Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn bắc hà nội

http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

L IM Đ U
Đ t nư c ta t khi th c hi n chính sách đ i m i và m c a c a n n kinh t ,

OBO
OKS
.CO
M

chuy n n n kinh t ho t đ ng theo cơ ch k ho ch hố t p trung bao c p sang n n
kinh t ho t đ ng theo cơ ch th trư ng có s qu n lí c a Nhà nư c theo đ nh hư ng
Xã H i Ch Nghĩa đã đ t đư c nh ng thành t u h t s c quan tr ng và có ý nghĩa,
đư c dư lu n trong và ngồi nư c đánh giá là h t s c đúng đ n .
Đư ng l i kinh t c a Vi t Nam hi n nay là “ ti p t c phát tri n n n kinh t
nhi u thành ph n, v n hành theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c theo
đ nh hư ng Xã H i Ch Nghĩa”. Trong chi n lư c phát tri n kinh t đ n năm 2010,

m c tiêu mà Đ ng và Nhà nư c ta đ!t ra là s nghi p cơng hố và hi n đ i hố đ t
nư c. Đây là m c tiêu quan tr ng c a đ t nư c ta trong trong q trình vươn lên
thốt kh"i s t t h u v kinh t so v i các nư c trong khu v c và trên th gi i .
Đ th c hi n đư c cơng nghi p hố hi n đ i hố, “ v n ” là m t nhân t đư c
đ!t lên hàng đ u . Ti m năng kinh t nư c ta có, ngu#n lao đ ng trong nư c l i d#i
dào, câu h"i c p thi t đ!t ra hi n nay là làm sao đ có v n đ u tư khai thác? T u
chung l i có hai lo i ngu#n v n có th thu hút v n trong nư c và v n nư c ngồi.
Trong đó v n trong nư c gi vai trò ch y u , v n nư c ngồi có ý nghĩa quan tr ng.
V n trong nư c r t nhi u nhưng l i có m t v n đ đ!t ra b$ng cách nào đ khơi
thơng, thu hút đư c ? Th c t , trong n n kinh t c nh tranh hi n nay, có r t nhi u ch
th , thơng qua các con đư ng khác nhau có kh năng cung c p d%n v n đáp ng nhu
c u v v n. Tuy nhiên, m t đi u khơng th ph nh n đư c là huy đ ng v n qua các

KI L

trung gian tài chính - Ngân hàng thương m i (NHTM) - là kênh quan tr ng nh t, có
hi u qu nh t vì trong n n kinh t , NHTM đư c coi là trung gian tài chính l n nh t,
quan tr ng nh t. N n kinh t c a m t nư c ch& phát tri n v i t c đ cao và n đ nh
khi có chính sách tài chính, ti n t đúng đ n và h th ng Ngân hàng ho t đ ng đ
m nh, có hi u qu cao, có kh năng thu hút, t p trung các ngu#n v n và phân b có
hi u qu các ngu#n v n vào các ngành s n xu t.
Nh n th c đư c t m quan tr ng và tính c p thi t c a v n đ này, sau m t th i
gian th c t p, nghiên c u t i Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghi p và Phát tri n Nơng


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄ
N ÑIEÄ
N TÖÛTRÖÏC TUYEÁ
N
thôn B c Hà N i, mong mu n ñư c tìm hi u sâu hơn v công tác huy ñ ng v n c a
chi nhánh , em ñã m nh d n ch n ñ tài : “Gi i pháp nâng cao ch t lư ng công tác
huy ñ ng v n t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn B c Hà N i ”

OBO
OKS
.CO
M

là chuyên ñ t t nghi p.


Đ tài th c hi n g#m có 3 chương

Chương I: Ngân hàng thương m i và ho t ñ ng huy ñ ng v n t i Ngân
hàng thương m i

Chương II: Th c tr ng công tác huy ñ ng v n t i Ngân hàng Nông nghi p
và Phát tri n Nông thôn B c Hà N i

Chương III: M t s gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao ch t lư ng

B c Hà N i

KI L

công tác huy ñ ng v n t i Ngân Hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

CHƯƠNG I
NGU N V N HUY Đ NG VÀ CH T LƯ NG CƠNG TÁC HUY Đ NG

OBO
OKS
.CO
M

V N T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I
I. CÁC HO T Đ NG CƠ B N C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I
1. Khái ni m và vai trò c a Ngân hàng thương m i trong n n kinh t
L ch s hình thành và phát tri n c a ngân hàng g n li n v i l ch s phát tri n
c a n n s n xu t hàng hố. Tr i qua hàng trăm năm , đ n nay ho t đ ng c a các
ngân hàng thương m i đã tr thành m t y u t khơng th thi u g n li n v i n n kinh
t c a m i qu c gia trên th gi i .

Ngân hàng là m t s n ph'm đ c đáo c a n n s n xu t hàng hố , m t đ ng
l c quan tr ng cho s phát tri n c a n n s n xu t xã h i. V i vai trò đó, ngân hàng
khơng th đ ng ngồi ho t đ ng c a b t c qu c gia nào. Vì v y, m(i nư c đ u xây
d ng nh ng khung pháp lý quy đ nh, gi i h n ho t đ ng c a ngân hàng. M(i nư c
khác nhau s) có m t khái ni m và mơ hình t ch c ngân hàng khác nhau. Thơng
thư ng, ngư i ta ph i d a vào tính ch t và m c đích, đ i tư ng ho t đ ng c a nó
trên th trư ng tài chính.

Trong đi u 1 Lu t ngân hàng c a Pháp ( ngày 13/06/ 1941 ) có ghi : “ Ngân
hàng là nh ng xí nghi p hay cơ s mà ngh nghi p thư ng xun là nh n ti n b c
c a cơng chúng dư i hình th c ký thác hay dư i hình th c khác và s d ng tài
ngun đó cho chính h , trong các nghi p v chi t kh u và làm phương ti n thanh
tốn ”.

KI L

Theo pháp l nh ngân hàng , h p tác xã tín d ng và cơng ty tài chính ngày
24/05/1990 ( đi u 1 , kho n 1 ) c a Vi t Nam : “ Ngân hàng thương m i là t ch c
kinh doanh ti n t mà ho t đ ng ch y u và thư ng xun là nh n ti n g i c a khách
hàng v i trách nhi m hồn tr và s d ng s ti n đó đ cho vay , th c hi n nghi p v
chi t kh u và làm phương ti n thanh tốn ”.
NHTM ra đ i do u c u c a s phát tri n c a n n kinh t : cơ s n n s n xu t
và lưu thơng hàng hố, và n n kinh t ngày càng phát tri n càng c n đ n ho t đ ng
c a các NHTM. Thơng qua vi c th c hi n các ch c năng, vai trò c a mình nh t là


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
ch c năng trung gian tín d ng NHTM đã tr thành m t b ph n thúc đ'y n n kinh t
phát tri n. S đóng góp này th hi n như sau:
Ngân hàng là nơi cung c p v n cho n n kinh t
m it

OBO
OKS
.CO
M

V i ho t đ ng đ ng ra huy đ ng các ngu#n v n t m th i nhàn r(i

ch c, cá nhân, m i thành ph n kinh t (v n t m th i nhàn r(i đư c gi i phóng t q
trình s n xu t, t ngu#n ti t ki m c a dân cư...) thơng qua nghi p v tín d ng , ngân
hàng thương m i đã cung c p v n cho n n kinh t , đáp ng đ y đ k p th i cho q
trình tái s n xu t. Chính nh ho t đ ng c a h th ng ngân hàng thương m i, đ!c bi t
là ho t đ ng tín d ng, các doanh nghi p có đi u ki n c i thi n ho t đ ng kinh doanh
c a mình, góp ph n nâng cao hi u qu c a c n n kinh t . Vì v y, chúng ta có th
kh*ng đ nh ch th chính đáp ng nhu c u v n cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh
chính là ngân hàng thương m i.

Ngân hàng thương m i là cơng c đ Nhà nư c đi u ti t vĩ mơ n n kinh t
Trong s v n hành c a n n kinh t th trư ng, ho t đ ng c a NHTM n u có
hi u qu s) th c s tr thành cơng c h u hi u đ Nhà nư c đi u ti t vĩ mơ n n kinh
t . Thơng qua ho t đ ng tín d ng và thanh tốn gi a các NHTM trong h th ng, các
NHTM đã góp ph n m r ng hay thu h+p lư ng ti n trong lưu thơng. Hơn n a, b$ng
vi c c p các kho n tín d ng cho n n kinh t , NHTM th c hi n vi c d t d%n các lu#ng
ti n, t p h p, phân chia v n c a th trư ng đi u khi n chúng m t cách có hi u qu ,
th c thi vai trò đi u ti t vĩ mơ đúng theo phương châm “Nhà nư c đi u ti t ngân
hàng, ngân hàng d%n d t th trư ng”.

