Tải bản đầy đủ

GA TIN 7 (HOAN CHINH)

Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Phần I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
Tuần 1 - Tiết 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và học tập.
- Nắm được khái niệm chương trình bảng tính.
- Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính.
2. Kĩ năng:
- Biết lấy một số ví dụ để minh hoạ về nhu cầu xử lý thông tin dưới dạng bảng.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Ở lớp 6 chúng ta đã học cách tạo bảng trong word.Vậy em nào hãy
nêu lại cách tạo bảng trong word gồm 3 cột, 5 hàng?
3. Bài mới: Để giúp chúng ta thao tác nhanh hơn trong việc kẻ bảng và tính toán.

Cô và cả lớp hôm nay sẽ đi vào bài “CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?”
Hoạt động của GV
Hoạt động 1: Tìm hiểu
bảng và nhu cầu xử lý thông
tin dạng bảng.
- Giới thiệu những ví dụ đơn
giản, gần gũi về xử lý thông
tin dưới dạng bảng để HS dễ
nhận biết.
- Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ
để minh hoạ về nhu cầu xử
lý thông tin dưới dạng bảng.
Từ đó dẫn dắt để HS hiểu
được khái niệm chương
trình bảng tính.
? Nêu khái niệm chương
trình bảng tính.

Hoạt động của HS

Nội dung
1. Bảng và nhu cầu xử lý
thông tin dạng bảng:

- HS chú ý theo dõi các ví dụ
của GV => ghi nhớ kiến thức.
- HS đưa ra ví dụ theo yêu
cầu của giáo viên.
Ví dụ: Bảng lương, bảng
chấm công…

- HS nghiên cứu SGK => nêu - Chương trình bảng tính là
khái niệm và ghi bài vào vở
phần mềm được thiết kế để
giúp ghi lại và trình bày thông
tin dưới dạng bảng, thực hiện


các tính toán cũng như xây
dựng các biểu đồ biểu diễn một
cách trực quan các số liệu có
Hoạt động 2: Giới thiệu
trong bảng.
một số chức năng chung của
2. Chương trình bảng tính:
chương trình bảng tính.
- Giới thiệu cho HS biết có - HS chú ý lắng nghe => ghi Một số đặc trưng chung của
nhiều chương trình bảng tính nhớ kiến thức.
chương trình bảng tính:
khác nhau như: Excel,
a) Màn hình làm việc
Quattpro… nhưng chúng
b) Dữ liệu.
đều có một số chức năng
c) Khả năng tính toán và sử
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

1


Trường THCS Xuân Hòa

Hoạt động của GV

Giáo án Tin học 7

Hoạt động của HS

Nội dung

chung => Giới thiệu chức
dung hàm có sẵn.
năng chung của chương
d) Sắp xếp và lọc dữ liệu.
trình bảng tính.
e) Tạo biểu đồ
- Yêu cầu HS nhắc lại các - HS nhắc lại các chức năng
chức năng đó.
và ghi bài
4. Củng cố
Nhắc lại chức năng chung của chương trình bảng tính?
5. Dặn dò
- Học bài kết hợp SGK
- Làm bài tập 1,2/9 SGK

IV. RÚT KINH NGHIỆM
- Nên đặt ra hệ thống các câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời.

--------------------------------  ----------------------------------

Tuần 1 - Tiết 2: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (tt)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết được các thành phần cơ bản của trang tính.
- Hiểu rõ khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô.
- Biết cách nhập, sửa, xóa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trên trang tính.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng nhập dữ liệu vào trang tính.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
Chương trình bảng tính là gì? Nêu các chức năng chung của chương trình bảng tính?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu màn
3. Màn hình làm việc của
hình làm việc của chương
chương trình bảng tính:
trình bảng tính.
Màn hình làm việc của
- Tương tự như màn hình - HS suy nghĩ => trả lời theo chương trình bảng tính
Word, em hãy cho biết một số yêu cầu của GV.
tương tự như màn hình soạn
thành phần cơ bản trên màn - Màn hình làm việc của Excel thảo Word nhưng giao diện
hình Excel?
gồm các thành phần:
này còn có thêm:
- Thanh tiêu đề.
- Thanh công thức.
- Thanh công thức dùng để
- Thanh công cụ.
nhập, hiển thị dữ liệu hoặc

công thức trong ô tính.
Giới thiệu những thành phần - HS chú ý lắng nghe và quan
đặc trưng của Excel:
sát trên màn hình => ghi nhớ - Bảng chọn File: gồm các
Thanh công thức
kiến thức.
lệnh dùng để xử lý dữ liệu.
Thanh bảng chọn
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

2


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Trang tính
- Giới thiệu hàng, cột, địa chỉ - HS chú ý lắng nghe.
ô, địa chỉ khối.

Nội dung
- Trang tính gồm các cột và
các hàng là miền làm việc
chính của bảng tính. Vùng
giao nhau giữa cột và hàng
là ô tính (gọi tắt là ô) dùng
để chứa dữ liệu.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cách
nhập và sửa dữ liệu.
- Hướng dẫn cách nhập dữ
liệu vào một ô của trang tính
bằng cách nháy chuột vào ô
đó.
? Ta nhập dữ liệu vào từ bộ
phận nào của máy.
- Giới thiệu cách sửa dữ liệu
của một ô: nháy đúp chuột
vào ô đó => thực hiện sửa.

