv GRwíi gvaăgI Rvbv
MQ| Avgiv Rvwb Ii cả wKQyB AmÔÂe bq|ế
ễGevi Zvnj ejv hvq,ế boPo emjb ivnvZ Lvb|
AvkƯ `Lvj eyovK| ivbv fvej eqmi mẵ mẵ big nq
hvQ bvwK eyov! ễAvM eySZ ne Ii DẽkăUv wK| eySZ
nj KvDK bv KvDK hZ ne evB wgkb| Zvgvi
K_vUvB mevi AvM gb coj Avgvi| ek wKQyw`b AvwdôKvq
QywU KvwUqQ Zzwg| KvRB ILvbKvi cwiek Zvgvi fvj
Rvbv _vKvi K_v| hvB nvK,ế Pqvi mvRv nq emjb eì|

ễI hw` Rvbvb bv w`q wewfb `k wgmvBj QyuoZ _vK wK
NUe eySZB cviQ| GK `k Suvwcq coe AviK `ki
Ici| KvRB hfve nvK VKvZ ne IK|ế
W _K ễUc wmàUế jLv GKUv dvỡvi Zzj wbjb
eì| ccviájvq PvL eywjq ejZ ùi Kijb, ễmậi


`kKi klfvM wbI-dăvwmữ wnme BZvwjZ KgâKvấ
PvjvwQj ievZâv gvjw`wb| ivRbxwZ I msMVb wbq hZw`b
eă wQj Zvi eăvcvi KviI gv_veă_v wQj bv| wKz ci m
mwnsmZvi c_ eQ bq| BZvwjqvb cywjm ZvK Mệòvi Kivi
AvMB wjfbâv _K `kvix nq m|
ễAvwki `kKi gvSvgvwS mgq nVvr Ki GKevi
wbLuvR nq hvq jvKUv|ế
ễmăvi, PvBwbRiv ev Abă Kvb `k, hgb Dậi Kvwiqv,
Ii mv_ RwoZ bq Zv? I`i Zv wgmvBj Lvqv hvqwb|ế
ễGK K_vq bv ejv hvQ bv, wKz Avgvi AZ
aviYvẹgvjw`wb GKvB KiQ Gme|ế PyiUi auvqvq eyKUv
fi wbjb eì|
ễBw_Iwcqvi Kv_vq iqQ I?ế
ễWvbvwKj, wRIwbữ BUwjRí LuvR ei KiZ
ciwQj Ii| wKz IB châB| `yếgvm AvM I`i GRU
mêd DavI nq hvq|ế
ễWvbvwKj, m Zv gifwg, măvi|ế
ễwVK| mvBbvBqi gZ IUvI GKUv IqBữjăv, ivbv|
Bw_Iwcqvb`i IUvi Ici Kvb wbqY bB| Avi gvjw`wb
h ILvb NuvwU MoQ GK_v Iiv wekƯvmB KiZ PvBQ bv|
m hvKM, WvbvwKji evwm`viv APbv jvK `Lj Lyb

2

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

3


KiZ wỉav Ki bv| Bw_Iwcqvi gvbwPẻ iqQ RvqMvUv,
wKz AvgnvwiK DcRvwZ, hviv GLb ảgZvq, IUvK mfă
Ki Zvjvi Kvb D`ăvM AvcvZZ wbQ bv| eo wekêx
RvqMv, ivbv|
ễGLb Zzwg wK ej, ivbv? Bw_Iwcqvq hve GKevi?
`Le cwiwwZ Av`Z KZLvwb NvjvU?ế
ễhve, măvi|ế
ễGK evOvjx wevbx AvQ gvjw`wbi mv_; Avgvi mẵ
AbK w`bi cwiPq,ế ejjb ivnvZ Lvb| ễKz`iZ Payix|
eZâgvb WêvM AăvwW| WvbvwKj hvevi ci ZvK AăvwW nZ
evaă KiQ gvjw`wb| AvgvK AbK Bbdgâkb hywMqQ
m| Zzwg Mj Zvi mvnvhă cve|ế dvBjUv mvgbi w`K
Vj w`jb eì| A_âvr hZ cviv Zzwg Gevi| hZUv big
fvewQj ZZUv eyov GLbI nqwb eyov, cwiđvi eySZ cvij
ivbv|
cieZxâ mòvn WvbvwKj mÔỳKâ covkvbv Ki hv Rvbj
ZvZ gvUI AvkƯ nZ cvij bv ivbv| GgbwK Ii h
cwiPq Lvov Kiv njv, mUvI Ii gb aij bv| AvgwiKv
Awfevmx GK evOvjx gymjgvb m| bvg Avjx AvKei| GB
cvewjK IAKâm GwwbqviwUK gvwKâb gyjyKi cệwZwU
mvewWwfkb Kvjv ZvwjKvfz KiQ| `vl wK Zvi? bv, m
ePviv ILvb wMqI evOvjxqvbv QvoZ cviwb|
KUêvKUi`i KvQ _K ``vi Nyl LvIqvi e`bvg iqQ
jvKUvi|
biIqwRqvb GK dôBUvi GLb mxU eyK KiQ m| M
eă gvmvIqv| ivv wbgâvY KiZ cvi Ggb jvKi `iKvi

GqvicvUâ Wvd&j& eăvM I Mvcb KÔỳvUâgUmgì Zveovbv
myUKmUv LyuR wbj ivbv| Mvcb KzVzixZ vb cqQ cệPyi
Mvjv-áwj I PgrKvi GK Uêăvwífvi| Gevi Uăvwã WvKj|
ivbvi mv`ii áWDBj myUUv GK bRi `L wbj WêvBfvi|
ễeviv Wjvi ne Zvgvi KvQ?ế
ễnuăv,ế ejj ivbv| ễwKz wgUviUv BDR Kiv| bBj cệ_g
Avagiv Kie Zvici AwfhvM `vqi Kie, evSv MQ?ế
ivbvi w`K wỉZxqevi `wúảc Kij jvKUv| Avjx
AvKeii Qek Qo evanq ewiq AvmZ PvBQ gvmy`
ivbv, Ze ZKâvZwKâ KiZ Mj bv WêvBfvi, b-Kvữgm
bvwgq w`j| webv evavq Kvữgm& cvi nZ cvij I| GKRb
UêvK WêvBfvi IK cuQ w`j ễkc gvBqviế RvnvR|
KuvKov, KvjvPyjv ữzqvWâ, ewe gyi, ivbvK `L Lye
GKUv Lywk nqQ gb njv bv| nqZv GKUv KviY, ivZ
`yUv evR GLb, Avi bqZv Ii ekflv| KwebUv `wLq
`qvq jvKUvK eLwkm w`j I|
ễIqvWâig mvZUv _K bUvi gaă eêKdvữ cveb,ế
ejj jvKUv| ễgB w`q bg GK bÔ^i WK|ế
ễnW Kv_vq?ế
ễcăvmvi Kwebájvi mvgbB| kvIqviI cveb|
`Leb, f`êgwnjv`i fq cvBq `eb bv hb|ế
jvKUv Pj Mj KvU Lyj myUKm Aájv Pvjvb
Kij ivbv, Zvici `iRv eĩ Ki Ly` KwebUv ciL Ki

4

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

coQ Bw_Iwcqvq| KvRB wVK njv IqvwksUb nq
gvmvIqv hvQ gvmy` ivbv|

5


wbj| gBbWKgyLx GK cvUânvji cvk wmẵj evẳ| gBb
WKUvi Aevb cvUâ mvBW| WKUvI Iw`K| `Lv Mj
cvZjv c`âv DắĂj Avjvi cệek VKvZ cviQ bv| divqvWâ
evộnW iqQ wmẳ| mẵ jvMvqv KwÔ^bkb KơwRU I Pữ
Af Wêqvmâ| mKvj gvjcẻ Lyj mvRve wmìv wbj ivbv|
wewmAvB RvwbqQ căvmvi wjữ AvcvZ`wúZ wbivc`|
Ze mgqvfve mfve bvwK LwZq `Lv mÔÂe nqwb| mveavb
_vKZ ejv nqQ IK|
mveavb _vKZ ejv nqQ fvj K_v, fvej ivbv, wKz wK
_K wKsev Kvi KvQ _K? evwZ wbwfq eyK nuU evẳ
DV coj ivbv| NygUv gvUI fvj njv bv Ii|

`yB
h Kvb RvnvR mvMi fvmvbv GK SKgvwi, wKz kc
gvBqvi-Gi àziv hb cY KiQ ỷjvo Ki hvẻx`i RĂvwjq
gvie| nvZNwoZ bRi eyjvj ivbv| mvZUv| wmìv wbZ nq
GLb| wữjUv mẵ be? Avjx AvKeii KvQ Qywi _vKj
gvbve? gbwi KiZ cvij bv| myUKmi Mvcb
KÔỳvUâgU klZK jyMvi I Ly` Măvm evgvUvK mẵ w`Z
iq Mj IUv| AvR mKvj NygKvZzi GK ữzqvWâ bq, AbK
gvbyli KZnjx PvLi mvgb coZ ne IK|
6
gvmy` ivbvé293

ivbv mvgb wMq, nW eăenvi Ki, kvIqvi wbj| Zvici
Kweb wdi Gm Kvco evQvB Kij| kc gvBqvi
dgâvwjwUi Kvb cệqvRb bB| dơvbj kvUâ, IAKâ căvU Avi
IqvUvicệd RăvKU Mvq Povj ivbv| Gevi eêKdvữi
cvjv|
wQgQvg GK IqvWâig| `k Rbi gZ emvi AvqvRb,
Zvigvb RvnvR hvẻx ewk bB| ữzqvWâ ewe gyi ivbvK Rym,
ăvÔ^j&W& GM, exd I Kwd cwiekb Kij| Ii LvIqv cệvq
mviv Gmgq eq `ÔỳwZwU Ni cệek Kijb|
BsiR GuivẹRăvK I Wwe PvjâUb| f`êjvKi GKnviv
Mob I dăvKvm Mvqi is `L Kivbx gb nq, Ges
wQjbI bvwK ZvB, jUvwiZ evwR gi w`q Ges Zvici eywì
Ki UvKvUv LvwUq `uvwoq MQb| f`êgwnjvi gvUvmvUv
wMbx-evwb Pnviv| ^vgx-x `yếRbB cvki KvVvq, nVvr
AvOyj dzj KjvMvQ nIqvZ ồgY wccvmy nq DVQb| Ges
`yếRbB evKăevMxk|
ễAvcwb bidvKi jvK, wgữvi AvKei?ế RăvK cệk
Kijb|
ễbv,ế ejj ivbv| ễevsjv`kx| Iwc Iqvb AvgwiKv
GmwQ|ế
ễI, ZvB bvwK,ế myi Zzjjb wgmm PvjâUb| ễAvcbv`i
evsjv`k miKvi wKz UzăwiRg gvUI gbvhvMx bq|
`yếeQi AvM evsjv`k wMqwQjvg Avgiv| KãevRvi,
my`ieb Gme RvqMv Lye fvj jMQ| wKz _vKv-LvIqvi
eăevi cệksmv KiZ cviwQ bv, `ytwLZ, Avi...ế
f`êgwnjvi eZv mswảò nIqvi Rbă ivbvI LvwbKUv
Kvvi gi

