Tải bản đầy đủ

BAO CAO THUC HIEN BAN CAM KET và LAM THE TT, ,2018lâm

ĐẢNG BỘ XÃ PHƯƠNG BÌNH
Chi bộ: TH PHƯƠNG BÌNH 1
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phương Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO
VIỆC THỰC HIỆN BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018
(Dùng cho cán bộ, đảng viên)
Họ và tên:
HUỲNH THIỆN NGUYÊN
Sinh ngày: 01/03/1972
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phương Bình 1.
Chức vụ đảng: Đảng viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Trưởng ban Thanh tra.
Sinh hoạt tại chi bộ: Trường Tiểu học Phương Bình 1.
Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi đã xây dựng
Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 để đăng ký các nội dung thực hiện
với chi bộ. Nay tôi xin báo cáo kết quả thực hiện Bản cam kết, cụ thể như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:
- Bản thân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tư tưởng lập trường vững
vàng, an tâm trong công tác, kiên định rõ ràng mục tiêu lý tưởng của Đảng, không dao
động trước khó khăn. Chấp hành tốt các Chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh, sự phân công của
cấp trên và chấp hành nghiêm nội quy, quy định của cơ quan.
-Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
-Thường xuyên phấn đấu với tinh thần học tập để không ngừng nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Tham gia học tập các Nghị quyết
của cấp trên và cấp mình đầy đủ khi được triệu tập…bên cạnh đó bản thân còn tuyên
truyền vận động gia đình người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc
sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp
hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái
về đạo đức, lối sống.
- Bản thân luôn trung thực, gương mẫu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình
theo Điều lệ Đảng, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong gương mẫu của người
đảng viên, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí tham nhũng, quan liêu, cửa quyền. Có lối
sống giản dị không xa hoa lãng phí. Nhất là việc thực hiện quy định về những Điều
đảng viên không được làm. Hưởng ứng tích cực cuộc vận động học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Giữ gìn mối đoàn kết nội bộ trong Đảng và tập


thể, có tinh thần xây dựng nội bộ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương
pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ,
đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và
năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
* Công tác chuyên môn:
- Chủ nhiệm lớp 4B năm học 2017-2018.
- Thực hiện tốt công tác chuyên môn, luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
tích cực tham gia dự giờ và các buổi sinh hoạt chuyên môn.


- Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, tinh thần sáng tạo trong lao
động, học tập, công tác và có ý thức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
* Công tác Đảng
- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo của Chi bộ.
- Luôn nêu cao tính gương mẫu trước quần chúng nhân dân, đồng nghiệp và học
sinh.
* Công tác Thanh tra.
- Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và giải quyết tốt các đề xuất, kiến
nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng, tích cực đấu tranh với
những biểu hiện vô cảm, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, học sinh
và phụ huynh.
- Thực hiện tốt sự phân công của cấp trên giao, luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm. Thực tốt tác phong và lề lối làm việc đúng theo quy chế của cơ quan đợn vị.
- Bản thân luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công.
4. Về tổ chức kỷ luật
Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của
tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy
chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.
Bản thân luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả công việc
mình được giao. Chấp hành tốt quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị công tác. Phục
tùng sự phân công điều động của cấp trên, đóng đảng phí theo qui định.
- Đóng đảng phí đầy đử theo quy định, chấp hành tốt quy định về những điều
đảng viên không được làm.
5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua
kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017 (Cần nêu rõ hạn
chế là gì, đến nay đã khắc phục như thế nào? Phương hướng khắc phục trong thời gian
tới)
-Bản thân luôn hoàn thành tốt công tác được giao. Tuy nhiên hiệu quả công tác
vẫn còn hạn chế.
- Bản thân trong quá trình công tác thấy được những ưu điểm, hạn chế của bản
thân, từ đó luôn phấn đấu thực hiện tốt quá trình công tác đạt hiệu quả cao hơn.


- Tranh thủ thời gian nghiên cứu cùng phối hợp với tổ khối thực hiện tốt các biện
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khối.
- Luôn nâng cao học tập từ bạn đồng nghiệp để thay đổi phương pháp nhằm nâng
cao chất lượng học sinh.
6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
(Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ
quan, đơn vị).
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Nhung
Huỳnh Thiện NguyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×