- Chú ý lắng nghe và quan sát 4. Nhập dữ liệu vào trang
thao tác của GV.
tính:
a) Nhập và sửa dữ liệu:
- Ta nhập dữ liệu vào từ bàn - Để nhập dữ liệu ta nháy
phím.
chuột vào ô đó và nhập dữ
HS quan sát trên màn hình để liệu vào từ bàn phím.
biết cách sửa dữ liệu theo - Để sửa dữ liệu ta nháy đúp
hướng dẫn của GV.
chuột vào ô đó.

- Để di chuyển trên trang tính - HS trả lời
ta thực hiện như thế nào?
b) Di chuyển trên trang
tính:
- Sử dụng các phím mũi tên
trên bàn phím.
- Sử dụng chuột và các thanh
cuốn.
c) Gõ chữ Việt trên trang
tính.
4. Củng cố
Màn hình làm việc của Excel có gì đặc trưng cho chương trình máy tính?
5. Dặn dò
- Học bài kết hợp SGK
- Trả lời các câu hỏi ở trang 9 của SGK
- Chuẩn bị bài, tiết sau thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
- Nên mở chương trình bảng tính Excel và giới thiệu trực tiếp trên máy cho HS biết được
thế nào là ô, địa chỉ của ô, khối, địa chỉ khối, hàng, cột,…

Tuần 2 - Tiết 3: Bài thực hành 1
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

3


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

LÀM QUEN VỚI EXCEL.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách khởi động và kết thúc Excel.
- Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng di chuyển trên trang tính
3. Thái độ:
-.Thái độ học tập nghiêm túc, nhận thức được ưu điểm của chương trình bảng tính.

II. CHUẨN BỊ
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số và ổn định chỗ ngồi trong phòng máy.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Xen kẽ trong quá trình thực hành.
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động 1: Khởi động
Excel.
Ta có thể khởi động Excel
theo những cách nào?
- Yêu cầu HS khởi động
Excel.
- Lưu kết quả với tên “Bài
tập 1”
- Nêu cách để thoát khỏi
Excel

Hoạt động của HS

Nội dung
1. Khởi động Excel.

- HS trả lời
- HS khởi động Excel theo
1 trong 2 cách trên.
- Thực hiện lưu kết quả 2. Lưu kết quả và thoát khỏi
theo yêu cầu của giáo viên: Excel.
- HS trả lời

Hoạt động 2: Tìm hiểu
chương trình bảng tính
Excel.
- HS hoạt động theo nhóm
? Liệt kê các điểm giống và => trả lời câu hỏi của GV.
khác nhau giữa màn hình
Word và Excel.

3. Bài tập 1:
a. Các điểm giống và khác nhau
giữa màn hình Word và Excel:
* Giống nhau:
- Thao tác khởi động, kết thúc,
lưu kết quả trong Excel giống với
Word.
- Đều có thanh tiêu đề, thanh
bảng

chọn, các thanh công cụ, vùng
nhập dữ liệu.
* Điểm khác nhau:
- Vùng nhập dữ liệu của Word có
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

4


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Hoạt động của GV

- Mở các bảng chọn và
quan sát các lệnh trong
bảng chọn đó.
- Kích hoạt một ô tính và
thực hiện di chuyển trên
trang tính bằng chuột và
bằng bàn phím. Quan sát sự
thay đổi của nút tên hàng
và tên cột.

Hoạt động của HS
- Mở các bảng chọn và
quan sát các lệnh đó theo
hướng dẫn của GV.
HS thực hiên thao tác di
chuyển trên trang tính =>
quan sát sự thay đổi của nút
tên hàng và tên cột.

Nội dung
dạng trang giấy còn của Excel có
dạng trang tính.
- Tên tệp mặc định của Word là
Document1 còn Excel là Book1.
- Word không có thanh công thức.
Excel có thanh công thức.
- Word quản lý dữ liệu bằng kí tự,
dòng, đoạn, trang,…Excel quản
lý dữ liệu bằng bảng.

4. Củng cố
- GV nhận xét và đánh giá tiết thực hành của HS.
5. Dặn dò
- Về nhà xem trước bài thực hành để tiết sau tiếp tục thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
- Cần kịp thời sửa chữa những sai sót của học sinh trong quá trình thực hành.

--------------------------------  ----------------------------------

Tuần 2 - Tiết 4: Bài thực hành 1 (tt)
LÀM QUEN VỚI EXCEL.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách di chuyển và nhập dữ liệu vào trang tính.
- Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính.
- Phân biệt và nhập được một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng nhập dữ liệu vào ô tính.
3. Thái độ:
-.Thái độ học tập nghiêm túc, rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong công việc.