7


`vqx| Avjx AvKei wnme IK ùb hZ ne, wKz
gvSgaă ỷu, nuv Kiv Qvov K_vcK_b Ii Avi Kvb
AskMệnY _vKe bv| Avjx AvKei căvPvj ùbe Zvi KviY
eojvK mnhvẻx`i KvQ _K wWêẳ Lmvbvi Zvj _vKe
m| Ges mÔÂe nj WjviI|
Aekl, AekăÔÂvex mB cệkUv Kijb wgmm| ễGB
RvnvR Kb DVQb, wgữvi AvKei?ế
ễBw_Iwcqv hvwQ|ế
ễKb RvbZ cvwi?ế
ễKvR| Avwg GKRb Gwwbqvi| ivv-NvU, WêbR
wmữg Gme Zwi Kwi|ế
ễevn, Lye BUviwữs KvR gb nQ?ế
ễWvj-fvZ RyU hvq AviwK|ế
ivWwewỡs mÔ^ĩ wekl Rvbvi K_v bq Kivbxi wKsev
Mnea~i, KvRB PvjâUb`iK wbR cwiPq hv w`Q Zv wbq
wPv bB ivbvi| I cb Ki Avwẽm Avevev hZ PqwQj,
wKz nVvr AvgwiKvi evgv Pywii Lei cq gZ cvởQb
Rbvij| GB RvnvR DVZ ejQb ivbvK| ZvQvov ivbvi
Kfvii mẵ bvwK PgrKvi Lvc Lq hvq GB myjf ồgY|
wgmm PvjâUbi Riv I GKZidv eKeKvwb gvi Lq
Mj IqvWâig dôBUvii AviK hvẻx cệek KiZ| `iRv
w`q hyeZxwU XzKZB ivbvi gbi KăvwebU dvBj KvWâ
Iởvbv ùi nq Mj| jÔ^v, KzPKzP Kvjv Pyj, Ac~eâ my`i
`nejix, AvKlâYxq gyLkêxẹKv_vq `LQ GK ivbv?
ễAvwg Rb Gmã,ế ejj gqwU| cwiPq w`ZB ivbv
wPb djj IK| wmAvBqi GRU| G-B mÔÂeZ weêd Kie

IK|
PvjâUb `ÔỳwZ wbR`i cwiPq w`jb| ivbvi mẵI
cwiPq Kwiq w`jb| gqwUi nvZ SuvwKq w`j I|
gyLi AMâj Lyj w`jb AveviI wgmm PvjâUb|
webxZfve ùb Mj Rb, wKz ivbv wbwZ Ii gZ m-I Gi
wKQyB gb ivLe bv| Gevi f`êgwnjvi Z`i cvjv|
ễwK Ki Zzwg?ế cệ_g cệk wgmm PvjâUbi|
ễAvwg dôxjăví Rvbâvwjữ|ế
ễevn, DBgí wje wekƯvm Ki eywS?ế wgữvi PvjâUb|
ễKwi| Ze mvsevw`KZv Kwi wbQK AăvWfvii Rbă|ế
ivbvi w`K PvBj hyeZx|
ễAvcbvK Pbv Pbv jvMQ, wgm Gmã,ế ejj ivbv|
ễAvwg hw`I cwẻKv-UwẻKv cwo bv Zgb GKUv|ế
ễcyil`i găvMvwRb Zv cob, ZvB bv, wgữvi AvKei?ế
ejj gqwU|
ễZv cwo|ế
ễZvnj ILvbB `LQb| GwWUi`i aviYv, GKv GKv
Kvb& gq Kv_vq wK AăvWfvi Kij Lye AvMện wbq co
cyiliv| wcã mn ek KqKUv ữvwi Qvcv nqQ Avgvi|
ZvB gb nq Pbv Pbv jvMQ|ế
ễZvB ne,ế ejj ivbv|
ễwcã?ế wgmm PvjâUb ùavjb| ễwcKPvi, gvb Qwe?ế
ễwkqvi| GB hgb aibẹcệwZwbwa wiIZ ứvb KiQ|
eăvẳKi cvZvqv exP bM nq Mvq iv` gvLQ| GBme Avi
wK|ế
gqwUi mÔỳ~Yâ Wvwkq gyL ivbvi| wmAvBG KLbvB

8

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

9


wbwZ nZ cviwb Rb Gmã GRU wnme Kvb&
gvbiẹfvj bv g`| IK mvgbvmvgwb `L weồvwi KviYUv
ỳú eySZ cviQ ivbv| PvjâUb `ÔỳwZ, ejvevỷjă, gb
ivLeb IK, PvL-gyL jvj Ki GBgvẻ IqvWâig ZăvM
Kijb Zuviv| wKz gqwU G-I wbwZ Kij IK Avi wei
Kieb bv ^vgx-x| PvjUv Pj PvjvwKi cwiPq w`q _vKZ
cvi Rb, wKsev evKvwgiI| ivbv eySZ cvij bv Kvb&Uv|
ễAvcbvK wbq nqZv GKUv ữvwi Kiv hvq, wgữvi
AvKei,ế ejj Rb| ễAvcwb GB dôBUvi Kb?ế
mB ivv-NvU evbvbi Mv duv`Z njv ivbvK|
ễMjB KvR Rqb KiZ cvieb?ế
ễnuăv| gvmvIqvi RwUZ jvK _vKe Avgvi Rbă|ế
ễevR `k, Bw_Iwcqvẹ`Leb PvKwi bv Lq `q|ế
ễmveavb _vKe Avwg|ế
Avi hv`i PvLB w`K bv Kb, ciỳii PvL ayjv
w`Z cviwb Iiv| wKz mevi mvgb gyL LyjZ AvcvZZ ivwR
bq KD| KvRB IqvWâig _K we`vq wbq RvnvRi Qvặ
jvBeêixUvq Mj ivbv| MvUv `yB ccvieăvK evQvB Ki wdi
Gj Kweb|
RăvK PvjâUbi mẵ cệ_g `y mĩ `vev Lj KvUvbi Púv
Kij ivbv| GKUv Ki bKv Avi MR `vb Ki cệvq cuqwẻk
Pvj châ LjvUvK Ub wbq Mj, Zvici wbeâvai gZ
gvZ nq Mjb f`êjvK| myZivs `vev Qo Gici weêR
aiZ njv| Pwiẻ weklY Avmj mgqUv KvR jvMvj ivbv|
PvjâUb `ÔỳwZ wbcvU fvjgvbyl Dcjwọ KiQ I, `ywbqv Nyi

eove Zvici Mới Suvwc wbq em, cệwZekx`i ZvK
jvwMq `e| Iw`K auvav nqB iBj Rb| Zvm Ljvq
ivbvi RywU nq m, KLbI Avgxi ivbvi Avevi KLbI dwKi
ivbvi|
hvẻvi ZZxq w`b mKvj MệxđĐgấjxq Dậvci AuvP cvIqv
Mj| IqvWâigi PvUâ RvbvQ, DBIqvWâ Păvbj iqQ
Iiv| ỳxW iKWâ mU Kiwb kc gvBqvi| G gynZâ,
wKDevi Nb bxj cvwbi eyK wPi, Clr Ujgj KiZ KiZ
GwMq PjQ RvnvR| mw`b mĩi w`K RRâUvDb cuQvbi
K_v I`i| mvZUvi AvM evẳ Qo bvv mviZ IqvWâig
Mj ivbv| ivZ Nyg fvj nqwb Ii| RvnvRi GqviKwkwbs
eăev gvUI RyZmB bq|
PvjâUb`i wKsev Rbi `Lv bB| GKUv WK Pqvi
Ub wbq, hvẻx`i Rbă wbw`âú WKi Qvặ AskUvq emj
ivbv| nVvr Li&-Li& kó ùb PvL ZzjZ RbK `LZ cj|
AviKUv WK Pqvi Ub AvbQ BỳvZi WK cUi Ici
w`q|
ễAvgv`i BsiR eĩziv gb nq mKvji iv` cQ` Ki
bv,ế ejj hyeZx| Reve gyPwK nvmj Kej ivbv| KvUAd
wRbm I eăvKjm nởvi cib Rbi, DbƠy Mvqi Pvgov
iv` cvov ZvgvU| WK Pqvi cv Qwoq emj I, măvj
jvw_ gi Lwmq wmMviU aivj|
ễgvmy` ivbv, GLb Awfbq Qo evanq K_vevZâv ejv
hvq|ế
ễZ_vy| GiRbăB Acảv KiwQjvg|ế
ễwewmAvB ZvgvK AbK wKQyB Rvbvqwb|ế

10

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

11


ễAbK wKQy ejZ?ế
ễievZâv gvjw`wb mÔỳKâ Bbdgâkb| `vwqZĂUv wmAvBG
Avgvi Ici PvwcqQ| jUữ Lei nQ wRIwbữ
BUwjRíi GRU gviv covi AvM GKUv wicvUâ dvBj
Ki MwQj| Avgiv mUv BUvimị Kwi| AvgvK ejv nqQ
wRIwbữ`i bZzb GKRbi mv_ wjqvRuv Ki PjZ| wKz
Bw_Iwcqv cuQvbi AvM ciỳiK wPbe bv Avgiv|ế
wmMviUUv GKcvk Qyuo dj w`j Rb| ễwKz Avwg evwRq
`L eyS djwQ, mB GRU nQ GB RvnvRi ữzqvWâ|ế
ễAvM gvjw`wbi K_v ejv,ế ejj ivbv|
ễaxi, AvKei, axiẹBsiR eĩz`i mÔ^ĩ `LwQ fzj
aviYv KiwQjvg|ế
PvjâUb `ÔỳwZ WK Pqvi wnuPo AvbQb| ivbvi mẵ eB
iqQ, wKz covi fvb Kij bv| Kăvgiv AvDUwdU ivLvi
Ly` exP eăvMUvi fZi nvZ fi w`j Rb| 35 GgGg-G
UwjdUv jí cuwPq djj ẻ nvZ, Doz gvQi iwOb
Qwe bqvi Púv Kie ej NvlYv w`j| Kăvgiv wi ivLZ
iBji Ici SzuK coj m|
ivbvi gv_vq ZLb cvK LvQ bvbvb wPv| ewe gyi, kc
gvBqvii ữzqvWâ, wRIwbữi GRU! wewmAvB Z_ăUv IK
RvbvZ eă_â nqQ, bvwK PqQ ivbv Rbi KvQ _K
RvbyK? ivnvZ Lvbi ồ `LZ cj ivbv gbi PvL| BQ
KiB IK evB wgkb cvVvbv nqQ? eyKi gvS Awfgvb
D_j DVj Ii| cigynZâ wbRK wQwQ Kij| Rb-eyS
KLbvB IK GiKg duvwK `eb bv em| wewmAvB Z_ăUv
ZuvK RvbvZ eă_â nqQ, GQvov eăvcviUvi Avi Kvb eăvLăv

ễmvBUwmwqOi Rbă hveb bv?ế wgmm PvjâUb cệk Kijb|
ễbv, wgmm PvjâUb,ế ejj ivbv| ễmwZă ejZ wK, ồgY
Zgb GKUv fvjevwm bv Avwg| ZvQvov mẵ UvKv-cqmvI
wekl bB| Bw_Iwcqv hvwQ hw` GKUv wnj nq|
cệgv`ồgY Avmj eivBwb Avwg| UvKv-cqmv _vKj...ế
ZĂwiZ wbđv njb f`êgwnjv, ^vgxK cQb wnowno
Ki UvbZ UvbZ| GB jvKK LvIqvi I weêR Ljvi mgq
wZwZwei Ki gviv hvq, wKz ZvB ej DcKj bvgZ ivwR
KivZ GKwUi ewk `ywU kó LiP KiZ eqB MQ Zuvi|
nvqi, meB Avjx AvKeii Kfvii `vl, ZZv gb fvej

12

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

bB| hvB nvK GB wgkb ivbvi cvkvcvwk KvR KiZ
cvVvbv nqQ wmAvBG GRU Rb GmãK| Ges gvjw`wb
mÔỳKâ AviI RvbZ nj ivbvK wbfâi KiZ ne gqwUi
Ici| ZgbfveB mvRvbv nqQ mUAvcUv| mvwRqQ
wmAvBG| AMZăv ^vgx-xi făvRi făvRi nRg Ki mKvjUv
cvi KiZ njv IK|
mĩ bvMv` RRâUvDb cuQj Iiv| wKz ivbv gbwi Kij
Zxi bvge bv| Avjx AvKeii cKU Uvb coQ Ges
ồgYi KơvwZ eầ wei eva KiQ m| wRIwbữ
BUwjRíi KvQ gvmy` ivbvi bvg GKUv dvBj AvQ| wK
AvQ IZ Rvb bv ivbv, wKz ewe gyi mÔÂeZ kbv KiZ
ciQ IK| vbxq BmivBjx GRUK GKUv Lei w`j Lyb
Ki ág Ki dje ivbvK| Avjx AvKei bvg RbK
AvgwiKvb Awfevmx hw` nVvr DavI nq hvq, KD AvUK
ivLe bv kc gvBqviK|

