Tải bản đầy đủ

Phát huy vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam

http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

L IM
Như m t quy lu t có tính ph bi n

nhi u nư c trên th gi i, đó là

đâu

đó h th ng các t ch c trung gian tài

OBO
OKS
.CO
M

có th trư ng ch ng khốn phát tri n, thì


Đ U

chính, các Ngân hàng thương m i phát tri n. Ngư c l i,

đâu có c nh tranh ho t

đ ng Ngân hàng và các d ch v tài chính sơi đ ng, thì

đó giao d ch trên th

trư ng ch ng khốn (TTCK) cũng nh n nh p. Hay nói cách khác, khơng th nói
đ n s tham gia tích c c c a các t ch c trung gian tài chính. Ngân hàng thương
m i đã th c s gi m t vai trò r t quan tr ng đ i s phát tri n c a th trư ng
ch ng khốn.

T i Vi t Nam, th trư ng ch ng khốn Vi t Nam đang trong giai đo n đ u
xây d ng và phát tri n. Vi c tham gia c a các đ nh ch tài chính đ c bi t là các
Ngân hàng thương m i hi n nay còn r t h n ch . Trong khi đây là m t trong
nh ng đ nh ch g n gũi và có kh năng ti p c n v i các ho t đ ng ch ng khốn
m t cách hi u qu nh t. Chính vì v y, trong ph m vi ki n th c c a mình, em đã
l a ch n đ tài “Phát huy vai trò c a Ngân hàng thương m i đ i v i s phát
tri n c a th trư ng ch ng khốn Vi t Nam” làm cơng trình nghiên c u khoa
h c c a mình v i hi v ng có th đóng góp m t cái nhìn nh bé c a mình v v n
đ này.

V k t c u c a cơng trình nghiên c u khoa h c này, ngồi ph n m đ u,
k t lu n, và tài li u tham kh o, cơng trình bao g m 3 chương:

khốn

KI L

Chương I : Lý lu n v Ngân hàng thương m i và th trư ng ch ng

Chương II : Ho t đ ng c a các Ngân hàng thương m i trên th trư ng
ch ng khốn

Vi t Nam


Chương III : M t s gi i pháp nh m phát huy vai trò c a Ngân hàng
thương m i đ i v i s phát tri n c a th trư ng ch ng khốn


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

CHƯƠNG I
LÝ LU N V NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VÀ TH TRƯ NG CH NG

OBO
OKS
.CO
M

KHỐN
I. TH TRƯ NG CH NG KHỐN VÀ HO T Đ NG CƠ B N
C A TH TRƯ NG CH NG KHỐN

1. Khái ni m th trư ng ch ng khốn
Trong các sách báo kinh t

Vi t Nam hi n t n t i nhi u cách đ nh nghĩa

và cách gi i thích khác nhau v th trư ng ch ng khốn. M t s tác gi g!n th
trư ng ch ng khốn v i c m t" Securities Market và cho r#ng th trư ng ch ng
khốn là “nơi giao d ch ch ng khốn và cơng c tài chính có liên quan đ n
ch ng khốn”. $ đây, n u t" Securities đư c gi i nghĩa theo c m t" Written
evidence of ownership, b#ng ch ng gi y tr!ng m c đen v quy n s h u, th
trư ng tài chính. M t s tác gi khác gi i thích th trư ng ch ng khốn xu t phát
t" c m t" Stock Market và cho r#ng, th trư ng ch ng khốn “là đ i v i ch ng
khốn thơng qua các s giao d ch ch ng khốn và th trư ng phi t p trung”.
Cách gi i thích này nh n m nh th trư ng ch ng khốn v i tư cách lĩnh v c trao
đ i nh ng lo i hàng hố đ c bi t như c phi u, trái phi u và cơng c tài chính
phát sinh. Các tác gi c a Trư ng đ i h c Tài chính – k tốn cho r#ng “th
trư ng ch ng khốn là nơi các ch ng khốn đư c phát hành và trao đ i. Th
trư ng ch ng khốn là m t b ph n c a th trư ng v n do đ c tính c a ch ng
khóan trong vi c huy đ ng v n dài h n”. Các tác gi c a trư ng Đ i h c Ngo i

KI L

thương nêu ra đ nh nghĩa: “th trư ng ch ng khốn là m t th trư ng mà

nơi

đó ngư i ta mua bán, chuy n như ng, trao đ i ch ng khốn nh#m m c đích
ki m l i”.

Nh ng cách đ nh nghĩa khác nhau v th trư ng ch ng khốn như trên
cho th y, b n thân th trư ng ch ng khốn là m t th c th ph c t p v i nhi u
m i quan h và đ c trưng khác nhau. Hơn n a, th trư ng ch ng khốn là m t
hi n tư ng kinh t khách quan có s phát sinh, phát tri n.

t"ng giai đo n phát

tri n c a mình th trư ng ch ng khốn cũng mang nh ng n i dung khác nhau v


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
mơ hình t ch c, ch ng lo i hàng hố và v phương th c giao d ch. Chính vì
th , m c dù cách đ nh nghĩa khác nhau nhưng v n i dung khái ni m th trư ng
ch ng khóan, các tác gi đ u thng nh t

m t s đi m sau:

OBO
OKS
.CO
M

Th nh t, th trư ng ch ng khốn là m t d ng th trư ng đ c bi t, n#m
trong m t th trư ng l n hơn g i là th trư ng tài chính.
Sơ đ c u trúc th trư ng tài chính

Th trư ng tài chính

Th trư ng trao đ i các gi y t có giá

Th trư ng tín d ng

Th trư ng ti n t

Th trư ng ch ng khốn

- Th trư ng tài chính là lĩnh v c trao đ i các gi y t có giá và quan h
vay mư n qua các t ch c tín d ng.

- Th trư ng tín d ng: th trư ng vay và cho vay qua các t ch c tín d ng.
- Th trư ng ti n t : trao đ i các gi y t có giá ng!n h n (thư ng dư i m t
năm).

- Th trư ng ch ng khốn: th trư ng trao đ i các gi y t có giá dài h n
(thư ng trên m t năm).

KI L

Th hai, hàng hố trao đ i trên th trư ng ch ng khốn ch y u là c
phi u và trái phi u dài h n. Ngồi ra, trên các th trư ng ch ng khốn phát tri n
còn trao đ i các cơng c tài chính phát sinh t" c phi u và trái phi u, như ch ng
quy n, kh quy n, h p đ ng quy n ch n, h p đ ng tương lai…
Th ba, th trư ng ch ng khốn bao g m th trư ng sơ c p (th trư ng
phát hành) và th trư ng th c p (th trư ng mua – bán l i).


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
Th t, th tr ng ch ng khoỏn bao g m hai mụ hỡnh t h c qu n lý
chớnh, ủú l S giao d ch ch ng khoỏn v th tr ng ch ng khoỏn phi t p trung
(OTC).

OBO
OKS
.CO
M

T" nh ng n i dung cn b n c a th tr ng ch ng khoỏn nh trờn, cú th
nờu khỏi quỏt: th tr ng ch ng khoỏn l m t b ph n c a th tr ng ti chớnh,
trong ủú chuyờn mụn hoỏ giao d ch m t s lo i hng hoỏ ủ c bi t nh c phi u,
trỏi phi u di h n, k c cỏc cụng c ti chớnh phỏt sinh t" c phi u, trỏi phi u
theo nh ng phng th c cú t ch c nh giao d ch qua s giao d ch ch ng
khoỏn, Cụng ty ch ng khoỏn, giao d ch tr c ti p v qua m ng.
2. Ho t ủ ng c a th tr ng ch ng khoỏn
2.1. Th tr ng ch ng khoỏn chớnh th c

õy l TTCK t p trung, ho t ủ ng ủỳng theo cỏc quy ủ nh c a phỏp lu t,
l ni giao d ch mua bỏn cỏc lo i CK ủó ủ c ủng ký (listed or registered
securities) hay ủ c bi t l . Vỡ l& ủú, nú cũn ủ c g i l th tr ng niờm y t t p
trung.

CK ủó ủ c ủng ký l lo i CK ủó ủ c c quan cú th'm quy n cho phộp
b o ủ m, phõn ph i v mua bỏn qua trung gian, cỏc mụi gi i v cụng ty mụi
gi i. Ch ng khoỏn sau khi phỏt hnh ủ i chỳng, n u h i ủ m t s yờu c u ch n
l c, thỡ cú th niờm y t trờn sn giao d ch. Cỏc tiờu chu'n niờm y t th ng chỳ
tr ng thõm niờn ho t ủ ng, thnh tớch l i nhu n, quy mụ c ph n v l ng c
ủụng. S d nh v y l vỡ S giao d ch mu n ch ng khoỏn niờm y t ph i l lo i
ủ ch t l ng v l ng c ph n ph i l n, c ủụng nhi u thỡ m i cú mua bỏn liờn

KI L

t c, sụi n i v ủ m b o uy tớn th tr ng. Ng i ủ u t khi mua ch ng khoỏn
trong m t ủ t phỏt hnh ủ i chỳng(t c mua cỏc IPO), dự ủang m o hi m vo
m t ch ng khoỏn m i, nhng xem nh h ủ c b o v t i ủa. C h th ng
d ng nh ủó sng l c cho h r i, Trong ủú S giao d ch l m t khõu then ch t
trong m t h th ng v n hnh ủ ng b , Ta cng nờn bi t r#ng, ch( cú cỏc nh mụi
gi i l ủ ng b . Ta cỳng nờn bi t r#ng, ch( cú cỏc nh mụi gi i l thnh viờn c a
m t S giao d ch m i ủ c mua v bỏn ch ng khoỏn ti s n giao d ch(tranding
floor) c a S giao d ch ủú. Cỏc yờu c u v mua c a ng i cú ti n (c u) v bỏn


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
c a ng i cú ch ng khoỏn (cung) s& ủ c cỏc cụng ty mụi gi i v kinh doanh
ch ng khoỏn ủem ủ n S giao d ch, quỏ trỡnh mua bỏn ủú di)n ra ch( thoỏng qua
b#ng ủ ng tỏc ủ u gớa. Cũn l i, núi chuy n mua bỏn th c s s& ủ c gi i quy t
s ủ nh ch khỏc.

