Tải bản đầy đủ

Vấn đề hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng đầu tư và phát triển hà tây

http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
L IM

Đ U

1. Tính t t y u c a vi c hồn thi n và phát tri n nghi p v b o lãnh trong

OBO
OKS
.CO
M

ho t đ ng kinh doanh c a các Ngân hàng thương m i.

Trong giai đo n hi n nay, chúng ta đang ti n hành s

nghi p cơng


nghi p hố, hi n đ i hố đ t nư c, m c a h i nh p vào n n kinh t khu v c
cũng như tham gia vào ti n trình tồn c u hố v i các hi p đ nh thương m i
song phương, đa phương, ho t đ ng c nh tranh ngày càng tr nên gay g t và
tồn di n hơn.

Đư c ví như “ trái tim c a n n kinh t ”, h th ng Ngân hàng đang tr
mình trong cơng cu c đ i m i đ t nư c. Bên c nh vi c gi v ng và hồn thi n
các nghi p v Ngân hàng truy n th ng, các Ngân hàng thương m i hi n nay còn
khơng ng ng ti p c n và m r ng các d ch v Ngân hàng tiên ti n khác. Vi c đa
d ng hố các nghi p v s góp ph n quan tr ng t i s b n lâu c a Ngân hàng.
Đây cũng là phương châm cho các Ngân hàng thương m i t n t i và phát tri n
trong b i c nh hi n nay.

B o lãnh Ngân hàng đư c coi là m t trong nh ng d ch v Ngân hàng
hi n đ i. Nghi p v này b t đ u xu t hi n trên th gi i t nh ng th p niên 70 .
Nh nh ng ưu đi m trong vi c ch ng đ! các r i ro nên b o lãnh Ngân hàng đã
nhanh chóng chi m ưu th và đư c áp d ng r ng rãi trong các giao d ch thương
Tuy nhiên

Vi t Nam, đ i v i các Ngân hàng thương m i nói chung và

KI L

m i qu c t .

Ngân hàng đ u tư và phát tri n nói riêng, nghi p v b o lãnh Ngân hàng m i
đư c đưa vào th c hi n và còn khá m i m", ch# d ng l i

m t s lo i hình b o

lãnh đơn gi n và trong q trình th c hi n v$n g%p nhi u khó khăn vư ng m c .
M%c dù th i gian qua nghi p v b o lãnh đã có s phát tri n khơng ng ng nhưng
nó v$n chưa th c s đáp 'ng đư c nhu c u c a n n kinh t và chưa tương x'ng
v i vai trò c a nó đ i v i n n kinh t nói chung và h th ng Ngân hàng thương
m i nói riêng Do v y, vi c nghiên c'u ho t đ ng b o lãnh đ đưa ra nh ng gi i


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ


N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
pháp áp d ng vào th c ti(n sao cho phát huy h t đư c vai trò c a nó khơng ch#
là m i trăn tr c a các nhà nghiên c'u, các cán b Ngân hàng mà còn là m i
quan tâm sâu s c c a chúng em – nh ng sinh viên s p bư c vào ngành .

OBO
OKS
.CO
M

2. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c'u.

Đ i tư ng nghiên c'u: V n đ hồn thi n và phát tri n ho t đ ng b o
lãnh t i NHĐT&PTHT trong đó ch y u đi sâu vào nghiên c'u lo i hình b o
lãnh d th u, b o lãnh thanh tốn, b o lãnh b o hành cơng trình, b o lãnh b o
đ m ch t lư ng s n ph)m…

Ph m vi nghiên c'u: Nghiên c'u v

ho t đ ng b o lãnh t i

NHĐT&PTHT trong th i gian t năm 2000 đ n nay.
3. M c đích và phương pháp nghiên c'u.

M c đích : Ti p c n ho t đ ng b o lãnh và phân tích th c tr ng ho t đ ng
b o lãnh t i chi nhánh NHĐT&PTHT đ th y rõ vai trò c a ho t đ ng b o lãnh
đ i v i Ngân hàng, trên cơ s đó đ ra các gi i pháp, ki n ngh nh*m hồn thi n
nghi p v này.

Phương pháp : Lu n văn s d ng phương pháp t ng h p, phân tích so
sánh k t h p v i phương pháp duy v t bi n ch'ng và duy v t l ch s .
4. K t c u c achun đ :

Trong khn kh có h n c a chun đ , em xin đ c p nh ng v n đ sau:
- Chương 1: Nh ng v n đ lý lu n chung v b o lãnh Ngân hàng .

KI L

- Chương 2: Th c tr ng ho t đ ng b o lãnh t i NHĐT&PTHT
- Chương 3: Nh ng gi i pháp nh*m hồn thi n và phát tri n nghi p v
b o lãnh t i NHĐT&PTHT .

Em xin trân tr ng c m ơn các thày cơ giáo trong khoa Ti n t – th trư ng
v n đã dày cơng gi ng d y, dìu d t chúng em trong su t khố h c v a qua.
Đ ng th i em xin chân thành c m ơn t p th cán b t i chi nhánh Ngân hàng
đ u tư và phát tri n Hà Tây đ%c bi t là các cơ chú, các anh ch làm vi c t i
phòng t ch'c, phòng tín d ng 1 và phòng ngu n v n đã t n tình giúp đ! ch#


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
b o em trong th i gian th c t p v a qua v xem xột ủúng gúp ý ki n cho

OBO
OKS
.CO
M

chuyờn ủ th c t p c a em.

CHNG 1: NH-NG V.N / CHUNG V/ B0O LNH NGN HNG
1.1. L ch s hỡnh thnh v phỏt tri n c a nghi p v b o lónh ngõn hng
1.1.1. S ra ủ i c a nghi p v b o lónh ngõn hng l khỏch t t y u khỏch quan
Xó h i loi ng i ủó l n l t tr i qua cỏc hỡnh th'c kinh t t nhiờn, kinh
t hng húa v kinh t th tr ng. Trong n n kinh t t nhiờn s n ph)m s n xu t
ra ch# ủ ph c v ng i s n su t do nng xu t lao ủ ng th p ch# ủ ủỏp 'ng nhu
c u c a b n thõn, khụng cú c a c i d th a.

S n xu t hng húa ra ủ i ủó t o ra b c nh y v t trong ủ i s ng kinh t ,
xó h i v t o ủi u ki n thỳc ủ)y s phỏt tri n c a thng m i, phõn cụng lao
ủ ng, chuyờn mụn húa sõu s c. S phỏt tri n thng m i ủ lm tng s l ng,
giỏ tr v t c ủ cỏc giao d ch gi a cỏc doanh nghi p v ủ v t qua biờn gi i
c a m t qu c gia.

Thng m i phỏt tri n ủ kộo theo s c nh tranh ngy cng gay g t gi a

KI L

cỏc doanh nghi p trờn m i lnh v c. ginh th ng l i, cỏc doanh nghi p c n
cú v n ủ ủ i m i s n ph)m cụng ngh ủỏp 'ng nhu c u th tr ng t ủú kộo
theo s phỏt tri n c a tớn d ng. Tớn d ng khi ủú khụng nh ng bao g m quan h
cung 'ng v n gi a cỏc t ch'c trong n c m cũn gi a cỏc n c, cỏc khu v c
trờn nhi u lnh v c khỏc nhau.

Khi thng m i m r ng khụng biờn gi i s d$n ủ n s thi u h t thụng
tin. Cỏc giao d ch di(n ra v i ủ%c ủi m tng v s l ng, ph'c t p hn trong th i
gian di v trờn ph m vi ton c u. Cựng m t lỳc doanh nghi p ph i giao d ch v i


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
nhi u b n hàng khác nhau nên thi u h t thơng tin v b n hàng cũng như đ i th
c nh tranh t đó có th d$n đ n r i ro v đ o đ'c do b n hàng khơng th c hi n
các h p đ ng đã ký k t. Ho%c khi đã thu th p đ y đ thơng tin thì cơ h i kinh

OBO
OKS
.CO
M

doanh đã b b2 l!. Chi phí đ có đư c thơng tin c n thi t cũng là khơng nh2. S
thi u hi u bi t v nhau s làm các bên khơng có đ đ tín nhi m đ đi đ n ký k t
h p đ ng. Đi u này s làm nh hư ng t i ch t lư ng ho t đ ng s n xu t kinh
doanh và ho t đ ng thương m i.

