Tải bản đầy đủ

Thị trường tài chính và giải pháp tái cấu trúc thị trường tài chính trong giai đoạn hiện nay slide

Những vấn đề chung
về thị trường tài chính
(TTTC)
NHÓM 1 – TCDN ĐÊM 1


Nội dung chính
1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ (TTTC)

2

THỰC TRẠNG TTTC Ở VIỆT NAM

3

MỘT SỐ GiẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC
TTTC VIỆT NAM1. Những vấn đề chung của TTTC
1

Cơ sở hình thành TTTC

2

Khái niệm TTTC

3

4

5

Chức năng, vai trò TTTC

Cơ cấu TTTC:

Công cụ của TTTC:


1. Cơ sở hình thành TTTC
 Cơ sở khách quan cho sự ra đời của
TTTC là sự giải quyết mẫu thuẫn giữa
cung và cầu về vốn trong nền kinh tế
thông qua các công cụ tài chính đặc
biệt là các loại chứng khoán, làm nảy
sinh nhu cầu mua bán, chuyển nhượng
chứng khoán giữa các chủ thể khác
nhau trong nền kinh tế.
 Chính sự phát triển của nền kinh tế
hàng hóa và tiền tệ mà đỉnh cao của nó
là kinh tế thị trường làm nảy sinh một
loại thị trường mới là TTTC.1. Cơ sở hình thành TTTC
Điều kiện cần thiết hình thành TTTC


 Nền kinh tế hàng hóa phát triển, tiền tệ ổn
định, với mức độ lạm phát có thể kiểm soát
được;
 Các công cụ của TTTC phải đa dạng tạo ra
các phương tiện chuyển giao quyền sử
dụng các nguồn tài chính;
 Hình thành và phát triển hệ thống các
trung gian tài chính;1. Cơ sở hình thành TTTC
Điều kiện cần thiết hình thành TTTC
 Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật
và tổ chức quản lý nhà nước để giám sát
sự hoạt động của TTTC;
 Phải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ
thống thông tin kinh tế phục vụ cho hoạt
động của TTTC;
 Cần có đội ngũ các nhà kinh doanh, các
nhà quản lý am hiểu TTTC và phải có đông
đảo các nhà đầu tư có kiến thức, dám mạo
hiểm trước những rủi ro có thể xảy ra.


2. Khái niệm TTTC
 TTTC là nơi diễn ra các hoạt động trao
đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn
tài chính thông qua những phương
thức giao dịch và công cụ tài chính nhất
định. TTTC là tổng hòa các quan hệ
cung cầu về vốn trong nền kinh tế.


3. Chức năng, vai trò TTTC
 3.1. Chức năng TTTC
 Chức năng dẫn nguồn tài chính từ
những chủ thể có khả năng cung ứng
nguồn tài chính đến những chủ thể cần
nguồn tài chính;
 Chức năng cung cấp khả năng thanh
khoản cho các chứng khoán;
 Chức năng cung cấp thông tin kinh tế
và đánh giá giá trị của doanh nghiệp.


3. Chức năng, vai trò TTTC
 3.2. Vai trò của TTTC
 TTTC thu hút, huy động các nguồn tài
chính trong và ngoài nước, khuyến
khích tiết kiệm và đầu tư;
 TTTC góp phần thúc đẩy, nâng cao
hiệu quả sử dụng tài chính;

 TTTC thực hiện chính sách tài chính,
chính sách tiền tệ của nhà nước.4. Cơ cấu TTTC
 Căn cứ vào thời gian vận động của vốn,
TTTC có 02 loại:
 Thị trường tiền tệ: là thị trường mua bán
các loại giấy tờ có giá ngắn hạn có kỳ
hạn dưới một năm, là nơi đáp ứng nhu
cầu vốn ngắn hạn cho nền kinh tế,
thường có độ an toàn cao.
 Thị trường vốn: là thị trường diễn ra
việc mua bán các công cụ nợ dài hạn
như cổ phiếu, trái phiếu. Bao gồm: Thị
trường tín dụng trung, dài hạn và Thị
trường chứng khoán.5. Công cụ của TTTC
 Để chuyển giao quyền sử dụng các
nguồn tài chính, các công cụ chủ yếu
được sử dụng trên TTTC là các loại
chứng khoán.