OBO
OKS
.CO
M

cỏc cụng ty mụi gi iv kinh doanh ch ng khoỏn, cú th cú s tham gia c a m t
CK bi t l l lo i CK ủ c mi)n gi y phộp c a c quan cú th'm quy n,
do Chớnh ph trong cỏc c quan cụng quy n phỏt hnh v b o ủ m.
TTCK chớnh th c l m t t ch c cú th c th , l th tr ng minh b ch v
ủ c t ch c cao, cú ủ a ủi m nh t ủ nh, v i nh ng trang thi t b c n thi t,

ủú

cỏc CK ủ c giao d ch theo nh ng quy ch nghiờm ng t v nguyờn t!c nh t
ủ nh.

TTCK chớnh th c cú th i bi u mua bỏn rừ r t, giỏ c ủ c xỏc ủ nh trờn
c s ủ u giỏ cụng khai cú s ki m soỏt c a h i ủ ng ch ng khoỏn qu c gia.
Vi c mua bỏn CK ủ c th c hi n t i sn giao d ch th hi n b#ng cỏc S giao
d ch ch ng khoỏn. Chớnh vỡ v y, TTCK t p trung (hay TTCK cú t ch c
Organnied market) cũn ủ c g i l S giao d ch, quỏ trỡnh mua bỏn (The Stock
Exchange). T i S giao d ch, quỏ trỡnh mua bỏn ch ng khoỏn di)n ra ch( thoỏng
qua b#ng ủ ng tỏc ủ u giỏ. Cũn l i chuy n mua bỏn th c s s& ủ c gi i quy t
cỏc cụng ty mụi gi i kinh doanh ch ng khoỏn, cú th cú s tham gia c a m t s
ủ nh ch khỏc. Nú ủúng vai trũ l ni t p trung thụng tin v duy trỡ s rừ rng
ủỏng tin c y ủ ng i mua k* bỏn ti n tham kh o, t o ủi u ki n cho nh ng nh
ủ u t ch+ng h bi t nhau v,n cú th an tõm lm n v i nhau. Nú l m t ủ nh

KI L

ch ủ u m i (ủ u m i ch khụng ph i trung gian ho c ch ), l ni t o ra ni m
tin, s cụng b#ng, trung th c v tr t t cho nh ng nh ủ u t ch ng khoỏn.
Nh ng nh ủ u t ch ng khoỏn ủ u ph i t n ti n ủ mua nh ng th ủú t" S
giao d ch. Nú l ni t p h p v chuy n hoỏ ni m tin thnh nh ng k t c c th
c a nh ng nh ủ u t ch ng khoỏn.
Ho t ủ ng nh n nh p c a S giao d ch cú v* nh l th ho quang chúi
sỏng l n ỏt, lm cho ng i ta khú phõn bi t. Khi nh!c ủ n TTCK, h u nh m i
ng i cú thúi quen liờn t ng ngay d n m t S giao d ch (Stock exchange) no


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
đó. Nói đ n TTCK là ngư i ta hình dung đ n các sàn giao d ch (tranding floor)
đư c v n hành v i nh ng phương ti n hi n đ i, là bàn b c v m t th trư ng
di)n bi n nh n nh p nhưng l i có ti ng là tr t t và trung th c, v i s tr giúp

OBO
OKS
.CO
M

c a các ngành k- thu t cao. Th nhưng ho t đ ng t i các sàn giao d ch ch( là
m t ph n c a b c tranh tồn c nh TTCK. Cùng v i c m t h th ng v n hành
đ ng b , S giao d ch là m t khâu then ch t t o đi u ki n cho vi c mua bán
ch ng khốn đư c di)n ra thu n l i, vì v y ngư i ta g i chung b i c nh đó là th
trư ng. Các u c u v mua c a ngư i có ti n(c u) và bán c a ngư i có ch ng
khốn(cung) s& đư c các thơng tin mơi gi i và kinh doanh ch ng khốn đem
đ n S giao d ch đ giao mua bán chào bán(bid và offer). T i S giao d ch; q
trình mua bán đó b#ng đ ng tác đ u giá cơng khai (open/auction). Các nhà mơi
gi i ph i la l n lên giá “bid” và “offer” c a h ngay t i các nhà mơi gi i là
thành viên c a m t S giao d ch m i đư c mua bán ch ng khốn t i sàn giao
d ch c a S giao d ch đó. Và dù S giao d ch là nơi r t t p trung, nó cũng ch(
gi nhi m v là m t khâu trong TTCK.

2.2. Th trư ng ch ng khốn bán chính th c hay th trư ng ch ng
khốn bán t p trung (th trư ng OTC)

Đây là th trư ng khơng có đ a đi m t p trung nh ng ngư i mơi gi i,
nh ng ngư i kinh doanh CK như
v c giao d ch di)n ra

S giao d ch ch ng khốn, khơng có khu

m i lúc, m i nơi, vào th i đi m và t i ch. mà nh ng

ngư i có nhu c u mua bán CK g p g/ nhau. Đây là m t lo i th trư ng b c cao,
đư c t đ ng hố cao đ , hàng ngàn hãng mơi gi i trong c nư c giao d ch mua

KI L

bán CK v i nhau thơng qua h th ng đi n tho i và h th ngvi tính n i m ng. Nó
khơng ph i là th trư ng hi n h u, vì v y còn đư c g i là th trư ng giao d ch
khơng qua qu y – th trư ng OTC (Over-the-Counter Market). Thơng thư ng,
đ i v i các nư c phát tri n và các nư c có TTCK phát tri n và các nư c có
TTCK phát trin, m i có đi u ki n hình thành lo i th trư ngb c cao này, vì ch(
các nhà đ u tư ngồi qu- đ u tư, qũy hưu b ng, các cơng ty l n m i có kh năng
có h th ng thơng tin liên l c hi n đ i, còn tham gia n i m ng máy l n thì r t
khó khăn, còn các nhà đ u tư nh khó có th trang b cho mình nh ng phương


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
ti n mỏy múc thi t b hi n ủ i, vỡ v y th tr ng OTC cha thớch h p v i cỏc
n c ủang phỏt tri n.
Th tr ng OTC cú nh ng nột ủỏng chỳ ý sau ủõy:

OBO
OKS
.CO
M

+V ủ c ủi m c a th tr ng OTC: th tr ng OTC khụng cú trung tõm
giao d ch, m giao d ch mua bỏn CK thụng qua m ng l i ủi n tớn, ủi n tho i.
M t ủi u quan tr ng l cỏc nh ủ u t trờn th tr ng OTC khụng tr c ti p g p
nhau ủ tho thu n mua bỏn CK nh trong phũng giao d ch c a S giao d ch
ch ng khoỏn, thay vo ủú h thuờ cỏc cụng ty mụi gi i giao d ch h thụng qua
h th ng vi)n thụng. Th tr ng OTC l th tr ng thng l ng, khụng cú v trớ
t p trung ủ tr c ti p g p nhau. Vi c giao d ch ủ c ủi u khi n thụng qua ủi n
tho i v m ng vi tớnh ủ liờn l c gi a nh ng dealer ch khụng ủ i m t tr c ti p
(face- to - face) nh t i SGDCK. Th tr ng OTC ủ c quy ủ nh lu t l b i
Hi p h i nh ng ng i kinh doanh CK (NASD). M t giao d ch CK trờn OTC
th ng b!t ủ u khi m t khỏch hng ủ t m t l nh v ng i mụi gi i (broker) ủi n
vo phi u l nh. Sau ủú phi u l nh ủ c chuy n ủ n nhõn viờn giao d ch trờn
OTC (OTC trader) c a cụng ty ủ thi hnh. Nhõn viờn giao d ch s& xỏc ủ nh
ng i kinh doanh CK (dealer) ủ ra thng l ng cỏc ủi u kho n c a giao d ch.
M t ng i kinh doanh CK trờn OTC (OTC dealer), ng i cung c p liờn t c cỏc
giỏ h i mua (bids) v giỏ cho bỏn (offers) cho m t CK c th thỡ ủ c cho l
t o m t th tr ng (make a market) cho CK ủú v ủ c g i l ng i t o ra th
tr ng (market/ a market). Ng i t o ra th tr ng mua v bỏn CK vỡ l i nhu n
c a chớnh h v ch p nh n r i ro. N u

S giao d ch ch ng khoỏn ch( cú m t

KI L

ng i t o ra th tr ng cho m.i lo i CK (chuyờn gia- specialist) thỡ trờn OTC cú
th cú nhi u ng i t o ra th tr ng cho m t lo i CK. M t ng i t o ra th
tr ng ph i s0n sng bỏn hay mua c phi u t i giỏ ủa ra (quoted price). Tr" khi
cụng b giỏ ủ c ủ nh tr c, t t c cỏc bỏo giỏ ủ c ủa ra t" cụng ty CK.
Cú nhi u lo i giao d ch trờn OTC, bao g m (nhng khụng cú gi i h n): c
phi u v trỏi phi u cụng ty; trỏi phi u chớnh quy n ủ a phng; ch ng khoỏn
Chớnh ph M-; v ch ng khoỏn c quan Chớnh ph M- (U.S. Government
Agency Securities).Khi vi c giao d ch CK ny ủ c thng l ng gi a ng i


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
mua và ngư i bán, ph i có m ng lư i liên l c n i li n nh ng ngư i kinh doanh
(dealer) và bi u di)n nh ng thơng tin báo giá. Có 2 hình th c chính c a vi c liên
l c là b ng đi n và in n.

