Tải bản đầy đủ

Dự báo qua hành vi mua sắm của người tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh hàng tiêu dùng: luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

ĐẶNG HOÀNG LAM

DỰ BÁO QUA HÀNH VI MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU
DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG TIÊU
DÙNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đồng Nai, năm 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

ĐẶNG HOÀNG LAM

DỰ BÁO QUA HÀNH VI MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU
DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG TIÊU

DÙNG
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Mã số: 60480201
LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Người hướng dẫn khoa học:
PGS. TS. ĐỖ PHÚC
Đồng Nai, năm 2017


LỜI CÁM ƠN
***
Bằng tất cả lòng chân thành và sự kính phục, tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy
PGS.TS. Đỗ Phúc.Tuy rất bận rộn với công việc nghiên cứu, giảng dạy và gia đình,
nhƣng trong suốt thời gian hƣớng dẫn đề tài, Thầy vẫn luôn sẵn sàng nhiệt tình sắp
xếp thời gian để định hƣớng, hƣớng dẫn, động viên và giúp đỡ rất tận tình giúp tôi
hoàn thành luận văn này.
Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Lạc
Hồng, Quý Thầy, Cô thuộc khoa sau đại học đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn
thành chƣơng trình cao học
Bên cạnh đó, tôi xin cảm ơn sâu sắc đến các bạn cùng khóa đã nhiệt tình đóng
góp ý kiến, chia sẻ cũng nhƣ động viên để tôi hoàn thiện hơn đề tài của mình.
Ngoài ra, tôi xin cảm ơn gia đình, ngƣời thân đã luôn khích lệ, động viên,
giúp đỡ trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu, đã tạo nên sức mạnh to lớn để tôi
hoàn thành kết quả học tập này.
Mặc dù đã rất cố gắng nhƣng Luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót, kính
mong Quý Thầy Cô và bạn bè hƣớng dẫn, góp ý để nội dung nghiên cứu này ngày
càng hoàn thiện hơn và có ứng dụng thực tiễn.
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn.
Ngày 20 tháng 10 năm 2017
HỌC VIÊN

Đặng Hoàng Lam


LỜI CAM ĐOAN
***
Tôi xin cam đoan :
a. Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện
dƣới sự hƣớng dẫn trực tiếp của thầy PGS.TS. Đỗ Phúc.
b. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều đƣợc trích dẫn rõ ràng và


trung thực tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.
c. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá,
tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

NGƢỜI CAM ĐOAN

Đặng Hoàng Lam


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CSDL: Cơ sở dữ liệu
DPB: Độ phổ biến
ĐLNN: Đại lƣợng ngẫu nhiên
GSP: Generalized Sequential Pattern
I/O: Input/ Output
MaKH: Mã khách hàng


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 2.1: Sinh các ứng viên và mẫu dãy trong GSP .......................................... 12
Hình 3.1: Phần mềm Weka ................................................................................. 21
Hình 3.2: Phần mềm dự đoán theo mô hình Markov.......................................... 25
Hình 3.3 Giao diện biểu diễn các chuỗi .............................................................. 27
Hình 3.4: Phần mềm dự báo mặt hàng ............................................................... 29
Hình 4.1: Giao diện phần mềm Weka................................................................. 32
Hình 4.2: Thiết lập giá trị tham số cho minSupport ......................................... 33
Hình 4.3: Các mặt hàng phát hiện qua Weka ..................................................... 34
Hình 4.4: Các cặp mặt hàng tìm thấy qua Weka ................................................ 35
Hình 4.5: Các bộ 3 mặt hàng tìm đƣợc bằng Weka ............................................ 37
Hình 4.6: Giao diện chƣơng trình dự đoán ......................................................... 38
Hình 4.7: Đăng nhập dữ liệu qua phím Đọc tập tin ........................................... 40
Hình 4.8: Giao diện sau khi đọc tập tin .............................................................. 40
Hình 4.9: Giao diện các chuỗi mặt hàng ............................................................ 41
Hình 4.10: Giao diện chạy huấn luyện ............................................................... 41
Hình 4.11: Biểu diễn các mặt hàng đã mua lần lƣợt theo mã khách hàng ......... 42
Hình 4.12: Thông báo đọc xong file các mặt hàng đã bán cho khách hàng ....... 43
Hình 4.13: Chuỗi các mặt hàng đƣợc biểu diễn trên giao diện ......................... 44
Hình 4.14: Nhập giá trị cần dự báo ..................................................................... 46
Hình 4.15: Giao diện chƣơng trình tổng quát ..................................................... 47


