Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng công thương đống đa

http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N

L I NểI U
N n kinh t Vi t Nam ủang trờn con ủ ng b c vo thiờn niờn k m i, con

OBO
OKS
.CO
M

ủ ng ủ i m i v h i nh p vo n n kinh t th gi i. S h i nh p ủú ủó khộp l i m t
th i k kinh t t cung t c p, phỏt tri n ch m ch p v l c h u. Nhỡn l i nh ng nm
qua, t c ủ ủ u t trong n n kinh t n c ta cú s tng tr ng m nh m thỳc ủ y
kinh t phỏt tri n cng nh c i thi n ủ i s ng xó h i. Trong ủú, khụng th khụng k
ủ n vai trũ c a cỏc Ngõn hng thng m i (NHTM) v i t cỏch l nh ti tr l n
cho cỏc d ỏn ủ u t, ủ c bi t l d ỏn trung v di h n. Ph i kh ng ủ nh r ng,ủ
ủ y m nh cụng cu c cụng nghi p hoỏ - hi n ủ i hoỏ ủ t n c nh m trỏnh nguy c

t!t h u ngy cng xa so v i cỏc n c khỏc, trong khi xu t phỏt ủi m c a chỳng ta
l i th p hn h" nhi u, ủũi h#i chỳng ta ph i cú s u tiờn v ủ u t chi u sõu, ủ c
bi t c n b sung m t l ng v n ủỏng k bao g$m v n ng%n h n v v n trung di
h n ủ ủ u t vo cỏc d ỏn cú kh nng tranh th ủi t%t, ủún ủ ucụng ngh .
Trong khi ủú, kh nng v v n t cú c a cỏc doanh nghi p r t h n ch , vi c
huy ủ ng v n c a cỏc doanh nghi p qua phỏt hnh c phi u, trỏi phi u cng r t khú
khn do th tr ng ch&ng khoỏn c a n c ta cũn ủang

giai ủo n s khai, ng i

dõn cũn cha quen thu c v tin t ng vo lo i hỡnh ủ u t ny. Do v y ủ cú th
ủỏp &ng nhu c u v v n trung di h n,cỏc doanh nghi p ch y u ủi vay cỏc t ch&c
ti chớnh trung gian trong ủú h th ng Ngõn hng thng m i (NHTM) l ngu$n

KI L

huy ủ ng v cung c p v n trung di h n ch y u cho n n kinh t .
V i t cỏch l trung tõm ti n t tớn d!ng c a n n kinh t , ủ phự h p v i xu
h ng ủa d ng hoỏ cỏc ho t ủ ng c a Ngõn hng nh m ph!c v! b sung v n lu
ủ ng v v n c ủ nh cho doanh nghi p, h th ng Ngõn hng thng m i Vi t Nam
cng ủó ch trng ủ y m nh ho t ủ ng tớn d!ng trung di h n ủ i v i cỏc doanh
nghi p thu c m"i thnh ph n kinh t bờn c nh ho t ủ ng ng%n h n truy n th ng.
Tuy nhiờn, cng nh m"i ho t ủ ng kinh doanh khỏc, ho t ủ ng tớn d!ng
cng ch&a ủ y r'y nh ng r i ro. Do ủ c thự kinh doanh tớn d!ng Ngõn hng l kinh


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
doanh ch y u d a vào ti n c a ngư i khác, kinh doanh qua tay ngư i khác nên r i
ro trong ho t đ ng tín d!ng cao hơn nhi u so v i các doanh nghi p vì nó v(a ph!
thu c vào k t qu kinh doanh c a chính b n thân Ngân hàng và v(a ph! thu c vào

OBO
OKS
.CO
M


k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. H u qu c a nó r t d) lan truy n trong c h
th ng Ngân hàng gây ra nh ng v! ho ng lo n và s!p đ c a hàng lo t Ngân hàng
cùng m t lo t h u qu nghiêm tr"ng khác v m"i m t kinh t , xã h i đ c bi t là
lòng tin c a ngư i dân vào s lãnh đ o c a chính ph b suy gi m. Trong th i gian
qua, nh ng m t mát to l n v ti n c a t p trung qua cơng tác tín d!ng đã là nh ng
h u qu đáng quan tâm. Nh t là trong vài năm g n đây, s lư ng d án đ u tư trung
– dài h n trong nư c và nư c ngồi ngày càng gia tăng, mang l i m t t l l i
nhu n đáng k trong t ng l i nhu n c a các Ngân hàng. Nhưng bên c nh đó cũng
khơng tránh kh#i m t s vư ng m%c sai sót trong q trình th c hi n cho vay các
d án đ c bi t là các d án đ u tư trung – dài h n.
V n đ đ t ra

đây là làm sao h n ch đư c r i ro cho ho t đ ng tín d!ng

c a Ngân hàng trong đi u ki n đ ti n t i cơng nghi p hố hi n đ i hố đ t nư c
thì vi c gia tăng s lư ng các d án đ u tư là đi u t t y u. Mu n v y thì nh ng d
án này ph i đ m b o ch t lư ng, t&c là ph i làm t t cơng tác chu n b đ u tư, trong
đó có vi c l p, th m đ nh và phê duy t d án. Chính vì v y, vai trò to l n c a cơng
tác th m đ nh tín d!ng d án đ u tư, đ c bi t là th m đ nh tài chính d án đ u tư là
khơng th ph nh n đư c.

KI L

Hơn n a, m t u c u có tính ngun t%c đ i v i Ngân hàng trong ho t đ ng
đ u tư tín d!ng là ph i xem xét, l a ch"n nh ng d án đ u tư th c s có hi u qu
v(a mang l i l i ích cho n n kinh t , v(a ph i đ m b o l i nhu n Ngân hàng, đ$ng
th i h n ch th p nh t r i ro và nâng cao hi u qu s* d!ng v n đ u tư. Cơng tác
th m đ nh d án đ u tư là cơng c! đ%c l c giúp các Ngân hàng th c hi n u c u
này.

V i ý nghĩa đó vi c th m đ nh d án đ u tư góp ph n c c kỳ quan tr"ng đ i
v i s thành b i trong ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng. Vì tính c p bách, t m


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
quan tr"ng c a cụng tỏc ny ủó t o cho em m t ni m say mờ h&ng thỳ ủi sõu vo
tỡm tũi nghiờn c&u. $ng th i, cú s t n tỡnh h ng d'n v nh ng ý ki n ủúng gúp
quý bỏu c a cụ giỏo T.S Nguy)n Thu Th o cựng s giỳp ủ-, ch. ủ o tr c ti p c a

OBO
OKS
.CO
M

cụ Nguy)n Mai Lan cỏn b phũng tớn d!ng thng nghi p ủó giỳp em hon thnh
lu n vn t t nghi p ủ ti Gi i phỏp nõng cao ch t l ng th m ủ nh ti chớnh
d ỏn ủ u t t i Ngõn hng Cụng thng ng a.

ti ủ c nghiờn c&u v hon thi n ngoi l i m ủ u, ph n k t lu n v
danh m!c ti li u tham kh o g$m nh ng n i dung sau:

Chng I:Th m ủ nh ti chớnh d ỏn ủ u t c a Ngõn hng thng m i
Chng II:Th c tr ng ch t l ng th m ủ nh ti chớnh d ỏn ủ u t t i
Ngõn hng Cụng thng ng a.

Chng III:Gi i phỏp nõng cao ch t l ng th m ủ nh ti chớnh d ỏn ủ u
t t i Ngõn hng Cụng thng ng a.

Do th i gian th c t p cú h n, ki n th&c th c t cha nhi u, trỡnh ủ lý lu n
v nng l c b n thõn cũn h n ch , lu n vn t t nghi p ny khụng trỏnh kh#i nh ng
thi u sút, em r t mong ủ c s giỳp ủ- c a cỏc th y cụ giỏo v cỏc b n ủ bi vi t

KI L

c a em ủ t k t qu t t hn.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

CHƯƠNG I
TH M Đ NH TÀI CHÍNH D

ÁN Đ U TƯ C A NGÂN HÀNG

OBO
OKS
.CO
M

THƯƠNG M I
I. HO T Đ NG CHO VAY THEO D
THƯƠNG M I

ÁN C A NGÂN HÀNG

1. T ng quan v ngân hàng thương m i

S ra đ i, t$n t i và phát tri n c a các NHTM đư c coi như là m t t t y u
khách quan, đáp &ng nhu c u c a n n kinh t hàng hố. Đ$ng th i, nó có ý nghiã
như m t bư c ngo t quan tr"ng trong l ch s* phát tri n và ti n b c a lồi ngư i,
đư c ví như “s

phát minh ra l*a”hay “s phát minh ra bánh xe ”…

Trong n n kinh t hàng hố, t i nh ng th i đi m nh t đ nh ln t$n t i m t
mâu thu'n là: có nh ng ngư i thi u v n và có nh ng ngư i th(a v n, nh ng ngư i
có cơ h i đ u tư sinh l i nhưng khơng có ti n và nh ng ngư i có ti n nhưng khơng
có cơ h i s* d!ng sinh l i ho c sinh l i th p hơn. Mâu thu'n này càng l n hơn khi
n n kinh t càng phát tri n, khi mà cung c u v s n ph m cũng như t c đ chu
chuy n hàng hố, ti n t tăng lên m nh m . Các NHTM ra đ i đã k t n i đư c s
khác bi t v khơng gian và th i gian kh%c ph!c đ oc s thi u h!t v thơng tin (là
nh ng tr ng i ngăn c n g p g- gi a nh ng ngư i ti t ki m và ngư i đ u tư), đưa
đ$ng v n tư nơi th(a đ n nơi thi u, đ$ng th i gi m đư c chi phí giao d ch do s

