Tải bản đầy đủ

Các mô hình quản lý hiện đại và hướng vận dụng trong QLGD

Bài điều kiện chuyên đề: Các mô hình quản lí hiện đại và hướng vận dụng trong QLGD

Vận dụng mô hình OECD phân tích các biểu hiện của tổ chức biết
học hỏi tại đơn vị anh/chị đang công tác
1. Khái niệm tổ chức biết học hỏi
Theo Peter Senge (MIT) thì tổ chức biết học hỏi là một tập thể liên tục tăng
cường kiến thức và khả năng để sáng tạo ra những gì họ muốn sáng tạo. Muốn vậy
thì các tổ chức phải thay đổi cấu trúc quản lý và tổ chức đào tạo nhằm thích ứng với
yêu cầu của nền kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa. Trong tổ chức biết học
hỏi mọi người phải liên tục mở rộng khả năng để sáng tạo ra những gì mà họ thật sư
muốn, nơi mà các suy nghĩ và ý tưởng mới được nuôi dưỡng, nơi mà các mong
muốn của tập thể được tư do phát triển và nơi mà mọi người liên tục học hỏi và học
cách học tập chung với nhau.
Theo Pedler, Burgoyne và Boydell thì cho rằng:“Một tổ chức biết học hỏi là
một tổ chức mà nó làm thông hoạt việc học tập của tất cả các thành viên và tự nó
luôn chuyển hóa liên tục”.
* Còn theo Institute Of Training And Development thì cơ quan học tập là nơi:
- Tầm quan trọng của việc học tập cá nhân đối với việc phát triển hợp tác được
thừa nhận.
- Học tập đồng đội được khuyến khích thông qua sư tương tác và phản hồi.
- Sư thưc nghiệm được khuyến khích và do đó sư thất bại được chấp nhận.

- Có một nỗ lưc chuyển giao trách nhiệm trong một môi trường hỗ trợ theo
cách cho phép các cá nhân phát triển và trưởng thành.
* Mặc dù có nhiều cách hiểu khác nhau về tổ chức biết học hỏi, nhưng có thể
thống nhất một số đặc điểm chung của tổ chức biết học hỏi như sau:
- Trong tổ chức, học tập được coi là yếu tố trung tâm, quan trọng nhất để phát
triển tổ chức.
- Tổ chức học tập đề cao sư sáng tạo, tinh thần và cơ hội làm việc tập thể.
1
Học viên: Vũ Tiến Hưng- Khóa 27


Bài điều kiện chuyên đề: Các mô hình quản lí hiện đại và hướng vận dụng trong QLGD

- Tổ chức học tập hỗ trợ quá trình học tập của tất cả các thành viên trong tổ
chức.
- Tổ chức biết học hỏi, bên cạnh hình thức học tập chính thức, rất coi trọng
hình thức học tập phi chính thức.
- Học tập được coi là cơ sở để tạo ra thay đổi trong tổ chức. Người làm việc
trong tổ chức liên tục tìm kiếm những cách làm mới và tốt hơn để có thể thay đổi
và gia tăng kết quả thưc thi công việc.
2. Các biểu hiện của tổ chức biết học hỏi tại trường THCS Ngũ ĐoanHuyện Kiến Thụy- Thành phố Hải Phòng.
2.1. Từng cá nhân học tập, sẽ có một tổ chức học tập
Khả năng đổi mới và phát triển của nhà trường phụ thuộc nhiều vào năng lưc
từng cá nhân. Vì thế nhà trường phải tạo điều kiện về thời gian, môi trường trường
và chính sách để toàn bộ cá nhân được liên tục học tập, tạo dưng một thói quen và
kỉ luật học tập ở mỗi cá nhân, biến hội đồng sư phạm thành tổ chức học tập liên tục
từ đó thức đẩy phát triển năng lưc từng thành viên. Những giáo viên không tham
gia vào quá trình tư học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thì dần sẽ tư đào thải.
Để có hiệu quả tốt trong quá trình tư học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và tư
tưởng chính trị thì mỗi cá nhân cần:
- Mỗi ngày dành một thời gian nhất định trong ngày cho việc đọc sách và tư
học. Để thưc hiện được thì người lãnh đạo phải thường thuyên bổ sung sách trong
thư viện nhà trường, và thường xuyên đọc và tạo môi trường trao đổi sách.
- Tổ chức các chương trình đào tạo, không giới hạn phạm vi hoạt động trong
phát triển phạm vi hẹp mà còn mở rộng ra các kĩ năng khác
- Tổ chức cho giáo viên giao lưu học hỏi những trường có thành tích và chất
lượng đào tạo tốt, những giáo viên có năng lưc chuyên môn tốt về trường giao lưu
học hỏi.
- Thường xuyên tập huấn cho giáo viên những kỹ năng mới thông qua qua các
2