Như v y, b n thân n n kinh t xu t hi n nhu c u có m t cơng c ra đ i đ
ngăn ng a r i ro t phía đ i tác kinh doanh, kh c ph c tình tr ng khơng cân
x'ng v thơng tin, t o s n tâm cho các bên tham gia giao d ch. V m%t thanh
tốn, các r i ro đã đư c ki m sốt b*ng hình th'c tín d ng ch'ng t , b o đ m
h i phi u. Còn các r i ro v vi c khơng th c hi n các nghĩa v đã cam k t trong
h p đ ng chính là cơ s cho vi c ra đ i m t cơng c m i, m t lo i d ch v m i đó là b o lãnh.

Đ th c hi n nghi p v này đòi h2i ph i có m t bên th' ba đ'ng ra đ m
b o đ các bên n tâm th c hi n h p đ ng. Ngân hàng là m t trung gian tài
chính có kh năng đ m b o v m%t tài chính, có uy tín trong kinh doanh ti n t ,
chun cung c p các d ch v tài chính cho n n kinh t đ ng th i có kh năng
n m b t thơng tin nhanh chóng, k p th i. Do đó, Ngân hàng hồn tồn có kh
năng đ'ng ra cung 'ng lo i hình d ch v này.

khách quan.

KI L

Nh ng lý do trên đã ch'ng t2 s ra đ i c a b o lãnh Ngân hàng là t t y u

1.1.2. Q trình phát tri n c a nghi p v b o lãnh Ngân hàng.
N u như thư tín d ng đã đư c các Ngân hàng s d ng r ng rãi t nh ng
năm 30 thì b o lãnh Ngân hàng m i ch# xu t hi n vào nh ng năm 60 trên th
trư ng n i đ a nư c M3. Đ n nh ng năm 70 lo i hình d ch v hi n đ i này m i
đư c áp d ng r ng rãi trong giao d ch thương m i qu c t . Giai đo n này, m t
s qu c gia

Trung Đơng đã giàu lên nhanh chóng nh s n xu t d u l a. H


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
liờn t c ph i ký k t nh ng h p ủ ng kinh t l n v i cỏc n c phng Tõy ủ
th c hi n d ỏn c i t o c s h t ng, d ỏn canh tõn cụng nụng nghi p, qu c
phũngGiỏ tr r t l n c a cỏc h p ủ ng cng nh th m nh c a cỏc qu c gia

OBO
OKS
.CO
M

Trung ụng ủó cho phộp h ph i cú m t s ủ m b o ch c ch n v phớa ủ i tỏc
khi tham gia vo cỏc giao d ch. Nh ng b o lónh ủ c l p do ngõn hng c a cỏc
n c phng Tõy phỏt hnh ủó th c s ủỏp 'ng ủ c yờu c c v s thu n ti n
v an ton cho cỏc qu c gia nh p kh)u.

T ủú ủ n nay, b o lónh Ngõn hng ủó th c s phỏt huy tỏc d ng trong
giao d ch trờn m i lnh v c trong v ngoi n c: c ti chớnh v phi ti chớnh,
thng m i v phi thng m i. V i s phỏt tri n c a thng m i qu c t , cỏc
giao d ch ngy cng mang tớnh ton c u, ngy cng cú nhi u thng v cú giỏ tr
l n v cỏc d ỏn ủ u t mang tớnh ph'c t p cú ph m vi r ng. T m c! v s ph'c
t p c a cỏc giao d ch ủũi h2i v thỳc ủ)y s phỏt tri n c a b o lónh ngõn hng.
Vi t Nam sau nm 1990, h th ng ngõn hng ủó ủ c ủ i m i m t cỏch
ủỏng k trong quỏ trỡnh chuy n ủ i t n n kinh t t p trung sang n n kinh t th
tr ng cú s ủi u ti t v mụ c a nh n c, b t ủ u h i nh p v i kinh t khu v c
v th gi i. K t ủ u nh ng nm 90 h th ng cỏc ngõn hng thng m i ủó
khụng ng ng phỏt tri n v lo i hỡnh v nghi p v gúp ph n quan tr ng vo s
tng tr ng kinh t ủ t n c trong ủú nghi p v b o lónh v tỏi b o lónh ủ c
phỏt tri n nh m t t t y u khỏch quan. Nh ng nm ủ u m i th c hi n, do cha
cú s ch# ủ o th ng nh t b*ng cỏc vn b n phỏp lý ch%t ch nờn ho t ủ ng b o

KI L

lónh cha th c s ủỏp 'ng ủ c yờu c u c a n n kinh t .

T nm 1994, Th ng ủ c NHNN ủó ban hnh quy t ủ nh 196/ Q- NH
14 v quy ch nghi p v b o lónh thay cho quy t ủ nh 192/ NH- Q ban hnh
ngy 17/9/1992. V i quy ch ny, NHNN ủó b c ủ u t o ra c ch phỏp lý
tng ủ i hon ch#nh cho nghi p v b o lónh. Ngy 25/8/2000 Th ng ủ c
NHNN ra quy t ủ nh s 283/ 2000- Q/ NHNN14 v vi c ban hnh quy ch b o
lónh ngõn hng ủ thay th cho cỏc quy ch tr c ủõy.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
n nay, cỏc ho t ủ ng b o lónh c a ngõn hng ủó phỏt tri n m t cỏch
nhanh chúng v i xu h ng m r ng quan h kinh t trong v ngoi n c v i
lo i hỡnh ngy cng phong phỳ, ủa d ng. Doanh s c a nghi p v b o lónh ngy
n c ta l r t

OBO
OKS
.CO
M

cng cao cho th y ti m nng phỏt tri n c a lo i hỡnh d ch v ny
l n.

1.2. B n ch t v ủ%c ủi m c a b o lónh Ngõn hng.
1.2.1. Khỏi ni m b o lónh- b o lónh Ngõn hng.

Tr c khi tỡm hi u khỏi ni m b o lónh ngõn hng chỳng ta tỡm hi u qua
v khỏi ni m b o lónh. B o lónh l m t thu t ng ủó xu t hi n t lõu ủ i. Trong
xó h i phong ki n ng i ta ủó bi t ủ n thu t ng ny qua nh ng ng i cú th
l c b o lónh cho tự nhõn trong th i gian thi hnh ỏn, cha m4 b o lónh cho con
Sau ủú b o lónh ủ c phỏt tri n sang lnh v c dõn s v nhi u lnh v c khỏc c a
ủ i s ng kinh t xó h i. B o lónh ủ c phõn ra hai hỡnh th'c d a vo tớnh ch t
v ủ i t ng c a b o lónh l b o lónh ủ i nhõn v b o lónh ủ i v t.
B o lónh ủ i nhõn l b o lónh ủ c ỏp d ng ch y u v i cỏc quan h phi
ti s n hỡnh s , t t ng hỡnh s , ch ti hnh chớnh v quan h phi ti s n trong
dõn s .

B o lónh ủ i v t d c ỏp d ng trong quan h h p ủ ng kinh t v dõn s
cú y u t ti s n. ú chớnh l phng th'c ủ m b o trong tr ng h p x)y ra vi

KI L

ph m h p ủ ng.

i u 366 b lu t dõn s n c ta nờu rừ: B o lónh l vi c ng i th' ba (
g i l ng i b o lónh ) cam k t v i bờn cú quy n ( g i l ng i nh n b o lónh )
s th c hi n ngha v thay cho bờn cú ngha v ( g i l ng i ủ c b o lónh )
n u khi ủ n h n m ng i ủ c b o lónh khụng th c hi n ho%c th c hi n khụng
ủỳng ngha v

Theo ngh ủ nh 17HBT ngy 16/1/1990 c a h i ủ ng b tr ng thỡ
B o lónh ti s n l s ủ m b o b*ng ti s n thu c quy n s h u c a ng i nh n


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
b o lónh ủ ch u trỏch nhi m ti s n thay cho ng i ủ c b o lónh khi ng i
ny vi ph m h p ủ ng ủó ký k t.
T ủú ta cú th ủa ra khỏi ni m chung v b o lónh nh sau: B o lónh l

OBO
OKS
.CO
M

s cam k t c a ng i nh n b o lónh s th c hi n ủ y ủ cỏc ngha v n u ng i
ủ ngh b o lónh khụng th c hi n ho%c th c hi n khụng ủỳng ngha v v i bờn
yờu c u b o lónh.