KI L

chun mơn hố. Làm như v y các NHTM đã góp ph n nâng cao đư c năng su t
và hi u qu c a tồn n n kinh t , c i thi n đ i s ng c a m"i ngư i trong xã h i.
Trên th c t , s d'n v n t( ti t ki m đ n đ u tư thơng qua hai con đư ng: tài
chính tr c ti p và tài chính gián ti p (t&c là thơng qua các trung gian tài chính).Và
NHTM cũng khơng ph i là trung gian tài chính duy nh t.
Chúng ta có th th y v trí c a các NHTM trong th trư ng tài chính qua sơ
đ$ sau:


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

Các trung gian tài chính.
NHTM, Cơng ty tài
chính, b o hi m

Ngư i cho vay
-H gia đình
-Hãng kinh doanh
-Chính ph
-Ngư i nư c

OBO
OKS
.CO
M

V n

V n

Ngư i cho vay
-H gia đình
-Hãng kinh doanh
-Chính ph
-Ngư i nư c

Các th trư ng
tài chính

Song trong q trình t$n t i và phát tri n c a mình, các NHTM đã ch&ng t#
đư c vai trò c a m t trung gian tài chính quan tr"ng b c nh t trong h th ng tài
chính b i b dày kinh nghi m cũng như nh ng l i th khác trong ho t đ ng, đ c
bi t đ i v i n n kinh t chưa phát tri n như Vi t Nam.

Vai trò to l n c a ho t đ ng Ngân hàng đ i v i s phát tri n kinh t xã h i
xu t phát t( chính đ c trưng c a ho t đ ng Ngân hàng. NHTM gi ng như các t
ch&c kinh doanh khác là ho t đ ng vì m!c đích l i nhu n song l i

lĩnh v c kinh

doanh đ c bi t: kinh doanh ti n t m t lĩnh v c c c kỳ nh y c m trong n n kinh t
và có tác đ ng t i m"i ho t đ ng khác.Theo lu t các t ch&c tín d!ng thì: “Ngân
hàng là m t t ch&c tín d!ng đư c th c hi n tồn b ho t đ ng Ngân hàng và các

KI L

ho t đ ng kinh doanh khác có liên quan”. Ho t đ ng Ngân hàng là ho t đ ng kinh
doanh ti n t và d ch v! Ngân hàng v i n i dung ch y u, thư ng xun là nh n
ti n g*i, cho vay và cung &ng d ch v! thanh tốn.
NHTM th hi n đư c vai trò c a mình thơng qua các ho t đ ng cơ b n sau
đây:

Huy đ ng và s d ng v n.
Trung gian thanh tốn.

Cung c p các d ch v khác.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
*Huy đ ng và s* d!ng v n.
Trong ho t đ ng Ngân hàng, v n t có thư ng chi m m t t. l nh# trong
t ng ngu$n v n. V n t có c a Ngân hàng đư c hình thành t( v n ngân sách nhà

OBO
OKS
.CO
M

nư c c p, v n c ph n, liên doanh liên k t, t tích lu/ … tuỳ thu c t(ng lo i hình
Ngân hàng. Đ th c hi n m r ng ho t đ ng kinh doanh c a mình, các Ngân hàng
ph i huy đ ng các ngu$n v n trong n n kinh t như nh n ti n g*i c a các doanh
nghi p, ti n g*i ti t ki m c a dân cư. Đ$ng th i trong nh ng trư ng h p c n thi t,
đ đáp &ng nhu c u thanh kho n, đ u tư hay cho vay Ngân hàng trung ương, các
Ngân hàng t ch&c tín d!ng khác.

Khi s* d!ng v n huy đ ng, v n vay, Ngân hàng ph i b# ra nh ng chi phí
nh t đ nh. Nh ng chi phí này s đư c bù đ%p đ$ng th i Ngân hàng thu l i nhu n
thơng qua ho t đ ng s* d!ng v n th hi n t p trung

các hình th&c:

*Ho t đ ng ngân qu : là vi c Ngân hàng n%m gi ti n m t t i két, các kho n
ti n thanh tốn Ngân hàng trung ương, và NHTM khác, ti n đang trong q trình
thu. V i ho t đ ng này, m t m t theo quy đ nh v d tr b%t bu c c a Ngân hàng
trung ương, m t m t ý th&c c a chính b n thân Ngân hàng b o đ m kh năng thanh
tốn, tránh r i ro m t kh năng thanh tốn mà có th d'n đ n s s!p đ c a Ngân
hàng. Ho t đ ng này thư ng khơng sinh l i.

*Ho t đ ng tín d ng: có th nói là ho t đ ng quan tr"ng nh t mang l i ngu$n
thu nh p ch y u và quy t đ nh v s t$n t i và phát tri n c a Ngân hàng.

KI L

*Ho t đ ng đ u tư: Ngân hàng ki m l i t( kho n chênh l ch giũa giá mua
và giá bán các ch&ng khốn trên th trư ng tài chính. Đ$ng th i, Ngân hàng n%m
gi các trái phi u chính ph , c phi u cơng ty ho c tham gia góp v n liên doanh
v i các doanh nghi p đ hư ng lãi su t ho c chia l i nhu n.
*Ho t đ ng trung gian thanh tốn: Trên cơ s các m i quan h thi t l p v i
các khách hàng, các Ngân hàng trong cũng như ngồi nư c, NHTM th c hi n
thanh tốn qua: h th ng thanh tốn bù tr gi a các Ngân hàng, phát hành các
lo i séc, th ngân hàng, th c hi n trích tài kho n, chuy n kho n thanh tốn tr c


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
ti p cho cỏ nhõn, qua ủú Ngõn hng thu phớ, t tr ng ho t ủ ng ny ngy cng
tng.
*Cung c p cỏc d ch v khỏc: M t trong nh ng ho t ủ ng khụng kộm ph n

OBO
OKS
.CO
M

quan tr"ng h0 tr cho nghi p v! chớnh c a mỡnh nh: t v n ủ u t b o lónh (d
th u, thanh toỏn, phỏt hnh ch&ng khoỏn ) ủ i lớ, gi kột, ủ cú th t n d!ng
ủ c l i th v uy tớn v cỏc m i quan h r ng kh%p trong lũng th tr ng.
Rừ rng cỏc ho t ủ ng c a Ngõn hng cú m i quan h ch t ch , tỏc ủ ng qua
l i l'n nhau. Ngõn hng ch. cú th tng c ng cho vay ủ u t khi huy ủ ng ủ c
ngu$n v n d$i do v r1. $ng th i, nh ng khỏch hng v ủ i tỏc trong huy ủ ng
v n cho vay, ủ u t c a Ngõn hng th ng s* d!ng cỏc d ch v! khỏc

chớnh Ngõn

hng ny nh thanh toỏn chuy n ti n. Ng c l i, ch t l ng d ch v! cao, phớ ph i
chng s thu hỳt khỏch hng ủ n ủụng hn, tng ngu$n v n huy ủ ng cho Ngõn
hng, m r ng th tr ng cho vay, ủ u t

Nh n th&c rừ ủi u ủú, cỏc NHTM ngy nay cú xu h ng ho t ủ ng ủa nng,
t. l doanh s cng nh l i nhu n t( cỏc ho t ủ ng d ch v! ngy cng tng. Tuy
nhiờn, khụng ph i vỡ th m ho t ủ ng cho vay v n l ho t ủ ng c b n truy n
th ng l i b suy gi m v tr m quan tr"ng. Cú ng i núi huy ủ ng v n v cho vay l
l s ng c a NHTM, th t v y, n u thi u nú thỡ NHTM khụng cũn l nú n a, nh t l
trong xu h ng hi n nay, cỏc Ngõn hng tng c ng ti tr cho nhu c u ủ u t
trung v di h n d i hỡnh th&c cho vay theo d ỏn.

