Tải bản đầy đủ

2 hệ thống bài tập (10 2018) Sư phạm cơ bản

HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
CÁC LỚP SƯ PHẠM Y HỌC CƠ BẢN CHO GIẢNG VIÊN ĐTLT
________________
Đánh giá học viên có đủ năng lực về nghiệp vụ giảng dạy y học, khóa học
sẽ đánh giá học viên theo các tiêu chí
Mỗi học viên phải đảm bảo các yêu cầu sau:
1 Không vắng mặt quá 2 buổi trên tổng số 18 buổi học (10%)
2 Làm đủ bốn (4) bài tập kiểm tra cá nhân, mỗi bài đạt từ 5 điểm trở lên
3 Tham gia giảng thử theo nhóm và đạt yêu cầu
Bốn bài tập đánh giá được thực hiện theo tiến độ khóa học do giảng viên hướng
dẫn theo định hướng sau:
a) Mỗi học viên cần xác định được Chủ đề (bài giảng) mà mình sẽ giảng
dạy ở khóa đào tạo liên tục cán bộ y tế. Chủ đề này sẽ theo học viên trong suốt
quá trình học tập để làm các bài tập và giảng thử.
b) Hệ thống bài tập đánh giá cụ thể:
- Bài tập 1: Xác định mục tiêu và nội dung chủ yếu của bài giảng cá nhân
- Bài tập 2: Lựa chọn phương pháp dạy - học phù hợp và hiệu quả
- Bài tập 3:Xây dựng bộ câu hỏi lượng giá/đánh giá theo bài dạy-học mà cá
nhân đã chọn
- Bài tập 4: Bài tập tổng hợp kết thúc khóa học theo chủ đề cá nhân chọn
- Chuẩn bị và giảng thử theo nhóm

Sử dụng các mẫu sau đây để làm 4 bài tập
Bài tập số 1
Bạn hãy chọn một trong số các bài mà Bạn đã giảng hoặc dự kiến sẽ
giảng hay hướng dẫn cho lớp tập huấn cán bộ y tế của địa phương:
A. Điền các thông tin của bài giảng vào mẫu sau.
B.Biên soạn mục tiêu học tập của bài giảng, căn cứ vào mục tiêu học tập
biên soạn những nội dung chủ yếu của bài dạy-học

1


TRUNG TÂM HMDP - TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
KHÓA ĐÀO TẠO: “SƯ PHẠM Y HỌC CƠ BẢN CHO GIẢNG VIÊN ĐTLT”

BÀI TẬP 1. XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỐT LÕI
Tên khóa đào tạo liên tục:
Tên bài học:
Loại bài học: (LT/TH/LT&TH)
Số tiết:
Đối tượng học viên:
Số lượng học viên:
Địa điểm:
Thời gian: Ngày … tháng …
Giảng viên:
Họ và tên:
Chức vụ;
Đơn vị công tác:

năm 2018..

MỤC TIÊU HỌC TẬP:
Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:
1.
2.
3.
...
NỘI DUNG CỐT LÕI:
1
1.1.
1.2.


2.
2.1
2


Bài tập số 2
LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
PHÙ HỢP VÀ HIỆU QUẢ
-

-

-

Hoàn thành Bài tập số 1, Anh/Chị đã:
o Lựa chọn được một BÀI DẠY HỌC
o Xác định được Mục tiêu học tập
o Biên soạn được nội dung của Bài dạy học
Anh Chị đã được hướng dẫn về Một số phương pháp dạy học tích cực
thường áp dụng trong đào tạo y khoa liên tục
Trên cơ sở những nội dung/nội dung cốt lõi của bài dạy học (trong Bài tập số
1), Anh chị hãy lựa chọn những phương pháp dạy học mà theo Anh Chị là
phù hợp, hiệu quả với từng nội dung của bài dạy học của mình.
Điền những phương pháp dạy học và cho biết lý do vì sao lựa chọn phương
pháp dạy học này vào Phiếu Bài tập ở trang sau.