13


ivbv| kvjvi Afvex gvbylK mevB Wivq|
Rb Zxi MQ| Kfvi eRvq ivLZ nj hZB ne,
ivbvK hgb em _vKZ ne RvnvR| gvjw`wbi eăvcvi
GKv K_v ejvi myhvM GLbI cvqwb Iiv, KLb cve ZvB
ev K Rvb| Kăvịb Avi mK gU ev` RvnvRi
ev`evwK AwdmviivI wWbvii mgq Zxi bg MQ|
Awdmvi `yếRbi mẵ mvZ-cuvP Mớ Ki mgq cvi Kij
ivbv; hw`I RgvZ cvij bv|
wWbvi-cieZxâ KwbqăvK cvb kl, Zxi hvIqvi Rbă
Kăvịbi AbygwZ PvBj ewe gyi|
ễRvnvR căvmvi iL Zzwg...ế
ễKvb Amyweav bB Avgvi,ế ej DVj ivbv| ễeêKdvữi
AvM Avgvi Avi wKQy jvMe bv|ế
ễAvcwb hvQb bv, wgữvi AvKei?ế RvbZ PvBj ewe
gyi|
ễbv,ế ejj ivbv, ễAvmj K_v, UuăvK Lvwj|ế
ễRRâUvDb wKz fvix my`i RvqMv, ci cveb,ế ejj
I|
eăvUvi mvdvB ùbj Lywki mxgv _vKe bv RRâUvDb
UzăwiRgi, wKz ivbv AvMện `Lvj bv| ivbvK DcKj PvBQ
ewe gyi, wKz G eăvcvi PvcvPvwc KiZ fqI cvQ| hw`
m`n Ki em ivbv| m ivZ jyMvi Avi wữjUvUv nvZi
KvQ ivLj ivbv|
ciw`bI PvLi Avovj _vKj I| mveavbZvUzKz mÔÂeZ
e_v Mj| ewe gyi Zxi bgwQj Zj AvweeK RvbvZ, ivbv
gvmvIqv hvQ| Avi mRbă hw` bg bv _vK Zvnj wPbZ

cviwb IK| wPbZ cvijI ivbvi Kivi wKQy bB|
ễRRâUvDb AvKlâYxq Kvb ữvwi cj?ế m ivZ
wWbvi em RbK wRm Kij ivbv|
ễbvn&, wKQz jvf nqwb bg|ế
wWbvii ci Kwebi `iRvq g`y GKUv AvIqvR ne
Avkv KiQ ivbv| `kUv eR mvZ| PvjâUbiv AvR Abăvbă
w`bi PvBZ AvMfvM Kweb Avkêq wbqQ, ỳúZB Kơv|
MZ ivZi mvBUwmwqOi aKj| RbK XzKZ w`j ivbv|
mv`v ăvã I ewWkvUâ cib Ii|
ễewe gyi ZvgvK wPb djQ gb nQ,ế ejj I|
ivbvK gv_v bvoZ `L ejj, ễgBb WKi
mycviữêvKPvii KvQ `Lv KiZ ejQ AvgvK| ivZ
GKUvq|ế
ễZzwg PvBQ ZvgvK Kvfvi Kwi Avwg?ế
ễmRbăB mv`v Kvco ciwQ| Avgv`i iKWâ ej,
QywiZ Zvgvi bvwK nvZ Pvjy, AvKei|ế
ễAcảv Kie Avwg, AvgvK LuvRvi `iKvi bB,ế ejj
ivbv|
mvq w`j Rb|
wbtkó `iRv Lyj bM cvq căvmRIqZ wgk Mj
gqUv| wữjUv Zzj wbj ivbv| Nii evwZ wbwfq gvSivZ
châ Acảv Kij| Zvici mcâY căvmRIqZ XzK c_
Ki `iRvUvi KvQ Pj Gj, gBbWKi cvUâmvBWi w`K
Lvj GUv| Avkcvk KvDK `Lv hvQ bv|
ewkifvM KvMâv wkci gZ kc gvBqviiI wekLj
Aev| mycviữêvKPvi jvMvqv WK Zicji QovQwo| ivbv

14

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

15


mveavb MvUv `yB Rov Ki KvMâv eygi em wNi ~c Ki
ivLj| Gevi em coj Iájvi Avovj| ewe gyi GájvK
Kzkb bv evbvjB euvwP, ejj gb gb|
IqvP-AăvdU emvbvi avi aviwb kc gvBqvi| àz`i
KvqvUâvi _K ewiq weêR Gm wgkQ BbevWâ
căvmRIq, iwWI kăvK, Gwb ig Avi Măvjx| ivbvi aviYv
njv weêRi jyKAvDU NygvQ, Ges AUvgwUK cvBjU
PjQ RvnvR| ZeyI, Avovj Qvoj bv I|
wVK GKUvq `Lv w`j ewe| gm RăvKU ci iqQ
GLbI, AveQv mv`vU `LvQ ivZi AĩKvi| euv Avwb
nvZovZ `Lj IK ivbv, mÔÂeZ Qywi jyKvbv AvQ| Gevi
D`q njv Rb| ivbvi Wvb nvZ DV Gj wữjUv|
K_vcK_bi UzKiv-UvKiv Kej evZvm fm AvmQ
Ii Kvb|
ễZzwg Avgv`i Wvejàm KiQ,ế ejj jvKUv|
Rbi ReveUv Do Mj evZvm|
ễI RvnvR IVvi mgqB wPbZ ciwQ,ế ejQ ewe| ễZj
Avwee _vovB civqv Ki gvmy` ivbv gvmvIqv cuQj wK
bv|ế
ễAvwg Kwi|ế
Dậi kvbv Mj bv jvKUvi|
Dậò ev`vbyev` PjQ evSv hvq, Ges mB mẵ g`yZi
nQ I`i Kẫ^i| ivbvi w`K wcV w`q RbK gUvj
mycvi ữêvKPviUvi Dẽk mwiq wbq hvQ ewe, weêRi h
KviI PvLi Avovj| AvjMvQ Zicj Zzj ewiq Gj
ivbv, cệvq nvgváwoi fwẵZ| nvZ wữjUv Zwi Ii, áwo

gi GMvj I`i Dẽk|
ễZvgvi mv_ KvR Kie bv Avwg,ế ejj ewe|
ễgvb? wK ejZ PvBQ Zzwg?ế
ễZzwg Wvejàm KiQ AvgvKẹAvi bqZv Zvgvi cệfziv|
AvM ZvgvK LZg Kie, Zvici ivbvK| mvMi Kgb
muvZivZ cvi kvjv gymjgvbi evPv `Lv hvK|ế
Avwbi KvQ nvZ Pj Mj Ii| cv wUc `o Gm
cQb _K Qywi-aiv euv nvZ Ii Mjv cuwPq aij ivbv, iì
Ki w`j PuPvbi myhvM| Zvici GK SUKvq Nywiq w`q
cici `yUv weivwk wmvi Nywm Svoj jvKUvi bvK eivei|
gv_v Nyi Uj DVZ, gm RăvKU _vev gi ai iBji
Ici w`q Qyuo w`j kixiUv| Rvi evZvm Pvcv co Mj
jvKUvi AvZâwPrKvi| ễScvrế kóUv wbw Kij ivbvK|
gvẻ KếgynZâi gaă NU Mj cyivUv|
weêR _K Kvb kviMvj DVj bv| cvqi wbP RvnvRi
AvwdôKvMvgx Gwb aodo KiQ| wữjUv Lvc XzwKq
Rbi KvQ Gj I| mycviữêvKPvi Vm w`q `uvwoq m|
ễ_ăvẳm, ivbv...Bq, AvKei|ế
ễcyivUv ùbZ cvBwb,ế Rvbvj ivbv| ễI wK Zj Avexe
wicvUâ KiwQj Avgvi mÔỳKâ?ế
ễwKQy ejwb AvgvK|ế
ễùbjvg gvmvIqv Mjvg wK Mjvg bv ZvZ bvwK Zj
Avweei wKQy Avm hvq bv|ế
ễnuăv, wKz Lye mÔÂe I Kvb wicvUâ Zwi Kiwb|ế
GKUzảY Pyc _K Avevi ejj, ễivbv...AvKei, IK wK gi
djQ?ế

16

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

17


ễGB RvnvR Nvcjv AvQ,ế Kweb XzK g~wZâ nq emj Rb|
ễỳxW Kg| GqviKwkwbs wVK gZ KvR Ki bv| Avi
ewe gyi RNbă Kwd evbvZ, GB eje Zv?ế
ễbv|ế
IK eăvLăv Kivi myhvM w`Z Acảv KiQ ivbv|
ễivbv,ế ejj gqwU, ễkc gvBqvi mÔỳKâ wewmAvB
ZvgvK wK wK RvwbqQ eje AvgvK?ế
ễGKmgq bv GKmgq RvnvRUv gvmvIqv cuQe| Ges
căvmvi wjữ mÔÂeZ Kvb MMvj bB|ế
ễàz`i mÔỳKâ wKQy ejwb?ế
ễewe mvnei K_v Rvbv wQj bv,ế ejj ivbv|
ễwmAvBG AvgvK ejQ ZvgvK RvbvZ| Avi Avgvi

Ici AviI GKUv `vwqZĂ PvwcqQ| wZbU wgwbUgb wgmvBj
UêăvK KiZ ne| Lvqv MQ Iájv|ế
ễKgwcU wgmvBj?ế
ễbvẹAskwekl| mẵ wbDwKơqvi IAinW iqQ|ế
ễKv_vq Iájv?ế
ễweêRi cQb GK bÔ^i WK, `wo euvav nq em AvQ
KUBbviájvi gaă|ế
ễZzwg wVK Rvbv?ế
ễdqviwj|ế
ễgvjw`wbi KvQ Pvjvb Kiv nQ?ế
ễnuăv, ewe gyi ewk ewk gvZeix djvwQj| Avgvi wekƯvm
gvmy` ivbvK LZg Kivi PvBZ IB wgmvBjájv AKRv
KivUvB wRIwbữi Rbă ewk BÔỳUâăvU wQj|ế
ễZvi gvb Avgv`i GLb BmivBjx mnhvwMZv QvovB
KvRUv KiZ ne,ế ejj ivbv| ễhvKM, ivZUv _K hvI
GLvb|ế
ễAvi Avgvi Pwiẻ asm nvK?ế
ễZLb PvjâUb`i mvgb hv ejj Zvici Avi asm nZ
evwK AvQ wKQy?ế
nm djj Rb| ejj, ễZey Avgvi KwebB kvev
Avwg|ế
GLb Aewa Aớ wKQy àzi mẵ `Lv nqQ ivbvi| I`i
K_vB fveQ| hvẻx`i mẵ gjvgkv Ki bv Zviv| wWbvi
Kăvịb Rvnvbmbi mẵ Mớ KiQ ivbv| wgữvi găvKwjb
mK gU, ùbQ| dvữâ gU, wgữvi Rb Kqvi,
gvSgaă LuvZ-LuvZ Ki Awfev`b RvwbqQ Ges cvZ