2. Các ho t đ ng cơ b n c a Ngân hàng thương m i

KI L

Ngân hàng đóng vai trò quan tr ng trong vi c đi u hồ , cung c p v n cho n n
kinh t . V i s phát tri n kinh t và cơng ngh hi n nay,ho t đ ng ngân hàng đã có
nh ng bư c ti n r t nhanh , đa d ng và phong phú hơn song ngân hàng v%n duy trì
các nghi p v cơ b n sau :

2.1. Nghi p v huy đ ng v n
Đây là nghi p v cơ b n, quan tr ng nh t , nh hư ng t i ch t lư ng ho t
đ ng c a ngân hàng .V n đư c ngân hàng huy đ ng dư i nhi u hình th c khác nhau
như huy đ ng dư i hình th c ti n g i , đi vay , phát hành gi y t có giá . M!t khác


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
trên cơ s ngu#n v n huy đ ng đư c , ngân hàng ti n hành cho vay ph c v cho nhu
c u phát tri n s n xu t , cho các m c tiêu phát tri n kinh t c a đ a phương và c
nư c . Nghi p v huy đ ng v n c a ngân hàng ngày càng m r ng, t o uy tín c a

OBO
OKS
.CO
M

ngân hàng ngày càng cao, các ngân hàng ch đ ng trong ho t đ ng kinh doanh , m
r ng quan h tín d ng v i các thành ph n kinh t và các t ch c dân cư, mang l i l i
nhu n cho ngân hàng. Do đó các ngân hàng thương m i ph i căn c vào chi n lư c,
m c tiêu phát tri n kinh t c a đ t nư c, c a đ a phương . T đó đưa ra các lo i hình
huy đ ng v n phù h p nh t là các ngu#n v n trung, dài h n nh$m đáp ng nhu c u
v n cho s nghi p cơng nghi p hố, hi n đ i hố đ t nư c .
2.2. Nghi p v s d ng v n

Đây là nghi p v tr c ti p mang l i l i nhu n cho ngân hàng, nghi p v s
d ng v n c a ngân hàng có hi u qu s) nâng cao uy tín c a ngân hàng, quy t đ nh
năng l c c nh tranh c a ngân hàng trên th trư ng . Do v y ngân hàng c n ph i
nghiên c u và đưa ra chi n lư c s d ng v n c a mình sao cho h p lý nh t .
M t là, ngân hàng ti n hành cho vay

Cho vay là ho t đ ng quan tr ng nh t c a các NHTM. Theo th ng kê, nhìn
chung thì kho ng 60%- 75% thu nh p c a ngân hàng là t các ho t đ ng cho vay.
Thành cơng hay th t b i c a m t ngân hàng tuỳ thu c ch y u vào vi c th c hi n k
ho ch tín d ng và thành cơng c a tín d ng xu t phát t chính sách cho vay c a ngân
hàng. Các lo i cho vay có th phân lo i b$ng nhi u cách, bao g#m: m c đích, hình
th c b o đ m, kỳ h n, ngu#n g c và phương pháp hồn tr ...
Hai là ti n hành đ u tư

KI L

Đi đơi v i s phát tri n c a xã h i là s xu t hi n c a hàng lo t nh ng nhu
c u khác nhau. V i tư cách là m t ch th ho t đ ng trong lĩnh v c d ch v , đòi h"i
Ngân hàng ph i ln n m b t đư c thơng tin, đa d ng các nghi p v đ cung c p đ y
đ k p th i ngu#n v n cho n n kinh t . Ngồi hình th c ph bi n là cho vay, ngân
hàng còn s d ng v n đ đ u tư. Có 2 hình th c ch y u mà các ngân hàng thương
m i có th ti n hành là:

Đ u tư vào mua bán kinh doanh các ch ng khốn ho!c đ u tư góp v n
vào các doanh nghi p, các cơng ty khác.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Đ u tư vào trang thi t b TSCĐ ph c v cho ho t đ ng kinh
doanh c a ngân hàng.
Ba là nghi p v ngân qu

OBO
OKS
.CO
M

L i nhu n ln là m c tiêu cu i cùng mà các ch th khi tham gia ti n hành
s n xu t kinh doanh. Tuy nhiên, đ$ng sau m c tiêu quan tr ng đó là hàng lo t các
nhân t c n quan tâm. M t trong nh ng nhân t đó là tính an tồn. Ngh ngân hàng
là m t ngh kinh doanh đ y m o hi m, trong ho t đ ng c a mình, ngân hàng khơng
th b" qua s “an tồn”. Vì v y, ngồi vi c cho vay và đ u tư đ thu đư c l i nhu n,
ngân hàng còn ph i s d ng m t ph n ngu#n v n huy đ ng đư c đ đ m b o an tồn
v kh năng thanh tốn và th c hi n các quy đ nh v d tr b t bu c do Trung ương
đ ra.

2.3. Nghi p v khác

Là trung gian tài chính , ngân hàng có r t nhi u l i th . M t trong nh ng l i
th đó là ngân hàng thay m!t khách hàng th c hi n thanh tốn giá tr hàng hố và
d ch v . Đ thanh tốn nhanh chóng , thu n ti n và ti t ki m chi phí, ngân hàng đưa
ra cho khách hàng nhi u hình th c thanh tốn như thanh tốn b$ng séc , u- nhi m
chi, nh thu , các lo i th. …cung c p m ng lư i thanh tốn đi n t , k t n i các qu/
và cung c p ti n gi y khi khách hàng c n . M!t khác ,các ngân hàng thương m i còn
ti n hành mơi gi i, mua, bán ch ng khốn cho khách hàng và làm đ i lý phát hành
ch ng khốn cho các cơng ty . Ngồi ra ngân hàng còn th c hi n các d ch v u- thác
như u- thác cho vay , u- thác đ u tư , u- thác c p phát , u- thác gi i ngân và thu
h …

KI L

Như v y ,các nghi p v trên n u th c hi n t t s) đ m b o cho ngân hàng t#n
t i và phát tri n v ng m nh trong mơi trư ng c nh tranh ngày càng gay g t như hi n
nay. Vì các nghi p v trên có m i liên h ch!t ch) thư ng xun tác đ ng qua l i v i
nhau.Ngu#n v n huy đ ng nh hư ng t i quy t đ nh s d ng v n, ngư c l i nhu c u
s d ng v n nh hư ng t i quy mơ, cơ c u c a ngu#n v n huy đ ng. Các nghi p v
trung gian t o thêm thu nh p cho ngân hàng nhưng m c đích chính là thu hút khách
hàng, qua đó t o đi u ki n cho vi c huy đ ng và s d ng v n có hi u qu .


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
II. NGU N V N HUY NG V HI U QU

HUY NG V N

TRONG NGN HNG THNG M I
1. Khỏi ni m v n huy ủ ng trong Ngõn hng thng m i
m(i n c khỏc nhau cỏc trung gian ti

OBO
OKS
.CO
M

NHTM l m t trung gian ti chớnh,

chớnh l i ủ c phõn chia khỏc nhau. Tuy nhiờn, luụn t#n t i m t ủi m chung l vai
trũ ch ủ o c a cỏc ngõn hng thng m i ủúng gúp kh i l ng ti s n v t m quan
tr ng ủ i v i n n kinh t . cú ủ c v trớ ủú NHTM ph i ủ!t y u t l i nhu n lờn
hng ủ u v cụng c duy nh t m cỏc NHTM ph i cú tr c tiờn l v n.
V n c a NHTM l nh ng giỏ tr ti n t do ngõn hng thng m i t o l p ho!c
huy ủ ng ủ c, dựng ủ cho vay, ủ u t ho!c ủ th c hi n cỏc d ch v kinh doanh
khỏc.

V n c a ngõn hng ủ c hỡnh thnh qua cỏc ngu#n khỏc nhau . b t ủ u
ho t ủ ng c a ngõn hng thỡ ch ngõn hng ph i cú m t l ng v n nh t ủ nh , ủ c
g i l v n ban ủ u . Trong quỏ trỡnh ho t ủ ng , ngõn hng gia tng kh i l ng v n
c a mỡnh thụng qua cỏc ho t ủ ng huy ủ ng v n nh nghi p v ti n g i , nghi p v
ủi vay v cỏc nghi p v khỏc ( d ch v u- thỏc , trung gian thanh toỏn)
V n huy ủ ng l nh ng giỏ tr ti n t do ngõn hng huy ủ ng ủ c t cỏc t
ch c kinh t v cỏc cỏ nhõn trong xó h i thụng qua quỏ trỡnh th c hi n cỏc nghi p v
tớn d ng , thanh toỏn , cỏc nghi p v kinh doanh khỏc V n huy ủ ng chi m ttr ng l n nh t trong t ng ngu#n v n c a ngõn hng thng m i , nú ủúng vai trũ r t
quan tr ng trong m i ho t ủ ng kinh doanh c a ngõn hng .