3


TRUNG TÂM HMDP, TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
KHÓA ĐÀO TẠO: “SƯ PHẠM Y HỌC CƠ BẢN CHO GIẢNG VIÊN ĐTLT”

BÀI TẬP SỐ 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
PHÙ HỢP VÀ HIỆU QUẢ
Tên khóa đào tạo liên tục:
Tên bài học:
Loại bài học: (LT/TH/LT&TH) :
Số tiết:
Đối tượng học viên:
Số lượng học viên:
Địa điểm:
Thời gian: Ngày …. tháng ….. năm 2017
Giảng viên:
Học và tên:
Chức vụ;
Đơn vị công tác:
Mục tiêu học tập:
Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:
1
2.
3.
….

NỘI DUNG CHỦ YẾU:
1
1.1.
1.2.
***
2.
2.1
(Nội dung các phần trên đây ghi theo Bài tập số 1)

4


Phương pháp dạy học sử dụng trong bài:
Mục tiêu
học tậpsố

Nội dung chủ yếu

Tên phương pháp
day- học sẽ sử dụng

Lý do lựa chọn phương
pháp dạy học

1.
2.
1
3.
…..
1.
2.
2
3.

3

…..
1.
2.
3.
…..

……..

5


TRUNG TÂM HMDP - TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
KHÓA ĐÀO TẠO: “SƯ PHẠM Y HỌC CƠ BẢN CHO GIẢNG VIÊN ĐTLT”

BÀI TẬP 3. XÂY DỰNG CÔNG CỤ LƯỢNG GIÁ
Tên khóa đào tạo liên tục:
Tên bài học:
Loại bài học (LT/TH/LT&TH):
Số tiết:
Đối tượng học viên:
Số lượng học viên:
Địa điểm:
Thời gian: Ngày ……. tháng …
Giảng viên:
Học và tên:
Chức vụ;
Đơn vị công tác:

năm 2016.

(phần này đã làm ở bài tập 1)

MỤC TIÊU HỌC TẬP
(copy mục tiêu bài tập 1 đã làm vào đây )

NỘI DUNG CHỦ YẾU:
(copy nội dung chủ yếu bài tập 1 đã làm vào đây )

LƯỢNG GIÁ:

6


7


TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ HỖ TRỢ HÀNH NGHỀ Y TẾ -HMDP

Phần 1. KẾ HOẠCH BÀI DẠY-HỌC

Tên khóa đào tạo liên tục:
Tên bài học:
Loại bài học: (LT, TH, LT & HT)
Số tiết:
Đối tượng học viên:

HỒ SƠ BÀI DẠY- HỌC

Số lượng học viên:
(BÀI TẬP KẾT THÚC KHÓA ĐÀO TẠO SƯ PHẠM Y HỌC CƠ BẢN
Địa điểm: CHO GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CÁN BỘ Y TẾ )
Thời gian:
Họ và Tên học viên:
Đơn vị công tác:

Giảng viên:
- Họ và tên:
- Đơn vị:
- Chức danh:

1. PHẦN MỞ ĐẦU BÀI HỌC:
1.1.Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ ( nếu có) …. phút
1.2. Giới thiệu bài học: (…. phút)
( Thường là nêu sự cần thiết phải học bài này)

1.3- Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện mục tiêu học tập (…. phút)

........ – THÁNG ... /201...
8


(Lưu ý chỉ rõ cách dạy phần này như thế nào?)
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:
1
2.
3.
2. NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC (..... phút )
2.1. Phần dạy-học lý thuyết(..... phút)
MT
số

NỘI DUNG
CHỦ YẾU

THỜI
LƯỢNG
(phút)

PHƯƠNG PHÁP
DẠY/ HỌC

PHƯƠNG TIỆN,
ĐỒ DÙNG DẠY/
HỌC

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO
VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC
VIÊN

1

2
3

2.2. Phần dạy-học thực hành kỹ năng tư duy-trí tuệ (.....phút – nếu có)
NỘI DUNG
CHỦ YẾU

TT

1

THỜI
GIAN
(phút)

PHƯƠNG PHÁP
DẠY/ HỌC

Chẩn đoán và
xử trí

Giải quyết tình
huống

2

Chẩn đoán và
xử trí trên BN

Dạy-học bên
giường bệnh

3PHƯƠNG TIỆN,
ĐỒ DÙNG DẠY/
HỌC

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO
VIÊN

Bài tập tình huống

Hướng dẫn HV
thảo luận

Bệnh nhân

Hướng dẫn HV
thăm khám, lập
luận chẩn đoán
và xử trí

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC
VIÊN
Tham gia thảo
luận

Làm bệnh án
Tham gia TL

9


2.3.Phần dạy-học thực hành kỹ năng thao tác (…phút – nếu có)
TT

1

NỘI DUNG
CHỦ YẾU

Trình diễn ban
đầu

2

Thực hành có
hướng dẫn

3

Lượng giá

4

Tổng kết

THỜI
GIAN
(phút)