II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH:
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số và ổn định chỗ ngồi trong phòng máy.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Xen kẽ trong quá trình thực hành.
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động 1:
- Khởi động Excel

Hoạt động của HS

Nội dung

1.Bài tập 2:
- Học sinh độc lập khởi động - Nhập dữ liệu tuỳ ý vào một ô
Excel
tính.
- Nhập dữ liệu tuỳ ý vào - Nhập dữ liệu vào một ô bất - Nhấn phím Enter để kết thúc
5
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Hoạt động của GV
một ô tính. Nhấn phím
Enter để kết thúc công việc
và quan sát ô được kích
hoạt tiếp theo.
- Chọn một ô tính có dữ liệu
và nhấn phím Delete. Chọn
một ô tính khác có dữ liệu
và gõ nội dung mới. Cho
nhận xét về các kết quả

Hoạt động của HS
Nội dung
kỳ và thực hiện các thao tác công việc.
theo yêu cầu của giáo viên.
- Quan sát ô được kích hoạt tiếp
theo và đưa ra nhận xét.
- Chọn một ô tính có dữ liệu và
- Thực hiện theo yêu cầu của nhấn phím Delete. Chọn một ô
giáo viên và đưa ra nhận xét: tính khác có dữ liệu và gõ nội
+ Khi chọn một ô tính có dữ dung mới => cho nhận xét về các
liệu và nhấn phím Delete thì kết quả.
dữ liệu trong ô tính đó sẽ bị
xoá.
+ Khi chọn một ô tính có dữ
liệu và gõ nội dung mới thì
nội dung cũ của ô đó sẽ bị
mất đi và xuất hiện nội dung
mới nhập vào.

Hoạt động 2: Khởi động lại
Excel và nhập dữ liệu ở
bảng trong SGK/11 vào
trang tính.
- Yêu cầu học sinh lưu bảng
tính với tên Danh sach lop
em và thoát khỏi Excel.

Thực hiện theo yêu cầu của
giáo viên.
2. Bài tập 3:
Khởi động lại Excel và nhập dữ
- HS thực hành theo yêu cầu liệu ở bảng dưới đây vào trang
của GV
tính.

4. Củng cố
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh.
5. Dặn dò
- Về nhà xem trước Bài 2: “ Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính”

IV. RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………..

--------------------------------  ----------------------------------

Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

6


Trường THCS Xuân Hòa

Tuần 3 - Tiết 5

Giáo án Tin học 7

Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH
VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng, ô, cột, hộp tên, khối, thanh công
thức.
- Hiểu được vai trò của thanh công thức.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân biệt các thành phần chính trên trang tính.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động 1: Tìm hiểu
bảng tính.
- Giới thiệu cho HS biết
phân biệt khái niệm trang
tính. Một bảng tính có thể
có nhiều trang tính (ngầm
định mỗi bảng tính có 3
trang tính)
- Các trang tính được phân
biệt bằng tên trên các nhãn
ở phía dưới màn hình
? Có nhận xét gì về trang
tính đang được kích hoạt.

Hoạt động của HS

Nội dung
1. Bảng tính:

- Học sinh chú ý quan sát, - Một bảng tính gồm nhiều trang
lắng nghe => ghi nhớ kiến tính.
thức.
- Trang tính được kích hoạt là
trang tính được hiển thị trên màn
hình, có nhãn màu trắng, tên
trang viết bằng chữ đậm.

Học sinh nghiên cứu sách
giáo khoa => trả lời câu
hỏi:
Trang tính đang được kích
hoạt là trang tính đang được
hiển thị trên màn hình, có
nhãn trang màu trắng, tên
trang viết bằng chữ đậm.

Hoạt động 2: Tìm hiểu các
thành phần chính của trang
tính.
? Hãy nêu một số thành
phần chính của trang tính
mà em đã biết.
+ Thành phần chính của
trang tính:
- Các hàng.
- Các cột.
- Các ô tính.
Giới thiệu một số thành Học sinh chú ý lắng nghe
7
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

2. Các thành phần chính trên
trang tính:
- Hàng
- Cột
- Ô tính


Trường THCS Xuân Hòa
Hoạt động của GV
phần khác của trang tính:
- Hộp tên
- Khối
- Thanh công thức

Giáo án Tin học 7
Hoạt động của HS
=> ghi nhớ kiến thức.

Nội dung
- Hộp tên: là ô ở góc trên, bên trái
trang tính, hiển thị địa chỉ của ô
được chọn.
- Khối: là một nhóm các ô liền kề
nhau tạo thành hình chữ nhật.
Khối có thể là một ô, một hàng,
một cột hay một phần của hàng
hoặc cột.
- Thanh công thức: cho biết nội
dung của ô đang được chọn..

4. Củng cố:
Hãy nêu các thành phần chính của trang tính?
5. Dặn dò:
- Học bài kết hợp SGK.
- Làm bài tập 1,2,3/18 SGK

IV. RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………..

--------------------------------  ----------------------------------

Tuần 3 - Tiết 6:

Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH
VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (tt)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối.
- Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng chọn các đối tượng trên trang tính.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. Mạnh dạn trong tìm tòi, nghiên cứu,
tự khám phá, học hỏi.

