Tải bản đầy đủ

Những giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
L IM

Đ U

Đ i h i Đ ng tồn qu c l n th VI năm 1986 đã đánh d u m t bư c ngo t

OBO
OKS
.CO
M

quan tr ng trong tồn b đ i s ng kinh t , chính tr , xã h i c a nư c ta. M t n n
kinh t nhi u thành ph n ho t đ ng theo cơ ch th trư ng có đ nh hư ng xã h i
ch nghĩa đã đư c thay th cho n n kinh t t p trung quan liêu bao c p v n đã
khơng còn phù h p v i tình hình m i, mà còn kìm nén s phát tri n kinh t c a
nư c ta trong nhi u năm. Đ thích ng v i u c u, đi u ki n kinh doanh trong

mơi trư ng m i đó, h th ng ngân hàng cũng có nh ng chuy n bi n m nh m .
T h th ng ngân hàng m t c p v a qu n lý, v a kinh doanh, h th ng ngân
hàng Vi t Nam đư c t ch c l i tr thành h th ng ngân hàng hai c p theo ngh
đ nh 53/HĐBT, trong đó NHNN v i ch c năng qu n lý Nhà Nư c v m t ti n t
và là ngân hàng c a các ngân hàng, còn NHTM v i tư cách là đơn v kinh doanh
có ch c năng kinh doanh ti n t và d ch v! ngân hàng v i m!c tiêu ch y u là
t i đa hố l i nhu n. Cùng v i s chuy n đ i cơ ch c a n n kinh t , h th ng
NHTM Vi t Nam đang bư c nh ng bư c h i nh p và phát tri n trong mơi
trư ng m i.

Cũng như b t kỳ doanh nghi p nào, Ngân hàng cũng ti n hành ho t đ ng
kinh doanh v i m!c tiêu hi u qu kinh t cao nh t v i m c r i ro th p nh t. Tuy
nhiên, là m t doanh nghi p đ c bi t kinh doanh trên lĩnh v c ti n t , ngân hàng
cũng có nh ng ho t đ ng kinh doanh khác v i các doanh nghi p đơn thu n
khác. Ho t đ ng tín d!ng là m t trong nh ng ho t đ ng cơ b n và cũng là đ c

KI L

thù c a NHTM b i tín d!ng ngân hàng đư c coi là đòn b#y quan tr ng cho n n
kinh t , là m t trong nh ng ho t đ ng ch y u nh t quy t đ nh s t$n t i và phát
tri n c a m%i ngân hàng. Có th nói m i ho t đ ng kinh doanh đ u có th g p
r i ro, nhưng r i ro phát sinh trong ho t đ ng ngân hàng nói chung hay trong
ho t đ ng tín d!ng nói riêng còn nguy hi m hơn nhi u l n các r i ro khác. H u
qu c a nó r t d& lan truy n trong c h th ng ngân hàng, làm kh ng ho ng n n
kinh t và nguy hi m hơn, nó làm suy gi m lòng tin c a ngư i dân. Trên th c t ,
v! đ v' hàng lo t g n 500 qu( tín d!ng đơ th và hàng nghìn h p tác xã tín


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
d!ng nụng thụn

n c ta nh ng nm 1989-1990, hay m i ủõy nh t l s s!p ủ

c a h th ng qu( tớn d!ng

Anbani ủó ch ng minh ủi u ủú.Nh n th c ủ c m i nguy hi m m r i ro tớn d!ng gõy ra cho ngõn hng,
sau m t th i gian th c t p v tỡm hi u ho t ủ ng tớn d!ng c a S giao d ch Ngõn

OBO
OKS
.CO
M

hng nụng nghi p v phỏt tri n nụng thụn Vi t Nam, em th y cú nhi u v n ủ
c n quan tõm, xem xột, tỡm h ng gi i quy t. Chớnh vỡ lý do ny em ủó ch n ủ
ti Nh ng gi i phỏp phũng ng a r i ro tớn d ng t i S giao d ch Ngõn hng
nụng nghi p v phỏt tri n nụng thụn Vi t Nam. D i gúc ủ xem xột v phõn
tớch tỡnh hỡnh ho t ủ ng tớn d ng v nh ng t n t i trong ho t ủ ng tớn d ng ủ
tỡm gi i phỏp thỏo g , gúp ph n gi i quy t t t khõu phũng ng a r i ro tớn d ng
cng nh nõng cao hi u qu ho t ủ ng chung c a ton ngõn hng.
Bi lu n vn g m 3 ph n:

Chng I: Ho t ủ ng ngõn hng thng m i v r i ro tớn d ng trong
ngõn hng thng m i.

Chng II: Th c tr ng r i ro tớn d ng t i S giao d ch Ngõn hng
nụng nghi p v phỏt tri n nụng thụn Vi t Nam.

Chng III: M t s gi i phỏp phũng ng a r i ro tớn d ng t i S giao

KI L

d ch Ngõn hng nụng nghi p v phỏt tri n nụng thụn Vi t Nam.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
CHƯƠNG I
Ho t đ ng Ngân hàng thương m i và r i ro tín d ng trong Ngân hàng
thương m i
Vài nét v ngân hàng thương m i

OBO
OKS
.CO
M

I.

1.S ra đ i và phát tri n c a ngân hàng thương m i

Trên th gi i ngh ngân hàng đư c hình thành t r t s m,hình th c sơ khai
c a ngân hàng thương m i xu t hi n t th i kỳ ti n tư b n và cùng v i th i gian
các hình th c này ngày càng đư c hồn thi n hơn đ đáp ng nhu c u ngày càng
cao c a khách hàng. NHTM ra đ i trên cơ s kinh doanh ti n t c a nh ng
ngư i th kim hồn, ban đ u v i uy tín và s giàu có c a mình, h nh n gi ti n
h và thu phí, gi y xác nh n mà nh ng ngư i g)i ti n u c u h vi t có th lưu
hành đư c trên th trư ng, đ$ng th i th c hi n nghi p v! thanh tốn h cho
ngư i g)i ti n. Nghi p v! cho vay n y sinh khi h nh n th y r t nhi u ngư i có
nhu c u v v n đ kinh doanh, do đó h s) d!ng chính s ti n này đ cho vay
l y lãi. L i nhu n cao đã kích thích nh ng ngư i th kim hồn thay vì vi c thu
phí gi h ti n b*ng vi c tr lãi nh*m thu hút thêm nhi u ti n g)i. S n xu t phát
tri n, hàng hố đư c t o ra nhi u làm n y sinh quan h trao đ i hàng hố gi a
các vùng khác nhau nhưng l i b c n tr b i s khơng đ$ng nh t gi a các đ$ng
ti n, nh ng ngư i th kim hồn, hay nh ng thương nhân làm ngh kinh doanh
ti n t mà C.Mác đã g i là “ nhà tư b n thương nghi p ti n t ” n+m b+t cơ h i
này, h kiêm ln c vi c đ i ti n. Khi t$n t i nghi p v! nh n ti n g)i, cho vay
và thanh tốn h có th nói ngân hàng thương m i đã ra đ i.

KI L

2. Khái ni m v ngân hàng thương m i

Khi nghiên c u v ngân hàng thương m i các nhà kinh t h c có r t nhi u
quan đi m khác nhau, ngư i thì cho r*ng “ ngân hàng thương m i là t ch c
nh n ti n g)i và cho vay ti n ”. Ngư i khác l i nh n đ nh ngân hàng thương m i
là m t trung gian tài chính có gi y phép c a chính ph đ vay ti n và m tài
kho n ti n g)i, k c các kho n ti n g)i có th dùng séc.
Ngân hàng thương m i đư c thành l p đ u tiên

Vi t Nam đó là ngân

hàng Đơng Dương c a Pháp vào gi a th k, XIX đ ph!c v! cho gi i thương


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
gia Pháp trên th trư ng Vi t Nam. Sau đó có thêm các ngân hàng b n x và các
ngân hàng nư c ngồi c a Trung Qu c , Anh....
Ph i đ n năm 1990 pháp l nh ngân hàng nhà nư c ra đ i m i chính th c
phân chia h th ng ngân hàng thành hai c p là NHTW và NHTM. T đó khái

OBO
OKS
.CO
M

ni m ngân hàng thương m i ho t đ ng đa năng trên nhi u lĩnh v c đã ra đ i.
Theo lu t các t ch c tín d!ng đư c Qu c H i nư c C ng Hồ Xã H i Ch
Nghĩa Vi t Nam thơng qua ngày 12- 12-1997 thì “ T ch c tín d!ng là m t t
ch c ho t đ ng kinh doanh ti n t , làm d ch v! ngân hàng v i n i dung nh n
ti n g)i và s) d!ng ti n g)i đ cho vay cung ng các d ch v! thanh tốn chi tr
h ...”. Ngân hàng là m t lo i hình t ch c tín d!ng th c hi n tồn b ho t đ ng
ngân hàng và các ho t đ ng kinh doanh khác có liên quan. Do đó có th nói “
ngân hàng là lo i hình t ch c tín d!ng th c hi n các ho t đ ng kinh doanh ti n
t và d ch v! ngân hàng v i n i dung nh n ti n g)i, cho vay, th c hi n các d ch
v! chi tr h , cung ng các phương ti n thanh tốn cùng các ho t đ ng kinh
doanh khác ”. M!c tiêu c a ngân hàng là t i đa hố l i nhu n v i đ i tư ng kinh
doanh là ti n t .

