Tải bản đầy đủ

Vai trò của nhà nước đối với hệ thống tài chính

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VỚI HTTC

Nhóm 1
Powerpoint Templates

GV hướng dẫn
Page 1


Danh sách thành viên nhóm 1

Powerpoint Templates

Page 2


Kết cấu bài thuyết trình
Các quan niệm về vai trò NN với HTTC

Vai trò của NN vs HTTC


Liên hệ thực tế

Kết luận

Powerpoint Templates

Page 3


I. CÁC QUAN NIỆM VỀ VAI TRÒ NN VỚI HTTC

Adam Smith

Lý thuyết bàn tay
vô hình

J.M.Keynes

Đề cao vai trò của
nhà nước

Tồn tại 2 trường phái quan niệm đối nghịch điển
Powerpoint
hình về
vai trò Templates
của NN với HTTC
Page 4


1/Quan điểm của Adam Smith
Bàn tay vô hình cho rằng: trong nền
kinh tế thị trường tự do, mỗi cá nhân
theo đuổi một mối quan tâm và luôn
có xu hướng tối đa hóa lợi ích của
mình,từ đó tối đa hóa lợi ích của
toàn xã hội
=>cần phải tôn trọng trật tự tự
nhiên, tôn trọng “ bàn tay vô hình”
trong hoạt động sản xuất và lưu
thông hàng hóa sẽ được phát triển


theo sự điều tiết của bàn tay vô
hình.

Chính vì vậy,ông ủng hộ hạn chế vai trò của Nhà nước trong
thị trường,nhà nước không nên can thiệp vào nền kinh tế vốn
có cuộc sống riêng của nó


1/ Quan điểm của Adam Smith

Bảo vệ quyền sở hữu của các nhà TB

Chống thù trong giặc ngoài,trừng phạt
kẻ phạm pháp

Vai trò của
nhà nước
với HTTC

Thực hiện những nhiệm vụ quá sức
của DN: đào sông,đắp đê,xây dựng
công trình lớn…

Powerpoint Templates

Page 6


Thất bại ‘lỗ hổng bàn tay vô hình’
Khủng
hoảng
1929-1933
Khủng
hoảng TC
2007-2010
Invisible hand
Powerpoint Templates

Page 7


Khủng
hoảng
1929-1933

Tháng 10/1929, cổ phiếu trên phố Wall
giảm mạnh sau thời kỳ bùng nổ những năm
1920, và chỉ số Dow Jones hạ mức thấp kỷ
lục 89% (7/1932), chỉ số này đã không thể
hồi phục lại mức đỉnh cao (1929) cho đến
năm 1954.
- GDP của

Mỹ giảm hơn 25%, xóa đi mọi
thành quả kinh tế đạt được của 1/4 thế kỷ
trýớc đó
- 13 triệu người thất nghiệp
- Sản lýợng CN giảm 45% (từ 1929-1932)
- Số nhà xây mới giảm 80% (từ 1929-1932)
- Từ 1929-1932, 5.000 ngân hàng phá sản.
Powerpoint Templates

Page 8


Khủng
hoảng TC
2007-2010

Khủng hoảng TC Mỹ 2007-2009 là cuộc khủng
hoảng trong nhiều lĩnh vực TC (tín dụng, BH,
CK) diễn ra từ năm 2007 cho đến tận nay, bắt
nguồn từ cuộc khủng hoảng tín dụng nhà ở thứ
cấp. Và nó là nguồn gốc của cuộc
khủng hoảng TC toàn cầu 2007-2010
- Kinh tế Mỹ rõi vào suy thoái từ 12/2007 (bình
quân từ tháng 1-9 có 84000 lýợt LĐ mất việc,
hàng loạt tổ chức TC khổng lồ, lâu đời phá sản,
KT rõi vào tình trạng đói tín dụng, nhiều DN
phá sản hoặc có nguy cõ phá sản nhý Ford
Motor, GM…dollar lên giá, khủng hoảng ngành
chế tạo Ô tô… )
- Một số nền KT nhý Nhật, Singapore rõi vào
suy thoái, các nền KT khác tăng trýởng chậm lại
khủng hoảng lýõng thực, tiền tệ…
Powerpoint Templates

Page 9


NGUYÊN NHÂN KHỦNG HOẢNG

Powerpoint Templates

Page 10


2/ Quan điểm của Kyenes

Powerpoint Templates

Company Logo

Page 11


III. Vai trò của Nhà nước trong hệ thống tài chính
Hệ thống tài chính
Thị trường tài chính
Các định chế trung
gian tài chính
Cơ sở hạ tầng
pháp lý kĩ thuật