OBO
OKS
.CO
M

Cơng ty ch ng khốn trên OTC tương t như cơng ty mơi gi i ho t đ ng
trên m t S giao d ch ch ng khốn, do đó nó có tên g i khác n a là cơng ty giao
d ch – mơi gi i. Cơng ty CK OTC ln bán các lo i CK phi t p trung cho các
khách hàng c a mình.

Nhà mơi gi i trung gian là m t lo i cơng ty mơi gi i nh t đ nh mà khách
hàng c a nó là các nhà giao d ch và mơi gi i trên th trư ng. Các cơng ty thơng
báo cho nhà mơi gi i trung gian lo i CK mà h mu n mua ho c mu n bán. Sau
đó, nhà mơi gi i trung gian thơng báo các u c u này qua m ng lư i thơng tin
cho các thành viên khác bi t.

Th trư ng OTC th c hi n vai trò c a th trư ng th c p, t c là th c hi n
vai trò đi u hồ, lưu thơng các ngu n v n, đ m b o chuy n hố các ngu n v n
ng!n h n thành dài h n đ đưa vào đ u tư phát tri n kinh t . Nh có th trư ng
OTC, nh ng ngư i có v n nhàn r.i t m th i có th n tâm đ u tư vào CK vì
khi c n ti n h có th bán l i các CK c a mình cho các nhà đ u tư khác trên
TTCK. Có ti n, th y có l i, ho c thích là mua. K1t ti n, th y khơng h p d,n n a
ho c khơng thích thì bán. N u khơng có th trư ng th c p, có l& ngư i đ u tư
mua c ph n, trái phi u s& còn b k1t dài dài.

Các cơng ty th c hi n mơi gi i và kinh doanh CK là c u n i gi a nh ng
ngư i đ u tư trên th trư ng OTC. Nh có các cơng ty này, quan h cung c u

KI L

CK trên th trư ng đư c gi i quy t d) dàng, nhanh chóng và thu n ti n hơn.
Các cơng ty mu n ho t đ ng mơi gi i và kinh doanh CK ph i đư c phép c a cơ
quan có th'm quy n (NASD). Thơng thư ng các cơng ty CK thư ng đư c phép
th c hi n c nghi p v mơi gi i và kinh doanh mua bán CK cho chính mình.
Các cơng ty CK trên th trư ng OTC có m t

kh!p m i nơi trên đ t nư c,

m.i cơng ty chun kinh doanh mua bán m t s lo i CK nh t đ nh. Các cơng ty
CK giao d ch mua bán CK cho mình và cho khách hàng thơng qua vi c giao
d ch v i các nhà t o th trư ng v các lo i CK đó. Các cơng ty cũng th c hi n


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
các nghi p v kinh doanh CK như: giao d ch mua bán cho chính mình, mơi gi i
mua bán CK cho khách hàng d ch v tư v n đ u tư CK, b o lãnh phát hành.
+ Niêm y t Ck trên th trư ng OTC: các CK bn bán trên th trư ng

OBO
OKS
.CO
M

OTC cũng ph i đư c niêm y t cơng khai cho cơng chúng (các nhà đ u tư) bi t
đ cócác quy t đ nh đ u tư. Các CK đư c niêm y t trên th trư ng OTC tương
đ i d) dàng, các đi u ki n đư c niêm y t khơng q nghiêm ng t, ch( c n đư c
phép phát hành là CK có th giao d ch trên th trư ng này. Như v y, h u như t t
c các CK khơng đư c niêm y t đ giao d ch trên S giao d ch ch ng khốn đ u
đư c giao d ch

đây. Các CK bn bán trên th trư ng OTC thư ng có m c đ

tín nhi m th p hơn các CK đư c niêm y t trên S giao d ch ch ng khốn. Song,
do th trư ng n#m r i rác

kh!p nơi nên đ l n c a th trư ng khó có th xác

đ nh chính xác đư c, thơng thư ng kh i lư ng bn bán CK trên th trư ng này
là l n hơn S giao d ch ch ng khốn. T" đi u ki n niêm y t thơng thư ng hơn
mà CK c a các cơng ty đư c bn bán trên th trư ng này nhi u hơn, th m chí
m t s CK đư c niêm y t trên S giao d ch ch ng khốn cũng đư c mua bán
th trư ng này.

Y t giá trên th trư ng OTC đư c th hi n trên h th ng màn hình y t giá
t đ ng, tuỳ theo đ chun sâu c a th trư ng và s h p d,n c a m t lo i CK
nh t đ nh mà nó có các lo i y t giá như: y t giá ch!c ch!n, y t giá ph thu c, y t
giá có ch đ nh.

T" vi c bn bán giao d ch CK trên th trư ng OTC khơng t i m t đ a
đi m nh t đ nh mà thay vào đó là t i các cơng ty CK và th c hi n các giao d ch

KI L

thơng qua h th ng vi)n thơng, nên vi c niêm y t cơng khai cũng đư c đa d ng
và đơn gi n hơn. Giá th trư ng hi n t i c a các lo i CK ph bi n trên th trư ng
OTC đư c thơng bán trên h th ng màn hình y t giá t đ ng c a NASDAQ.
Ngồi ra, y t giá cơng khai trên th trư ng OTC còn đư c th c hi n dư i
các hình th c ra các y t giá có ch n l c là các y t giá do NASDAQ t p h p hàng
ngày các m c giá chào bán và giá đ t mua c a m t s lo i CK trên th trư ng
OTC theo m t danh sách có ch n l c thơng qua U3 ban y t giá c a nó, sau đó
nó đư c cơng b trên nhi u t báo hàng ngày trong kh!p c nư c. Các thơng báo


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
y t giá màu h ng là do m t t ch c có tên là Phòng y t giá qu c gia (National
Quotation Bureau) xu t b n. Nó xu t b n hàng ngày giá bán bn các lo i CK
trên th trư ng OTC kèm theo đó là tên c a nh ng nhà giao d ch hay nhà giao

OBO
OKS
.CO
M

d ch có liên quan. Các thơng báo y t giá màu h ng khơng đư c ph bi n r ng
rãi mà ch( đư c phân ph i cho các cơng ty đ t mua. Các cơng ty niêm y t CK
trên th trư ng OTC cũng ph i cơng khai các thơng tin v tình hình c a cơng ty
cho cơng chúng đ u tư bi t. Quy trình cơng khai thơng tin, các v n đ , báo cáo
c n cơng khai cho cơng chúng cũng như các u c u cơng khai v thơng tin
cơng ty cũng tương t như trên S giao d ch ch ng khốn.

+ Giao d ch mua bán CK trên th trư ng OTC: ho t đ ng giao d ch bn
bán CK trên th trư ng OTC cũng di)n ra khá đơn gi n. Khi m t khách hàng
mu n mua m t s lư ng CK nh t đ nh, anh ta s& đưa l nh này ra cho cơng ty
CK đang qu n lý tài s n c a mình u c u th c hi n giao d ch h mình. Thơng
qua h th ng vi)n thơng, cơng ty mơi gi i – giao d ch s& bi t đư c giá chào bán
th p nh t c a lo i CK đó. Sau đó cơng ty này s& thơng báo l i cho khách hàng
c a mình và n u khách hàng ch p thu n, thì cơng ty s& th c hi n l nh này và
giao d ch c a khách hàng s& đư c th c hi n.

CK giao d ch trên th trư ng OTC khơng đòi h i đi u ki n các tiêu chu'n
như giao d ch t i S giao d ch ch ng khốn. Đi u ki n duy nh t là lo i CK đó
đư c phép phát hành và chưa đư c đăng ký y t giá t i tr s giao d ch nào c .
H u h t các lo i CK m i phát hành l n đ u đ u giao d ch qua th trư ng OTC,
sau đó m i xin đăng ký t i S giao d ch ch ng khốn.

KI L

Qu n tr th trư ng OTC là Hi p h i các nhà kinh doanh CK qu c gia.
Hi p h i có nhi m v ban hành quy ch . Thành viên c a Hi p h i cũng là thành
viên c a TTCK và ngư c l i.