2. T m quan tr ng c a v n huy ủ ng ủ i v i ho t ủ ng kinh doanh c a

KI L

Ngõn hng thng m i

2.1. V n l c s ủ ngõn hng t ch c m i ho t ủ ng kinh doanh
Khỏc v i cỏc doanh nghi p ho t ủ ng s n xu t kinh doanh bỡnh th ng, ho t
ủ ng c a ngõn hng cú nh ng ủ!c trng riờng, v n khụng ch& l phng ti n kinh
doanh chớnh m cũn l ủ i t ng kinh doanh ch y u. Ngõn hng l t ch c kinh
doanh lo i hng hoỏ ủ!c bi t trờn th tr ng ti n t (th tr ng v n ng n h n) v th
tr ng ch ng khoỏn (th tr ng v n di h n). Quỏ trỡnh kinh doanh ti n t c a ngõn
hng ủ c mó hoỏ b$ng cụng th c T-T, trong ủú T l ngu#n v n b" ra ban ủ u, T


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
là ngu#n v n thu v sau m t q trình đ u tư, ti n hành ho t đ ng kinh doanh: T’>T.
T cơng th c này, có th kh*ng đ nh ngân hàng nào trư ng v n là ngân hàng có
nhi u th m nh trong c nh tranh. Vì v y, ngồi ngu#n v n ban đ u c n thi t (v n

OBO
OKS
.CO
M

đi u l ) theo quy đ nh thì ngân hàng ln ph i chăm lo t i vi c tăng trư ng ngu#n
v n trong su t q trình ho t đ ng c a mình.

2.2.V n quy t đ nh năng l c thanh tốn và đ m b o uy tín c a ngân hàng
trên thương trư ng

Ngân hàng ho t đ ng d a trên s tin tư ng l%n nhau , n u khơng có uy tín thì
ngân hàng khơng th t#n t i và ngày càng m r ng ho t đ ng c a mình. Uy tín đư c
th hi n kh năng s0n sàng chi tr cho khách hàng c a ngân hàng. Kh năng thanh
tốn c a ngân hàng càng cao thì v n kh d ng c a ngân hàng càng l n. Vì v y, lo i
tr các nhân t khác, kh năng thanh tốn c a ngân hàng t- l thu n v i v n c a
ngân hàng nói chung và v n kh d ng c a ngân hàng nói riêng. V i kh năng huy
đ ng v n cao , ngân hàng có th ho t đ ng kinh doanh v i quy mơ ngày càng m
r ng, ti n hành các ho t đ ng c nh tranh có hi u qu , góp ph n v a gi đư c ch tín,
v a nâng cao thanh th c a ngân hàng trên thương trư ng.

2.3. V n quy t đ nh năng l c c nh tranh c a ngân hàng
C nh tranh là m t trong nh ng quy lu t c a n n kinh t th trư ng. C nh tranh
giúp các doanh nghi p có kh năng t hồn thi n mình hơn. V i ngân hàng v n
chính là y u t quy t đ nh năng l c c nh tranh c a ngân hàng. Th c t đã ch ng
minh: quy mơ v n, trình đ nghi p v , phương ti n k/ thu t hi n đ i là đi u ki n ti n
đ cho vi c thu hút ngu#n v n, và ngu#n v n l n s) t o đi u ki n thu n l i cho ngân

KI L

hàng trong vi c m r ng quan h tín d ng v i các thành ph n kinh t xét c v quy
mơ, kh i lư ng tín d ng, ch đ ng v th i h n, lãi su t. K t qu c a s gia tăng trên
giúp ngân hàng kinh doanh đa năng trên th trư ng, phân tán r i ro, t o thêm v n cho
ngân hàng và khi đó, t t y u trên thương trư ng s c c nh tranh c a ngân hàng s)
tăng lên.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
3. Ngu n v n huy ủ ng
3.1. Ngu n ti n g i
Ti n g i c a khỏch hng l ngu#n ti nguyờn quan tr ng nh t c a ngõn hng

OBO
OKS
.CO
M

thng m i . Khi m t ngõn hng b t ủ u ho t ủ ng , nghi p v ủ u tiờn l m cỏc ti
kho n ti n g i ủ gi h v thanh toỏn h cho khỏch hng, b$ng cỏch ủú ngõn hng
huy ủ ng ti n c a cỏc doanh nghi p , cỏc t ch c v c a dõn c .
Ti n g i l ngu#n ti n quan tr ng , chi m t- tr ng l n trong t ng ngu#n ti n
c a ngõn hng . gia tng ti n g i trong mụi tr ng c nh tranh v ủ cú ngu#n
ti n cú ch t l ng ngy cng cao , cỏc ngõn hng ủó ủa ra v th c hi n nhi u hỡnh
th c huy ủ ng khỏc nhau .

3.1.1. Phõn lo i theo th i h n
- Ti n g i khụng k h n

õy l kho n ti n ủỳng nh tờn g i c a nú l th i gian g i ti n khụng xỏc
ủ nh, khỏch hng (cỏ nhõn , t ch c) cú quy n rỳt ti n ra b t c lỳc no. M c ủớch
c a khỏch hng ủ i v i lo i ti n ny l h ng nh ng ti n ớch trong thanh toỏn khi cú
nhu c u chi tr trong ho t ủ ng s n xu t kinh doanh v tiờu dựng. Vỡ v y ủõy l b
ph n ti n ch& nhn r(i t m th i ch khụng ph i l kho n ủ dnh.
-Ti n g i cú k h n :

Ng c v i kho n ti n g i khụng k h n, ủõy l kho n ti n g i v i th i gian
xỏc ủ nh. Nguyờn t c ti n hnh kho n ti n g i ny l ng i g i ch& ủ c rỳt ti n khi
ủ n th i h n nh ủó tho thu n cú th l 1 thỏng, 3 thỏng, 6 thỏng, 9 thỏng, 1 nm
ho!c trờn th n a. Theo quy ủ nh, ngõn hng cú quy n t ch i vi c rỳt ti n tr c th i

KI L

h n c a ng i g i ti n. Tuy nhiờn,

m t s n c, quy ủ nh ny ủó ủ c n i l"ng:

cỏc ngõn hng cho phộp ng i g i ti n ủ c rỳt ra tr c h n nhng ph i bỏo tr c
cho ngõn hng m t kho ng th i gian nh t ủ nh, n u khụng bỏo tr c ng i g i s)
khụng ủ c h ng lói su t ho!c r t th p.
3.1.2. Phõn lo i theo ủ i t ng
- Ti n g i c a dõn c

Cỏc t ng l p dõn c ủ u cú cỏc kho n thu nh p t m th i cha s d ng
ủ n.Trong ủi u ki n cú kh nng ti p c n v i ngõn hng , h ủ u cú th g i ti t ki m


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
v i m c tiêu đ m b o an tồn và sinh l i đ i v i các kho n ti t ki m , đ!c bi t là nhu
c u b o tồn . Nh$m thu hút ngày càng nhi u ti n ti t ki m , các ngân hàng đ u
khuy n khích dân cư thay đ i thói quen gi vàng và ti n m!t t i nhà b$ng cách

tranh h p d%n …

OBO
OKS
.CO
M

r ng m ng lư i huy đ ng , đưa ra các hình th c huy đ ng đa d ng và lãi su t c nh

- Ti n g i c a các doanh nghi p , các t ch c xã h i

Các doanh nghi p do u c u c a ho t đơng s n xu t kinh doanh nên các đơn
v này thư ng g i m t kh i lư ng l n ti n vào ngân hàng đ hư ng ti n ích trong
thanh tốn. NHTM là m t trung gian tài chính, nó quan h v i các đ i tư ng này
thơng qua vi c m tài kho n, nh n ti n g i c a các t ch c kinh t và đáp ng u
c u thanh tốn c a h . Do có s đan xen gi a các kho n ph i thu và các kho n ph i
thanh tốn nên ngân hàng ln t#n t i m t s dư ti n g i nh t đ nh, đi u này lí gi i vì
sao ngân hàng huy đ ng đư c nhi u ngu#n v n nh t trong lĩnh v c này, có chi phí
th p và đư c s d ng cho vay khơng ch& ng n h n mà còn c trung h n. Tuy nhiên
ngu#n này có h n ch là tính n đ nh và đ l n ph thu c vào quy mơ, lo i hình c a
doanh nghi p.