B o lónh ngõn hng l m t trong nh ng lo i hỡnh b o lónh ngy cng
ủ c phỏt tri n v ỏp d ng ph bi n trong cỏc giao d ch thng m i trong n c
v qu c t . Khi m t cỏ nhõn ho%c m t doanh nghi p mu n vay m t kho n ti n
ho%c mu n tham gia m t ho t ủ ng s n xu t kinh doanh no ủú nhng cha ủ
ủ tin c y ủ i v i phớa ủ i tỏc kinh doanh, h ph i nh m t bờn th' ba cú ủ y ủ
ti s n v uy tớn ủ'ng ra ủ m b o. B o lónh Ngõn hng l m t hỡnh th'c ti tr
thụng qua uy tớn c a Ngõn hng cho khỏch hng, qua ủú khỏch hng cú th tỡm
ủ c ngu n ti tr m i ủ mua hng húa ho%c th c hi n cỏc ho t ủ ng s n xu t
kinh doanh nh*m thu l i. Trong nghi p v b o lónh Ngõn hng ch# ủa ra cam
k t d i hỡnh th'c c p ch'ng th ho%c h ch toỏn theo dừi ngo i b ng ch' th c
t khụng ph i xu t ti n ngay khi b o lónh. Do v y, b o lónh ủ c coi l m t
hỡnh th'c tớn d ng giỏn ti p v ủ c coi nh ti s n ngo i b ng.
ủa ra khỏi ni m v b o lónh Ngõn hng cú th ủ'ng trờn nhi u gúc ủ
khỏc nhau:

KI L

Xột theo khớa c nh h c thu t, b o lónh Ngõn hng l m t hỡnh th'c tớn d ng
ch ký-Signature Credit. Ngõn hng khụng xu t v n ngay m ch# phỏt hnh th
b o lónh b o ủ m chi tr cho ng i th h ng n u ng i ủ c b o lónh vi ph m
h p ủ ng ủó ký k t v i ng i th h ng.
Lu t cỏc t ch'c tớn d ng Vi t Nam (ngy 12/12/1997) quy ủ nh b o lónh
Ngõn hng l m t trong cỏc hỡnh th'c c p tớn d ng ủ c th c hi n thụng qua s
cam k t b*ng vn b n c a t ch'c tớn d ng v i bờn cú quy n v th c hi n ngha


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
v tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng khơng th c hi n đúng nghĩa
v đã cam k t.
Theo quy ch m i nh t v b o lãnh Ngân hàng do Th ng đ c NHNN ban

OBO
OKS
.CO
M

hành ngày 25/08/2000 kèm theo quy t đ nh s 283/2000 –QĐ-NHNN quy đ nh
:” B o lãnh Ngân hàng là cam k t b*ng văn b n c a Ngân hàng ( bên b o lãnh)
v i bên có quy n ( bên nh n b o lãnh) v vi c th c hi n nghĩa v tài chính thay
cho khách hàng ( bên đư c b o lãnh) khi khách hàng khơng th c hi n ho%c th c
hi n khơng đúng nghĩa v đã cam k t v i bên nh n b o lãnh, khách hàng ph i
nh n n và hồn tr s ti n mà Ngân hàng đã tr thay”.

Trong thương m i qu c t , b o lãnh Ngân hàng đư c xem như lo i hình
tài tr ngo i thương nh*m ch ng đ! nh ng r i ro c a ngư i th hư ng b o lãnh
do s vi ph m nghĩa v c a bên đ i tác liên quan.
1.2.2 . Đ c đi m c a b o lãnh Ngân hàng

B n ch t c a ho t đ ng b o lãnh là l i cam k t s thanh tốn cho ngư i th
hư ng b o lãnh khi ngư i đư c b o lãnh khơng th c hi n các nghĩa v trong
h p đ ng . Vì v y có th nói b o lãnh là m t cơng c b o đ m khơng ph i là
cơng c thanh tốn. Khi đưa ra các đ%c đi m c a b o lãnh chúng ta s th y đư c
s khác bi t gi a b o lãnh v i các cơng c b o đ m và thanh tốn khác nhau
như thư tín d ng, b o hi m…

KI L

B o lãnh ngân hàng có các đ%c đi m sau:

Th' nh t, b o lãnh ngân hàng là m t m i quan h nhi u bên ph thu c l$n
nhau. Trong nghi p v b o lãnh ngân hàng thư ng có ít nh t ba thành ph n sau:
Ngư i b o lãnh ( the Gurantor ) là ngư i phát hành b o lãnh, có th là
ngân hàng ho%c các t ch'c tín d ng khác.
Ngưòi đư c b o lãnh ( the Principal ) là ngư i u c u b o lãnh.
Ngưòi th hư ng b o lãnh ( the Credit ) là ngư i nh n cam k t b o lãnh.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
M t nghi p v b o lãnh khơng ch# đơn thu n là quan h gi a Ngân hàng
b o lãnh và ngư i hư ng b o lãnh mà còn bao g m các m i quan h khác.
Quan h gi a ngư i đư c b o lãnh và ngư i hư ng b o lãnh đư c th

OBO
OKS
.CO
M

hi n b*ng h p đ ng g c, có th là h p đ ng thương m i, h p đ ng thi cơng,
thi t k … Đây chính là m i quan h g c, là cơ s phát sinh u c u b o lãnh.
Trong m i quan h này, ngư i đư c b o lãnh có các nghĩa v ph i th c hi n đ i
v i ngư i hư ng b o lãnh. Tùy t ng lo i h p đ ng mà nghĩa v đó có th là
nghĩa v tài chính như nghĩa v thanh tốn, nghĩa v đóng thu , ho%c nghĩa v
phi tài chính như nghĩa v th c hi n h p đ ng, nghĩa v đ m b o ch t lư ng
s n ph)m…

M i quan h gi a Ngân hàng b o lãnh và ngư i đư c b o lãnh - đó là
quan h gi a Ngân hàng c p tín d ng và ngư i hư ng tín d ng. M i quan h
này đư c th hi n b*ng m t h p đ ng b o lãnh ( còn g i là thư b o lãnh ). H p
đ ng này đ c l p v i m i quan h trong h p đ ng g c.

Như v y, các m i quan h gi a các bên tham gia là m i quan h ph
thu c l$n nhau v a là ngun nhân, v a là k t qu c a nhau. N u thi u m t
trong nh ng m i quan h trên thì nghi p v b o lãnh s khơng t n t i.
Th' hai b o lãnh ngân hàng có tính đ c l p.

Đây là m t đ%c tính r t quan tr ng c a nghi p v b o lãnh.

KI L

Trư c tiên b o lãnh Ngân hàng có tính đ c l p v i h p đ ng. M%c dù n i
dung h p đ ng gi a ngư i th hư ng b o lãnh và ngư i đư c b o lãnh là cơ s
phát sinh và hình thành nên n i dung c a b o lãnh song v m%t pháp lý mà nói
thì b o lãnh hồn tồn đ c l p v i ngu n đã hình thành nên nó.
M%c dù m c đích c a m t b o lãnh Ngân hàng là b i hồn cho ngư i th
hư ng nh ng thi t h i t vi c khơng th c hi n h p đ ng c a ngư i đư c b o
lãnh nhưng vi c thanh tốn b o lãnh ch# căn c' vào các đi u kho n hồn tồn.
Tuy nhiên tính đ c l p c a b o lãnh cũng ph thu c vào các đi u ki n c a b o


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
lãnh. N u là b o lãnh vơ đi u ki n, vi c thanh tốn đư c th c hi n theo u c u
đ u tiên, tính đ c l p đư c đ m b o. Ngư c l i n u là b o lãnh có đi u ki n hay
b o lãnh kèm ch'ng t như phán quy t c a tòa án, quy t đ nh c a tr ng tài, xác

OBO
OKS
.CO
M

nh n c a bên th' ba v s vi ph m c a ngư i đư c b o lãnh thì tính đ c l p c a
b o lãnh ít nhi u b gi m sút.