1. Các ho t đ ng cơ b n c a ngân hàng thương m i

1.1

Ho t đ ng t o l p v n

1.1.1 V n pháp đ nh ( còn g i là v n riêng ):

V n pháp đ nh là v n ban đ u theo lu t đ nh khi đi vào ho t đ ng c a ngân
hàng. Nó đư c gia tăng trong q trình ho t đ ng, b*ng cách trích t l i nhu n
hàng c ph n.

KI L

kinh doanh, ho c b*ng cách tăng m c đóng góp c a các ch s h u n u là ngân
Ngồi v n pháp đ nh, ngân hàng còn có các qu( d tr ngân hàng, ví d! qu(
phát tri n k( thu t, qu( kh u hao tài s n c đ nh, qu( phúc l i....
1.1.2. Huy đ ng v n .


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Đây là nghi p v! kh i đ u t o đi u ki n cho s ho t đ ng c a ngân hàng.
Huy đ ng các ngu$n v n khác nhau trong xã h i là l s ng c a các ngân hàng
thương m i. Ho t đ ng huy đ ng v n đư c th hi n dư i các hình th c sau:
- Nh n ti n g)i

OBO
OKS
.CO
M

Ti n g)i là ngu$n v n kinh doanh ch y u c a m i ngân hàng thương m i,
ho t đ ng này cũng th hi n m t đ c trưng cơ b n c a NHTM so v i các t ch c
tài chính khác. Căn c vào các tiêu th c phân chia có th g$m các lo i hình ti n
g)i sau:

N u phân chia theo th i h n :

- Ti n g)i khơng kỳ h n : bao g$m các lo i ti n g)i thanh tốn , ti n g)i ti t
ki m khơng kỳ h n c a các t ch c kinh t và dân cư. Ngư i g)i ti n có th rút
b t c lúc nào.

- Ti n g)i có kỳ h n: có s tho thu n v th i gian rút ti n gi a khách hàng
và ngân hàng. V ngun t+c ngư i g)i khơng đư c rút ti n trư c th i h n ( tr
trư ng h p đ c bi t).

N u phân chia theo m!c đích thì bao g$m ti n g)i phi giao d ch và ti n
g)i giao d ch.

- Ti n g)i giao d ch: là kho n ti n mà khách hàng g)i vào ngân hàng ph!c
v! m!c tiêu thanh tốn, h có th u c u ngân hàng thanh tốn và chi tr cho
h b t c lúc nào. Kho n này có th đư c tr lãi hay khơng tuỳ thu c vào quy
đ nh c a ngân hàng.

- Ti n g)i phi giao d ch: bao g$m ti n g)i có kỳ h n c a t ch c kinh t ,
ti n g)i ti t ki m c a dân cư. M!c tiêu chính c a khách hàng là l i nhu n nên
ngân hàng ph i tr m t kho n phí khá cao khi huy đ ng lo i này.

KI L

Trái phi u cũng là m t cơng c! quan tr ng trong huy đ ng v n c a ngân
hàng. Chúng có th là trái phi u ng+n h n ho c dài h n v i tên g i khác nhau
như tín phi u ngân hàng, kỳ phi u ngân hàng, trái phi u ngân hàng.
Vay mư n t NHTW ho c t các ngân hàng thương m i khác ( trong và
ngồi nư c ) cũng là m t cách th c quan tr ng đ huy đ ng v n ho c trong các
trư ng h p c n thi t.

1.2. Ho t đ ng s) d!ng v n


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Huy đ ng đư c v n r$i, các NHTM c n ph i s) d!ng chúng m t cách th t
hi u qu sao cho có th bù đ+p nh ng chi phí mà ngân hàng b- ra đ$ng th i t o
ra đư c l i nhu n.
- M t trong các ho t đ ng s) d!ng v n cơ b n c a ngân hàng là ho t

OBO
OKS
.CO
M

đ ng ngân qu(, đ duy trì kh năng thanh tốn c a ngân hàng đ đáp ng nhu
c u rút ti n và thanh tốn thư ng xun c a khách hàng. Ngu$n đ m b o cho
ho t đ ng này là các kho n ti n m t t i qu(, ti n g)i t i NHTW ( đây là kho n
d tr b+t bu c do NHTW quy đ nh d a
đ ng ), ti n g)i

trên t, l % v n huy

ngân hàng khác và ti n m t trong q trình thu.

- Hư ng cơ b n trong s) d!ng v n c a ngân hàng là cho vay và đ u tư,
trong đó cho vay là quan tr ng nh t. Có th phân chia cho vay theo nhi u tiêu
th c khác nhau, c! th :

N u phân chia theo th i gian:

- Cho vay ng+n h n: là nh ng kho n tín d!ng có th i h n cho vay dư i 12
tháng. Là lo i cho vay mà ngân hàng thu đư c nhi u l i nhu n và ít ch u r i ro
hơn so v i cho vay trung và dài h n.

- Cho vay trung và dài h n: là lo i cho vay đư c th c hi n đ i v i nh ng
chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i.
N u phân chia theo ngành kinh t

- Cho vay ngành nơng nghi p

- Cho vay cơng nghi p và thương m i
- Cho vay xây d ng cơ b n
N u phân chia theo đ i tư ng :

- Cho vay tài tr tài s n lưu đ ng

KI L

- Cho vay tài tr máy móc thi t b ...
Ho t đ ng đ u tư bao g$m:

- Ngân hàng đ u tư vào ch ng khốn ng+n h n, ch y u là ch ng khốn
ng+n h n c a chính ph . Ho t đ ng này v a là ho t đ ng kinh doanh mang l i
l i nhu n cho ngân hàng v a góp ph n đi u hồ lưu thơng ti n t trong n n kinh
t


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
- Ngân hàng còn đư c phép mua c phi u và trái phi u c a các doanh
nghi p, qua đây nh ng ngân hàng l n tham gia vào vi c thành l p và qu n lý các
doanh nghi p.
B o lãnh ngân hàng: là hình th c ngân hàng d a vào uy tín c a mình đ b o

OBO
OKS
.CO
M

lãnh thanh tốn cho khách hàng. H p đ$ng b o lãnh cam k t b*ng văn b n v i
bên có quy n v vi c th c hi n nghĩa v! tài chính thay cho khách hàng trong
trư ng h p khơng th c hi n đúng nghĩa v! đã cam k t và khách hàng ph i nh n
n và hồn tr t ch c tín d!ng s ti n đã đư c tr thay.
1.3. Ho t đ ng d ch v! trung gian

Đây là ho t đ ng ngân hàng th c hi n theo u c u c a khách hàng, ngày
nay ho t đ ng này càng ngày càng phát tri n vì qua đó ngân hàng có th nâng
cao thêm thu nh p, đ$ng th i c ng c thêm uy tín c a mình v i khách hàng.
-

D ch v! thanh tốn h :

Theo u c u c a khách hàng, ngân hàng s cung c p cho khách hàng các
phương ti n thanh tốn như séc, u, nhi m chi, u, nhi m thu, thư tín d!ngnh*m
th c hi n thanh tốn cho khách hàng.
-

D ch v! mua bán h ch ng khốn:

Do có uy tín nên ngân hàng thư ng tham gia b o lãnh phát hành ch ng
khốn cho các cơng ty c ph n mu n huy đ ng v n, tư v n đ u tư ch ng khốn
cho khách hàng.
-

D ch v! mua bán ngo i t .

-

D ch v! u, thác, đ i lý tài s n v n đ u tư c a các t ch c, cá nhân

theo h p đ$ng.