KI L

2. Vai trũ c a tớn d ng v cho vay theo d ỏn c a ngõn hng thng m i
i v i m0i doanh nghi p, ủ cú th ti n hnh s n xu t kinh doanh thỡ ủi u
ủ u tiờn l c n ủ v n.V n ủ thuờ cụng nhõn, v n ủ mua mỏy múc thi t b ,
nguyờn v t li u, xõy d ng nh x ng Xột r ng ra c n n kinh t , cỏc ngnh s n
xu t mu n ho t ủ ng ủ u ủ n v phỏt tri n thỡ c n ủ c ủỏp &ng ủ y ủ v n, bao
g$m c v n c ủ nh v v n lu ủ ng. ủ t ủ c m t t c ủ phỏt tri n kinh t qua
cỏc nm thỡ cỏc qu c gia khụng nh ng ph i duy trỡ m cũn ph i th ng xuyờn b


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
sung v n cho n n kinh t . Nói cách khác cùng v i t c đ phát tri n kinh t khơng
ng(ng, s lư ng v n đ u tư cũng c n ph i đư c tăng lên g p b i.
linh ho t nh t.

OBO
OKS
.CO
M

Khái ni m v v n c n ph i đư c hi u khơng ch. là v n ti n t mà còn bi u là
Xét theo quy mơ v n th hi n dư i nhi u hình th&c khác như: v t tư kĩ thu t,
đ t đai, lao đ ng, tài ngun …trong đó v n ti n t đ u tư đư c m r ng, cơ c u
v n cũng có s thay đ i theo t(ng nghành kinh t , t(ng khu v c, t(ng đ i tư ng
đ u tư. Xét theo đ i tư ng đ u tư, ngu$n v n đ u tư cho n n kinh t hàng năm bao
g$m: v n đ hình thành nên tài s n c đ nh và v n đ hình thành nên tài s n lưu
đ ng (g"i là v n lưu đ ng). B t c& m t qu c gia nào đ đ m b o s tăng trư ng
đ u ph i đ u tư cơ b n theo chi u r ng thơng qua các hình th&c xây d ng m i. Các
nư c phát tri n ch y u đ u tư theo chi u sâu, hư ng hi n đ i hố c s ho t đ ng.
Còn đ i v i các nư c đang phát tri n đ u tư phát tri n v(a theo chi u r ng, v(a
theo chi u sâu. Các nư c đang phát tri n do cơ s v t ch t kĩ thu t còn

trình đ

th p, chưa hồn thi n nên hàng năm m t b ph n v n khá l n đư c s* d!ng v
các m!c đích đ u tư đ i m i các tài s n c đ nh. Là m t nư c đang phát tri n,Vi t
Nam cũng khơng n m ngồi quy lu t đó. Đi u này có nghiã là b ph n v n mà Vi t
Nam c n đ s* d!ng cho đ u tư vào tài s n c đ nh là r t l n và là nhân t vơ cùng
quan tr"ng cho s phát tri n kinh t Vi t Nam.

Trong nh ng năm qua, cơng nghi p hố hi n đ i đ t nư c nh m xây d ng cơ

KI L

s v t ch t kĩ thu t cho ch nghiã xã h i đư c Đ ng và Nhà nư c ta đ t lên nhi m
v! hàng đ u. Đó là con đư ng t t y u đ chuy n n n kinh t nơng nghi p l c h u
sang n n kinh t hi n đ i v i cơ c u cơng nghi p – d ch v! – nơng nghi p h p lí.
Đi u này càng có ý nghiã đ i v i Vi t Nam, m t nư c đi lên t( n n kinh t nơng
nghi p l c hâ! v i hơn 80% dân s s ng b ng ngh nơng, t( kinh nghi m c a
nh ng qu c gia đã ti n hành cơng nghi p hố - hi n đ i hố là ph i t o ra cho đư c
nh ng y u t thu n l i cho q trình này. Đó là xây d ng m t n n cơng nghi p tiên
ti n, huy đ ng v n l n cho q trình cơng nghi p hố hi n đ i hố. Đi u này kh ng


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
đ nh v n là đi u ki n khơng th thi u đư c đ ti n hành cơng nghi p hố hi n đa
hố.
V n cho phát tri n kinh t xã h i ln là v n đ quan tr"ng và c p bách cho

OBO
OKS
.CO
M

q trình cơng nghi p hố v i m"i qu c gia. Đ c bi t đ i v i Vi t Nam, đ duy trì
nh ng thành qu đ t đư c trong nh nh năm qua nh q trình đ i m i gi v ng
nh p đ tăng trư ng kinh t cao và tránh cho đ t nư c rơi vào tình tr ng t!t h u so
v i các nư c trong khu v c thì m t trong nh ng v n đ đang đư c quan tâm là
ngu$n v n đ u tư phát tri n kinh t xã h i.

M t m!c tiêu quan tr"ng c a Vi t Nam trong chi n lư c n đ nh và phát
tri n kinh t đ n năm 2005 là tăng g p đơi GDP/ngư i vào năm 2005, t&c là đ t
trên 450USD/ngư i.

Qua tính tốn và d tính c a các nhà kinh t th gi i và trong nư c thì đ đ t
đư c m!c tiêu trên, nư c ta ph . huy đ ng đư c t( 45-50 t USD cho đ u tư trong
đó v n trong nư c ph i đ m b o t( 20 - 25 t USD.

Rõ ràng là nhu c u v n đ u tư cho qúa trình cơng nghi p hố –hi n đa hố
nư c ta là m t v n đ nan gi i. Ngu$n v n này có th huy đ ng t( hai kênh chính:
v n trong nư c và v n nư c ngồi.

V i chính sách m c*a và phát tri n kinh t

theo hư ng cơng nghi p hố

hi n đ i hố, khơng th khơng nói t i vai trò c a Ngân hàng, nh t là tín d!ng Ngân
hàng. Đ v c d y và đem la s phát tri n cho m t đ t nư c có n n kinh t kém

KI L

phát tri n, chúng ta c n có m t lư ng v n l n đ c bi t là ngu$n v n trung và d
h n. Như trên đã nói chúng ta có th đ u tư b ng nhi u ngu$n v n: V n ngân sách
nhà nư c, v n đ u tư t( h th ng tín d!ng Ngân hàng, v n liên doanh, liên k t t(
các t ch&c doanh nghi p, cá nhân trong, ngồi nư c và v n đ u tư t( các t ch&c
qu c t . M0i ngu$n v n đ u r t quan tr"ng, c n thi t và c u thành nên m t b ph n
c a h th ng tài chính qu c gia. Tuy nhiên ngu$n v n t( h th ng tín d!ng Ngân
hàng đ i v i các doanh nghi p đã tr nên ph bi n hơn và ngày càng chi m t. tr"ng
cao trong k t c u tài s n n c a các doanh nghi p.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Trong nh ng năm qua, ngành Ngân hàng đã c g%ng đáp &ng m t kh i lư ng
v n l n cho n n kinh t . Kh i lư ng tín d!ng tăng nhanh hàng năm phù h p v i
m&c tăng trư ng kinh t theo s ch. đ o c a Chính ph . Các hình th&c tín d!ng

OBO
OKS
.CO
M

Ngân hàng ngày càng phong phú và đa d ng đáp &ng m"i nhu c u c a khách hàng.
Tín d!ng đ i v i các thành ph n kinh t ngồi qu c doanh tăng nhanh, phù h p v i
ch trương phát tri n n n kinh t nhi u thành ph n và b o đ m s bình đ ng v mơi
trư ng và đi u ki n ho t đ ng gi a các thành ph n kinh t . Tín d!ng Ngân hàng đã
t p trung có ch"n l"c các d án l n, vào các doanh nghi p làm ăn có hi u qu , có
đi u ki n ti p c n th trư ng, giúp các doanh nghi p đ i m i máy móc thi t b hi n
đ i, s n xu t ra nhi u lo i hàng hố đáp &ng nhu c u cho xã h i. Tuy nhiên, m t
đi u đáng nói

đây là t tr"ng tín d!ng trung và dài h n trong cơ c u tín d!ng nói

chung còn nh# bé, chưa đáp &ng đư c đòi h#i cơng nghi p hố hi n đ i hố đ t
nư c. V n huy đ ng c a Ngân hàng ch y u là v n ng%n h n do đó Ngân hàng ch.
có th s* d!ng m t t l nh# đ đ u tư vào s n xu t kinh doanh trung và dài h n.
Trong m t n n kinh t nhu c u tín d!ng chung dài h n thư ng xun phát
sinh do các doanh nghi p ln tìm cách phát tr n m r ng s n xu t, đ i m i cơng
ngh đ i m i các phương ti n v n chuy n, k/ thu t tin h"c…Nên có th nói r ng
tín d!ng trung, dài h n là ngư i tr th đ%c l c c a các doanh nghi p trong vi c
tho mãn các cơ h i kinh doanh. Khi có cơ h i kinh doanh các doanh nghi p s t n
d!ng tri t đ s v n này còn n u khơng thì có th hồn tr l i s v n này cho Ngân