II. HO T Đ NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I TRÊN TH
TRƯ NG CH NG KHỐN

1. Các mơ hình ho t đ ng c a Ngân hàng thương m i trên th trư ng
ch ng khốn
Hi n nay, mơ hình NHTM ho t đ ng trên TTCK, trên th gi i có 2 lo i:


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
* Mơ hình chun doanh (hay còn g i là mơ hình đơn năng)
Theo mơ hình này, các cơng ty ch ng khốn là cơng ty chun doanh đ c
l p, các NHTM và các t ch c tài chính khác khơng đư c phép tham gia vào

OBO
OKS
.CO
M

ho t đ ng kinh doanh ch ng khốn. Ưu đi m c a mơ hình này là h n ch r i roc
ho h th ng ngân hàng do nh ng nh hư ng tiêu c c c a th trư ng ch ng
khốn, và các ngân hàng khơng đư c s5 d ng v n huy đ ng đ đ u tư vào lĩnh
v c ch ng khốn: m t khác, v i s chun mơn hố t o đi u ki n cho th trư ng
ch ng khốn phát tri n. Đi n hình cho mơ hình này là các cơng ty ch ng khốn
M-, Nh t, Hàn Qu c, có s tách b ch gi a ho t đ ng ngân hàng và lĩnh v c
ch ng khốn.

M-, đ o lu t Glass-Steagall 1933 b!t bu c hai ho t đ ng này

tách bi t nhau Glass – Steagall ch( cho phép các ngân hàng thương m i ti n
hành chào bán các lo i ch ng khốn chính ph m i phát hành l n đ u; nhưng
c m các t ch c này b o lãnh phát hành ch ng khốn doanh nghi p ho c tham
gia vào ho t đ ng mơI gi i ch ng khốn. Tuy nhiên, hi n nay t i M-, ngư i ta
đ ngh hu3 b đ o lu t Glass-Steagall, cho phép các ngân hàng đư c tham gia
vào lĩnh v c ch ng khốn. Tháng 7 năm 1988, C c D tr Liên Bang M- đã
cho phép thí đi m ngân hàng J.P Morgan đư c phép b o lãnh phát hành tráI
phi u cơng ty t" tháng 1 năm 1989 và đư c phép b o lãnh phát hành c phi u t"
tháng 9 năm 1990, ti p đó d n d n m r ng cho các ngân hàng khác.
* Mơ hình đa năng bao g m:

M t là mơ hình ngân hàng đa năng hồn tồn: Mơ hình này khơng có s
tách b ch nào gi a ho t đ ng ngân hàng và ch ng khốn. NHTM khơng nh ng

KI L

đư c ho t đ ng trong lĩnh v c ti n t mà còn đư c ho t đ ng trong lĩnh v c
ch ng khốn và b o hi m. (Các ho t đ ng trong lĩnh v c ch ng khốn g m b o
lãnh phát hành, mơi gi i, t doanh, qu n lý danh m c đ u tư, tư v n đ u tư,
tham gia vào lưu ký và thanh tốn bù tr" ch ng khốn). Nó đư c áp d ng

các

nư c B!c Âu, Hà Lan, Thu6 Sĩ, áo… Ưu đi m c a mơ hình này là ngân hàng có
th k t h p nhi u lĩnh v c kinh doanh, nh đó mà gi m b t r i ro cho ho t đ ng
kinh doanh chung và có kh năng v tài chính ch u đ ng các bi n đ ng c a th
trư ng ch ng khốn. Tuy nhiên, mơ hình đa năng hồn tồn có m t s h n ch :


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
th tr ng ch ng khoỏn phỏt tri n ch m vỡ ho t ủ ng ch y u c a h th ng ngõn
hng dựng v n ủ c p tớn d ng v d ch v thanh toỏn, do ủú ngõn hng th ng
quan tõm ủ n lnh v c ch ng khoỏn. i u ny ủó th hi n s kộm phỏt tri n

OBO
OKS
.CO
M

th tr ng ch ng khoỏn Chõu u tng quan v i th tr ng ch ng khoỏn M-.
Bờn c nh ủú, cũn nh c ủi m l trong tr ng h p bi n ủ ng trờn th tr ng
ch ng khoỏn, h u qu cú th tỏc ủ ng tiờu c c ủ n lnh v c kinh doanh ti n t
gi a hai lo i hỡnh kinh doanh ny. Th c t ủó ch ng minh thụng qua cu c ủ i
kh ng ho ng 1929-1933, hay v phỏ s n ngõn hng Barings c a Anh nm 1995.
Ng c l i, trong tr ng h p th tr ng ti n t bi n ủ ng cú th

nh h ng ủ n

ho t ủ ng kinh doanh ch ng khoỏn c a cỏc ngõn hng. Cu c kh ng ho ng ti
chớnh ti n t

ThỏI Lan l m t minh ch ng.

Hai l mụ hỡnh ủa nng m t ph n: Cỏc ngõn hng mu n ho t ủ ng trong
lnh v c ch ng khoỏn ph I thnh l p cụng ty con- cụng ty ch ng khoỏn , ho t
ủ ng ủ c l p. Mụ hỡnh ny ủ c ỏp d ng

Anh v nh ng n c cú quan h g n

gi v i Anh nh Canada, ỳc. Mụ hỡnh ny cú u ủi m cỏc ngõn hng ủ c k t
h p kinh doanh ngõn hng v kinh doanh ch ng khoỏn, do ủú t n d ng ủ c th
m nh v ti chớnh, kinh nghi m, m ng l i khỏch hng r ng kh!p c a ngõn
hng. Bờn c nh ủú, b i vỡ cú quy ủ nh ho t ủ ng riờng r& gi a hai ho t ủ ng trờn
cho nờn h n ch ủ c r i ro n u cú s bi n ủ ng c a m t trong hai th tr ng.
c bi t, mụ hỡnh ny phự h p v i nh ng n c m i thnh l p th tr ng ch ng
khoỏn khi m c n cú t ch c ti chớnh lnh m nh tham gia vo th tr ng v khi
h th ng lu t, ki m soỏt cũn nhi u m t h n ch .

KI L

M.i m t mụ hỡnh cú nh ng u ủi m v nh c ủi m riờng. Vỡ v y, tu vo
th ch chớnh tr , ủ c ủi m n n kinh t m.i qu c gia nờn ch n cho mỡnh m t mụ
hỡnh phự h p nh t ủ cú th phỏt huy m t cỏch cú hi u qu nh t vai trũ c a
NHTM ủ i v i TTCK.

2. Cỏc nghi p v c a Ngõn hng thng m i trờn th tr ng ch ng
khoỏn

2.1. Ngõn hng thng m i v i ho t ủ ng kinh doanh ch ng khoỏn


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
Kinh doanh ch ng khoỏn l nghi p v mua bỏn chỳng khoỏn cho chớnh
mỡnh v t gỏnh ch u r i ro. V i vai trũ kinh doanh ch ng khoỏn, cỏc trung
gianm ch ng khoỏn l m t thnh viờn quan tr ng c a th tr ng ch ng khoỏn,

OBO
OKS
.CO
M

cú tỏc d ng lm cho ho t ủ ng c a th tr ng ủ u ủ n, khụng b giỏn ủo n v sụi
n i. L m t nh ủ u t cú t ch c, ho t ủ ng kinh doanh ch ng khoỏn c a
NHTM ủ c xem l y u t tr giỳp cho vi c tng ch t l ng v hi u qu c a th
tr ng. Cú th chia ho t ủ ng kinh doanh ch ng khoỏn c a NHTM thnh hai
nhúm, ủú l: ho t ủ ng ngõn qu- v ho t ủ ng ủ u t ch ng khoỏn
Ho t ủ ng ngõn qu- l ho t ủ ng c a NHTM th ng ủ u t ng!n h n vo
cỏc ch ng khoỏn cú tớnh thanh kho n cao, chi phớ giao d ch th p v cú tớnh n
ủ nh nh tớn phi u kho b c, ch ng ch( ti n g5i cú th chuy n nh ng ủ c
ch y u nh#m d tr th c p cho nhu c u thanh toỏn, nhu c u d phũng v nhu
c u tớch tr . Ho t ủ ng ngõn qu- l c u nụớ quan tr ng gi a tớn d ng tr m l!ng,
m t b ph n v n trờn th tr ng tớn d ng s& ủ c chuy n sang th tr ng ch ng
khoỏn thụng qua ho t ủ ng kinh doanh ch ng khoỏn c a NHTM v ng c l i.
Vi c d ch chuy n v n gi a hai th tr ng giỳp cho cỏc NHTM cú th s5 d ng t i
ủa cỏc ngu n v n ủ s5 d ng cú hi u qu ho t ủ ng. M t khỏc, s c nh tranh
gi a hai th tr ng ny cng lm tng hi u qu ho t ủ ng c a th tr ng ti
chớnh.