Ngồi ra ngân hàng còn có các d ch v! khác như b o qu n tài s n q,

cho th két s+t,

KI L

-

nư c ta hi n nay ho t đ ng trung gian v.n còn chưa phát tri n

vì n n kinh t còn phát tri n ch m.
Tóm l i: Các ho t đ ng c a m t ngân hàng r t phong phú. Cùng v i th i
gian, nh ng ho t đ ng này càng ngày càng đa d ng đ đáp ng nhu c u ngày
càng cao c a khách hàng. Tuy v y, trong các ho t đ ng c a NHTM thì ho t
đ ng tín d!ng v.n là ho t đ ng quan tr ng nh t, là ho t đ ng sinh l i ch y u,
quy t đ nh k t qu kinh doanh c a ngân hàng. Tăng cư ng ho t đ ng tín d!ng


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
cũng là ph i đ i phó v i r i ro nhi u hơn, b i v y các NHTM ph i đ ra các
bi n pháp phòng ng a và h n ch r i ro trong ho t đ ng c a mình.

2. Vai trò c a ngân hàng thương m i

OBO
OKS
.CO
M

Tr i qua m t th i gian dài t$n t i, ngân hàng thương m i đã ngày càng
ch ng t- vai trò quan tr ng c a mình đ i v i n n kinh t qu c dân. C! th là
các m t sau đây:

Th nh t, NHTM là nơi cung c p v n cho n n kinh t , góp ph n thúc đ#y
s n xu t và lưu thơng hàng hố

NHTM khơng nh ng cung ng tín d!ng cho doanh nghi p, mà còn thơng
qua ch c năng làm trung gian tài chính đã th c hi n vi c t p trung các kho n
ti n nhàn r%i trong n n kinh t xã h i. M t khác, nó dùng chính s ti n đã huy
đ ng đư c đ cho vay đ i v i thành ph n kinh t . Chính ngu$n v n này đã góp
ph n thúc đ#y và lưu thơng hàng hố phát tri n, đáp ng đ y đ nhu c u v v n
cho các doanh nghi p, cá nhân duy trì liên t!c q trình s n xu t v i quy mơ
ngày càng l n, c i ti n máy móc, quy trình cơng ngh hi n đ i đ t$n t i trong
c nh tranh và phát tri n. T đó nâng cao ch t lư ng s n ph#m và góp ph n tăng
lư ng hàng hố đáp ng nhu c u ngày càng tăng c a tồn xã h i.
Th hai, NHTM là m t cơng c! đ Nhà Nư c đi u ti t vĩ mơ n n kinh t .
NHTM là trung gian thơng qua đó NHTW đi u ti t n n kinh t ph!c v!
các m!c tiêu ng+n h n ho c dài h n c a chính ph . B*ng vi c n đ nh t, l d
tr b+t bu c, h n m c tín d!ng, lãi su t tái c p v n cho NHTM, NHTW đã gián
ti p thay đ i lư ng cung ti n trong lưu thơng. C! th khi tăng t, l d tr b+t

KI L

bu c c a NHTM t i NHTW, lư ng v n cho vay các doanh nghi p s gi m, do
đó ti n đưa vào lưu thơng s gi m. Đ i v i đ t h n m c tín d!ng, NHTW quy
đ nh s ti n t i đa mà doanh nghi p có th cho vay trong m t th i kỳ nh t đ nh
b t k ngân hàng thương m i huy đ ng đư c bao nhiêu v n t xã h i
Th ba, NHTM là c u n i n n tài chính qu c gia v i n n tài chính qu c t .
Xu hư ng h i nh p n n kinh t khu v c và th gi i đang tr thành xu
hư ng t t y u trong th i kỳ m i. Thơng qua vi c cung c p v n thúc đ#y n n
kinh t phát tri n, t o đi u ki n nâng cao c nh tranh c a doanh nghi p Vi t Nam
trên th trư ng th gi i, NHTM đã góp ph n đưa n n kinh t qu c gia h i nh p


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
v i n n kinh t th gi i. Đ$ng th i gi i quy t n n th t nghi p thơng qua m r ng
và tăng cư ng s n xu t, gi m các t n n xã h i. Tăng cư ng h p tác phân cơng
lao đ ng qu c t , xố d n s chênh l ch v m c s ng, v văn hố tinh th n, trình
đ khoa h c k( thu t gi a các qu c gia trên tồn th gi i. L ch s) đã ch ng

OBO
OKS
.CO
M

minh r*ng b t c qu c gia nào có h th ng ngân hàng ho t đ ng n đ nh và hi u
qu thì qu c gia y s có m t n n kinh t phát tri n m nh m .

3. R i ro trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng thương
3.1

m i

Khái ni m v r i ro

Khi ti n hành b t c m t cơng vi c gì thì con ngư i đ u ch u nh hư ng c a
r t nhi u y u t t mơi trư ng xung quanh, do đó k t qu cơng vi c khơng ph i
ch/ ph! thu c vào b n thân ngư i đó. Nh ng tác đ ng này có th là tác đ ng tích
c c ho c tiêu c c, n u là tích c c, nó s giúp đ#y nhanh ti n trình cơng vi c, n u
là tiêu c c, nó s c n tr th m chí phá ho i cơng vi c. Trong trư ng h p đó,
nh ng y u t tiêu c c này đư c g i là nh ng r i ro.

Có r t nhi u cách hi u r i ro khác nhau, có nhi u đ nh nghĩa v r i ro c a
các nhà kinh t và các nhà kinh doanh, tuy nhiên đ thâu tóm m t đ nh nghĩa
chu#n xác th nào là r i ro cho m i mơi trư ng kinh doanh cũng như m i giai
đo n phát tri n l i là m t vi c khó. Nhưng nói chung, r i ro là nh ng bi n c
x y ra ngồi ý mu n khơng d tính trư c gây ra nh ng thi t h i cho m t cơng
vi c c! th nào đó.

R i ro có th x y ra trong b t c lĩnh v c nào, hồn c nh nào và cũng có
th đ n v i b t kỳ ai. Tuy nhiên trong kinh doanh, có th nói r i ro là ngư i b n

KI L

đ$ng hành. Khi r i ro x y ra, ho t đ ng kinh doanh s g p nh ng thi t h i nh t
đ nh, đơi khi là vơ cùng l n. R i ro phát sinh mn m u mn v0, là h u qu
c a nh ng nhân t ch quan và khách quan nhưng ch y u là r i ro khách quan
ngồi d đốn c a doanh nghi p. R i ro có th phát sinh t các ngun nhân
như thiên tai, chi n tranh, năng l c s n xu t y u kém, do s thay đ i trong chính
sách nhà nư c...Chúng ta khơng th lo i tr hồn tồn r i ro ra kh-i mơi trư ng
kinh doanh mà ch/ có th nghiên c u nó, nh n bi t nó và phòng ng a h n ch nó
đ n m c th p nh t.


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
Chớnh b i vỡ r i ro l ng i b n ủ$ng hnh c a kinh doanh, b i v y m!c
tiờu t i ủa hoỏ l i nhu n c a doanh nghi p cng ủ$ng ngha v i vi c s g p
nhi u r i ro hn.Trong lnh v c ngõn hng, r i ro l m t ph m trự ti m #n cú th
x y ra b t c lỳc no lm sai l ch k t qu ho t ủ ng s n xu t kinh doanh, trong
ngõn hng.
3.2

OBO
OKS
.CO
M

ủú r i ro tớn d!ng l ủ c trng tiờu bi u nh t, d& x y ra nh t trong ho t ủ ng c a
Cỏc lo i r i ro th ng g p trong ho t ủ ng kinh doanh c a ngõn

hng.

3.2.1 R i ro tớn d!ng

R i ro tớn d!ng l nh ng t n th t m ngõn hng ph i gỏnh ch u khi khỏch
hng khụng tr ho c khụng tr ủỳng h n ti n g c ho c ti n lói.
B i ho t ủ ng tớn d!ng l ho t ủ ng c b n v ủem l i nhi u l i nhu n nh t
cho NHTM, do ủú cỏc NHTM ủ u luụn cú khuynh h ng m r ng cho vay v i
cỏc thnh ph n kinh t . Chớnh vỡ l ủú m r i ro tớn d!ng l r i ro c b n nh t v
luụn l m i ủe do ủ i v i cỏc NHTM. R i ro ny cú th x y ủ n v i b t k
ngõn hng no, v i b t k mún vay no v m c ủ thi t h i cng khỏc nhau, nú
cú th lm nh h ng t i k t qu kinh doanh c a ngõn hng, n ng hn, n cú th
khi n ngõn hng ủi ủ n b v c c a s phỏ s n. Do v y khi ủỏnh giỏ ho t ủ ng
kinh doanh cng nh ủ t ra nh ng k ho ch kinh doanh cho mỡnh, m i ngõn
hng ủ u c n chỳ tr ng ủ c bi t ủ n d ủoỏn s bi n ủ ng c a th tr ng, kh
nng c a khỏch hng... ủ h n ch ủ n m c th p nh t nh ng r i ro cú th x y ra.
õy cng l bi n phỏp h u hi u ủ phũng v gi m ủ n m c th p nh t thi t h i
do r i ro tớn d!ng mang l i.