Bên c nh đó tính đ c l p c a b o lãnh còn th hi n trong trách nhi m
thanh tốn c a ngân hàng phát hành b o lãnh v i ngư i đư c b o lãnh. Trách
nhi m này hồn tồn đ c l p v i m i quan h gi a ngân hàng và ngư i đư c
b o lãnh. Ngân hàng khơng th vi n các lý do như ngư i đư c b o lãnh b phá
s n, v$n còn n Ngân hàng… đ t ch i thanh tốn

V tính đ c l p này trong đi u 2 c a quy t c th ng nh t v b o lãnh u
c u UCP 845 c a ICC có gi i thích: “V b n ch t b o lãnh là giao d ch tách r i
kh2i h p đ ng cơ s hay các đi u ki n d th u mà b o lãnh l y đó làm căn c' và
bên b o lãnh khơng h quan tâm hay b ràng bu c b i h p đ ng hay các đi u
ki n d th u đó dù có trích tham chi u đ n chúng trong b o lãnh. Trách nghi m
c a bên b o lãnh là tr l i s ti n đư c quy đ nh khi xu t trình u c u thanh
tốn b*ng văn b n và các ch'ng t khác quy đ nh trong b o lãnh mà hình th'c
phù h p v i các quy đ nh c a b o lãnh”.

V i ngân hàng, quy t c đ c l p này cũng có thu n l i. Khi ngư i th
hư ng có u c u đòi ti n theo thư b o lãnh, ngân hàng ch# có trách nhi m xem

KI L

xét, ki m tra xem nh ng đi u kho n, đi u ki n c a thư b o lãnh có đư c th2a
mãn hay khơng? Nhi m v này đư c th c hi n khá d( dàng. Do đó, Ngân hàng
s khơng liên quan đ n quy n l i và nghĩa v c a các bên tham gia trong h p
đ ng cơ s và khơng liên quan đ n tranh ch p phát sinh t h p đ ng cơ s gi a
hai bên. Tuy v y, tính đ c l p c a b o lãnh cũng làm tăng r i ro do ph i thanh
tốn h khi có s khơng trung th c c a bên u c u b o lãnh. Chính vì đi m này
mà khi th c hi n nghĩa v b o lãnh cho khách hàng, ngân hàng ph i phân tích
khách hàng chi ti t như khi cho vay.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
1.2.3. Ch c năng c a b o lãnh ngân hàng.
1.2.3.1. Ch'c năng b o đ m.
Đây là m t ch'c năng r t quan tr ng c a b o lãnh ngân hàng. Ngân hàng

OBO
OKS
.CO
M

là m t trung gian tài chính có kh năng tài chính đ m b o, có uy tín trong kinh
doanh ti n t . Do v y khi ngân hàng phát hành b o lãnh thì ngư i th hư ng b o
lãnh chăc ch n s đư c nh n kho n b i thư ng v tài chính n u ngư i đư c b o
lãnh vi ph m cam k t. Chính đi u này đã t o tâm lý tin tư ng cho ngư i th
hư ng b o lãnh t đó t o đi u ki n cho h p đ ng đư c ký k t m t cách sn s",
thu n l i.

M%t khác, h th ng ngân hàng có kh năng thu th p, n m b t thơng tin
nhanh nh y, k p th i do có m ng lư i khách hàng r ng kh p và đ i ngũ cán b
chun mơn giàu kinh nghi m nên trong th c t vi c tr thay cho khách hàng
chi m t5 tr ng r t nh2. T5 tr ng các lo i b o lãnh đư c u c u thanh tốn
khơng cao, thơng thư ng ch# kho ng dư i 5%,(

M3 kho ng 1% )…

Ngồi ra b o lãnh còn đư c s d ng cho th2a thu n phi mua bán như d
th u cơng trình, b o hành s n ph)m, th c hi n h p đ ng… đây là nh ng th2a
thu n khơng mang tính mua bán hay thanh tốn. Do v y, b o lãnh ch# đư c dùng
cho m c đích b o đ m an tồn cho ngư i th hư ng khi có bi n c vi ph m h p
đ ng c a ngư i đư c b o lãnh.

KI L

1.2.3.2 Ch'c năng tài tr .

Đ thi cơng trình hay th c hi n m t h p d ng mua bán có th ph i dùng t i
m t s v n l n trong th i gian dài. Trong xây d ng, ngư i thi cơng s g%p ph i
nh ng khó khăn v tài chính và ch u nhi u r i ro n u như ph i làm hồn t t cơng
trình hay t ng h ng m c cơng trình thì m i nh n đư c thanh tốn c a ngư i ch
cơng trình.Vì v y, khi ký k t h p đ ng thi cơng, cơng ty xây d ng s thương
lư ng v i ch cơng trình v m t kho ng tài tr cho mình. Còn trong các h p
đ ng thương m i, ngư i cung 'ng có th u c u đ%t hàng đ%t trư c m t kho n


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
ti n tính trên giá tr h p đ ng, ho%c trong cu c đ u th u, bên m i u c u bên
d th u n p m t kho n ti n đ%t c c tham gia đ u th u. Ngân hàng phát hành
b o lãnh như m t cơng c tài tr th c s v m%t tài chính cho ngư i đư c b o

OBO
OKS
.CO
M

lãnh.Thơng qua b o lãnh, khách hàng (ngư i đư c b o lãnh )s khơng ph i xu t
qu3, đư c thu h i v n nhanh, đư c vay n kho%c kéo dài th i gian thanh tốn
ti n hàng hóa d ch v …

Vì v y, m%c dù khơng tr c ti p c p v n nhưng v i uy tín và kh năng đ m
b o v m%t tài chính Ngân hàng phát hành b o lãnh đã giúp khách hàng c a
mình đư c hư ng nh ng thu n l i v ngân qu3 như khi cho vay th c s . Đ n
khi r i ro x y ra ngân hàng khơng th vi n c nh ng v n đ phát sinh t h p
đ ng cơ s đ t ch i thanh tốn.

1.2.3.3 Ch'c năng đơn đ c th c hi n h p đ ng .
Như đã trình bày

trên, khi ngư i b o lãnh khơng hồn thành đư c nghĩa

v cam k t v i bên th hư ng b o lãnh, ngân hàng s là ngư i b i thư ng thi t
h i như đã th2a thu n trong b o lãnh. B o lãnh cho phép ngư i th hư ng có
quy n u c u thanh tóan khi ngư i đư c b o lãnh vi ph m h p đ ng cam k t
trong su t th i gian có hi u l c c a b o lãnh và ngân hàng có quy n đư c đòi l i
kho n đã thanh tốn thay.

Đ i v i ngân hàng kho n ph i tr thay đư c x p vào lo i tài s n “x u”
trong n i b ng, đư c coi như m t lo i n q h n . Ngân hàng ph i ch u áp l c

KI L

c a vi c thanh tốn thay n u ngư i đư c b o lãnh khơng th c hi n ho%c th c
hi n khơng đ y đ nghĩa v c a h . Ngư i đư c b o lãnh cũng ph i ch u áp l c
s b đòi b i hồn b o lãnh khi khơng th c hi n nghĩa v c a mình. Gi a ngân
hàng và ngư i đư c b o lãnh có m i quan h m t thi t v măt l i ích. Vì v y
ngân hàng s ln ln ph i đơn đ c khách hàng th c hi n các cam k t b o lãnh
đã ghi trong h p đ ng.

