Tải bản đầy đủ

Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 nghệ an

http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N

L I NểI U
V n l ph m trự kinh t hng hoỏ, l m t trong nh ng y u t quan
tr ng quy t ủ nh ủ n s n xu t v lu thụng hng hoỏ. Chớnh vỡ v y, cỏc

OBO
OKS
.CO
M

doanh nghi p trong n n kinh t th tr ng mu n ti n hnh ho t ủ ng s n
xu t kinh doanh ph i cú y u t ti n ủ l v n. Trong quỏ trỡnh s n xu t
kinh doanh, v n kinh doanh liờn t c v n ủ ng qua nhi u hỡnh thỏi v i
nh ng ủ c ủi m khỏc nhau. Khi k t thỳc ho t ủ ng s n xu t kinh doanh
s v n b ra ph i sinh sụi, n y n vỡ ủi u ny liờn quan tr c ti p ủ n s
t n t i v phỏt tri n c a doanh nghi p.


Trong c ch bao c p, m i nhu c u v v n s n xu t kinh doanh c a
doanh nghi p ủ u ủ c bao c p qua ngu n c p phỏt t

ngõn sỏch Nh

n c ho c qua ngu n tớn d ng v i lói su t u ủói. Do ủú, vai trũ khai
thỏc, s

d ng v n cú hi u qu khụng ủ c ủ t ra nh m t nhu c u c p

bỏch, cú tớnh s ng cũn ủ i v i cỏc doanh nghi p. Vi c thu hỳt, khai thỏc
ủ m b o v n cho ho t ủ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p tr
nờn th

ủ ng. i u ny m t m t th

nghi p, m t khỏc ủó t o ra s
kinh t .

tiờu tớnh ch

ủ ng c a doanh

cõn ủ i gi t o cung c u v n trong n n

Chuy n sang n n kinh t th tr ng cú s ủi u ti t v mụ c a Nh
n c cỏc thnh ph n kinh t cựng song song t n t i, c nh tranh v i nhau.
Cỏc doanh nghi p khụng cũn ủc bao c p v v n n a m ph i t h ch

KI L

toỏn kinh doanh, t bự ủ p chi phớ v lm n cú lói. Chớnh vỡ v y, mu n
t n t i v ủ"ng v ng trong c nh tranh, cỏc doanh nghi p ph i ủ c bi t
quan tõm ủ n vi c nõng cao hi u qu s d ng v n kinh doanh.
S d ng cú hi u qu v n kinh doanh cú ý ngha h t s"c quan tr ng
trong quỏ trỡnh tỏi s n xu t gi n ủn v tỏi s n xu t m r ng nh#m mang
l i l i nhu n cao cho doanh nghi p, trờn c s tụn tr ng cỏc nguyờn t c
ti chớnh v ch p hnh ủỳng phỏp lu t c a nh n c. Nú cũn l ủi u ki nhttp://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
tiờn quy t ủ doanh nghi p kh$ng ủ nh ch% ủ"ng v ng ch c c a mỡnh
trờn th tr ng.
Trong th i gian th c t p t i Cụng ty c& ph n xõy d ng thu' l i 3
giỳp ủ( c a th y giỏo h ng d)n v Ban lónh ủ o

OBO
OKS
.CO
M

Ngh An, ủ c s

Cụng ty, em ủó t ng b c lm quen v i th c t , ủ ng th i t

tỡnh hỡnh

th c ti*n lm sỏng t nh ng v n ủ lý lu n ủó h c. Qua ủú th y ủ c t m
quan tr ng v tớnh b"c xỳc c a v n ủ t& ch"c v qu n lý s

d ng v n

kinh doanh trong cỏc doanh nghi p núi chung v Cụng ty c& ph n xõy
d ng thu' l i 3 Ngh An núi riờng.

V i mong mu n ủ c gúp ph n vo vi c hon thi n cụng tỏc t&
ch"c v nõng cao hi u qu s d ng v n c a cụng ty, em ủó ch n ủ ti:
"V n kinh doanh v cỏc bi n phỏp nõng cao hi u qu t ch c v s
d ng v n kinh doanh
An".

Cụng ty c

ph n xõy d ng thu l i 3 Ngh

N i dung c a ủ ti g m 3 ph n chớnh
Ph n I: V n kinh doanh v s

c n thi t ph i nõng cao hi u qu

t ch c v s d ng v n kinh doanh trong cỏc doanh nghi p
Ph n II: Tỡnh hỡnh t ch c v hi u qu s

d ng v n kinh doanh

Cụng ty c ph n xõy d ng thu l i 3 Ngh An

Ph n III: M t s gi i phỏp nh m nõng cao hi u qu t ch c v
s

d ng v n kinh doanh

Ngh An

cụng ty c ph n xõy d ng thu l i 3

KI L

Do trỡnh ủ lý lu n cng nh kinh nghi m th c ti*n cũn h n ch
nờn bi vi t khụng th trỏnh kh i nh ng khi m khuy t. Em r t mong
nh n ủ c s gúp ý c a cỏc th y cụ giỏo, cỏc cụ chỳ cỏn b Cụng ty c&
ph n xõy d ng thu' l i 3 Ngh An v cỏc b n sinh viờn ủ ủ ti nghiờn
c"u c a em thờm hon thi n.

Em xin chõn thnh c m n


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N

CHNG I
V N KINH DOANH V S
T

CH C V S

D NG V N KINH DOANH TRONG

OBO
OKS
.CO
M

HI U QU

C N THI T PH I NNG CAO

CC DOANH NGHI P

I. V N V NGU N V N KINH DOANH C A DOANH
NGHI P TRONG N N KINH T

TH TR NG

1. V n kinh doanh c a doanh nghi p trong n n kinh t th tr ng
1.1. Khỏi ni m v n kinh doanh

Trong n n kinh t th tr ng v i s tham gia c a nhi u lo i hỡnh doanh
nghi p thu c cỏc lo i hỡnh s h u khỏc nhau, bỡnh ủ$ng tr c phỏp lu t trong
vi c l a ch n ngnh ngh cng nh lnh v c kinh doanh. N n kinh t ủang
ch"ng ki n s ủa d ng v hỡnh th"c ho t ủ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
Song v b n ch t t t c cỏc ho t ủ ng ủú ủ u tỡm l i gi i ủỏp cho ba cõu h i c
b n c a n n kinh t ủ t ra ủú l: "s n xu t cỏi gỡ", "s n xu t nh th no", v
"s n xu t cho ai?"

Nh v y, trong n n kinh t th tr ng cỏc doanh nghi p cú quy n t do
kinh doanh. H t xỏc ủ nh tớnh ch t s n ph,m m h s- t o ra, h thng l ng
v giỏ c m h s- tr ho c nh n v t xỏc ủ nh xem khỏch hng c a mỡnh l ai.
Cỏc doanh nghi p luụn t v ch ra cỏc m c tiờu k t h p v i m c tiờu c a ton
ngnh do nh n c ho ch ủ nh v ph i cú nh ng bi n phỏp c th ủ th c hi n

KI L

m c tiờu ủú. Cú th núi m i ho t ủ ng c a doanh nghi p d i b t k hỡnh th"c
no v b n ch t ủ u nh#m gi i quy t nh ng v n ủ c b n c a th tr ng nh#m
mu c u l i nhu n.

th c hi n ủ c v n ủ ny ủũi h i doanh nghi p ph i cú m t l ng
ti n v n nh t ủ nh ủ th c hi n cỏc kho n ủ u t c n thi t ban ủ u nh chi phớ
thnh l p doanh nghi p, chi phớ mua nguyờn v t li u, tr lng, tr lói ti n vay,
n p thu ...Ngoi ra cũn ủ u t thờm cụng ngh , mua s m mỏy múc, thi t b ủ
tỏi s n xu t m r ng, phỏt tri n doanh nghi p. V y v n l gỡ?