18

Kvvi gi

g`y nvmj ivbv, gv_v bvoj| ễRvwb bv| Kcvj fvj _vKj
euPI hZ cvi|ế
ễRei `wLqQ wKz,ế ejj Rb| GKUz AvM h giZ
emwQj Zvi Kvb Qvc `Lv Mj bv gqwUi AvPiY| hb
Ggwb NUbv Ii Rxeb ninvgkvB NUQ| ễZvgvi Kweb
Pjv, K_v AvQ,ế klgl ivbvK ejj I|

wZb

gvmy` ivbvé293

19


AviI Avjy PqQ, wKz evnăZ GKeviI gb nqwb hvẻxiv
euvPj bv gij ZvZ wKQy Gm hvq Zvi| cvmâvi, wgữvi eMâ,
ivbv`i LvIqvbvi `vq-`vwqZĂ ewe gyii Nvo Pvwcq,
PycPvc `bw`b cuvP nvRvi Kăvjvwi nRg Ki MQ| iwWI
AcviUi, jÔ^v, mvbvjx Pyji wjKwjK gqwU myBwWk; gix
Gvimb| dvữâ gUi gZB Pvcv ^fvei| GK K_vq,
IqvWâig mvgvwRKZvi Kvb evjvB bB|
ivbv Kvb Lvov ivLj hw` ewei LuvR n-P co
RvnvR| KvbgZ ivZ Kvevi Ki, mKvj RbK WK
wbq ewiq Gj căvmRIqZ| AviKUz njB avv LZ
Iiv gix Gvimbi mẵ|
ễewe gyiK Zvgiv KD `LQ?ế cệk Kij I|
ễwWbvii mgq `LwQ,ế ejj ivbv| gv_v SuvwKq mvq
Rvbvj Rb, m-I ZLbB klevi `LQ|
gix Gvimb I`i Ici m`ni `wú eywjq Pj Mj
cvk w`q| ciỳi gyL PvIqvPvIwq Ki wbj GKevi Iiv|
ễ`k wgwbU ci Avgvi Kweb Gmv,ế ejj Rb|
ễGKmv_ bvv Kie Avgiv|ế mvb` ivwR njv ivbv|
Kweb wdi Gm Zwi nq wbj ivbv| A mẵ ivLvi
welq AviKevi gv_v Nvgvj| GB RvnvR Ki wZbU
wgwbUgăvb AvBwmweGg Zwii gvj-gkjv PjQ, Rbi G
w_qvwi ejQ wVKB KiQ ivbv| KvWW gmR cvVvbvi
Rbă iwWI eăenvi bv Ki eywìgvbi KvR KiQ| àziv
nqZv Rvb bv wK enb KiQ Zviv, KviY KvMâv wkc
KUBbvi Lvjvi Kvb wbqg bB| wKz hw` Rvbv _vK
I`i? Ze wK GLb _K A wbq Pjvdiv AviÔÂ Kie

ivbv?
LvwbKUv AbyZvci mẵ jyMvi Avi wữjUv myUKmi
Mvcb KzVzixZ iL w`j ivbv, Ly` Măvm evgvUv Avi
UêăvwífviI iqQ ILvb| G RvnvR wVKVvKgZ Bw_Iwcqv
Mj Zv fvjB, bBj GKUvgvẻ jyMvi wbq GZeo Svgjv
Govbv hve bv| RvnvRi Gwwbqvi`i KviI `Lv cvqwb
fe gb gb DwỉM nq DVQ ivbv| ewe gyi RvwbqwQj
wgmm PvjâUbi cệki Reve, Zviv bvwK wbP _vKZ
fvjevm, hvẻx`i `Lv `q bv| Ii eăvLăv ZLb gb
wbqwQj ivbv| wKz GLb Kgb hb LyuZ-LyuZ KiQ gbUv|
Zvjv eĩ myUKmUvi w`K AveviI PvBj ivbv| RăvKU
ci XvKv `qv hvq jyMvi| GiPvBZ QvULvUv wKQy ci
jyMvi Mvcb Kivi Púv e_v| wKz GB cPv Mig RăvKU
cij RvnvRi mePvBZ mij mv`vwma àzwUI mw`nvb nq
DVe| Ges RvnvR mij gbi àz Av` KD AvQ wKbv
NviZi m`n iqQ Ii|
căvmRIqZ cv ivLj wbi ivbv, `iRv jK Ki
KếMR `~i Rbi Kwebi Dẽk GMvj| AvjZv UvKv
w`j I| Rb fZi _K WvKZ XzK coj|
gqwj AMvQvj `kă PvL coe fewQj ivbv, wKz
Zvi e`j `LZ cj wQgQvg GK Kweb| evẳi wbP Rb
mhZ XzwKq iLQ jvMR, Icb KơwRU wbivc` Ii
MăvRU eăvM| ivbv fe cj bv Ii Kăvgiv .22 wmẵj kU
aviY KiQ wKbv, Kvb GKUv jí|
Rb ci iqQ ey nởvi Avi Wwbg KvUAd| cvq AvR
măvji e`j wứKvi| GKUv eăvcvi wbwZ, A enb KiQ

20

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

21


bv hyeZx| eêKdvữi Rbă IqvWâig Mj Iiv GKUz ci|
cyivUv mgq ai ewe gyii AbycwwZ mÔỳKâ AvjvPbv
Pjj| wgmm PvjâUbi aviYv mvMi co MQ jvKUv| wKz
cệwZev` Kij ivbv, ejj Zvnj KD bv KD ùbZ cZ|
wKz Ii K_v Kvb Zzjjb bv f`êgwnjv| cvởv ejjb
jyKAvDU KvR dj Nygvj kybe wKfve? Gevi Avcwậ Ki
DVj cvmâvi| wgữvi Kqvi I wgữvi găvKwjb _vKZ `vwqZĂ
cvjb MvwdjwZi bvwK cệkB IV bv| we^v` Kwd, cvov
Uvữ Avi ăvÔ^j&W& GM w`q bvv mvij Iiv| AvR I`i
cệwZ Kgb kxZj AvPiY Kijb PvjâUb `ÔỳwZ| I`i eĩzZĂ
mÔÂeZ mnRfve gb wbZ cviQb bv Iuiv| GKw`K w`q
fvjB njv ivbv`i Rbă| ewe gyii Rbă châvò nv-ỷZvk
Ki Rbi Kwebi w`K cv evovj Iiv|
ễRvbâvwjữi fvb hLb aiwQ ZLb ewei mÔỳKâ GKUz
LuvR-Lei wbZ nq,ế ivbvK ejj Rb| ễZzwg wK Kie
fveQ?ế
ễwK Avi, cvUâ WK wMq AviKUv Rgm nWwj PR
aie|ế
ễGB,ế Av`yi Kẫ ejj Rb| ễAvgvi wKQy Qwe Zzj
`vI|ế
AuvZK IVvi fvb Kij ivbv| ễgvb RbƠw`bi cvkvK?ế
ễZv bq Zv wK?ế
ễwKz mUv wK wVK ne?ế ejj ivbv| ễGgwbZB Avgv`i
gjvgkv jvK fvj PvL `LQ bv| Zvi Ici Avevi hLb
ZLb Kweb XvKv, Kgb `Lvq bv?ế gqUvi gbvfvei
nVvr cwieZâb wewĐZ nqQ I|

gv_v bo ^xKvi Kij Rb| IK mvĂbv w`j ivbv,
ejj, ễci myhvM gZ Zzj `e| GLb Pwj|ế RbK Ii
Kweb cuQ w`q Pj Gj I|
GKUz ci, WK Pqvi Avqk Ki em ZLb ivbv,
gyLUv Qvqvq ivLvi eăev Ki me PvLi mvgb ZzjZ hve
eBUv, cvqi kó I Zvici GK cyilKẫ Kvb Gj Ii|
ễwgữvi ivbv, boeb bv|ế
ivbv Dcảv Kivi fvb Kij| ivbv Avevi K, Abă
KvDK ejQ nqZv|
ễwgữvi AvKei, bovPov Kieb bv|ế
Gevi Avi Mvq bv gL Dcvq wK? mK gU
găvKwjbi Mjv| `yếRb bvweK, mk, ivbvi mvgb Gm
`uvovj| Gevi `Lv w`j găvKwjb| Zvi nvZI A|
ễRbvij gvjw`wb AvcbvK Răv Pvb,ế ejj m|
ễGB Rbvij gvjw`wbUv K?ế
ễhuvK Bw_Iwcqvb miKvii nq LyuRQb Avcwb|ế
ễgăvKwjb, Rbvij gvjw`wb bv wK, ZvK PvKwi w`Z
VKv cowb Bw_Iwcqvb miKvii|ế
ễAbK nqQ, wgữvi ivbv| ewe gyiK Lyb KiQb
Avcwb| Mvav ePvivẹBmivBjxiv wbqB Lye mvq wKbwQj
IK|ế
ễgvbylK eỷ`v Acev` `qv wVK bq,ế ejj ivbv| ễLyuR
`LvM, Kv_vI nqZv gvj Ub eỷuk nq co AvQ|ế
K_vi wcV K_v ejvi myi Reve w`j găvKwjb| ễfe
AevK jvM, evPvj eywoivI gvSgaă dm Ki Kgb mwZă
K_v ej em| Kvj ivZ jyKAvDU NygvwQj| ewkifvM

22

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

23


ivZB Nygvq| wKz Avwg RM wQjvg| ewei Rbă RvnvR
NyivZ PvBwb| wRIwbữ GRU cvwbZ coj Avgvi wK?ế
ễBmivBji AbK wKQy|ế
ễ^xKvi KiwQ Avcbvi bvfâ Lye k| wKz Avgiv mk,
Avcwb Zv bb| G RvnvRi mg àz gnvb bZv gvjw`wbi
jvKẹùay ewe gyi, hvK dj w`qQb Avcwb RvnvR _K
Ges IB Gwwbqviájv Qvov, Gwb ig GLb e`x nq
AvQ Iiv| Avcbvi QvivUv KB, wgữvi ivbv?ế
ễewei kixi|ế
ễAvwg `LwQ IUv eăenvi Kibwb Avcwb|ế
ễZzwg ivZKvbv gb nQ,ế ejj ivbv| ễwK `LZ wK
`LQ|ế
ễhvKM| IUv GLb Avcbvi mv_ bB| Avcwb AZzjbxq,
wgữvi ivbv| wKz Aavix wZbRbi weiì Amnvq| KvRB
Av Ki DV co mvgb nuvUv w`b| Nyieb bv| Kvb dw`wdwKi KiZ hveb bv| Rbvij gvjw`wb AvcbvK Răv
Pvb hw`I, Ze gviv cojI Lye GKUv `ytL cveb ej gb
nq bv|ế
ivbvi `vwqZĂ gvjw`wbi cwiKớbv mÔ^ĩ AeMZ nIqv|
GLb ma hLb Zvi KvQ cuQ `qv nQ, Avcwậ wKmi?
ZvQvov mk wZbRbi wecả wKBev Kivi AvQ Ii| wekl
Ki ivbvi `ảZvi cệwZ mÔĐvb `wLq wỉáY mZKâ iqQ
hLb Iiv|
cvwbZ cệwZdwjZ nQ Zò m~hâUv| mvgb nuU Mj
Iiv, cvk KvUvj `woeì KUBbviájvi| klevii gZ
gnvmvMi GKevi `wú eywjq wbj ivbv| Zvici GKUv `iRv

cvi nq divqvWâ mycviữêvKPvi cv ivLj|
ễ_vgyb!ế Av`k Kij găvKwjb|
iwWI kăvKi `k wdUi gaă GLb ivbv| ewiq Gj
gix Gvimb, ivbvi ZjcU eivei ai iqQ GKUv KvUv
kU-Mvb|
ễKăvịb ejQb, evmvbếm jKvii wbP ữviR Gwiqv
eăenvi KiZ,ế ejj gix|
ễm Zv GK`g bvK eivei,ế ejj găvKwjb|
ễZv?ế
ễBsiR `ÔỳwZ `L djZ cvi Avgv`i| nvRvi
njI wgữvi ivbv GLb Amy ivMx| fqẳi UêwcKvj wdfvi
aiQ ZuvK|ế
ễAmy ivMx`i eq wbq hZ nq,ế ejj gix|
wK NUZ hvQ eySZ gv_v LvUvZ njv bv ivbvi|
cQb c`kó njv Ii| cigynZâ mvZUv m~hâ `c Ki RĂj
DVj ivbvi gv_vi gaă| GLb NbNvi AĩKvi|

