Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại sở giao dịch i ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

L I NĨI Đ U
Cơng cu c đ i m i n n kinh t Vi t Nam dư i s ch đ o c a Đ ng và Nhà
nư c nh ng năm qua đã thu đư c nh ng thành t u đáng k , t c đ tăng trư ng
m c cao và n đ nh, ki m ch l m phát

m c m t con s , th trư ng

OBO
OKS
.CO
M

kinh t

trong nư c và qu c t ngày càng đư c m r ng… Có đư c nh ng k t qu này là

nh m t ph n khơng nh vào s thành cơng trong ho t đ ng thương m i qu c t
c a Vi t Nam thơng qua vi c th c hi n t t chính sách kinh t m và ti n hành các
bi n pháp c i cách kinh t trên nhi u m t theo xu hư ng qu c t hố và tồn c u
hố.

Nhi u năm trư c đây, ho t đ ng thương m i qu c t c a Vi t Nam chưa phát
tri n đúng v i kh năng và phát huy t t vai trò c a nó đ i v i s phát tri n kinh t .
Có nhi u ngun nhân d n đ n h n ch này và m t trong nh ng ngun nhân cơ
b n là chúng ta thi u nh ng ngu n tài tr cho ho t đ ng xu t nh p kh u trong đó
đ c bi t ph i k đ n là ngu n tín d!ng ngân hàng.

Vi c phát tri n hình th c tín d!ng h" tr xu t nh p kh u c a ngân hàng
khơng ch mang l i l i ích cho ho t đ ng xu t nh p kh u mà còn mang l i l i ích
cho tồn xã h i và ngay c b n thân ngân hàng b i tín d!ng là ho t đ ng sinh l i
ch y u c a ngân hàng. Nh n th c rõ v n đ đó, t# năm 1997 Ngân hàng Đ u tư và
Phát tri n Vi t Nam v i vai trò là m t ngân hàng ch l c trong lĩnh v c Đ u tư và
Phát tri n đã b%t đ u tri n khai ho t đ ng tín d!ng xu t nh p kh u và bư c đ u đã

KI L

có nh ng thành cơng nh t đ nh.

Tuy nhiên, ho t đ ng tín d!ng h" tr xu t nh p kh u c a Ngân hàng Đ u tư
và Phát tri n Vi t Nam nói chung và c a S giao d ch I nói riêng còn nhi u h n
ch , doanh s còn th p, lo i hình d ch v! này chưa đư c quan tâm đúng m c. Do
v y, vi c thúc đ y ho t đ ng tín d!ng h" tr xu t nh p kh u tr thành m t đòi h i
b c xúc đ i v i S giao d ch I - Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam hi n
nay.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄ
N ÑIEÄ
N TÖÛTRÖÏC TUYEÁ
N
Trư c yêu c u trên tôi ch&n ñ tài “M t s gi i pháp nh m m r ng ho t
ñ ng tín d ng tài tr xu t nh p kh u t i S giao d ch I - Ngân hàng Đ u tư và
Phát tri n Vi t Nam” làm chuyên ñ th c t p t t nghi p c a mình.

OBO


OKS
.CO
M

Chuyên ñ ñư c k t c u theo 3 chương:

Chương I: M t s v n ñ cơ b n v nghi p v tín d ng tài tr xu t nh p
kh u c a Ngân hàng thương m i

Chương II: Th c tr ng ho t ñ ng tín d ng xu t nh p kh u t i S giao
d ch I - Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam

Chương III: M t s gi i pháp nh m ñ y m nh ho t ñ ng tín d ng h tr

KI L

xu t nh p kh u t i S giao d ch I – Ngân hàng Đ u tư & Phát tri n Vi t Nam


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

CHƯƠNG I
M TS

V N Đ CƠ B N V NGHI P V TÍN D NG TÀI TR

XU T

OBO
OKS
.CO
M

NH P KH U C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I
I. KHÁI NI M TÍN D NG TÀI TR

XU T NH P KH U

1. Khái ni m v tín d ng

Danh t# tín d!ng dùng đ ch m t s hành vi kinh t r t ph c t p như:
Bán ch u hàng hố, cho vay, chi t kh u, b o lãnh, ký thác, phát hành gi y
b c.

Trong m"i hành vi tín d!ng v#a nói, chúng ta th y hai bên cam k t như sau:
- M t bên thì trao ngay m t s tài hố hay ti n b c còn bên kia cam k t s'
hồn l i nh ng đ i kho n c a s tài hố đó trong m t th i gian nh t đ nh và theo
m t s đi u ki n nh t đ nh.

Như v y chúng ta có th hi u v tín d!ng như sau:

- Tín d!ng là quan h vay mư n d a trên ngun t%c hồn tr l n nhau.
- Theo các nhà kinh t : tín d!ng là ph m trù kinh t ph n ánh m i quan h
s( d!ng v n l n nhau gi a các pháp nhân và th nhân trong n n kinh t hàng hố.
- M t đ nh nghĩa khác v tín d!ng: Đó là m t giao d ch gi a hai bên, trong
đó m t bên (trái ch hay ngư i cho vay) chu c p ti n ho c hàng hố ho c d ch v!
d a vào l i h a thanh tốn l i trong tương lai

phía bên kia.

KI L

T# các đ nh nghĩa trên ta th y có y u t th i gian vì v y s' có r i ro, b t tr%c
và c n có s tín nhi m c a hai bên đương s đ i v i nhau. Hai bên d a vào s tín
nhi m, s( d!ng tín nhi m c a nhau nên có danh t# tín d!ng.
2. Tín d ng Ngân hàng

Tín d!ng ngân hàng (TDNH) là m t khái ni m kinh t hơn là pháp lý, các
hành vi TDNH có cùng m t logic kinh t : h ng ch u r i ro cho m t ngư i mà ngân
hàng đã tin tư ng ng v n cho vay, nhưng nó khơng ch g m m t giao d ch v
pháp lý mà nhi u lo i (cho vay, b o lãnh, b o ch ng…). Lu t ngân hàng các nư c


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
ủ nh ngha tớn d!ng nh sau: C u thnh m t ngh p v! tớn d!ng b t c tỏc ủ ng
no m qua ủú, m t ng i ủa ho c h a ủa v n cho m t ng i khỏc dựng ho c
cam k t b)ng ch ký cho m t ng i ny nh b o ủ m, b o ch ng hay b o lónh m
+ Cho vay ti n.

OBO
OKS
.CO
M

cú thu ti n. nh ngha ny nờu ra 3 tr ng h p:

+ Tớn d!ng d a trờn vi c nh ng trỏi quy n.
+ Tớn d!ng ch ký.