Đ i v i ngư i th hư ng b o lãnh, m%c dù ch c ch n s nh n đư c kho n
ti n b i thư ng do s vi ph m h p đ ng x y ra nhưng đi u mà h mu n là h p


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
ủ ng ủ c hon t t suụn s". N u b t ủ u l i t ủ u h s m t nhi u th i gian v
chi phớ ủ tỡm ki m ủ i tỏc m i.
Vỡ v y cú th núi b o lónh mang ý ngha rng bu c ủ c thỳc ng i ủ c

OBO
OKS
.CO
M

b o lónh th c hi n h p ủ ng hn l vi c b i hon.

Ba ch'c nng trờn cho th y tỏc d ng c a b o lónh ngõn hng. Nghiờn c'u
chỳng cho phộp chỳng ta phỏt huy ủ y ủ cỏc ch'c nng ny v v n d ng b o
lónh cú hi u qu .

1.3 Vai trũ c a b o lónh ngõn hng

M%c dự l m t nghi p v ngõn hng hi n ủ i, v$n cũn m i m" song b o
lónh ngõn hng ủó ch'ng t2 ủ c vai trũ h t s'c tớch c c c a mỡnh, khụng
nh ng ủ i v i cỏc doanh nghi p, v i ngõn hng m v i c n n kinh t .
1.3.1. Vai trũ c a b o lónh ngõn hng ủ i v i doanh nghi p

Doanh nghi p trong nghi p v b o lónh ngõn hng cú th ủúng vai vai trũ
l ng i ủ c ngõn hng b o lónh cng cú th l ng i th h ng b o lónh.
Trong t ng tr ng h p b o lónh ngõn hng ủúng vai trũ khỏc nhau.
i v i tr ng h p doanh nghi p l ng i ủ c ngõn hng b o lónh.
Th' nh t, trong quan h kinh t , do s gi i h n c a thụng tin cng nh
gi i h n v ph m vi ủ a gi i nờn khụng ph i lỳc no cỏc bờn tham gia cng cú
ủ ủ tin t ng nhau. Hn n a trong quỏ trỡnh ho t ủ ng kinh doanh luụn g%p

KI L

ph i nhi u r i ro t nhi u phớa gõy nh h ng ủ n vi c th c hi n h p ủ ng nh
ủó cam k t. an ton v nhanh chúng, m t bờn th ng yờu c u bờn kia ph i cú
b o lónh c a ngõn hng. B o lónh ngõn hng ủụi khi l yờu c u b t bu c ủ i v i
doanh nghi p ủ ti p c n t i h p ủ ng.
Th' hai, b o lónh ngõn hng s khi n cho doanh nghi p khụng ph i ủ%t
tr c m t kho n ti n ủ%t c c (vớ d trong b o lónh d th u), nh v y doanh
nghi p cú th ti t ki m m t kho n v n ủỏng k , cú thờm ngu n ti tr cho nhu
c u v n lu ủ ngm ch# ph i tr m t kho n kinh phớ b o lónh tng ủ i th p.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
Th' ba, b o lónh ngõn hng cũn gúp ph n tng uy tớn c a cỏc doanh
nghi p ủ i v i cỏc ủ i tỏc.
i v i tr ng h p doanh nghi p l ng i th h ng b o lónh.

OBO
OKS
.CO
M

Th' nh t, doanh nghi p cú th ti t ki m th i gian tỡm hi u ủ i tỏc m v$n
l a ch n ủ c ủ i tỏc t t nh t, t o c h i kinh doanh hi u qu , ủ ng th i yờn
tõm khi ký k t h p ủ ng.

Th' hai, b o lónh ngõn hng giỳp doanh nghi p gi m thi u r i ro trong
giao d ch vỡ trong tr ng h p vi ph m h p ủ ng x y ra thỡ doanh nghi p s ủ c
b i th ng ủ y ủ nh th2a thu n trong h p ủ ng b o lónh ngõn hng m t
kho n th i gian ng n nh t.

Ngoi ra b o lónh ngõn hng cũn gúp ph n thỳc ủ)y cỏc doanh nghi p
lm n nghiờm tỳc, hon thnh ủỳng cỏc h p ủ ng ủỳng theo quy ủ nh, gúp ph n
nõng cao hi u qu s d ng v n, trỏnh lóng phớ trong s n xu t kinh doanh, gúp
ph n lm tng l i nhu n trong doanh nghi p.

1.3.2. Vai trũ c a b o lónh ngõn hng v i ngõn hng.

M%c dự l m t nghi p v cũn khỏ m i m" c a ngõn hng song b o lónh
ngõn hng ủó th c s ủem l i nh ng l i ớch to l n cho ngõn hng.
V i s tng tr ng khụng ng ng v s l ng v ch t l ng, s cú m%t
trong h u h t m i giao d ch c a n n kinh t , b o lónh ngõn hng ủó ủem v cho

KI L

ngõn hng m t kho n thu khụng nh2 t phớ b o lónh. Phớ b o lónh chi m t# l
khỏ l n trong t ng phớ d ch v cỏc ngõn hng hi n ủ i.
Khụng nh ng gúp ph n lm tng l i nhu n, b o lónh cũn lm ủa d ng húa
cỏc lo i hỡnh d ch v núi riờng v ho t ủ ng ngõn hng núi chung lm gi m s
ph thu c vo tớn d ng. M tng t5 tr ng thu t d ch v l xu h ng phỏt tri n
chung c a cỏc ngõn hng hi n ủ i ngy nay.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Ngồi ra b o lãnh còn nâng cao uy tín và tăng cư ng quan h c a ngân
hàng đ%c bi t là trên trư ng qu c t . N n kinh t th gi i ngày nay phát tri n
theo xu hư ng h i nh p, do v y th trư ng th gi i đã tr thành b ph n khơng

OBO
OKS
.CO
M

th thi u đ i v i thương m i và ngo i thương. B o lãnh ngân hàng đã thúc đ)y
ho t đ ng tín d ng qu c t , thanh tốn qu c t … t đó góp ph n m r ng quan
h đ i ngo i c a ngân hàng.

1.3.3. Vai trò c a b o lãnh đ i v i n n kinh t .
B o lãnh là lo i hình d ch v

ngân hàng t n t i khách quan đáp 'ng nhu

c u c a n n kinh t ngày càng phát tri n. Đi u này đư c th hi n qua vai trò to
l n c a b o lãnh ngân hàng đ i v i n n kinh t th hi n qua các m%t sau:
Th' nh t b o lãnh như m t ch t xúc tác đi u hòa và xúc ti n hàng lo t các
quan h h p đ ng trong n n kinh t . Khi có b o lãnh ngân hàng, các bên tham
gia giao d ch s n tâm ký k t h p đ ng và có trách nhi m th c hi n các nghĩa
v đã ký k t. B o lãnh đem l i l i ích cho các bên tham gia cũng là mang l i l i
ích cho n n kinh t .

Th' hai, b o lãnh có vai trò quan tr ng trong v n đ thu hút v n cho s n
xu t kinh doanh trong và ngồi nư c. Đ i v i nh ng nư c đang phát tri n, đang
trong q trình cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t nư c thì v n th c s r t c n
thi t đ i v i các doanh nghi p nói riêng và cho n n kinh t nói chung. Nhưng
h u h t các doanh nghi p trong nư c chưa đ đ tin tư ng đ i v i các đ i tác

KI L

nư c ngồi. B*ng tài s n và uy tín c a mình, Ngân hàng đã đ'ng ra b o lãnh cho
các doanh nghi p, giúp các doanh nghi p ti p c n v i ngu n v n nư c ngồi.
Như v y, b o lãnh ngân hàng đã góp ph n thu hút m t l c lư ng v n nư c ngồi
có th i h n tương đ i dài mà lãi su t l i tương đ i th p. Ngu n v n này đư c
t p trung cho s n xu t t o đi u ki n cho doanh nghi p đ i m i thi t b , hi n đ i
hóa cơng ngh , nâng cao ch t lư ng s n ph)m đáp 'ng nhu c u th trư ng. S n
xu t phát tri n s làm tăng các l i ích xã h i khác như: t o cơng ăn vi c làm,
tăng s n ph)m kinh t qu c dân…


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
Th' ba, b o lónh Ngõn hng cũn tỏc ủ ng ủ n chi n l c phỏt tri n kinh
t qu c gia thụng qua chớnh sỏch b o lónh ngõn hng nh u tiờn b o lónh cho
cỏc ngnh kinh t mi nh n v cỏc khu v c tr ng ủi m phỏt tri n Ngoi ra,

OBO
OKS
.CO
M

thụng qua vi c u ủói v t5 l phớ b o lónh, ngõn hng cũn l cụng c ti tr cho
cỏc ngnh kinh t kộm phỏt tri n, t o cho nh ng ngnh ny vay ủ c v n v i
m'c lói su t th p, t ủú vn lờn ủ'ng v ng trờn th tr ng.