Khỏc v i ho t ủ ng ngõn qu-, ho t ủ ng ủ u t ch ng khoỏn c a NHTM
mang tớnh ủa d ng hn ớt t p trung vo m t lo i ch ng khoỏn v v i th i h n
ủ u t di hn. L m t ủ nh ch trung gian tớch c c nh t trong lnh v c kinh

KI L

doanh ti n t , NHTM tham gia trờn TTCK v i t cỏch l nh ủ u t v nh ti
tr cho doanh nghi p ủ u t ch ng khoỏn. NHTM cú th s5 d ng cỏc kho n v n
huy ủ ng ủ th ng xuyờn tham gia TTCK b#ng cỏch mua cỏc lo i c phi u v
trỏi phi u. Th c ch t c a hỡnh th c kinh doanh ny l NH luụn luụn mua CK c a
khỏch hng b#ng ti n m t c a mỡnh v bỏn cho khỏch hng khụng vỡ m c ủớch
n hoa h ng, m l l i nhu n chờnh l ch gi a th giỏ mua v th giỏ bỏn. Ngha
l NH s& tỡm cỏch mua CK v i giỏ th p nh t v bỏn vớ giỏ cao nh t cú th .
cỏc S Giao d ch Ch ng khoỏn khỏc nhau, th giỏ c a cựng m t lo i ch ng


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
khốn cũng khác nhau. Gi a các S GDCK có m i liên h v thơng tin r t ch t
ch&. Do đó, các NH s& mua các CK

nơi có th giá th p đ bán

nơi có th giá

cao đ ki m l i cho t i khi th giá đư c cân b#ng gi a các th trư ng. Khi mua

OBO
OKS
.CO
M

c phi u NHTM có th tr thành c đơng l n c a cơng ty c ph n tham gia vào
vi c đi u hành và ki m sốt cơng ty. B#ng nghi p v chun mơn và kinh
nghi m dày d n trong kinh doanh ti n t , NHTM có ưu th hơn các nhà đ u tư
khác trong vi c n!m b!t thơng tin, phân tích ch ng khốn và TTCK đúng lúc
đem l i l i nhu n cho ngân hàng. Ngồi ra, b#ng nh ng phương ti n s0n có,
ngân hàng có th đ u tư theo danh m c, qu n lý danh m c đ u tư, thành l p q u tư, đ đ u tư trên TTCK có hi u qu cao nh t và r i ro th p nh t. Khi mua
trái phi u, NHTM đã th c hi n các ch c năng cho vay c a mình. Trái phi u
thư ng có đ r i ro tương đ i th p nên vi c đ u tư vào trái phi u là m t ho t
đ ng thư ng xun c a NHTM. Hơn n a v i tính thanh kho n cao c a NHTM
có th bán trái phi u b t c lúc nào khi c n thu h i v n.

2.2. Ngân hàng thương m i v i nghi p v huy đ ng v n trên TTCK
NHTM là m t t ch c kinh doanh, cũng c n có v n đ ho t đ ng. V n
c a NHTM có th hình thành t" nhi u ngu n. M t ngu n v n quan tr ng c a
NHTM trong n n kinh t th trư ng là huy đ ng v n trên TTCK. Lu t pháp t"ng
nư c khác nhâu, song v cơ b n, cá NHTM có th phát hành c phi u, trái
phi u, ch ng ch( qu- đ u tư đ* huy đ ng v n trên th trư ng.

V phát hành c phi u, đ i v i các NHTM c ph n thì đây là m t ngu n
v n đ c bi t quan tr ng. Ngân hàng phát hành c phi u ra cơng chúng đ huy

KI L

đ ng v n khi thành l p ngân hàng và trong q trình ho t đ ng có nhu c u tăng
v n ngân hàng có th phát hành thêm s phi u m i. Khi phát hành c phi u l n
đ u hay c phi u m i, ngân hàng ph i tn th theo các quy đ nh c a TTCK.
V phát hành trái phi u, NHTM khi có nhu c u huy đ ng v n v i s
lư ng l n có th phát hành trái phi u trung và dài h n. Đ thu hút các nhà đ u tư
và chi u theo th hi u khách hàng có nhi u lo i tráI phi u NHTM đã ra đ i như:
TP có lãI chuy n đ i, TP chi t kh u, TP có lãI su t th n i, TP có lãi su t c
đ nh. Đ i v i NHTM s0n có chun mơn và cơ s v t ch t, vi c phát hành trái


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
phi u ra cụng chỳng ủ huy ủ ng v n ủ c xem nh l gi i phỏp mang tớnh hi u
qu cao.
Cú th th y, v i tớnh chuyờn nghi p cao, v i uy tớn l n trờn th tr ng ti

OBO
OKS
.CO
M

chớnh, v cỏc m i quan h r ng rói c a NHTM, ho t ủ ng phỏt hnh ch ng
khoỏn c a cỏc NHTM cú nhi u l i th hn cỏc doanh nghi p thụng th ng khỏc,
bờn c nh ủú NHTM cú th t ủ ng ra phỏt hnh lm gi m chi phớ huy ủ ng v n.
Do v y, ch ng khoỏn c a cỏc NHTM phỏt hnh d) dng ủ c ch p nh n hn so
v i cỏc doanh nghi p khỏc.

2.3 NHTM v i cỏc nghi p v trung gian trờn TTCK

B n thõn NHTM l m t ủ nh ch ti chớnh trung gian r t ph bi n v ho t
ủ ng r t tớch c c trờn th tr ng ti chớnh, do ủú nú gúp ph n c c k quan tr ng
trong ho t ủ ng trung gian trờn TTCK. Nghi p v trung gian bao g m nhi u
ho t ủ ng m NHTM ủ u cú th tham gia v i t cỏch c a m t cụng ty ch ng
khoỏn con. Cụng ty ch ng khoỏn ph i l cụng ty c ph n ho c cụng ty trỏch
nhi m h u h n, cỏc t ch c tớn d ng. Cụng ty mu n tham gia kinh doanh ch ng
khoỏn ph i khai bỏo thnh l p cụng ty ch ng khoỏn ủ c l p.
* Nghi p v mụi gi i ch ng khoỏn

õy l d ch v ngõn hng r t phỏt tri n

cỏc n c trờn th gi i ủó cú

TTCK, g i l d ch v mụi gi i ch ng khoỏn (Brokerage service). Cụng ty ch ng
khoỏn thu c ngõn hng s& ủ m trỏch d ch v ny v mang l i cho ngõn hng
nh ng l i nhu n t" l phớ giao d ch hay hoa h ng giao dich r t l n. Cụng ty
ch ng khoỏn thu c ngõn hng cú nh ng u th hn so v i cỏc cụng ty ch ng

KI L

khoỏn khỏc trong nghi p v mụi gi i vỡ:

Th nh t, Ngõn hng ủó cú m i quan h sõu s!c v i cỏc doanh nghi p qua
vi c tớn d ng thanh toỏn, n!m ủ c cỏc thụng tin c n thi t cho vi c mụi gi i
ch ng khoỏn, t o ủ c uy tớn v i khỏch hng.
Th hai, Ngõn hng ủó cú s0n c s v t ch t, phng ti n k- thu t m t
m ng l i chi nhỏnh, ủ i lý r ng kh!p s0n sng ph c v m i yờu c u c a nh
ủ u t.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
Th ba, Ngõn hng cú ủ i ng cỏn b , nhõn viờn cú nghi p v chuyờn
mụn v kinh doanh ti n t liờn quan ch t ch& v g n gi v i nghi p v mụi gi i
ch ng khoỏn.

OBO
OKS
.CO
M

Trong nghi p v ny, NHTM ti n hnh cỏc ho t ủ ng nh: ủ i di n cho
khỏch hng c a mỡnh ủ thng l ng mua bỏn ch ng khoỏn sao cho cú l i nh t
cho thõn ch . Ngõn hng cng thay m t khỏch hng gi i quy t m i v n ủ liờn
quan tu theo s u3 nhi m quy n t do linh ho t, quy t ủoỏn trong vi c mua bỏn
ch ng khoỏn h cho h m khụng c n ph i thụng bỏo cho h bi t ủó mua ho c
bỏn ch ng khoỏn cho ngõn hng ký h p ủ ng u3 nhi m nh n mua h v bỏn
ch ng khoỏn h khụng ch( cho m t khỏch hng m cho nhi u khỏch hng, ngõn
hng v i t cỏch l ủ i tỏc c a khỏch hng s& ủ c h ng nhi u kho n l i
nhu n qua vi c mua bỏn ch ng khoỏn (n u mua ho c bỏn ch ng khoỏn c a mỡnh
cho khỏch hng theo th giỏ) thỡ hoa h ng th c hi n l nh mua ho c l nh bỏn,
kho n thự lao mụi gi i.

* Nghi p v t v n ch ng khoỏn

õy l cỏc ho t ủ ng phõn tớch, ủa ra cỏc khuy n ngh liờn quan ủ n
ch ng khoỏn, ho c cụng b v phỏt hnh cỏc bỏo cỏo phõn tớch cú liờn quan ủ n
ch ng khoỏn. M t trong nh ng tr rng i quan tr ng ủ i v i th tr ng ti chớnh
l v n ủ thụng tin khụng cõn x ng, s l a ch n ủ i ngh ch v r i ro ủ o ủ c.
V i ch c nng l th qu- doanh nghi p, th c hi n ki m soỏt vgiỏm sỏt b#ng
ủ ng ti n ủ i v i nờn kinh t qu c dõn, NHTM cú ủ c quy n v vi c thu th p
cỏc thụng tin v cỏc doanh nghi p cú phỏt hnh ch ng khoỏn qua m i quan h

KI L

lõu nm r t sõu sỏt trong quan h tớn d ng, thanh toỏn. T" ủú cú th phõn tớch
m i m t s n xu t kinh doanh, cỏc ngu n ti tr v c xu h ng phỏt tri n c a
doanh nghi p trong n n kinh t . Ngu n thụng tin ny l c s quan tr ng ủ u
tiờn cho vi c phõn tớch v ủỏnh giỏ doanh nghi p, ủ nh giỏ ch ng khoỏn, t" ủú
cú th th c hi n vi c t v n ủ u t cho khỏch hng m t cỏch nhanh chúng hi u
qu .