Cú th hi u t ng quỏt: TDNH l hỡnh th c tớn d!ng cú s tham gia c a cỏc
ngõn hng trung gian, ủúng vai trũ l ng i trung gian trong ho t ủ ng tớn d!ng ny
cỏc ngõn hng s' th c hi n ho t ủ ng huy ủ ng v n (v n ny l v n ti n t t m th i
nhn r"i trong n n kinh t ) sau ủú s( d!ng v n huy ủ ng ủú cho vay.
Nh ng hnh vi tớn d!ng cú th do b t c ai th c hi n, ch*ng h n 2 ng i
th ng cú th cho nhau vay ti n. Tuy nhiờn, v i th i gian chỳng ta th y m t s
chuyờn nghi p ủó x y ra, v ngy nay khi núi ủ n tớn d!ng ng i ta ngh ngay t i
cỏc ngõn hng. Vỡ ủn gi n ủõy l m t t ch c cú nh ng nghi p v! c! th , ủ c
trang b hi n ủ i v i s ủỏp ng nhu c u nhanh nh t.
3. Tớn d ng ti tr xu t nh p kh u

Tớn d ng ti tr xu t kh u: l vi c cung c p cho vay ủ giỳp doanh
nghi p th c hi n vi c s n xu t, kinh doanh, ch bi n hng xu t kh u.
M!c ủớch c a tớn d!ng ti tr xu t kh u l ủ y m nh s n xu t trong n c,

KI L

khuy n khớch xu t kh u. õy cũn l m t kờnh tỏi t o ngoai t ủ ph!c v! ho t ủ ng
nh p kh u c a ngõn hng.

Tớn d ng ti tr nh p kh u: l vi c cung c p cỏc kho n vay (ng%n,
trung, di h n) ủ giỳp doanh nghi p th c hi n vi c nh p kh u c n thi t ph!c v!
s n xu t kinh doanh.

M!c ủớch c a tớn d!ng ti tr nh p kh u l cho vay ủ giỳp cỏc doanh nghi p
nh p nguyờn li u , v t t, hng hoỏ, mỏy múc thi t b , dõy chuy n s n xu t


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
II. S

RA Đ I VÀ PHÁT TRI N C A TÍN D NG TÀI TR

XU T

NH P KH U
Trong đi u ki n n n kinh t th trư ng, xu t nh p kh u tr thành v n đ quan

OBO
OKS
.CO
M

tr&ng. Th trư ng thương m i th gi i m r ng khơng ng#ng, nhu c u v th trư ng
tiêu th! hàng hố, th trư ng đ u tư tr thành nhu c u c p bách c a các doanh
nghi p xu t nh p kh u. Do kh năng tài chính có h n mà các doanh nghi p khơng
ph i lúc nào cũng đ v n thu mua ch bi n hàng xu t kh u, t# đó n y sinh ra quan
h vay mư n và s giúp đ, tài tr c a các ngân hàng.

Quan h giao thương qu c t đ t ra nh ng v n đ t nh , đơi khi ph c t p,
nên nh ng nghi p v! thương m i đòi h i s tham gia c a ngân hàng đem l i cho
các nhà ho t đ ng ngo i thương s hi u bi t k- thu t và ch" d a tài chính trong
lĩnh v c quan tr&ng này.

Có th nói s ra đ i c a tín d!ng tài tr xu t nh p kh u là m t u c u t t
y u khách quan, g%n li n v i các quan h mua bán ngo i thương gi a các nư c v i
nhau.

Tín d!ng tài tr xu t nh p kh u đóng vai trò quan tr&ng đ i v i s t n t i và
phát tri n c a ngo i thương cũng như s phát tri n kinh t c a đ t nư c. Cùng v i
s phát tri n c a ngo i thương và h th ng ngân hàng, ho t đ ng h" tr xu t nh p
kh u c a ngân hàng phát tri n ngày càng đa d ng và phong phú:
- Hình th c đơn gi n đ u tiên là ngân hàng cho vay tr c ti p đ i v i các đơn

KI L

v nh p kh u như cho vay đ b sung v n lưu đ ng, thu mua ch bi n s n xu t
hàng xu t kh u theo các h p đ ng đã đư c ký k t, cho vay đ thanh tốn các
ngun li u, hàng hố, v t tư nh p t# nư c ngồi.
- T# hình th c cho vay ng%n h n là ch y u, ngân hàng đã m r ng trung, dài
h n đ h" tr cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh xu t nh p kh u. Ngân hàng cho
vay đ mua s%m máy móc thi t b , c i ti n cơng ngh , ng d!ng thành t u khoa h&c
k- thu t đ nâng cao ch t lư ng s n ph m, tăng năng l c c nh tranh trên th trư ng
th gi i.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
- Ngân hàng còn th c hi n cho vay gián ti p, đ ng ra b o lãnh đ vay v n
nư c ngồi cho các đơn v xu t nh p kh u, nh đó các doanh nghi p có th vay v n
mà khơng ph i th ch p hay c m c tài s n, b o lãnh m L/C thanh tốn hàng nh p

OBO
OKS
.CO
M

kh u, b o lãnh h i phi u, b o lãnh h p đ ng, .v.v..

- N u doanh nghi p có h i phi u trong tay có th đưa đ n ngân hàng chi t
kh u cũng như các ch ng t# có giá tr thanh tốn khác. Ngân hàng s' mua l i b
ch ng t# và có quy n đòi ti n nhà nh p kh u theo h i phi u. Trư ng h p nhà nhà
xu t kh u có nh ng h p đ ng xu t liên t!c và dài h n theo đ nh kỳ v i đi u ki n
thanh tốn tr ch m, nhưng có nhu c u v n ngay, nhà xu t kh u bán các kho n
thanh tốn chưa đ n h n cho ngân hàng. Khi đ n h n, ngân hàng s' thu ti n t# nhà
nh p kh u, đây chính là hình th c tín d!ng bao thanh tốn.

Như v y, do trình đ k- thu t nghi p v! thanh tốn ngày càng phát tri n, các
phương th c thanh tốn qu c t ngày càng đa d ng, nghi p v! tài tr xu t nh p
kh u phát tri n dư i nhi u hình th c ngày càng đa d ng, ph!c v! tích c c và có
hi u qu cho ho t đ ng xu t nh p kh u.

III. VAI TRỊ C A TÍN D NG NGÂN HÀNG Đ I V I HO T Đ NG
XU T NH P KH U
1. S
kinh t

c n thi t khách quan c a ho t đ"ng xu t nh p kh u trong n n

B t c qu c gia nào mu n phát tri n kinh t khơng ch d a vào s n xu t

KI L

trong nư c mà còn giao d ch quan h v i các nư c khác. Do khác nhau v đi u
ki n t nhiên như tài ngun, khí h u… n u ch d a vào s n xu t trong nư c khơng
th cung c p đ hàng hố, d ch v! đ đáp ng nhu c u s n xu t, tiêu th! c a n n
kinh t mà ph i nh p nh ng m t hàng c n thi t như ngun li u, v t tư, máy móc
thi t b , hàng tiêu dùng thi t y u mà trong nư c khơng s n xu t đư c ho c s n xu t
v i chi phí cao hơn. Ngư c l i, trên cơ s khai thác ti m năng và nh ng l i th
kinh t v n có, n n kinh t ngồi vi c ph!c v! nhu c u trong nư c còn có th t o


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
nên th ng dư có th xu t kh u sang các nư c khác, góp ph n tăng ngo i t cho đ t
nư c đ nh p kh u các m t hàng còn thi u và đ tr n .
Như v y, do nhu c u phát tri n kinh t mà phát sinh nhu c u trao đ i, giao

OBO
OKS
.CO
M

d ch hàng hố gi a các nư c v i nhau hay nói cách khác ho t đ ng xu t nh p kh u
là u c u khách quan c a n n kinh t .