II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Hãy nêu các thành phần chính của trang tính?
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách
3. Chọn các đối tượng trên
chọn đối tượng trên trang
trang tính:
tính.
Yêu cầu HS nghiên cứu thông - HS nghiên cứu thông tin ở - Chọn một ô: Đưa con trỏ chuột
8
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
tin ở SGK => phát biểu về SGK => phát biểu cách để
cách để chọn các đối tượng chọn các đối tượng trên
trên trang tính.
trang tính:
- Chọn một ô: Đưa con trỏ
chuột tới ô đó và nháy
chuột.
- Chọn một hàng: Nháy
chuột tại nút tên hàng.
- Chọn một cột: Nháy chuột
tại nút tên cột.
- Chọn một khối: Kéo thả
chuột từ một ô góc đến ô
góc đối diện.
- Nếu muốn chọn đồng thời
nhiều khối khác nhau ta chọn
khối đầu tiên, nhấn giữ phím
Ctrl và lần lượt chọn các khối
tiếp theo.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các
dạng dữ liệu trên trang tính.
- Có thể nhập các dạng dữ
liệu khác nhau vào các ô của
trang tính. Hai dạng dữ liệu
thường dùng là:
* Dữ liệu số?
* Dữ liệu kí tự?

Nội dung
tới ô đó và nháy chuột.
- Chọn một hàng: Nháy chuột tại
nút tên hàng.
- Chọn một cột: Nháy chuột tại
nút tên cột.
- Chọn một khối: Kéo thả chuột
từ một ô góc đến ô góc đối diện.

- HS chú ý lắng nghe =>
ghi nhớ kiến thức.

4. Dữ liệu trên trang tính:
a) Dữ liệu số:
b) Dữ liệu kí tự.
- Dữ liệu số: là các số 0,1,
…,9, dấu + chỉ số dương,
dấu - chỉ số âm và dấu %
chỉ tỉ lệ phần trăm.
- Dữ liệu kí tự: là dãy các
chữ cái, chữ số và các kí
hiệu.

- Ngầm định: dữ liệu kiểu số - HS chú ý lắng nghe =>
được căn thẳng lề phải , dữ ghi nhớ kiến thức.
liệu kí tự được căn thẳng lề
trái trong ô tính.
Hoạt động 3: Bài tập

Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

- HS trả lời các câu hỏi 5. Bài tập
trong SGK dưới sự hướng Câu 3 (SGK/18): Biết rằng trên
dẫn của GV
trang tính chỉ có một ô được kích
hoạt. Giả sử chọn 1 khối. Ô tính
chọn đầu tiên là ô được kích hoạt
trong các ô của khối đó.
Câu 5(SGK/18): Nhìn vào trang
tính sau khi nhập dữ liệu không
thực hiện bất kì thao tác nào
khác, ta có thể biết được các ô
chứa dữ liệu kiểu gì vì ở chế độ
9


Trường THCS Xuân Hòa
Hoạt động của GV

Giáo án Tin học 7
Hoạt động của HS

Nội dung
ngầm định dữ liệu số được căn
thẳng lề phải còn dữ liệu kí tự
được căn thẳng lề trái.

4. Củng cố
Hãy nêu cách để chọn một ô, một cột, một hàng, một khối?
5. Dặn dò
- Học bài kết hợp SGK và chuẩn bị để tiết sau thực hành.

IV/ RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………..

Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

10


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Bài thực hành 2
LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH.

Tuần 4 - Tiết 7:

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết phân biệt được bảng tính, trang tính và nhận biết các thành phần chính của trang
tính.
- Mở và lưu bảng tính trên máy.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng mở và lưu bảng tính trên máy
3. Thái độ:
-.Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH:
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số và ổn định chỗ ngồi trong phòng máy.
2. Kiểm tra bài cũ
- Xen kẽ trong quá trình thực hành.
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Mở và lưu bảng
tính bảng tính.
- Ta có thể mở một bảng tính - HS chú ý lắng nghe => ghi
mới hoặc một bảng tính đã nhớ kiến thức.
được lưu trên máy.
? Cách thực hiện để mở một - Để mở một bảng tính mới ta
bảng tính mới.
nháy nút New trên thanh công
cụ.
? Cách thực hiện để mở một - Để mở một bảng tính đã có
bảng tính đã được lưu trên trên máy tính ta mở thư mục
máy tính.
chứa tệp và nháy đúp chuột
trên biểu tượng của tệp.
? Để lưu bảng tính ta thực - Để lưu bảng tính ta chọn
hiện như thế nào.
Menu File => Save.
- Để lưu bảng tính với một tên
khác ta chọn Menu File =>
Save as
Hoạt động 2: Bài tập 1: Tìm
hiểu các thành phần chính
của trang tính.
- Khởi động Excel nhận biết - Các thành phần chính trên
các thành phần chính trên trang tính gồm :
trang tính?
+ Ô tính.
+ Cột.
+ Hàng.
+ Khối
+ Hộp tên.
+ Thanh công thức.
11
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

Nội dung
1. Mở và lưu bảng tính:
- Ta có thể mở một bảng tính
mới hoặc một bảng tính đã
được lưu trên máy.

- Để lưu bảng tính với một tên
khác ta chọn Menu File =>
Save as
2. Bài tập 1: Tìm hiểu các
thành phần chính của trang
tính.


Trường THCS Xuân Hòa
Hoạt động của GV

Giáo án Tin học 7
Hoạt động của HS

Nội dung

- Nháy chuột để kích hoạt các
ô khác nhau và quan sát sự
thay đổi nội dung trong hộp
tên.
- Nhập dữ liệu tuỳ ý vào các ô
và quan sát sự thay đổi nội
dung trên thanh công thức?