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
V n là m t trong ba y u t cơ b n c a q trình s n xu t, khơng ch/ trong
doanh nghi p mà còn trong tồn xã h i. Đ i v i m%i doanh nghi p, mu n ti n
hành kinh doanh thì ph i có v n và trong n n kinh t th trư ng v n là đi u ki n

nghi p. V y v n là gì?

OBO
OKS
.CO
M

tiên quy t có ý nghĩa quy t đ nh t i s thành b i trong kinh doanh c a doanh

V n là m t ph m trù kinh t cơ b n, v n g n ki n v i n n t ng s n xu t
hàng hố. V n là tồn b giá tr "ng ra ban đ u và q trình ti p theo cho ho t
đ ng kinh doanh. Có th hi u: V n là m t ph m trù kinh t . V n là bi u hi n
b ng ti n c a t t c giá tr tài s n đư c s d ng vào ho t đ ng s n xu t kinh
ng ra ban đ u cho các q trình s n xu t

doanh c a doanh nghi p, là giá tr

ti p theo c a doanh nghi p nh m m c tiêu sinh l i.

Q trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p di*n ra liên t c nên v n
kinh doanh c a doanh nghi p cũng v n đ ng khơng ng ng t o ra s tu n hồn
và chu chuy n c a v n. S v n đ ng c a v n kinh doanh trong doanh nghi p
đư c mơ ph ng theo sơ đ sau:

TLSX

T-H

... SX- H'- T' ( T' > T )

SLĐ

Vòng tu n hồn c a v n b t đ u t hình thái v n ti n t (T) chuy n hố
sang hình thái v n v t tư hàng hố (H) dư i d ng các TLLĐ và ĐTLĐ, qua q
trình s n xu t v n đư c bi u hi n dư i hình thái H' ( v n thành ph,m hàng hố)
và cu i cùng l i tr v hình thái v n ti n t (T'). Do s ln chuy n khơng

KI L

ng ng c a v n trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh nên cùng m t lúc v n kinh
doah c a doanh nghi p thư ng t n t i dư i các hình th"c khác nhau trong lĩnh
v c s n xu t lưu thơng.

1.2. Phân lo i v n kinh doanh
Tuỳ theo t ng lo i hình doanh nghi p mà quy mơ c a v n kinh doanh, cơ
c u thành ph n c a chúng khác nhau. Tuy nhiên n u căn c" vào cơng d ng kinh
t và đ c đi m chu chuy n giá tr thì v n kinh doanh bao g m hai thành ph n là:
v n c đ nh và v n lưu đ ng.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
1.2.1. V n c đ nh c a doanh nghi p
Trong đi u ki n n n kinh t th trư ng vi c mua s m, xây d ng hay l p
đ t các tài s n c đ nh c a doanh nghi p đ u ph i thanh tốn, chi tr b#ng ti n.

OBO
OKS
.CO
M

S v n đ u tư "ng trư c đ mua s m, xây d ng hay l p đ t các tài s n c đ nh
h u hình và vơ hình đư c g i là v n c đ nh c a doanh nghi p. Đó là s v n đ u
tư "ng trư c vì s v n này n u đư c s d ng có hi u qu s- khơng m t đi,
doanh nghi p s- thu h i l i đư c sau khi tiêu th các s n ph,m, hàng hố hay
d ch v c a mình.

Vì là s v n đ u tư "ng trư c đ mua s m, xây d ng các tài s n c đ nh
nên quy mơ c a v n c đ nh nhi u hay ít s- quy t đ nh quy mơ c a tài s n c
đ nh, nh hư ng r t l n đ n trình đ trang b kĩ thu t và cơng ngh , năng l c s n
xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Nhưng ngư c l i đ c đi m kinh t c a tài s n
c đ nh trong q trình s d ng l i có nh hư ng quy t đ nh, chi ph i đ c đi m
tu n hồn và chu chuy n c a v n c đ nh. Ta có th khái qt nh ng nét đ c thù
v s v n đ ng c a v n c đ nh trong q trình s n xu t kinh doanh như sau:
M t là: V n c đ nh tham gia vào nhi u chu kỳ s n xu t s n ph,m, đi u
này do đ c đi m c a tài s n c đ nh đư c s d ng lâu dài, trong nhi u chu kỳ
s n xu t quy t đ nh.

Hai là: V n c đ nh đư c ln chuy n giá tr d n d n t ng ph n trong các
chu kỳ s n xu t, khi tham gia các chu kỳ s n xu t m t b ph n v n c đ nh đư c
ln chuy n và c u thành chi phí s n xu t s n ph,m (dư i hình th"c chi phí
kh u hao) tương "ng v i ph n hao mòn c a tài s n c đ nh, m t ph n đư c c

KI L

đ nh trong nó. V n c đ nh đư c tách thành hai b ph n:

+ B ph n th" nh t tương "ng v i giá tr hao mòn c a tài s n c đ nh
đư c chuy n vào giá tr s n ph,m dư i hình th"c chi phí kh u hao và đư c tích
lu0 l i thành qu0 kh u hao sau khi s n ph,m hàng hố đư c tiêu th . Qu0 kh u
hao dùng đ tái s n xu t tài s n c đ nh. Trên th c t khi chưa có nhu c u đ u tư
mua s m tài s n c đ nh các doanh nghi p cũng có th s d ng linh ho t qu0
này đ đáp "ng nhu c u kinh doanh c a mình.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
+ B ph n th" hai t"c l ph n cũn l i c a v n ti s n c ủ nh ngy cng
gi m ủi trong nh ng chu k s n xu t ti p theo.
Ba l: Sau nhi u chu k s n xu t v n c ủ nh m i hon thnh m t vũng

OBO
OKS
.CO
M

luõn chuy n. Sau m%i chu k s n xu t ph n v n ủ c luõn chuy n vo giỏ tr s n
ph,m d n d n tng lờn, song ph n v n ủ u t ban ủ u vo ti s n c ủ nh l i d n
gi m xu ng cho ủ n khi ti s n c ủ nh h t th i gian s d ng, giỏ tr c a nú m i
hon thnh m t vũng luõn chuy n.

Trong cỏc doanh nghi p v n c ủ nh l m t b ph n v n quan tr ng
chi m t' tr ng tng ủ i l n trong ton b v n ủ u t núi riờng, v n s n xu t
kinh doanh núi chung. Quy mụ c a v n c ủ nh, trỡnh ủ qu n lý v s d ng nú
l nhõn t

nh h ng ủ n trỡnh ủ trang b k0 thu t c a s n xu t kinh doanh. T

nh ng ủ c ủi m trờn c a v n c ủ nh ủũi h i trong vi c qu n lý v n c ủ nh ph i
luụn g n li n v i vi c qu n lý hỡnh thỏi hi n v t c a nú l cỏc ti s n c ủ nh c a
doanh nghi p. Vỡ ủi u ny s- nh h ng tr c ti p ủ n hi u qu s n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p.

T nh ng phõn tớch trờn cú th ủa ra khỏi ni m v v n c ủ nh nh
sau:

V n c ủ nh c a doanh nghi p l m t b ph n c a v n ủ u t ng tr c
v ti s n c ủ nh m ủ c ủi m c a nú l luõn chuy n d n d n t ng ph n trong
nhi u chu k s n xu t v hon thnh m t vũng tu n hon khi ti s n c ủ nh h t
th i gian s d ng.

1.2.2. V n lu ủ ng c a doanh nghi p

KI L

V n lu ủ ng c a doanh nghi p l m t b ph n v n kinh doanh "ng tr c
v ti s n lu ủ ng s n xu t v ti s n lu ủ ng lu thụng nh#m ủ m b o cho
qỳa trỡnh s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ủ c ti n hnh th ng xuyờn
liờn t c.