2. Vai trò c a tín d ng tài tr xu t nh p kh u

Tín d!ng tài tr xu t nh p kh u đóng vai trò quan tr&ng đ i v i s t n t i và
phát tri n c a ngo i thương cũng như s phát tri n kinh t c a đ t nư c.
2.1. Đ i v i n n kinh t đ t nư c

- Tài tr xu t nh p kh u c a ngân hàng thương m i t o đi u ki n cho hàng
hố xu t nh p kh u lưu thơng trơi ch y. Thơng qua tài tr c a ngân hàng, hàng hố
XNK theo u c u c a th trư ng đư c th c hi n thư ng xun, liên t!c đ m b o
s

n đ nh c a n n kinh t .

- Tài tr xu t nh p kh u c a ngân hàng t o đi u ki n cho doanh nghi p phát
tri n, tăng hi u qu s n xu t kinh doanh, làm đ ng cơ thúc đ y n n kinh t . Doanh
nghi p có s giúp đ, c a ngân hàng có v n đ m r ng s n xu t kinh doanh, hi n
đ i hố trang thi t b làm tăng năng su t lao đ ng. Doanh nghi p phát tri n chính là
kinh t đ t nư c phát tri n.

2.2. Đ i v i doanh nghi p

- Nh s giúp đ, c a ngân hàng, đáp ng nhu c u v n c a doanh nghi p,

KI L

giúp doanh nghi p có th t n t i và đ ng v ng trong n n kinh t th trư ng, m
r ng s n xu t kinh doanh, t o cơng ăn vi c làm cho ngư i lao đ ng, gi m t/ l th t
nghi p đ ng th i hồn thành nghĩa v! n p thu cho Nhà nư c.
- Tài tr xu t nh p kh u làm tăng hi u qu c a doanh nghi p trong q trình
th c hi n h p đ ng. Đ i v i doanh nghi p xu t kh u, v n tài tr giúp doanh nghi p
mua hàng đúng th i v!, gia cơng ch bi n và giao hàng đúng th i đi m. Đ i v i
doanh nghi p nh p kh u, v n tài tr giúp doanh nghi p mua đư c nh ng lơ hàng
l n, giá h góp ph n nâng cao ch t lư ng ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
- Tín d!ng ngân hàng làm gi m r i ro c a ho t đ ng xu t nh p kh u. Ho t
đ ng xu t nh p kh u thư ng di0n ra

hai nư c khác nhau. Do v y, s hi u bi t

gi a ngư i mua và ngư i bán khơng đư c đ y đ , chính xác. Nh s( d!ng tín d!ng

OBO
OKS
.CO
M

ngân hàng, Nhà nh p kh u và xu t kh u s' n tâm nh n đúng s ti n, hàng c a
mình thơng qua các ngân hàng trung gian đ ng ra b o đ m.

- Đ c bi t, nh tín d!ng ngân hàng, doanh nghi p th c hi n đư c nh ng
thương v! l n. V n tài t c a ngân hàng k p th i, đúng lúc giúp cho doanh nghi p
đ m b o th c hi n theo h p đ ng t# đó làm cho uy tín c a doanh nghi p đư c nâng
cao trên th trư ng th gi i. Tín d!ng xu t nh p kh u t i các ngân hàng thương m i
d a vào 3 ngun t%c cơ b n:

(1) S( d!ng v n vay đúng m!c đã tho thu n trong h p đ ng tín d!ng.
(2) Ph i hồn tr n g c và ti n lãi đúng h n đã tho thu n.
(3) Ti n vay ph i có tài s n tương đương b o đ m.

Cùng v i s phát tri n c a ngo i thương, nhu c u tín d!ng c a các doanh
nghi p, các t ch c kinh t ngày càng gia tăng. Nó đòi h i ngân hàng ngày càng
ph i hồn thi n và phát tri n các nghi p v! tín d!ng đáp ng nhu c u c a các nhà
xu t nh p kh u và s bi n đ ng c a n n kinh t . Ngân hàng c n n%m b%t đư c nhu
c u tài tr n y sinh trong ho t đ ng xu t nh p kh u đ có th đáp ng đư c nhu
c u c a doanh nghi p và m r ng ho t đ ng c a mình.

3. Nhu c u tài tr cho xu t nh p kh u c a các doanh nghi p

KI L

3.1. Nhu c u tài tr cho xu t kh u

Vi c th c hi n xu t kh u hàng hố, máy móc thi t b , cơng ngh thư ng kéo
dài t# nhi u tháng cho t i vài năm, thơng thư ng nhu c u tài tr thư ng n y sinh
nhi u giai đo n khác nhau. C! th :

+ Giai đo n phân tích nhu c u, thi t k , tìm ki m khách hàng, đ i di n t i các
h i ch , đàm phán sơ b , l p k ho ch: Đây là giai đo n đ u tiên và có ý nghĩa
quy t đ nh đ i v i vi c th c hi n các bư c sau c a c ho t đ ng xu t kh u. Đ
hồn thành t t giai đo n này, các chun gia ph i th c hi n các chuy n đi dài ngày


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
và ti n hành nhi u cu c đàm phán, ph i làm ra hàng m u và mơ hình đ trưng bày,
gi i thi u. Sau đó h& còn ph i hồn t t các tài li u thi t k và tính tốn chính xác
cho đàm phán h p đ ng. Chi phí cho nh ng ho t đ ng này khơng nh , đ c bi t v i

OBO
OKS
.CO
M

các cơ s kinh doanh ti m l c tài chính còn h n h1p.

+ Giai đo n đưa ra đ ngh chào hàng: Các đ ngh chào hàng trong khn
kh đ u th u qu c t thư ng đư c đ kèm theo b n b o đ m đ u th u c a m t ngân
hàng có uy tínn trong giao d ch qu c t . Do v y, các doanh nghi p xu t kh u cũng
c n đư c s giúp đ, c a ngân hàng.

+ Giai đo n ký k t h p đ ng: Trong trư ng h p nhà xu t kh u chưa có uy tín
cao

nư c ngồi, đ i tác có th u c u m t b o đ m giao hàng ho c b o đ m

hồn thành cơng trình. Đ m b o này s' có hi u l c n u vi c giao hàng ho c hồn
thành cơng trình khơng đúng như tho thu n.

Trong trư ng h p khác, n u nhà xu t kh u c n ti n đ t c&c mà nhà nh p
kh u là ngư i nư c ngồi đang g p khó khăn và khơng có kh năng đ t c&c t#
ngu n v n riêng c a mình thì nhà xu t kh u có th đ ngh ngân hàng c a mình
m t tài tr đ t c&c có l i cho đ i tác thương m i c a mình. Ngồi ra, khi ký k t h p
đ ng thư ng đi kèm theo kho n thanh tốn hoa h ng nh t đ nh c a nhà xu t kh u
cho nhà nh p kh u… do v y nhà xu t kh u cũng c n đư c tài tr

giai đo n này.

+ Giai đo n chu n b s n xu t: Sau khi đã ký h p đ ng, nhà xu t kh u s' ti n
hành chu n b s n xu t. Nh t là vi c xây d ng các cơng trình l n như nhà máy, xí

KI L

nghi p… Vi c này thư ng thư ng đi kèm v i chi phí l n vư t q m c đ t c&c.
+ Giai đo n s n xu t: m c dù đã có nh ng tho thu n v vi c thanh tốn ti p
theo c a ngư i mua, trong th i gian này thư ng n y sinh các nhu c u tài chính cao
v v t tư và chi phí liên quan khác vư t q các kho n thanh tốn gi a ch#ng.
Ngồi ra, v i các m t hàng l n như máy móc cơng ngh … thì nhi u khi nhà xu t
kh u còn c n đư c tài tr cho các chi phí xây d ng kho bãi, chu n b m t b)ng s n
xu t, đào t o ngư i s( d!ng máy móc…

nư c nh p kh u.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
+ Giai đo n cung ng: Ngay c trong giai đo n cung ng cũng có th n y
sinh các chi phí c n đư c tài tr như chi phí v n t i, b o hi m… tuỳ theo đi u ki n
cung ng.