- Khi nháy chuột để kích hoạt
các ô khác nhau thì nội dung
trong hộp tên cũng thay đổi
theo ô đang được kích hoạt
- HS trả lời: Khi nhập dữ liệu
vào các ô thì cùng lúc trên
thanh công thức cũng hiện
nội dung dữ liệu của ô đang
được kích hoạt đó.
? So sánh nội dung dữ liệu - Tại thời điểm gõ dữ liệu cho
trong ô và trên thanh công ô: Nội dung trong ô giống với
thức.
nội dung trên thanh công
thức.
- Tại thời điểm kích hoạt lại ô
đã có dữ liệu:
+ Nếu ô chứa dữ liệu không
phải là công thức thì có nội
dung giống nhau.
+ Nếu ô chứa dữ liệu là công
thức: Nội dung trong thanh
công thức là biểu thức, nội
dung trong ô là kết quả biểu
thức tương ứng.
4. Củng cố
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh
5. Dặn dò
- Về nhà xem trước bài thực hành

IV/ RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………..

--------------------------------  ---------------------------------

Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

12


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Bài thực hành 2 (tt)
LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH.

Tuần 4 - Tiết 8 :

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính.
- Phân biệt và nhập được một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng chọn các đối tượng trên trang tính.
3. Thái độ:
-Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH:
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số và ổn định chỗ ngồi trong phòng máy.
2. Kiểm tra bài cũ
- Xen kẽ trong quá trình thực hành.
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Bài tập 2:
Chọn các đối tượng trên trang
tính.
- Thực hiện các thao tác chọn
một ô, một hàng, một cột và
một khối trên trang tính.
- Giả sử cần chọn cả ba cột A, - HS thực hành trên máy tính
B, C. Khi đó em cần thực hiện => Nhận xét kết quả.
thao tác gì? Hãy thực hiện
thao tác đó và nhận xét.
- Nháy chuột ở hộp tên và - Khi nháy chuột ở hộp tên và
nhập dãy B100 vào hộp tên, nhập dãy B100 và gõ phím
cuối cùng nhấn phím Enter => Enter thì ô B100 được kích
nhận xét kết quả.
hoạt (con trỏ ô nhảy đến ô
B100)
Hoạt động 2: Bài tập 3: Mở
bảng tính.
- Mở một bảng tính mới
- Chọn Menu File => New
- Mở bảng tính “ danh sách - Chọn Menu File => Open =>
lớp em” đã được lưu trong bài chọn tệp “ danh sach lop em”
thực hành 1.
=> Open.
Hoạt động 3: Bài tập 4: Nhập
dữ liệu vào trang tính.
Nhập dữ liệu ở hình 21 vào - HS thực hành trên máy tính
trang tính danh sách lớp em theo sự hướng dẫn của GV.
vừa mở ở trong bài tập 3.

Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

13

Nội dung
1. Bài tập 2 : Chọn các đối
tượng trên trang tính.

2. Bài tập 3:
Mở bảng tính.
- Mở một bảng tính mới.
- Mở bảng tính “ danh sách
lớp em” đã được lưu trong bài
thực hành 1.
3. Bài tập 4:
Nhập dữ liệu sau đây vào các
ô trên trang tính của bảng tính
danh sach lop em vừa mở
trong bài tập 3


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Kiểm tra 15 phút (TH)
Hãy tạo bảng tính giống hình sau (3đ):
A
B
C
D
E
F
1 STT Tên sách Số lượng Đơn giá Thành tiền Giảm (20%)
2
1
Toán
25
18000
?
?
3
2

15
15000
?
?
4
3
Hóa
2
12000
?
?
Cho biết :
a. Thành tiền = Đơn giá x Số lượng. (2đ)
b. Giảm = Thành tiền x 20%. (2đ)
c. Tiền trả = Thành tiền – Giảm (2đ)
d. Lưu bài kiểm tra với tên của em trong ổ đĩa D (1đ)
4. Củng cố
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh .
5. Dặn dò
- Về nhà xem trước bài « Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test ».

G
Tiền trả
?
?
?

IV/ RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………..

--------------------------------  ---------------------------------

Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

14


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Tuần 5 - Tiết 9 : LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING MASTER
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được ý nghĩa của phần mềm.
- Biết cách khởi động và thoát khỏi phần mềm và mở được bài chơi.
2. Kĩ năng:
- Chơi thành thạo trò chơi Bubbles (bong bóng).
- Rèn luyện kĩ năng gõ bàn phím bằng 10 ngón.
3. Thái độ:
-Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH:
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số và ổn định chỗ ngồi trong phòng máy.
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu phần
mềm.
- GV giới thiệu về phần mềm - HS chú ý lắng nghe.
Typing Master. Phần mềm này
có thể Download miễn phí từ
trên Internet.
- Phần mềm Typing Master - Phần mềm này dùng để
dùng để làm gì?
luyện gõ bàn phím nhanh.

Nội dung
1. Giới thiệu phần mềm
Typing Master là phần mềm
dùng để luyện gõ bàn phím
nhanh thông qua 4 trò chơi
đơn giản nhưng rất hấp dẫn.