Th' t, b o lónh ngõn hng cũn gúp ph n lm trong s ch, lnh m nh húa
n n kinh t . Ch u tỏc ủ ng c a ch'c nng b o ủ m v ủụn ủ c th c hi n h p
ủ ng c a b o lónh ngõn hng, nờn cỏc bờn tham gia giao d ch s yờn tõm ký k t
h p ủ ng v nghiờm tỳc th c hi n, t ủú lm gi m r i ro cho doanh nghi p núi
riờng v n n kinh t núi chung.

Cu i cựng, b o lónh ngõn hng cũn gúp ph n tng c ng m i quan h
thng m i gi a cỏc qu c gia trờn th gi i

1.4. N i dung nghi p v b o lónh ngõn hng.
1.4.1. Cỏc lo i b o lónh ngõn hng.

ỏp 'ng yờu c u c a n n kinh t , b o lónh Ngõn hng ngy cng phỏt
tri n ủa d ng, phong phỳ. Ta cú th chia nghi p v b o lónh Ngõn hng thnh
nhi u lo i.

1.4.1.1. Phõn lo i theo ủ i t ng b o lónh.

n c.

KI L

B o lónh ngõn hng ủ c chia lm b o lónh trong n c v b o lónh ngoi

B o lónh ngõn hng trong n c l lo i b o lónh m cỏc bờn tham gia bao
g m: ng i ủ c b o lónh, ng i th h ng b o lónh, ngõn hng b o lónh
trong ph m vi m t qu c gia. Cỏc lo i b o lónh ngõn hng trong n c th ng
ủ c ỏp d ng l b o lónh d th u, b o lónh th c hi n h p ủ ng, b o lónh ti n
'ng tr c ủ c th c hi n qua hỡnh th'c phỏt hnh th b o lónh c a ngõn
hng.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
B o lãnh ngân hàng ngồi nư c thư ng đư c áp d ng trong lĩnh v c
thương m i qu c t . Đ i tư ng giao d ch đư c b o lãnh là thương v mua bán
gi a các bên xu t kh)u và nh p kh)u. T ch'c b o lãnh thư ng là ngân hàng

OBO
OKS
.CO
M

thương m i, trú đóng t i nư c c a ngư i đư c b o lãnh. B o lãnh ngân hàng
ngồi nư c thư ng đư c th c hi n qua hình th'c: m thư tín d ng mua hàng tr
ch m, ký b o lãnh trên các h i phi u nh n n v i nư c ngồi, phát hành thư b o
lãnh, l p gi y ch'ng nh n kỳ h n n …

1.4.1.2. Phân lo i theo b n ch t c a b o lãnh.
B o lãnh đ ng nghĩa v

Đây là lo i b o lãnh mang tính ch t truy n th ng n u xét theo ngu n g c
c a nó. Trong hình th'c b o lãnh này, ngân hàng và ngư i đư c b o lãnh có
cùng nghĩa v như nhau, nhưng nghĩa v c a khách hàng là nghĩa v đ u tiên
còn nghĩa v c a ngân hàng là nghĩa v b sung. Ngân hàng ch# th c hi n nghĩa
v c a mình khi có nh ng b*ng c ch'ng th c nghĩa v đ u tiên b vi ph m.
B o lãnh đ ng nghĩa v r t đư c áp d ng vào trong quan h giao d ch
thương m i qu c t do tính ph'c t p c a nó, ch y u nó đư c th c hi n trong
ph m vi n i đ a.
B o lãnh đ c l p

Khác v i lo i b o lãnh trên b o lãnh đ c l p là lo i b o lãnh ngân hàng

KI L

đư c áp d ng ph bi n trong thương m i qu c t do s

thu n l i mà nó đem l i

cho các bên tham gia.

B o lãnh ngân hàng đư c coi là d ng nghi p v ngân hàng hi n đ i trong
đó nghĩa v c a ngân hàng b o lãnh hồn tồn tách r i v i nghĩa v c a ngư i
đư c b o lãnh trong h p đ ng g c. Vi c ngân hàng thanh tốn thay ch# di(n ra
khi các đi u kho n thanh tốn qui đ nh trong văn b n b o lãnh đư c th2a mãn
mà thơi.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
1.4.1.3. Phân lo i theo m c đích c a b o lãnh.
B o lãnh hồn thanh tốn
B o lãnh hồn thanh tốn là m t b o lãnh ngân hàng do t ch'c tín d ng

OBO
OKS
.CO
M

phát hành cho bên nh n b o lãnh v vi c đ m b o nghĩa v hồn tr ti n 'ng
trư c c a khách hàng theo h p đ ng đã kí k t v i bên nh n b o lãnh. Trư ng
h p khách hàng vi ph m các cam k t v i bên nh n b o lãnh và ph i hồn tr ti n
'ng trư c cho bên nh n b o lãnh thì t ch'c tín d ng s hồn s tr ti n 'ng
trư c cho bên nh n b o lãnh.

M t s trư ng h p, khi tham gia ký k t h p đ ng thương m i, d ch v
ngư i mua hàng hay ngư i s d ng d ch v tr trư c cho ngư i bán hàng hay
ngư i cung c p d ch v m t kho n ti n, thư ng b*ng 5% - 15% giá tr h p đ ng.
Nhưng do nhi u ngun nhân mà h p đ ng khơng th th c hi n, ngư i mua
hàng hóa, d ch v có th khơng nh n l i đư c s ti n đã 'ng trư c. Đ h n ch
r i ro, ngư i mua s u c u ngư i bán ph i có b o lãnh hồn thanh tốn c a
ngân hàng.

B*ng vi c cam k t s tr l i s ti n 'ng trư c cho bên mua, Ngân hàng đã
t o ra n n tin tư ng cho bên mua và giúp bên bán thốt kh2i nh ng khó khăn
nh t th i v m%t ngân qu3.

Tuy nhiên, trong b o lãnh hồn thanh tốn đ đ phòng s khơng trung

KI L

th c c a ngư i th hư ng, văn b n b o lãnh ph i có quy đ nh ch%t ch v đi u
kho n thanh tốn. Nghĩa là ngân hàng ch# thanh tốn khi nh ng đi u ki n ti n đ
có liên quan đ n hành vi 'ng trư c ti n c a ngư i th hư ng đã đư c th2a mãn.
Các lo i b o lãnh hồn thanh tốn thư ng đư c áp d ng:
- B o lãnh thi cơng cơng trình.
- B o lãnh s n xu t máy móc thi t b .
B o lãnh d th u


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
i v i cỏc h p ủ ng l n nh h p ủ ng mua s m hng húa, cung 'ng
mỏy múc thi t b , h p ủ ng xõy l pủ u th u l hỡnh th'c th ng ủ c s
d ng ủ l a ch n ủ i tỏc t i u nh t. Trong cỏc h p ủ ng ny, bờn m th u

OBO
OKS
.CO
M

th ng yờu c u cỏc nh th u ph i cú b o lónh d th u c a ngõn hng.
B o lónh d th u l m t lo i b o lónh ngõn hng do t ch'c tớn d ng phỏt
hnh cho bờn m i th u ủ ủ m b o ngha v tham gia m i th u c a khỏch hng.
Tr ng h p khỏch hng b ph t do vi ph m quy ủ nh d th u m khụng n p
ho%c n p khụng ủ ti n ph t cho bờn m i th u thỡ t ch'c tớn d ng th c hi n
ngha v b o lónh ủó cam k t.