OBO
OKS
.CO
M

+ Giai đo n l%p ráp, ch y th(, bàn giao cơng trình: Sau khi hàng hố đư c
bàn giao đ n đ a đi m quy đ nh, nhà xu t kh u còn c n chi phí cho l%p ráp ch y th(
cho t i khi đư c ngư i mua thu nh n và ch p nh n thanh tốn.
+ Giai đo n b o hành: Trong giai đo n này ngư i mua có quy n u c u
đư c b o hành

ngân hàng c a nhà xu t kh u trư c khi thanh tốn.

3.2.Nhu c u tài tr nh p kh u

V i ho t đ ng nh p kh u, n u như nhà xu t kh u có nhu c u tài tr đ2 đ y
m nh ho t đ ng bán hàng thì các nhà nh p kh u cũng n y sinh nhu c u tài tr đ
mua hàng khi kh năng tài chính khơng đáp ng đư c. Vì v y, v phía nhà nh p
kh u cũng hình thành nhu c u tài tr trên nhi u m t.
+ Giai đo n trư c khi ký k t h p đ ng:

giai đo n này các nhà nh p kh u

c n có nh ng chi phí cho vi c th các chun gia phân tích chính xác nhu c u c a
mình đ ti n hành đ u th u m t cách phù h p.

+ Giai đo n sau khi ký k t h p đ ng: Sau khi ký k t đư c h p đ ng, các nhà
nh p kh u c n đư c tài tr đ đ t c&c ho c t m ng cho nhà xu t kh u. Ngồi ra,
nhi u khi nhà nh p kh u còn ph i nh ngân hàng đ ng ra b o đ m đ tìm ngu n tài
tr

nư c ngồi.

KI L

+ Giai đo n s n xu t và hồn thành cơng trình: Trong giai đo n này nhà nh p
kh u có th ph i th c hi n nh ng kho n thanh tốn gi a ch#ng cho nhà xu t kh u
hay tài tr cho các cơng vi c

đ a phương đ chu n b cho đ u tư.

+ Giai đo n cung ng và v n chuy n hàng hố: Tuỳ theo đi u ki n cung ng
hàng hố có th n y sinh nhi u phí t n v v n chuy n và b o hi m đ i v i các nhà
nh p kh u.

+ Nh n hàng hố: N u ti n hành thanh tốn cung ng hàng hố khi xu t trình
ch ng t# (có thư tín d!ng kèm theo ho c theo đi u ki n D/P) thì thư ng nhà nh p


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
kh u ch cú th nh n ủ c hng khi giỏ tr trờn hoỏ ủn ủó ghi rừ ho c cú th ti tr
ủ c.
+ X( lý ti p, bỏn ti p, ti tr tiờu th!: i v i hng hoỏ ch ủ nh bỏn ti p thỡ

OBO
OKS
.CO
M

nh nh p kh u cũn cú nhu c u ti tr gi a ch#ng cho kho ng th i gian nh p hng
v t i khi hng hoỏ ủ c tiờu th!.

N u s n ph m l nh ng dõy chuy n cụng ngh ủ s n xu t thỡ nh nh p kh u
s' cú nhu c u ủ c ti tr cho giai ủo n t# khi s n xu t s n ph m m i t i khi tiờu
th! ủ c cỏc s n ph m lm ra v thu ủ c ti n hng.

4. M#i quan h gi$a ho t ủ"ng xu t nh p kh u v%i ho t ủ"ng kinh
doanh ủ#i ngo i c a Ngõn hng thng m i

Trong ho t ủ ng xu t kh u cng di0n ra quỏ trỡnh s n xu t, lu thụng hng
hoỏ nh cỏc ngnh kinh t v i m!c ủớch cu i cựng l th c hi n giỏ tr hng hoỏ. Nú
ch cú ủi m khỏc bi t l vi c mua bỏn di0n ra gi a cỏc ủ i tỏc cú qu c t c khỏ nhau,
hng hoỏ ủ c v n chuy n t# n c ny sang n c khỏc, ủ ng ti n thanh toỏn cú
th l ngo i t . Chớnh vỡ v y khõu cu i cựng c a ho t ủ ng xu t nh p kh u l khõu
thanh toỏn cng cú nh ng ủi m khỏc v i thanh toỏn trong n c th c hi n trờn c s
sau:

Ng i xu t kh u v ng i nh p kh u ký k t h p ủ ng mua bỏn ngo i thng
trong ủú quy ủ nh cỏc ủi u ki n v thanh toỏn qu c t :
- i u ki n v th i gian.

KI L

- i u ki n v ủ a ủi m.

- i u ki n v phng th c thanh toỏn.
Trờn c s ủú, ng i xu t kh un s' ti n hnh giao hng, sau ủú s' ký phỏt
h i phi u, sộc c a ng i nh p kh u g(i ủ n ngõn hng n c mỡnh nh thu h ti n
ghi trờn cỏc phng ti n thanh toỏn ủú. Cỏc ngõn hng ny chuy n cỏc phng ti n
thanh toỏn ủ n cỏc ngõn hng n c nh p kh u ủ thu h .
Nh v y, c s ủ hỡnh thnh ho t ủ ng kinh doanh ủ i ngo i c a ngõn hng
thng m i l ho t ủ ng ngo i thng. Núi ủ n ngo i thng l núi ủ n thanh toỏn


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
qu c t . N u thanh toỏn qu c t ủ c th c hi n t t thỡ giỏ tr hng hoỏ xu t nh p
kh u m i ủ c th c hi n t t, thỳc ủ y ti tr ngo i thng gúp ph n khụng nh
cho vi c ủa ngo i thng phỏt tri n v l y u t quan tr&ng ủ ủỏnh giỏ quan h

OBO
OKS
.CO
M

kinh t qu c t ủ i v i s phỏt tri n c a m t qu c gia.

IV. CC HèNH TH(C V QUY TRèNH TN D NG TI TR

XU T

NH P KH U TRấN TH) GI I

thu hỳt khỏch hng m"i ngõn hng bờn c nh vi c th c hi n theo ủỳng quy
ủ nh c a phỏp lu t ủ u c g%ng t o ra s khỏc bi t cho ngõn hng c a mỡnh. i
v i ho t ủ ng tớn d!ng h" tr xu t nh p kh u cng v y, d a vo ti m l c c a mỡnh
cựng v i m!c tiờu thu hỳt khỏch hng, t i ủa hoỏ l i nhu n, phõn tỏn r i ro cỏc
ngõn hng cng l a ch&n cỏc hỡnh th c tớn d!ng khỏc nhau ủỏp ng k p th i m&i
nhu c u ti chớnh. Ngõn hng ủó tr thnh m t ng i b n ủ ng hnh khụng th
thi u c a cỏc doanh nghi p, t ch c kinh t trong quỏ trỡnh h i nh p vo n n kinh
t th gi i.

