Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 ĐỊA 8 CHUẨN KTKN

PHÒNG GD & ĐT ĐỨC CƠ
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP 8
Thời gian 45 phút ( Không kể phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Chủ đề (nội dung,
chương) / Mức độ
nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Số câu
Số điểm
Tỉ lê


1
5,0
50%

1
5,0
50%

Tính tỉ lệ dân số các châu lục
và nhận xét số dân của châu
Á so với các châu lục còn
lại.

DÂN CƯ, XÃ HỘI
CHÂU Á
Số câu
Số điểm
Tỉ lê

Số câu
Số điểm
Tỉ lê
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lê

Tổng

- Chứng minh và giải thích
được sự đa dạng của khí hậu
châu Á.

KHÍ HẬU CHÂU Á

KHU VỰC NAM Á

Vận dụng

1
2,0


20%

1
2,0
20%

Trình bày được những đặc
điểm nổi bật về tự nhiên của
khu vực Nam Á.
1
3,0
30%

1
3,0
30%

1
3,0
30%
1
5,0
50%

1
2,0
20%

3
10
100%


PHÒNG GD & ĐT ĐỨC CƠ
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP 8

(GỒM 01 TRANG)

Thời gian: 45 phút ( Không kể phát đề)

Họ và tên:………..…………....................................Lớp:…...............Trường THCS Lê Lợi
Câu 1: (5,0 điểm)
a) Chứng minh khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng.
b) Giải thích nguyên nhân của sự phân hóa khí hậu ở châu Á?
Câu 2: (3,0 điểm) Khu vực Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu đặc điểm và sự phân bố của các
miền địa hình đó.
Câu 3: (2,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:
Dân số các châu lục năm 2013 (triệu người)
Châu lục

Số dân

Toàn thế giới

7.137

Châu Á

4.302

Châu Âu

740

Châu Đại Dương

38

Châu Mĩ

958

Châu Phi

1.100
( Nguồn niên giám thống kê năm 2013)

a. Tính tỉ lệ (%) dân số của các châu lục so với toàn thế giới (toàn thế giới là 100%)?
b. Nhận xét số dân của châu Á so với các châu lục khác và thế giới?
----------------------HẾT----------------------

________________________________________________________________________
Lưu ý: Học sinh được sử dụng máy tính cầm tay
Không được sử dụng những tài liêu khác


PHÒNG GD & ĐT ĐỨC CƠ
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
Đ/A ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA
HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP 8

(GỒM 02 TRANG)
Câu

Đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm

Điểm

a) Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng:
- Khí hậu phân hóa thành nhiều đới khác nhau từ vùng cực Bắc đến vùng 0,5đ
Xích đạo:
Có các đới khí hậu: đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí 1,0đ
hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu Xích đạo.
1

(Nêu được: từ 4 đới trở lên được 1,0 điểm; thiếu 1 đới trừ 0,25 điểm)
- Các đới khí hậu lại phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau:

0,5đ

+ Đới khí hậu ôn đới: kiểu ôn đới lục địa, kiểu ôn đới gió mùa, kiểu ôn đới

0,5đ

hải dương
+ Đới khí hậu cận nhiệt: kiểu cận nhiệt Địa Trung Hải, cận nhiệtgió mùa, cận

0,5đ

nhiệt lục địa, cận nhiệt núi cao.
+ Đới khí hậu nhiệt đới: kiểu nhiệt đới khô, kiểu nhiệt đới gió mùa.

0,5đ

b) Giải thích:
- Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau là do lãnh thổ trải dài

0,5đ

từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
- Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiển khí hậu khác nhau: Lãnh thổ rất

0,5đ

rộng, có các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn cản ảnh hưởng của biển xâm
nhập sâu vào nội địa.
- Ngoài ra, trên các núi và sơn nguyên cao, khí hậu còn thay đổi theo chiều

0,5đ

cao.
- Khu vực Nam Á có ba miền địa hình khác nhau.

0,75đ

- Đặc điểm địa hình mỗi miền:
+ Phía bắc: dãy Hi-ma-lay-a hùng vĩ, cao, đồ sộ nhất thế giới. Chạy dài theo 0,75đ
2

hướng Tây bắc -> Đông nam, dài gần 2600km, rộng từ 320 -> 400km
+ Ở giữa: đồng bằng Ấn - Hằng rộng và bằng phẳng. Kéo dài từ bờ biển A- 0,75đ
ráp -> ven vịnh Ben-gan, dài hơn 3000km, rộng từ 250 -> 350km
+ Phía nam: sơn nguyên Đê-can, tương đối thấp và bằng phẳng. Hai rìa của 0,75đ


sơn nguyên được nâng lên thành 2 dãy núi Gát Đông và Gát Tây.
a) Tính tỉ lê (%)
Châu lục

4

Tỉ lê (%)

Toàn thế giới

100%

Châu Á

60,3%

Châu Âu

10,4%

Châu Đại Dương

0,5%

Châu Mĩ

13,4%

Châu Phi

15,4%

1,0đ

(Tính được %: từ 4 châu trở lên được 1,0 điểm; thiếu 1 châu trừ 0,25 điểm)
b) Nhận xét:
- Châu Á có số dân đông và có tỉ lệ cao nhất (60,3%), chiếm hơn một nửa
0,5đ

dân số thế giới.
- Dân số châu Á gấp 113,2 lần châu Đại Dương, 3,9 lần châu Phi, 5,8 lần

0,5đ

châu Âu và 4,5 lần châu Mĩ.

Người duyêt dề

Nguyễn Thị Liên

IaDơk, ngày 06 tháng 12 năm 2017
Người ra đề

Nguyễn Tiến VinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×