Hoạt động 2: Khởi động phần
mềm.
- Nêu cách khởi động phần
mềm:
Nháy đúp chuột vào
biểu tượng. Màn hình

2. Khởi động phần mềm

có dạng như hình dưới đây:

Chọn tên mình trong danh
sách hoặc gõ tên mới vào ô
Enter Your Name  chọn nút
Enter
- thực hiện các bài luyện gõ
bàn phím bằng mười ngón

Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

15


Trường THCS Xuân Hòa
Hoạt động của GV

Giáo án Tin học 7
Hoạt động của HS

Nội dung

- Hoạt động 3: Trò chơi - Nháy chuột chon Games
Bubble (bong bóng)
- Chon nút Start bắt đầu
- GV hướng dẫn luật chơi và
chơi thử trên máy.

- Khi gõ cần phân biệt chữ in
hoa và in thường. Nếu gõ
không đúng bọt khí sẽ chuyển
động lên trên, chạm vào
khung trên màn hình và biến
3. Trò chơi Bubble (bong
mất (và bị tính là bỏ qua). Mỗi
bóng)
lượt chơi chỉ được phép bỏ - HS chú ý lắng nghe và bắt * Luật chơi : Trên màn hình sẽ
qua 6 bọt khí.
đầu chơi
xuất hiện các bọt khí (có các
chữ cái) bay từ dưới lên trên.
Nhiệm vụ của người chơi là gõ
chính xác các chữ cái đó. Gõ
đúng bóng sẽ nổ tung và người
chơi được tặng 1 số điểm nhất
định.

4. Củng cố
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh .
5. Dặn dò
- Về nhà xem tiếp bài « Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master ».

IV/ RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………..

Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

16


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Tuần 5 - Tiết 10: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING MASTER (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được ý nghĩa của phần mềm.
- Biết cách khởi động và thoát khỏi phần mềm và mở được bài chơi.
2. Kĩ năng:
- Chơi thành thạo trò chơi ABC (bảng chữ cái).
- Rèn luyện kĩ năng gõ bàn phím bằng 10 ngón.
3. Thái độ:
-Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH:
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số và ổn định chỗ ngồi trong phòng máy.
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Trò chơi ABC
(Bảng chữ cái)
- GV nhắc lại luật chơi của trò - HS chú ý lắng nghe
chơi ABC: Xuất phát từ vị trí
ban đầu ta cần gõ chính xác
các chữ cái có trên vòng tròn
theo đúng thứ tự xuất hiện của
chúng. Cần gõ nhanh và chính
xác để hoàn thiện công việc
gõ trong 5 phút.
- Chơi thử trên máy.
-HS tiến hành chơi
Lưu ý: Khi gõ cần phân biệt
chữ in hoa và in thường.

Nội dung
4. Trò chơi ABC (bảng chữ cái)

Hoạt động 2: Kết thúc phần
mềm.
- Để kết thúc phần mềm em - Nháy chuột vào nút Close
làm như thế nào?
4. Củng cố
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh .
5. Dặn dò
- Về nhà xem tiếp bài « Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master ».

IV/ RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………..
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

17


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Tuần 6 - Tiết 11 : LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING MASTER (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được ý nghĩa của phần mềm.
- Biết cách khởi động và thoát khỏi phần mềm và mở được bài chơi.
2. Kĩ năng:
- Chơi thành thạo trò chơi Clouds (đám mây).
- Rèn luyện kĩ năng gõ bàn phím bằng 10 ngón.
3. Thái độ:
-Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH:
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số và ổn định chỗ ngồi trong phòng máy.
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Trò chơi Clouds
(đám mây)
- GV nhắc lại luật chơi của trò - HS chú ý lắng nghe.
chơi Clouds:
+ Trên màn hình sẽ xuất hiện
các đám mây và chúng chuyển
động từ phải sang trái màn
hình. Có 1 đám mây được
đóng khung đó là vị trí hiện
thời.
+ Nhiệm vụ của người chơi là
phải gõ phím cho đúng với
cụm từ xuất hiện trên đám
mây. Gõ đúng một từ thì đám
mây sẽ biến mất và được
thưởng một số điểm nhất định.
+ Dùng phím Space hoặc
Enter để chuyển sang đám
mây tiếp theo hoặc nhấn phím
Backspace nếu muốn quay lại
đám mây đã đi qua.
+ Không nhất thiết phải gõ
xong toàn bộ một từ trước khi
chuyển sang đám mây tiếp
theo. Có thể chuyển sang đám
mây khác, gõ xong và quay
trở lại để hoàn thành nốt từ
đang gõ.
+ Các đám mây có hình mặt
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

18

Nội dung
5. Trò chơi Clouds (đám mây)


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
trời sẽ có điểm số cao hơn,
cần chú ý ưu tiên cho các đám
mây này.
+ Chỉ cho phép bỏ qua 6 đám
mây.
- Chơi thử trên máy.
- HS tiến hành chơi.
- GV quan sát HS thực hành

Nội dung

4. Củng cố
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh .
5. Dặn dò
- Về nhà xem tiếp bài « Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master ».