* Nghi p v ủ i lý, b o lónh phỏt hnh ch ng khoỏn


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
NHTM thơng thư ng là cơ quan thích h p nh t đ m nhi m vi c phân ph i
ch ng khốn ra cơng chúng. V i m t m ng lư i nhi u cơ s c a ngân hàng,
cơng ty ch ng khốn con s& có ch ng khốn r ng rãi ph c v nhu c u c a nhà

OBO
OKS
.CO
M

đ u tư.
Nghi p v phân ph i ch ng khốn có th th c hi n thơng qua phương
th c b o lãnh phát hành hay đ i lý phát hành.
V đ i lý phát hành ch ng khốn:

- Cơng ty nh n phân ph i ch ng khốn ra th trư ng cho cơ quan phát
hành đ hư ng hoa h ng. Khi th c hi n nghi p v này:

- Cơng ty khơng h a mua tr c ti p s ch ng khốn phân ph i h .
- Cơng ty khơng h a bán v i m t giá nh t đ nh

- Cơng ty khơng h a bán h t hay mua s ch ng khốn khơng bán h t.
V b o lãnh phát hành ch ng khốn, cơng ty ch ng khốn th c hi n vi c
b o lãnh phát hành ch ng khốn khi có m t kh năng tài chính v ng m nh,
thư ng đó là m t t p đồn tài chính bao g m c NHTM đ ng ra đ m nh n th c
hành cơng vi c phát hành ch ng khốn v i ch th phát hành b#ng cách:
- H a mua tr c ti p tồn b hay m t ph n s ch ng khốn đư c phát
hành.

- Đ m b n bán ch ng khốn v i m t giá nh t đ nh

- Cam k t mua l i s ch ng khốn khơng bán đư c.

* Nghi p v đăng ký, thanh tốn bù tr và lưu ký ch ng khốn
Là m t nghi p v r t ph bi n, t i các nư c phát tri n đã có TTCK nh#m

KI L

t o s ti n ích trong đ u tư.

- Ho t đ ng đăng ký, thanh tốn bù tr" và lưu ký ch ng khốn bao g m:
+ Đăng ký ch ng khốn

+ Thanh tốn bù tr" các giao d ch ch ng khốn: Trên th trư ng ch ng
khốn, n u t t c cá kho n thanh tón đ u th c hi n b#ng ti n m t thì s& m t đi
tính sơi đ ng. Đ gi i quy t đư c như c di m trên ngư i ta áp d ng thanh tốn
b#ng chuy n kho n, đã gi m đi m t gánh n ng l n, theo đó t t c nh ng ngư i
mua và ngư i bán , các mơi gi i, kinh doanh ch ng khốn đ u có tài kho n


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
ngân hàng, khi các giao dich mua bán k t thúc thì m.i ngư i đ u nh n đư c các
gi y báo n , báo có mà khơng c n quan tâm đ n ti n m t n a. Đây là m t bư c
ti n giúp cho TTCK ho t đ ng m t cách trơi ch y hơn. Vi c th c hi n cơng tác

OBO
OKS
.CO
M

thanh tốn đ u do các ngân hàng đ m nh n, n u cơng tác này đư c ti n hành t t
s& là m t y u t quan tr ng thúc đ'y s thành cơng c a m t th trư ng ch ng
khốn

+ Lưu gi , b o qu n ch ng ch( ch ng khốn: T" ho t đ ng kinh doanh
c a mình như huy đ ng v n, kinh doanh vàng, b c, đá q hay cho vay thanh
tốn, NHTM có nhi u kinh nghi m trong vi c thu nh n, qu n lý, c!t gi ch ng
t" có giá tr . Nh ng nhà đ u tư c m ch ng khốn trong cơng ty v i s lư ng l n
s& khơng an tồn, h có nhu c u như ai đó qu n lý h ch+ng h n như th két s!t
và NHTM là m t t ch c r t ưu th trong lĩnh v c này. Thơng thư ng, khách
hàng ngồi vi c nh NHTM b o qu n h ch ng khốn còn mu n ngân hàng
cung c p thêm m t s các d ch v khác có liên quan như: mua, bán, thanh tốn,
giao hốn ch ng khốn khi khách hàng th c hi n các giao d ch, chuy n nh ng
quy n s5 d ng c a khách hàng.

+ H ch tốn ghi s ch ng khốn thơng qua vi c m tài kho n lưu ký
thơng qua vi c m tài kho n lưu ký ch ng khốn cho khách hàng.
+ Các d ch v khác theo u3 quy n c a khách hàng có ch ng khốn lưu ký.
Trên đây là nh ng nghi p v cơ b n đã minh ch ng đư c ph n nào vai trò
và nh hư ng to l n c a NHTM đ i v i TTCK. Có th nói phát tri n các ho t
đ ng c a NHTM trên TTCK là m t trong nh ng u c u kiên quy t cho s

KI L

thành cơng c a TTCK.

III. M I QUAN H

GI A HO T Đ NG C A NGÂN HÀNG

THƯƠNG M I VÀ HO T Đ NG C A TH TRƯ NG CH NG KHỐN
Th trư ng ch ng khốn là m t đ nh ch tài chính b c cao, là s n ph'm
c a n n kinh t th trư ng phát tri n. Đ th trư ng ch ng khốn có th ho t
đ ng minh b ch, hi u qu và an tồn, khơng th thi u đư c các t ch c tài chính
trung gian trong đó ph i k đ n đ u tiên vai trò c a ngân hàng thương m i mà
đ i di n là các cơng ty ch ng khốn thu c s h u c a ngân hàng đó. Nh các


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
cơng ty ch ng khốn mà các c phi u và trái phi u đư c lưu thơng t p n p trên
th trư ng, qua đó m t lư ng v n nhàn r.i đư c đưa vào đ u tư cho phát tri n
kinh t t" nh ng ngu n v n l* t* trong cơng chúng.

OBO
OKS
.CO
M

Nói đ n vai trò c a ngân hàng thương m i trên th trư ng ch ng khốn có
th đ n các khía c nh sau: v hàng hố, v t ch c trung gian, v thơng tin , v
s đi u ti t cung c u và v các đinh ch tài chính trên th trư ng. Đó là nh ng
y u t quan tr ng nh t t o nên s phát tri n c a m t th trư ng nói chung và th
trư ng ch ng khốn nói riêng. Thơng qua vi c phân tích nh ng nh hư ng và
tác đ ng c a ngân hàng thương m i đ n các y u t trên c a th trư ng ch ng
khốn s& cho ta th y đư c hơn h t vai trò to l n c a ngân hàng thương m i đ i
v i th trư ng ch ng khốn.

1. Vai trò c a Ngân hàng thương m i trong vi c t o hàng hố cho th
trư ng ch ng khốn

Hàng hố c a th trưòng nói chung và th trư ng ch ng khốn nói riêng
(ch ng khốn) là y u t khơng th thi u cú ư t n t i và phát tri n c a th
trư ng. Ch ng khốn có th đ nh nghĩa như sau: Ch ng khốn là nh ng gi y t
có giá và có kh năng chuy n như ng, xác đ nh s v n đ u tư ( tư b n đ u tư ),
ch ng khốn xác nh n quy n s h u ho c quy n đ in h p pháp, bao g m các
đi u ki n v thu nh p và tài s n trong m t th i gian nào đó.

Ngân hàng thương m i có vai trò r t to l n trong vi c t o ra hàng hố cho
th trư ng ch ng khốn dưói hai góc đ tr c ti p và gián ti p

Trên góc đ tr c ti p, các ngân hàng thương m i có th tham gia ho t

KI L

đ ng v i tư cách là ngư i phát hành và bán c phi u c a mình( ngân hàng c
ph n). Các ngân hàng c ph n phát hành c c phi u đ t o ngu n v n khi m i
thành l p ho c v n b sung thêm trong q trình ho t đ ng. Ngồi ra, t t c các
Ngân hàng thương m i khơng phân bi t thành ph n s h u đ có th phát hành
trái phi u đ huy đ ng v n t" n n kinh t . Nh ng vi c này đã t o cho th trư ng
ch ng khốn m t kh i lư ng hàng hố r t l n

th trư ng th c p. Như v y, v i

tư cách là m t t ch c kinh doanh đơn thu n trên th trư ng, Ngân hàng thương
m i thơng qua các ho t đ ng phát hành c a mình đã cung c p m t lư ng ch ng


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
khốn l n phong phú, đa d ng và đ c bi t là có ch t lư ng cao cho th tru ng.
Ngồi các lo i ch ng khốn truy n th ng là c phi u và trái phi u, các cơng ty
ch ng khốn thu c Ngân hàng thương m i hi n nay còn bán trái phi u chính