Các tổ chức giám sát và
điều hành hệ thống tài chính
Powerpoint Templates

Page 12


2.1. Đối với thị trường tài chính

tạo môi trường pháp lý cho sự hình thành
và hoạt động của thị trường tài chính

Với
TTTC

tạo ra môi trường kinh tế cho sự hình
thành và phát triển của thị trường tài chính

giám sát các hoạt động của thị trường tài
chính

Là nơi diễn ra các hoạt động mua bán
Powerpoint Templates
quyền sử dụng nguồn tài chính Page 13


2.2. Đối với các trung gian tài chính

Tạo điều kiện cho các NHTM, tổ chức tín dụng… hoạt động đa dạng
Chấp nhận sự phát triển của các công cụ tài chính phái sinh và cho phép
các ngân hàng tham gia các hoạt động đầu tư mang tính rủi ro cao.

Coi trọng sự đóng góp
của các trung gian tài

Là một tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ tài chính, làm
trung gian giữaPowerpoint
những chủ
thế có vốn và chủ thể cần
Templates
vôn, giúp cho đồng vốn được luân chuyển có hiêu quả Page 14


2.3. Đối với cơ sở hạ tầng pháp lý-kỹ thuật

1
Không giới hạn
lĩnh vực kinh
doanh của các
đơn vị trong hệ
thống tài chính

2
Đảm bảo các chủ thể
trong hệ thống tài
chính tuân thủ các
“luật chơi chung” do
nhà nước đặt ra để
tính hiệu quả của nền
kinh tế thị trường vận
hành tốt.


Là khuôn khổ các luật lệ và hệ thống thông tin để các
bên lập kế hoạch
đàm phán và thực hiện các giao
Powerpoint Templates
dịch tài chính

Page 15


2.4.. Đối với các tổ chức Điều hành Giám sát
Hệ thống tài chính
Ủy ban giám sát tài chính quốc gia

Ngân hàng trung ương
nhà nước đẩy mạnh chức năng của ủy ban
giám sát, tăng quyền hạn cho ủy ban giám sát
trong quá trình xây dựng chính sách giám sát
Bộ tài chính cũng
nhưthêm
chiếnquyền
lược phát
triểntính
thị chủ
trường,
NN trao
và tăng
độngtăng
cho
vai tròtrung
và nhiệm
của nâng
ủy ban
ngân hàng
ươngvụ
nhằm
cao hiệu
quả thực hiện chính sách tiền tệ, đảm ảo an
Ủy ban chứng khoán nhà nước
giao quyền
tự chủ
tàiđộng
chínhngân
và sử
dụng
các
toàn cho
hoạt
hàng
.
công cụ quản lý nhà nước, qua kiểm toán, qua
phâncụ
tích
dự báo,
cảnhluôn
báoluôn
mứcphải
độ thông
tin
công
thuế....
nhưng
gắn với
Trung gian tài chính
đặc
biệtcơ
thị trường,
định
hướng
phát
rõtác
ràng
hơn,
NN
đã
tăng
cường
đẩy
mạnh
công
quản
tăng
cường
chế
tự
chủ
và triển

chế
giám
sát
lý,chính
giámxác
sát hơn.
đối với các tổ chức trung gian của
UBCKNN
nhằm góp phần giữ vững, ổn định
Các tổ chức tài chính quốc
tế
TTCK;
tăng
cường
hợp
táccác
quốc
tế,
tổ
chức
NN
giúp
quá
trình
huy
động
vốn
của
tăng
NN
tạo
điều
kiện
để triển
khai
dịch
vụNH,
tài chính
nghiên
cứubiện
khoa
học
về
CK

cho
docường
các tổ chức
tài
chính
cung
cấp,
tìmTTCK
mọicho
khả
năng
các
pháp,
các
công
cụ
vay
UBCK,
đẩy
mạnh
thực
hiện
thống
kêquy
dự
báo
để
đạt tới
được
theo các
nguyên
tắc
vốn
cácyêu
đốicầu
tượng
làm
cho
nhiệm
vụ định
của
về
hoạt
động
CK

TTCK.
Powerpoint
Templates
đểtrung
nhận
đượctài
sựchính
ưu đãiđặc
trongbiệt
việcđược
sử dụng
các
dịch
gian
phát
huy.
Page
16
vụ tài chính.


