Tải bản đầy đủ

Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại sở giao dịch i ngân hàng công thương việt nam

http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

L IM

Đ U

Th gi i ngày nay ngày càng có khuynh hư ng ti n t i s h i nh p. Đi u

OBO
OKS
.CO
M

này đã t o đi u ki n h t s c thu n l i cho các qu c gia phát tri n và m r ng các
m i quan h kinh t đ i ngo i, trong đó thương m i qu c t đóng vai trò quan
tr ng. Vi t Nam v i ch trương phát tri n n n kinh t m , đ y nhanh q trình
h i nh p v i n n kinh t trong khu v c và trên th gi i cũng đã tăng cư ng m i

quan h h p tác qu c t thơng qua ho t đ ng thương m i qu c t nh m thu hút
đ u tư, khai thơng ngu n l c đ ph c v cho q trình Cơng nghi p hố - Hi n
đ i hố đ t nư c.

Đóng góp m t ph n khơng nh vào ho t đ ng thương m i qu c t chính
là ho t đ ng thanh tốn qu c t . Ch t lư ng và t c đ phát tri n thương m i
qu c t ph thu c vào r t nhi u y u t , trong đó thanh tốn qu c t gi vai trò
h t s c quan tr ng. Trong nh ng năm v a qua, ho t đ ng thương m i qu c t
nói chung và ho t đ ng thanh tốn qu c t nói riêng c a nư c ta đã tr i qua
nh ng bư c thăng tr m, nhưng đang ngày càng hồn thi n và phát tri n.
Trong q trình h c t p t i trư ng, đư c s hư ng d!n ch∀ b o t n tình
c a các th y cơ giáo, em đã ti p thu đư c nh ng ki n th c cơ b n v ngân hàng
thương m i. Đ n khi th c t p t i S giao d#ch I – Ngân hàng Cơng thương Vi t
Nam (SGD I- NHCT VN), em nh n th y thanh tốn qu c t đã đư c ngân hàng
xem là m t trong nh ng ho t đ ng ch y u trong ho t đ ng kinh doanh c a
mình. Và trong nh ng năm g n đây, ho t đ ng thanh tốn qu c t c a S giao

KI L

d#ch I r t phát tri n, th# ph n thanh tốn xu t nh p kh u c a S giao d#ch I
chi m t∃ tr ng l n trong t%ng kim ng ch thanh tốn xu t nh p kh u c a tồn h
th ng Ngân hàng Cơng thương. Tuy nhiên, hi n nay ho t đ ng thanh tốn qu c
t c a ngân hàng v!n còn t n t i m t s h n ch c n ph i kh&c ph c, cùng v i nó
là s c nh tranh gay g&t c a các ngân hàng trong và ngồi nư c. B i v y, vi c
nghiên c u đ hồn thi n, m r ng ho t đ ng thanh tốn qu c t t i S giao d#ch
I là vơ cùng c n thi t.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Xu t phát t lý do trên, nên em đã ch n đ tài: " Gi i pháp m r ng ho t
đ ng thanh tốn qu c t t i S giao d ch I- Ngân hàng Cơng thương Vi t
Nam" làm đ tài cho chun đ c a mình.

OBO
OKS
.CO


M

K t c u chun đ g m ba ph n:
Chương I: Ho t đ ng thanh tốn qu c t c a Ngân hàng thương m i.
Chương II: Th c tr ng ho t đ ng thanh tốn qu c t t i S giao d ch INgân hàng Cơng thương Vi t Nam.

Chương III: Gi i ph p m r ng ho t đ ng thanh tốn qu c t t i S
giao d ch I- Ngân hàng Cơng thương Vi t Nam.

Hồn thành chun đ này trư c h t em xin chân thành c m ơn các cơ
chú, anh ch# Phòng tài tr thương m i c a S giao d#ch I – Ngân hàng Cơng
thương Vi t Nam (SGD I-NHCT VN) đã t o đi u ki n thu n l i cho em trong

KI L

q trình th c t p.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

CHƯƠNG I
HO T Đ NG THANH TỐN QU C T

OBO
OKS
.CO
M

C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I
I. KHÁI QT V NGÂN HÀNG THƯƠNG M I
1. Ngân hàng thương m i

1.1. Khái ni m Ngân hàng thương m i

L ch s hình thành và phát tri n c a Ngân hàng thương m i
S hình thành ngân hàng

Lúc đ u kinh doanh ti n t do nhà th đ ng ra t% ch c vì đây là nơi tơn
nghiêm đư c dân chúng tin tư ng đ ký g∋i tài s n và vàng b c. V sau, do nh n
th y vi c kinh doanh này cũng có nhi u l i l c nên nhi u gi i nh y vào kinh
doanh ti n t .