Trong cỏc doanh nghi p ti s n lu ủ ng s n xu t bao g m cỏc lo i:
nguyờn nhiờn v t li u, ph tựng thay th , bỏn thnh ph,m, s n ph,m d dang
ủang trong quỏ trỡnh d tr s n xu t ho c ch bi n. Ti s n lu ủ ng trong quỏ
trỡnh lu thụng bao g m thnh ph,m ch tiờu th , v n b ng ti n, v n trong


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
thanh tốn, các kho n chi phí ch k t chuy n, chi phí tr trư c. Tài s n lưu đ ng
n#m trong q trình s n xu t và tài s n lưu đ ng n#m trong q trình lưu thơng
ln thay đ&i cho nhau, v n đ ng khơng ng ng nh#m làm cho q trình s n xu t

OBO
OKS
.CO
M

di*n ra thư ng xun, liên t c.
Trong q trình s n xu t, khác v i tài s n c đ nh, tài s n lưu đ ng c a
doanh nghi p ln thay đ&i hình thái bi u hi n đ t o ra s n ph,m. Và giá tr c a
nó cũng đư c d ch chuy n m t l n vào giá tr s n ph,m tiêu th . Đ c đi m này
quy t đ nh s v n đ ng c a v n lưu đ ng t"c hình thái giá tr c a tài s n lưu
đ ng là: kh i đ u vòng tu n hồn v n, v n lưu đ ng t hình thái ti n t sang
hình thái v t tư hàng hố d tr . Qua giai đo n s n xu t, v t tư đư c đưa vào
ch t o bán thành ph,m và thành ph,m. K t thúc vòng tu n hồn, sau khi hàng
hố đư c tiêu th , v n lưu đ ng l i tr v hình thái ti n t
ban đ u c a nó.

như đi m xu t phát

Các giai đo n v n đ ng c a v n đư c đan xen vào nhau các chu kỳ s n
xu t đư c l p đi l p l i. V n lưu đ ng hồn thành m t vòng tu n hồn sau m t
chu kỳ s n xu t.

V y v n lưu đ ng c a doanh nghi p là s ti n ng trư c v tài s n lưu
đ ng và lưu thơng nh m đ m b o cho q trình tái s n xu t c a doanh nghi p
đư c th c hi n thư ng xun liên t c. V n lưu đ ng ln chuy n tồn b giá tr
ngay trong m t l n, tu n hồn liên t c và hồn thành m t vòng tu n hồn sau
m t chu kỳ s n xu t.
trư ng

KI L

2. Ngu n v n kinh doanh c a doanh nghi p trong n n kinh t th

Đ ti n hành ho t đ ng kinh doanh trong n n kinh t th trư ng đòi h i
ph i có m t lư ng v n ti n t nh t đ nh. Đó là ti n đ c n thi t cho vi c hình
thành và ho t đ ng kinh doanh c a m t doanh nghi p.
S phát tri n kinh doanh v i quy mơ ngày càng l n đòi h i ph i có lư ng
v n ngày càng nhi u. Hơn n a ngày nay v i s phát tri n c a khoa h c và cơng
ngh

t c đ cao, các doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh trong đi u ki n c a

n n kinh t m v i xu th qu c t hố ngày càng cao, s c nh tranh trên th


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
trư ng ngày càng m nh m- thì nhu c u v n cho ho t đ ng kinh doanh, nh t là
nhu c u v n dài h n c a các doanh nghi p cho s đ u tư phát tri n ngày càng
l n. Đi u đó đòi h i các doanh nghi p ph i huy đ ng cao đ ngu n v n bên

OBO
OKS
.CO
M

trong đ ng th i ph i tìm cách huy đ ng ngu n v n bên ngồi đ đáp "ng nhu
c u phát tri n c a chính mình.

V y có th hi u ngu n v n kinh doanh c a doanh nghi p là vi c doanh
nghi p huy đ ng s v n ti n mình hi n có, s ti n nhàn r%i n#m phân tán, r i
rác trong các t ng l p dân cư ho c t các doanh nghi p hay các t& ch"c tài chính
khác... t p trung l i thành ngu n tài chính to l n đ ph c v cho ho t đ ng kinh
doanh c a doanh nghi p. Đây chính là ngu n tài chính c a m%i doanh nghi p.
Trên th c t hi n nay v n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p đư c
hình thành t nhi u ngu n khác nhau. Tuỳ theo t ng tiêu th"c phân lo i mà
ngu n v n c a doanh nghi p đư c chia thành nhi u lo i khác nhau. C th có
các cách phân lo i sau:

2.1. Theo ngu n hình thành v n

Theo cách phân lo i này ngu n v n kinh doanh c a doanh nghi p có th
chia thành hai lo i

2.1.1. Ngu n v n ch s h u

V n ch s h u là ph n v n thu c quy n s h u c a ch doanh nghi p,
doanh nghi p có quy n chi m h u, chi ph i và đ nh đo t. Tuỳ theo t ng lo i
hình doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác nhau nà v n ch s h u
bao g m: v n ngân sách nhà nư c, v n ch s h u doanh nghi p b ra, v n góp

KI L

c& ph n và l i nhu n đ l i... T i m t th i đi m v n ch s h u có th đư c xác
đ nh b#ng cơng th"c sau:

V n ch s h u = T&ng tài s n - N ph i tr
2.1.2. N ph i tr

Là kho n n phát sinh trong q trình s n xu t kinh doanh mà doanh
nghi p ph i có trách nhi m thanh tốn cho các tác nhân trong n n kinh t : ngân
hàng, nhà cung c p, cơng nhân viên, các t& ch"c kinh t và cá nhân khác (mua
ch u hay tr ch m ngun nhiên v t li u)...


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
Ta cú mụ hỡnh ngu n v n c a doanh nghi p theo cỏch phõn lo i ny:

N ph i tr
Ngu n v n ch s h u

OBO
OKS
.CO
M

Ti s n

Ti s n = N ph i tr + Ngu n v n ch s h u
Qua tiờu th"c phõn lo i ny cho th y k t c u v n s n xu t kinh doanh
ủ c hỡnh thnh b#ng v n b n thõn doanh nghi p v t cỏc ngu n v n huy ủ ng
bờn ngoi doanh nghi p. T ủú giỳp cho doanh nghi p t& ch"c t t cụng tỏc t&
ch"c v s d ng v n cú hi u qu v h p lý, doanh nghi p bi t ủ c kh nng
c a mỡnh trong vi c huy ủ ng v n l cao hay th p.

Thụng th ng m%i doanh nghi p ph i ph i h p c hai ngu n v n trờn ủ
ủ m b o nhu c u v n cho ho t ủ ng s n xu t kinh doanh. S k t h p gia hai
ngu n ny ph thu c vo ủ c ủi m c a ngnh kinh doanh m doanh nghi p ủang
ho t ủ ng cng nh quy t ủ nh c a ng i qu n lý doanh nghi p trờn c s xem
xột tỡnh hỡnh chung c a n n kinh t v tỡnh hỡnh th c t t i doanh nghi p.
2.2. Theo th i gian huy ủ ng v s d ng v n

Theo cỏch phõn lo i ny ngu n v n c a doanh nghi p ủ c chia thnh
ngu n v n th ng xuyờn v ngu n v n t m th i.
2.2.1. Ngu n v n th ng xuyờn

KI L

Bao g m v n ch s h u v cỏc kho n vay di h n. õy l ngu n v n cú
tớnh ch t &n ủ nh v di h n m doanh nghi p cú th s d ng. Ngu n v n ny
dnh cho vi c ủ u t mua s m TSC v m t b ph n TSL t i thi u th ng
xuyờn c n thi t cho ho t ủ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
2.2.2. Ngu n v n t m th i

Ngu n v n t m th i l ngu n v n cú tớnh ch t ng n h n (d i m t nm)
m doanh nghi p cú th s d ng ủ ủỏp "ng nhu c u v v n cú tớnh ch t t m
th i, b t th ng phỏt sinh trong ho t ủ ng s n xu t kinh doanh c a doanh


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄ
N ÑIEÄ
N TÖÛTRÖÏC TUYEÁ
N
nghi p. Ngu n v n này bao g m các kho n vay ng n h n ngân hàng, các t&
ch"c tín d ng, các kho n n ng n h n khác.
Mô hình ngu n v n c a doanh nghi p theo cách phân lo i này:
N ng n h n

OBO
OKS
.CO
M

TSLĐ

Ngu n v n t m th i

N dài h n

TSCĐ

V n ch s h u

Ngu n v n thư ng
xuyên

Vi c phân lo i ngu n v n theo cách này s- giúp cho các nhà qu n
lý có ñi u ki n thu n l i trong vi c huy ñ ng v n m t cách phù h p v i
th i gian s d ng, ñáp "ng ñ y ñ k p th i v n s n xu t kinh doanh và
góp ph n nâng cao hi u qu s

d ng v n trong doanh nghi p. Hơn n a

cách phân lo i này còn giúp các nhà qu n lý doanh nghi p l p các k
ho ch tài chính hình thành nên nh ng d ñ nh v t& ch"c l a ch n ngu n
v n và quy mô thích h p cho t ng ngu n v n ñó, t& ch"c s
ñ t hi u qu cao.

d ng v n

2.3. Theo ph m vi huy ñ ng v n

V i cách phân lo i này ngu n v n c a doanh nghi p ñư c chia thành
hai ngu n.