Hình 4.16: Thông báo độ chính xác ở cuối giao diện ........................................ 47
Hình 4.17: Thông báo chi tiết mặt hàng qua mã số ............................................ 48
Hình 4.18: Thông báo chi tiết kết quả mặt hàng dự báo ................................... 56


DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Bảng mã khách hàng và mã giao dịch ................................................ 7
Bảng 2.2: Bảng dãy dữ liệu của khách hàng....................................................... 8
Bảng 2.3: Bảng ứng viên độ phổ biến 1.............................................................. 8
Bảng 2.4: Bảng ứng viên độ phổ biến 2.............................................................. 9
Bảng 2.5: Bảng ứng viên độ phổ biến 3.............................................................. 10
Bảng 4.1: Kết quả 20 dự báo từ 20 mẫu dãy chọn theo Weka ........................... 49
Bảng 4.2: Bảng dự báo từ 20 mặt hàng trong cùng nhóm hàng ......................... 52
Bảng 4.3: Kết quả thử nghiệm một số mặt hàng không cùng nhóm hàng.......... 57


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN ....................................................................... 1
1.1 MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của luận văn

................................................... 4

1.3 Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu ...................................................... 4
1.4 Nội dung thực hiện

...................................................................... 5

1.5 Phƣơng pháp thực hiện ..................................................................... 5
1.6 Kết quả dự kiến

.............................................................................. 5

1.7 Cấu trúc luận văn ............................................................................... 5
CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Khai phá mẫu dãy

....................................................... 6

......................................................................... 6

2.1.1 Bài toán khai phá mẫu dãy

..... ................................................... 6

2.1.2 Thuật toán khai phá mẫu dãy ............................................................. 10
2.1.3 Phƣơng pháp tiếp cận dựa trên Apriori

........................................ 10

2.1.4 Thuật toán GSP(Generalized Sequential Pattern) ............................ 11
2.1.5 Các hạn chế và mở rộng..................................................................... 13
2.2 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN DỰ BÁO .................................................... 13
2.2.1 Định nghĩa chuỗi Markov .................................................................. 13


2.2.2 Tính chất của chuỗi Markov ...................................................................... 14
2.2.3 Ví dụ minh họa về chuỗi Markov để dự báo ............................................. 15
2.2.4 Tính chất chuỗi Markov ............................................................................ 17
2.2.5 Ứng dụng của chuỗi Markov ..................................................................... 18
2.3 Kết chƣơng .................................................................................................... 18
CHƢƠNG 3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG ............................................................ 19
3.1 Các kỹ thuật thực hiện .................................................................................. 19
3.2 Giải pháp đề xuất .......................................................................................... 19
3.3 Các hạn chế ................................................................................................. 23
3.4 Kết chƣơng .................................................................................................... 31
CHƢƠNG 4 THỬ NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN ................................................ 32
4.1 Thu thập dữ liệu ........................................................................................... 32
4.2 Thử nghiệm phần mềm dự báo hành vi mua hàng theo mô hình Markov ....38
4.2.1 Dữ liệu huấn luyện ..................................................................................... 39
4.2.2 Dự báo mặt hàng sẽ mua của khách hàng ................................................. 46
4.3 Kết chƣơng .................................................................................................... 60
CHƢƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ................................... 61
5.1 Kết luận ......................................................................................................... 61
5.2 Hƣớng phát triển ........................................................................................... 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Danh sách mặt hàng
Một số dữ liệu thực tế từ dữ liệu đầu vào
Giấy xác nhận


