Tải bản đầy đủ

Tiểu luận thuế đánh vào cung lao động

NHÓM 4

THUẾ ĐÁNH VÀO CUNG LAO

Company

LOGO

ĐỘNG

GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hùng

www.themegallery.com


NỘI DUNG
Company name

Thuế và cung lao động

Lý thuyết thực nghiệm và một số

vấn đề cân nhắc

Mức cung lao động và thu
thuế


DẪN NHẬP
Company name

Hình 1: Kết quả của thị trường lao động


DẪN NHẬP
Company name

 Tổng lao động vọt lên từ 78% đến 81% suốt trong năm.
 Tăng trưởng GDP thực tăng vọt từ 4.3% đến 8.5%.
 Tuy nhiên, ảnh hưởng này có tính ngắn hạn, một khi sự ưu đãi thuế kết
thúc, kinh tế trở lại bình thường


THUẾ VÀ CUNG LAO ĐỘNG
Company name

Thiết lập mô hình :
Giả sử Ava phải quyết định sử dụng bao nhiêu thời gian trong
mỗi tuần để làm việc và bao nhiêu thời gian cho nghỉ ngơi


THUẾ VÀ CUNG LAO ĐỘNG
Company name

Hình 1.4: Tối đa hóa thỏa dụng giữa lựa chọn giờ làm việc và nhàn rỗi


THIẾT LẬP MÔ HÌNH
Company name

Hình 1.5 Đánh thuế và sự đánh đổi giữa tiêu dùng và nhàn rỗiHIỆU ỨNG THAY THẾ
Company name

Khi thuế làm giảm số tiền lương khả dụng thì chi phí cơ hội của nhàn
rỗi cũng giảm, khi đó người ta có khuynh hướng thay thế làm việc và
tăng số giờ nhàn rỗi.
Hiệu ứng thay thế với khuynh hướng làm giảm mức cung lao động.


HIỆU ỨNG THAY THẾ
Company name

Hình 1.6: Hiệu ứng thay thế lấn át hiệu ứng thu nhập


HIỆU ỨNG THU NHẬP
Company name

Nhàn rỗi cũng là một loại hàng hóa giống như các hàng hóa
khác, có sự lựa chọn trong tiêu dùng. Nếu như các yếu tố khác
không đổi, khi thu nhập giảm sút thì Ava phải cắt giảm số giờ
nhàn rỗi và số giờ lao động tăng lên.
Hiệu ứng thu nhập có khuynh hướng làm tăng mức cung lao
động


HIỆU ỨNG THU NHẬP
Company name

Hình 1.6: Hiệu ứng thu nhập lấn át hiệu ứng thay thế


KẾT LUẬN
Company name

Hiệu ứng thay thế và hiệu ứng thu nhập có tác động theo hai
chiều ngược nhau. Đơn giản là không thể biết được (nếu chỉ trên
cơ sở lý thuyết) hiệu ứng thu nhập hay hiệu ứng thay thế nổi trội
hơn.


HIỆU ỨNG THAY THẾ - HIỆU ỨNG THU NHẬP
Company name

Hình 1.7: Đánh thuế lũy tiến và phản ứng cung lao động


MỘT SỐ GIỚI HẠN
Company name

Lý thuyết cung lao động cơ bản là quan điểm lý tưởng của thị
trường lao động. Thực tế, có một số yếu tố giới hạn.
- Cá nhân không thể có vấn đề các cá nhân tự do điều chỉnh giờ làm việc . Ví
dụ: các công yêu cầu những người lao động phải làm việc cho một số giờ
nào đó
- Quy định trả thêm giờ làm thay đổi đường giới hạn ngân sách


LÝ THUYẾT THỰC NGHIỆM
Company name

 Lý thuyết thực nghiệm về đánh thuế vào cung lao động phân biệt giữa 2
loại lao động.
+ Những người kiếm tiền sơ cấp
+Những người kiếm tiền thứ cấp


ĐỘ CO DÃN CUNG LAO ĐỘNG
Company name

Thước đo mức thay đổi của cung lao động khi tiền lương thay đổi

 Độ co dãn những người lao động sơ cấp là+0.1  ảnh hưởng khá nhỏ.
 Độ co dãn những người lao động thứ cấp thay đổi từ +0.5 đến +1.0  ảnh
hưởng rất lớn.