1. Cỏc hỡnh th*c tớn d ng ti tr xu t kh u

Ngõn hng thng m i cung c p tớn d!ng cho cỏc c s xu t kh u d i cỏc
hỡnh th c sau:

1.1.Tớn d ng ng tr c trong phng th c nh thu kốm ch ng t
Sau khi l p xong b ch ng t# hng hoỏ, v n chuy n, b o hi m nh xu t
kh u s' n p lờn ngõn hng c a mỡnh nh thu h ti n. Ngõn hng c a nh xu t kh u

KI L

s' chuy n ủ n ngõn hng c a nh nh p kh u (ho c ngõn hng giao d ch) v i ch th
giao ch ng t# khi ủó thanh toỏn (ủi u ki n D/P) ho c ch p nh n m t h i phi u ủũi
n kốm theo (ủi u ki n D/A). Tuy v y, th i gian ủ cú ti n thanh toỏn do nh nh p
kh u tr lm cho xu t kh u cú th thi u v n t m th i. Nh xu t kh u lỳc ny cú th
yờu c u ngõn hng ủỏp ng m t ph n giỏ tr b ch ng t# nh thu lm ủ m b o.
Tớn d!ng ng tr c trong phng th c nh thu g n gi ng v i chi t kh u
ch ng t# nhng cú m t s ủi m c n phõn bi t nh sau:


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
- Ngân hàng khơng cho vay tồn b giá tr h i phi u mà ch đáp ng trư c
m t ph n.
- Nhà xu t kh u khơng ph i ch u t/ l chi t kh u 10% chi phí h i phi u như

OBO
OKS
.CO
M

chi t kh u vì nhà xu t kh u ch c n m t ph n giá tr h i phi u.
- Tín d!ng ng trư c trong phương th c nh thu có th xem như chi t kh u
t#ng ph n, nhà xu t kh u s( d!ng hình th c này đ tìm ki m ngu n tài tr ng%n
h n ph!c v! nhu câu ti n m t t m th i.

1.2. Tín d ng ng trư c trong phương th c tín d ng ch ng t
Trong hình th c thanh tốn b)ng thư tín d!ng, nhà xu t kh u là ngư i đư c
hư ng l i. Khi có tồn b ch ng t# thanh tốn trong tay, nhà xu t kh u có th s(
d!ng L/C đ th ch p m L/C khác cho ngư i hư ng l i khác (L/C giáp lưng) ho c
nhà xu t kh u có th đ n các ngân hàng thanh tốn đ chi t kh u các h i phi u c a
b ch ng t# thư tín d!ng, ngồi ra v i m t L/C cho phép bán l i ch ng t# đòi ti n
nhà nh p kh u ho c dư i d ng chuy n như ng tồn b quy n s h u m t thư tín
d!ng tr ch m thì nhà xu t kh u có th nh n đư c m t kho n tín d!ng t# ngân
hàng.

Tín d!ng ng trư c trong phương th c tín d!ng ch ng t# khi s( d!ng L/C
đi u kho n đ , nhà xu t kh u s' có m t kho n ti n ng trư c c a nhà nh p kh u
vào th i đi m xác đ nh trư c khi xu t trình tồn b ch ng t# hàng hố, các đi u
kho n ng trư c thư ng đư c quy đ nh trong m t đi u ki n thu n l i cho các bên

KI L

th c hi n.

Đi u kho n này u c u ngân hàng thơng báo hay ngân hàng xác nh n c p
cho nhà xu t kh u m t kho n tín d!ng trư c khi giao hàng. Nhà xu t kh u ch u chi
phí liên quan còn ngân hàng m L/C ch u trách nhi m v kho n ng trư c, v t b o
đ m c a nhà xu t kh u khi nh n ti n ng trư c.
Ngân hàng thơng báo ho c ngân hàng xác nh n s' thu h i s ti n ng trư c
cùng v i lãi sau khi ngân hàng m L/C thanh tốn (n u có b ch ng t# phù h p).
N u nhà xu t kh u vì m t lý do nào đó khơng xu t trình đư c ch ng t# phù h p


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
v i ủi u ki n c a L/C, cỏc ngõn hng cng cú quy n ủũi s ti n ny

ngõn hng

m L/C.
1.3.Tớn d ng chi t kh u h i phi u

OBO
OKS
.CO
M

3 hỡnh th c ny ngõn hng mua l i h i phi u tr c khi ủ n h n thanh toỏn
t c l mua l i cỏc kho n n ph i ủũi.

L ng tớn d!ng m ngõn hng c p cho khỏch hng l giỏ tr h i phi u sau
khi tr# ủi chi phớ chi t kh u v cỏc kho n l phớChi phớ chi t kh u ủ c xỏc ủ nh
theo cụng th c:

Lck

Tck = M *(1-

*t)P

36.000
Tck: Giỏ tr chi t kh u

M: m nh giỏ h i phi u

P: L phớ

t: th i gian chi t kh u

Lck: lói chi t kh u

Trong cỏc y u t trờn, ng i ta quan tõm nh t ủ n lói su t chi t kh u, t/ l
ny ph! thu c vo kh nng thanh toỏn c a nh nh p kh u, th i h n thanh toỏn,
hỡnh th c v giỏ tr h i phi u.
u ủi m:

- T o ủi u ki n thu n l i cho nh xu t kh u trong vi c tỏi ủ u t ủ i v i
kho n tớn d!ng cung ng.

- i v i nh nh p kh u thỡ cú u ủi m ủú l kh nng truy ủũi ủ c kho n

KI L

ti n chi t kh u khi h i phi u khụng ủ c thanh toỏn vo ngy ủ n h n.
Nh ng quy ủ nh c a lu t h i phi u v n cho phộp ngõn hng truy thu kho n
n t# ng i xu t trỡnh h i phi u (nú nh m t d ng tớn d!ng ng tr c cho ng i
xu t kh u).

Hỡnh th c tớn d!ng ny r t ph bi n
th ng nh t trong ho t ủ ng ngo i thng.

cỏc n c, ủõy l lo i tớn d!ng thụng


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N

Quy trỡnh chi t kh u h#i phi u:
1

Nh xu t
kh u

OBO
OKS
.CO
M

2

Nh nh p
kh u

10b

3

4

7

Ngõn hng
nh XK

10a

5

1.

10a

Ngõn hng Trung
ng n c nh
xu t kh u

8 10

Ngõn hng
nh NK

6

9 10

Nh xu t kh u sau khi giao hng, chuy n ch ng t# v n chuy n v h i

phi u ủũi n t i nh nh p kh u.
2.

Nh nh p kh u ch p nh n h i phi u v chuy n h i phi u ủó ch p nh n

cho nh xu t kh u.

Nh xu t kh u ủ ngh ngõn hng c a mỡnh c p tớn d!ng trờn c s h i

4.

Ngõn hng xu t kh u ủ ng ý c p tớn d!ng cho nh xu t kh u (ghi cú

phi u.

KI L

3.

vo ti kho n c a nh xu t kh u sau khi ủó tr# ủi chi phớ chi t kh u v l phớ nh
thu).
5.

Ngõn hng xu t kh u ủem h i phi u ủ n Ngõn hng Trung ng ủ tỏi

chi t kh u v thu h i kho n tớn d!ng ủó c p cho nh xu t kh u.
6.

Khi t i h n thanh toỏn, Ngõn hng Trung ng chuy n h i phi u cho

nh nh p kh u v ủ ngh thanh toỏn.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
7.