2.3.1 Ngu n v n bên trong doanh nghi p

KI L

Là ngu n v n có th huy ñ ng ñư c t ho t ñ ng c a b n thân doanh
nghi p, bao g m: v n ch s h u, ti n kh u hao TSCĐ, l i nhu n ñ l i, các
kho n d tr , d phòng, các kho n thu t như ng bán thanh lý TSCĐ. Dư i ñây
ta xem xét m t s ngu n hình thành nên ngu n v n bên trong.
+ Ngu n v n ch s h u: huy ñ ng t s v n thu c quy n s h u c a
doanh nghi p.

+ Qu0 kh u hao: ñ bù ñ p TSCĐ b hao mòn trong qúa trình s n xu t
kinh doanh, doanh nghi p ph i chuy n d ch d n ph n giá tr hao mòn ñó vào giá


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
tr s n ph,m s n xu t trong kỳ g i là kh u hao TSCĐ. B ph n giá tr hao mòn
đó đư c chuy n d ch vào giá tr s n ph,m đư c coi là m t y u t chi phí s n
xu t s n ph,m đư c bi u hi n dư i hình th"c ti n t g i là ti n kh u hao TSCĐ.

OBO
OKS
.CO
M

Sau khi s n ph,m hàng hố đư c tiêu th , s ti n kh u hao đư c tích lu0 l i hình
thành qu0 kh u hao TSCĐ c a doanh nghi p. Qu0 kh u hao TSCĐ là m t
ngu n tài chính quan tr ng đ tái s n xu t gi n đơn và tái s n xu t m r ng
trong doanh nghi p. Trên th c t khi chưa có nhu c u mua s m TSCĐ các doanh
nghi p cũng có th s d ng linh ho t qu0 này đ đáp "ng nhu c u kinh doanh
c a mình.

+ L i nhu n đ l i đ tái đ u tư: khi doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh
có hi u qu thì ph n l i nhu n thu đư c có th đư c trích ra m t ph n đ tái đ u
tư nh#m m r ng ho t đ ng kinh doanh.

2.3.2. Ngu n v n bên ngồi doanh nghi p

Là ngu n v n mà doanh nghi p có th huy đ ng t bên ngồi đáp "ng
nhu c u s n xu t kinh doanh c a đơn v mình. Ngu n v n này bao g m: ngu n
v n liên doanh, liên k t, v n vay ngân hàng và các t& ch"c tín d ng, phát hành
trái phi u và các kho n n khác...

Dư i đây ta xem xét m t s ngu n hình thành nên ngu n v n bên ngồi
c a doanh nghi p

+ T ho t đ ng liên doanh, liên k t: ngu n v n liên k t là nh ng ngu n
đóng góp theo t' l c a các ch đ u tư đ cùng th c hi n m t q trình kinh
doanh do mình th c hi n và cùng chia l i nhu n. Vi c góp v n liên k t có th
nhi u ngu n khác nhau tuỳ theo t ng lo i hình doanh

KI L

đư c hình thành t

nghi p: có th là liên k t gi a ngu n v n c a nhà nư c do doanh nghi p nhà
nư c qu n lý v i ngu n v n t có c a các t& ch"c và cá nhân trong hay ngồi
nư c khơng ph thu c khu v c nhà nư c, gi a ngu n v n nhà nư c do doanh
nghi p này qu n lý v i ngu n v n c a nhà nư c do doanh nghi p khác qu n
lý.... Hình th"c góp v n này thích h p v i các q trình kinh doanh có quy mơ
l n hay m t mình doanh nghi p khơng th có đ v n th c hi n đư c t& ch"c
kinh doanh và qu n lý v n.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
+ T ngu n v n tớn d ng: l cỏc kho n v n m doanh nghi p cú th vay
di h n c a cỏc ngõn hng thng m i, cụng ty ti chớnh, cụng ty b o hi m, ho c
cỏc t& ch"c ti chớnh trung gian khỏc.

OBO
OKS
.CO
M

+ T phỏt hnh trỏi phi u: doanh nghi p cú th huy ủ ng v n cho ho t
ủ ng kinh doanh thụng qua vi c phỏt hnh trỏi phi u. Hỡnh th"c ny giỳp cho
doanh nghi p th c hi n vay v n trung v di h n qua th tr ng v i m t kh i
l ng l n.

i v i ngu n v n bờn ngoi, m%i hỡnh th"c huy ủ ng v n ủ u cú nh ng
u ủi m v nh c ủi m nh t ủ nh. Vớ d : huy ủ ng v n bờn ngoi b#ng hỡnh
th"c vay di h n ngõn hng, cỏc t& ch"c kinh t khỏc v phỏt hnh trỏi phi u cú
nh ng u ủi m l: t o cho doanh nghi p m t c c u t& ch"c linh ho t hn, chi
phớ s d ng v n cú gi i h n nờn trong tr ng h p doanh nghi p ủ t m"c doanh
l i cao thỡ khụng ph i san s1 ph n l i nhu n ủú. Nhng bờn c nh ủú, n u doanh
nghi p s d ng v n kộm hi u qu ho c b i c nh n n kinh t thay ủ&i b t l i cho
doanh nghi p thỡ n vay tr thnh gỏnh n ng v doanh nghi p ph i ch u r i ro
l n.

Nh v y doanh nghi p c n ph i l a ch n sao cho cú hi u qu kinh t
mang l i l l n nh t, chi phớ s d ng v n l th p nh t. Doanh nghi p c n nh n
th y u ủi m l n c a vi c huy ủ ng v n t bờn ngoi l t o cho doanh nghi p
m t c c u t& ch"c linh ho t hn. S d ng ủũn b,y ti chớnh l ủ khu ch ủ i
doanh l i v n ch s h u n u nh ho t ủ ng s n xu t kinh doanh cú hi u qu .
M"c doanh l i ủ t ủ c cao hn chi phớ s d ng v n thỡ vi c huy ủ ng v n t

KI L

bờn ngoi s- cng giỳp cho doanh nghi p cú ủi u ki n phỏt tri n nhanh hn.
T vi c nghiờn c"u cỏc phng phỏp phõn lo i ngu n v n kinh doanh
cho th y: m t m t cỏc doanh nghi p c n t p trung tng c ng t& ch"c qu n lý
v s d ng cú hi u qu ngu n v n hi n cú, m t khỏc c n ph i ch ủ ng khai
thỏc cỏc ngu n v n ủỏp "ng cho nhu c u s n xu t kinh doanh.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
II. S

C N THI T PH I NNG CAO HI U QU

T

CH C, S

D NG V N KIN DOANH TRONG N N KINH T TH TR NG
1. Cỏc ch tiờu ủỏnh giỏ hi u qu s

d!ng v n kinh doanh c a

OBO
OKS
.CO
M

doanh nghi p
M c ủớch cao nh t c a cỏc doanh nghi p trong n n kinh t th tr ng l
l i nhu n. Mu n v y cỏc doanh nghi p ph i khai thỏc tri t ủ m i ngu n l c s2n
cú l vi c nõng cao hi u qu s d ng v n, ủõy l yờu c u b t bu c ủ i v i cỏc
doanh nghi p. ủ t ủ c ủi u ủú cỏc doanh nghi p c n cú m t h th ng ch/
tiờu ủỏnh giỏ hi u qu s d ng v n b o ủ m ph n ỏnh v ủỏnh giỏ ủ c hi u qu
kinh doanh c a doanh nghi p.