KI L

3.2.2 R i ro lói su t

Tr c h t ph i ủ nh ngha th no l lói su t, ủú l chi phớ ủi vay hay núi
cỏch khỏc, nú chớnh l giỏ c c a vi c t m th i chuy n quy n s) d!ng ti n.
Trong ngõn hng cú hai lo i lói su t: lói su t huy ủ ng v lói su t cho vay. Lói
su t huy ủ ng l chi phớ m ngõn hng ph i b- ra ủ huy ủ ng v n. Lói su t cho
vay l lói su t m ng i vay ph i tr cho vi c m n v n ngõn hng, lói su t ny
t o nờn thu nh p cho ngõn hng.Trong n n kinh t th tr ng cú s qu n lý c a


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
nhà nư c, lãi su t ln bi n đ ng theo cung c u th trư ng và n*m trong khung
lãi su t do nhà nư c quy đ nh.
R i ro lãi su t mà ngân hàng ph i gánh ch u là t n th t v thu nh p ( lãi)
do lãi su t thay đ i ngồi d ki n c a ngân hàng. Ch1ng h n lãi su t cho vay

OBO
OKS
.CO
M

gi m trong khi lãi su t huy đ ng v2n gi ngun làm gi m thu nh p cho ngân
hàng. Hay nói cách khác, nh ng thi t h i do r i ro lãi su t gây ra làm chi phí cho
ngu$n v n cao hơn thu nh p t s) d!ng v n khi n ngân hàng b thi t h i.
3.2.3 R i ro h i đối

Các r i ro trong giao d ch ngo i h i xu t phát t t, giá h i đối c a các lo i
ti n t khác nhau do tác đ ng c a kinh t và chính tr c a m t nư c. Hi n nay
Vi t Nam chưa có hình th c mua bán ngo i t theo t, giá h i đối kỳ h n nhưng
hình th c sơ khai c a nó hi n nay là các kho n vay có kỳ h n b*ng ngo i t .
Ngân hàng quy đ nh r*ng: vay b*ng ngo i t tr b*ng ngo i t ( tr trư ng h p
đư c s d$ng ý c a ngân hàng). N u nhu c u v n c a n n kinh t là ngo i t ,
ngân hàng khi ti n hành cho vay ph i th c hi n chuy n đ i t n i t sang ngo i
t và khi kho n vay đ n h n, n u do u c u v vi c b o tồn v n, ngân hàng
ph i s) d!ng m c t, giá h i đối hi n th i, s chênh l ch ho c bi n đ i gi a hai
t, giá này có th gây ra nh ng kho n th ng dư ho c chênh l ch trong kh i lư ng
ti n ban đ u. N u đó là thâm h!t đó chính là r i ro đ i v i ngân hàng.
3.2.4 R i ro m t kh năng thanh tốn

R i ro m t kh năng thanh tốn x y ra khi ngân hàng khơng đáp ng đư c
các nhu c u thanh tốn c a mình và c a khách hàng. M t s ngun nhân d.n

KI L

đ n tình tr ng này có th là do ngân hàng khơng đ s v n c n thi t đ đáp ng
nhu c u chi tr và thanh tốn như khơng đáp ng đ d tr b+t bu c, khơng đ
ngân qu(...M t khác, cũng có th vì m t lý do nào đó, khách hàng đ n rút ti n $
t làm cho ngân hàng khơng đ thanh tốn ngay cho khách hàng.
Do s c nh tranh gi a các th ch tài chính trên th trư ng v n và th
trư ng ti n t , b i v y n u ngân hàng nào kém thì ngân hàng y càng khó huy
đ ng đư c ngu$n v n d$i dào, ph m vi ngày càng thu h3p. B i v y, đ ng trư c


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
nguy c x y ra r i ro ny, ngõn hng s ti n hnh nhi u bi n phỏp ủ cú th
ngn ch n ủ c nú.
3.2.5 R i ro v ngu$n v n

OBO
OKS
.CO
M

Khụng ph i lỳc no vi c huy ủ ng v n cng ủ c tng c ng, trỏi l i nú cú
th d2n ủ n vi c s th a ngu$n v n. H u qu c a vi c d th a ngu$n v n s l
thu nh p t vi c s) d!ng ngu$n v n khụng bự ủ+p n i chi phớ m ngõn hng bra ủ huy ủ ng v n, lm nh h ng ủ n k t qu kinh doanh c a ngõn hng.
Ng c l i, thi u v n s lm cho ho t ủ ng kinh doanh c a ngõn hng b trỡ tr ,
kh nng ủỏp ng nhu c u tớn d!ng b h n ch , lm nh h ng t i th ph n v l i
nhu n c a ngõn hng. Do v y, cỏc NHTM c n ph i tỡm ra cho mỡnh m t c c u
ngu$n v n h p lý nh t nh*m kinh doanh cú hi u qu v l i nhu n cao.
3.2.6 Cỏc r i ro khỏc trong ho t ủ ng kinh doanh c a ngõn hng
ú l cỏc r i ro n*m trong r i ro ton di n c a ngõn hng, cú th ủú l r i ro
v thụng tin, r i ro v nhõn s , do thiờn tai, r i ro v thu (thu thu nh p, thu
VAT ) gõy ra. Ngoi ra, cỏc chớnh sỏch xó h i nh h ng ủ n sinh ho t c a dõn
chỳng hay cỏc t ch c kinh t ủ u nh h ng ủ n cung c u ti n trong ngõn
hng. Vớ d! s thay ủ i nh ng quy ủ nh b+t bu c c a ngõn hng trung ng v
s tr b+t bu c, h n m c tớn d!ng, chớnh sỏch chi t kh u... ủ u d.n ủ n gi i h n
cỏc kho n tớn d!ng ủ u t lm m t c h i kinh doanh c a ngõn hng.
R i ro tớn d ng v s c n thi t ph i phũng ng a r i ro tớn d ng

KI L

II.

1. R i ro tớn d!ng v d u hi u nh n bi t r i ro tớn d!ng trong ho t
ủ ng kinh doanh c a NHTM
1.1

R i ro tớn d!ng trong ho t ủ ng kinh doanh c a NHTM

Ho t ủ ng sinh l i ch y u c a cỏc ngõn hng thng m i l ho t ủ ng tớn
d!ng. õy l ho t ủ ng c b n nh t v cng ủem l i nhi u thu nh p nh t cho
NHTM. Trong ho t ủ ng tớn d!ng, m!c tiờu ch y u c a ngõn hng l tỡm ki m
l i nhu n trờn c s ph!c v! cỏc nhu c u tớn d!ng c ng ủ$ng, ủ$ng th i ph i


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
ủ m b o s an ton v n, tuy nhiờn cỏc kho n cho vay cú kh nng sinh l i cao
thỡ m c ủ r i ro cng cao.
Trong n n kinh t th tr ng ủ y c nh tranh v bi n ủ ng, nhu c u v v n
ủ m r ng s n xu t, c i ti n trang thi t b v cỏc nhu c u khỏc ph!c v! quỏ

OBO
OKS
.CO
M

trỡnh s n xu t kinh doanh luụn tng lờn. ủỏp ng nhu c u ny, cỏc NHTM
cng ph i luụn m r ng quy mụ ho t ủ ng tớn d!ng, ủi u ủú cú ngha l r i ro
tớn d!ng cng phỏt sinh nhi u hn. V n ủ l ngõn hng ch/ ủ c m r ng ho t
ủ ng tớn d!ng trờn c s nõng cao ch t l ng tớn d!ng, cú nh v y m i cú th
phũng ng a r i ro tớn d!ng v h n ch h u qu c a nú ủ n m c th p nh t.
1.2 Phõn lo i r i ro tớn d!ng

Tu theo cỏc tiờu th c khỏc nhau m ta cú cỏc cỏch phõn lo i r i ro tớn d!ng
khỏc nhau :

Phõn lo i r i ro tớn d!ng theo th i gian c a kho n cho vay:
- R i ro tớn d!ng ủ i v i cỏc kho n cho vay ng+n h n : l r i ro ủ i v i cỏc
kho n tớn d!ng cú th i gian d i 12 thỏng.

- R i ro tớn d!ng ủ i v i cỏc kho n cho vay trung v di h n : thụng th ng
m c ủ r i ro tớn d!ng
nguy c r i ro tớn d!ng

cỏc kho n cho vay trung v di h n th ng cao hn

cỏc kho n cho vay ng+n h n. B i v y, cho dự lói su t

cho vay cú h p d.n hn nhng cỏc NHTM

Vi t nam hi n nay v.n h n ch m

r ng ho t ủ ng tớn d!ng v i lo i cho vay ny.