3.1.3. Phân lo i theo m c đích
- Ti n g i ti t ki m

Ti n g i ti t ki m là kho n ti n đ dành c a m(i cá nhân đư c g i vào ngân
hàng, nh$m hư ng lãi su t theo qui đ nh . Ti n g i ti t ki m là b ph n thu nh p
b$ng ti n c a các cá nhân chưa s d ng đư c g i vào các t ch c tín d ng . Nó là
m t d ng đ!c bi t c a tích lu/ ti n t , trong tiêu dùng cá nhân . Khi g i ti n ngư i

KI L

g i đư c giao m t s ti t ki m coi như gi y ch ng nh n ti n g i vào ngân hàng .
Đ n th i h n khách hàng rút ti n ra đư c nh n m t kho n ti n lãi trên t ng s ti n lãi
trên t ng s ti n g i ti t ki m .Có hai lo i ti n g i ti t ki m là ti n g i ti t ki m
khơng kỳ h n và ti n g i ti t ki m có kỳ h n .
- Ti n g i giao d ch ho c ti n g i thanh tốn
Đây là kho n ti n c a doanh nghi p ho!c cá nhân g i vào ngân hàng đ nh
ngân hàng gi và thanh tốn h . Trong ph m vi s dư cho phép , các nhu c u chi tr
c a doanh nghi p ho!c cá nhân đ u đư c ngân hàng th c hi n . Các kho n thu b$ng


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
ti n c a doanh nghi p ho!c cỏ nhõn ủ u cú th ủ c nh p vo ti n g i thanh toỏn
theo yờu c u . Lói su t c a kho n ti n ny r t th p , thay vo ủú ch ti kho n cú th
ủ c h ng cỏc d ch v c a ngõn hng v i m c phớ th p.

OBO
OKS
.CO
M

- Ti n g i lai ( v a ti t ki m v a giao d ch )
õy l lo i ti n g i m ng i g i v a cú th yờu c u ngõn hng thanh toỏn h
, v a cú th h ng lói su t ủ nh k nh m t kho n ti n g i ti t ki m.Tuy nhiờn , lói
su t c a kho n ti n ny th ng khụng cao nh lói su t ti n g i ti t ki m b i tớnh c
ủ nh c a kho n g i , ngõn hng cú th khụng s d ng ủ c ho!c s d ng r t ớt s
v n huy ủ ng ny ủ cho vay ho!c ủ u t.
3.2. Ngu n ủi vay

Ti n g i l ngu#n quan tr ng nh t c a ngõn hng thng m i . Tuy nhiờn khi
c n cỏc ngõn hng th ng vay m n thờm . T i nhi u n c , ngõn hng Trung ng
th ng quy ủ nh t- l gi a ngu#n ti n huy ủ ng v v n c a ch . Do v y nhi u ngõn
hng vo nh ng giai ủo n c th ph i vay m n thờm ủ ủỏp ng nhu c u chi tr khi
kh nng huy ủ ng b h n ch .
- Vay NHNN

õy l kho n vay nh$m gi i quy t nhu c u c p bỏch trong chi tr c a cỏc ngõn
hng thng m i Trong tr ng h p thi u h t d tr , ngõn hng thng m i th ng
vay ngõn hng Nh n c . Hỡnh th c cho vay ch y u c a ngõn hng nh n c l tỏi
chi t kh u ( ho!c tỏi c p v n ) . Thụng th ng , ngõn hng Nh n c ch& chi t kh u
cho nh ng thng phi u cú ch t l ng ( th i gian ủỏo h n ng n , kh nng tr n cao
) v phự h p v i m c tiờu c a ngõn hng Nh n c trong t ng th i k . Trong ủi u

KI L

ki n cha cú thng phi u , ngõn hng nh n c cho ngõn hng thng m i vay
d i hỡnh th c tỏi c p v n theo h n m c tớn d ng nh t ủ nh .
- Vay cỏc t ch c tớn d ng khỏc
õy l ngu#n cỏc ngõn hng vay m n l%n nhau v vay c a cỏc t ch c tớn
d ng khỏc trờn th tr ng liờn ngõn hng . Cỏc ngõn hng ủang cú l ng d tr v t
yờu c u s) cú th s0n lũng cho cỏc ngõn hng khỏc vay ủ tỡm ki m lói su t cao hn .
Ng c l i, cỏc ngõn hng ủang thi u h t d tr cú nhu c u vay m n t c th i ủ
ủ m b o thanh kho n . Nh v y ngu#n vay cỏc ngõn hng khỏc l ủ ủỏp ng nhu


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
c u d tr và chi tr c p bách và trong nhi u trư ng h p nó b sung ho!c thay th
cho ngu#n vay mư n t ngân hàng Nhà nư c .
- Vay trên th trư ng v n

OBO
OKS
.CO
M

Đây là ngu#n v n ngân hàng huy đ ng m t cách ch đ ng trên th trư ng tài
chính. Là trung gian tài chính, ph i ln đáp ng nhu c u v v n, do v y vi c ngân
hàng thi u v n là đi u khơng th tránh kh"i. Trong nh ng trư ng h p này, ngân
hàng có th s d ng nghi p v huy đ ng v n trên th trư ng tài chính: phát hành các
gi y t có giá tr như các gi y t vay n ng n h n, trung h n và dài h n. Vi c chuy n
như ng các gi y t trên t ch s h u này sang ch s h u khác ph thu c vào tho
thu n gi a ngân hàng và khách hàng . Ngân hàng có th phát hành kỳ phi u và phát
hành trái phi u. Trái phi u là m t gi y t có giá , xác nh n kho n n c a khách hàng
đ i v i ngư i ch ngân hàng v i cam k t như thanh tốn m t s ti n xác đ nh vào
m t ngày xác đ nh trong tương lai v i th i h n xác đ nh cho trư c.
Kỳ phi u ngân hàng là m t lo i gi y nh n n ng n h n do ngân hàng phát
hành nh$m huy đ ng v n trong dân cư, ch y u là đ ph c v cho nh ng k ho ch
kinh doanh xác đ nh c a ngân hàng như m t d án, m t chương trình kinh doanh…
3.3. Ngu n khác

Ngồi các ngu#n trên , ngân hàng còn th c hi n huy đ ng v n thơng qua
ngu#n u- thác , ngu#n trong thanh tốn , các ngu#n khác.

Ngân hàng thương m i th c hi n các d ch v u- thác như u- thác cho vay , uthác đ u tư , u- thác c p phát , u- thác gi i ngân và thu h …Các ho t đ ng này t o
nên ngu#n u- thác t i ngân hàng . Ngồi ra , các ho t đ ng thanh tốn khơng dùng

KI L

ti n m!t có th hình thành ngu#n trong thanh tốn (séc trong q trình chi tr , ti n
ký qu/ đ m L/C …) . Các kho n n khác như thu chưa n p, lương chưa tr
…cũng góp ph n làm tăng ngu#n huy đ ng trong cơng tác huy đ ng v n c a ngân
hàng thương m i .


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
4. Các ch! tiêu đánh giá ch"t lư#ng cơng tác huy đ ng v n
4.1. Chi phí huy đ ng v n
4.1.1. Lãi su t huy đ ng

OBO
OKS
.CO
M

Lãi su t huy đ ng ln là v n đ quan tâm hàng đ u c a các ch th kinh t .
Ngư i g i mu n m t lãi su t cao , ngư i vay l i mu n lãi su t th p . Là trung gian
đóng vai trò c u n i gi a hai đ i tư ng trên , ngân hàng ph i tìm cách đi u ch&nh
m c lãi su t sao cho h p lý nh t đ i v i các bên , trong đó đi u quan tr ng là ph i
đ m b o l i ích c a ngân hàng . Vì v y trong huy đ ng v n , m(i ngân hàng đ u c
g ng áp d ng m i bi n pháp có th nh$m tìm ki m đư c nh ng ngu#n v n sao cho
chi phí huy đ ng v n bình qn là nh" nh t và s d ng s v n đó đ cho vay v i m t
m c lãi su t ch p nh n đư c trên th trư ng . Chi phí huy đ ng đư c đánh giá qua h
th ng các ch& tiêu lãi su t huy đ ng bình qn (tính b$ng bình qn gia qn gia
quy n c a lãi su t các ngu#n theo kh i lư ng t ng ngu#n), lãi su t huy đ ng c a
t ng ngu#n và đ!c bi t là lãi su t c nh tranh NEC.