24

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

25


Pvi
Amnă gv_vi hYv wbq vb wdij gvmy` ivbvi| gb nQ
Ii gv_vi fZi Agj`y wekƯvmi hvẻvcvwUâ kv KiQ| bM
evwZUv mivmwi gyLi Ici nvgjv Kivq PvL eyRZ evaă
njv| áwOq DV Kv_vq iqQ fvevi Púv Kij I|
ễivbv?ế bvixKẫ|
LuvZ Ki Reve w`j I|
ễivbv?ế gwnjv ejj Avevi, Kẫ Riwi ZvwM`|
eă_v mậĂI PvL Lyjj ivbv| Iqvqăvi WviUv ZrảYvr
bRi Kvoj Ii| găvKwjb| gix Gvimb| Zvi kUMvb|
evmvbếm jKvii wbP ữviR Gwiqvi K_v ejwQj K
hb| Rbi cQbI jMwQj Iiv| euvq GK Movb w`Z
RvnvRi GK cvk `jvgvPv nq IK co _vKZ `Lj|
PvLi wbP KvjwmU co Pnvivi m`hânvwb NUQ
hyeZxi|
ễK giQ? K eKQ, K w`qQ Mvj?ế
ễgăvKwjb| wKQy eyS IVvi AvMB Suvwcq co Kvey Ki
djQ| Zvici gyL eua ữêPvi Ki wbq GmQ GLvb|
26
gvmy` ivbvé293

wKz Avhâ eăvcvi nQ KăvgivUv fvOwb, Avgvi MjvZB
SzjwQj hw`I|ế
Ii Kvwnbxi `yUv eYâbv wVK hb wgjQ bv| Kăvgiv
fvOwb, K_vUv Ggb `vqmvivfve ejj hb wbR _KB
PvBQ ivbvi gb m`n RváK| Ges GKRb GRU wnme,
Ii byăbZg KgeăvU wj _vKv DwPZ wQj| găvKwjbi mẵ
hySZ cvie Avkv Kiwb ivbv, wKz LvwbK ảwZ Zv AZ
Kie| mZKâZvB ev AejÔ^b Kij bv Kb?
AwZKú DV `uvovj ivbv| Ly` KÔỳvUâgUUv RvnvRi
MwZi PvBZ `êZ I ecivqvfve `yjQ| ewg cvQ ivbvi|
găvKwjb eăvUv WêvM w`Z cvij bv? GKUv wbw`âú mgq ci
cệfve KU hvq BKkbi| wKz gv_vq AvNvZ cj AbK
w`b, mòvn GgbwK gvm Aewa gv_v wSg&wSg& KiZ cvi|
ễivbv, Zzwg wVK AvQ Zv!ế Kvgi Rwoq aij Rb
ivbvi| wbPy Ki ewmq w`j ữxj WK, RvnvRi wKbvi
wekêvg cvQ ivbvi wcV| ễZzwg wVK AvQ Zv?ế ejj di|
ễkvjvi RvnvRUv KejB NyicvK LvQ,ế ejj ivbv|
ễgăvKwjbi evPv fvj evwoB giQ|ế
Ii mvgb nuvUz Mo em PvL cixảv Kij Rb| cvjm
ciL Kij| Zvici AvjZv Ki nvZ evjvZ jvMj gv_vi
cQb w`K| RLg nvZ coZ KwKq DVj ivbv|
ễnăvs Ab,ế ejj Rb|
gb wbj ivbv| gbcệvY Avkv KiQ Kvb wPo LyuR
cve bv Rb|
DV `uvwoq Gmgq ejj hyeZx, ễdvữâ GBW Lye GKUv
eywS bv Avwg, ivbv| wKz gb nQ bv eo aibi Kvb AvNvZ
Kvvi gi

27


ev dôăvKPvi nqQ| KqKUv w`b GKUz fvMve|ế
nvZNwo `Lj ivbv| wZbU `yB| ễw`bUv Zv AvRB, ZvB
bv?ế
ễgvb hw`b Iiv Avgv`i e`x Kij? nuăv, Kb, wK
Kie?ế
ễLye mveavb gyf Kie, hLb Kie Avi wK, Ges Avkv
Kie Ici Kvb wKQyB cvgâvbUwj wiAăvi Kiv ne bv|ế
ễAvwg GLvb _K eibvi K_v fvewQjvg,ế ejj Rb|
ễeywì evZjvI|ế
ễAvgvi KăvgivUv Avmj GKUv UzjwKU| Aớ wKQy
hcvwZ AvQ Ii fZi|ế
ễáW| Iiv jv GbwQj Avgv`i Rbă?ế
ễbv|ế wewĐZ `Lvj gqwUK|
ễgv_v Mig Kivi AvM Acảv Ki `wL Iiv Avgv`i
LvIqvq wKbv|ế ejj ivbv| wỉgZ Kij bv Rb|
avZe Lvji Mvq njvb w`q em AvKvk-cvZvj fe
Pjj ivbv| evi `yqK AvjvcPvwiZvi Púv Ki nvj Qo
w`j Rb| KZảY GLvb AvUKv _vKZ ne fveQ ivbv|
KvivMviwUZ UqjUi eăev bB| LvIqvi cvwbiI Kvb
e`ve `Lv hvQ bv| evKU Avi cvwbi RM hw` bv Avm
Ze wec` nq hve|
PviU evRvi GKUz ci, Rbi mẵ LvwbK gRv Kie
fe cệk Kij ivbv, ễkc gvBqvi Bu`yi AvQ gb nq
Zvgvi?ế
ễBu`yi?ế Clr fxwZ Ii Kẫ| ễAvwg Zv Kvb Bu`yi-wUu`yi
`Ljvg bv|ế

ễnqZv bBI,ế AvkƯ Kij ivbv| ễRvnvRUv h_ú
cwiđvi-cwiQb| wKz Bu`yi hw` _vK Ze GB wbPi w`KB
_vKe|ế
ễwK Ki Rvbv Avgiv wbPi w`K AvwQ?ế
ễRvnvRi Mvqi euvK jả Kiv,ế ejj ivbv, nvZ eyjvj
Vvấv Lvj| ễbovPovi fwẵ Avi kó Lqvj Kiv|ế
ễAbKLvwb wbP châ eq GbQ AvgvK,ế geă Kij
Rb|
Gici `k wgwbUi bxieZv|
ễnVvr Bu`yii K_v DVj Kb?ế ej DVj Rb|
ễmÔÂveă meiKg wec`i K_v gv_vq ivLv fvj,ế ejj
ivbv| ễBu`yi Zv`i GKUv| Iiv ewk gviKzU nq DVj
cvnviv w`Z cvwi Avgiv cvjv Ki| Kvgo LvIqvi PvBZ
ZvI eis fvj|ế
wkDi DVj Rb| gb gb ivbvi ăvã I myUi mẵ
wbRi kUâm Avi nởvii Zzjbvg~jK weklY Kij| jvfbxq
gvsm cệPyi cwigvY cệ`kâb KiQ m| Ges h Kvb wePvieywì
mÔỳb Bu`yi, ivbvi iả Pvgovi PvBZ, Rbi Kvgj gmY
ZĂK Kvgo emvZ ewk AvMệnx ne|
ễivbv,ế KvZi Kẫ ejj Rb| ễBu`yii K_v Avi evjv bv|
Avgvi fq Ki|ế ivbvi Mv Nul áwUmywU gi em coj
gqUv|

28

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

mvo cuvPUv bvMv`, ivbvi Nwo hw` AvNvZ mq mwVK
mgq `q AviwK, wWbvi Gm cuQj| wgữvi Rb Kqvi,
dvữâ gU iqQ `vwqZĂ| Zvi Zzjbvq ixwZgZ m`vjvcx
29


ejZ nq găvKwjbK|
ễLvj njvb w`q `uvovI, hw` euvPZ PvI,ế eăm, GUzKzB
eivj Wăvg Kqvii gyL w`q|
PviRb bvweK mẵ GbQ m| GKRb mvegwkbMvb
ZvK Ki iLQ e`x`i ZjcU jảă Ki| Abăiv eăvẳU
I GKUv evKU Qyuo w`j, Zvici Lvevi I cvwb bvwgq ivLj
LuvPvUvi fZi| Iqvqăvi Wvi jvwMq w`j _vovB Kqvi
mvne, h_vvb AvOUv Mwjq, eĩ Ki w`j Zvjv|
ễcvwb `qv nqQ mviv ivZi Rbă,ế ejj m| ễmKvj
evKU Lvwj Kiv ne| gUvj Kfvi AvQ IUvi|ế
e`xiv abăev` `e m myhvM bv w`qB we`vq wbj
jvKájv|
Uê `yUv Zzj wbq ejj Rb, ễPvgP-KuvUvPvgP me iL
Pj Mj| Iiv Kqvijm|ế
ễwKsev AwZwi AvZƠwekƯvmx,ế ejj ivbv| ễI`iK
Avvi-GwữgU Kviv bv| găvKwjb ejQ, RvnvRi me àz
bvwK gvjw`wbi Pi, Kej IB Gwwbqvwis Awdmviiv Qvov|ế
ễI, mRbăB I`iK KLbv `Lv hvqwb|ế
ễNvcjvUv Avgvi AvMB aiZ cviv DwPZ wQj,ế ejj
ivbv| ễNvjvU eăvcvi AvQ eySZ cviwQjvg wKz
AvBWwUdvB KiZ cvwiwb|ế
ễm `vwqZĂ AvgviI wQj, ivbv, Zvgvi GKvi bq,ế mvĂbv
w`j Rb|
Lvevii gvb IqvWâigi PvBZ AbK bg MQ| Vvấv
Mii gvsm, Uvữ Avi ZjZj Avjy| Zey Zv w`qB
KvbgZ LvIqv mviv nj, BỳvZi WK eăvẳU wewQq

weQvbv cvZj Iiv| Zvici evKUUv wbq ivLj divqvWâ
Kbâvi|
ễPvjâUbiv GLb wK KiQ K Rvb,ế `xNâkƯvm Qo ejj
Rb| ễIiv wK Avgv`i mvnvhă...ế
K_v Ko wbj ivbv| ễm Avkv Kviv bv|
Iiv...GKRvov mfvMăevb, weiwKi gvbyl| hw` UiI cvq
kc gvBqvi Kvb Mvjgvj AvQ Zey Uzu-kóUv Kie bv|
RvnvR Zv bqB, KcUvDb bgI bv|ế
ễwKz Gwwbqviájv?ế
ễfimv Kiv hvq bv,ế nZvk Kij ivbv| ễRvnvR gvjw`wbi
jvK AvQ wẻk-Pwjk Rb| KZájv wbixn Gwwbqvi Kx
Kie? ZvQvov Iiv wKQy RvbB bv nqZv|ế
ễZvnj Avgvi KăvgivUv nqZv...ế
ễAvcvZZ fzj hvI IUvi K_v| GLb cệavb KvR nQ
G`i iwUb AuvP Kiv| AviI wZb-Pviw`b jM hve mÔÂeZ
Kc UvDb cuQZ|ế
gyLUv cuăvPvi gZ `LvQ Rbi| ivbvi AbygwZ wbq
Nii GKgvẻ evwZUv wbwfq w`j| NyUNyU AĩKvi| Gevi
ùq co eăvẳU gywo w`j| RvnvRi wbPi Ask eU, wKz
AZ ewk kxZ jvMQ bv| Kgb GK ágvU, muăvZmuZ fve|
wej&R& _K Avmv Mĩ Pig A^wKi|
ễAuvavi Bu`yi Avme bv Zv, ivbv?ế
ễmRbăB evwZUv RĂj iLwQjvg|ế
ễayiv, giKM, gyLi Ici Avjv wbq Nygvbi PvBZ
Bu`yiI fvj| AvQv, áWbvBU, ivbv|ế
ễáWbvBU|ế

30

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

31


KqK wgwbU RM iBj ivbv| `c&`c& KiQ gv_vi
hYvUv| Zvici GgbB Mfxi Nyg Zwjq Mj, UiB cj
bv, Kvb& duvK mKvj QUv eR MQ|

cuvP
mÔÂveă cwiKớbv AuvUZ wZbU w`b jM Mj ivbvi| RbK
mẵ wbq QKUv GuKQ I| BZvgaă gv_vi RLgUv mi
GmQ cệvq| AviKevi GKB RvqMvq evwo bv Lj IUv Avi
fvMve bv|
MệòviKvixiv w`b wZbevi Ki AvmQ, wbwZ nqQ
Iiv| GKevi DwQú Zzj wbq hvQ, GKevi evKU cvở
w`Q Ges AviKevi RMfwZâ cvwb AvbQ| QUvi AvM w`q
wWbvi mvfâ Ki, Zvici evwK mgqUzKz Avi wei Ki bv
I`i|
Iqvqăvi Wvii Kõvájv mÔỳKâ ivbv wekl fve
AvMệnx| wZb eởz w`q `pfve avZz`ấ AuvUv I `yUv, Ges
AviI wZbwU eởz avZe `iRvUvq AvUK iLQ IájvK|
eởzájvK wXj KiZ wjfviR eăenvi Kiv hve wKbv h_ú
m`n AvQ ivbvi|
ễZvgvi z-WêvBfviUv jvMe, Rb,ế ejj ivbv|
DV `uvovZ wMq Uj DVj Rb| `yUv XDqi gvS
co UvjgvUvj GgynZâ kc gvBqvi|
32
gvmy` ivbvé293