Phõn lo i r i ro tớn d!ng theo ủ i t ng cho vay:

- R i ro tớn d!ng ủ%i v i cỏc kho n cho vay ti tr ti s n lu ủ ng : do v n
lu ủ ng cú th i gian luõn chuy n nhanh nờn th ng th ng th i gian hon tr
kho n vay cng nhanh, m c ủ r i ro tớn d!ng cng th p hn.

KI L

- R i ro tớn d!ng ủ i v i cỏc kho n cho vay ti tr ti s n c ủ nh : m c ủ
r i ro tớn d!ng th ng cao vỡ th i gian cho vay v n di, hao mũn h u hỡnh v
ủ c bi t trong th i ủ i khoa h c phỏt tri n thỡ hao mũn vụ hỡnh c a ti s n c
ủ nh r t cao.

- R i ro tớn d!ng ủ%i v i tớn d!ng ti tr xu t nh p kh#u : m c ủ r i ro ớt
khỏ cao trong tr ng h p cú chi n tranh, thiờn tai x y ra nh h ng ủ n th i h n
giao hng, d.n ủ n khỏch hng khụng tr n ngõn hng ủỳng h n. Ngoi ra,cú


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
th do thi u thụng tin ho c thụng tin sai l ch v b n hng d.n ủ n tỡnh tr ng c
tỡnh l a ủ o.
Phõn lo i r i ro tớn d!ng theo nguyờn nhõn gõy ra r i ro
ny.

OBO
OKS
.CO
M

Thụng th ng cỏc ngõn hng phõn chia r i ro tớn d!ng theo tiờu th c
- R i ro tớn d!ng do nguyờn nhõn t ngõn hng.

- R i ro tớn d!ng do nguyờn nhõn t khỏch hng.
- R i ro tớn d!ng do cỏc nguyờn nhõn khỏc.

Phõn lo i r i ro tớn d!ng theo khỏch hng vay:

- R i ro tớn d!ng ủ i v i cỏc kho n cho vay doanh nghi p Nh N c : trờn
th c t nguy c r i ro khi cho cỏc khỏch hng lo i ny vay th p hn l cho cỏc
doanh nghi p ngoi qu c doanh.

- R i ro tớn d!ng ủ i v i cỏc kho n cho vay doanh nghi p ngoi qu c
doanh : nguy c r i ro cao vỡ cỏc doanh nghi p lo i ny th ng cú quy mụ nh-,
kh nng SXKD h n ch v ti s n th ch p cng nh uy tớn khụng ủ m b o.
1.3 S c n thi t ph i phũng ng a r i ro tớn d!ng

th y ủ c s c n thi t ph i phũng ng a r i ro tớn d!ng, ph i xem xột t i
tỏc h i c a r i ro tớn d!ng gõy ra ủ i v i b n thõn ngõn hng, v ủ i v i n n kinh
t .

* i v i b n thõn ngõn hng

Khi r i ro tớn d!ng x y ra, tr c tiờn l i nhu n kinh doanh c a ngõn hng s
b nh h ng. N u r i ro
cú, tuy nhiờn nú s

m c ủ nh- thỡ ngõn hng cú th bự ủ+p b*ng v n t

nh h ng t i vi c m r ng kinh doanh c a ngõn hng.

Nghiờm tr ng hn, n u

m c ủ cao, ngu$n v n c a ngõn hng khụng ủ bự

s n ngõn hng.

KI L

ủ+p, v n kh d!ng b thi u, lũng tin c a khỏch hng gi m t t y u s d.n ủ n phỏ
* i v i n n kinh t

Ho t ủ ng ngõn hng liờn quan t i r t nhi u cỏc thnh ph n trong xó h i, t
cỏc cỏ nhõn, h gia ủỡnh, cỏc t ch c kinh t cho t i cỏc t ch c tớn d!ng khỏc.
Vỡ v y khi ngõn hng g p ph i nh ng r i ro s d.n t i tỡnh tr ng m t n ủ nh
trờn th tr ng ti n t , gõy khú khn cho cỏc doanh nghi p s n xu t kinh doanh
do ủú gõy ra nh ng nh h ng tiờu c c ủ i v i n n kinh t v ủ i s ng xó h i.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
Ta có th th y đư c ph n nào h u qu đó qua v! đ v' hàng lo t g n 500 qu(
tín d!ng và hàng ngàn h p tác xã tín d!ng nơng thơn

nư c ta nh ng năm

1989-1990, hay m i đây nh t là s s!p đ c a h th ng qu( tín d!ng

Anbani.

Chính vì r i ro tín d!ng có th gây h u qu nghiêm tr ng như v y nên vi c

OBO
OKS
.CO
M

phòng ng a là m t vi c vơ cùng c n thi t. Phòng ng a r i ro tín d!ng khơng
nh ng là v n đ s ng còn đ i v i ngân hàng mà còn là u c u c p thi t c a n n
kinh t , góp ph n vào s

n đ nh và phát tri n c a tồn xã h i.

III. Ngun nhân d n đ n r i ro tín d ng và m t s ch tiêu đo lư ng
r i ro tín d ng.

1. Ngun nhân d.n đ n r i ro tín d!ng
1.1

Ngun nhân t phía ngân hàng

1.1.1

Ngun nhân ch quan t phía ngân hàng

Th c t v ho t đ ng kinh doanh trong th i gian qua cho th y r t nhi u
trư ng h p r i ro tín d!ng xa, ra là do ngun nhân ch quan t phía ngân hàng.
Nó gây ra nh ng h u qu khơn lư ng cho các ngân hàng.

- Trư c tiên ph i xét t i ngun nhân là do ngân hàng khơng tơn tr ng đ y
đ quy trình cho vay.

- Vi c đi u tra ki m sốt đ i tư ng vay v n v phương án kinh doanh lúc
đ u khơng b o đ m, thi u cân nh+c d.n đ n sơ h thi u b o đ m cho s đ u tư
v n có hi u qu .

- Vi c cho vay ti n hành trong khi thơng tin c n thi t khơng thu th p đ y
đ , thi u chính xác v ho t đ ng, m!c đích vay c a ngư i vay d.n t i vi c đánh

KI L

giá sai năng l c hành tài chính và kh năng SXKD cu ngư i vay.
- Ngân hàng bng l-ng trong vi c ki m tra đơn đ c q trình s) d!ng v n
vay và thu h$i v n nên d.n đ n có nhi u khách hàng s) d!ng v n sai m!c đích.
- Do trình đ c a đ i ngũ ngân hàng còn y u kém và hơn th n a là do cán
b NH c tình vi ph m quy đ nh ho c có hành vi l a đ o gây th t thốt v n
nghiêm tr ng...
1.1.2

Ngun nhân khách quan


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
Cú r t nhi u nguyờn nhõn khỏch quan d.n t i r i ro tớn d!ng c a NHTM,
ch1ng h n do chớnh sỏch, th l tớn d!ng c a ngõn hng cũn cha ủ y ủ , cha
ủ$ng b , luụn cú s bi n ủ i. Do cỏc ch ti c a Nh N c v thu , chuy n
quy n s) d!ng ủ t, bỏn ủ u giỏ ti s n cũn cú nh ng ủi m b t l i cho vi c x) lý

OBO
OKS
.CO
M

ti s n ủ m b o trong tr ng h p doanh nghi p tuyờn b phỏ s n. Ho c ti s n
ủ m b o tớn d!ng b gi m giỏ do bi n ủ ng c a th tr ng, ch t l ng ti s n th
ch p b h-ng do quỏ th i h n b o qu n. Ngoi ra vi c x) lý thu h$i n g p r t
nhi u khú khn b i vỡ ph i tr i qua nhi u th t!c r m r , cú tr ng h p ngõn
hng ph i m t v n do cỏc quy ủ nh c a phỏp lu t ủa ra cha b o v ủ c l i
ớch bỡnh ủ1ng gi a ngõn hng v khỏch hng...
1.2 Nguyờn nhõn t phớa khỏch hng
1.2.1 Nguyờn nhõn ch quan

- S) d!ng v n sai m!c ủớch (vay ng+n h n ủ u t trung di h n, s) d!ng
vo cỏc m!c ủớch khỏc v i cam k t vay v n) vo cỏc ho t ủ ng cú r i ro cao d.n
t i thua l%, khụng tr ủ c n cho ngõn hng.

- Do trỡnh ủ kinh doanh y u kộm, kh nng thớch ng th tr ng th p, ủi u
hnh s n xu t kinh doanh cũn thi u s linh ho t nh khụng c i ti n quy trỡnh
cụng ngh , khụng trang b mỏy múc hi n ủ i, khụng thay ủ i m.u mó ho c
nghiờn c u nõng cao ch t l ng...d.n t i s n ph#m s n xu t ra thi u s c c nh
tranh, b

ủ ng trờn th tr ng khi n cho doanh nghi p khụng cú kh nng thu

h$i v n tr n cho ngõn hng.