Cỏc s li u ủ c dựng ủ phõn tớch v ủỏnh giỏ ch y u l y t cỏc bỏo cỏo
ti chớnh nh b ng cõn ủ i k toỏn v bỏo cỏo k t qu ho t ủ ng kinh doanh.
ủỏnh giỏ hi u qu s d ng v n, ng i ta th ng s d ng cỏc ch/ tiờu sau:
1.1. Cỏc ch tiờu ph n ỏnh k t c u ngu n v n c a doanh nghi p
T&ng s n

H s n

=

T&ng ngu n v n c a doanh nghi p

Ch/ tiờu ny ph n ỏnh t' l n trong t&ng ngu n v n c a doanh nghi p
N di h n

H s n di h n =

T&ng s v n c a doanh nghi p

Ch/ tiờu ny ph n ỏnh trong s v n vay di h n c a doanh nghi p thỡ

KI L

ph n v n vay di h n c a doanh nghi p l bao nhiờu.

H s v n ch s h u =

V n ch s h u
= 1- H s n
T&ng s v n c a doanh nghi p

Ch/ tiờu ny ph n ỏnh trong t&ng s v n c a doanh nghi p thỡ ph n v n
gúp c a ch s h u l bao nhiờu.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
H s n , h s v n ch s h u l hai t' s quan tr ng nh t ph n ỏnh c
c u ngu n v n. Qua vi c nghiờn c"u hai ch/ tiờu ny ta th y ủ c m"c ủ ủ c
l p hay m"c ủ t ti tr c a doanh nghi p ủụớ v i v n kinh doanh c a mỡnh. T'

OBO
OKS
.CO
M

su t t ti tr cng l n ch"ng t doanh nghi p cú nhi u v n t cú, cú tớnh ủ c
l p cao v i cỏc ch n , do ủú khụng b rng bu c ho c b s"c ộp c a cỏc kho n
n vay. Nhng khi h s n cao thỡ doanh nghi p l i cú l i ớch vỡ ủ c s d ng
m t l ng ti s n l n m ch/ ủ u t m t l ng nh v cỏc nh ti chớnh s d ng
nú nh m t chớnh sỏch ti chớnh ủ gia tng l i nhu n.

Qua ủú ta th y ủ c vi c phõn tớch cỏc h s k t c u ngu n v n l m t
v n ủ cú ý ngha h t s"c quan tr ng, nú giỳp cho ng i qu n lý doanh nghi p
ủỏnh gớa ủ c tỡnh hỡnh ti chớnh c a doanh nghi p ủ t ủú cú quy t ủ nh ủỳng
ủ n cú nờn ti p t c ủ u t hay thu h3p ủ u t, ủ ng th i cú k ho ch cho vi c t&
ch"c huy ủ ng v s d ng v n s n xu t kinh doanh.

1.2. Cỏc ch tiờu ph n ỏnh hi u qu v n s n xu t kinh doanh
õy l cỏc h s ho t ủ ng cú tỏc d ng ủo l ng xem kh nng khai thỏc
s d ng v n s n xu t kinh doanh nh th no. C th l cỏc ch/ s ny ủ c xỏc
ủ nh gi a vi c so sỏnh gi a doanh thu v i vi c b v n vo kinh doanh dớ cỏc
ti s n khỏc nhau.

1.2.1. S vũng quay hng t n kho

S vũng quay hng t n kho l s l n m hng hoỏ t n kho bỡnh quõn luõn
chuy n trong k. S vũng quay hng t n kho cng cao thỡ vi c kinh doanh ủ c
ủỏnh giỏ cng t t, b i l- doanh nghi p ch/ ủ u t cho hng t n kho th p nhng

th"c:

KI L

v)n ủ t ủ c doanh s cao. S vũng quay hng t n kho ủ c xỏc ủ nh theo cụng

Giỏ v n hng bỏn

S vũng quay =
hng t n kho

Hng t n kho bỡnh quõn

(N u tr ng h p khụng cú giỏ v n hng bỏn thỡ cú th thay th b ng
doanh thu thu n t ho t ủ ng s n xu t kinh doanh . Khi ủú thụng tin v vũng
quay hng t n kho s- cú ch t l ng kộm hn.)


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
1.2.2. Vũng quay cỏc kho n ph i thu
Ph n ỏnh t c ủ chuy n ủ&i cỏc kho n ph i thu thnh ti n m t c a doanh
nghi p v ủ c xỏc ủ nh theo cụng th"c:

OBO
OKS
.CO
M

Doanh thu thu n
Vũng quay cỏc =
kho n ph i thu

S d bỡnh quõn cỏc kho n ph i thu

S d bỡnh quõn cỏc kho n ph i thu ủ c tớnh b ng phng phỏp bỡnh
quõn cỏc kho n ph i thu trờn b ng cõn ủ i k toỏn. Doanh thu thu n ủ c tớnh
ủõy chớnh l t&ng doanh thu thu n c a c ba lo i ho t ủ ng ( ho t ủ ng s n xu t
kinh doanh, ho t ủ ng ti chớnh, ho t ủ ng b t th ng)

Vũng quay cng l n ch"ng t t c ủ thu h i cỏc kho n thu nhanh l t t, vỡ
doanh nghi p khụng ph i ủ u t nhi u vo cỏc kho n ph i thu (khụng ph i c p
tớn d ng cho khỏch).

1.2.3. K thu ti n trung bỡnh

K thu ti n trung bỡnh ph n ỏnh s ngy c n thi t ủ thu ủ c cỏc kho n
ph i thu (s ngy c a m t vũng quay cỏc kho n ph i thu) . Vũng quay cỏc kho n
ph i thu cng l n thỡ k thu ti n trung bỡnh cng nh v ng c l i. K thu ti n
trung bỡnh ủ c xỏc ủ nh theo cụng th"c:

360

K thu ti n trung bỡnh =

Vũng quay cỏc kho n ph i thu

Tuy nhiờn trong nhi u tr ng h p k thu ti n trung bỡnh cao hay th p

KI L

cha th cú k t lu n ch c ch n, m cũn ph i xem xột l i cỏc m c tiờu v chớnh
sỏch c a doanh nghi p nh: m c tiờu m r ng th tr ng, chớnh sỏch tớn d ng
c a doanh nghi p. M t khỏc dự ch/ tiờu ny cú th ủỏnh giỏ l kh quan thỡ
doanh nghi p c n ph i phõn tớch k0 hn vỡ t m quan tr ng c a nú v k0 thu t
tớnh toỏn ủó che d u ủi cỏc khuy t t t trong vi c qu n tr cỏc kho n ph i thu.
1.2.4. Vũng quay v n lu ủ ng
Vũng quay v n lu ủ ng ph n ỏnh trong k v n lu ủ ng quay ủ c m y
vũng. Cụng th"c xỏc ủ nh nh sau:


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N

Doanh thu thu n
Vũng quay v n lu ủ ng =

OBO
OKS
.CO
M

V n lu ủ ng bỡnh quõn
Vi c tng vũng quay v n lu ủ ng cú ý ngha l n ủ i v i doanh nghi p.
Nú cú th giỳp cho doanh nghi p gi m ủ c v n lu ủ ng c n thi t trong s n
xu t kinh doanh, gi m s l ng v n vay ho c cú th m r ng quy mụ s n xu t
kinh doanh trờn c s v n hi n cú.