Nh ng t% ch c này đư c coi là ti n thân c a ngân hàng. Th i kỳ cu i th
k∃ 14 (th i kỳ ph c hưng) ph n l n còn mang tính ch t gia đình, các t% ch c
kinh doanh ti n t phát tri n nhanh và m r ng thêm nhi u nghi p v m i như
chi tr b ng thương phi u, t% ch c thanh tốn bù tr … ch y u là các gia đình
Pháp, ý, Anh, Đ c. Ngân hàng ra đ i s m nh t

Venise c a ý năm 1580. Đ u

th k∃ 17 (th i kỳ c n đ i) xu t hi n m t s t% ch c kinh doanh ti n t l n, s
h u tư nhân đư c coi là kh i đi m c a k∃ ngun ngân hàng hi n đ i như ngân
hàng Amsterdam (Hà Lan), ngân hàng Hamburg (Đ c) Châu âu.
S phát tri n c a ngân hàng

KI L

+ Đ u th k∃ 15 c a th k∃ này, ho t đ ng ngân hàng còn đ c l p chưa
t o ra h th ng ch#u s ràng bu c l!n nhau, ch c năng ho t đ ng c a các ngân
hàng h u như nhau bao g m vi c nh n ký thác, chi t kh u cho vay và phát hành
gi y b c và nh n th c hi n các d#ch v ti n t .
+ Đ n đ u th k∃ 19, trong giai đo n này, nhà nư c b&t đ u can thi t vào
ho t đ ng ngân hàng b ng cách ban hành các đ o lu t nh m h n ch b t s các
ngân hàng đư c phép phát hành ti n t và đã hình thành h th ng ngân hàng
g m hai lo i:


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
• Nh ng ngân hàng đư c phép phát hành ti n g i là ngân hàng phát hành
• Nh ng ngân hàng khơng đư c phép phát hành ti n g i là ngân hàng
trung gian

OBO
OKS
.CO
M

Đ n đ u th k∃ 20, h u h t các nư c đ u th c hi n cơ ch ch∀ có 1 ngân
hàng phát hành. Tuy nhiên ngân hàng phát hành v!n còn thu c s h u tư nhân.
Sau đó, cu c kh ng ho ng kinh t 1929-1933, nhà nư c m i b)t đ u qu c h u
hóa và n&m l y ngân hàng phát hành.

Cùng v i s phát tri n kinh t và cơng ngh , ho t đ ng ngân hàng cũng có
nh ng bư c ti n r t nhanh. Trư c h t đó là s đa d ng hố các lo i hình ngân
hàng và các ho t đ ng ngân hàng. T các ngân hàng tư nhân, q trình tích t và
t p trung v n trong ngân hàng đã d!n đ n hình thành ngân hàng c% ph n. Q
trình gia tăng vai trò qu n lý Nhà nư c đ i v i ho t đ ng ngân hàng đã hình
thành ngân hàng thu c s h u Nhà nư c.

Các ngân hàng liên doanh, các t p đồn ngân hàng phát tri n m nh trong
nh ng năm cu i th k∃ 20. Nhi u nghi p v truy n th ng đư c gi v ng bên
c nh các nghi p v m i đang ngày càng phát tri n.

Q trình phát tri n c a ngân hàng đang t o ra m i liên h ràng bu c ngày
càng ch)t ch∗, s ph thu c l!n nhau ngày càng l n gi a các ngân hàng.
V y, Ngân hàng là các t ch c tài chính cung c p m t danh m c các d ch
v tài chính đa d ng nh t- đ c bi t là tín d ng, ti t ki m, d ch v thanh tốn và
th c hi n nhi u ch c năng tài chính nh t so v i b t kỳ m t t ch c kinh doanh
nào trong n n kinh t .

KI L

Theo lu t các t% ch c tín d ng nư c C ng hồ Xã h i ch nghĩa Vi t Nam
thì: “Ho t đ ng ngân hàng là ho t đ ng kinh doanh ti n t và d ch v ngân
hàng v i n i dung thư ng xun là nh n ti n g i và s d ng s ti n này đ c p
tín d ng và cung ng các d ch v thanh tốn".
Như v y, ngân hàng là m t t% ch c trung gian tài chính quan tr ng nh t
c a n n kinh t .