1

CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN
1.1.MỞ ĐẦU
Bán hàng là hoạt động quan trọng nhất của các doanh nghiệp. Sự thành công hay
thất bại của doanh nghiệp luôn sẽ được quyết định nằm trong hoạt động bán hàng.
Nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, thì
bán hàng là miêu tả đặc trưng nhất cho sự sống còn của doanh nghiệp. Để hỗ trợ
hoạt động kinh doanh trong mua bán hàng tiêu dùng, cần dự báo trước được các
hành vi mua sắm của khách hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu thuận tiện và hiệu quả
cũng như nhanh chóng cho khách hàng, qua đó để nâng cao hiệu quả kinh doanh
lên mức tốt hơn. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang mở cửa, tới cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ 3 máy móc đã thay con người thực hiện những công
việc nặng nhọc, phức tạp, tinh vi. Trong thời kỳ thứ 4 sự kết nối tuyệt vời qua
mạng giữa các thiết bị và máy móc với nhau, với khả năng chia sẽ kết nối dữ liệu
cùng tính toán, máy tính sẽ cho những kết quả dự báo chính xác cao rất thực tế.
Hoạt động kinh doanh là một hoạt động quan trọng cần thiết đối với con người.
Nếu tạo cho máy tính một khả năng dự báo, và qua đó có thể tạo ra những quyết
định lựa chọn như cách suy luận của con người trong hoạt động kinh doanh, thì
máy tính có thể tính toán giúp thay con người kinh doanh trong hoạt động kinh
doanh của mình. Một hoạt động quan trọng nhưng khó khăn phức tạp do những
hạn chế của con người như tính chủ quan, thông tin dữ liệu cần tiếp cận có giới
hạn, hạn chế , sự thay đổi từ dữ liệu cần được cập nhật liên tục, hay giới hạn của
sức khỏe, cũng như năng lực tính toán vv… Luận văn lấy từ ý tưởng khai thác
nguồn dữ liệu trong hoạt động kinh doanh để đưa ra các dự báo hoạt động mua
hàng khách quan thực tế, qua đó sẽ trợ giúp ra các quyết định đúng đắn hiện thực


2

trong kinh doanh, giúp giải quyết vấn đề khó khăn trong kinh doanh “là làm sao
kinh doanh có lãi “. Tạo bước xây dựng khả năng dự báo từ dữ liệu trong hoạt
động kinh doanh hàng tiêu dùng [2]. Thực hiện dự báo hành vi mua sắm của người
tiêu dùng, qua đó xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, nhằm hỗ trợ hoạt động
bán hàng của doanh nghiệp. Và đánh thức tiềm năng vô cùng quan trọng, trong
việc khai thác dữ liệu mà doanh nghiệp thường bỏ qua, nó như kho tàng dữ liệu,
mà khi khai thác sẽ tìm ra những giá trị “vàng” trong kho dữ liệu của mình.
Những khác biệt thay đổi trong mua bán hàng tiêu dùng trong hoạt động
kinh doanh:
Trong thời đại bùng nổ bán hàng trên mạng trực tuyến như hiện nay, người người,
nhà nhà đều có thể tham gia mua bán trực tiếp qua mạng online, như qua trang
web, facebook, zalo,…Thực tế có thể chọn lựa mua bất kỳ món hàng tiêu dùng
cần thiết sau khi được chọn qua mạng xã hội, và sẽ nhận được tận nơi mà không
phải đi mua! Vậy làm cách nào để kéo người tiêu dùng đến mua sắm? Làm sao để
vẫn bán hàng được doanh thu tốt?. Để giải quyết vấn đề đó cần đưa nghệ thuật bán
hàng lên tầm cao mới trong thời đại công nghệ 4.0. Vì khách hàng mua hàng
không còn chỉ do nhu cầu, họ có thể ngồi tại nhà mua hàng vẫn có thể được đáp
ứng nhu cầu của mình. Mà khách hàng sẽ tới mua hàng vì ngoài nhu cầu mà còn
cần có được chia sẽ, trải nghiệm để thỏa mãn cảm xúc khách hàng. Nghệ thuật đó
nhân viên bán hàng cần phải được đào tạo trong việc bán hàng. Qua khảo sát từ
hoạt động bán hàng tiêu dùng thực tế trong công ty Gevie, nhân viên bán hàng
được chia ra 3 loại sau:
- Loại 3: là loại thuộc nhân viên trung bình, Loại nhân viên này bán hàng, chỉ phục
vụ theo nhu cầu mua hàng của khách hàng. Nhân viên loại này doanh số bán hàng
đạt dưới 5 triệu/1 ca làm việc.