1. Thực trạng của TTTC Việt Nam
- Tỷ lệ lạm phát gia tăng
- Mặt bằng lãi suất quá cao, có phần chưa
được hợp lý

- Dư nợ tín dụng ngoại tệ tăng trưởng
nhanh, gây áp lực lớn lên tỷ giá USD/
VND

www.themegallery.com


1. Thực trạng của TTTC Việt Nam
TTTC VIỆT NAM

TT VỐN

TT TIỀN TỆ

TT liên
ngân hàng

TT ĐTTP
kho bạc

TT mở

TT HĐ

TT trái
phiếu

NHÓM 1 - TCDN ĐÊM

TT cổ
phiếu


1.1 Thị trường liên ngân hàng
- Thị trường nội tệ liên ngân hàng ra đời theo Chỉ
thị 07/CT-NH1 ngày 07/10/1992 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Từ năm 1997, hoạt động của thị trường diễn ra
theo hình thức các ngân hàng trực tiếp vay
mượn lẫn nhau không thực hiện thông qua
NHNN
- Hiện nay, phần lớn các giao dịch liên ngân
hàng được thực hiện dưới hình thức thế chấp

www.themegallery.com


Kết quả đạt được
- Số lượng thành viên và doanh số hoạt động tăng
đáng kể
- Gần 37 NHTM đã thực hiện giao dịch vốn liên ngân
hàng
- Nghiệp vụ tái cấp vốn đã được NHNN từng bước đổi
mới hoàn thiện

www.themegallery.com


Những bất cập, tồn tại và hạn chế
- Số lượng các thành viên tham gia và quy mô
giao dịch còn hạn chế phần lớn là giải quyết nhu
cầu về khả năng thanh toán
- Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng và lãi
suất tái cấp vốn chưa phản ánh chính xác quan
hệ cung cầu và xu hướng vận động của thị
trường tiền tệ
- Vai trò của NHNN khá mờ nhạt

www.themegallery.com


1.2 TT đấu thầu tín phiếu kho bạc
Nghiệp vụ thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc
nhà nước được thực hiện từ tháng 5/1995 và trải
qua các giai đoạn phát triển sau:
- Từ năm 1995 - 1999: phát hành tín phiếu kho
bạc và trái phiếu kho bạc
- Từ năm 1999 - 2003: phát hành tín phiếu kho
bạc
-Từ năm 2003 đến năm 2011 thì thị trường này
phát triển mạnh mẽ hơn

www.themegallery.com


1.2 TT đấu thầu tín phiếu kho bạc
Kết quả đấu thầu tín phiếu 6 tháng đầu năm 2011
Thời gian

Số

thành Số

thành Khối

lượng Khối

trúng dự kiến

lượng Tỷ lệ trúng

viên

dự viên

trúng thầu

thầu

trên

thầu

thầu

Tháng 01

8

3

1.000

1.000

100%

Tháng 02

22

4

4.000

1.100

27.5%

Tháng 03

11

-

4.000

-

-

Tháng 04

6

-

4.000

100

33.3%

Tháng 05

11

1

3.000

50

1.25%

Tháng 06

4

-

4.000

-

-

Tổng cộng

62

7

3.000

19.000

10.75%

dự kiến

www.themegallery.com


Một số v/đ bất cập trong C.tác ĐTTP
- Số thành viên tham gia mỗi phiên là rất ít
- Việc đầu tư vào tín phiếu của các thành viên
nhằm mục đích dự phòng an toàn về khả năng
thanh toán
- Quy trình phát hành tín phiếu thời gian qua bộc
lộ nhiều bất cập

www.themegallery.com


1.2 TT đấu thầu tín phiếu kho bạc

www.themegallery.com


1.3 Thị trường mở
Trong 6 tháng đầu năm 2011 nói riêng và giai
đoạn 2008-2011 nói chung, NHNN điều hành chủ
động, linh hoạt, hiệu quả công cụ thị trường mở,
cùng với các công cụ chính sách tiền tệ khác,
bước đầu đã kiềm chế lạm phát và thực hiện có
hiệu quả các mục tiêu khác của CSTT

www.themegallery.com


1.3 Thị trường mở

www.themegallery.com


1.3 Thị trường mở

www.themegallery.com


1.3 Thị trường mở
Lượng tiền cung ứng ròng qua nghiệp vụ thị
trường mở

www.themegallery.com


Một số vấn đề hạn chế
- Số lượng thành viên tham gia mỗi phiên cũng
khiêm tốn
- Tính chủ động trong điều hành nghiệp vụ thị
trường mở chưa cao
- Cơ chế điều hành lãi suất còn có những hạn chế
nhất định
- Khả năng hỗ trợ vốn khả dụng chưa đáp ứng
được yêu cầu của tất cả các TCTD tham gia thị
trường

www.themegallery.com


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x