IV/ RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………..

--------------------------------  --------------------------------Tuần 6 - Tiết 12: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING MASTER (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được ý nghĩa của phần mềm.
- Biết cách khởi động và thoát khỏi phần mềm và mở được bài chơi.
2. Kĩ năng:
- Chơi thành thạo trò chơi Clouds (đám mây).
- Rèn luyện kĩ năng gõ bàn phím bằng 10 ngón.
3. Thái độ:
-Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH:
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số và ổn định chỗ ngồi trong phòng máy.
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Trò chơi
Wordtris (gõ từ nhanh)
- GV hướng dẫn luật chơi:
- HS chú ý lắng nghe.
+ Có một khung hình chữ U
chỉ cho phép chứa được sáu
thanh chữ.
+ Nhiệm vụ của người chơi là
gõ nhanh các chữ này trước
khi thanh gỗ bị rơi xuống.
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

19

Nội dung
6. Trò chơi Wordtris (gõ từ
nhanh)


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
+ Nếu ta gõ đúng các chữ cái
của thanh gỗ thì các chữ cái
đó chuyển sang màu đỏ. Nếu
gõ đúng hết các chữ trên thanh
gỗ thì sẽ xuất hiện chữ Press
Space (nghĩa là ấn thanh cách)
để làm xuất hiện thanh gỗ
khác.
+ Mỗi khi gõ xong một từ cần
nhấn phím Space để chuyển
sang từ tiếp theo.
+ Chỉ cho phép bỏ qua 6 thanh
gỗ.
+ Khi đủ 6 thanh gỗ trong
khung chữ U chương trình sẽ
kết thúc (Games Over)
- Chơi thử trên máy.
- HS thực hành trên máy.
- GV quan sát HS thực hành

Nội dung

7. luyện gõ qua qua bài
kiểm tra kĩ năng:

Hoạt động 2:
B1: chọn loại văn bản
B2 : chon thời gian
B3 : nháy nút Start test

8 Kết thúc phần mềm
- Nháy chuột tại vị trí
phía trên màn
hình để thoát khỏi phần
mềm.
4. Củng cố
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh .
5. Dặn dò
- Về nhà xem trước Bài 3 : « Thực hiện tính toán trên trang tính »

IV/ RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………..

Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

20


Trường THCS Xuân Hòa

Tuần 7 - Tiết 13

Giáo án Tin học 7

Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG
TÍNH

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách nhập công thức vào ô tính.
- Viết đúng được các công thức tính toán theo các kí hiệu phép toán của bảng tính.
- Biết cách sử dụng địa chỉ của ô tính trong công thức.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng nhập công thức vào ô tính để tính toán.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách
sử dụng công thức để tính
toán
- Giới thiệu công thức toán
học: Trong toán học ta thường
tính các biểu thức, vd:
(5+3)/12, 2 x 5 + 9,…Các
công thức cũng được dùng
trong bảng tính.
- Giới thiệu kí hiệu được sử
dụng để kí hiệu các phép toán
trong công thức.
- Hãy cho biết các phép toán
trong công thức được thực
hiện theo trình tự nào?

Hoạt động 2: Cách nhập
công thức.
- Giới thiệu công thức ở bảng
tính phải có dấu (=) ở phía
trước.
- Yêu cầu HS nghiên cứu
SGK và đưa ra các bước thực
hiện nhập công thức?

Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

Hoạt động của HS

Nội dung

1. Sử dụng công thức để tính
toán:
+ : Kí hiệu phép cộng
- HS chú ý lắng nghe => ghi - : Kí hiệu phép trừ
nhớ kiến thức.
* : Kí hiệu phép nhân
/ : Kí hiệu phép chia
^ : Phép lấy luỹ thừa
% : Phép lấy phần trăm

- HS trả lời: Các phép toán
trong ngoặc được thực hiện
trước, sau đó đến phép nâng
lên lũy thừa tiếp theo là các
phép nhân và phép chia, cộng
và trừ
2. Nhập công thức:
- Chú ý lắng nghe => ghi nhớ
kiến thức.
Các bước thực hiện nhập công
thức:
- Các bước thực hiện nhập - Chọn ô cần nhập công thức.
công thức:
- Gõ dấu =
+ Chọn ô cần nhập công thức. - Nhập công thức.
+ Gõ dấu =
- Nhấn Enter hoặc nháy chuột
+ Nhập công thức.
vào nút này để kết thức.
21


Trường THCS Xuân Hòa

Hoạt động của GV

Giáo án Tin học 7

Hoạt động của HS

Nội dung

+ Nhấn Enter để kết thúc.
? Chọn một ô không có công - HS quan sát => rút ra nhận
thức và quan sát thanh công xét: Nội dung trên thanh công
thức => so sánh nội dung trên thức giống dữ liệu trong ô.
thanh công thức với dữ liệu
trong ô.
? Chọn một ô có công thức => - HS quan sát màn hình =>
So sánh nội dung trên thanh rút ra nhận xét: Công thức trên
công thức với dữ liệu trong ô. thanh công thức còn trong ô là
kết quả tính toán bằng công
thức.
4. Củng cố:
- Làm bài tập 1,2/24 SGK
5. Dặn dò:
- Học bài kết hợp SGK
- Xem trước mục 3/23 SGK

IV/ RÚT KINH NGHIỆM
- ...............................................................................................................................................
...