1.2.5. Hi u su t s d ng v n c ủ nh

Hi u su t s d ng v n c ủ nh ủo l ng vi c s d ng v n c ủ nh nh th
no. Nú ph n ỏnh m t ủ ng v n c ủ nh t o ra bao nhiờu ủ ng doanh thu
thu n.Cụng th"c xỏc ủ nh:

Doanh thu thu n

Hi u su t s d ng v n c ủ nh =

V n c ủ nh bỡnh quõn

1.2.6. Vũng quay ton b v n

Ch/ tiờu ny ph n ỏnh v n c a doanh nghi p trong m t k quay ủ c bao
nhiờu vũng.Qua ch/ tiờu ny ta cú th ủỏnh giỏ ủ c kh nng s d ng ti s n
c a doanh nghi p ho c doanh thu thu n ủ c sinh ra t ti s n m doanh nghi p
ủó ủ u t. Cụng th"c xỏc ủ nh:

Doanh thu thu n

KI L

Vũng quay v n kinh doanh =

V n kinh doanh bỡnh quõn.

Núi chung vũng quay cng l n th hi n hi u qu cng cao.
1.3. Cỏc ch tiờu sinh l i
Cỏc ch/ tiờu sinh l i luụn ủ c cỏc nh qu n tr ti chớnh quan tõm. õy
chớnh l c s quan tr ng ủ ủỏnh giỏ k t qu ho t ủ ng s n xu t kinh doanh
trong m t k nh t ủ nh,l ủỏp s sau cựng c a hi u qu kinh doanh v cũn l
m t lu n c" quan tr ng ủ cỏc nh ho ch ủ nh ủa ra cỏc quy t ủ nh ti chớnh
trong tng lai. Cỏc ch/ tiờu sinh l i cú nhi u d ng.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
1.3.1. T su t l i nhu n v n kinh doanh
T' su t l i nhu n v n kinh doanh l ch/ tiờu ủo l ng m"c sinh l i c a
ủ ng v n. Cng nh ch/ tiờu t' su t l i nhu n trờn doanh thu, ng i ta th ng

OBO
OKS
.CO
M

tớnh riờng r- m i quan h tr c thu v l i nhu n sau thu v i v n kinh doanh.
L i nhu n tr c thu .

T' su t l i nhu n tr c =
thu v n kinh doanh

V n kinh doanh bỡnh quõn
L i nhu n sau thu

T' su t l i nhu n sau =
thu v n kinh doanh

(*)

V n kinh doanh bỡnh quõn

Trong hai ch/ tiờu trờn thỡ ch/ tiờu t' su t l i nhu n sau thu v n kinh
doanh ủ c cỏc nh qu n tr ti chớnh s d ng nhi u hn, b i l- nú ph n ỏnh s
l i nhu n cũn l i, (sau khi ủó tr lói vay ngõn hng v th c hi n ngha v ủ i v i
nh n c), ủ c sinh ra do s d ng bỡnh quõn m t ủ ng v n kinh doanh
T cụng th"c (*) ta cú th bi n ủ&i l i nh sau:
T' su t l i nhu n
sau thu

nhu n

sau

v n kinh = thu

doanh

x

Doanh thu thu n

Ho c cú th vi t:
T' su t l i nhu n
sau thu
doanh

L i

v n kinh =

Doanh thu thu n

V n kinh doanh bỡnh quõn

T' su t l i nhu n sau
thu trờn doanh thu

x

Vũng quay ton
b v n

KI L

1.3.2. T su t l i nhu n v n ch s h u

M c tiờu ho t ủ ng c a doanh nghi p l t o ra l i nhu n rũng cho cỏc ch
nhõn c a doanh nghi p ủú. Doanh l i v n ch s h u l ch/ tiờu ủỏnh giỏ m"c ủ
th c hi n c a m c tiờu ny. Cụng th"c tớnh ủ c xỏc ủ nh nh sau:
T' su t l i nhu n;sau thu v n ch s h u =

(**)

tỡm hi u nguyờn nhõn d)n ủ n t' su t l i nhu n v n ch s h u cao
hay th p b#ng vi c phõn tớch cụng th"c (**) nh sau:


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N

T' su t l i nhu n
sau thu v n ch

L i nhu n sau

Doanh

thu

thu n

=

s h u

x

V n

kinh

doanh

bỡnh

sau thu v n ch

T'
=

s h u

su t

l i

nhu n sau thu
trờn doanh thu

x

Vũng

quay

ton b v n

kinh

doanh

bỡnh

V n

ch

s

h u

quõn

T' su t l i nhu n

V n

quõn

x

OBO
OKS
.CO
M

Doanh thu thu n

thu

1

x
1-H s n

2. M"t s phng h#ng bi n phỏp ch y u nh$m nõng cao hi u qu
t% ch&c v s d!ng v n kinh doanh trong doanh nghi p

T& ch"c huy ủ ng v s d ng v n kinh doanh trong doanh nghi p cú m i
quan h ch t ch- v tỏc ủ ng qua l i l)n nhau. N u t& ch"c ủ m b o, ủ y ủ , k p
th i v n thỡ quỏ trỡnh s n xu t kinh doanh m i di*n ra liờn t c v thu n l i.
Ng c l i n u s d ng v n cú hi u qu thỡ vi c t& ch"c, cung "ng v n cho s n
xu t kinh doanh m i d* dng. Do ủú vi c nõng cao hi u qu t& ch"c v s d ng
v n kinh doanh tr thnh m t v n ủ quan tr ng hng ủ u c a mo doanh
nghi p.

2.1. Nh ng nhõn t

nh h ng ủ n vi c t ch c v s d ng v n

Vi c t& ch"c v s d ng v n kinh doanh trong doanh nghi p ch u nh

KI L

hu ng b i nh ng nhõn t khỏc nhau. phỏt huy nh ng nhõn t tớch c c, h n
ch nh ng nhõn t tiờu c c tỏc ủ ng vo quỏ trỡnh t& ch"c v s d ng v n c a
doanh nghi p, nh t thi t ng i qu n lý doanh nghi p ph i n m b t ủ c nh ng
nhõn t tỏc ủ ng ủú.

2.1.1.Nh ng nhõn t ch y u nh hu ng ủ n vi c t ch c v n kinh doanh
V n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ủ c hỡnh thnh t hai ngu n:
ngu n v n bờn trong v ngu n v n bờn ngoi doanh nghi p. do ủú vi c t& ch"c
v n cng ch u nh h ng ch y u c a hai ngu n v n ny.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
- Ngu n v n bờn trong doanh nghi p bao g m: ti n kh u hao ti s n c
ủ nh, l i nhu n ủ l i ủ tỏi ủ u t, cỏc kho n d tr d phũng. Ngoi ra, cũn cú
cỏc kho n thu ủ c t nh ng bỏn, thanh lý ti s n c ủ nh. Ngu n v n bờn

OBO
OKS
.CO
M

trong v i l i th r t l n l doanh nghi p ủ c quy n ch ủ ng s d ng m t cỏch
linh ho t m khụng ph i ch u chi phớ s d ng v n. Vỡ th , n u doanh nghi p t&
ch"c khai thỏc tri t ủ ngu n v n bờn trong s- v a t o m t l ng v n cung "ng
cho nhu c u s n xu t kinh doanh l i v a gi m ủ c kho n chi phớ s d ng v n
do ph i ủi vay t bờn ngoi, ủ ng th i nõng cao ủ c hi u qu ủ ng v n hi n
cú.