OBO
OKS
.CO
M

ph (trung ương và đ a phương), ch ng quy n, trái quy n, các h p đ ng tương
lai, h p đ ng quy n ch n và các s n ph'm lai t o đa d ng khác phù h p v i thay
đ i trên th trư ng và mơi trư ng kinh doanh. Trong nh ng th trư ng m i n i,
hàng hố và d ch v còn nghèo nàn, đơn di u, n u đư c t ch c phát tri n t t,
các Ngân hàng thương m i có th góp ph n c i thi n mơi trư ng đ u tư này.
M t mơi trư ng đ u tư t t đa d ng v s n ph'm, v i chi phí dich v th p và có
l i nhu n tho đáng s& thu hút đư c ngu n v n nhàn r.i cho tăng trư ng kinh t .
Bên c nh đó, Ngân hàng v i tư cách là m t t ch c trung gian, th c hi n
các nghi p v trung gian ch ng khốn như b o lãnh phát hành, tư vân đ u tư
chúng khốn, ….. đã góp ph n khơng nh giúp các doanh nghi1p khác phát hành
ch ng khốn, gián ti p t o s đa d ng v hàng hố cho th trư ng ch ng khốn.
Th nh t, ph i k đ n đó là Ngân hàng thương m i là nhân t góp ph n thúc đ'y
q trình c ph n hố các doanh nghi p Nhà nư c thành các cơng ty c ph n.
Ngân hàng tham gia vào vi c thành l p cơng ty c ph n ho c c ph n hố các
doanh nghi p Nhà nư c v i t3 l c phi u đáng k đ có đ đi u ki n tham gia
qu n tr kinh doanh, tín nhi m. Cơng ty c ph n dù m i thành l p hay c ph n
hố, v n v,n còn h n h1p so v i u c u c a k- thu t và cơng ngh hi n đ i, do
đó ngân hàng ph i là tr th đ!c l c cho cơng ty c ph n, t o đi u ki n cho các
cơng ty vay tín d ng. Như v y, chính ch đ tín d ng và ngân hàng đã xã h i

KI L

hố các ngu n v n, gi i quy t các mâu thu,n trong s v n đ ng c a ngu n v n
gi a các thành ph n kinh t , xố b tính ch t tư nhân các bi t c a ngu n v n
trong cơng ty c ph n. M t doanh nghi p có th b!t đ u ho t đ ng c a mình
b#ng m t món n vay ngân hàng. Vay ngân hàng là m t cơ s ho t đ ng c a các
doanh nghi p và năng l c kinh doanh c a h . Các ngân hàng là ngưòi đ u tiên
đã l p ra vi c ki m tra các ho t đ ng c a cơng ty, h quy t đ nh có nên cho vay
hay khơng và có nên ti p t c cung c p tín d ng hay khơng. Ngân hàng s& cung
c p kinh doanh n u bi t đư c r#ng m t Cơng ty thành cơng cu i cùng có th


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
ho t đ ng kinh doanh trên th trư ng ch ng khốn. Như v y k3 cương tài chính
c a ngân hàng s& đưa cơng ty vào th trư ng ch ng khốn, gián ti p b sung m t
lư ng hàng hố cho th trư ng. Th hai, ngân hàng thương m i cũng gi m t vai

OBO
OKS
.CO
M

trò quan tr ng trong vi c giúp các cơng ty phát hành ch ng khốn trên th
trư ng sơ c p. Khi nh ng nhà sáng l p m t cơng ty nào đó mu n phát hành
ch ng khốn đ thu hút v n, h có th d a vào uy tín, và kinh nghi m c a ngân
hàng đ ký h p đ ng v vi c phát hành và bán các ch ng khốn c a mình. Như
v y, Ngân hàng thương m i th c hi n ch c năng mơi gi i phát hành ch ng
khốn gi a ngư i mu n bán và ngư/i mu n mua ch ng khốn. Khi đ m nh n
vai trò này, Ngân hàng s& giúp cho nh ng ngư i sáng l p cơng ty ch n l a lo i
ch ng khốn phát hành, tư v n v các v n đ như lãi su t ch ng khốn, th i h n
ch ng khốn, và các v n đ k- thu t khác. Trong nh ng trư ng h p đ c bi t,
như s& phát hành m t lư ng ch ng khốn khá l n, các Ngân hàng có th cùng
nhau chia s* vi c d đ nh s phát hành này nh#m gi m thi u r i ro, ho c mua
tồn b các c phi u, trái phi u phát hành m i và sau đó bán l i cho cơng chúng.
Bên c nh đó, b#ng cách cung c p d ch v tư v n c ph n hố, tư v n niêm y t,
th c hi n b o lãnh phát hành ch ng khốn trong đ t phát hành và giúp nhà đ u
tư phát hành và giúp nhà đ u tư đánh giá đúng và chính xác v giá tr các kho n
đ u tư c a mình, b#ng cách dó cơng ty ch ng khốn s& phát huy đư c vai trò t o
s n ph'm hàng hố n i cho th trư ng.

2. Vai trò trung gian ch ng khốn c a Ngân hàng thương m i
B t k m t th trư ng nào, th trư ng tài chính nói chung và th trư ng

KI L

ch ng khốn nói riêng mu n ho t đ ng và phát tri n thì ddeuf đ n vai trò c a
các trung gian. Khơng ph i nhà kinh doanh nào cũng có th g p ngay đư c
nh ng đ i tư ng c n mua ch ng khốn đ c hai cùng th c hi n vi c mua bán
l,n nhau. Cũng như khơng ph i b t kỳ ngư i dân nào mu n đ u tư vào ch ng
khốn cũng có th nhanh chóng đ hi u bi t, đ thơng tin đ tìm đư c cho mình
nơi mua lo i ch ng khố h p túi ti n, có m c lãi su t và th i gian đáo h n đúng
như ý mu n. Do nh ng h n ch này và nhu c u ti1n l i cho các ch th , trên th
trư ng xu t hi n nh ng ngư i trung gian đưa đư ng d,n l i, đ ngư i bán và


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
ng i mua g p nhau theo ủỳng yờu c u c a c hai bờn. Cỏc trung gian s& giỳp
cho ho t ủ ng c a cỏc th tr ng ủ c suụn s*, nhanh chúng v hi u qu , l ủi u
ki n c n v ủ cho s phỏt tri n c a th tr ng. V Ngõn hng thng m i chớnh

OBO
OKS
.CO
M

l m t t ch c trung gian quan tr ng nh t trong th tr ng ti chớnh núi chung v
th tr ng ch ng khoỏn núi riờng. Trong th tr ng ch ng khoỏn, vúi t cỏch l
m t t ch c trung gian, Ngõn hng thng m i s& ủa ủ ng d,n l i ủ hai bờn
g p nhau thụng qua cỏc nghi p v c a ngõn hng trờn th tr ng ch ng khoỏn.
Ngõn hng thng m i v i ki n th c r ng, am hi u tỡnh hỡnh kinh t chung v
r t rnh ho t ủ ng c a cỏc cụng ty. Do v y, ngõn hng thng m i khụng ph i l
m t ng i mụi gi i thụng th ng, m gi vai trũ vụ cựng ch ủ ng trong vi c
thng l ng ch ng khoỏn, thay th thõn ch ủ cam k t mua bỏn ch ng khoỏn
v i giỏ ủ nh s0n do chớnh trung gian ch ng khoỏn l a ch n. V i cỏc nghi p v
ch y u c a minh trờn th tr ng ch ng khoỏn nh kinh doanh ch ng khoỏn,
mụi gi i ch ng khoỏn v b o lónh ch ng khoỏn ủó gúp ph n vo ho t ủ ng cú
hi u qu c a th tr ng ch ng khoỏn. Qu th t, Ngõn hng thng m i thụng
qua cỏc cụng ty ch ng khoỏn c a mỡnh ủó th c hi n t t vai trũ c u n i gi a nh
ủ u t v i cỏc doanh nghi p, gúp ph n t o kờnh huy ủ ng v n m i th c s hi u
qu cho n n kinh t thụng qua vi c ủ'y m nh hn n a nghi p v mụi gi i v
b o lónh ch ng khoỏn, nõng cao ch t l ng v m r ng hn n a t v n ủ u t
ch ng khoỏn, tng c ng ti p xỳc v i cỏc doanh nghi p d i m i hỡnh th c
nh#m gi i thi u kh nng huy ủ ng v n qua kờnh th tr ng ch ng khoỏn cho
cỏc doanh nghi p. Khi th c hi n mụi gi i ch ng khoỏn, cỏc cụng ty ch ng

KI L

khoỏn cú hai nhi m v chớnh l: nhiờm v cung c p thụng tin v t v n khỏch
hng ( thụng qua cỏc nhõn viờn lnh ngh , cụng ty ch ng khoỏn cung c p cho
khỏch hng cỏc bỏo cỏo nghiờn c u v cỏc khuy n ngh ủ u t); ủ ng th i, cung
c p cỏc s n ph'm v dich v ti chớnh, giỳp khỏch hng th c hi n giao d ch theo
yờu c u v vỡ l i ớch khỏch hng. V i nhi m v ny, nhõn viờn mụi gi i nh n
ủn ủ t hng t" khỏch hng v th c hi n giao d ch cho h . Quỏ trỡnh ny bao
g m cỏc tỏc nghi p t" h ng d,n khỏch hng m ti kho n t i cụng ty, ti n hnh
truy n l nh, xỏc nhõn giao d ch,thanh toỏn v chuy n k t qu giao d ch cho


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
khỏch hng. Khụng ch( d"ng

ủú, sau khi giao d ch ủó ủ c th c hi n, ng i

mụi gi i cũn ph i ti p t c qu n lý ti ko n c a khỏch hng, ủa ra nh ng
khuy n cỏo v cung c p thụng tin, theo dừi ủ n!m b!t nh ng thay ủ i trong ủ i