Ngân hàng nhà nh p kh u chuy n h i phi u cho nhà nh p kh u và đ

ngh thanh tốn.
Nhà nh p kh u ch p nh n thanh tốn và cho phép ngân hàng ghi n

vào tài kho n c a mình.
9.

OBO
OKS
.CO
M

8.

Ngân hàng nhà nh p kh u ghi có vào tài kho n

Ngân hàng Trung

ương, chi phí h i phi u sau khi đã tr# đi l phí nh thu và thơng báo kho n thu đã
đư c th c hi n.
10.

Trư ng h p nhà nh p kh u khơng ch p nh n thanh tốn, nhà nh p

kh u chuy n h i phi u cho ngân hàng c a mình t# đó h i phi u đư c chuy n đ n
Ngân hàng Trung ương.

10a. Ngân hàng Trung ương truy đòi ngân hàng nhà nhà xu t kh u ho c có
th truy đòi tr c ti p nhà xu t kh u.

10b. M&i v n đ nhà xu t kh u ph i t gi i quy t v i nhà nh p kh u.
1.4.Chi t kh u b ch ng t hàng hố

Ngân hàng c p tín d!ng cho nhà xu t kh u trên cơ s chi t kh u b ch ng t#
hàng hố trư c khi đ n h n thanh tốn. V i hình th c này ngân hàng t o đi u ki n
cho nhà xu t kh u có th thu h i đư c v n nhanh tương t chi t kh u h i phi u.
Lãi su t chi t kh u ph! thu c vào phương th c chi t kh u.
Có 2 lo i:

- Chi t kh u có truy đòi: Ngân hàng sau khi th c hi n chi t kh u b ch ng
su t th p.

KI L

t#, n u khơng đư c bên nư c ngồi thanh tốn s' quay l i đòi nhà xu t kh u -> lãi
- Chi t kh u mi0n truy đòi: ngân hàng s' ph i gánh ch u m&i r i ro n u bên
nư c ngồi khơng thanh tốn, ngân hàng s' khơng có quy n đòi l i ti n c a khách
hàng.

1.5.Cho vay thơng thư ng


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Cho vay thơng thư ng là vi c ngân hàng giao cho khách hàng m t kho n ti n
đ h& s( d!ng trong th i gian nh t đ nh. Khi h t h n ngư i vay ph i tr đ c g c
và lãi.

OBO
OKS
.CO
M

Cho vay thơng thư ng là hình th c tín d!ng cơ s cho các hình th c tín d!ng
khác ra đ i và phát tri n. Ngân hàng s( d!ng dư i hai hình th c: cho vay ng%n
h n(<12 tháng) và dài h n. Cho vay ng%n h n thư ng áp d!ng đ i v i nh ng u
c u v v n t m th i đ trang tr i nh ng nhu c u sinh ho t còn cho vay dài h n đ
cung c p ti n đ u tư vào máy móc thi t b , cơ s h t ng… Thơng thư ng, các nhà
XNK vay ng%n h n đ chi tr ti n lương, chi phí v n chuy n, thu mua hàng xu t
kh u, tr ti n hàng nh p kh u. Bên c nh đó, các doanh nghi p l i s( d!ng tín d!ng
dài h n đ mua s%m trang thi t b hi n đ i, nâng c p cơ s h t ng ph!c v! cho q
trình s n xu t kinh doanh.
Ưu đi m:

- Cho vay theo phương th c này đư c áp d!ng trong m&i lĩnh v c, m&i đ i
tư ng, m&i cá nhân trong n n kinh t khi có nhu c u đ u có th đ n ngân hàng đ
xin đư c c p v n. Sau khi xem xét h sơ th y khách hàng có đ m&i u c u trong
ngun t%c tín d!ng ngân hàng đ u có th ti n hành cho vay.

- Cho vay theo phương th c này bao gi cũng ph i có tài s n đ b o đ m cho
món vay. Vì v y nói chung kh n vay khá an tồn.
Như c đi m:

KI L

Khó khăn trong vi c đ nh giá tài s n tài chính, đ c bi t là khi bán chúng vì
giá c th trư ng thư ng xun bi n đ ng, hàng hố, tài s n có th b h ng hóc, m t
mát.

- Thanh tốn “factoring” và “forfaithing”:
+ Factoring là m t hình th c tài chính trong ho t đ ng xu t kh u. Đó là ho t
đ ng mua bán nh ng kho n thanh tốn chưa đ n h n và ng%n h n t# các ho t đ ng
xu t kh u, cung ng hàng hố, d ch v!. Đ c đi m n i b t c a nghi p v! này là tính
mi0n truy đòi tương đ i đ i v i nhà nh p kh u ho c ngư i s h u trư c đó n u các


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
ch ng t# là b)ng ch ng cho các kho n n khơng đư c thanh tốn khi đ n h n.
Khác v i ho t đ ng mua l i ch ng t# thanh tốn, ho t đ ng factoring khơng s(
d!ng các tín d!ng thư cũng như h i phi u. Đ có th chào khách hàng b)ng cách tài

OBO
OKS
.CO
M

tr này, g n như t t c các ngân hàng ti n hành l p cơ s đ c bi t, chun d!ng vì
factoring khơng ph i là nghi p v! ngân hàng. Ho t đ ng factoring ch s( d!ng cho
nh ng ho t đ ng xu t kh u thư ng xun theo đ nh kỳ h p đ ng ng%n h n và cho
nhi u nhà xu t kh u khác nhau trong cùng m t nư c ho c nhi u nư c trong cùng
m t th i đi m.

- Ch có nh ng kho n thanh tốn đáp ng đư c nh ng đi u ki n sau m i
đư c phép mua bán:

Nh ng kho n thanh tốn ph i t n t i m t cách h p pháp.
Hàng hố đã đư c cung ng đ y đ và đ m b o ch t lư ng cho nh ng kho n
thanh tốn này.

Th i h n thanh tốn này t i đa là 180 ngày.

Nh ng kho n thanh tốn ph i đ tư cách pháp lý đ c l p v i quy n c a
ngư i th ba.

Khơng có vi c c m chuy n như ng các kho n thanh tốn này c a ngư i
nh p kh u ho c nư c nh p kh u.

Forfaithing: k- thu t factoring đư c chun mơn hố cao g&i là forfaithing.
V cơ b n nghi p v! này gi ng nghi p v! factoring

nh ng đ c đi m sau:

KI L

- Forfaithing ch bao g m nh ng kho n thanh tốn c! th , riêng l2 trong tồn
b q trình xu t nh p dài h n và cho t#ng đ i tư ng nh p kh u nói riêng.
- Th i h n thanh tốn c a forfaithing là trung và dài h n, áp d!ng v i lo i
ti n t có kh năng chuy n đ i m nh USD, DEM…
- Factoring ph!c v! XNK khơng s( d!ng t i ch ng t# còn forfaithing d a
vào chúng và s đ m b o c a ngân hàng.
2. Tín d ng nh p kh u


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Ngân hàng thương m i cung c p tín d!ng cho nhà nh p kh u dư i các hình
th c như cho vay m L/C, tín d!ng ch p nh n h i phi u…
2.1. Cho vay m L/C

OBO
OKS
.CO
M

Thư tín d!ng L/C là m t văn b n pháp lý trong đó ngân hàng m L/C cam
k t tr ti n cho nhà xu t kh u ho c ch p nh n h i phi u do ngư i này ký phát trong
ph m vi s ti n đó khi h& xu t trình tồn b ch ng t# phù h p v i n i dung c a
L/C.