--------------------------------  ---------------------------------Tuần 7 - Tiết 14

Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách nhập công thức vào ô tính.
- Biết cách sử dụng địa chỉ các ô tính trong công thức.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu các bước thực hiện để nhập công thức?
3. Bài mới

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Tìm hiểu cách
sử dụng địa chỉ trong công
thức.
? Thế nào là địa chỉ ô, cho ví - Địa chỉ ô là một cặp tên cột
dụ
và tên hàng mà ô đó nằm trên.
22
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

Nội dung
3. Sử dụng địa chỉ trong
công thức:
Trong các công thức tính toán
với dữ liệu có trong các ô, dữ


Trường THCS Xuân Hòa

Hoạt động của GV

Giáo án Tin học 7

Hoạt động của HS
Ví dụ: A1, B2, C5…

Ta có thể tính toán với dữ liệu
có trong các ô thông qua địa
chỉ các ô, khối, cột, hàng.
- Đưa ra ví dụ cách tính có địa
chỉ và cách tính không dùng
địa chỉ => thay đổi số trong ô
dữ liệu => nhận xét kết quả.
Kết luận ?

Nội dung
liệu đó thường được cho
thông qua địa chỉ của các ô.

- Chú ý quan sát cách thực
hiện của GV => Nhận xét kết
quả
Kết luận: Các phép tính mà
không dùng đến địa chỉ thì
mỗi lần tính toán ta phải gõ lại
công thức và ngược lại nếu
dùng công thức có địa chỉ, khi
ta thay đổi giá trị => kết quả
tự động thay đổi theo.

Hoạt động 2: Bài tập
4. Bài tập
- Yêu cầu HS trả lời lần lượt - HS trả lời các câu hỏi theo Câu 3: Bạn Hằng gõ vào một
các câu hỏi trong SGK/28
yêu cầu của GV
ô tính nội dung 8+2*3 với
mong muốn tính được giá trị
công thức vừa nhập. Nhưng
trên ô tính vẫn chỉ hiển thị nội
dung 8+2*3 thay vì giá trị 14
mà Hằng mong đợi là do bạn
Hằng thiếu dấu bằng ở trước
biểu thức muốn tính.
Câu 4: C
4. Củng cố:
- Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức ?
5. Dặn dò:
- Học bài kết hợp SGK

IV. RÚT KINH NGHIỆM
- ...................................................................................................................................

Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

23


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

Tuần 8 - Tiết 15

Bài thực hành 3 :BẢNG ĐIỂM CỦA EM
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác trên bảng tính.
3. Thái độ:
-.Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.
III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH:
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Xen kẽ trong quá trình thực hành.
3. Bài mới

Hoạt động của GV
+ Hoạt động 1:

Hoạt động của HS

Nội dung

+ HS khởi động Excel và thực
hiện nhập các công thức vào
trang tính theo yêu cầu của
GV

+ Hoạt động 2:
Tạo trang tính và nhập công
thức.
- Mở trang tính mới và nhập - Thực hiện mở trang tính mới
các dữ liệu như hình 24.
và nhập dữ liệu theo sự.
- Nhập các công thức vào các - HS thực hiện nhập công
ô tính như hình
thức vào các ô tính như hình

1
2
3
4
5
6

A

B

C

D

E

F

5
8
12
Hình 24

1
2
3
4

E
= A1 + 5
= A1*C4
= B2*C4

F
= A1*5
= B2 – A1
=(C4 – A1)/B2

Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

G
= A1 + B2
= (A1 + B2) – C4
= (A1 + B2)/2
24

H
A1*B2

I
=(A1+B2)*C4


Trường THCS Xuân Hòa

Giáo án Tin học 7

5
6
4. Củng cố
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh
5. Dặn dò:
- Về nhà xem trước bài thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
- ...................................................................................................................................

--------------------------------  --------------------------------Tuần 8 - Tiết 16:

Bài thực hành 3 (tt)
BẢNG ĐIỂM CỦA EM

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác trên bảng tính.
3. Thái độ:
-.Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH
1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Xen kẽ trong quá trình thực hành.

3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động 1:
Giả sử em có 500.000 đồng
gửi tiết kiệm không kì hạn với
lãi suất 0,3%/tháng. Hãy sử
dụng công thức tính để tính
xem trong vòng 1 năm, hằng
tháng em có bao nhiêu tiền
trong sổ tiết kiệm? Hãy lập
trang tính như hình 26 để sao
cho khi thay đổi số tiền gửi
ban đầu và lãi suất thì không
cần phải nhập lại công thức.
- Lưu bảng tính với tên so tiet
kiem

Hoạt động của HS
- HS tiến hành làm bài thực
hành trên máy tính theo yêu
cầu và hướng dẫn của GV

- Thay đổi lãi suất và tiền gửi
ban đầu để kiểm tra.

- Lưu bảng tính với tên
So tiet kiem

Hoạt động 2:
Mở bảng tính mới và lập bảng - HS độc lập thực hành trên
Nguyễn Hữu Trọng Hiếu

25

Nội dung


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x