- Ngu n v n bờn ngoi doanh nghi p bao g m: vay ngõn hng v cỏc t&
ch"c kinh t khỏc, phỏt hnh trỏi phi u, n ng i cung c p v cỏc kho n n
khỏc. Trong n n kinh t th tr ng, ngoi v n ch s h u thỡ s v n doanh
nghi p huy ủ ng t bờn ngoi ngy cng chi m t' tr ng l n trong t&ng s v n
kinh doanh huy ủ ng c a doanh nghi p. Vi c t& ch"c huy ủ ng v n t ngu n
v n bờn ngoi khụng nh ng ủỏp "ng k p th i v n cho s n xu t kinh doanh v i
s l ng l n m cũn t o cho doanh nghi p m t c c u v n linh ho t hn.
Tuy nhiờn vi c l a ch n cõn nh c hỡnh th"c thu hỳt v n tớch c c l i l
nhõn t quy t ủ nh tr c ti p ủ n hi u qu cụng tỏc t& ch"c v n. N u doanh
nghi p xỏc ủ nh chớnh xỏc nhu c u, l a ch n phng ỏn ủ u th v n cú hi u
qu , tỡm ủ c ngu n ti tr thớch "ng s- mang ủ n thnh cụng cho doanh
nghi p. Ng c l i, n vay s- l gỏnh n ng r i ro ủ i v i doanh nghi p.

doanh

KI L

2.1.2. Nh ng nhõn t ch y u nh h ng ủ n hi u qu s d ng v n kinh

V n trong quỏ trỡnh ho t ủ ng s n xu t kinh doanh v n ủ ng liờn t c,
chuy n t hỡnh thỏi ny sang hỡnh thỏi khỏc. T i m t th i ủi m v n t n t i d i
nhi u hỡnh thỏi khỏc nhau. Trong quỏ trỡnh v n ủ ng ủú, v n s n xu t kinh
doanh ch u s tỏc ủ ng b i nhi u nhõn t lm nh h ng ủ n hi u qu s d ng
v n c a doanh nghi p.

Xột v m t khỏch quan, hi u qu s d ng v n s n xu t kinh doanh c a
doanh nghi p ch u nh h ng b i m t s nhõn t .


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Các nhân t khách quan
• Mơi trư ng kinh doanh:
Doanh nghi p là m t cơ th s ng, t n t i và phát tri n trong m i quan h

OBO
OKS
.CO
M

qua l i v i mơi trư ng xung quanh.
- Mơi trư ng kinh t :

M t doanh nghi p khi tham gia vào th trư ng ln g n li n ho t đ ng s n
xu t kinh doanh c a mình v i s v n đ ng c a n n kinh t . Khi n n kinh t có
bi n đ ng thì ho t đ ng c a doanh nghi p cũng b nh hư ng. Do v y m i nhân
t có tác đ ng đ n vi c t& ch"c và huy đ ng v n t bên ngồi đ u nh hư ng
đ n hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p. Nh ng tác đ ng đó có th x y ra
khi n n kinh t có l m phát, s"c ép c a mơi trư ng c nh tranh gay g t, nh ng r i
ro mang tính h th ng mà doanh nghi p khơng tránh kh i. Các nhân t này
m t m"c đ nào đó tác đ ng tr c ti p ho c gián ti p lên ho t đ ng s n xu t kinh
doanh, đ n cơng tác qu n lý và hi u qu s d ng v n t i doanh nghi p.
- Mơi trư ng Chính tr -Văn hố- Xã h i:

Ch đ chính tr quy t đ nh nhi u đ n cơ ch qu n lý kinh t , các y u t
văn hố, xã h i như phong t c t p qn, thói quen, s thích.... là nh ng đ c
trưng c a đ i tư ng ph c v c a doanh nghi p do đó gây nh hư ng l n đ n
ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
- Mơi trư ng pháp lý:

Là h th ng các ch trương chính sách, h th ng pháp lu t tác đ ng đ n
ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.

KI L

Nhà nư c, b#ng lu t pháp và h th ng các chính sách kinh t , th c hi n
ch"c năng qu n lý và đi u ti t các ngu n l c trong n n kinh t . Qua đó các
chính sách khuy n khích đ u tư và nh ng ưu đãi v thu , v v n đã th c s đem
l i cho các doanh nghi p m t mơi trư ng kinh doanh &n đ nh và sơi đ ng. Vì
v y, đ"ng trư c quy t đ nh v đ u tư tài chính doanh nghi p ln ph i tn th
các chính sách kinh t c a nhà nư c.
- Mơi trư ng k0 thu t cơng ngh :


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Ngày nay ti n b khoa h c cơng ngh phát tri n khơng ng ng, vi c áp
d ng nh ng thành t u đ t đư c vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh có vai trò vơ
cùng quan tr ng. Làn sóng chuy n giao cơng ngh đã tr nên tồn c u hố, t o

OBO
OKS
.CO
M

đi u ki n cho các doanh nghi p nâng cao trình đ c a mình.
- Mơi trư ng t nhiên:

Là tồn b các y u t t nhiên tác đ ng đ n doanh nghi p như th i ti t,
khí h u... Khoa h c ngày càng phát tri n thì con ngư i càng nh n th"c đư c
r#ng h là b ph n khơng th tách r i c a t nhiên. Các đi u ki n làm vi c trong
mơi trư ng t nhiên phù h p s- làm tăng năng su t lao đ ng và tăng hi u qu
cơng vi c.

M t khác, đi u ki n t nhiên phù h p còn tác đ ng đ n các ho t đ ng
kinh t và cơ s v t ch t c a doanh nghi p. Tính th i v , thiên tai, lũ l t... gây
khó khăn cho r t nhi u doanh nghi p và nh hư ng đ n hi u qu s d ng v n
c a doanh nghi p.
* Th trư ng:

4 đây nhân t th trư ng đư c xem xét trên các khía c nh như giá c ,
cung c u và c nh tranh.

- C nh tranh: Cơ ch th trư ng là cơ ch c a c nh tranh gay g t. B t c"
doanh nghi p nào mu n t n t i và phát tri n cũng đ u ph i đ"ng v ng và t o ưu
th trong c nh tranh v i các đ i th khác trên th trư ng.

- Giá c : Đây là nhân t doanh nghi p quy t đ nh nhưng l i ph thu c vào
m"c giá chung trên th trư ng. Doanh nghi p đ nh giá thì ph i căn c" vào m"c

KI L

giá thành và m"c giá chung. S bi n đ ng c a giá trên th trư ng có th có tác
đ ng r t l n đ n tình hình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
- Cung c u: doanh nghi p ph i xác đ nh m"c c u trên th trư ng cũng như
m"c cung đ có th l a ch n phương án t i ưu tránh tình tr ng s d ng v n
khơng hi u qu .

Các nhân t ch quan

* Ngành ngh kinh doanh.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Đây là đi m xu t phát c a doanh nghi p, có đ nh hư ng phát tri n trong
su t q trình t n t i. M t ngành ngh kinh doanh đã đư c l a ch n bu c ngư i
qu n lý ph i gi i quy t nh ng v n đ như:

OBO
OKS
.CO
M

- Cơ c u tài s n, m"c đ hi n đ i c a tài s n.
- Cơ c u v n, quy mơ v n, kh năng tài chính c a doanh nghi p
- Ngu n tài tr cũng như lĩnh v c đ u tư.
* Trình đ qu n lý t& ch"c s n xu t.

- Trình đ t& ch"c qu n lý c a lãnh đ o: vai trò c a ngư i lãnh đ o trong
s n xu t kinh doanh là r t quan tr ng, th hi n

s k t h p m t cách t i ưu và

hài hồ gi a các y u t c a q trình s n xu t kinh doanh nh#m gi m nh ng chi
phí khơng c n thi t, đ ng th i n m b t các cơ h i kinh doanh đem l i cho doanh
nghi p s tăng trư ng và phát tri n.

- Trình đ tay ngh c a ngư i lao đ ng: th hi n

kh năng t tìm tòi

sáng t o trong cơng vi c, tăng năng su t lao đ ng... Đây là đ i tư ng tr c ti p s
d ng v n c a doanh nghi p quy t đ nh ph n l n hi u qu trong s d ng v n.
- Trình đ t& ch"c ho t đ ng kinh doanh: đây cũng là m t y u t có nh
hư ng tr c ti p. Ch/ trên cơ s t& ch"c ho t đ ng kinh doanh có hi u qu m i
đem l i nh ng k t qu đáng khích l .