M!t khác , cũng v i m t m c chi phí tr lãi bình qn , s đa d ng hố trong
lãi su t cho phù h p v i m(i hình th c huy đ ng v n là c n thi t , S đa d ng hố lãi
su t làm cho tăng tính hi u qu c a chính sách lãi su t mà ngân hàng đưa ra . N u có
chính sách lãi su t phù h p , hi u qu , ngân hàng s) t i thi u hố đư c chi phí trong
khi v%n hồn thanh k ho ch v ngu#n v n .
4.1.2. Chi phí khác

Bên c nh chi phí chính là lãi su t , trong q trình huy đ ng v n còn có các
chi phí khác như chi phí ti n lương cho cán b huy đ ng , chi phí in n phát hành ,

KI L

chi phí cơ s v t ch t , chi phí giao d ch qu ng cáo … Tuy chi phí này chi m m t ttr ng tương đ i nh" nhưng n u ti t ki m đư c cũng góp ph n gi m b t gánh n!ng
cho ngân hàng.

4.2. Các hình th c huy đ ng v n
Hình th c huy đ ng v n là nh ng cách th c ngân hàng s d ng đ thu hút
ngu#n v n. Hình th c huy đ ng càng đa d ng thì v n ch y vào ngân hàng càng
nhi u. Vì v y đ đa d ng c a các hìng th c huy đ ng v n chính là ch& tiêu đ đánh
giá hi u qu c a cơng tác huy đ ng v n các ngân hàng thương m i.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
S đa d ng các cơng c huy đ ng đư c th hi n trư c h t là

s lư ng các

cơng c ngân hàng s d ng. Tuỳ theo đ!c đi m, m c tiêu chi n lư c kinh doanh,
m(i ngân hàng đưa ra nh ng lo i cơng c huy đ ng. Th c t , s lư ng các cơng c

OBO
OKS
.CO
M

huy đ ng càng nhi u thì ngân hàng càng có nhi u đi u ki n thu hút đư c v n, tuy
nhiên s lư ng các cơng c v n l i b h n ch b i kh năng qu n lý c a ngân hàng.
M t ngân hàng s d ng nhi u cơng c huy đ ng v n khơng hồn tồn đ#ng nghĩa
v i vi c cơng tác huy đ ng v n c a ngân hàng đó có hi u qu t t, mà nó ch& đư c
coi là có hi u qu khi nh ng cơng c đó th c s thích h p v i ngân hàng. C th đ i
v i các ngân hàng có ho t đ ng kinh doanh đa d ng, đ i nhũ cán b cơng nhân viên
ngân hàng có trình đ cao thì ngân hàng nên đa d ng hố các lo i cơng c huy đ ng
v n.

Đa d ng v s lư ng các cơng c là chưa đ , mà ngân hàng ph i đa d ng v
kỳ h n huy đ ng, lo i ti n s d ng n a . Đó là kh năng huy đ ng v n v i các kỳ
h n khác nhau trong đó có c n i t , ngo i t và v i m c lãi su t khác bi t tương
ng sao cho ngư i g i ti n ch p nh n đư c và c m th y h p lý . Do v y, đ cơng tác
huy đ ng v n c a ngân hàng th c s đ t đư c hi u qu cao, ngân hàng c n ph i tính
tốn, nghiên c u tìm hi u nhu c u c a th trư ng, trên cơ s năng l c b n thân đưa ra
các hình th c huy đ ng đa d ng v kỳ h n, lo i ti n. N u nh ng ngân hàng có quan
h qu c t r ng thì ngu#n v n huy đ ng b$ng ngo i t ph i l n, hay n u có chi n
lư c s d ng v n đ cho vay dài h n thì c n tăng cư ng huy đ ng v n trung và dài
h n.

4.3. Tính n đ nh c a ngu n v n

ngu#n.

KI L

Tính n đ nh đây bao g#m n đ nh v kh i lư ng, t c đ tăng trư ng, cơ c u
Th t v y, cơng tác huy đ ng v n khơng th có hi u qu khi mà ngu#n v n
huy đ ng đư c l i khơng đ t đư c quy mơ nh t đ nh theo k ho ch huy đ ng c a
ngân hàng hay khơng đáp ng n i nhu c u v kh i lư ng v n cho kinh doanh; cơ c u
v n c a ngân hàng l i khơng có s h p lý gi a các ngu#n v n huy đ ng ng n h n,
trung h n và dài h n, gi a v n ngo i t và v n n i t . Đ i v i ngân hàng, do m(i
ngu#n v n có nh ng đi m m nh, đi m y u riêng trong vi c khai thác và huy đ ng


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
nên cơ c u v n bi n đ i s) d%n t i s bi n đ i trong cơ c u “đ u ra”: cho vay, đ u tư,
b o lãnh và kéo theo s thay đ i trong l i nhu n, r i ro trong ho t đ ng kinh doanh.
Cơ c u ngu#n v n huy đ ng ph thu c khơng ch& vào m t ph n k ho ch c a ngân

OBO
OKS
.CO
M

hàng mà còn ch u s tác đ ng c a các nhân t bên ngồi đòi h"i ngân hàng ph i
thư ng xun nghiên c u ti p c n th trư ng.

Kh i lư ng v n huy đ ng ph n ánh quy mơ v n. Quy mơ v n l n s) t o đi u
ki n cho ngân hàng m r ng ho t đ ng kinh doanh c a mình. Trong t ng ngu#n v n
c a ngân hàng thì quy mơ v n huy đ ng là m t b ph n chi m t- tr ng cao nh t và
có vai trò quan tr ng hơn c . Sau khi đã huy đ ng đư c kh i lư ng v n l n thì cái
mà ngân hàng c n quan tâm lúc này là t c đ tăng trư ng n đ nh c a nó vì có th
lúc này quy mơ v n l n, nhưng s) là khó khăn cho ngân hàng khi đưa ra quy t đ nh
cho vay hay đ u tư n u ngân hàng khơng ki m sốt, khơng d đốn đư c xu hư ng
bi n đ ng c a dòng ti n rút ra và dòng ti n g i vào.
4.4. M t s ch tiêu khác

Ngồi các ch& tiêu chính trên , ch t lư ng cơng tác huy đ ng v n còn đư c
đánh giá qua m t s ch& tiêu :

• M c đ ho t đ ng c a v n huy đ ng : Đư c đánh giá qua ch& tiêu h s s
d ng v n . H s s d ng v n càng ti n đ n 1 càng t t , đi u này th hi n ngu#n v n
huy đ ng đư c s d ng t i đa.

• M c đ thu n ti n khách hàng : Đư c đánh giá qua các th t c g i ti n , rút
ti n , các d ch v kèm theo c a ngân hàng …nh$m ti t ki m đư c th i gian và chi
phí cho khách hàng .

KI L

• Th i gian đ huy đ ng m t s lư ng v n nh t đ nh .

• M t s ch& tiêu khác như : s lư ng v n b rút ra trư c th i h n , kỳ h n
th c t c a ngu#n v n…
5. Các nhân t

nh hư$ng t i ch"t lư#ng cơng tác huy đ ng v n c a

Ngân hàng thương m i
Nh ng nhân t

nh hư ng đ n nghi p v t o v n c a ngân hàng thương m i

đư c xem xét qua hai nhóm nhân t đó là : nhóm nhân t mang tính khách quan và
nhóm nhân t mang tính ch quan.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
5.1. Nhõn t khỏch quan
Th% nh"t l mụi tr&ng phỏp lý
Nh chỳng ta ủó bi t, ho t ủ ng c a ngõn hng cú m c ủ

nh h ng, tỏc

OBO
OKS
.CO
M

ủ ng h t s c m nh m) ủ i v i n n kinh t c a b t k qu c gia no. C th vi c huy
ủ ng v n v s d ng v n c a ngõn hng ủ u tỏc ủ ng tr c ti p ủ n t c ủ tng
tr ng c a n n kinh t , thu nh p c a cỏc ch th , t c ủ chu chuy n v n, tỡnh tr ng
th t nghi p, t- l l m phỏt. Chớnh vỡ l) ủú, ho t ủ ng c a ngõn hng ph i ch u s
qu n lý ch!t ch) g t gao hn so v i cỏc doanh nghi p khỏc. Th c t l ngõn hng
ph i ch u s ủi u ch&nh c a r t nhi u chớnh sỏch, cỏc quy ủ nh c a chớnh ph , c a
NHTW; ủú l Lu t cỏc t chỳc tớn d ng, lu t kinh t , lu t dõn s , hng lo t h th ng
cỏc quy ủ nh c th trong t ng th i k v lói su t, d tr , h n m c. Trong s rng
bu c v lu t phỏp ny thỡ cỏc y u t c a nghi p v huy ủ ng v n ch c ch n s) b
thay ủ i v k t qu lm nh ủ n quy mụ v hi u qu c a vi c huy ủ ng v n. B i khi
chớnh sỏch c a Nh n c, c a NHTW: chớnh sỏch ti n t , ti chớnh, lói su t, tớn d ng
thay ủ i s) nh h ng ủ n kh nng thu hỳt v n cng nh ch t l ng ngu#n v n c a
NHTM.