1.2. Ch c năng c a ngân hàng thương m i


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Ngân hàng thương m i là m t doanh nghi p đ)c bi t, kinh doanh d#ch v
ti n t . NHTM khơng tr c ti p s n xu t ra c a c i v t ch t như nh ng doanh
nghi p thu c lĩnh v c s n xu t kinh doanh nhưng t o đi u ki n thu n l i cho

OBO
OKS
.CO
M

qúa trình s n xu t, lưu thơng và phân ph i s n ph m xã h i b ng cách cung ng
v n tín d ng, v n đ u tư cho các doanh nghi p, các t% ch c kinh t m r ng
kinh doanh, góp ph n tăng nhanh t c đ phát tri n kinh t . Vai trò quan tr ng
c a ngân hàng thương m i trong n n kinh t đư c th hi n qua các ch c năng
c a nó như t o phương ti n thanh tốn, trung gian tài chính, trung gian thanh
tốn.

T o phương ti n thanh tốn

Ti n- vàng có m t ch c năng quan tr ng là phương ti n thanh tốn. Các
ngân hàng th vàng t o phương ti n thanh tốn khi phát hành gi y n v i khách
hàng. Gi y n do ngân hàng phát hành v i ưu đi m nh t đ#nh đã tr thành
phương ti n thanh tốn r ng rãi đư c nhi u ngư i ch p nh n. Như v y, ban đ u
các ngân hàng đã t o ra phương ti n thanh tốn thay cho ti n kim lo i d a trên
s lư ng ti n kim lo i đang n&m gi . V i nhi u ưu th , d n d n gi p n c a
ngân hàng đã thay th ti n kim lo i làm phương ti n lưu thơng và phương ti n
c t tr , nó tr thành ti n gi y.

Vi c in ti n mang l i l i nhu n l n, đ ng th i v i nhu c u có đ ng ti n
qu c gia duy nh t đã d!n đ n vi c Nhà nư c t p trung quy n l c phát hành ti n
gi y vào m t t% ch c ho)c là B tài chính ho)c là Ngân hàng Trung ương. T đó
ch m d t vi c các ngân hàng thương m i t o ra gi y b c riêng c a mình.

KI L

Trong đi u ki n phát tri n thanh tốn qua ngân hàng, các khách hàng
nh n th y n u h có đư c s dư trên tài kho n ti n g∋i thanh tốn, h có th chi
tr đ có đư c hàng hóa d#ch v theo u c u. Khi ngân hàng cho vay, s dư trên
tài kho n ti n g∋i thanh tốn c a khách hàng tăng lên, khách hàng có th dùng
đ mua hàng hố, d#ch v . Do đó, b ng vi c cho vay các ngân hàng đã t o ra
phương ti n thanh tốn. Tồn b h th ng ngân hàng cũng t o ra phương ti n
thanh tốn khi các kho n ti n g∋i đư c m r ng t ngân hàng này đ n ngân
hàng khác trên cơ s cho vay. Khi khách hàng t i m t ngân hàng s∋ d ng kho n


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
ti n vay đ chi tr thì t o nên kho n thu c a m t khách hàng khác t đó t o ra
các kho n vay m i.
Trung gian thanh tốn
h u h t các

OBO
OKS
.CO
M

Ngân hàng tr thành trung gian thanh tốn l n nh t hi n nay

qu c gia. Thay m)t khách hàng, ngân hàng th c hi n thanh tốn giá tr# hàng hố
và d#ch v . Đ vi c thanh tốn thu n l i và ti t ki m chi phí, ngân hàng đưa ra
cho khách hàng nhi u hình th c thanh tốn như thanh tốn b ng séc, u∃ nhi m
chi, nh thu...cung c p m ng lư i thanh tốn đi n t∋, k t n i v i các qu, và
cung c p ti n gi y khi khách hàng c n. Các ngân hàng còn th c hi n thanh tốn
bù tr v i nhau thơng qua Ngân hàng Trung ương ho)c thơng qua các trung tâm
thanh tốn. Cơng ngh thanh tốn qua ngân hàng càng đ t hi u qu cao khi quy
mơ s∋ d ng cơng ngh đó càng đư c m r ng. Vì v y, cơng ngh thanh tốn
hi n đ i qua ngân hàng thư ng đư c các nhà qu n lý s∋ d ng r ng rãi. Nhi u
hình th c thanh tốn đư c chu n hố góp ph n t o tính th ng nh t trong thanh
tốn khơng ch∀ gi a các ngân hàng trong m t qu c gia mà còn gi a các ngân
hàng trên tồn th gi i. Các trung tâm thanh tốn qu c t đư c thi t l p đã làm
tăng hi u qu c a thanh tốn qua ngân hàng, bi n ngân hàng tr thành trung tâm
thanh tốn quan tr ng và có hi u qu , ph c v đ&c l c cho n n kinh t tồn c u.
Trung gian tài chính