KI L

hàng. Đó là ưu th c a v n trung và dài h n, nó linh ho t hơn các hình th&c huy
đ ng khác. Hơn n a, vi c vay v n này s tránh đư c các chi phí như phát hành, l
phí b o hi m, đăng ký ch&ng khốn…
Trong đi u ki n c a Vi t Nam hi n nay nhu c u v n trung dài h n cho đ u tư
xây d ng các cơng trình, s n xu t kinh doanh m i,…đòi h#i có m t lư ng v n r t
l n. Nhu c u này đư c tho mãn m t ph n b ng v n ngân sách c p, huy đ ng t(
dân cư, vay nư c ngồi. Nhưng cho dù là ngu$n v n xu t phát t( đâu, thì vi c cung
c p tín d!ng thơng qua h th ng các NHTM dư i hình th&c cho vay trung, dài h n


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
là r t quan tr"ng và kh thi, b i vì h th ng NHTM là m t h th ng kinh doanh ti n
t có kinh nghi m trong vi c n%m b%t th trư ng có kinh nghi m th m đ nh các d
án các chương trình đ u tư, do v y các NHTM tài tr v n trung, dài h n cho các

OBO
OKS
.CO
M

doanh nghi p s đ m b o l i ích c a doanh nghi p, vì Ngân hàng có th tư v n cho
các nhà doanh nghi p v đ u tư và giúp đ- các doanh nghi p trong quan h thanh
tốn v i khách hàng, đ$ng th i cung c p các thơng tin c n thi t.
Tín d!ng trung và dài h n c a các NHTM có m t vai trò như trên đã đ c p.
V y chúng ta cùng xem xét nó có l i ích như th nào?

● Nh ng l i ích mà tín d!ng trung và dài h n c a các NHTM đem l i
- Đ i v i các doanh nghi p

Tín d!ng trung dài h n có tác đ ng hi u q a đ n nh p đ phát tri n sơi đ ng
c a các doanh nghi p và thúc đ y c nh tranh trong n n kinh t th trư ng.
Kinh doanh trong n n kinh t th trư ng có nghĩa là c nh tranh quy t li t –
c nh tranh là mơi trư ng và cũng là đ c trưng c a n n kinh t th trư ng. Doanh
nghi p trong n n kinh t th trư ng mu n t$n t i và phát tri n đư c thì khơng còn
cách nào khác là ph i th%ng l i trong c nh tranh.

Đ c nh tranh và giành đư c th%ng l i, doanh nghi p ph i chu n b cho mình
m t chi n lư c kinh doanh hồn h o, bao g$m các k ho ch xây d ng nhà xư ng,
mua s%m các thi t b máy móc đ i m i cơng ngh đ nâng cao ch t lư ng s n
ph m, tăng năng l c s n xu t, tăng l i nhu n. Mu n v y ph i có đ v n. N u ch.

KI L

trơng ch vào ngu$n v n t tích lu/ thì ph i m t m t th i gian doanh nghi p m i
đ i m i đư c tài s n c đ nh và s l i t!t xa so v i các doanh nghi p trư ng v n đã
trang b hi n đ i và s n ph m h" tung ra th trư ng cũng tr nên l c h u. Vì th l i
thốt cho các doanh nghi3p là huy đ ng v n b ng cách phát hành c phi u, trái
phi u trên th trư ng ch&ng khốn ho c vay v n Ngân hàng. Phát hành c phi u
trái phi u trên th trư ng ch&ng khốn là m t bi n phát h0 tr v n tích c c cho các
doanh nghi p nhưng hình th&c này ch. phát huy hi u qu
trư ng v n và th trư ng ch&ng khốn phát tri n. Th m chí

nh ng nư c có th
nh ng nư c này,


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
trong nhi u tr ng h p cỏc doanh nghi p v'n cú xu h ng vay t( Ngõn hng, s d
nh v y l vỡ lớ do:
V i cỏc kho n vay t( Ngõn hng,doanh nghi p cú th gi m b t cỏc chi phớ

OBO
OKS
.CO
M

m l ra h" ph i tr khi t ch&c phỏt hnh ch&ng khoỏn, chi phớ lm th t!c g"i
v n, chi phớ ủng kớ. b o hi m.

Kỡ h n c a cỏc kho n vay t( ngõn hng d) ủi u ch.nh hn so v i vi c phỏt
hnh c phi u, trỏi phi u. Do v y khi thu nh p c a donah nghi p cú bi n ủ ng,
ho c m t s s ki n di)n bi n khụng nh d ki n ban ủ u, doanh nghi p cú th
thng l ng l i v i Ngõn hng ủ thay ủ i cỏch th&c tr n (tr lói, tr g c) sao
cho thu n l i cho doanh nghi p. Doanh nghi p cng ủ c h ng m t kho ng th i
gian õn h n, trong th i gian ny doanh nghi p cha ph i tr n g c ngay m ch.
ph i tr lói. Nh ng thu n l i ny khụng cú
Khi vay v n

trỏi phi u, c phi u.

Ngõn hng doanh nghi p v'n cú th thu l i t&c m khụng m t

s ki m soỏt ủ i v i hóng ủú ho c ph i ủ i phú v i trỏi phi u v c phi u u ủói
khi v n khụng cũn c n n a.

M c dự, cú nhi u thu n l i nh v y nhng lói su t tớn d!ng c a Ngõn hng l
chi phớ khỏ cao ủ i v i doanh nghi p. Nú bu c doanh nghi p ph i ngh ủ n hi u
qu ủ u t, khụng ch. ủ ủ tr v n v lói vay Ngõn hng m ph i ủem l i l i t&c
cho chớnh mỡnh. Do v y lói su t tớn d!ng trung di h n c a Ngõn hng l ủũn b y
kinh t thỳc ủ y doanh nghi p tri t ủ khai thỏc cú hi u qu ủ$ng v n, kinh doanh

KI L

cú lói v th%ng trong canh tranh.

Thờm vo ủú, ủ i v i cỏc doanh nghi p v(a v nh# thỡ nh ng v n vay t(
Ngõn hng khụng nh ng l quan tr"ng m cũn g n nh l duy nh t ủ ti tr cho
nhu c u ủ u t c a doanh nghi p. B i vỡ th ng nh ng doanh nghi p l n, cú uy tớn
m i cú th huy ủ ng v n trờn th tr ng ch&ng khoỏn b ng cỏch phỏt hnh trỏi
phi u hay c phi u. Cũn nh ng doanh nghi p v(a v nh# ớt cú kh nng gom v n
trờn th tr ng b ng cỏch bỏn cỏc ch&ng khoỏn c a mỡnh. Thay vo ủú, h" th ng
ki m tỡm s ti tr t( phớa Ngõn hng. Chớnh nh ng nguyờn nhõn trờn lm cho cỏc


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
doanh nghi p v'n r t ưa thích hình th&c vay v n trung và dài h n t( Ngân hàng bên
c nh các ngu$n v n khác. 4 Vi t Nam, ngu$n v n vay Ngân hàng l i càng có ý
nghĩa đ i v i các doanh nghi p vì h th ng th trư ng c a ta chưa hồn ch.nh, th

OBO
OKS
.CO
M

trư ng ch&ng khốn còn đang trong giai đo n sơ khai. Ngân hàng ln là ngu$n
v n có đ nh quan tr"ng nh t cho doanh nghi p. Tuy v y v n c đ nh c a Ngân
hàng khơng r i đ u cho m"i đơn v mà t p trung ch y u vào các đơn v kinh doanh
có hi u qu , có xu hư ng phát tri n v i các đi u ki n tín d!ng ưu đãi hơn. Còn đ i
v i m t s doanh nghi p làm ăn kém hi u qu , Ngân hàng s th%t ch t đi u ki n
vay v n, th m chí t( ch i c p tín d!ng. Do v y đ có v n đ u tư phát tri n, đ vươn
lên và đ&ng vưng trong cơ ch th trư ng, b n thân doanh nghi p ph i đ i m i, t
ch&c l i s n su t kinh doanh sao cho có hi u qu .
- Đ i v i Ngân hàng

Các kho n cho vay trung - dài h n s là tài s n sinh l i có nhi u tri n v"ng
khi nó đư c th c hi n và giám sát đúng đ%n. N u Ngân hàng có m t ngu$n v n n
đ nh trong th i gian dài, dùng ngu$n v n đó đ đ u tư dài h n s t o ra l i nhu n
cao hơn nhi u so v i vi c dùng ngu$n v n này cho vay ng%n h n. Bên c nh kho n
l i nhu n h p d'n, tín d!ng trung – dài h n còn là vũ khí c nh tranh r t l i h i gi a
các Ngân hàng v i nhau. V i s n ph m này, Ngân hàng s ph!c v! t t hơn cho các
ch doanh nghi p và thu hút ngày càng nhi u khách hàng đ n v i Ngân hàng. Khi
xác đ nh m r ng cho vay trung – dài h n, các Ngân hàng khơng ch. nhìn vào l i
l i ích lâu dài hơn, đó là m r ng tín d!ng trung