Học viên: Vũ Tiến Hưng- Khóa 27


Bài điều kiện chuyên đề: Các mô hình quản lí hiện đại và hướng vận dụng trong QLGD

cơ chế nhóm liên-chức năng, đổi vai trò và luân chuyển cán bộ.
- Tạo cơ chế khuyến khích giáo viên tham gia chương trình tổ chức học tập
dưới nhiều hình thức khác nhau.
- Các thành viên biết rõ các kỹ năng cần có cho công việc và nhiệm vụ trong
tương lai.
- Các tổ chức biết học hỏi tạo điều kiện cho việc học hỏi thường xuyên, liên
tục giữa các thành viên thông qua sư lãnh đạo và môi trường của tổ chức. Với nhà
trường, trở thành một tổ chức biết học hỏi có nghĩa là trong nhà trường, tất cả mọi
cán bộ, giáo viên đều theo đuổi việc học tập và các cán bộ quản lý nhà trường hỗ
trợ học tập của giáo viên. Học tập trở thành một phản xạ có điều kiện, một thói
quen của tất cả cán bộ, giáo viên trong nhà trường.
- Văn hóa nhà trường khuyến khích đối thoại và trao đổi những vướng mắc.
2.2. Tổ chức biết học hỏi ở cấp độ nhóm
Ở cấp độ nhóm, các tổ chức biết học hỏi tìm cách tạo ra sư “chuyển động
lỏng” của kiến thức và kinh nghiệm trong toàn bộ tổ chức. Để thưc hiện điều này
đòi hỏi việc thảo luận nhóm phải được thưc hiện thường xuyên trong nhà trường
dưa trên một hình thức đối thoại cởi mở, tôn trọng sư đa dạng của các ý kiến. Cũng
như với mỗi cá nhân, ở cấp độ nhóm, ý tưởng cũng được xem như là cơ hội để
khám phá, và những sai lầm như là cơ hội để học hỏi. Các nhóm trong nhà trường
được khuyến khích để suy nghĩ về cách họ làm việc, về những thành tưu có thể đạt
được của nhà trường và những sư cải tiến cần thiết để đạt được thành tưu đó.
Yêu cầu cơ bản với tổ chức biết học hỏi ở nhà trường tương ứng với cấp độ
này là khuyến khích học tập theo nhóm và sư hợp tác giữa cán bộ, giáo viên. Trung
tâm của nhà trường như một tổ chức biết học hỏi chính là các nhóm học tập và hợp
tác làm việc. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc học tập để không ngừng
phát triển chuyên môn của tất cả cán bộ, giáo viên. Mặc dù vậy, không phải tất cả
các hoạt động nhóm đều là học nhóm. Học nhóm yêu cầu phải thiết kế cách làm
3
Học viên: Vũ Tiến Hưng- Khóa 27


Bài điều kiện chuyên đề: Các mô hình quản lí hiện đại và hướng vận dụng trong QLGD

việc sao cho các thành viên trong nhóm có thể và phải suy nghĩ cũng như hành
động cùng nhau. Học tập theo nhóm nhấn mạnh đến ý nghĩa là học tập tập thể, chia
sẻ giữa mọi người. Cán bộ, giáo viên trong trường cần có thái độ tích cưc đối với
sư cộng tác và học tập theo nhóm. Niềm tin và sư tôn trọng lẫn nhau là những giá
trị cốt lõi của nhà trường để tạo thành nền tảng cho sư hợp tác giữa các cá nhân và
các đội, nhóm.
2.3. Tổ chức biết học hỏi ở cấp độ tổ chức
Ở cấp độ của tổ chức, các tổ chức biết học hỏi gắn việc học tập với việc
chuyển đổi tổ chức, nói cách khác học tập trong tổ chức là về việc phát triển tổ
chức đó. Tổ chức biết học hỏi được xem là một công cụ để thay đổi, thậm chí là
thay đổi một cách sâu sắc, toàn diện. Các chiều đo đối với nhà trường như một tổ
chức biết học hỏi ở cấp độ này bao gồm:
- Nhà trường có hệ thống để nắm bắt và chia sẻ kiến thức cũng việc học tập
trong tổ chức;
- Nhà trường có một tầm nhìn được chia sẻ trong nhà trường tập trung vào
việc học tập của mọi người học;
- Học tập thông qua việc gắn kết nhà trường với môi trường bên ngoài và với
một hệ thống rộng hơn;
- Nhà trường có mô hình về lãnh đạo học tập và phát triển tất cả mọi thành
viên thành những nhà lãnh đạo học tập.
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018
Học viên

Vũ Tiến Hưng

4
Học viên: Vũ Tiến Hưng- Khóa 27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×