Hồi quy tuyến tính ước lượng theo phương trình
Company name

LSi = α + β ATWAGEi + δ NLINCOMEi
+ λ Xi + ε
 LS : đo lường cung lao động.

 ATWAGE :dollar cuối cùng sau tiền lương đã nộp thuế
 NLINCOME :thu nhập không lao động
 X : vectơ tính cách cá nhân như là giáo dục, trạng thái gia đình .
β>0  cung lao động dốc hướng đi lên  ảnh hưởng thay thế > ảnh
hưởng thu nhập .


Company name

Tóm lại có 2 khuynh hướng chung chủ yếu khi nghiên cứu thực nghiệm

 Đối với nam 20-60 tuổi những thay đổi lên lương ròng là nhỏ . Độ co giãn
-0,2 – 0.

 Số giờ làm việc của phụ nữ có gia đình nhạy cảm với những thay đổi của
lương ròng . Độ nhạy cảm 0,2-1.


Cách tiếp cận sử dụng thực nghiệm ngẫu nhiên
Company name

1970-sử dụng thuế thu nhập âm
Độ co dãn của lao động nữ +0.1


Cách tiếp cận: Các dạng có tính thực nghiệm
Company name

 1995-Essia-cung lao động của những người phụ nữ có gia đình phản ứng
với đạo luật cải cách thuế 1986=> độ co dãn này là + 0.8


Giới hạn của các nghiên cứu
Company name

 Sự bùng phát giữa những người kiếm tiền sơ cấp và thứ cấp
 Khó khăn trong việc lấy mẫu đại diện
 Tác động Hawthore, gây nhiễu
 Thuế có ảnh hưởng đến hiệu quả xã hội
 Sự phảnứng ngắn hạn có thể khác so với những thay đổi mang tính chất
lâu dài.


2. 2. Một vài vấn đề cần cân nhắc
Company name

Cân nhắc khía cạnh cầu:

 Những thay đổi trong các quyết định làm việc có thể ảnh hưởng tới cơ cấu
tiêu thụ những hàng hoá khác  sự thay đổi giá cả tương đối đã phản hồi
lại những quyết định của thị trường lao động.


Company name

Hiệu ứng cá nhân và hiệu ứng nhóm:

 Khi thuế thay đổi, động cơ làm việc thay đổi khác nhau ở mỗi người. khó
dự đoán tổng số giờ làm việc của một nhóm công nhân sẽ thay đổi như
thế nào

 Ví dụ:Khi đổi từ thuế cố định sang thuế lũy tiến
 phản ứng của người có thu nhập thấp >< người có thu nhâp cao.


Company name

Các khía cạnh khác của cung lao động:

 Số giờ làm việc hàng năm là thước đo quan trọng mức cung lao động.
Người lao động có trình độ cao, khoẻ mạnh, tích cực sẽ làm việc có năng
suất hơn một người thiếu những phẩm chất đó


Các khía cạnh khác của cung lao động
Company name

Giả sử khi dự định tham gia chương trình huấn luyện công việc, ta được:
Hiện giá của sự gia tăng mức thu nhập suốt đời là B (bị đánh thuế) (1-t)B
Chi phí tiền lương khi tham gia (do giảm thời gian làm việc) là C (bị đánh thuế) (1-t)C

Lợi ích khi tham gia:
(1-t)B - (1-t)C = (1-t)(B-C) nếu > 0  tham gia.

 Thuế thu nhập làm giảm lợi nhuận và chi phí với cùng một tỷ lệ  không ảnh hưởng đến
đầu tư vào nguồn nhận lực.
Đây kết quả của giả định mức cung lao động không đổi sau khi bị đánh thuế.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×