Ngân hàng là m t t% ch c trung gian tài chính v i ho t đ ng ch y u là
chuy n ti t ki m thành đ u tư, đòi h i s ti p xúc v i hai lo i cá nhân và t% ch c
trong n n kinh t : m t là các cá nhân và t% ch c t m th i thâm h t chi tiêu, t c

KI L

là chi tiêu cho tiêu dùng và đ u tư vư t q thu nh p và vì th h c n b% sung
v n; hai là các cá nhân và t% ch c th)ng dư trong chi tiêu, t c là thu nh p hi n
t i c a h l n hơn các kho n chi tiêu cho hàng hố, d#ch v và do v y h có ti n
đ ti t ki m. Trung gian tài chính đã t p h p nh ng ngư i ti t ki m và đ u tư, vì
v y gi i quy t đư c mâu thu!n tín d ng tr c ti p. Trung gian tài chính đã làm
tăng thu nh p cho ngư i ti t ki m, t đó khuy n khích ti t ki m, đ ng th i gi m
phí t%n tín d ng đ i v i nhà đ u tư, t đó khuy n khích đ u tư. Cơ ch ho t


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
đ ng c a trung gian s∗ có hi u qu khi nó gánh ch#u r i ro và s∋ d ng các k,
thu t nghi p v đ h n ch , phân tán r i ro.
2. Các ho t đ ng cơ b n c a Ngân hàng thương m i

OBO
OKS
.CO
M

Như chúng ta đã bi t, NHTM là m t t% ch c kinh doanh trên lĩnh v c ti n
t v i ho t đ ng ch y u và thư ng xun là nh n ti n g∋i c a khách hàng v i
trách nhi m hồn tr và s∋ d ng s ti n đó đ cho vay, đ u tư, th c hi n các
nghi p v thanh tốn và các nghi p v trung gian khác nh m thu đư c l i nhu n
t i đa trên cơ s đ m b o kh năng thanh kho n.

Có th phân các ho t đ ng c a NHTM thành ba ho t đ ng cơ b n là:
- Ho t đ ng huy đ ng v n.

- Ho t đ ng s∋ d ng v n (cho vay và đ u tư).

- Ho t đ ng trung gian thanh tốn và các lo i hình d#ch v khác.
Ba ho t đ ng này có m i quan h ch)t ch∗, h− tr l!n nhau và có vai trò
quan tr ng trong vi c quy t đ#nh đ n s thành cơng trong ho t đ ng kinh doanh
c a ngân hàng.

2.1. Ho t đ ng huy đ ng v n

M t đ)c trưng quan tr ng trong ho t đ ng kinh doanh c a các NHTM là
đi vay đ cho vay. Vì v y, khác v i các doanh nghi p kinh doanh trong các lĩnh
v c phi tài chính, huy đ ng v n là m t nghi p v kinh doanh h t s c quan tr ng
c a NHTM.
- V n ti n g i

Ti n g∋i c a khách hàng là ngu n tài ngun quan tr ng nh t c a

KI L

NHTM. Khi m t ngân hàng b&t đ u ho t đ ng, nghi p v đ u tiên là m tài
kho n ti n g∋i đ gi h và thanh tốn h cho khách hàng, b ng cách đó ngân
hàng huy đ ng ti n c a các doanh nghi p, các t% ch c và dân cư.
+ Ti n g∋i khơng kỳ h n (ti n g∋i thanh tốn): đây là ti n c a doanh
nghi p ho)c cá nhân g∋i vào ngân hàng nh ngân hàng gi h và thanh tốn h .
Trong ph m vi s dư cho phép, các nhu c u chi tr c a cá nhân và doanh nghi p
đ u đư c ngân hàng th c hi n. Các nhu c u b ng ti n c a khách hàng đ u có th
đư c nh p vào ti n g∋i thanh tốn theo u c u. Nhìn chung, lãi su t c a kho nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×