Quy trình nghi p v phương th*c tín d ng ch*ng t+:
Nhà xu t kh u

(3)

(5)

Ngân hàng
thơng báo

(4)

Nhà nh p kh u

(1)

(2)

(6)

(8)

Ngân hàng
phát hành L/C

(7)

1.

Nhà nh p kh u làm đơn xin m L/C g i đ n ngân hàng c a mình u

c u m m t L/C cho ngư i xu t kh u hư ng.
2.

Căn c vào đơn xin m L/C ngân hàng m L/C s' l p L/C và thơng

xu t kh u.
3.

nư c xu t kh u thơng báo vi c m L/C t i nhà

KI L

qua ngân hàng đ i lý c a mình

Sau khi nh n đư c thơng báo, ngân hàng thơng báo s' thơng báo cho

nhà xu t kh u tồn b n i dung v vi c m L/C và khi nh n đư c b n g c L/C thì
chuy n ngay cho nhà xu t kh u.
4.

Nhà xu t kh u n u ch p nh n thư tín d!ng thì ti n hành giao hàng, n u

khơng thì đ ngh ngân hàng m L/C s(a đ i, b sung cho phù h p v i h p đ ng.
5.

Sau khi giao hàng nhà xu t kh u l p b ch ng t# theo u c u c a L/C

và xu t trình thơng qua ngân hàng thơng báo cho ngân hàng m L/C xin thanh tốn.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
6.

Ngân hàng thơng báo g(i ch ng t# cho ngân hàng phát hành u c u

thanh tốn cho nhà xu t kh u.
7.

Ngân hàng phát hành ki m tra tồn b ch ng t#, n u th y phù h p v i

OBO
OKS
.CO
M

L/C thì ti n hành tr ti n cho nhà xu t kh u, n u th y khơng phù h p thì t# ch i
thanh tốn và g(i tr l i b ch ng t# cho nhà xu t kh u.
8.

Ngân hàng m L/C đòi ti n nhà nh p kh u và chuy n b ch ng t# cho

nhà nh p kh u sau khi nh n ti n thanh tốn.

9. Ngày nh n n và tính lãi cho vay m L/C là ngày nhà nh p kh u ph i
thanh tốn cho nhà xu t kh u (ngày đ n h n thanh tốn L/C).

10. Đ i v i nhà nh p kh u vi c m thư tín d!ng đã th hi n vi c ngân hàng
c p tín d!ng cho nhà nh p kh u vì m&i thư tín d!ng đ u do ngân hàng m theo đ
ngh c a nhà nh p kh u. Nhưng th c t khơng ph i lúc nào nhà nh p kh u cũng có
đ s dư trên tài kho n ti n g(i thanh tốn t i ngân hàng. Vì v y ngân hàng m L/C
ph i gánh ch u m&i r i ro khi nhà nh p kh u khơng có kh năng thanh tốn ho c
khơng mu n thanh tốn khi L/C đ n h n tr ti n.
10a.

Khi ngân hàng m L/C tr ch m cho nhà nh p kh u, ngân hàng đã

gián ti p c p tín d!ng cho nhà nh p kh u vì khi có s ch p nh n b o lãnh tr ti n
c a ngân hàng thì nhà xu t kh u m i đ ng ý cho nhà nh p kh u mua ch u hàng
hố. N u nhà nh p kh u s( d!ng v n t có đ m L/C đ n h n thanh tốn v i bên

KI L

nư c ngồi mà nhà nh p kh u khơng đ kh năng thanh tốn thì h& ph i nh n n
v i ngân hàng và ch u lãi xu t ph t b)ng 150% lãi su t cho vay. Do v y nhà nh p
kh u thư ng s( d!ng vi c vay đ m L/C trên cơ s h p đ ng đã ký.
10b. Khi m L/C cho nhà nh p kh u, n u ngân hàng kh ng ch s dư có trên
tài kho n c a khách hàng thì s' nh hư ng đ n kh năng kinh doanh c a h& do
kho ng cách gi a th i gian m L/C và th i gian nh n hàng tương đ i dài. Vì v y,
đ h n ch r i ro ngân hàng thư ng c p tín d!ng cho nhà nh p kh u theo h n m c
tín d!ng. Bên c nh đó, ngân hàng ph i ki m tra kh năng kinh doanh c a nhà nh p


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
kh u, tỡnh hỡnh ti chớnh, ủ i t ng nh p kh u ủ cú c s v ng ch%c tr c khi
m L/C.
2.2.Tớn d ng ch p nh n h i phi u

OBO
OKS
.CO
M

õy l hỡnh th c c p tớn d!ng c a ngõn hng dnh cho nh nh p kh u. Ngõn
hng cam k t ch p nh n cỏc h i phi u m khỏch hng c a mỡnh ph i thanh toỏn.
Nh v y, nh xu t kh u s' ủ c ủ m b o thanh toỏn khi ủ n h n.
- Hỡnh th c ny th ng ủ c s( d!ng khi ng i bỏn thi u tin t ng vo kh
nng thanh toỏn c a ng i mua v h& ủ ngh bờn mua cú m t ngõn hng ủ ng ra
ch p nh n tr ti n h i phi u do h& ký phỏt.

- õy ch l m t hỡnh th c b o ủ m v m t ti chớnh cho nh nh p kh u. N u
ủ n h n thanh toỏn, ng i mua cú ủ ti n thanh toỏn thỡ ngõn hng ủ c nh n m t
kho n phớ ch p nh n, th t s ngõn hng khụng ph i ng ti n ra. Ng c l i, n u ủ n
h n thanh toỏn m ng i mua khụng cú khr nng thanh toỏn thỡ ngõn hng ph i
gỏnh ch u thi t h i.

Tớn d!ng ch p nh n h i phi u ủem l i r t nhi u u ủi m cho ho t ủ ng xu t
nh p kh u:

- i v i nh xu t kh u, v i s ch p nh n c a nh nh p kh u, h& cú s b o
ủ m ch%c ch%n v kh nng thanh toỏn c a h i phi u v h& cú th ủem h i phi u ủi
chi t kh u l i t i b t k ngõn hng no. S ch p nh n c a ngõn hng ủó t o ra kh
nng lu thụng cho h i phi u ủ ng th i cng t o ủi u ki n cho nh xu t kh u ủ c

KI L

h ng t/ l chi t kh u u ủói.

- i v i nh nh p kh u, v i hỡnh th c ny anh ta s' t o ủ c uy tớn ủ i v i
nh xu t kh u n u nh nh p kh u cú ủ kh nng thanh toỏn cho nh xu t kh u khi
ủ n h n. M t khỏc, nh nh p kh u cng cú th ủem chi t kh u h i phi u t i m t
ngõn hng khỏc cú t/ l chi t kh u th p hn v t# kho n thu chi t kh u ny nh
nh p kh u cú ủ c m c giỏ mua u ủói n u thanh toỏn tr c h n.
2.3. Tớn d ng chi t kh u h i phi u t nh n n (k phi u)


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
H i phi u t nh n n là d ng h i phi u kh ng trong đó ngân hàng t nh n n
đ i v i nhà nh p kh u. Thơng qua h i phi u này, ngân hàng c p cho nhà nh p kh u
m t kho n tín d!ng đ bi t g&i là tín d!ng chi t kh u h i phi u t nh n n .