OBO
OKS
.CO
M

s ng, cụng vi c c a khỏch hng m cú th d,n ủ n nh ng thay ủ i trong tỡnh
tr ng ti chớnh v thỏi ủ ch p nh n r i ro c a khỏch hng, t" ủú ủ xu t chi n
l c ủ u t m i thớch h p hn. Trờn th tr ng s khai, khi s n ph'm hng hoỏ
cũn ủn gi n, nh ủ u t cú th cha cú nhu c u s d ng d ch v t v n v do
m t b#ng dõn trớ th p nờn ho ủ ng ti p th , gi i thi u s n ph'm trờn di n r ng
l i gi vai trũ c c k quan tr ng. Cú th núi, ho t ủ ng mụi gi i ủ u t ch ng
khoỏn d ng th i ch a ủ ng hm l ng t v n ủ u t khỏ cao, ng i ủu t
trụng ch ng i mụi gi i cho bi t khi no thỡ nờn mua, lỳc no nờn bỏn ch ng
khoỏn v cung c p thụng tin v tỡnh hỡnh di)n bi n trờn th tr ng.
Qu th t v i vai trũ m t trung gian trờn th tr ng ch ng khoỏn, ngõn
hng thng m i ủó ủúng gúp r t to l n vo s phỏt tri n c a th tr ng. k
thờm vo nh ng ủúng gúp c a ngõn hng thng m i v i t cỏch m t trung gain
ch ng khoỏn, ta cú th k ủ n vai trũ c a ngõn hng nhu qu n lý ti kho n ti n
g i c a phỏp nhõn v th nhõn t o ti n ủ cho vi c tớch lu- v n ủ mua bỏn
ch ng khoỏn, kinh nghi m v ho t ủ ng tớn d ng c a ngõn hng t o ủi u ki n
cho vi c mua bỏn ch ng khoỏn ủ c thu n l i khi cú nhu c u ủ u t v ủ c bi t
l kinh nghi m v t ch c thanh toỏn giỳp ngõn hng thng m i th c hi n t t
vi c chi tr trong mua bỏn ch ng khoỏn. Khi cú th tr ng ch ng khoỏn, cỏc
quan h mua bỏn ch ng khoỏn di)n ra th ng xuyờn, nhi u khi chúng m t nh t

KI L

l th tr ng ch ng khoỏn th c p. Cỏc quan h mau bỏn bao gi cng kộo theo
quan h thanh toỏn: Ng i mua tr ti n cho ng i bỏn, ng i bỏn giao ch ng
khoỏn cho ng i mua. Cú th t i hng trm m i quan h thanh toỏn di)n ra v i
t c ủ r t nhanh, hng ngn giao d ch m.i ngy t i S giao d ch ch ng khoỏn
c a nhi u n c. Qua ủú cú th th y vai trũ lm trung gian thanh toỏn c a NHTM
trờn TTCK l khụng th ph nh n, gúp ph n thỳc ủ'y cho s phỏt tri n c a th
tr ng ch ng khoỏn.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
3. Vai trũ ủi u ch nh cung c!u ch ng khoỏn c a Ngõn hng thng
m i trờn th tr ng ch ng khoỏn
Ngõn hng th ng m i l m t trung gian ti chớnh quan trờn th tr ng ti

OBO
OKS
.CO
M

chớnh v i ho t ủ ng c b n nh t ủú l nh n ti n g5i v ti n hnh cho vay nh#m
ủỏp ng cỏc nhu c u v v n trong n n kinh t . V chớnh ho t ủ ng ny cú tỏc
ủ ng r t l n ủ n ho t ủ ng c a th tr ng chỳng khoỏn, m c th l giỏ c ,
cung v c u c a ch ng khoỏn trờn th tr ng. Bi l& xet cho cựng, m c ủớch c a
b t k nh ủ u t no d i b t k hỡnh th c no cng xu t phỏt t" m c tiờu cu i
cựng, ủú l m c tiờu l i nhu n. Vi c h quy t ủ nh ủ u t vo lnh v c no l
tu thu c vo nh ng nh n ủ nh v d ủoỏn c a h v kh nng sinh l i, ủem l i
thu nh p, v m c ủ r i ro c a nú. Chớnh vỡ v y m lói su t ti n g5i v cho vay
c a cỏc ngõn hng cng cú tỏc ủ ng khụng nh ủ n m c cung c u ch ng khoỏn
trờn th tr ng v giỏ c a nh ng ch ng khoỏn ủú.

Khỏi ni m lói su t dựng ủ ch( m c lói su t ỏp d ng cho cỏ kho n vay v
cho vay gi a cỏ ngõn hng trờn th tr ng liờn ngõn hng v cỏc khỏch hng c a
h trờn th tr ng. Cũn l i su t c phi u hay trỏi phi u, núi chung l l i su t
ch ng khoỏn l m c lói su t qui ủ nh s0n trờn m.i trỏi phi u ho c m c lói d
ki n s& nh n ủ c vo lỳc chia c t c c a c phi u. ng th i, ủ i v i c phi u
ủú l k v ng tng lai v giỏ c phi u gia tng.

Quan h gi a lói su t v l i su t ch ng khoỏn l m i quan h giỏn ti p tỏc
ủ ng ủ i v i giỏ c a ch ng khoỏn. N u lói su t cao hn l i su t chỳng khoỏn thỡ
giỏ ch ng khoỏn s& gi m. Ng c l i, n u lói su t th p hn l i su t ch ng khoỏn

KI L

thỡ giỏ ch ng khoỏn s& tng. Tr ng h p lói su t ngõn hng gi

m c th p hn

cú th d,n ủ n hi n t ng g i l phi trung gian hng hoỏ. Lỳc ủú m i ng i s&
ủ xụ ủ n rỳt ti n tu t ki m v dựng nú ủ mua ch ng khoỏn. Ng c l i, khi lói
su t ngõn hng cao, ủi u ny s& khi n cho ho t ủ ng trờn th tr ng ch ng
khoỏn gi m sỳt vỡ ng i ta thớch g i ti n vo ngõn hng hn l mua ch ng
khoỏn.

Th giỏ ch ng khoỏn khụng ph i ch( cn c vo s ti n ghi trờn chỳng
khoỏn m cũn ph tru c r t nhi u vo m i quan h gi a lói su t ti n g5i ti t


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
ki m và t3 su t l i t c c a ch ng khốn. TTCK ch( có th ho t đ ng bình
thư ng n u lãi su t ti m g5i ti t ki m và t3 su t l i t c c a ch ng khốn c nh
tranh đư c v i nhau và hồ nh p v i nhau, gi a ngư i mua và ngư i bán ch( còn
q b p bênh và ch(

OBO
OKS
.CO
M

vi c l a ch n kh năng r i ro và quy t đ nh m o hi m. Ch+ng h n, n u c t c
m c t i đa là 30%/năm, trong khi đó lãi su t ti n g5i ngân

hàng kỳ h n 1 năm là 50%/năm, thì khơng ai mua c phi u và TTCK s& khó v n
hành. Ngư c l i, n u l i t c c ph n là 30%/ năm và lãi su t ngân hàng là 25%/
năm, thì b!t đ u có s l a ch n. Ngư i ưa m o hi m và thích lãi su t cao s& đ u
tư ti n c a mình đ mau c phi u, còn ngư i thích an bài s& g5i ti n c a mình
vào ngân hàng. Xu hư ng này s& t o đi u ki n đ v n hành TTCK.
M t vai trò khác c a NHTM đ i v i cung c u ch ng khốn trên th
trư ng ch ng khốn đó là cung c p cơ ch giá cho các kho n đ u tư. Th nh t,
NHTM s& t o cơ ch giá ch ng khốn trên th trư ng th c p thơng qua các S
GDCK. Cơng ty ch ng khốn có vai trò giúp nhà đ u tư đánh giá đúng và chính
xác giá tr kho n đ u tư c a mình thơng qua trình đ chun mơn chun
nghi p, kinh nghi m dày dăn, và thơng tin chính xác, đ y đ . Tồn b các l nh
mua bán ch ng khốn đư c t p h p t i th trưòng giao d ch t p trugn thơng qua
các cơng ty ch ng khốn c a NHTM, và trên cơ s đó giá ch ng khốn s& đư c
xác đ nh theo quy lu t cung c u. Ngồi ra, thơng qua h ot đ ng t doanh, các
cơng ty ch ng khốn c a NHTM còn có m t ch c năng quan tr ng là can thi p
vào th trư ng, góp ph n đi u ch(nh giá ch ng khốn. Th hai, NHTM còn t o
cơ ch giá trên th trư ng sơ c p: khi th c hi n nghi p v b o lãnh phát hành

KI L

ch ng khốn, cơng ty ch ng khốn th c hi n vai trò t o cơ ch giá ch ng khốn
thơng qua vi c xác đ nh và tư v n cho t ch c phát hành m c giá phát hành h p
lý đ i v i các ch ng khốn trong đ t phát hành. Thơng thư ng, m c giá phát
hành thư ng do các cơng ty ch ng khốn xác đ nh trên cơ s ti p xúc, tìm hi u,
tho thu n v i các nhà đ u tư ti m năng trong đ t phát hành và tư v n cho t
ch c phát hành.

4. Vai trò c a Ngân hàng thương m i trong vi c cung c p thơng tin
trênth trư ng ch ng khốn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×