PHƯƠNG PHÁP
DẠY/ HỌC

PHƯƠNG
TIỆN, ĐỒ
DÙNG DẠY/
HỌC

Dạy- học bằng thao
tác mẫu-thực hành lại
dựa vào bảng kiểm

Bảng kiểm Ao
Dụng cụ

Dạy- học bằng thao
tác mẫu-thực hành lại
dựa vào bảng kiểm

Bảng kiểm Ao
Dụng cụ

Dạy- học bằng thao
tác mẫu-thực hành lại
dựa vào bảng kiểm

Bảng kiểm A4
Dụng cụ

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO
VIÊN
Làm chậm từng
bước có giải
thích theo quy
trình/BK kỹ
thuật
Làm trình tự
từng bước như
thông thường
-Chia HV thành
các nhóm TH
- Phát dụng cụ
- Giao chỉ tiêu
thực hành
-Quan sát, giám
sát học viên thực
hành

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC
VIÊN

Quan sát, hỏi

Quan sát

-Thực hành
-Quan sát bạn,
góp ý kiến

3.TÓM TẮT BÀI HỌC:( ..... phút)
4.LƯỢNG GIÁ, ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI:(......phút)
5.KẾT THÚC BÀI HỌC:(dặn dò về nhà, bài tập, đọc thêm tài liệu,... phút)

THÔNG QUA ĐƠN VỊ

……………..,

ngày …..tháng

năm 2018

GIẢNG VIÊN

__________________
10


PHỤ LỤC
1.Các câu hỏi sử dụng để dạy-học
2.Các tài liệu cần đọc (trướchoặc sau khi học)
3.Các trang thiết bị cần thiết để dùng cho bài dạy-học
4.Khác (nếu có)

11


Phần 2.TÀI LIỆU DÙNG CHO BÀI GIẢNG
( chọn hoặc biên soạn một bài text, đây là cơ sở cho bài dạy-học )

MỤC TIÊU HỌC TẬP
Sau khi học xong bài này, học viên có khản năng:
1.
2.
3.
4.
Lưu ý: Phần mục tiêu này cần đúng như ở kế hoạch bài dạy- học
NỘI DUNG
Lưu ý: Cần kiểm tra xem nội dung đã bao phủ được mục tiêu đã ghi ở trên chưa)

LƯỢNG GIÁ (lấy ở bài tập 3)
-Phần lý thuyết:
-Phần thực hành:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

12


Phần 3. BÀI TRÌNH BÀY-Hand out
Slide, Powerpoint, bộ câu hỏi, bảng kiểm, bài tập tình huống, video, …
theo nội dung bài giảng
(Xem kỹ lại ở mục 3. THỰC HÀNH GIẢNG THỬ, bài 9trang 179-180 )

ĐỊNH DẠNG BÀI TẬP KẾT THÚC KHÓA HỌC
1.Trang 1 :

Trang bìa (như trên)

2.Trang 2:

Mục lục

3.Trang 3-6:
Phần 1 – Kế hoạch bài dạy học (chép ở bài tập 1
– ước khoảng 3 trang - Lưu ý có phần phụ lục gồm: các câu hỏi, bài tập
tinh huống, bảng kiểm,... cho bài dạy-học
4.Trang 7 đến 13:

Phần 2 Tài liệu dùng cho bài giảng

( file world – khoảng 4-5 trang, ở cuối bài Text là câu hỏi lượng giá lấy ở
bài tập số 3 – ước 2-3 trang)
5.Trang 14-15:
Phần 3. Bàì trình bày (hand-out- power point, bảng
kiểm,…) khoảng 2-3 trang. Tất cả đóng thành 1 cuốn có từ 10 đến 20
trang. Bìa màu mỗi nhóm 1 màu bìa khác nhau – Bài này Giảng viên của
Trung tâm sẽ thu mang về để báo cáo.

13


14


Các nhóm dự giảng, nghe, ghi chép và
nhận xét đánh giá nhóm giảng thứ
15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×