3

- Loại 2: là loại nhân viên bán hàng khá có doanh số bán hàng đạt từ 5 đến 9 triệu/1
ca làm việc. Loại nhân viên này ngoài việc phục vụ nhu cầu của khách hàng, còn
có khả năng tạo ra nhu cầu mua hàng của khách thông qua việc giới thiệu hàng hóa
để tìm thấy nhu cầu của khách hàng.
- Loai 1: Là loại nhân viên bán hàng ưu tú, doanh số bán hàng trên 10 triệu/1 ca.
Loại nhân viên này không chỉ bán hàng phục vụ nhu cầu khách hàng, tạo ra nhu
cầu mua hàng cho khách hàng, mà còn có thể bán được các mặt hàng không thuộc
trong nhu cầu của khách. Nhân viên loại này thường có thời gian qua đào tạo và
kinh nghiệm trên 10 năm. Đây là loại nhân viên tốn công đào tạo, nhưng lại rất khó
giữ khi thành tài. Vậy làm thế nào để đào tạo được nhân viên bán hàng loại 1 mà
không bị mất đi?. Nếu đưa được nhân viên bán hàng loại 2 lên loại 1 và giữ chân
được nhân viên, thì doanh số sẽ tăng mạnh. Từ nhu cầu phát sinh thực tế cùng với
những bức xúc, đã đi đến việc lựa chọn đề tài dự báo hành vi mua sắm của người
tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh. Để ứng dụng chương trình phục vụ cho việc
hổ trợ huấn luyện nhân viên bán hàng từ loại 2 lên loại 1. Cũng như với sự hổ trợ
của chương trình dự báo, sẽ rút ngắn thời gian rất đáng kể để đào tạo nhân viên
loại 1 trong 2 năm, và giữ được loại nhân viên này, do công việc dự báo sẽ do
chương trình dự báo cung cấp chứ không phải do kỹ năng kinh nghiệm của nhân
viên mà có được. Nên không thể mang những kỹ năng và kinh nghiệm sang làm
việc tại các đối thủ cạnh tranh.
Những khó khăn và thách thức của Việt Nam trong hoạt động kinh doanh
hàng tiêu dùng trong thời kỳ hiện nay:
Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Thương mại Bộ Công thương, giai đoạn
2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng thương mại bán lẻ của Việt Nam sẽ đạt 11,9%
/năm, quy mô thị trường khoảng 179 tỷ USD vào năm 2020 từ mức 102 tỷ USD
năm 2015. Đây là con số hết sức tiềm năng ,cho thấy một sự tăng trưởng vượt bậc


4

của thị trường rất mạnh [6]…Nhưng với sự rút lui của hai tập đòan lớn nổi tiếng
trên thế giới tại Việt nam là tập đoàn bán sĩ và lẻ Metro của Đức và tập đoàn bán
lẻ Big C của Pháp là minh chứng cho sự khó khăn của hoạt động kinh doanh hàng
tiêu dùng tại Việt Nam [6]. Cùng với cách mạng công nghiệp lần 4 sẽ thay thế vào
các hoạt động giản đơn của con người trong dây truyền sản xuất tạo sản phẩm, dẫn
đến tình trạng thất nghiệp gia tăng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ,cũng như
tạo giá thành tạo ra sản phẩm rẻ hơn sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh khốc liệt với
hàng hóa tiêu dùng sản xuất tại thị trường trong nước.Với những khó khăn trước
mắt, cần có những công cụ mới hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh hàng tiêu dùng,
cũng như nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác dự báo tại Việt nam. Dự báo
hành vi khách hàng qua khai thác dữ liệu trong hoạt động kinh doanh sẽ trợ giúp
đắc lực tạo hiệu quả trong kinh doanh. Trong tương lai nếu tiếp tục phát triển xây
dựng và hoàn thiện khả năng dự báo từ các nguồn cơ sở dữ liệu trong hoạt động
kinh doanh, sẽ giúp tạo cho máy tính khả năng dự đoán qua tổng hợp từ những kết
quả dự báo, để đưa ra được các quyết định kinh doanh, giúp thay cho con người.
1.2 MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN
- Nghiên cứu các kiến thức về khai phá mẫu dãy.
- Nghiên cứu các kiến thức về dự báo.
- Khảo sát thực hiện qui trình về dự báo.
- Thu thập dữ liệu.
- Phân tích ,đánh giá.
1.3 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG
Khảo sát nguồn dữ liệu của hoạt động mua bán từ doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực mua bán hàng tiêu dùng trong thành phố.