- Do chớnh b n thõn doanh nghi p cú ch ủ nh l a g t, chi m d!ng v n c a
ngõn hng: khụng ủ ti s n th ch p, c m c , khụng ủ nng l c phỏp nhõn,
dựng m t ti s n ủ th ch p vay nhi u ni...

KI L

1.2.2 Nguyờn nhõn khỏch quan

- Do s thay ủ i v lu t kinh t trong n c ho c

nh ng n c m nh p

kh#u m t hng c a doanh nghi p khi n ph i hu, b- h p ủ$ng d.n t i m t th
tr ng tiờu th!, gi m s n l ng...khi n cho doanh nghi p khụng cú kh nng tr
n ủỳng h n cho ngõn hng..

- Cỏc chớnh sỏch c a Nh N c nh tng thu m t s m t hng, s) d!ng
cụng c! ủi u hnh chớnh sỏch kinh t v mụ trong khi cỏc DN ủang vo th i k


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
s n xu t, bu c các doanh nghi p ph i tính tốn l i giá c , chi phí đ u vào...gây
thi t h i cho doanh nghi p và gián ti p gây thi t h i cho ngân hàng.
- Do các hành vi gian l n trên th trư ng, hàng gi tràn lan làm t n h i t i
doanh thu c a doanh nghi p.

OBO
OKS
.CO
M

- Do r i ro b t kh kháng như thiên tai, ho ho n,cháy r ng...
1.3Các ngun nhân khác

- Do s bi n đ ng c a n n kinh t như : suy thối kinh t , s khơng n đ nh
c a n n kinh t , l m phát gia tăng , bi n đ ng t, giá nh hư ng đ n doanh
nghi p cũng như ngân hàng.

- Do hành lang pháp lý chưa đ$ng b , chưa đ y đ , còn nhi u sơ h d.n t i
khơng ki m sốt h t đư c các hi n tư ng l a đ o trong vi c s) d!ng v n c a
khách hàng.

- Ngân hàng khơng theo k p đà phát tri n c a xã h i, nh t là s b t c p
trong trình đ chun mơn cũng như cơng ngh ngân hàng.

- S đi u khi n “ bàn tay vơ hình ” c a cơ ch th trư ng. Ví d! c nh tranh
đ c quy n.

- S b t bình đ1ng trong đ i x) c a Nhà Nư c dành cho các NHTM khác
nhau.

- Chính sách Nhà Nư c ch m thay đ i ho c chưa phù h p v i tình hình
phát tri n đ t nư c...

2. M t s ch/ tiêu đo lư ng r i ro tín d!ng

RRTD là nh ng bi n c x y ra ngồi mong đ i trong ho t đ ng kinh doanh
c a ngân hàng, tuy khơng th lo i b- đư c hồn tồn nhưng ta có th nghiên c u

KI L

đ nh n bi t nó, t đó có th đưa ra nh ng bi n pháp nh*m phòng ng a và h n
ch r i ro, gi m thi u m c đ thi t h i đ n m c th p. Mu n d

đốn r i ro m t

cách chính xác nh t thì ngân hàng c n ph i đo lư ng đư c r i ro. Đây là m t
trong nh ng phương pháp nghiên c u mà ngân hàng nào cũng áp d!ng vì nó có
ý nghĩa r t l n trong cơng tác qu n lý kinh doanh. Đo lư ng r i ro là cơ s đ
ngân hàng xây d ng chính sách tín d!ng h p lý, chính sách lãi su t phù h p cho
t ng th i kỳ, xây d ng h s r i ro cho t ng lo i tài s n có và cho t ng lo i hình
cho vay...
Các ngân hàng thư ng s) d!ng m t s phương pháp sau:


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄ
N ÑIEÄ
N TÖÛTRÖÏC TUYEÁ
N
- N quá h n : ñây là kho n tín d!ng c p ra nhưng không th thu h$i ñúng
h n do m t s nguyên nhân ch quan và khách quan. N quá h n càng cao, m c

OBO
OKS
.CO
M

ñ r i ro tín d!ng c a ngân hàng càng l n.

- Cách ño th hai là :

T ng giá tr tài s n b r i ro trong kỳ

--------------------------------------------T ng giá tr tài s n sinh l i trong kỳ

T, l này cho bi t c 100 ñ$ng tài s n sinh l i thì bao nhiêu tài s n b r i ro.
- Cách ño th ba:

T ng giá tr tài s n b r i ro trong kỳ

----------------------------------------------

T ng giá tr các món cho vay trong kỳ
- Cách ño th tư:

N quá h n trong kỳ

----------------------------T ng dư n

M t s ngân hàng thương m i còn s) d!ng các t, l như :
N khó ñòi

N khoanh

-------------------------------------- ;
T ng dư n

---------------------

( ho c n quá h n)

N quá h n

KI L

- H n m c r i ro : t, l này bi u hi n m t ch/ s so v i v n c a ngân hàng.
Ch/ s này tính ñ n m c ñ mà v n c a ngân hàng có th trang tr i nh ng kho n
t n th t phát dinh cho t ng lo i ho t ñ ng tín d!ng.

Vi t nam ch/ tiêu này

ñư c quy ñ nh : m t ngân hàng không ñư c phép cho vay m t khách hàng vư t
quá 15% v n t có c a ngân hàng,
ngân hàng.
- Lãi treo

các nư c khác là 10 – 40 % v n t có c a


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
IV. M t s bi n phỏp phũng ng a r i ro tớn d ng

1. ỏnh giỏ v nh n ủ nh khỏch hng
M!c ủớch c a ủỏnh giỏ v nh n ủ nh khỏch hng ủ xỏc ủ nh v hi u rừ

OBO
OKS
.CO
M

ng i vay trờn nhi u m t. M t s ngõn hng x p lo i khỏch hng cn c theo
quan h tớn d!ng tr c ủõy: ng i vay cú tr ủỳng h n g c v lói cỏc l n vay
tr c hay khụng, ngoi ra cũn nhỡn nh n v ủỏnh giỏ qua ph#m ch t ủ o ủ c
trong kinh doanh, tớnh trung th c trong quan h kinh t , tớnh nghiờm tỳc trong
vi c ch p hnh cỏc lu t l c a nh n c. Th hai, ủ m b o nguyờn t+c ng i vay
v n ph i cú ủ nng l c phỏp lý v nng l c ti chớnh ủ s) d!ng ti n vay v
th c hi n cỏc ngha v! cam k t ủ i v i cỏc kho n vay. Ngoi ra , ph i ủ m b o
nguyờn t+c xõy d ng ủ c cỏc phng ỏn d phũng tr n vay ngõn hng c a
ng i vay.

2. Xem xột tớnh kh thi c a phng ỏn kinh doanh tr c khi quy t

ủ nh cho vay.

õy l m t trong cỏc quy t+c tớn d!ng m ngõn hng no cng ph i ủ m b o
th c hi n tr c khi quy t ủ nh cho vay. Phng ỏn kh thi l m t trong nh ng
y u t ủ m b o r*ng khỏch hng s n xu t kinh doanh cú th cú hi u qu hay
khụng, t ủú cú kh nng hon tr v n v lói cho ngõn hng theo ủỳng th i h n.
H n ch r i ro tớn d!ng cng ủ$ng ngha v i h n ch , gi m thi u r i ro t n th t
trong ho t ủ ng s n xu t kinh doanh. M t khi ng i s n xu t kinh doanh khụng
cú hi u qu , s n ph#m s n xu t ra khụng ai tiờu th! ủ c, kinh doanh khụng cú
lói d.n t i tỡnh tr ng m t v n do thua l% s l nh ng nguyờn nhõn tr c ti p lm

KI L

cho cỏc kho n tớn d!ng khụng ủ c hon tr ủỳng h n. ú l lý do vỡ sao ngõn
hng ph i xem xột k( l'ng phng ỏn s n xu t c a ng i vay cú hi u qu hay
khụng, m!c ủớch l ủ gi m thi u r i ro tớn d!ng.
3. Th c hi n phõn tỏn r i ro
Trong m t s tr ng h p, ngõn hng c n ch ủ ng phõn tỏn v h n ch r i
ro khi xột th y khụng ủ cn c ủ cú m t nh n xột hon h o v khỏch hng vay
v n, ho c nhu c u v n c a khỏch hng quỏ l n, ho c lói su t vay v n tuy h p
d.n nhng ngõn hng khụng th gi i quy t h u qu n u r i ro x y ra.Vi c phõn
tỏn r i ro ủ c th c hi n thụng qua phõn tỏn d n v ủ$ng ti tr , nú ủ c bi u


http://kilobooks.com
THệ VIE
N ẹIE
N TệTRệẽC TUYE
N
hi n d i hỡnh th c m%i ngõn hng khụng nờn t p trung quỏ nhi u v n cho m t
khỏch hng vay. Nh ng d ỏn l n c n huy ủ ng nhi u ngõn hng tham gia ủ$ng
ti tr v cựng qu n lý v n cho vay s h n ch v phõn tỏn r i ro, trỏnh r i ro t p
mụi tr ng kinh t .