ễwK Kie IUv w`q?ế
ễwewmAvBZ GKUv gmR cvVvZ PvB, Zvici Avevi
GLvb Gm AvUKv coe Zvgvi mv_| Avgiv Kv_vq AvwQ
Rvbj, XvKv eySe wK Kiv DwPZ, ev Bw_Iwcqvb KZâcảK
KZUv Rvbvbv `iKvi|ế
GKcvk Avevi KvZ nq Mj RvnvR| ễGgb ivZ
eivq KD!ế ẻ Kẫ ejj Rb|
ễGUvB Zv myhvM| mvcvB wbZ jKvi KviI Avmvi
mÔÂvebv bB| Avgiv Kvb kó-Uó KijI ùbZ cve bv|ế
ễmêvZ hw` Avgv`i fvwmq wbq hvq?ế
ễfvmvj Avgv`i bq, AvgvK fvmve| GLb ejv `wL,
GB Gwiqvi năvP Kvbw`K Lvj| AvgvK Zv Avb Ki
wbq GmwQj| wKz Zzwg wbqB `LQ?ế
ễAvgiv gBb WKi Pvi WK wbP AvwQ,ế Rvbvj Rb|
ễev-i KvQ, WK hLvb Zwi nqQ, ILvb GKUv năvP
AvQ| eomo GK năvP Avi gB bgQ wỉZxq avc| wbPi
wZb jfj, vU&ji cvk jÔ^vjwÔ^ gB iqQ|ế
ễgBb WKi năvPUv wK weêRi w`K gyL Ki Lvj?ế
ễnuăv|ế
ễZvigvb aiv covi Pví AviI evoQ|ế
KăvgivUv LyjZ jvMj Rb| ixji gvSLvb _K
eivj wcwP GK zWêvBfvi| KvRB, ivbvK GKcvwU RyZv
Lyj, Kõvi wcb gy KiZ nxj eăenvi KiZ njv|
DbƠv`i gZ `yj DVj RvnvRUv, GZLvwb `yjywb mBZ nQ
Iiv GK`g mvgbi w`K iqQ ej| wcbájv AvjMv nq
Mj, `iRvUvK h_vvb ai ivLj Rb Ges ivbv
Kvvi gi

33


IájvK Zzj w`j Iciw`K| Gevi ei Ki wbq
wcbájvK iL w`j eăvẳUi Ici, Ges `yếRb wgj
evBii w`K Vjv w`Z jvMj Zvii RvjUvK| Rvi Nlv
Lq Ni-Ni kó Zzjj Kõv, Zvici wewQb nq Mj|
AvjMvQ `iRvUv GK gvbyl eibvi gZ duvK Kij ivbv|
`yếgynZâ ci `iRvUv fwRq w`q Rbi mẵ AvjvcUv mi
wbj I|
bUv evRwb GLbI| wVK njv GMvivUvi AvMB iwWI
kăvK cuQe ivbv| Rb Z_ă RvMvj, gix Gvimb Gmgq
IUv eĩ Ki Kăvịbi Kweb hvq| ivbv gbcệvY Kvgbv
KiQ Imgq wkw_j _vKe cvnviv, wWDwUi AaâK mgq cvi
Ki Kơv nq coe jyKAvDUiv|
vU&j wZbU cQb eĩ Kij ivbv, Lvjv nqQ Iájv
wekl bRi bv w`j evSvi Dcvq bB| cệqvRbi mgq,
ỷBj nvjKv GK gvPo w`jB ivbv Lyj djZ cvie|
mK WKi Pviavi Abymĩvbx `wú eywjq wbj ivbv, wKz
Kvb dvDj-Iq`vi wMqvi LyuR cj bv| KvRB năvPi
gaăLvbi vU&j eq DV coj IẹgBb WK wMq wgkQ
GUvẹGes evmvb&m& jKvi Zjvkx Ki `Lj| Kvb GK
bvweK cyivbv GK gvUv Kvcoi WvsMăvix Avi GKUv dvDjIq`vi RăvKU dj MQ GKUv web| căvU I RyZv
Lwmq AuvUv WvsMăvix Avi RăvKUUv Mvq Povj ivbv|
kc gvBqvi G gynZâ nj`yj jvwdq Suvwcq QyUQ|
RvnvRi ev hLbB `e hvQ XDqi wbP dvếKăvmj
AvQo coQ cvwb| ữviR Gwiqvq AviI Abymĩvb Pvwjq

eo GK UzKiv Kăvbfvm I GKUv Aqjwb năvU LyuR cj
ivbv| AviI `yếUzKiv Kăvbfvm Avweđvi Kij I| Zvqvj
wnme eăenvi Kiv hve| eo KăvbfvmUv năvPi cvk WK
ivLe wVK Kij| dvDj-Iq`vi RăvKU Lyj djj I, kvUâ
Lyj, UêvDRvi I RyZvi mẵ iL, RăvKUUv ci wbj
Avevi|
evwZ wbwfq w`j ivbv| NyUNyU AĩKvi `uvwoq, năvPi
cệwZwU wkK Lvjvi cệKvấ wjfviUvi Ici nvZ ivLj I,
Acảv Kij RvnvRi ev hZảY bv `e wMq di DVZ
ùi Kij| Zvici năvP Lyjj, IUv Mj ewiq, fRv WKi
Ici w`q EaâkƯvm QyU w`j| divqvWâ mycviữêvKPvii
Dẽk `ovQ I|
cZb NUj Avevi RvnvRi ev-i| cQb DuPy cvwbi
`qvj Abyfe Kij ivbv| mycviữêvKPvii Mvq kixi Qyuo
w`q, Kvgi mgvb DPZvi mdwU iBj Lc Ki _vev gi
aiZ PvBj| Rvivj AvNvZ nvbj Ii Mvq XDUv| avg Ki
avZe evwo LZB ỷk Ki eyK _K mg evZvm ewiq
Mj ivbvi| IK wNi cvK LvQ cvwb, Ub wnuPo wbq
djZ PvBQ KvwjMvjv i`êicx AvUjvwUK| cệvYcY
AuvKo ai iBj I iwjs, eyK fi wbj evZvm, `zigZ
jovB PvjvQ wSg&wSg& AbyfwZUvi mẵ| gwđi wb`âk
mvov w`Z PvBQ bv cwk|
cvwbi i Mvovwji KvQ bg Gj, cvUâmvBWi w`K
Nyi c_ Ki bqvi Púv Kij ivbv| iBj ai iL
mycviữêvKPvii Mv Nul iBj I| weêRUv wZb WK Ici,
Ges Awdmvi wKsev jyKAvDU KviviB _vKvi K_v bq GLb

34

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

35


ILvb| njgmgăvbi mẵ Mv`vMvw` Ki cvBjUnvDR
_vKe Iiv| ivbvK WK ai QyUZ hw` `L bv _vK, Ze
GLb Avi `LeI bv|
cvUâmvBWi GK gBqi KvQ cuQZ bv cuQZ Zo
Gj cii XDUv| `yếnvZ GK ivs Rwoq ai Szj iBj
ivbv| cvwbi fvwmq bqvi kw AvMievii PvBZ Gevi
Kg njI, RvnvRi cvk Nul iqQ ej ivbvi mvMi
fm hvIqvi mÔÂvebvI ewk| I mycviữêvKPvii euvK NyiZ
bv NyiZB WKi Ici w`q aq Gj wZb bÔ^i mêvZUv| Aớ
GKUzLvwb cvwb Kej fRvZ cvij Ii Mvovwj|
mycviữêvKPvii AvdUvi Iqvj njvb w`q `g wdi
cvIqvi Rbă Acảv Kij ivbv| wbiảiLvi KvQvKvwQ
iqQ Iiv| dj, cvwb AZLvwb Vvấv bq h cvqi cvZv
Amvo Ki `e| mvMii weiì cệ_g evDU wRZ MQ
ivbv| wKz AviI wecắbK wỉZxq `dv jovB GLbI evwK
iq MQẹevmvbm jKvi wdiwZ hvẻv| Zvi AvM,
iwWIkăvK XzK, gix GvimbK Kvey Ki, gmR cvVvZ
ne|
`yB mycviữêvKPvii gvSLvbi gBb WKUv cixảv Kij
ivbv| ewkifvM RvqMvB Wze AvQ AĩKvi, hw`I
cvUânvjájv _K PyBq AvdUvi mycviữêvKPvi Gm
coQ Qvc Qvc Avjv| RvnvRi gvSLvbUvi w`K mi
Gj ivbv Ges PU Ki LyjB jvwMq w`j năvPUv| wUc wUc
cv dj Gevi GwMq Pjj I Ges iwWI kăvKi Lvjv
`iRvi mvgb `uvwoq Kvb cvZj|
wKQyB kvbv Mj bv| iwWI AcviUi Kvb eăv hw`

gwbUi KiI _vK, nq weêR evRQ mUv Avi bqZv
Gqvidvb eăenvi KiQ| fZi DuwK w`j ivbv| GKvKx
gqwU| `êZ cvq `iRv w`q XzK coj ivbv, fveLvbv Ggb
hb kăvK Avmvi h_v_â KviY AvQ Ii|
euvq KUêvj căvbj mvgb wbq em AvQ gix| wKQy
Ui cq gyL Zzj ZvKvbvi AvMB Wvb nvZi gvSvwi
IRbi GK Kvc coj Ii Nvoi Ici| gynZâ vb nvivj
gqwU| ZvovZvwo Ii co `nUv ai dj, mvgbi Kx
_K Zzj wbj| Rvivj Mvjgvj nq nvK, mvwKâU mshy bq
weêR wKsev Kăvịbi Kweb| GLvb wKQy NUj GLbB
Rvbe bv Iiv| mveavb gqUvK Pqvii mvgb gSZ
ùBq w`j ivbv| Avkv Kij vb wdi cvevi ci wK NUQ
ỳú gb KiZ cvie bv gqUv; gb Kie Nygi Nvi
Xj co eă_v cqQ Nvo|
Nyi `uvwoq mveavb `iRv fwRq wQUwKwb gi w`j
ivbv| gixi cvjm PK Ki wbw njv, PjQ| AwZKvq
UêăvíwgUviUv ữvievWâ evộnWi Mvq VK w`q `uvwoq|
IUvi w`K Pq LywkZ PuwPq DVZ BQ Kij ivbvi| I
hv fewQj Zvi PvBZ AbK áY ewk kwkvjx wRwbmUv|
wdôKvqwí mU Ki, Pvwe Zzj wbq UêvíwgUvii mvgb
mivmwi Ryo w`j| KUêvj evWâ wKfve KvR Ki AZkZ
fvevi mgq bB| ivbv Avkv KiQ Wvqvjájv IUvi
Zzjbvg~jKfve wbLyuZ| wewmAvBqi wdôKvqwíZ Wvqvj mU
Kij ivbv| RvnvR Kv_vq AvQ Rvb bv ivbv, Ze wewmAvB
nWKvqvUâvii ii gaă wbwZfveB iqQ I| h-B
wWDwUZ _vKzK bv Kb, wbqB KvR dj NygvQ bv|