5

1.4 NỘI DUNG THỰC HIỆN
Sử dụng chuỗi Markov để tạo chương trình dự đoán các hành vi mua hàng của
khách hàng, giúp đưa ra các dự báo cần thiết trong hoạt động kinh doanh. Sử dụng
khai thác dãy tuần tự để tạo các dãy phổ biến trong hoạt động kinh doanh.
1.5 PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN
-Tìm hiểu hoạt động, thu thập các số liệu từ cửa hàng của doanh nghiệp bán hàng
tiêu dùng.
- Sử dụng thuật toán GSP để tìm dãy thể hiện hành vi mua sắm hàng hóa và chuỗi
Markov để dự đoán hành vi mua sắm của khách hàng.
1.6. KẾT QUẢ DỰ KIẾN
Chương trình ứng dụng dự báo các hành vi mua sắm của ngừơi tiêu dùng, đưa ra
các dự báo cần thiết trong hoạt động kinh doanh.
1.7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
Chương 1: Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Chương 2: Trình bày cơ sở lý thuyết về luật dãy và dự báo theo chuỗi Markov
Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống dự đoán theo chuỗi Markov
Chương 4: Hiện thực và thử nghiệm hệ thống
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển


6

CHƢƠNG 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Chương này trình bày cơ sở lý thuyết về khai phá mẫu dãy và dự báo theo chuỗi
Markov bậc nhất.
2.1 KHAI PHÁ MẪU DÃY
2.1.1. Bài toán khai phá mẫu dãy
Khai phá mẫu dãy là phương pháp tìm kiếm các mẫu dãy có ích từ trong cơ sở
dữ liệu lớn, nó phát hiện ra các dãy con phổ biến từ cơ sở dữ liệu dãy. Nó rất
thiết thực và quan trọng trong khai phá dữ liệu, có ứng dụng như phân tích giao
dịch mua bán của khách hàng, phân tích web-log, khai thác các dãy DNA, các
dự báo khí tượng thủy văn hay phân tích các dữ liệu y học .Khai phá mẫu dãy là
xác định những mẫu mà sự xuất hiện của chúng trong cơ sở dữ liệu thỏa mãn
mức hỗ trợ tối thiểu nào đó do người dùng định nghĩa. Với số lượng các mẫu có
thể là rất lớn và với các yêu cầu và lợi ích khác nhau, bằng cách sử dụng
ngưỡng tối thiểu thì các mẫu không thỏa mãn ngưỡng tối thiểu được xem là
không có ý nghĩa và không cần xem xét đến làm cho quá trình khai phá sẽ hiệu
quả hơn [1][4].
Một số khái niệm cơ bản như sau:
Cho một tập I={i1, i2, …., im} gồm m phần tử và gọi là các mặt hàng (item).
Mỗi phần tử được kết hợp với một tập thuộc tính như giá trị, giá cả, lợi nhuận,
thời gian,… giá trị trong thuộc tính A của phần tử i được kí hiệu bằng i.A. Một
itemset là một tập con không rỗng các item và một itemset có lực lượng là k
được gọi là kitemset
Một dãy S= là một danh sách có thứ tự những itemset. Mỗi si
(1≤i≤n) là một itemset, n là số lượng itemset. Kích thước của dãy bằng số lượng
itemset có trong dãy. Chiều dài của dãy là tổng số item có trong dãy kí hiệu là :


7j

. Dãy có chiều dài k còn gọi là k-sequence,

ví dụ: S=<(b)(ac)> là một 3-sequence có kích thước là 2.
Chuỗi β= được gọi là dãy con của dãy ∝= hay chuỗi ∝
là dãy cha của dãy β, kí hiệu là β⊆∝, nếu tồn tại những số nguyên
1≤j1Một cơ sở dữ liệu dãy là một tập hợp các bộ dữ liệu có dạng (sid, s), trong đó sid là
định danh của dãy và s là dãy các itemset. Cho một cơ sở dữ liệu dãy D, độ hỗ trợ
tuyệt đối của một mẫu tuần tự f là tổng số dãy trong D có chứa f, kí hiệu là
supD(f)=|{Si∈D|f⊆Si}|. Độ hỗ trợ tương đối của f là tỉ lệ phần trăm số dãy trong D
chứa f. Ở đây, mức hỗ trợ tuyệt đối hoặc tương đối sẽ được sử dụng chuyển đổi
qua lại, ký hiệu là sup(f). Như vậy vấn đề khai phá mẫu dãy là đi tìm tập toàn bộ
các mẫu đối với một cơ sở dữ liệu dãy với một độ hỗ trợ tối thiểu min_sup cho
trước. Một mẫu f được coi là phổ biến nếu độ hỗ trợ của nó lớn hơn hoặc bằng
min_sup: sup(f)≥min_sup , khi đó f được gọi là mẫu dãy.
Ví dụ cho CSDL được sắp theo mã khách hàng và mã giao dịch (được đánh số
theo thứ tự thời gian) như sau:
Bảng 2.1 Bảng mã khách hàng và mã giao dịch
[1] MaKH
1
1
2
2
2
3
4
4
4
5