KI L

ích trư c m%t mà còn mong đ i

– dài h n đ thúc đ y m nh cho vay ng%n h n. B i l , các doanh nghi p sau khi
đư c Ngân hàng cho vay v n, trang b máy móc thi t b m i hay xây d ng m
r ng, năng l c s n su t s tăng lên. Khi đó, doanh nghi p l i c n nhi u v n lưu
đ ng hơn đ đáp &ng cho s n xu t. Ngư i đ u tiên mà các doanh nghi p tìm đ n
chính là các Ngân hàng đã đ u tư cho h", h0 tr nh ng đi u ki n c n thi t cho s
phát tri n c a h". V i nh ng Ngân hàng này, doanh nghi p d) dàng tìm đư c s
thơng c m do đã hi u nhau và các d ch v! r1, ti n l i hơn. V phía các Ngân hàng,


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
h" cng mu n t o quan h v i cỏc doanh nghi p quen bi t ủ ti n theo dừi tỡnh
hỡnh ti chớnh v cỏc kho n thu chi c a doanh nghi p.
Trong hi n t i v tng lai, tớn d!ng trung di h n c a NHTM v'n s n%m
ủ i.
- i v i n n kinh t

OBO
OKS
.CO
M

vai trũ quan tr"ng trong ủ u t xõy d ng c b n v mua s%m mỏy múc thi t b hi n

Ho t ủ ng tớn d!ng trung v di h n c a Ngõn hng cú hi u qu s cú tỏc
ủ ng ủ n m"i lnh v c kinh t , chớnh tr , xó h i. Nú gúp ph n gi i quy t n n th t
nghi p, t o thờm cụng n vi c lm, tng thu nh p cho ng i lao ủ ng v do v y
cng gi m b t t n n xó h i.

Phỏt tri n cho vay trung v di h n s gi m b t ủỏng k gỏnh n ng cho ngõn
sỏch nh n c, gi m b t kho n bao c p t( ngõn sỏch cho ủ u t xõy d ng c b n,
gúp ph n gi m b t thõm h!t ngõn sỏch. So v i hỡnh th&c c p phỏt t( ngõn sỏch.
Hỡnh th&c tớn d!ng Ngõn hng rừ rng l cú hi u qu hn. B i l ủ$ng v n lỳc ny
g%n li n v i quy n l i c a Ngõn hng cng nhue c a doanh nghi p. i v i Ngõn
hng ủ b o ton v n, h" ph i theo dừi sỏt sao ủ$ng v n c a mỡnh v trong nh ng
tr ng h p c n thi t ph i t v n cho doanh nghi p, ủa ra nh ng l i khuyờn b ớch
cho doanh nghi p ủ ủ m b o ủ$ng v n sinh l i. Cũn v i doanh nghi p lói su t tớn
d!ng trung v di h n c a Ngõn hng l chi phớ khỏ cao ủ i v i doanh nghi p. c
bi t n u khụng s* d!ng cú hi u qu thỡ doanh nghi p s ph i ch u lói su t ph t, t&c

KI L

l lói su t n quỏ h n. Do v y tớn d!ng Ngõn hng l ủũn b y kinh t thỳc ủ y
doanh nghi p khai thỏc tri t ủ hi u qu c a ủ$ng v n, ủ$ng th i cng nõng cao
tinh th n trỏch nhi m c a doanh nghi p, ủ m b o kinh doanh cú hi u qu v chi n
th%ng trong c nh tranh.

V i t cỏch l trung gian ti chớnh ủi vay ủ cho vay. Ngõn hng huy ủ ng
cỏc kho n ti n nh# nh m r i rỏc trong cỏc doanh nghi p v trong dõn c, bi n thnh
ngu$n v n l n ủ ủ u t cho cỏc d ỏn cú tớnh kh thi cao. Do v y, tớn d!ng Ngõn
hng gúp ph n ủ y nhanh quỏ trỡnh tớch t! v t p trung v n c a n n kinh t .


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Thơng qua huy đ ng và cho vay theo d án có đ nh hư ng, tín d!ng Ngân
hàng là đ ng l c m nh m đ i v i vi c chuy n d ch cơ c u n n kinh t qu c dân
cũng như cơ c u n n kinh t trong t(ng ngành, t(ng vùng kinh t theo hư ng cơng

OBO
OKS
.CO
M

nghi p hố - hi n đ i hố. Đ i chi u th c t hi n nay, v n trong nư c và nư c
ngồi đư c thu hút qua kênh tín d!ng Ngân hàng đã đ u tư các t ch&c kinh t mua
v t tư hàng hố, trang thi t b và đ i m i cơng ngh chi m t tr"ng l n. H u h t
các chương trình &ng d!ng ti n b khoa h"c k/ thu t, đ i m i cơng ngh , t o vi c
làm. Xây d ng nhà xư ng …Đ u có v n Ngân hàng tham gia
V i nh ng v n đ chung v lí thuy t tín d!ng đã đư c nêu ra

trên. Song

quan tr"ng hơn mà chúng ta c n quan tâm là ho t đ ng cho vay theo d án c a
NHTM.

Ho t đ ng cho vay theo d án c a đ u tư th c ch t là cho vay trung và dài
h n trư c đây. Thơng thư ng có nhi u cách phân lo i cho vay c a Ngân hàng
Theo v t b o đ m: Có ho c khơng v t b o đ m
Theo th i gian: cho vay ng%n trung dài h n

Theo lãi su t: lãi su t th n i, lãi su t c đ nh.

Theo đ i tư ng khách hàng: khách hàng là doanh nghi p, cá nhân, chính
ph .

Chi ti t hơn có th phân doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p ngồi qu c
doanh

KI L

Ho t đ ng cho vay đóng vai trò quan tr"ng v i n n kinh t cũng như đ i v i
Ngân hàng. B i ho t đ ng cho vay mang l i ph n l n l i nhu n cho Ngân hàng nên
nó cũng ch&a đ ng nhi u r i ro nh t. M t kho n cho vay t( khi b%t đ u đ n khi k t
thúc thư ng theo trình t sau đây (đ i v i Ngân hàng).
Ki m tra th m đ nh
xét duy t cho vay

Ki m tra s* d!ng v n
vay trong khi cho vay

Ki m tra x* lí,
thu h$i n


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
S th t b i c a kho n cho vay s tr c ti p nh h ng t i l i nhu n c a ngõn
hng tr m tr"ng hn cú th ủe do s t$n t i c a Ngõn hng khi m nh ng yờu c u
rỳt ti n c a ng i g*i khụng ủ c ủỏp &ng. V i quan ni m v kho n cho vay g p

OBO
OKS
.CO
M

ph i r i ro khụng ph i ch. l vi c Ngõn hng m t v n m ủỳng hn l ng i vay
khụng hon tr g c v lói theo ủỳng h n ủó cam k t (N u ngõn hng th ng xuyờn
ph i ra h n n cho khỏch hng thỡ t t nhiờn s

nh h ng t i ho t ủ ng c a Ngõn

hng, khụng nh d ki n) r i ro cú th phỏt sinh trong t t c cỏc giai ủo n ủũi h#i
Ngõn hng ph i phõn tớch cõn nh%c k l-ng ủ ủa ra quy t ủ nh: cho ai vay, vay
bao nhiờu, vay nh th no nh m ủ m b o cú kho n cho vay an ton hi u qu .
Tuy nhiờn giai ủo n xem xột tr c khi cho vay (cũn g"i l phõn tớch tớn d!ng) v'n
l quan tr"ng nh t. Nh v y v n ủ th m ủ nh d ỏn ủ u t (ủ c bi t l th m ủ nh
ti chớnh) l khõu t i quan tr"ng m Ngõn hng ph i quan tõm tr c m t qu t ủ nh
cho vay.