M c ủớch ch y u c a b o lónh d th u l trỏnh r i ro cho bờn m i th u
trong tr ng h p nh th u trỳng th u b2 cu c. Khi ủú bờn m th u s ph i
t n nhi u chi phớ cho vi c tỡm ki m ủ i tỏc l i t ủ u. Ngoi ra, b o lónh d th u
cũn t o ủi u ki n cho ng i d th u tham gia d th u thu n l i hn.
Nh th u ph i n p b o lónh d th u cựng v i h s d th u. Trong tr ng
h p ỏp d ng b o lónh d th u hai giai ủo n, b o lónh d th u n p

giai ủo n

hai. Giỏ tr b o lónh d th u b*ng t 1%- 3% giỏ d th u. Bờn m i th u cú th
quy ủ nh m'c b o lónh th ng nh t ủ ủ m b o bớ m t v m'c giỏ d th u cho
cỏc nh th u. Bờn m i th u quy ủ nh v hỡnh th'c v ủi u ki n b o lónh d th u.
B o lónh d th u s ủ c tr l i cho nh ng nh th u khụng trỳng th u trong th i
gian khụng quỏ 30 ngy k t ngy cụng b k t qu ủ u th u.

KI L

Trong tr ng h p nh th u trỳng th u nhng t ch i th c hi n h p ủ ng,
rỳt h s d th u sau khi ủúng th u ho%c vi ph m quy ch ủ u th u thỡ s khụng
ủ c nh n l i b o lónh d th u.

Sau khi n p b o lónh th c hi n h p ủ ng, nh th u trỳng th u s ủ c
hon tr b o lónh d th u.

Cỏc lo i b o lónh d th u th ng ủ c ỏp d ng l:
-B o lónh d th u xõy l p.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
-B o lónh cung 'ng mỏy múc, thi t b , hng húa.
B o lónh th c hi n h p ủ ng.
B o lónh th c hi n h p ủ ng l m t b o lónh ngõn hng do t ch'c tớn

OBO
OKS
.CO
M

d ng phỏt hnh cho bờn nh n b o lónh b o ủ m vi c th c hi n ủỳng, ủ y ủ cỏc
ngha v c a khỏch hng v i bờn nh n b o lónh theo h p ủ ng ủó ký k t. Trong
tr ng h p khỏch hng khụng th c hi n ủỳng v ủ y ủ cỏc ngha v trong h p
ủ ng, t ch'c tớn d ng th c hi n ngha v b o lónh ủó cam k t.
M c ủớch c a b o lónh th c hi n h p ủ ng l ch ng ủ! r i ro cho ng i
th h ng (ng i ủ%t hng) trong tr ng h p ng i cung c p khụng th c hi n
ủ y ủ ngha v h p ủ ng nh giao hng khụng ủỳng ngy, gi quy ủ nh, sai s
l ng, ch t l ng

S ti n trong th b o lónh th ng cú giỏ tr t

10%- 15% giỏ tr h p ủ ng

c s . Tr ng h p ủ%c bi t trong b o lónh th c hi n h p ủ ng xõy l p s ti n
ny cú th hn 15% nhng ph i ủ c ng i cú th)m quy n quy t ủ nh ủ u t
ch p nh n. S ti n b o lónh cú th gi m d n theo ti n ủ th c hi n h p ủ ng.
B o lónh th c hi n h p ủ ng h t hi u l c khi ng i cung 'ng ủó hon thnh
ngha v c a mỡnh: giao xong hng húa, mỏy múc thi b ủó ủ c v n chuy n
B o lónh th c hi n h p ủ ng ủ c dựng ph bi n nh t v cú th

khụng

ph i yờu c u m t lo i b o lónh no khỏc trong quỏ trỡnh mua bỏn hng húa ho%c

KI L

d th u xõy d ng.

Cỏc lo i b o lónh th c hi n h p ủ ng hay ủ c s d ng l:
- B o lónh th c hi n h p ủ ng xõy l p.
- B o lónh th c hi n h p ủ ng cung 'ng mỏy múc, thi t b , hng
húa

B o lónh b o hnh ch t l ng s n ph)m theo h p ủ ng.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
õy l lo i b o lónh Ngõn hng do t ch'c tớn d ng phỏt hnh cho bờn
nh n b o lónh b o ủ m khỏch hng th c hi n ủỳng cỏc th2a thu n v ch t
l ng c a s n ph)m theo h p ủ ng ủó ký k t v i bờn nh n b o lónh. Trong

OBO
OKS
.CO
M

tr ng h p khỏch hng b ph t ti n do khụng th c hi n ủỳng cỏc th2a thu n
trong h p ủ ng v ch t l ng s n ph)m v i bờn nh n b o lónh m khụng n p
ho%c n p khụng ủ ti n ph t cho bờn nh n b o lónh, t ch'c tớn d ng s th c
hi n ngha v b o lónh ủó cam k t.

M c ủớch c a lo i b o lónh ny nh*m b o ủ m cho nh th u ho%c ng i
cung 'ng hng húa d ch v s s a ch a nh ng h2ng húc phỏt sinh sau khi giao
hng, bn giao cụng trỡnh ho%c b i th ng thi u h t hng húa, s n ph)m khụng
ủ t tiờu chu)n

Lo i b o lónh ny cú hi u l c trong th i gian b o hnh s n ph)m. S ti n
b o lónh th p hn nhi u so v i b o lónh th c hi n h p ủ ng v vo kho ng t
2%-5% giỏ tr h p ủ ng.

Cỏc lo i b o lónh ch t l ng s n ph)m:

- B o lónh b o ủ m ch t l ng cụng trỡnh ( th ng ủ c dựng nhi u trong
cỏc h p ủ ng xõy l p).

- B o lónh b o ủ m ch t l ng mỏy múc thi t b v hng húa.

KI L

B o lónh b o ủ m thanh toỏn.

B o lónh b o ủ m thanh toỏn l m t lo i b o lónh ngõn hng do t ch'c
tớn d ng phỏt hnh cho bờn nh n b o lónh cam k t s thanh toỏn thay cho khỏch
hng trong tr ng h p khỏch hng khụng th c hi n ho%c th c hi n khụng ủ y
ủ ngha v c a mỡnh khi ủ n h n.
B o lónh b o ủ m thanh toỏn nh*m m c ủớch trỏnh t n th t cho ng i th
h ng trong tr ng h p ng i ủ c b o lónh khụng thanh toỏn ho%c khụng
thanh toỏn ủ s ti n theo ủỳng h p ủ ng .


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
S ti n và th i h n b o lãnh phù h p v i s ti n và th i h n thanh tốn
trong h p đ ng cơ s .
Các lo i b o lãnh b o đ m thanh tốn:

OBO
OKS
.CO
M

- B o lãnh thanh tốn ti n xây l p cơng trình.

- B o lãnh thanh tốn ti n l p đ%t máy móc thi t b .
B o lãnh hồn tr v n vay.

B o lãnh hồn tr v n vay c a ngân hàng là m t b o lãnh ngân hàng do t
ch'c tín d ng phát hành v vi c cam k t s tr n thay cho khách hàng trong
trư ng h p khách hàng khơng tr n đ y đ , đúng h n.

Vi c b o lãnh nói chung khá ph'c t p, s ti n b o lãnh thư ng l n do v y
r i ro c a ngân hàng b o lãnh r t cao. Ngân hàng ph i xem xét k3 tính kh thi
c a d án, tài s n th ch p và tư cách c a ngư i vay đ quy t đ nh b o lãnh b i
ngân hàng s ch u trách nhi m tr ti n thay khi ngư i vay khơng có kh năng
thanh tốn các kho n n đ n h n.