[2] MaGiaoDich
1
2
1
2
3
1
1
2
3
1

MaHang
30
90
10, 20
30
40,60,70
30, 50, 70
30
40, 70
90
90


8

Dãy dữ liệu ứng với từng khách hàng:
Bảng 2.2 Bảng dãy dữ liệu của khách hàng
[3] MaKH

Dãy dữ liệu của khách
hàng

1

(30) (90)

2

(10 20) (30) (40 60 70)

3

(30 50 70)

4

(30) (40 70) (90)

5

(90)

Với ngưỡng minsupp = 0,4 , (ứng với 2 khách hàng)
Các mặt hàng phổ biến:
Bảng 2.3 Bảng ứng viên độ phổ biến 1
[4] Ưng viên của
DPB_1

[5] Độ phổ
biến

{10}

1

{20}

1

{30}

2

{40}

2

{50}

1

{60}

1

{70}

2

{90}

2

Các mặt hàng thỏa nguỡng phổ biến minsupp là {30}, {40},{70},{90}. Chúng
cũng chính là các DPB_1. Các ứng viên của DPB_2 được xây dựng bằng cách ghép
cặp các DPB_1, ta có các ứng viên của DPB_2 là: <(30) (40)>, <(30) (70)>,


9

<(30)(90)>, <(40)(70)>, <(40)(90)>, <(70) (90) >, <(30 40)>, <(30 70)>, <(30 90)>,
<(40 70)>, < (40 90)>, <(70 90) >
Kết các dãy lại với nhau ta có:
Bảng 2.4 Bảng ứng viên có độ phổ biến 2
Ƣng viên của
DPB_2
<(30) (40)>

[1] Độ phổ
biến
2

<(30) (70)>

2

<(30) (90)>

2

<(40) (70)>

0

<(40) (90)>

1

<(70) (90) >

1

<(30 40)>

0

<(30 70)>

1

<(30 90)>

0

<(40 70)>

2

<(40 90)>

0

<(70 90) >

0

Các dãy DPB_2 là :
<(30),(40)> <(30)(70)> < ( 30 90)> <(40 70)>
Tiếp tục với các ứng viên của DPB_3, ta có:
Kết <(30),(40)> và <(40 70)> ta có các ứng viên của DPB_2 là: <(30) (40 70) > hay
<(30) (40) (70) >
Ta có:


10

Bảng 2.5 Bảng ứng viên độ phổ biến 3
Ƣng viên
DPB_3

của [2] Độ phổ biến

<(30) (40 70) >

2

<(30)(40)(70) >

0

Từ đó ta có dãy lặp phổ biến DPB_3 là: <(30) (40 70)>
Mẫu dãy tạo ra với ngưỡng minsupp = 0,4 (ứng với 2 khách hàng) có dãy lặp phổ
biến (DPB_3) là: <(30)(40 70)> , là một mẫu dãy.

2.1.2 Thuật toán khai phá mẫu dãy
Phát hiện các mẫu dãy phổ biến có thể được xem giống như là việc phát hiện luật
kết hợp trên cơ sở dữ liệu thời gian. Các thuật toán khai phá mẫu dãy kế thừa nhiều
từ các thuật toán khai phá luật kết hợp, trong đó sự khác biệt chính là trong khai
phá mẫu dãy tìm kiếm các mẫu dãy liên tục (trong nhiều giao dịch) mà ở đó thứ tự
của các item và itemset là rất quan trọng, trong khi luật kết hợp chỉ tìm kiếm các
mẫu nội bộ (trong một giao dịch). Các thuật toán khai phá mẫu dãy chủ yếu tập
trung vào hai nội dung sau: [1] [4]
(1) Cách thức sinh và lưu trữ dãy ứng viên . Các thuật toán có thể có các cách
khác nhau với mục tiêu là giảm thiểu số lượng dãy ứng viên để giảm chi phí thiết
bị vào/ra I/O.
(2) Cách mà độ hỗ trợ được tính và tần xuất dãy ứng viên được kiểm tra.
Dựa vào các tiêu chí trên, thuật toán khai phá mẫu dãy nhóm thành hai hướng tiếp
cận chính: thuật toán dựa trên Apriorri, thuật toán phát triển mẫu.
2.1.3 Phƣơng pháp tiếp cận dựa trên Apriori