OBO
OKS
.CO
M

Hình th c này giúp cho các nhà nh p kh u hư ng m t kho n ưu đãi do vi c
thanh tốn nhanh trong giao d ch ngo i thương khi ngân hàng ph!c v! h& khơng có
đ v n.

Quy trình chi t kh u h#i phi u t nh n n :
Nhà nh p kh u

(1)

Nhà xu t
kh u

(2)

(2) (5) (6)
Ngân hàng nhà
xu t kh u
(8)

Ngân hàng chi
nhánh

(3)
(4)

(9)

(10)

Ngân hàng Trung ương

1.

Nhà nh p kh u ký h p đ ng v i nhà xu t kh u v i đi u ki n thanh tốn

khi giao ch ng t#. Nhà nh p kh u có th i gian 90 ngày đ chi.
Nhà nh p kh u ký h p đ ng tín d!ng v i ngân hàng ph!c v! mình trên

KI L

2.

cơ s h i phi u t nh n n .
3.

Đ th c hi n h p đ ng tín d!ng này, ngân hàng nhà nh p kh u thơng

báo và đ ngh m t ngân hàng n c ngồi (ph n l n là ngân hàng chi nhánh c a h&)
phát hành m t h i phi u t nh n n có th i h n thanh tốn là 90 ngày và đư c phép
thanh tốn t i ngân hàng nhà nh p kh u và chuy n ngay h i phi u cho nhà nh p
kh u.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
4.

Ngân hàng chi nhánh th c hi n đ ngh trên (phát hành h i phi u t

nh n n và chuy n cho nhà nh p kh u)
5.

Nhà nh p kh u chuy n h i phi u t nh n n cho chính ngân hàng ph!c

6.

OBO
OKS
.CO
M

v! mình và đ ngh cung c p hơí phi u.

Ngân hàng ph!c v! nhà nh p kh u chi t kh u h i phi u t nh n n và

ghi có vào tài kho n cho nhà nh p kh u.
7.

Nhà nh p kh u th c hi n thanh tốn theo đúng kỳ h n cho nhà xu t

8.

Ngân hàng ph!c v! nhà nh p kh u đem h i phi u giao cho ngân hàng

kh u.

Trung ương.
9.

Đ n th i h n thanh tốn, Ngân hàng Trung ương xu t trình h i phi u

cho ngân hàng nư c ngồi đ ngh thanh tốn.
10. Ngân hàng chi nhánh

nư c ngồi ch p nh n thanh tốn trên cơ s

chuy n v n t# ngân hàng ph!c v! nhà nh p kh u ho c t# ti n mà nhà nh p kh u
tr .

2.4.Tín d ng ng trư c cho nhà nh p kh u

V i hình th c này, ngân hnàg s( d!ng các ch ng t# hàng hố làm v t đ m
b o. Nhà nh p kh u đư c cung c p tín d!ng theo hình th c ng trư c khi h& c n

KI L

ph i thanh tốn ti n m t cho nhà xu t kh u ho c khi nhà nh p kh u c n thnah tốn
b ch ng t# hàng hố chưa v đ n c ng và doanh nghi p chưa tiêu th! đư c hàng
hố đ thu h i v n, hình th c này đư c ngân hàng áp d!ng cho m!c đích thanh
tốn ng%n h n c a nhà nh p kh u.

2.5.Tín d ng theo hi p đ nh khung


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Đây là m t hình th c tín d!ng dành cho nhà nh p kh u nư c ngồi nh)m h"
tr cho vi c thanh tốn ti n hàng nh p kh u và thúc đ y tiêu th! s n ph m c a các
nư c xu t kh u.

OBO
OKS
.CO
M

Tín d!ng theo hi p đ nh khung là m t hình th c tín d!ng có đi u ki n, các
ngân hàng nư c xu t kh u ký k t m t hi p đ nh khung v i các ngân hàng nư c
ngồi cho phép các ngân hàng này s( d!ng nh ng kho n tín d!ng riêng r' nh)m tài
tr cho vi c nh p kh u hàng hố, máy móc thi t b , dây chuy n cơng ngh t# nư c
h& (ít nh t 60% giá tr hàng hố mua bán đư c s n xu t ho c có xu t s t# nư c tài
tr ).

Hình th c này đư c các nư c phát tri n s( d!ng đ cung c p tín d!ng cho
các nư c đang phát tri n. Đây là m t hình th c có nhi u ưu đi m:
- Đ i v i nhà xu t kh u:

H& có đi u ki n c nh tranh v i đ i th nư c ngồi, t o đi u ki n thu n l i
cho nhà nh p kh u, hàng hố c a h& s' đư c ưa chu ng hơn.
H n ch đư c nh ng r i ro kinh t , chính tr

nư c ngồi, đ c bi t h& gi

đư c kh năng tài chính c a mình.
4n đ nh cán cân thanh tốn.
- Đ i v i nhà nh p kh u:

KI L

H& có nhi u thu n l i, có th thanh tốn t#ng ph n cơng trình, máy móc thi t
b đã nh p kh u, đ c bi t có th s( d!ng ph n l i nhu n t# vi c tiêu th! s n ph m
do các máy móc thi t b nh p kh u s n xu t ra đ thanh tốn.
Ưu đi m là hình th c tín d!ng này thư ng có th i gian dài, nhà nh p kh u s'
d0 dàng thu x p đư c kh năng tài chính đ thanh tốn.
Đ c đi m c a lãi su t cho vay là có th s( d!ng lãi su t th n i ho c lãi su t
c đ nh. Ngồi ra còn có m t kho n phí su t tín d!ng bao g m:


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
+ Phí b o hi m: Đư c tính m t l n trên giá tr kho n vay. N u do ngư i nh p
kh u tr thì có th đư c ngân hàng nư c nh p kh u xem xét cho vay thanh tốn
m t l n trư c khi gi i ngân ho c tr d n su t th i gian vay.

đư c gi i ngân.

OBO
OKS
.CO
M

+ Phí cam k t: Đư c tính theo t/ l % trên doanh s v n vay còn l i chưa

+ Phí qu n lý: Tính theo t/ l % trên giá tr h p đ ng vay v n và ph i đư c
thanh tốn trư c khi gi i ngân.

N u ch&n lãi su t c đ nh thì ch ph i tr hai lo i phí b o hi m và phí cam
k t, n u s( d!ng lãi su t th n i thì ph i tr c ba lo i phí trên.
2.6.Tín d ng theo phương th c chi tr tr c ti p

Nhà nh p kh u sau khi ký h p đ ng mua bán v i nhà xu t kh u n u h&
khơng có đ ti n thì có th xin vay ngân hàng theo phương th c đ ngh ngân hàng
chuy n tr ti n cho nhà xu t kh u thơng qua ngân hàng đ i lý

nư c ngồi.

Trong trư ng h p nhà nh p kh u đ kh năng thanh tốn, h& s( d!ng hình
th c chuy n ti n thì ngân hàng ch th c hi n hình th c d ch v! thơng thư ng và thu
phí.

Quy trình tín d ng theo phương th*c chi tr, tr c ti p:

(2)

KI L

Ngân hàng
nh p kh u

Ngân hàng
đ i lý

(5)

(6)

Nhà nh p
kh u

(1)

(3)

(1)

(4)
Nhà xu t
kh u

Giao d ch hàng hố gi a nhà nh p kh u và nhà xu t kh u.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×