II. TH M NH TI CHNH D
THNG M I

N U T T I NGN HNG

1. D ỏn ủ u t v th m ủ nh d ỏn ủ u t
1.1. Nh ng v n ủ c b n v d ỏn ủ u t

Lớ thuy t phỏt tri n ủó ch. ra r ng: kh nng phỏt tri n c a m t qu c gia ủ c
hỡnh thnh b i cỏc ngu$n l c v v n, cụng ngh , lao ủ ng v ti nguyờn thiờn nhiờn
l h th ng cú m i quan h ph! thu c l'n nhau r t ch t ch ủ c bi u hi n b i

KI L

phng trỡnh:

D =f(C,T,L,R)

D: kh nng phỏt tri n c a m t qu c gia
C:kh nng v v n
T: cụng ngh
L:lao ủ ng

R: ti nguyờn thiờn nhiờn


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
Rừ rng ủ thỳc ủ y phỏt tri n s n xu t kinh doanh hay r ng l phỏt tri n
kinh t xó h i thỡ nh t thi t ph i cú ho t ủ ng ủ u t.
u t theo ngha r ng, núi chung l s hi sinh cỏc ngu$n l c

hi n t i ủ

OBO
OKS
.CO
M

ti n hnh cỏc ho t ủ ng no ủú nh m thu v cho ng i ủ u t cỏc k t qu nh t ủ nh
trong tng lai l n hn cỏc ngu$n l c ủó b# ra ủ ủ t cỏc k t qu ủú. Cỏc k t q a
ủõy chớnh l v n, ch t xỏm, ti nguyờn thiờn nhiờn, th i gian v l i ớch d ki n
cú th l ng hoỏ ủ c (t&c l ủo ủ c hi u qu b ng ti n nh s tng lờn c a s n
l ng, l i nhu n ) m cng cú th khụng l ng hoỏ ủ c (nh s phỏt tri n trong
cỏc lnh v c giỏo d!c, qu c phũng, gi i quy t cỏc v n ủ xó h i ). i v i cỏc
doanh nghi p hi u ủn gi n ủõựu t l vi c b# v n kinh doanh ủ mong thu ủ c
l i nhu n trong tng lai.Trờn quan ủi m xó h i thỡ ủ u t l ho t ủ ng b# v n phỏt
tri n t( ủú thu ủ c cỏc hi u q a kinh t xó h i vỡ m!c tiờu phỏt tri n qu c gia.
Song dự ủ&ng trờn gúc ủ no ủi chng n a, chỳng ta ủ u nhỡn th y t m quan tr"ng
c a ho t ủ ng ủ u t, ủ c ủi m v s ph&c t p v m t k thu t, h u qu v hi u qu
ti chớnh, kinh t xó h i c a h ot ủ ng ủ u t ủũi h#i ủ ti n hnh m t cụng cu c
ủ u t ph i cú s chu n b c n th n v nghiờm tỳc. S chu n b ny ủ c th hi n
vi c so n th o cỏc d ỏn. Cú ngha l m"i cụng cu c ủ u t ph i ủ c th c hi n
theo d ỏn thỡ m i ủ t hi u q a mong mu n. V y d ỏn ủ u t l gỡ? D ỏn ủ u t
l t p h p cỏc ho t ủ ng kinh t ủ c thự v i cỏc m!c tiờu phng phỏp v phng
ti n c! th ủ ủ t ủ c tr ng thỏi mong mu n. D ỏn ủ u t ủ c xem xột

KI L

gúc ủ :

nhi u

V hỡnh th&c, d ỏn ủ u t l m t t p h$ s ti li u trỡnh by m t cỏch chi
ti t v cú h th ng cỏc ho t ủ ng v chi phớ theo m t k ho ch ủ ủ t ủ c nh ng
k t qu v th c hi n ủ c nh ng m!c tiờu nh t ủ nh trong tng lai. V ủõy cng
l phng ti n m cỏc ch ủ u t s* d!ng ủ thuy t ph!c nh m nh n ủ c s

ng

h cng nh ti tr v m t ti chớnh, t( phớa chớnh ph , cỏc t ch&c chớnh ph ,cỏc
t ch&c ti chớnh.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
Trờn gúc ủ qu n lớ, d ỏn ủ u t l m t cụng c! qu n lớ vi c s* d!ng, v n
v t t, lao ủ ng ủ t o ra cỏc k t qu ti chớnh, kinh t xó h i trong m t th i gian
di. Cũn ủ&ng trờn phng di n k ho ch, d ỏn ủ u t l m t cụng c! th hi n k

OBO
OKS
.CO
M

ho ch chi ti t c a m t cụng cu c ủ u t s n xu t kinh doanh,phỏt tri n kinh t xó
h i lm ti n ủ cho quy t ủ nh ủ u t v ti tr . D ỏn ủ u t l m t ho t ủ ng
riờng bi t nh# nh t trong cụng tỏc k ho ch hoỏ n n kinh t núi chung.
Nh v y dự ủ&ng trờn gúc ủ no thỡ m t d ỏn ủ u t cng ph i mang tớnh
c! th v cú m!c tiờu rừ rng, t&c l ph i th hi n ủ c cỏc n i dung chớnh sau:
*M!c tiờu c a d ỏn: Th ng

hai c p m c tiờu

M c tiờu tr c ti p: L m!c tiờu c! th m d ỏn ph i ủ t ủ c trong khuõn
kh nh t ủ nh v kho ng th i gian nh t ủ nh.

M c tiờu phỏt tri n: L m!c tiờu m d ỏn gúp ph n th c hi n, m!c tiờu phỏt
tri n ủ c xỏc ủ nh trong k ho ch, chng trỡnh phỏt tri n kinh t xó h i c a ủ t
n c, c a vựng. t ủ c m!c tiờu tr c ti p chớnh l ti n ủ gúp ph n ủ t ủ c
m!c tiờu phỏt tri n.

*K t qu c a d ỏn: L nh ng ủ u ra c! th ủ c t o ra t( cỏc ho t ủ ng c a
d ỏn. K t qu l ủi u ki n c n thi t ủ ủ t ủ c m!c tiờu tr c ti p c a d ỏn.
*Cỏc ho t ủ ng c a d ỏn: L nh ng cụng vi c do d ỏn ti n hnh nh m
chuy n hoỏ nh ng ngu$n l c thnh cỏc k t qu c a d ỏn. M0i ho t ủ ng c a d ỏn
ủ u mang l i k t qu tng &ng.

KI L

*Ngu$n l c cho d ỏn: u vo c n thi t ủ ti n hnh d ỏn.
Phõn lo i d ỏn ủ u t

ti n cho vi c theo dừi, qu n lớ d ỏn, ng i ta ti n hnh phõn lo i d ỏn
ủ u t. Vi c phõn lo i cú th d a trờn nhi u tiờu th&c khỏc nhau nh:
Theo quy mụ: d ỏn l n, v(a, nh#.
Theo ph m vi: trong n c qu c t .
Theo th i gian: ng%n, trung, di h n, nhng th ng cỏc d ỏn l trung di
h n.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄ
N ÑIEÄ
N TÖÛTRÖÏC TUYEÁ
N
Theo n i dung và theo tính ch t lo i tr(. V i d án c a doanh nghi p thư ng
quan tâm ñ n hai cách phân loa cu i.
Theo n i dung có:

OBO
OKS
.CO
M

D án ñ u tư m i: thư ng là nh ng d án r t l n, liên quan t i nh ng kho n
ñ u tư m i, nh m t o ra nh ng s n ph m m i, ñ c l p v i quá trình s n xu t cũ
D án ñ u tư m r ng: nh m tăng năng l c s n xu t ñ hình thành nhà máy,
phân xư ng m i, dây chuy n s n xu t m i v i m!c ñích cung c p thêm nh ng s n
ph m cùng lo i cho th trư ng.

D án ñ u tư nâng c p (chi u sâu) liên quan ñ n vi c thay ñ i công ngh , t o
ra m t công ngh m i cao hơn trong cùng m t t ch&c cũ
Theo tính ch t lo i tr(:

Các d án ñ c l p (không có tính lo i tr() thì vi c th c hi n d án này không
liên quan ñ n vi c ch p nh n hay bác b# d án kia. Các d án ñư c coi là ph!
thu c khi ch p nh n d án này có nghĩa là bác b# d án kia b i nh ng gi i h n v
ngu$n l c ho c s liên quan có tác ñ ng l'n nhau v công ngh , môi trư ng …Tuy
nhiên tính ñ c l p hay ph! thu c c a m t d án. Ví d! m t d án ñ i v i doanh
nghi p (ngu$n l c gi i h n) là ph! thu c (n u th c hi n thì s loa b# d án khác).
Nhưng ñ i v i Ngân hàng thì v n ñ ñó không c n ñ t ra b i kh năng cho vay l n,
không vì cho vay m t d án này mà lo i tr( cho vay ñ i v i d án khác.
Quá trình hình thành và th c hi n m t d án ñ u tư dù thu c lo i nào cũng

KI L

ph i tr i qua các giai ño n nh t ñ nh (còn g"i là chu kì c a d án ñ u tư). Có nhi u
góc ñ ti p c n chu kì d án. Các bư c công vi c, các n i dung nghiên c&u

các

giai ño n ñư c ti n hành tu n t nhưng không bi t l p mà ñan xen g i ñ u cho
nhau, b xung cho nhau nh m nâng cao d n ñ chính xác c a các k t qu nghiên
c&u

các bư c ti p theo.