11

Nguyên lý Apriori ứng dụng cho dãy là nếu một dãy S không phải là dãy phổ biến
thì mọi dãy cha của S cũng không phải là dãy phổ biến. Các thuật toán này dựa vào
nguyên lý Apriori để sinh và kiểm tra các dãy ứng viên, trong đó nếu một dãy được
kiểm tra không thỏa mãn ngưỡng tối thiểu thì các dãy chứa nó cũng sẽ bị loại. Có
một số thuật toán theo phương pháp tiếp cận dựa trên Apriori như AprioriAll, GSP,
SPADE, SPAM... và các biến thể của chúng.
2.1.4. Thuật toán GSP(Generalized Sequential Pattern):
Cấu trúc cơ bản của thuật toán GSP là thuật toán duyệt dữ liệu nhiều lần,
lần duyệt đầu tiên xác định độ hỗ trợ của từng mặt hàng(item). Kết thúc lần duyệt
đầu tiên, thuật toán đưa ra được tập các 1-sequence phổ biến gọi là tập khởi đầu.
Tập khởi đầu được sử dụng để sinh ra các dãy ứng viên mới với mỗi dãy ứng viên
có ít nhất một item thuộc dãy khởi đầu, vì thế tất cả các dãy ứng viên trong một lần
duyệt sẽ có cùng số item. Độ hỗ trợ của các dãy ứng viên này được tìm thấy trong
quá trình duyệt dữ liệu. Kết thúc lần duyệt, thuật toán xác định các dãy ứng viên
phổ biến và những dãy ứng viên phổ biến này trở thành tập khởi đầu cho lần duyệt
tiếp theo. Thuật toán kết thúc khi không tìm được dãy ứng viên nào cuối lần duyệt,
hoặc khi không có dãy ứng viên nào được sinh ra. Thuật toán này được dùng trong
Weka, và trong luận văn Weka sẽ được dùng để tìm dãy phổ biến, nhằm tiến hành
dự báo hành vi mua hàng của khách hàng.
Mô tả sinh các ứng viên và mẫu dãy trong GSP(Generalized Sequential Pattern)


12

Hình 2.1. Sinh các ứng viên và mẫu dẫy trong GSP
Trong hình 2.1: Kết thúc lần duyệt đầu tiên (lần 1), chuỗi 8 mặt hàng (item) được
xác định có 6 mẫu, thuật toán đưa ra được tập các 1-sequence phổ biến gọi là tập
khởi đầu. Trong lần duyệt tiếp theo (lần 2), có 51 bộ đạt ngưỡng tối thiểu với
min_sup = 2, và duyệt được 19 mẫu, có 10 bộ không có trong CSDL. Các sinh mẫu
không phổ biến sẽ không được ghép vào lần duyệt tiếp. Tương tự lần 3 chọn được
19 mẫu, lần 4 sinh chọn được 6 mẫu ...
• Các thuật toán theo phương pháp tiện cận dựa Apriori về cốt lõi dựa trên các đặc
điểm chính sau :
- Tìm kiếm theo chiều rộng: Khi thuật toán xây dựng tập tất cả các dãy k-sequence
trong mỗi lần lặp thứ k, thuật toán duyệt qua toàn bộ không gian tìm kiếm
- Sinh và kiểm tra ứng viên: Thuật toán sử dụng phương pháp tạo và tỉa các ứng
viên, tuy nhiên phương pháp tạo ứng viên sinh ra một lượng lớn các dãy ứng viên


13

và việc kiểm tra từng ứng viên thoả mãn ngưỡng cho phép làm tiêu tốn nhiều bộ
nhớ trong giai đoạn đầu của quá trình.
- Duyệt cơ sở dữ liệu nhiều lần: Cơ sở dữ liệu gốc sẽ được duyệt lặp lại nhiều lần
để kiểm tra các ứng viên được tạo ra có phổ biến hay không.
2.1.5 Các hạn chế và mở rộng
- Các thuật toán theo hướng tiếp cận dựa trên Apriori, với cơ sở dữ liệu dãy lớn nó
sẽ tạo ra một lượng rất lớn các ứng viên. Mặt khác, trong quá trình khai phá kỹ
thuật này đòi hỏi phải duyệt cơ sở dữ liệu gốc nhiều lần.
- Trong quá trình khai phá có thể tạo ra lượng lớn các mẫu dãy phổ biến, nhưng
người sử dụng chỉ quan tâm một lượng nhỏ các mẫu có ích trong đó phù hợp với
mục tiêu sử dụng, việc biểu diễn toàn bộ các mẫu gây khó khăn cho việc sử dụng.
2.2 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN DỰ BÁO
2.2.1. Định nghĩa chuỗi Markov
Một chuỗi Markov (thời gian rời rạc), là một quá trình ngẫu nhiên thời gian rời
rạc với tính chất Markov [4] [5]. Trong một quá trình như vậy, quá khứ không liên
quan đến việc dự đoán tương lai mà việc đó chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại
Chuỗi Markov là một dãy X1, X2, X3, ... gồm các biến ngẫu nhiên. Tập tất cả các giá
trị có thể có của các biến này được gọi là không gian trạng thái S, giá trị của Xn là
trạng thái của quá trình sinh tại thời điểm n. Quá trình này được gọi là quá trình
Markov bậc 1 (first-order Markov process).Nếu việc xác định (dự đoán) phân bố
xác suất có điều kiện của Xn+1 khi cho biết các trạng thái quá khứ là một hàm chỉ
phụ thuộc Xn thì:
(
Trong đó
thái S)