36

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

37


mv`vgvVv wmPyqkb wicvUâ cvVvj ivbv| Kvgbv KiQ, hB Kwc Kie ivnvZ Lvbi KvQ `êZ cuQ `e IUv|
ễGg Avi bvBb aiv coQ| wgkb wbq GwMq PjQ|
AvgwiKvi UbK bovq GRU cvwVqQ| Gg Avi bvBb KvR
KiQ Zvi mẵ| PjQ wbaâvwiZ Meă| ẹGg Avi bvBb|ế
`yếevi cvVvj IUv ivbv| Zvici KUêvjevWâ Pvwe iL,
UêêăvíwgUvi AvMi wdôKvqwí wimU Kij| mcâY Gevi
Pj Gj `iRvi KvQ|
căvmRIq _K GKUv Kẫ^i fm Gj Gmgq:
ễiwWI kăvK eĩ Kb?ế
ễeyovi Kweb AvR AvMfvMB Pj MQ nqZv|ế
ễKb, GKgvm c~iYi AvMB wbRi WvR kl Ki
djQ?ế
ễeyoviUv eyov IK w`q `e Kú njI; evwR aiZ
cviv|ế
ễZzwg ev Avwg njI w`Zvg| wewbgq hv cZvg mUvI
Kg bv!ế
mkó nvwm| gBb WKi Ici hvIqvi năvPUv eĩ njv
`ovg Ki| jvK `yUv BZvwjqvb fvlvq K_v ejwQj|
AvdUvi mycviữêvKPvi I`i cuQZ Kgcả `yếwgwbU jM
hve|
nVvr GKUv wPv NvB gvij ivbvi gMR| wKmi WvR?
Zvnj wK KvbiKgi WêvM w`q jvKájvK wbRi cả
iLQ gvjw`wb? WvbvwKj`i ejvq mUv mwZă nZI cvi,
wKz wbI dăvwmữ`iI evivUv evRvQ jvKUv? găvKwjb?
`L Zv gb nq bv| bvwK m eăwZàg? wfb LvZ wPvmêvZ

Nywiq w`j ivbv| wdẵviwcệU IK awiq `e bv Zv? wKz
hywUv Amvi VKj wbRi KvQB| kc gvBqvii gZ
RvnvR GZ m~ cixảv-wbixảvi myhvM _vKZ cvi bv|
AvjMvQ `iRv w`q ewiq, năvPi Dẽk ZwoNwo cv
Pvjvj ivbv| webv evavq gBb WK ewiq Gj| cQb w`K
w`q Nyi, c_ Ki wbq mycviữêvKPvii cvk Pj Gj
ivbv| Ggbfve mgq gc `oUv w`j, hvZ ev wWwOq
cvwb Avmvi AvMB gBqi bvMvj cvq| Uvq Uvq cixảvUvq
cvk Kij| wỉZxq `dv Púvq mycviữêvKPvii mvgbi Ask
cuQZ cvij I| Ges XDqi AvNvZ AveviI wQUK wMq
coj RvnvRi avZe `n| năviBj AuvKo ai wUK
_vKZ njv| mvgb h GMve, kixi Rvi cvQ bv ivbv|
KZảY jovB PvjvZ cvi GKUv gvbyl dzum IVv gnvmvMii
weiì? AviI `yUv RjvQƯvm AvmZ w`q mycviữêvKPvii
evwo nRg Kij ivbv|
GZảY châ wekêx AvenvIqv mnvqZv KiQ IK| wKz
GLb, GK QyU năvPi KvQ cuQZ bv cvij, fm hZ
ne RvnvR _K| KvRUv gvUB mnR bq| KvMâv eyg Nul
QvUvi Púv Kie I| AveQv Kvjv GK AvKwZi ic IUv
aiv w`Q PvL| GKevii Púvq năvPi KvQ hZ bv
cvijI, eyg AuvKo ai mvMii Svịv KvUvZ cvie Avkv
KiQ ivbv|
cvwbi Xj Gj AveviI, AvMiájvi gZ DuPy wKsev
Rvi`vi bq hw`I| ev DV hZ Ges cvwb Kg hZ ùi
KiZB Qc Qc Ki mvgb GMvj ivbv, KvZ nq cov
wcwQj WK cZb mvgjvZ ixwZgZ wngwkg Lq hvQ|

38

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

39


nuvUz _K bg Mvovwji mgvb GLb cvwb; aycavc cv dj
hZ `êZ mÔÂe QyUQ ivbv| KvMâv eyg AwZàg Kij| muvZ Ki
AvPgKv bvK `vevj RvnvRẹGZB ZĂwiZ MwZZ h
w`wMƯw`K&vbk~bă ivbv h_vmgq _gK `uvwoq eyg aiZ eă_â
njv| ev wNi Mj Mj, Qcvr Qcvr bvbviKg kó Ki ewì
cq PjQ cvwb| gyL Zzj PvBZ, gv_vi Ici mv`v dbvi
gyKzU jả Kij ivbv| wbPy h ữêvKPviUvi Dẽk GMvwQj
XvKv co MQ mUv|
mvgb Suvc w`j gvmy` ivbv Aĩi gZ, năvP wKsev gUvj
jR, Kvb GKUvi wbP Avovj wbZ ne| Kvgbv KiQ
mgqi nidi Ki wcệq gv_vUv QvZz nZ `e bv| UbK
Ub cvwb AvQo coQ wbP Ui cvQ| kixi G gynZâ cệvq
AvbyfwgK Ii, Lvjvi I eĩ Kivi wjfviUv evM cZ
nvZovQ `ynvZ| `ni wbổvsk AvNvZ nvbj cvwb, fvwmq
wbq hvQ IK; WKi w`K Ub wnuPo wdwiq wbZ
PvBQ mycviữêvKPvii KvQẹavv w`q dj `e RvnvR
_K| kl gynZâ wjfvii bvMvj cj ivbvi AvOyj| euv
nvZUv wcQj MjI Wvb nvZ IUvK Qvoj bv, Kwõ gyPo
wMq Amnă eă_v Qwoq coj evỷg~j châ| Kuvai cwk wQuo
hvq wKbv fq cj ivbv|
AuvUv WăvsMvwii euvabUv Lyj Mj Kvgii KvQ _K|
WăvsMvwiUv Ub LvwbK bvwgq w`qQ cệej mêvZ|
IfvinăvOi wbP N~wYâcvK LvQ cvwb, ivbvi PvL-gyL jeY
wQwUq kƯvm Ko wbZ PvBQ| Mv`i Ici wel duvovi gZ
gv_vi RLgUv Gmgq `vcvZ AviÔÂ Kij| kc gvBqvi
GảzwY XDqi wbP _K bvK bv ZzjZ cvij, dvếKăvmj

fvmgvb IB AvjMv hcvwZájvi gZ GKB `kv ne ivbvi|
AwekƯvmă axi MwZZ, gb njv Ii, RvnvRUvi ev kƯvm
bqvi Púv Kij| Mvj PvUv Qo kixii KvQ _K nono
Ki mi Mj cvwb| Mvovwji KvQ ZvjMvj cvwKq MQ
fRv WăvsMvwi, KvRB năvP wjfvi nvZi Pvc w`q Ici
Ub Zzjj wbRK ivbv| gwiqvi gZ jvw_ gi PycPyc
wRwbmUv `n _K Lmvj I| Qcvr Ki WKi Ici co
fm Pj Mj IUv evbi cvwbZ| RvnvRUv G gynZâ ZiZi
Ki DV hvQ Iciw`K, XDqi P~ovq ảwYKi Rbă Po
AviKUv wekvj XD f` Kivi Rbă Suvc w`j|
wjfvi Zvjvi Púv Kij ivbv Ab_âK| fzjUv eySZ cvij
I| kl XDUv mvgjvbvi mgq ivbvi `ni Pvc Lq k
nq GuU emQ duvKájv| IqvUviUvBU weùìZv wbwZ
KiZ GZ AUzU `pZvi `iKvi co bv| wjfvi Kb bo bv
Gi Ici wekl njB ev jvf wK? cieZxâ XDUv Zv ivbvi
vb-Mwigvi Rbă Qvo `e bv| AviKUv cệej AvNvZ mnă
Kivi ảgZv wK AvQ Ii?
kc gvBqvii ev-i `êZ AebwZ NUQ| `n mvci gZ
áwUq euv Kuva w`q AvNvZ Kij ivbv wjfvi| Lyj Iciw`K
DV Mj IUv| Uvb gi năvP Lyjj ivbv| wKbviv AuvKo
ai, KvZ nq kixi Mwjq w`j, euv nvZ evmvb&m& jKvii
fZiKvi wjfvi LyuRQ| mvgb ỷgwo Lq coZ, avZe
wjfviUv nvZ cq Mj| `yg Ki cQb jM Mj năvP|
ivbv MZâ eĩ Kivi Púv KiZ gv_vi Ici WK, AvQo
coj cvwb| năvPi gvSLvbi Lye KvQ iqQ Ii nvZ|
cQb mi Gm, Kmir Ki kixi gvPovj ivbv, wjfvii

40

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

41


`yB, eoRvi wZb wgwbU wekêvg wbj ivbv| mgqUzKz hw`I Xi
jÔ^v gb njv Ii KvQ| nvZNwo ejQ `kUv cuqwẻk| wKz
GLb bUv cuqwẻk wKsev GMvivUv cuqwẻk nIqvI wewPẻ bq|
UvBg Rvbi cwieZâb ùaygvẻ Av`vRi Ici aviYv KiQ
ivbv|
myBPUv LyuR cq RĂvjj I| Lye mveavb, evmvbm jKvi
ZăvMi AvM gv_vq GuU emvbv năvUUv Lyjj| GKUzKiv
Kăvbfvm nvZ `yUv gyQ wbq Pyj AvOyj eyjvj ivbv| KvYvi

w`Kájv mvgvbă wfR njI Puvw`Uv ùKbv LULU| năvULvbv
`ygo gyPo fRv RvqMvájv XvKvi Púv Kij I|
dvDj-Iq`vi RăvKU kixiPyăZ njv Gici| IUvK
Kăvbfvm dj w`q Mv ùKvZ jvMj ivbv| AvvikUâm Ii
wfR ReRe KiQ| KvRB Lyj dj wbso wbZ njv|
kixi fRv bq, ùKbv; wbwZ nq, Kăvbfvmi QvU UzKiv
`yUv Avi RăvKUUv áwUq Mvj Ki wbj ivbv| Gevi
Kăvbfvmi eo LấUvi fZi Iájv fi evwjUv eq wbq
Mj evmvbm jKvii I gv_vq| AviI wKQy wMqvi I
Kăvbfvmi cQb GKUv web áuR w`j IUv|
KuăvP Ki nVvr GKUv kó njv| nvZi KvQ GK gUvj
cvBc cq Zzj wbq cuvB Ki Nyi `uvovj ivbv| wbPi
jfj Pj hvIqv vU&jUv Lyj hvQ| jvd `qvi Rbă
SuyKQ Ggwbmgq gNeiY `xNj Pyj I Kvjv KzPKzP
GKRvov PvL `LZ cj|
ễivbv?ế Rb Gmãi Kẫ^i|
ễAviKUz njB giZ|ế
ễIB MZâ Acảv KiZ KiZ cvMj nIqvi `kv|
gmR cvVvZ ciQ?ế
Rvbvj ivbv| WKi hLvbUvq cvwb Bw `yqK wQUK
DVQ m RvqMvUv wb`âk Kij I| ễGmv bv,ế ejj| ễwbP
cvwbi Qvc bv cj cệgvY ne RjLvbv _K eivBwb
Avgiv| gBqi KvQ _K GK wgwbU GKUz `~i _vKv|ế
ZLbI bM, RyZv-gvRv, LvwK UêvDRvi, cwiQb kvUâ I
fRv kUâm Ro Kij ivbv| SzuK co vU&j w`q Qo w`j
Iájv wbPi WK| Zvici gyL ivLj wbP, RbK hvZ

42

Kvvi gi

Ici mRvi coj Wvb nvZ| wKbviv Mj PyBq XzKj cvwb,
wKz eĩ nq Mj duvK| BỳvZi năvP evwo Lj Ii gv_v|
Aváb ai Mj hb Lywji fZi, áwOq DVj ivbv| gv_vi
fZi Sjm DVj GKvwaK DắĂj evwZ| nuvUz fO ữxj
WK cZ ivLv Kăvbfvmi Ici gyL _yeo co Mj I|
`yj DVj MvUv `ywbqvẹRvnvRi MwZi mẵ Zvj iL bvwK
bZzb AvNvZUvi KviY, Rvb bv ivbv| gb nQ h Kvb
gynZâ dU PwPi nq hve gv_v|
mvgyw`êK Soi weiì jovB Ki ayuKZ ayuKZ GwMq
PjQ kc gvBqvi|