S ti n và th i h n c a b o lãnh là s ti n, th i h n ghi trong thư b o lãnh
theo đ ngh c a bên đi vay và phù h p v i h p đ ng vay v n.
Thư tín d ng d phòng

Thư tín d ng d phòng thư ng đư c s d ng v i m c đích tương t như

KI L

b o lãnh thanh tốn và đư c áp d ng ch y u trong quan h qu c t .
Trong các h p đ ng thương m i qu c t , bên nh p kh)u thư ng ph i c p
tín d ng cho ngư i xu t kh)u dư i d ng 'ng trư c ti n, ký qu3, đ%t c c, m L/
C… các kho n này chi m 10%- 15% giá tr h p đ ng.Trư ng h p bên xu t kh)u
khơng th c hi n h p đ ng thì c n có cơng c b o đ m ch c ch n r*ng ngư i
xu t kh)u s đư c nh n l i ti n đã 'ng, cơng c đó là thư tín d ng d phòng.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Thư tín d ng d phòng có nhi u đi m khác so v i thư tín d ng thơng
thư ng. Ngư i th hư ng

đây là ngư i nh p kh)u trong khi ngư i th hư ng

trong thư tín d ng thơng thư ng là ngư i xu t kh)u. Thư tín d ng d phòng là

OBO
OKS
.CO
M

cơng c b o lãnh còn thư tín d ng thơng thư ng là cơng c thanh tốn.
Lo i thư tín d ng này đư c quy đ nh trong đi u l th ng nh t và th c
hành v thư tín d ng UCP 500 c a Phòng thương m i Qu c t năm 1996.
Thư tín d ng d phòng thư ng đư c áp d ng trong các giao d ch mua bán
ngun v t li u v i kh i lư ng l n, th i h n dài, mua bán máy móc và thi t b
tồn b …

B o lãnh thu quan

Trong m t s trư ng h p, hàng hóa đư c nh p kh)u vào m t nư c nào đó
đ trưng b y trong h i ch tri n lãm trong m t th i gian nh t đ nh, ho%c trong
nh ng cơng trình l n c n nh p máy móc thi t b t nư c ngồi đ h7 tr vi c thi
cơng sau đó s xu t kh)u l i nư c ban đ u thì nh ng lo i hàng hóa máy móc đó
khơng ph i ch u thu quan. Tuy nhiên, trong nh ng trư ng h p này bên cơ quan
h i quan s u c u bên ch hàng ph i có b o lãnh c a ngân hàng. Trong trư ng
h p đã q h n đăng ký mà hàng hóa, máy móc đã nh p mà khơng tái xu t thì
ngân hàng s ph i thanh tốn thay bên ch hàng m t s ti n trong s ti n đã b o
lãnh cho cơ quan h i quan coi như ti n n p thu và ti n n p ph t.

KI L

S ti n b o lãnh do cơ quan h i quan quy đ nh trong t ng trư ng h p c
th . B o lãnh h t hi u l c khi hàng hóa đã đư c xu t kh)u tr v nư c đúng h n
ho%c đã hồn thành nghĩa v n p thu .
B o lãnh v n đơn

V n đơn là m t ch'ng t r t quan tr ng trong thanh tốn qu c t vì nó là
b*ng ch'ng cho s di chuy n c a hàng hóa. Nh ng sai sót trong v n t i đơn r t
khó s a ch a và nh ng sai sót này có th b l i d ng đ gây thi t h i cho các
bên tham gia giao d ch.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
B o lónh v n ủn l lo i b o lónh ủ c ỏp d ng ph bi n trong thng
m i qu c t nh*m b o v quy n l i chớnh ủỏng c a cỏc bờn tham gia giao d ch
tr c s l i d ng v n ủn. B o lónh v n ủn cú hai lo i:

OBO
OKS
.CO
M

- B o lónh v n ủn do ng i nh p kh)u l ng i ủ ngh phỏt hnh: Ngõn
hng cam k t v i ch v n t i s b i th ng m i kho n thi t h i n u hng húa
ủ c giao cho m t ng i khụng cú quy n nh n hng, do ch'ng t th t l c, ủ n
ch m hn t u ho%c ch hng v n t i ủ c y nhi m nh n hng khụng cú ch'ng
t ủ s d ng.

- B o lónh v n ủn do ng i xu t kh)u l ng i ủ ngh phỏt hnh: Ngõn
hng cam k t v i ng i nh p kh)u b i th ng m i thi t h i n y sinh v i h khi
v n ủn g c khụng ủ c xu t trỡnh ho%c xu t trỡnh khụng k p th i.
S ti n b o lónh th ng b*ng t 100% ủ n 150% giỏ tr c a hng húa ủ
bự ủ p nh ng thi t h i phỏt sinh cho t i khi ch hng cú hng m i.
B o lónh sai sút trong ch'ng t nh thu

õy l lo i b o lónh m theo ủ ngh c a nh xu t kh)u ngõn hng cam
k t v i ng i nh p kh)u bự ủ p nh ng thi t h i phỏt sinh trong phng th'c
thanh toỏn ch'ng t nh thu do vi c xu t trỡnh nh ng ch'ng t khụng phự h p
v i nh ng ủi u kho n c a h p ủ ng mua bỏn ho%c ch'ng t thi u khụng ủ c
g i ti p theo.

KI L

B o lónh h i phi u

H i phi u l m nh l nh tr ti n vụ ủi u ki n d i d ng vn b n do m t
ng i ký phỏt yờu c u ng i ny ngay khi nhỡn th y phi u ho%c t i m t ngy c
th nh t ủ nh ho%c ủ n m t ngy cú th xỏc ủ nh trong tng lai ph i tr m t s
ti n nh t ủ nh cho ng i ký phỏt ho%c theo l nh c a ng i ny tr ti n cho ng i
khỏc ho%c tr cho ng i c m phi u.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
B o lónh h i phi u l cam k t c a ngõn hng tr ti n cho bờn th h ng
khi h i phi u ủ n h n tr ti n m bờn ủ c b o lónh khụng th c hi n ủỳng cỏc
trỏch nhi m ti chớnh nh ủó quy ủ nh. V i hỡnh th'c b o lónh ny ph i ghi rừ

OBO
OKS
.CO
M

n i dung v kốm theo ch ký c a ủ i di n bờn ủ'ng ra b o lónh. Ngõn hng cú
trỏch nhi m tng ủng nh trỏch nhi m c a ng i ủ c b o lónh ủ i v i bờn
th h ng tr khi ngõn hng ủó quy ủ nh trờn h i phi u.

Thụng th ng, s ti n b o lónh b*ng s ti n ghi trờn h i phi u, cũn th i
h n b o lónh do s th2a thu n c a cỏc bờn nhng th ng cng ch# sau m t th i
h n nh t ủ nh k t khi h i phi u ủ n h n thanh toỏn.
B o lónh phỏt hnh ch'ng khoỏn

B o lónh phỏt hnh ch'ng khoỏn l lo i b o lónh c a ngõn hng cho vi c
phỏt hnh c phi u c a ngõn hng cho cụng ty cha cú uy tớn v ti ng tm trờn
th tr ng. Khi cụng ty phỏt hnh ch'ng khoỏn, ngõn hng s nh n ch'ng khoỏn
c a cụng ty v chuy n cho cụng ty s ti n c a ủ t phỏt hnh (tr m t ph n hoa
h ng phớ) v bỏn l i cho cụng chỳng. Khi ngõn hng quy t ủ nh b o lónh phỏt
hnh ch'ng khoỏn cho cụng ty cú ngha l ngõn hng s gỏnh ch u m i r i ro
trong tr ng h p ch'ng khoỏn b m t giỏ trờn th tr ng. V phớa cụng ty, khi
ủ c ngõn hng b o lónh phỏt hnh ch'ng khoỏn thỡ vi c huy ủ ng v n s
nhanh chúng v ti t ki m th i gian v chi phớ hn l t t ch'c phỏt hnh.

KI L

1.4.1.4. Phõn lo i theo cỏch m b o lónh
B o lónh tr c ti p

NG8I 9C
B0O LNH
2

3a

1

NG8I TH:
H;NGB0O LNH


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×