|

)

(

|

)

(2.1)

là một trạng thái nào đó của quá trình sinh (x thuộc không gian trạng


14

Ta nói dãy các ĐLNN (Xn) là một chuỗi Markov nếu với mọi n1<..với mọi i1,i2 ,..,ik+1∈ E
P{ Xn(k+1) = ik+1|Xn1 =Xn2 = i2…, Xn(k) = ik }=

(2.2)

P{Xn(k+1) = ik+1|Xn(k) = ik }.
Ký hiệu: Pij = P{Xn+1 = j|Xn = i} ; Pij(n) = P{Xm+n = j|Xm = i}
và U(n)=(u1(n), ..., ud(n)) là vector hàng d - chiều mô tả phân bố của Xn, U = U(0)
= (u1,u2, ..., ud) là vector hàng d - chiều mô tả phân bố ban đầu (phân bố của X0).
Ta có một số tính chất sau:
P(X0 = i0, X1 = i1, …, Xn = in ) = ui0Pi(0)i(1) … Pi(n-1) i(n).

(2.3)

• U(m + n)= U(m)Pn ;
Nói riêng : U(n)= U. Pn.

(2.4)

2.2.2 Tính chất của chuỗi Markov
1) Một chuỗi Markov được biểu diễn bởi phân bố điều kiện (

|

), đó

là xác suất chuyển dịch của quá trình (hoặc xác suất chuyển dịch một
bước). Từ đó ta có thể tính được xác suất chuyển đổi của k bước.
2) Xác suất biên (

) là phân bố trên các trạng thái tại thời điểm n. Phân

bố ban đầu là (

). Sự tiến hóa của quá trình qua một bước được mô tả

bằng công thức:
(

)

∫ (

|

) (

)

Đây là một phiên bản của phương trình Frobenius-Perron

(2.5)


15

3) Phân bố ổn định: sau một một khoảng thời gian chuyển dịch, trạng thái
hiện tại độc lập với trạng thái ban đầu. Khi đó, chuỗi này đã đạt tới phân
bố ổn định hoặc phân bố có trạng thái ổn định. Xích Markov có thể đạt
tới phân bố ổn định

. Phân bố ổn định nếu thỏa mãn điều kiện:
(2.6)

Nói một cách khác, Một phân bố ổn định là một hàm riêng của hàm phân
bố điều kiện, gắn với trị riêng là 1.
4) Hồi qui dương nghĩa là thời gian được kì vọng trở lại trạng thái ban đầu
là một giá trị dương cho mọi trạng thái. Nếu chuỗi Markov là hồi qui
dương, thì tồn tại một phân bố ổn định. Nếu chuỗi Markov là hồi quy
dương và không thể tối giản được nữa, thì tồn tại một phân bố ổn định
duy nhất. Điều kiện đủ cho một phân bố ổn định duy nhất là tồn tại
phương trình cân bằng chi tiết:
(

)

(

)
(2.7)

Hay

(

)

(

)

Khi cân bằng, phân bố ổn định thỏa mãn:
( )( ) (

)

(2.8)

2.2.3.Ví dụ minh họa về chuỗi Markov để dự báo
Giả sử không gian trạng thái của thời tiết là (mưa, nắng, mây) và thời tiết tuân theo
xử lý Markov. Do đó, xác suất thời tiết của ngày mai sẽ dựa theo xác suất thời tiết
của ngày hôm nay, và không cần quan tâm tới những ngày trước đó. Giả sử rằng,
các chuyển đổi xác suất dựa theo ngày hôm nay trời mưa là


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×