III. Liên hệ thực tế Việt nam

Ví dụ 1:

Ngày 17/03/2008 Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
ban hành quyết định số 346/QĐ-NHNN về việc
phát hành tín phiếu NHNN bằng tiền đồng dưới
hình thức bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.
Tổng giá trị tín phiếu NHNN phát hành bắt buộc
đợt này là 20.300 tỉ đồng, kỳ hạn 364 ngày, lãi
suất 7,80%/năm; hình thức phát hành là ghi sổ.
Giá trị tín phiếu được phân bổ cho từng tổ chức
tín dụng theo quy mô, tỷ trọng huy động vốn
bằng tiền đồng Việt Nam.
Powerpoint Templates

Page 17


Tác động của nghị quyết đối với HTTC
Tích cực

Tiêu cực

•Thu hút tiền gửi từ
dân cư.
•Thắt chặt tiền tệ,
kiểm soát lạm pháp.
•Kiểm soát được tình
trạng phát triển quá
nóng của các tổ chức
tài chính.

•hình thành cuộc chạy
đua lãi suất.
•Thị trường chứng
khoán và quỹ đầu tư rơi
vào khủng hoảng.
•Các doanh nghiệp gặp
khó khăn trong việc
huy động vốn.

Powerpoint Templates

Page 18


Ví dụ 2:
Cuối năm 2010, mức lãi suất của các NHTM diễn biến khá
Trước
hình cao,
đó, đặc
NHNN
kịpđầu
thờitháng
thực11hiện
cơ chế
phức tạptình
và tăng
biệt đã
kể từ
lãi suất
huy
lãi
suất
thỏa
và từ
cùng
các biện
pháp
hành
động
VND
đãthuận
tăng vọt
11 –với
11,5%
lên đến
17%điều
ở một
số
NHTM
hạn đó
ngắn
việchuy
triểnđộng
khai chương
tiền
tệ với
linhnhững
hoạt. kì
Nhờ
lãidosuất
và cho trình
vay
huy
suấtNHTM
cao của
thời lãi
suất
cho
VNDđộng
củalãi
các
đãTechcombank,
giảm dần vớiđồng
lãi suất
huy
động
vay
leo thang
1314%/năm,
– 14% lên 19
21%/năm
tùy bình
từng
VNDcũng
không
vượt từ
quá
lãi –suất
cho vay
khoản
vay. Một mặt, Bên
không
ít NHTM
đua lệch
nhaugiữa
áp dụng
các
quân 15,27%/năm.
cạnh
đó chênh
lãi suất
hình thức hấp dẫn để thu hút tiền gửi tiết kiệm, mặt khác một
cho vay và lãi suất huy động bình quân VND chỉ còn
số không nhỏ NHTM lại dừng cho vay ra trong bối cảnh thị
khoảng 2,5%/năm, thấp hơn so với mấy năm trước (con
trường liên ngân hàng lại ‘lặng sóng’ với lãi suất giao dịch
số
là 4,62%/
năm 2008;
trong
thấpnày
và hạn
mức tín năm
dụng vào
của nhiều
NHTM4,45%/năm
đã hết khi tổng
tín
năm
4,63%/năm
2006
3,42%/năm
dụng 2007;
ngân hàng
cho nền trong
kinh tếnăm
có thể
tăngvàvượt
mục tiêu
trong
nămcả2005)
25% cho
năm ngay từ tháng 11. Hơn nữa tốc độ cho vay
bằng ngoại tệ đã lớn hơn rất nhiều tốc độ cho vay bằng VND.
Powerpoint Templates

Page 19


Tác động của nghị quyết đối với HTTC

Tích cực

Tiêu cực

•Đối với các doanh
nghiệp.
•Đối với các NHTM.
•Ổn định HTTC, giảm rủi
ro.

•Các NHTM gặp khó khăn
trong điều chỉnh lãi suất.
•Giảm tính thanh khoản của
các ngân hàng.
•Đẩy khách hàng rời bỏ hệ
thống ngân hàng, tìm đến thị
trường không chính thức 
Nạn cho vay nặng lãi phát
triển.

Powerpoint Templates

Page 20


IV. Kết luận
Hơn 10 năm trước, thế giới đã chứng kiến sự đổ vỡ bất ngờ
của hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung theo mô hình Xô
Viết cũ từng tồn tại gần 80 năm trên phạm vi toàn cầu... và
mới đây là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mà nguyên
nhân sâu xa là do nền kinh tế đã để cho “bàn tay vô hình” tự
dẫn dắt mà thiếu sự quản lý của Nhà nước. Hai sự kiện lịch
sử có tầm vóc toàn cầu này đã chính thức gióng lên hồi
chuông cảnh báo hiệu một thế giới đang biến đổi, đòi hỏi một
tư duy mới thích ứng về bàn tay quản lý kinh tế của Nhà
nước trong từng quốc gia, cũng như trên phạm vi thế giới...
Ngày nay, đã rõ ràng là chính phủ nên hoạt động song
hành cùng lực lượng thị trường trong hệ thống tài chính.

Powerpoint Templates

Page 21


Powerpoint Templates

Page 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x