OBO
OKS
.CO
M

trung l n vo m t ngõn hng. B i n u m t ngõn hng ủ v' s

nh h ng t i

4. Th c hi n c ch ủ m b o ti n vay

õy l gi i phỏp t i u trong ủ u t tớn d!ng, vỡ ủ cú th h n ch r i ro
khụng tr ủ c n c a ng i vay, cỏc ngõn hng quy ủ nh cỏc ủi u ki n vay
v n. m b o ti n vay cú nhi u lo i : ủ m b o b*ng c m c , th ch p ti s n c a
ng i vay, ủ m b o b*ng ti s n v b o lónh c a bờn th ba, ủ m b o b*ng ti
s n hỡnh thnh t v n vay v ủ m b o b*ng chớnh s tớn nhi m c a ng i vay.
Trong tr ng h p x u nh t khỏch hng khụng cú kh nng tr v n v lói thỡ
nh ng ti s n ủ m b o ủú ủ c bỏn ho c thanh lý ủ hon tr cho ngõn hng.
5. Tham gia b o hi m tớn d!ng

Tham gia b o hi m tớn d!ng l m t trong nh ng gi i phỏp nh*m h n ch r i
ro tớn d!ng ủó ủ c ỏp d!ng t lõu trờn th gi i nhng

Vi t Nam g

n

ủõy

m i ủ c th c hi n, tuy nhiờn cỏc t ch c tớn d!ng v.n cha ỏp d!ng nhi u. S
d vỡ phỏt sinh thờm phớ b o hi m v thờm vo ủú m c ủ n bự cũn cha cao.
6. Ch/ m r ng kh i l ng tớn d!ng trờn c s nõng cao ch t l ng

tớn d!ng

Vi c m r ng kh i l ng tớn d!ng l ho t ủ ng c n thi t ủ i v i m%i ngõn
hng nh*m tng thu nh p thụng qua lói su t cho vay, song v n ủ ch t l ng tớn
d!ng m i cú ý ngha quy t ủ nh s t$n t i v phỏt tri n th c ch t c a ngõn hng.

KI L

N u m t ngõn hng gia tng kh i l ng tớn d!ng m khụng chỳ ý ủ n ch t l ng
c a nú thỡ ch1ng khỏc no xõy nh trờn cỏt. Ch t l ng tớn d!ng chớnh l k t
qu c a cỏc kho n tớn d!ng ủ c th c hi n tr n v3n, ng i vay th c hi n ủỳng
cam k t vay ti n, ngõn hng thu ủ c g c v lói ủỳng h n. Nõng cao ch t l ng
tớn d!ng ủ c th c hi n thụng qua phõn tớch v ủỏnh giỏ nng l c ti chớnh, kh
nng s n xu t kinh doanh c a ng i vay ủ xem xột hi u qu v n tớn d!ng l ủ c
bi t quan tr ng ủ quy t ủ nh ch t l ng v n tớn d!ng.


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N

CHƯƠNG II

OBO
OKS
.CO
M

Th c tr ng r i ro tín d ng t i S Giao D ch Ngân Hàng Nơng
Nghi p Và Phát Tri n Nơng Thơn VN T Năm 1999-2001
I.

Vài nét v S Giao D ch Ngân hàng nơng nghi p và phát tri n nơng
thơn Vi t Nam.

S hình thành và phát tri n c a S Giao D ch NHNN&PTNT Vi t
Nam

Ngân hàng nơng nghi p và phát tri n nơng thơn Vi t Nam (tên giao d ch
Bank For Agricultural and Rural Development in Viêt Nam) đư c thành l p vào
đ u năm 1988 trên cơ s tách t

NHNN theo ngh quy t 3 – khố VI c a Ban

ch p hành TW, và ngh đ nh ngày 26/3/1988 c a H i Đ$ng B Trư ng v vi c
chuy n ho t đ ng ngân hàng sang h ch tốn kinh doanh và hình thành ngân
hàng hai c p. S ra đ i c a NH NN&PTNT Vi t Nam đã đóng góp nh ng thành
qu nh t đ nh đ i v i s phát tri n c a ngành nơng nghi p nói chung và n n
kinh t nói riêng.

Nhìn l i trong vòng 10 năm xây d ng và trư ng thành, có th th y nh ng
thành t u đáng t hào trong ho t đ ng c a NHN0 Vi t Nam. Ban đ u, NHN0
v n thu n t là ho t đ ng trong nư c, ch y u là tín d!ng truy n th ng, tuy
nhiên ngay t nh ng ngày đ u Ban lãnh đ o đã nh n th c đư c r*ng đ t$n t i
và phát tri n, ph i m r ng ho t đ ng ngân hàng đa năng, đ$ng th i khơng
ng ng đ i m i b máy t ch c và m ng lư i kinh doanh. B i v y, cùng v i q

KI L

1.

trình đ i m i c a đ t nư c, c a tồn ngành ngân hàng, NHN0 đã góp ph n đ+c
l c th c hi n m!c tiêu phát tri n kinh t c a Đ ng và Nhà Nư c, th c thi chính
sách ti n t , ki m ch và đ#y lùi l m phát, thúc đ#y tăng trư ng kinh t đát nư c.
Có th nói gi đây tên và bi u tư ng c a NHN0&PTNTVi t Nam đã tr nên
quen thu c và có uy tín trong nư c, trong khu v c và trên th gi i. Đư c đánh
giá là m t trong 4 Ngân hàng thương m i hàng đ u c a Vi t Nam, đ$ng th i
đư c t p chí ASIA WEEK- m t t p chí kinh t l n n i ti ng

Châu á x p h ng

đ ng th 335 trong s 500 ngân hàng l n nh t Châu á và đ ng th 46 trong s


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
50 ngân hàng l n nh t Đơng Nam á. Hi n nay, NHN0 chi m trên 10% doanh s
thanh tốn qu c t c a h th ng Ngân Hàng Vi t Nam, có quan h đ i lý v i hơn
600 ngân hàng đ i lý trên th gi i, đã và đang m các ho t đ ng th mua tài
chính, kinh doanh vàng b c, ch ng khốn, b o hi m nhân tho, mua bán n .

OBO
OKS
.CO
M

NHN0 đã đư c C ng Đ$ng Châu Âu EU l a ch n đ th c hi n D án cho vay
ngư i h$i hương, đ$ng th i ti p nh n th c hi n các d án l n c a NH Th Gi i,
NH Phát Tri n Châu á...Tính đ n nay, NHN0 là NHTM th c hi n d án nư c
ngồi l n nh t v i s v n trên 1,3 t, USD.

S Giao D ch Ngân hàng nơng nghi p và phát tri n nơng thơn Vi t Nam ( g i
t+t là S Giao D ch ) ra ra đ i 13/ 5/1999, là đơn v thành viên h ch tốn ph!
thu c, đ i di n theo u, quy n c a Ngân hàng nơng nghi p và phát tri n nơng
thơn Vi t Nam.

S Giao D ch có tr! s đ t t i s 2 Láng H , Ba Đình, Hà N i, có con d u
riêng, có b ng cân đ i tài s n và nh n khốn tài chính theo quy đ nh, có quy n
t ch kinh doanh theo phân c p c a Ngân hàng nơng nghi p và ch u s ràng
bu c v nghĩa v! và quy n l i đ i v i Ngân hàng NN&PTNT.
S Giao D ch m t m t có ch c năng như m t chi nhánh c a NHN0- m t đơn
v tr c ti p kinh doanh đa năng, th c hi n đ y đ các ho t đ ng c a m t ngân
hàng thương m i. Ngồi ra, S Giao D ch còn có các ch c năng quan tr ng
khác, đó là tr c ti p th c hi n các nghi p v! theo l nh c a T ng Giám Đ c
Ngân Hàng Nơng Nghi p. Thêm vào đó, S Giao D ch còn đ m trách vai trò
quan tr ng hơn các chi nhánh khác đó là làm đ u m i thanh tốn qu c t , qu n
lý tài kho n ti n g)i ngo i t c a các đơn v thành viên t i S Giao D ch và c a
Ngân hàng nơng nghi p t i các ngân hàng khác, đ$ng th i qu n lý và đi u
t m th i nhàn r%i trong tồn b

KI L

chuy n v n n i, ngo i t

h

th ng NH

NN&PTNT Vi t Nam.