Th% hai l mụi tr&ng kinh t - chớnh tr' - xó h i

Ho t ủ ng c a NHTM núi chung v ho t ủ ng huy ủ ng v n núi riờng khụng
th thoỏt ly kh"i mụi tr ng kinh doanh ủ!c bi t l mụi tr ng kinh t - chớnh tr - xó
h i.

Trong cỏc ho t ủ ng c a ngõn hng thỡ ho t ủ ng huy ủ ng v n v s d ng
v n luụn b cỏc ch& tiờu kinh t nh t c ủ tng tr ng , thu nh p , tỡnh tr ng th t

KI L

nghi p , l m phỏt tỏc ủ ng tr c ti p . Khi n n kinh t tng tr ng , s n xu t phỏt
tri n , t ủú t o ủi u ki n tớch lu/ nhi u hn , do ủú t o mụi tr ng cho vi c thu hỳt
v n c a ngõn hng thu n l i . Ng c l i , khi n n kinh t suy thoỏi , l m phỏt tng
lm cho mụi tr ng ủ u t c a ngõn hng b thu h+p khi n quỏ trỡnh t o v n c a
ngõn hng g!o khú khn .

Khụng m t qu c gia no cú th phỏt tri n n u mụi tr ng chớnh tr khụng n
ủ nh. S

n ủ nh v chớnh tr hay v chớnh sỏch ngo i giao cng tỏc ủ ng m nh m)


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
ủ n quan h v n c a ngõn hng v i cỏc qu c gia khỏc trong khu v c v trờn th gi i.
i u ny cng l nhõn t

nh h ng t i cụng tỏc huy ủ ng v n c a ngõn hng.

Nhõn kh'u h c cng l m t nhõn t

nh h ng t i ngu#n v n thụng qua vi c

OBO
OKS
.CO
M

phõn b dõn c , trỡnh ủ , l a tu i Ngõn hng cng nờn xem xột y u t ny trong
ho t ủ ng huy ủ ng v n c a mỡnh

Th% ba l mụi tr&ng vn hoỏ.

Mụi tr ng vn hoỏ l y u t quy t ủ nh ủ n t p quỏn , tõm lý , thúi quen
trong vi c s d ng ti n c a dõn c . V nh ng t p quỏn tiờu dựng ny s) nh h ng
ủ n nghi p v t o v n c a ngõn hng . N u

nh ng vựng m ng i dõn quen s

d ng s ti n nhn r(i d i hỡnh th c c t tr thỡ vi c huy ủ ng v n c a ngõn hng s)
g!p r t nhi u khú khn .

Hn n a , m c ủ ch p nh n r i ro c a xó h i , thúi quen tớch lu/ nh h ng
ủ n quy t ủ nh c a nh ng thnh viờn trong xó h i v phng th c tiờu dựng v ti t
ki m , gi ti n
s n

nh , g i ti n

ngõn hng , ủ u t vo ch ng khoỏn ho!c b t ủ ng

Th% t l y u t c nh tranh trờn th' tr&ng ti chớnh

Ho t ủ ng kinh doanh ngõn hng ngy cng cú s tham gia c a nhi u lo i
hỡnh ngõn hng m i v cỏc t ch c ti chớnh phi ngõn hng . Do ủú , c nh tranh cú
xu h ng gia tng m nh , lm gi m ủi s khỏc bi t gi a ngõn hng thng m i v i
cỏc t ch c ti chớnh phi ngõn hng . Xu h ng c nh tranh trong ngnh ngõn hng
cng gia tng do cỏc y u t nh thay ủ i chớnh sỏch ti chớnh ti n t , ủ i m i ti
chớnh c a doanh nghi p kinh doanh ti n t

KI L

C nh tranh v ti n g i di2n ra d i nhi u hỡnh th c . Cỏc ngõn hng cú th ỏp
d ng nh ng ủi u ki n gi ng nhau cho t t c cỏc khỏch hng g i ti n . Vỡ lý do ny ,
cỏc s n ph'm d ch v liờn quan ủ n ti n g i ủ c m r ng v ủ c ph bi n nhanh
chúng . Thờm vo ủú , nhi u t ch c ti chớnh phi ngõn hng cú th huy ủ ng ti n
g i cú k h n , th m chớ cũn cung c p cỏc ti kho n khụng k h n .
5.2. Nhõn t ch quan

Cỏc hỡnh th%c huy ủ ng v n v ch"t l#ng cỏc d'ch v do ngõn hng
cung %ng , v h th ng mng l i .


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
Hỡnh th c huy ủ ng v n c a ngõn hng ủa ra cng phong phỳ, ủa d ng linh
ho t v thu n ti n thỡ kh nng thu hỳt v n trong n n kinh t cng l n, xu t phỏt t
s khỏc nhau v nhu c u v tõm lý trong dõn c . Chớnh s ủa d ng hoỏ cỏc hỡnh

OBO
OKS
.CO
M

th c huy ủ ng v n c a Ngõn hng ủó giỳp cho m(i ng i dõn, m(i doanh nghi p tỡm
ủ c cho mỡnh m t hỡnh th c ủ u t h p lý nh t.

Khi cỏc ngõn hng thng m i ủa ra cỏc hỡnh th c huy ủ ng v n ngy cng
ủa d ng v h p lý, cựng v i vi c m r ng h th ng mng l i ho t ủ ng, v nõng
cao ch t l ng ho t ủ ng cỏc d ch v ngõn hng, t ủú thu hỳt ngy cng nhi u
khỏch hng ủ n v i ngõn hng, t o ủi u ki n thu n l i cho ngõn hng trong vi c huy
ủ ng v n . Ng c l i khi cỏc hỡnh th c huy ủ ng v n c a ngõn hng cha ủa d ng,
phong phỳ, ch t l ng ho t ủ ng d ch v cha cao, h th ng mng l i cũn ớt, cha
thu n l i cho khỏch hng trong vi c giao d ch v i ngõn hng, thỡ nú s) nh h ng
khụng t t t i huy ủ ng v n c a ngõn hng .

Hi n nay v i s ủ i m i sõu s c c a ngnh ngõn hng, cỏc ngõn hng thng
m i khụng ng ng ủ i m i v khoa h c, cụng ngh , v phong cỏch giao d ch, m
r ng cỏc ho t ủ ng d ch v ph c v khỏch hng, phỏt tri n thờm m ng l i ho t
ủ ng t chi nhỏnh c p 3, c p 4, cỏc ngõn hng lu ủ ng, v cỏc ngõn hng ho t ủ ng
trong cỏc lnh v c cụng nghi p, nụng nghi p, kinh doanh d ch v ...
Ch"t l#ng ho t ủ ng tớn d ng

Ho t ủ ng tớn d ng ngõn hng ủúng vai trũ quan tr ng trong vi c huy ủ ng
ti n g i vo h th ng ngõn hng, nghi p v huy ủ ng v n lm nhi m v khi tng
cỏc ngu#n v n nhn r(i trong n n kinh t , thỡ nghi p v s d ng v n th c hi n s

KI L

d ng cỏc ngu#n v n ủú vo s n xu t, kinh doanh, d ch v ....ủ ủem l i kh nng sinh
l i, thu l i nhu n v cho ngõn hng .Do v y n u nghi p v s d ng v n khụng hi u
qu t t y u d%n ủ n vi c huy ủ ng v n b thu h+p l i . Khi s d ng v n kộm hi u
qu , lm th t thoỏt v n nhi u d%n ủ n lũng tin c a dõn chỳng vo ngõn hng b gi m
ủi . T ủú s) r t khú khn cho cỏc hỡnh th c huy ủ ng cỏc ngu#n v n nhn r(i . M!t
khỏc ho t ủ ng tớn d ng hi u qu t o cho cỏc doanh nghi p, cỏc t ch c kinh t kinh
doanh cú hi u qu , thu nh p xó h i ngy cng tng, t- l th t nghi p gi m, ủ i s ng
c a dõn c ngy cng nõng cao, ngu#n v n nhn r(i ngy cng tng, t o cho ngu#n


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
v n ngân hàng huy đ ng ngày càng tăng trư ng đ th c hi n đ u tư cho các chu kỳ
s n xu t ti p theo .
• Uy tín c a ngân hàng.