N u xét t( góc ñ ñ u tư ñ xem xét chu kì như là các giai ño n ñ u tư thì
m t d án ph i tr i qua ba giai ño n:


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Chu n b đ u tư: Trong giai đo n này ngư i ta ph i ti n hành các cơng vi c
c! th như: nghiên c&u phát hi n các cơ h i đ u tư, nghiên c&u ti n kh thi sơ b
ch"n d án, nghiên c&u kh thi (l p d án, lu n ch&ng kinh t kĩ thu t) đánh giá và

OBO
OKS
.CO
M

quy t đ nh (th m đ nh d án)

Th c hi n đ u tư: G$m các cơng vi c sau: Hồn t t các th t!c đ tri n khai
th c hi n đ u tư, thi t k và l p d tốn thi cơng xây l%p cơng trình, ch y th* và
nghi m thu s* d!ng.

V n hành k t qu đ u tư: S* d!ng các m&c cơng su t khác nhau qua các năm
cu i cùng thanh lí và đánh giá.

Trong ba giai đo n trên đây, giai đo n đ u tư t o ti n đ và quy t đ nh s
thành cơng hay th t b i

hai giai đo n sau. Mà trong đó th m đ nh d án đ u tư là

khâu khơng th thi u đư c trong chu kì c a m t d án đ u tư. Trư c h t là đ i v i
ch đ u tư đ có m t quy t đ nh v ng ch%c cho vi c ra quy t đ nh đ u tư.
Do đ c đi m c a d án đ u tư có s ph&c t p v m t kĩ thu t, th i gian đ u
tư tương đ i dài nên khi ti n hành đ u tư thì Ngân hàng c n ph i xem xét c n th n
và nghiêm túc đ tránh nh ng sai l m khơng đáng có x y ra.
1.2.Th m đ nh d án đ u tư

1.2.1.Th m đ nh và s c n thi t ph i th m đ nh d án đ u tư
Khi ti n hành cho vay v n, Ngân hàng thư ng ph i đ i m t v i vơ s nh ng
r i ro. Vì m t d án thư ng kéo dài trong nhi u năm, đòi h#i m t lư ng v n l n và

KI L

b chi ph i b i nhi u y u t mà trong tương lai có th s bi n đ ng khó lư ng.
Nh ng con s tính tốn cũng như nh ng nh n đ nh đưa ra trong d án (khi l p d
án) ch. là nh ng d ki n, b i v y ch&a đ ng ít nhi u tính ch quan c a ngư i l p
d án. Ngư i l p d án

đây có th là ch đ u tư, ho c các cơ quan tư v n đư c

th l p d án, cơ s các ý đ$ kinh doanh và mong mu n c a d án. Các nhà so n
th o thư ng đ&ng trên g c đ h3p đ nhìn nh n các v n đ c a d án. Có th khơng
tính tốn đ n các v n đ có liên quan và đơi khi b# qua m t s các y u t ho c làm
cho d án tr nên kh thi hơn m t cách c ý nh m đ t đư c s

ng h , tài tr c a


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
cỏc bờn cú liờn quan. Rừ rng ch ủ u t th m ủ nh d ỏn tr c h t vỡ quy n l i
c a mỡnh song h" ủ&ng trờn quan ủi m riờng.
Do v y ủ t$n t i, ủ c bi t l trong ủi u ki n c a n n kinh t th tr ng v i

OBO
OKS
.CO
M

ủ c ủi m l t do c nh tranh v tớnh c nh tranh l i r t cao, thỡ Ngõn hng cng nh
cỏc phỏp nhõn khỏc trong n n kinh t ph i t tỡm ki m cỏc phng cỏch, gi i phỏp
cho riờng mỡnh ủ ngn ng(a cỏc r i ro cú th n y sinh. Th m ủ nh d ỏn ủ u t
trong cụng tỏc ho t ủ ng c a Ngõn hng chớnh l m t trong nh ng bi n phỏp c
b n nh m phũng ng(a r i ro trong quỏ trỡnh cho vay v n ủ u t t i Ngõn hng. Nh
v y trờn gúc ủ ng i ti tr , cỏc Ngõn hng t ch&c ti chớnh ủỏnh giỏ d ỏn ch
y u trờn phng di n kh thi, hi u qu ti chớnh v xem xột kh nng thu n c a
Ngõn hng. V i cỏc c quan qu n lớ nh n c cú th m quy n th m ủ nh d ỏn ủ c
xem xột v ủỏnh giỏ trờn gúc ủ c a ton b n n kinh t xó h i c a ủ t n c.
M t cỏch t ng quỏt ta cú th ủa ra khỏi ni m v th m ủ nh d ỏn ủ u t nh
sau:

Th m ủ nh d ỏn ủ u t l qỳa trỡnh phõn tớch, ủỏnh giỏ ton di n cỏc khớa
c nh c a m t d ỏn ủ u t ủ ra cỏc quy t ủ nh ủ u t cho phộp ủ u t ho c ti tr
Th c t ng i th m ủ nh d ỏn s ti n hnh ki m tra phõn tớch ủỏnh giỏ t(ng
ph n v ton b cỏc m t, cỏc v n ủ cú trong b n nghiờn c&u ti n kh thi v nghiờn
c&u kh thi (th ng ch. v i b n nghiờn c&u kh thi hay cũn g"i l lu n ch&ng
kinh t k thu t) trong m i quan h m t thi t v i doanh nghi p ch d ỏn v cỏc gi
hi n

KI L

thi t v mụi tr ng trong ủú d ỏn s ho t ủ ng. Th m ủ nh d ỏn cú ý ngha th
vi c giỳp cỏc d ỏn t t khụng b bỏc b# v d ỏn t$i khụng ủ c ch p nh n.

Tuy nhiờn nh n ủ nh t tt$i , kh thi , hi u qu

khớa c nh no ủú cũn

ph! thu c vo gúc ủ c a ng i th m ủ nh v khi ủú h" s ủ t ủ c nh ng m!c
tiờu nh t ủ nh khi ti n hnh th m ủ nh.
NHTM v i t cỏch l B ủ- v m t ti chớnh cho cỏc d ỏn s n xu t ủ u t
th ng xuyờn th c hi n cụng tỏc ủ u t. Vi c th m ủ nh ny ngoi m!c tiờu ủỏnh
giỏ hi u qu c a d ỏn cũn nh m xỏc ủ nh rừ hnh lang an ton cho cỏc ngu$n v n


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
ti tr c a Ngõn hng cho cỏc d ỏn. Vỡ v y hi u v s c n thi t ph i th m ủ nh d
ỏn l m t vi c khụng th thi u ủ c
S c n thi t ph i th m ủ nh d ỏn ủ u t

OBO
OKS
.CO
M

V phớa nh ủ u t

Thụng th ng, khi x y ra quy t ủ nh ủ u t m t d ỏn, ch ủ u t* ph i cõn
nh%c gi a nhi u s l a ch"n khỏc nhau, ngha l nhi u d ỏn khỏc nhau trong cựng
m t giai ủo n. M t khỏc, tuy n%m v ng nh ng v n ủ , nh ng chi ti t k/ thu t
c a d ỏn nhng ủụi khi kh nng thu th p n%m b%t nh ng thụng tin m i c a doanh
nghi p b h n ch , nh t l ủ i v i xu th kinh t , chớnh tr , xó h i m i. i u ủú lm
gi m tớnh chớnh xỏc trong phỏn ủoỏn c a h".

Cụng tỏc th m ủ nh d ỏn ủ u t s ủi sõu vo lm rừ cỏc v n ủ ny, giỳp
doanh nghi p l a ch"n phng ỏn t t nh t mang l i hi u qu cao nh t ho c ủa ra
nh ng ý ki n xỏc ủỏng g i ý cho ch ủ u t ủ d ỏn cú tớnh kh thi cao hn.

V phớa Ngõn hng

Vi c cho vay tr i qua ba giai ủo n:


Xem xột tr c khi cho vayTh c hi n cho vayThu g c thu lói

Ba giai ủo n ny l m t quỏ trỡnh g%n bú ch t ch , m0i giai ủo n cú m t ý
ngha nh t ủ nh nh h ng ủ n ch t l ng c a m t kho n vay.

KI L

cú m t kho n vay ch t l ng l ủi u mong mu n v m!c tiờu ho t ủ ng
c a NHTM. Nhng nú l m t ủi u c c k khú khn v NHTM v'n th t b i khi cho
vay vỡ th c t v n ủ ng xó h i v th tr ng luụn t$n t i khụng cõn x&ng v thụng
tin ủ y ủ v nhau, do ủú d'n ủ n nh ng hi u bi t sai l ch. Gi a NHTM v ng i
vay cng x y ra tỡnh tr ng nh v y. Ngõn hng khụng cú nh ng thụng tin ủ y ủ v
khỏch hng d'n ủ n Ngõn hng cú th th c hi n nh ng kho n cho vay sai l m.
&ng tr c nh ng r i ro ủú thỡ NHTM ph i luụn cõn nh%c ủ%n ủo, xem xột v b ng


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
nh ng nghi p v! ph i xỏc ủ nh nh ng khỏch hng t t, kho n xin vay cú ch t l ng
khi quy t ủ nh cho vay h n ch ủ n m&c th p nh t cỏc r i ro cú th x y ra.
Do v y trong ba giai ủo n trờn, vi c xem xột tr c khi cho vay (bao g$m quỏ

OBO
OKS
.CO
M

trỡnh th m ủ nh tớn d!ng d ỏn ủ u t c a Ngõn hng) cú ý ngha c c kỡ quan tr"ng,
nh h ng ủ n ch t l ng, k t qu cỏc kho n vay v cỏc ho t c a giai ủo n sau.
Giai ủo n ny ủ c Ngõn hng ti n hnh r t k l-ng v i nhi u phng phỏp
nghi p v! ủ c thự ủ ủ m b o, an ton ch t l ng.