K t ngày thành l p cho t i nay, S Giao D ch ln th c hi n ch c năng
nhi m v! c a mình v i tinh th n trách nhi m cao, th c hi n nghiêm túc các quy
đ nh c a Ngân hàng NN&PTNT Vi t Nam cũng như ch p hành n i dung lu t
ngân hàng Nhà Nư c và các Ngh đ nh c a Chính Ph , các ch trương, ch đ ,
chính sách c a tồn ngành ngân hàng. Đ có th t$n t i và phát tri n trong mơi
trư ng c nh tranh hi n nay cũng như h i nh p vào n n kinh t tồn c u, S Giao


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
D ch ln tìm m i cách đ nâng cao ch t lư ng kinh doanh c a mình cũng như
ln c ng c đ i m i đ i ngũ cán b , xây d ng chi n lư c kinh doanh thích h p.
Có th nói nh ng thành cơng đ t đư c c a NH NN&PTNT Vi t Nam có s
đóng góp khơng nh- c a S Giao D ch.

OBO
OKS
.CO
M

2. Cơ c u t ch c c a S giao d ch

Khi m i hình thành, đ i ngũ cán b nhân viên c a S Giao D ch g$m 35
ngư i, tính đ n 1/9/2001, s cán b nhân viên là 70 ngư i , trong đó có 7 th c
s(, 54 c) nhân và 9 ngư i đã qua đào t o h cao đ1ng, trung h c chun ngành
ngân hàng. S giao d ch có 6 phòng ban dư i s ch/ đ o, đi u hành c a Ban
Giám Đ c g$m Giám đ c và 2 phó Giám đ c.
* Phòng kinh doanh.

Là nơi ti p nh n các ngu$n v n tài tr , v n thác tín d!ng c a Chính ph cũng
như c a các t ch c kinh t , cá nhân trong nư c và ngồi nư c đ u tư qua NH
NN& PTNT, đ$ng th i th c hi n các d án theo ch/ th c a T ng giám đ c
NHNN. Ngồi ra, phòng còn ti n hành th#m đ nh các d án tín d!ng tài tr xu t
nh p kh#u, b o lãnh L/C tr ch m và t ch c th c hi n thơng tin, phòng ng a và
x) lý r i ro đ ti n hành cho vay ng+n h n, trung h n, dài h n b*ng n i t và
ngo i t .

* Phòng k ho ch – t ng h p

Phòng tín d!ng – t ng h p có nhi m v! đi u hồ v n ngo i t trong tồn b
h th ng NH NN&PTNT Vi t Nam, đ$ng th i xây d ng và t ch c th c hi n k
ho ch kinh doanh, t ng h p phân tích k t qu kinh doanh cũng như nghiên c u
m c lãi su t huy đ ng và lãi su t cho vay phù h p. Ngồi ra, phòng còn t ch c
v! ngân hàng.

KI L

ti p nh n th) nghi m các d ch v! s n ph#m m i, tr c ti p kinh doanh các d ch
* Phòng k tốn-ngân qu

Tr c ti p th c hi n các d ch v! ngân hàng, nghi p v! thu chi ti n m t, ngân
phi u thanh tốn. H ch tốn theo dõi các qu( và th c hi n h ch tốn k tốn các
nghi p v! huy đ ng, cho vay v n và các nghi p v! kinh doanh khác.
* Phòng SWIFT
T ch c th c hi n ng d!ng các chương trình tin h c và tr giúp k( thu t đ i
v i vi c s) d!ng máy tính cu các chi nhánh trong h th ng ngân hàng. Qu n tr


http://kilobooks.com
THƯ VIỆ
N ĐIỆ
N TỬTRỰC TUYẾ
N
c p nh t và v n hành h th ng SWIFT, Telex, SWIFT-in, SWIFT-out c a tồn
b ngân hàng nơng nghi p. Ngồi ra, phòng còn th c hi n các nghi p v! thanh
tốn qu c t cho các chi nhánh đ$ng th i thi t l p và duy trì h th ng đ i lý song
phương v i các ngân hàng khác trên th gi i.

OBO
OKS
.CO
M

* Phòng thanh tốn qu c t

Th c hi n nghi p v! m và theo dõi thư tín b o lãnh, thư tín d!ng theo l nh
c a T ng Giám đ c Ngân hàng nơng nghi p và phát tri n nơng thơn Vi t Nam,
đ$ng th i th c hi n nghi p v! thanh tốn qu c t tr c ti p t i S Giao D ch.
* Phòng hành chính-nhân s

Nhi m v! c a phòng là giúp Giám đ c quy ho ch, s+p x p, b trí cán b
trong S Giao D ch, đ c) cán b đi h c t p và tu nghi p

nư c ngồi, th c

hi n cơng tác văn thư, hành chính qu n tr và th c hi n các quy t đ nh khen
thư ng, k, lu t cán b .

Nhi m v! các phòng ban đư c quy đ nh c! th , rõ ràng, tránh s ch$ng chéo
trong ho t đ ng, tuy nhiên chúng cũng có quan h m t thi t ch t ch v i nhau
đ giúp cho ho t đ ng c a S Giao D ch đư c nh p nhàng hi u qu đ$ng th i
cùng th c hi n các ch c năng, nhi m v! c a m t ngân hàng thương m i. Nhi m
v! c a các phòng ban càng đư c chun mơn hố bao nhiêu càng ph!c v! t t
cho kinh doanh đa năng b y nhiêu.

3. M t s k t qu ho t đ ng kinh doanh c a S Giao D ch trong th i gian
v a qua.

M c dù quy mơ khơng l n, th i gian thành l p chưa lâu l i ph i đ i
m t v i nhi u khó khăn như

nh hư ng c a cu c kh ng ho ng tài chính ti n t

Đơng Nam á và thiên tai d$n d p trong năm 2000 ngay trong th i gian đ u m i

KI L

thành l p, S Giao D ch đã c g+ng kh+c ph!c đ t ng bư c phát tri n, kh1ng
đ nh v trí quan tr ng c a mình trong đ i v i h th ng Ngân hàng nơng nghi p
và phát tri n nơng thơn Vi t Nam.
2.1 Tình hình huy đ ng v n

Trong k t c u ngu$n v n, v n huy đ ng đư c k t c u t nhi u kho n m!c khác
nhau và đư c bi u di&n qua bi u đ$ sau:
Bi u 1: Tình hình huy đ ng v n c a S Giao D ch
Đơn v : t đ ng


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄ
N ÑIEÄ
N TÖÛTRÖÏC TUYEÁ
N
Ch/ tiêu

Năm 2000

Năm 2001

31/3/2002

T ng ngu$n v n huy ñ ng

1.623

2.207

2.159

645

838

885

39,72%

38%

41%

978

1.369

1.274

60,28%

62%

59%

372

1.018

976

23%

46%

45,2%

664

618

593

41%

28%

27,5%

578

572

590

36%

26%

27,3%

758

1.188

1.202

46%

53,8%

55,67%

865

1.019

957

54%

46,2%

44,33%

1. Phân theo ngu$n v n
T, tr ng
- Ti n g)i TCKT
T, tr ng
2. Phân theo th i h n
- Không kỳ h n
T, tr ng
- Kỳ h n < 12 tháng
T, tr ng
- Kỳ h n > 12 tháng
T, tr ng

OBO
OKS
.CO
M

- Ti n g)i dân cư

3. Phân theo ñơn v ti n t
- B*ng VNĐ
T, tr ng
- B*ng USD
T, tr ng

( Ngu n báo cáo c a S Giao D ch Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
nông thôn Vi t Nam năm 1999, 2000, 2001 )

Qua bi u trên ta th y ngu$n v n huy ñ ng ñ n 31/12/ 2001 ñ t 2.207 t,
ñó:
-

KI L

ñ$ng, tăng 458 t, ñ$ng so v i cu i năm 2000, tăng 36% so v i năm 2000. Trong
Ngu$n ti n g)i dân cư ñ t 838 t, ñ$ng, chi m t, tr ng 38% so v i
t ng ngu$n v n, tăng 193 t, so v i năm 2000 (30%).
-

Ngu$n ti n g)i t các t ch c kinh t ñ t 1369 t, ñ$ng, chi m t, tr ng
62% trong t ng ngu$n v n, tăng 391 t, (40%) so v i năm 2000.
Như v y so v i năm 2000, ngu$n v n huy ñ ng t dân cư và các t ch c
kinh t ñ u tăng lên, tuy nhiên t, tr ng ti n g)i t t ch c kinh t trong t ng
ngu$n v n cũng tăng. Cân lưu ý r*ng ti n g)i t các t ch c kinh t có tính chu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×