OBO
OKS
.CO
M

Có th g i đây chính là tài s n vơ hình c a ngân hàng. Uy tín bao g#m uy tín
c a ngân hàng trong tồn h th ng, c a các thành viên trong h i đ#ng qu n tr , ban
giám đ c. S n i ti ng c a ngân hàng là tài s n q trong cơng tác huy đ ng v n vì
trong lòng th trư ng ngân hàng đã t o m t hình nh riêng, khi đó khách hàng s) tin
tư ng vào ngân hàng, giúp ngân hàngcó kh năng n đ nh kh i lư ng v n huy đ ng,
ti t ki m chi phí huy đ ng (th c t khi ngân hàng có ti ng tăm, h d2 dàng thu hút
v n hơn các ngân hàng khác ngay c khi lãi su t ti n g i c a ngân hàng đưa ra có
th p hơn).

• Chi n lư#c kinh doanh c a ngân hàng.

M(i ngân hàng đ u xây d ng cho mình m t chi n lư c kinh doanh c th .
Chi n lư c kinh doanh đư c xây d ng d a trên vi c ngân hàng xác đ nh v trí hi n
t i c a mình trong h th ng, th y đư c đi m m nh, đi m y u, cơ h i thách th c đ#ng
th i d đốn đư c s thay đ i c a mơi trư ng kinh doanh trong tương lai. Thơng qua
chi n lư c kinh doanh ngân hàng ngân hàng s) có th quy t đ nh thu h+p hay m
r ng vi c huy đ ng v n v m!t quy mơ, có th thay đ i t- l các lo i ngu#n, tăng hay
gi m chi phí huy đ ng. V i tác d ng to l n như v y, n u chi n lư c kinh doanh
đư c l a ch n đúng đ n, các ngu#n v n đư c khai thác m t cách t i đa thì cơng tác
huy đ ng v n s) phát huy đư c hi u qu .
• Trình đ cơng ngh ngân hàng.

KI L

Trình đ cơng ngh ngân hàng bao g#m cơ s v t ch t ph c v ngân hàng;
các lo i hình d ch v ngân hàng cung ng; trình đ nghi p v c a cán b , nhân viên
ngân hàng.

Cơ s v t ch t c a ngân hàng càng khang trang hi n đ i, cơng ngh tiên ti n
mang l i l i ích thi t th c cho kinh doanh, ln t o đi u ki n thu n l i và ph c v
cho khách hàng t t hơn, t o lòng tin cho khách hàng. Th c t khách hàng s) tin
tư ng n tâm hơn khi g i ti n m t ngân hàng có trình đ cơng ngh trình đ cơng


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
ngh ngân hàng cao. Và khi khách hàng đã th c s n tâm g i tièn thì ngân hàng d2
dàng trong vi c huy đ ng.
• Năng l)c , trình đ , đ o đ%c ngh nghi p c a cán b ngân hàng .

OBO
OKS
.CO
M

N u ngân hàng qu n lý t t v m!t nhân s , tài s n n , tài s n có , t c là trong
q trình ho t đ ng kinh doanh c a mình , ngân hàng d đốn đư c nh ng r i ro x y
ra , d đốn đư c mơi trư ng đ u tư c a mình có hi u qu hay khơng thì q trình
ho t đ ng c a ngân hàng đ m b o đư c an tồn v n, tăng uy tín , t o đi u ki n thu
hút khách hàng g i ti n cũng như vay ti n.

M!t khác , trình đ nghi p v c a cán b ngân hàng càng cao , m i thao tác
nghi p v th c hi n nhanh chóng , chính xác , có hi u qu ; thái đ ph c v , tác
phong làm vi c c a cán b ngân hàng t t , nhi t tình , c i m , t o thu n l i cho
khách hàng s) gây đư c n tư ng t t đ i v i khách hàng , thu hút đư c nhi u khách
hàng hơn . Thái đ ph c v c a cán b ngân hàng đ i v i khách hàng có nh hư ng
l n đ n vi c huy đ ng v n cho ngân hàng . Do đó , đ thu hút khách hàng g i ti n ,
đi đơi v i vi c trau d#i ki n th c , nghi p v , cán b ngân hàng ph i thư ng xun
chú ý đ n thái đ ph c v c a mình sao cho v a lòng khách hàng .
• Cơng tác qu ng cáo , khuy n mãi…

Các ngân hàng thương m i hi n nay đã t ng bư c h c t p và ng d ng ngh
thu t thơng tin qu ng cáo , các hình th c khuy n mãi…Tuy vi c đ u tư cho cơng tác
này còn h n ch , nhưng có th nói đây cũng là m!t m nh c a ngành ngân hàng trong
vi c c nh tranh đ huy đ ng ti n g i . Thơng tin qu ng cáo , ti p th khuy n m i , các
d ch v h u mãi rõ ràng s) phát tri n m nh m) trong cơ ch th trư ng . Và tuỳ vào

KI L

chu kỳ s ng c a s n ph'm d ch v mà ngân hàng cung c p đ các nhà qu n tr ngân
hàng ch n th i đi m , th i gian s d ng , chi n lư c qu ng cáo khuy n mãi cũng
như h u mãi phù h p.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N

CHNG II
TH*C TR NG CễNG TC HUY NG V N T I CHI NHNH NGN

OBO
OKS
.CO
M

HNG NễNG NGHI P & PHT TRI+N NễNG THễN B,C H N I
I. S L C V- CHI NHNH NGN HNG NễNG NGHI P V
PHT TRI+N NễNG THễN B,C H N I

1. M t s nột chớnh v Ngõn hng Nụng nghi p & Phỏt tri.n Nụng thụn
Vi t Nam

Ngõn hng Nụng nghi p Vi t Nam ra ủ i theo quy t ủ nh s 56 v 59 thỏng 8
nm 1988 c a Ngõn hng Nh n c Vi t Nam. S ra ủ i c a Ngõn hng nụng
nghi p Vi t Nam theo yờu c u c p bỏch c a n n kinh t v i m c ủớch ch y u l gúp
ph n tớch c c vo s nghi p phỏt tri n kinh t , ki m ch lm phỏt, n ủ nh ti n t
thỳc ủ'y tng tr ng kinh t v tr c ti p gi i quy t nõng cao ủ i s ng c a nụng dõn.
NHNN&PTNT Vi t Nam cú vai trũ l Ngõn hng qu n lý Trung ng, cú h th ng
chi nhỏnh r ng kh p trong c n c t t&nh ủ n huy n, xó.

Ngõn hng Nụng nghi p v phỏt tri n nụng thụn Vi t Nam ho t ủ ng theo mụ
hỡnh T ng cụng ty Nh n c, theo quy t ủ nh s 90/TTg ngy 07 thỏng 03 nm 1994
c a Th T ng Chớnh ph , th i gian ho t ủ ng l 99 nm, tr s t i H N i, Ngõn
hng cú con d u riờng v cú ti kho n ti n g i t i Ngõn hng Nh n c Vi t Nam.
Ngoi ra, Ngõn hng Nụng nghi p v Phỏt tri n Nụng thụn Vi t Nam cũn m
ti kho n t i cỏc Ngõn hng khỏc c trong n c v ngoi n c ủ ph c v thờm cho
vi c giao d ch v kinh doanh. Ngõn hng cú trỏch nhi m b o ton v phỏt tri n v n,

KI L

t ch u trỏch nhi m v k t qu kinh doanh v cú quy n t ch v m!t ti chớnh.
Ngy 15 thỏng 10 nm 1996, Ngõn hng nụng nghi p Vi t Nam ủ i tờn thnh
Ngõn hng Nụng nghi p v phỏt tri n Nụng thụn Vi t Nam theo quy t ủ nh s
280/Q-NH5 do Th ng ủ c Ngõn hng Ngõn hng Nh n c Vi t Nam Cao S/
Khiờm ký.