Qq

gvmy` ivbvé293

43


`LZ cvi|
ễGKUv Kvco jvMe cv gvQvi Rbă|ế
RbK gBq bv `LZ cvIqv Aewa Acảv Kij ivbv,
Gevi năvPi Ici em mZKâZvi mẵ cv `ywjq bvwgq w`j
vU&j| gvUv, iả Kvco w`q Rb cv gyQ w`Q Ui cj|
ễnqQ,ế ejj Rb|
gB eq ZĂwiZ bg Mj ivbv, vU&jUv Ub cQb eĩ
Ki, ỷBj Nywiq w`j| WK cuQ Rbi w`K PvBj I|
ivbvi cvk `uvwoq hyeZx, nvZ Wwbg kUâm| ễGUv Qvov Avi
wKQy cjvg bv|ế
ễPjv,ế Av`k Kij ivbv| ễLuvPvq wdi hvB|ế
căvU ci wbj I, wKz gv_v Nvgvj bv Abăvbă KvcoPvco wbq| fRv kUâm ciwb Rb| RjLvbvq wdi
eăvẳU cvkvKájv Qyuo w`j Iiv| ivbv Iqăvi Wvi Pc
ai h_vvb IUvK Ub divbvi Púv KiQ, Iw`K
eăvẳU nvZo Kõvi wcbájv Kzwoq wbj Rb| `k wgwbU
jM Mj IájvK RvqMv gZ emvZ|
AvdUvi evộnWi Mvq nvZ eywjq AvOyj bvsiv Kij
ivbv| wcb Avi Kõvq bvsiv gvLvQ I, BZvgaă Kăvgiv
Ryo djj Rb|
wVK cuwPk wgwbU ev` Gj Iiv| eăvẳU ZLb cvkvcvwk
ùq ivbv I Rb| vU&j Lyj hZ mk GK bvweK cệek
Kij KvivMvi|
ễAvgvK mvgjvZ `vI,ế wdmwdm Ki ejj Rb| wỉgZ
Kij bv ivbv|
ễIiv GLvbB AvQ,ế ejj mBji găvKwjbK| ễejjvg

bv ZvgvK...ế
ễRvnvR wK WzeQ?ế nVvr Zxảố wPrKvi Qo jvwdq DV
`uvovj Rb, AuvKo aiQ Zvii Rvj| ễivbv, Avgiv Wze
hvwQ!ế
ễevR K_v Qvov,ế agK DVj găvKwjb|
Zvi ai UvbvUvwb jvwMq w`j Rb| ễAvgvK GLvb _K
eivZ `vI!ế ej DVj I| Ii AvàgYi dj ixwZgZ
Kuvcywb DV MQ `iRvUvi| ễAvwg Gfve Wze giZ PvB bv,
euvPvi GKUv myhvM PvB|ế
ễPvc!ế Kov avZvwb w`j găvKwjb|
ễIK agKvQ Kb?ế KVvi Kẫ Reve PvBj ivbv|
ễZvgvi Lye jvMQ eywS?ế we`êc Sij găvKwjbi Kẫ|
ễAvgvK GLvb _K wbq hvI,ế wnwữwiqvMệi gZ
PuPvQ Rb, `yếPvL evb WK GbQ| ễZzwg hv eje ZvB
Kie| `vnvB jvM, euvPvI AvgvK|ế
ễKb, AvR mĩejv eivIwb Zzwg?ế
ễwK ejQ Avevj Zvevj,ế ejj Rb, duvcvwbi Rvi
AviI evoj|
ễ_vge Zzwg?ế MRâ DVj găvKwjb| ễbvwK cU áwj
KiZ eje?ế Gevi ivbvi w`K PvBj| ễKZảY ai PjQ
GB băvKvwg?ế
ễmB mĩ _K| mvMi hLb _K dzum DVj| gm
ữzqvWâK w`q wgm Rbi Rbă GK kU ỷBw cvVvI bv
Kb?ế
ễcvMj bvwK? WKi Aev Rvbv AvQ Zvgvi?ế
ễwK Ki Rvbe?ế

44

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

45


ễZv eU|ế KÔỳvUâgUi Pviavi bRi eyjvj I| MvWâi
Dẽk ejj, ễKăvịbK ejjvg Giv GLvb AvQ| wKz K
kvb Kvi K_v| cệwgKv Nygi Nvi eă_v cvIqvq gv_v
Lvivc nq MQ eyovi|ế
ivbv ev Rb eiZ ciwQj găvKwjb Zv wekƯvm Ki bv|
^wi kƯvm Mvcb Kij ivbv|
găvKwjb mẵxK wbq Pj Mj ivbvi KvQ Nul Gj
Rb| IK nvmZ `L ồ KuvPKvj ivbv| ễPvwjq hvI| Iiv
nqZv Kvb cZ AvQ|ế
AviI wgwbU PviK Awfbq ceâ Pjj Rbi| ivbv gyằ
nq Mj Ii cvidigí `L|
ễgix Gvimbi K_v wK hb ejj jvKUv?ế hyeZx
wRm Kij klgl|
Lvjvmv Ki cyivUv Rvbvj IK gvmy` ivbv|
ciw`b iW wm-Z AvUKv co Mj Iiv| kc gvBqvii
cvk Gm VKQ GK Aviex mgy`êMvgx RvnvR| divqvWâ
KvMâv eyg vbxq RvnvRwUZ Pvjvb Ki w`j wgmvBjájv|
KvMâv bU Ki WvDZ Zzj `qv njv ivbv I RbK,
biIqwRqvb bvweKiv Kfvi Kij cQb _K, Ges mvgb
_K ivBdj ZvK Ki aij WvDqi Avie AvMzKiv|
wgữvi găvKwjb mẵ w`j ivbv`i|
KvVi iBj njvb w`q kc gvBqviK mi hZ
`Lj ivbv| cệ_g, ùaygvẻ IUvi cvUâ ivwbs jvBU `LZ
cj; Zvici eo njv duvKUv, `Lv w`j ữvbâi mv`v i
jvBU|

cQb _K Gmgq Aviex fvlvq Av`k Rvwi njv|
eySZ ciQ Zvi jảY `Lvj bv ivbv|
ễZvgvi căvmR gvwb KvR jvMj,ế ejj găvKwjb|
ễgvjw`wb?ế
ễnuăv| ZzwgI hvQ Zuvi KvQ|ế
găvKwjbi Av`k, wbPi WK wbq wMq Kweb e`x
Kiv njv ivbv I RbK| kl h wRwbmUv `LZ cj ivbv
mUv nQ ZKvYv GK cvj, DV hvQ Iciw`K| RvnvRi
Pjbfwẵ wbwZ Kij gvwUi wXwei duvKdvKi w`q
Bw_Iwcqvb KvữjvBbi Dẽk c_ Ki wbq GMvQ
IUv|
`qvj f` Ki UzKiv-UvKiv K_vcK_b hv Kvb Gj,
ZvZ wbwZ njv ivbv Ii Abygvb wbfzâjẹAvmvei Dậi
Ges gvmvIqvi `wảY Kv_vI iqQ Iiv| bvOi djj
RvnvR| GK `ẵj jvK DV Gj RvnvR, WKi Ici w`q
QuPo wbq hvIqv nQ evã| căvwKs Km Lvjvi kó ek
Kevi cj ivbv|
ễwgmvBjájv KZLvwb wbivc`?ế wdmwdm Ki RbK
wRm Kij I|
ễRvwb bv| AvgvK ejv nqQ gvjw`wb IAinWi Rbă
wWUvbUi Pywi Kiwb, Ges Avgvi Rvbv AvQ dzqj bB
Iájvi gaă|ế
kói mẵ ivbvi Abygvbi mvhyRă _vKj ejZ ne,
ievZâv gvjw`wb ixwZgZ my`ả GK msMVbi KYâavi| jvK
wgmvBj ejZ `yếwZb fvM wef, cệKvấ cệKvấ wmwjấvim`k
gZză-Gwb gb KijI, Avmj AmsLă Ly` Ly` hvsk

46

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

47


Ryo Zwi Kiv nq wRwbmUvK| myhvMă wgmvBj GãcvUâi
ZậĂveavb h Kvb eomo IAKâ-àz GK ivZ Kgcả MvUv
wZbK wgmvBj Lyj Avjv`v KiZ cvi| AvIqvR ejQ,
gv_vi Ici `j-ej h_ú fvix G RvnvRi àziv|
ágvU nq DVQ àgB Kwebi fZiUv| Bw_Iwcqvi
BwiwUêqvb DcKj `ywbqvi AbăZg Dậò GjvKv, ZvI m~hâ
GLbI gv_vi Ici PovI nqwb| GKUz ci Kwebi `iRv
Lyj Mj| GK ivkvb gwkb wcj nvZ găvKwjbK `Lv
Mj `viMvovq| cQb ivBdjavix `yB bvweK| ZZxq
bvweK eq GbQ GKMv`v Kvco-Pvco|
ễKv_vq hvQ RvbZ Zzwg, wgữvi ivbv,ế ejj găvKwjb|
ễZvgvi eyU Avgvi cvq jvMj Iájv Avi diZ cZ bv|
gifwgZ nuvPU LZ LZ giZ|ế
ễAvgvi Wvd&j eăvM _K cyiv WRvUâ wKU ei KiQ
eywS?ế
ễbv| ùay eyURvov Avi wKQy fvix fvix gvRv| wgm Rbi
ảẻI GKB eăvcvi| GQvov evwK Kvcoájv vbxq Aviex
cvkvK|ế
cvkvK enbKvixi Dẽk gv_v SuvKvj I| KvVi WK
Scvr Ki dj w`j jvKUv Iájv| găvKwjbi wỉZxq bW
Kweb _K ewiq Mj m| `iRv w`q ewiq Mj
găvKwjb cQb nuU, gwkb wcj AKÔỳ nvZ ZvK Ki
ivLj e`x`i w`K|
ễKvco cvở bvI,ế Av`k Kij Pj hvIqvi AvM|
ễwmsn wKsev nvqbvi cU MjI eyU Avi Nwo `L Zvgvi
jvk wPbZ cvie Avkv KiwQ|ế `yg Ki `iRv jvwMq Zvjv

LvwbK ev` wdi Gm ivbv I RbK Zxi bvgvi Av`k w`j
găvKwjb| BZvgaă Kvco cvở djQ Iiv| XjXj
Aviex AvjLvjvq, GB Migi `k eis ^Q` eva KiQ
ivbv| GLvbKvi ewkifvM gvbyl hnZz gymjgvb, eviLvq
gyL XK ivLZ civgkâ w`qQ I RbK| năvU ci wbq,
RbK mẵ Ki UcmvBW Pj Gj ivbv| Qvặ DcmvMii
Nb bxj cvwbZ Suvwcq coQ m~hâ Zvi mg Zvc wbq|
cwg, weZ IqBjăv co iqQ ivbv`i mvgb| `woi
gB eq Qvặ GK evU bg, ZĂwiZ Pvjvb nq Mj Iiv
Zxi|
Rb BwZDwZ Pq wiwmf KiZ Avmv UêvK LyuRQ| wKz
Kv_vI bvg-Mĩ bB Zvi|
ễnuvUwQ Avgiv,ế găvKwjb NvlYv Kij|
`yếgvBj nuU Bbjăvi fZi XzK coj Iiv| `yếevi
ivv AwZàg Kij, evwj I cv_ii gaă w`q Pj hvIqv
UêêăvK UêvKi PvKvi Mfxi `vM Avweđvi Kij| ivvq covgvẻ
wgwQj _vwgq w`Q găvKwjb, webwKDjvi wbq jvK Pj
hvQ mvgb Mvwo-Nvov Avm wKbv wbwZ nIqvi Rbă|
ewkifvM Aj ay-ay evwj, Ze gifwgi GLvb mLvb
cv_i NivI QvULvUv cvnvo I Aăvivqv `Lv hvQ|
wỉZxq ivvUv Qo Avmvi AbKảY ci DậigyLv njv
`jUv| cệek Kij AmsLă QvU Kăvwbqbi GKwUZ| GLvb
GK DU-enii mẵ wgwjZ njv Iiv|
cv_ii Avovj jyKvbv wQj cuPvậiUvi gZ DU| PvjK

48

Kvvi gi

gvmy` ivbvé293

gi w`j I|

49


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×