Hn n a, v i ch&c nng qu n lớ v kinh doanh trong lnh v c ti n t tớn
d!ng, ho t ủ ng Ngõn hng cú tớnh ch t ủ c thự riờng m cỏc ngnh khỏc khụng cú
ủ c. Nh ủó núi

trờn, so v i kinh doanh c a cỏc ngnh kinh t khỏc thỡ ho t

ủ ng Ngõn hng cú nhi u r i ro hn c . Nh t l trong n n kinh t th tr ng, ngnh
Ngõn hng ph i huy ủ ng v t o m"i ngu$n v n ủ ủỏp &ng nhu c u tớn d!ng cho
m"i thnh ph n kinh t . Vi c Ngõn hng cho vay khụng th khụng c n bi t doanh
nghi p s* d!ng v n lm gỡ, quan ni m ủn gi n l ch. c n tr n , hon ton l m t
quan ni m sai l m v th! ủ ng. Theo quan ni m kinh doanh hi n nay thỡ Ngõn hng
v doanh nghi p l b n hng. M ủó l b n hng c a nhau thỡ khi xỏc l p quan h
ph i tỡm hi u v thm dũ l'n nhau, ủ t ra cho nhau nh ng ủi u ki n ủ m b o l i ớch
cho c ủụi bờn. Chớnh vỡ v y, m NHTM tr c khi quy t ủ nh cho vay ph i luụn
ủ i m t v i hng lo t cõu h#i khỏc nhau:
Cho ai vay?

KI L

Vay nh th no?

Cho vay trong th i gian bao lõu?
Qu n lớ cỏc kho n vay nh th no? Thu g c v lói ra sao?
Bờn c nh ủú m t ngu$n v n quan tr"ng ủ c Ngõn hng s* d!ng cho vay l
ti n g*i c a khỏch hng. ủ m b o cho s t$n t i v phỏt tri n thỡ bờn c nh m!c
tiờu l i nhu n, Ngõn hng cũn ph i ủ m b o an ton v thanh kho n t&c l ph i
ho t ủ ng cú trỏch nhi m v i nh ng ủ$ng ti n c a khỏch hng v ph i tho món b t
c& m t nhu c u rỳt ti n no c a khỏch hng vo b t c& th i ủi m no.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Đây là bài tốn ph&c t p mà Ngân hàng c n ph i tìm l i gi i đáp.
Q trình tìm l i gi i đúng cho bài tốn này chính là cơng tác th m đ nh các
kho n cho vay.

OBO
OKS
.CO
M

Trong quan h tín d!ng, v n đè cơ b n mà Ngân hàng ph i quan tâm đ đưa
ra m t quy t đ nh cho vay là hi u qu và an tồn v n c a Ngân hàng.
Nói đ n d án đ u tư là nói đ n m t s lư ng v n l n và th i gian dài, do
v y quy t đ nh đ u tư s có nh hư ng r t l n đ n s thu n l i và phát tri n c a
Ngân hàng. Tuy nhiên khơng ph i d án nào c n v n Ngân hàng cũng đáp &ng.
Ngân hàng ch. cho vay đ i v i nh ng d án có kh thi, tính đ ơc kh năng sinh l i
c a d án… Mu n v y Ngân hàng s u c u ngư i xin vay l p và n p vào Ngân
hàng d án đ u tư trên cơ s d án đ u tư cùng v i các ngu$n thơng tin khác, Ngân
hàng s ti n hành t ng h p và th m đ nh d án đ đưa ra quy t đ nh v tính kh thi
c a d án.

Chính vì v y vi c th m đ nh đúng đ%n d án đ u tư có ý nghĩa c c kì quan
tr"ng đ i v i các t ch&c tín d!ng nó th hi n:

Giúp các t ch&c tín d!ng nhìn nh n m t cách lơgíc tình hình ho t đ ng s n
xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong q kh& cũng như hi n t i, d án xu
hư ng phát tri n c a doanh nghi p trong tương lai, trên cơ s đánh giá chính xác
đ i tư ng đư c đ u tư đ có đ i sách thích h p nh m nâng cao hi u qu v n đ u
tư.

KI L

Trên cơ s đánh giá th c tr ng s n xu t kinh doanh và tài chính c a doanh
nghi p đ xem xét xu hư ng phát tri n c a t(ng ngành, t(ng lĩnh v c kinh t . Đây
là căn c& đánh giá cơ c u ch t lư ng tín d!ng, hi u qu kinh t kh năng thu n ,
nh ng r i ro có th x y ra c a d án và l p k ho ch cung c p tín d!ng theo t(ng
đ i tư ng cho vay cũng như theo t(ng đ i tư ng b# v n.
Th nhưng mu n xem xét hi u qu th c s cho ho t đ ng tín d!ng thì Ngân
hàng khơng ch. c n d(ng l i

giai đo n ki m tra trư c mà ph i ti p t!c ki m tra


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
trong, sau quỏ trỡnh cho vay, ủ m b o v n c a Ngõn hng ủ c s* d!ng ủỳng m!c
ủớch, ủem lai hi u qu th c s .

V phớa xó h i v cỏc c quan h u quan

OBO
OKS
.CO
M

Chỳng ta bi t r ng v n ủ thi u v n ủang r t ph bi n

n c ta. Trong ủi u

ki n hi n nay c s h t ng cũn r t nghốo nn, l c h u nh hi n nay thỡ vi c ủ u t
l r t c n thi t. Tuy nhiờn, v i ngu$n v n h n h3p, s l ng cỏc d ỏn ủ u t l i r t
l n thỡ quy t ủ nh v n cho d ỏn no l r t quan tr"ng v khú khn mu n cú quy t
ủ nh ny ng i ta ph i ti n hnh ki m tra, th m ủ nh d ỏn, so sỏnh cỏc d ỏn v i
nhau ủ l a ch"n ủ c ủ u t l d ỏn mang l i hi u qu cao nh t cho xó h i. Hi u
qu ủ c nh%c ủ n

ủõy khụng ch. ủn thu n l hi u qu kinh t m nú bao hm

c hi u qu xó h i khỏc nh gi i quy t cụng n vi c lm, tng ngõn sỏch ti t ki m
ngo i t , tng kh nng c nh tranh qu c t ủ c bi t l v n ủ b o v mụi tr ng.
Cụng tỏc th m ủ nh d ỏn ủ u t s giỳp cỏc c quan qu n lý Nh n c ủỏnh
giỏ chớnh xỏc s c n thi t v s phự h p c a d ỏn trờn t t c cỏc phng di n: m!c
tiờu, quy ho ch, quy mụ v hi u qu .

Túm l i, vi nột nờu trờn ủó ph n no kh%c ho ủ c vai trũ c a cụng tỏc
th m ủ nh d ỏn ủ u t. Chỳng ta ph i th(a nh n r ng ủõy l m t cụng vi c h t s&c
quan tr"ng. Nú cú vai trũ trờn c t m v mụ(xó h i) v t m vi mụ (Ngõn hng,
doanh nghi p). B i l n u lm t t cụng tỏc th m ủ nh khụng nh ng ủem l i hi u
qu cao cho ho t ủ ng tớn d!ng, b o ủ m an ton v n cho Ngõn hng m khi nhỡn

KI L

vo ủú, cỏc Ngõn hng, t ch&c ti chớnh, cỏc t ch&c tớn d!ng n c ngoi s an
tõm hn khi l a ch"n ủ u t vo Vi t Nam thụng qua cỏc Ngõn hng trong n c,
ủ c bi t l NHTM qu c doanh. Chớnh cỏc y u t ủú ủũi h#i Ngõn hng ph i ti p t!c
ủ i m i v khụng ng(ng nõng cao quy trỡnh th m ủ nh d ỏn ủ u t.
2.Qui trỡnh v n i dung th m ủ nh d ỏn ủ u t
ủ t ủ c hi u qu cao trong cụng tỏc th m ủ nh, cỏc d ỏn ủ u t c n
ủ c nghiờn c&u phõn tớch v ki m tra m t cỏch khoa h"c, theo cỏc kinh nghi m
qu n lý th c t v theo m t trỡnh t nh t ủ nh. Tuy nhiờn cng c n nh n th&c r ng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x