Tờn giao d ch : Ngõn hng Nụng nghi p v Phỏt tri n nụng thụn Vi t Nam
Tờn giao d ch qu c t : Vietnam Bank for agriculture and Rural Development.
Tờn vi t t t: VBARD


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Tr s chính : S 2 Láng H - Đ ng Đa - Hà N i.
2. S) hình thành, phát tri.n và cơ c"u t/ ch%c c a Chi nhánh Ngân hàng
Nơng nghi p & Phát tri.n Nơng thơn B0c Hà N i

OBO
OKS
.CO
M

Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghi p và phát tri n Nơng thơn B c Hà N i là
m t đơn v thành viên h ch tốn ph thu c Ngân hàng Nơng nghi p và phát tri n
Nơng thơn Vi t Nam.

Chi nhánh đư c thành l p theo quy t đ nh s 342/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 5
tháng 9 năm 2001 c a Ch t ch H i Đ#ng Qu n Tr NHNo&PTNT Vi t Nam. Ho t
đ ng theo quy ch t ch c và ho t đ ng do Ch t ch H i đ#ng qu n tr Ngân hàng
Nơng nghi p và phát tri n Nơng thơn Vi t Nam ban hành.

Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghi p và phát tri n Nơng thơn B c Hà N i có
tr s đ!t t i s 217 ph Đ i C n - qu n Ba Đình - Hà N i và đi vào ho t đ ng kinh
doanh t ngày 01 tháng 11 năm 2001 v i qn s ban đ u là 42 CBCNV.
* Cơ c u t ch c c a Chi nhánh

Ban đ u thành l p, Chi nhánh ch& có Ban giám đ c và 05 phòng ban v i qn
s 42 cán b cơng nhân viên:
- Bam giám đ c.

+ Giám đ c: TS-Tr nh Ng c Khánh

+ Phó Giám đ c ph trách K tốn: Phan Văn Hi n

+ Phó Giám đ c ph trách kinh doanh: Th.s-Vũ Minh Cư ng
- Phòng K ho ch kinh doanh : làm nhi m v chính là huy đ ng v n t dân cư
và các t ch c kinh t , cho vay đ i v i n n kinh t . Ngồi ra , phòng còn có nhi m

KI L

v lên k ho ch t ng h p , thơng tin phòng ng a r i ro …

- Phòng Thanh tốn Qu c t : bên c nh các nghi p v thanh tốn qu c t ,
phòng còn th c hi n m và theo dõi các thư b o lãnh , thư tín d ng , và th c hi n
chi t kh u , tái chi t kh u ch ng t .
- Phòng Ki m tra, ki m tốn n i b : Th c hi n ki m tra , ki m tốn n i b .
- Phòng K tốn - Ngân qu/ : Th c hi n h ch tốn , theo dõi các qu/ . Ngồi
ra còn t ch c lưu tr h# sơ tài li u k tốn và phân tích t ng h p tài chính .


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
- Phòng Hành chính nhân s : Th c hi n các cơng vi c hành chính t ng h p,
k ho ch nhân s .
Sau 2 năm hình thành và phát tri n, đ n th i đi m 30/11/2003, qn s đã

OBO
OKS
.CO
M

tăng lên 97 CBCNV. Mơ hình t ch c c a Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghi p và
phát tri n Nơng thơn B c Hà N i như sau:

Ban Giám
đ c

Phòng
K
ho ch
kinh
doanh

Phòng
Thanh
tốn
qu c t

Phòng
ki.m
tra
ki.m
tốn

Chi nhánh
Hồng Qu c
Vi t

Phòng giao
d'ch s 4

T/
k tốn

Phòng giao
d'ch s 2

Chi nhánh
Kim Mã

T/
tín d ng

Phòng
hành
chính
nhân
s)

T/
k tốn

KI L

T/
tín d ng

Phòng
K tốn
ngân
qu

Nhìn vào sơ đ# cơ c u t ch c c a Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghi p và
phát tri n Nơng thơn B c Hà N i , ta th y sau hai năm đi vào ho t đ ng, m ng lư i
huy đ ng v n và kinh doanh đã đư c m r ng.
T i tr s chính 217 - Đ i C n có 05 phòng ban tác nghi p: phòng K ho ch
kinh doanh; phòng Thanh tốn Qu c t ; phòng Ki m tra ki m tốn n i b ; phòng K
tốn - ngân qu/; phòng Hành chính nhân s v i qn s 59 CBCNV.
Ngồi các phòng ban trên, còn m ng lư i huy đ ng v n và tác nghi p như
sau:


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
- Chi nhánh Hồng Qu c Vi t v i mơ hình Chi nhánh c p II lo i V (nâng c p
t phòng Giao d ch s 1), có tr s t i 95 - Hồng Qu c Vi t, Nghĩa Đơ, c u Gi y,
Hà N i v i hai Giám đ c và phó Giám đ c và 12 Cán b . Hai t tác nghi p: t Tín

OBO
OKS
.CO
M

d ng, t K tốn.
- Chi nhánh Kim Mã cũng v i mơ hình Chi nhánh c p II lo i V, nâng c p t
phòng Giao d ch s 3, có tr s t i 129 Kim Mã v i hai Giám đ c và phó Giám đ c
và 12 Cán b . Hai t tác nghi p: t Tín d ng, t K tốn.

- Phòng Giao d ch s 2 t i s 61 Hàng Gi y, qu n Hồn Ki m có 5 CBCNV.
- Phòng Giao d ch s 4 t i s đư ng Li2u Giai, qu n Ba Đình có 05 CBCNV.
3. Các ho t đ ng chính c a Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghi p & Phát
tri.n Nơng thơn B0c Hà N i

3.1. Ho t đ ng huy đ ng v n

Huy đ ng v n là m t trong nh ng nhi m v quan tr ng nh t c a ngân hàng
thương m i. B i nét đ!c trưng c a ngân hàng thương m i là ngu#n v n kinh doanh
ch y u là ngu#n huy đ ng dư i các hình th c ti n g i, ti n vay, do đó kinh doanh
c a ngân hàng ph thu c ph n l n vào k t qu c a ho t đ ng huy đ ng v n: kh
năng và quy mơ huy đ ng, nghĩa là k t qu huy đ ng v n quy t đ nh đ n đ u tư v n.
Có th nói , t khi thành l p đ n nay , Chi nhánh NHNo&PTNT B c Hà N i
đã r t chú tr ng đ n cơng tác huy đ ng v n , thơng qua vi c s d ng r t nhi u các
hình th c và bi n pháp tích c c ch đ ng nh$m thu hút ngu#n v n nhàn r(i trong
dân cư và tranh th nh ng ngu#n v n khác nên qua các năm ngân hàng ln có t c
đ tăng trư ng ngu#n v n tương đ i cao và đ u đ!n.

KI L

3.2. Ho t đ ng s d ng v n

N u như ho t đ ng huy đ ng v n là ngu#n đ u vào quan tr ng đáp ng nhu
c u ho t đ ng c a Ngân hàng thì ho t đ ng s d ng v n là ho t đ ng cơ b n đ t o
ra l i nhu n cho Ngân hàng, bù đ p các chi phí chung và chi phí đ u vào c a Ngân
hàng và m t ph n l i nhu n dư ra mà Ngân hàng thu đư c. M c tiêu kinh doanh mà
Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghi p và phát tri n Nơng thơn B c N i đã đ!t ra t đ u
năm nay là: kinh t phát tri n, an tồn v n, tơn tr ng pháp lu t, l i nhu n h p lý.
• Ho t đ ng đ u tư tín d ng :


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
* Dư n :
Th c t cho th y ho t đ ng kinh doanh mang l i l i nhu n ch y u c a Chi
nhánh NHNo&PTNT B c Hà N i là ho t đ ng cho vay. Vì ngu#n v n huy đ ng

OBO
OKS
.CO
M

đư c t p trung ch y u cho các thành ph n kinh t trên đ a bàn Hà N i; ph n v n
khơng s d ng h t đư c ngân hàng đi u chuy n v NHNo&PTNT Vi t Nam đ đi u
hồ cho các ngân hàng thi u v n. L i nhu n mang l i t ho t đ ng cho vay thư ng
chi m t- tr ng cao g n 90%, ngồi ra còn có l i nhu n thu đư c t các ho t đ ng
khác như ho t đ ng kinh doanh ngo i t , ho t đ ng thanh tốn th a v n.
B ng 1 : Dư n# q h n :
Đơn v' : t1 đ ng

Năm

TT Ch! tiêu

2001

2002

11/2003

Năm 03

02 tăng tăng so

so 01

02

1,4

325.7

697,3

324,3

371,6

0,1

131.5

241

131,4

109,5

1,3

195,5

651,8

194,2

457,6

0

0

0

0

0

T- l NQH/ T ng 0

0

0

0

0

Doanh s cho vay
Doanh s thu n
T ng dư n

dư n

KI L

N q h n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×