- Trình đ qu n lý và s d ng các ngu n v n: Đây là nhân t

nh hư ng

tr c ti p đ n hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p. Cơng c ch y u đ qu n
lý các ngu n tài chính là h th ng k tốn tài chính. N u cơng tác k tốn đư c
th c hi n khơng t t s- d)n đ n m t mát, chi m d ng, s d ng khơng đúng m c

KI L

đích... gây lãng phí tài s n đ ng th i có th gây ra các t n n tham ơ, h i l , tiêu
c c... là các căn b nh xã h i thư ng g p trong cơ ch hi n nay.
* Tính kh thi c a d án đ u tư:
Vi c l a ch n d án đ u tư có nh hư ng khơng nh đ n hi u qu s
d ng v n. N u doanh nghi p có d án đ u tư kh thi, s n xu t ra các s n ph,m
d ch v có ch t lư ng t t, giá thành th p thì doanh nghi p s- s m thu h i đư c
v n và có lãi. Ngư c l i khi khơng tiêu th đư c s n ph,m, doanh nghi p s- b "
đ ng v n, nh hư ng tiêu c c đ n hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
* Cơ c u v n đ u tư:
Vi c đ u tư vào nh ng tài s n khơng phù h p s- d)n đ n tình tr ng v n b
" đ ng, gây ra tình tr ng lãng phí v n, gi m vòng quay c a v n, hi u qu s

OBO
OKS
.CO
M

d ng v n c a doanh nghi p r t th p.
Trên đây là nh ng ngun nhân ch y u làm nh hư ng đ n hi u qu s
d ng v n c a doanh nghi p, ngồi ra còn có nh ng ngun nhân khác tuỳ thu c
vào đi u ki n kinh doanh c th c a t ng doanh nghi p. N m b t đư cc ác nhân
t này s- giúp cho doanh nghi p k p th i đưa ra gi i pháp h u hi u nh#m h n
ch t i đa nh hư ng tiêu c c c a chúng t i ho t đ ng c a doanh nghi p, t đó
nâng cao hơn n a hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.

2.2. M t s phương hư ng bi n pháp cơ b n nh m nâng cao hi u qu
t ch c và s d ng v n kinh doanh trong doanh nghi p

Nh#m cung "ng đ y đ và k p th i v n cho ho t đ ng s n xu t kinh
doanh và khơng ng ng nâng cao hi u qu s d ng v n, các doanh nghi p c n
th c hi n m t s bi n pháp cơ b n sau:

- M t là: L a ch n đúng phương án s n xu t kinh doanh. Hi u qu s
d ng v n ch/ đ t đư c khi doanh nghi p có kh năng s n xu t và tiêu th s n
ph,m. Trong n n kinh t th trư ng, quy mơ và tính ch t kinh doanh khơng ph i
do ch quan doanh nghi p quy t đ nh mà kh năng nh n bi t, d đốn th i cơ là
m t trong các y u t quy t đ nh s thành b i trong s n xu t kinh doanh.
Vì v y v n đ đ u tiên có tính ch t quy t đ nh hi u qu kinh doanh, hi u
qu s d ng v n là ph i l a ch n đúng phương án s n xu t kinh doanh. Các

KI L

phương án này ph i d a trên cơ s ti p c n th trư ng, xu t phát t nhu c u th
trư ng. Có như v y s n ph,m làm ra m i có th tiêu th đư c, doanh nghi p
m i nâng cao đư c hi u qu kinh doanh, hi u qu s d ng v n.
- Hai là: Xác đ nh chính xác nhu c u v n t i thi u c n thi t cho ho t đ ng
s n xu t kinh doanh . Vi c xác đ nh nhu c u v n c n thi t cho ho t đ ng s n
xu t kinh doanh là m t v n đ khơng kém ph n quan tr ng. Nó giúp cho doanh
nghi p tránh đư c tình tr ng thi u v n gây gián đo n, nh hư ng đ n q trình
s n xu t kinh doanh ho c ph i đi vay ngồi v i lãi su t vao, đ ng th i cũng


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
tránh đư c tình tr ng " đ ng v n, khơng phát huy đư c hi u qu kinh t cho
doanh nghi p.
- Ba là: Huy đ ng và đ u tư v n đúng đ n. L a ch n các hình th"c thu

OBO
OKS
.CO
M

hút v n tích c c, tri t đ khai thác ngu n v n trong n i b doanh nghi p, đáp
"ng k p th i v n cho s n xu t kinh doanh và gi m đư c chi phí s d ng v n cho
doanh nghi p. C n tránh tình tr ng v n t n t i dư i hình thái tài s n khơng c n
s d ng, v t tư hàng hố kém ph,m ch t trong khi doanh nghi p ph i đi vay v i
lãi su t cao.

Trư c khi quy t đ nh đ u tư, doanh nghi p c n ph i cân nh c k0 t ngu n
tài tr v n đ u tư, th trư ng cung c p ngun v t li u và th trư ng tiêu th s n
ph,m đ đ m b o chi phí s d ng v n là th p nh t. Đ u tư đúng đ n vào thi t b
máy móc tiên ti n, hi n đ i, k t c u tài s n đ u tư h p lý cũng h n ch đư c nh
hư ng c a hao mòn vơ hình mà v)n đ t ch/ tiêu v năng su t và ch t lư ng.
- B n là: T& ch"c t t t cơng tác s n xu t đ n khâu tiêu th s n ph,m.
Doanh nghi p c n phân ph i nh p nhàng gi a các b ph n s n xu t, khơng
ng ng nâng cao năng su t lao đ ng và ch t lư ng s n ph,m. Tăng cư ng cơng
tác qu ng cáo, marketing nh#m m r ng th trư ng tiêu th , tăng vòng quay c a
v n. Đ làm t t các m c đích y, doanh nghi p ph i tăng cư ng qu n lý các y u
t c a q trình s n xu t kinh doanh, cũng như qu n lý t t v n c đ nh và v n
lưu đ ng

Năm là: Qu n lý ch t ch- các kho n v n. Làm t t cơng tác thanh tốn
cơng n , ch đ ng phòng ng a r i ro, h n ch tình tr ng b chi m d ng v n. B i

KI L

vì n u khơng qu n lý t t khi phát sinh nhu c u v v n thì doanh nghi p ph i đi
vay ngồi k ho ch, làm tăng chi phí s d ng v n mà l- ra khơng có. Đ ng th i
v n b chi m d ng cũng là m t r i ro khi tr thành n khó đòi, gây th t thốt,
khó khăn cho doanh nghi p. Chính vì v y doanh nghi p nên mua b o hi m, l p
qu0 d phòng tài chính đ có ngu n bù đ p khi v n b thi u h t.
- Sáu là: Tăng cư ng phát huy vai trò c a tài chính trong vi c s d ng
v n b#ng cách thư ng xun ki m tra tài chính và l p k ho ch đ i v i vi c s
d ng v n trong t t c các khâu t d tr , s n xu t đ n tiêu th s n ph,m và mua


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
s m ti s n c ủ nh. Theo do v ki m tra tỡnh hỡnh s n xu t kinh doanh trờn c
s& sỏch l)n th c t ủ ủa ra k ho ch s d ng v n h p lý v cú hi u qu .
Trờn ủõy l m t s bi n phỏp c b n nh#m nõng cao hi u qu s d ng v n

OBO
OKS
.CO
M

c a cỏc doanh nghi p núi chung. Tuy nhiờn, trờn th c t cú ủ c ủi m khỏc nhau
gi a cỏc doanh nghi p trong t ng ngnh v ton b n n kinh t , cỏc doanh
nghi p c n cn c" vo nh ng phng h ng v bi n phỏp chung ủ ủa ra cho
doanh nghi p mỡnh m t phng h ng c th sao cho phự h p v mang tớnh kh
thi nh t nh#m nõng vao hi u qu s d ng v n, ủ m b o tớnh linh ho t, sỏng t o,

KI L

ch ủ ng trong ho t ủ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×