Tải bản đầy đủ

QĐ THÀNH lập YTE trường mầm non

UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH
Số : ..../KH-MNVA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hoà Quý, ngày

tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập ban chỉ đạo công tác y tế học đường năm học 2018-2019

Căn cứ kế hoạch số 327/KH-UBND ngày tháng năm của ủy ban nhân dân
về việc triển khai công tác y tế học đường năm học;
Căn cứ vào công văn số 487/PGD&ĐT ngày 18 tháng 09 năm 2018 của hoạt
động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2018-2019;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 : Thành lập ban chỉ đạo công tác y tế trường mầm non Vàng Anh năm

học 2018-2019 gồm các ông bà có tên sau:
1. Bà : Trần Thị Diệu Hiền
P.Hiệu Trưởng
Trưởng ban
2. Bà : Huỳnh Thị Xâm
P.Trưởng trạm y tế phường
Phó ban
3. Bà : Phạm Thị Dung
Nhân viên y tế
Phó ban
4. Bà : Nguyễn Thị Lan
TTCM
Ủy viên
5. Bà : Đặng Thị Lợi
TTCM
Ủy viên
6. Bà : TrẦN Thị Phương
CTCĐ
Ủy Viên
7. Bà : Lê Nguyễn Hoài Giang
BTCĐ
Ủy Viên
8. Bà : Lê Thị Nhớ
Kế toán
Ủy viên
9. Bà : Lê Thị Lâm
HTHCMHS
Ủy viên
Điều 2 : Ban chỉ đạo công tác y tế học đường chịu trách nhiệm xây dựng kế
hoạch và triển khai kế hoạch cả đơn vị mình.
Điều 3 : Các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định có
hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Diệu Hiền


Phạm Thị Dung
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×