Tải bản đầy đủ

Ảnh hưởng của chính sách nới lỏng định lượng đến thị trường tài chính slide

Tác động của chính sách
nới lỏng định lượng đến thị
trường tài chính.
The financial market impact of
quantitative easing

Michael Joyce, Ana Lasaos, Ibrahim Stevens and
Matthew Tong - July 2010, revised August 2010

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Thành viên nhóm 6
Hồ Thị Mười
Trương Huệ Nam
Bùi Thị Thu Nga
Bùi Thị Tuyết Nga

Tô Thị Hoàng Oanh

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

Lê Văn Hưng
Nguyễn Trương Quốc
Khánh
Nguyễn Thị Linh
Lê Thị Thùy Linh
Dương Tuấn Kiệt
Nguyễn Thị Thu Hằng

TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang

2


Nội Dung
Mục Tiêu Nghiên Cứu
Tổng quan các nghiên cứu
Quantitative
easing (QE)

Phương pháp nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu
Kết luận

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Chính sách tiền tệ
Conventional
Kinh tế suy thoái
Sử dụng công cụ lãi
suất
NHTW cắt giảm lãi suất


khuyến khích tiêu

Unconventional
Quantitative Easing
(QE)

dùng, kích thích nền kinh
tế
Lãi suất tiến tới 0

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

Nới lỏng định lượng

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Quantitative Easing - QE
Nới lỏng định lượng: là một chính sách tiền tệ phi truyền thống
được NHTW sử dụng để kích thích nền kinh tế.
Hay nói cách khác chính sách QE là tạo thêm tiền để mua sắm tài
sản.
Về bản chất, nới lỏng định lượng là một công cụ của chính sách
tiền tệ được ngân hàng trung ương sử dụng khi không cắt giảm lãi
suất thêm được nữa. “Định lượng” tức là lượng cung tiền, và “nới
lỏng” nghĩa là tăng lên.
Mục đích cuối cùng của QE là làm cho thị trường thanh khoản hơn,
NHTW nhắm tới việc khuyến khích cho vay ra bên ngoài của NH.
Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

5

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Quantitative Easing - QE
Tăng giá
tài sản

Gia tăng sự
giàu có trong
dân chúng

Giảm chi
phí sử
dụng vốn

QENHTW
mua
sắm tài
sản

Tăng
lượng
tiền trong
nền KT

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

Quá trình tác
động của QE

Tăng chi
tiêu danh
nghĩa và
thu nhập

Lạm phát
mục tiêu
2%

Tăng khả
năng cho vay
tiền của NH

6

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu tác động của các biện pháp phi chính thống
trên thị trường tài chính. Đó là chính sách QE
Tập trung vào những tác động của việc Ngân hàng thực
hiện thu mua trái phiếu chính phủ
Xem xét đến vấn đề QE đã ảnh hưởng đến thị trường trái
phiếu chính phủ và các tác động lan truyền lên giá giá tài
sản tài chính khác, vd như Cổ phiếu và Trái phiếu doanh
nghiệp.
Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Tổng quan các nghiên cứu
1. James Benford, Stuart Berry, Kalin Nikolov, Chris Young and
Mark Robson. “Quantitative Easing” (2009)
2. Bean, C (2009), “Quantitative Easing: An Interim Report”, 13
October 2009.
3. Klyuev, V, de Imus, P and Srinivasan,K (2009): “Unconventional
choices for unconventional times: credit and quantitative easing
in advanced economies”. IMF Staff Position Note, SPN/09/27,
November.
4. Meier, A (2009), “Panacea, curse, or nonevent: unconventional
monetary policy in the United Kingdom”, IMF Working Paper
No. 09/163.
Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

8

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


James Benford, Stuart Berry, Kalin Nikolov, Chris Young
and Mark Robson. QUANTITATIVE EASING. 2009
Bài nghiên cứu phát hành năm 2009 khi MPC vừa quyết định mở rộng
nguồn cung tiền vào ngày 5 tháng Ba, thông qua việc mua tài sản (còn
gọi là Nới lỏng định lượng).
Các tác giả bài nghiên cứu đã giải thích các lý do tại sao MPC quyết
định mua tài sản, và việc mua tài sản có tác dụng như thế nào.
Bằng chứng thực nghiệm cũng được các tác giả đưa ra để kiểm chứng
phản ứng của những người bán tài sản, phản ứng của thị trường vốn
cũng như phản ứng của các ngân hàng đối với lượng dự trữ tăng thêm.
Kết luận : còn quá sớm để nói lên được sức mạnh kích thích cuối cùng
của quyết định này, các mô hình kinh tế chuẩn mực vẫn có một số hạn
chế trong một số trường hợp, và các bằng chứng thực nghiệm cũng có
giới hạn.
Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

9

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Bean, C (2009), ‘Quantitative Easing:
An Interim Report’, 13 October 2009.
MPC cắt giảm lãi suất từ 5% tháng 10/2008 đến chỉ 0,5% trong
tháng 3/2009, tuy nhiên cũng bắt tay vào một chương trình thu
mua tài sản với quy mô lớn được tài trợ bởi qũy dự trữ phát hành
thêm-“nới lỏng định lượng”. Cụm từ này được đặt ra để mô tả
chính sách liên quan được tiến hành do ngân hàng Nhật Bản
trong những năm đầu của thập kỷ .
MPC sẽ dần loại bỏ các tiền tệ kích thích lớn trong nền kinh tế,
nếu không ngân hàng Anh sẽ vượt quá mức lạm phát mục tiêu
của họ.
Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

10

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Klyuev, V, de Imus, P and Srinivasan,K (2009):
“Unconventional choices for unconventional times: credit
and quantitative easing in advanced economies”.
Với chính sách lãi suất giảm gần bằng 0 và nền kinh tế vẫn còn đi
xuống, các ngân hàng trung ương của các nước phát triển phải sử
dụng các biệp pháp phi truyền thống để ổn định tình hình tài chính
và hỗ trợ tổng cầu.
Tùy theo mức độ của mỗi nước mà họ đưa ra các giải pháp khác
nhau như cung cấp thanh khoản cho các tổ chức tài chính lớn, mua
trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài và can thiệp vào thị trường tín
dụng.
Góp phần làm giảm rủi ro theo sau sự phá sản của Ngân hàng trung
ương Lehman Brother và cải thiện trên diện rộng đối với tình hình
tài chính.
Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

11

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Meier, A (2009), “Panacea, curse, or nonevent:
unconventional monetary policy in the United Kingdom”,
IMF Working Paper No. 09/163.
Chiến lược nới lỏng định lượng hiện tại của NHTW Anh đã làm tăng thêm
tranh luận về tác động và rủi ro của chính sách tiền tệ phi chính thống.
Bài báo đưa ra 2 ý kiến góp phần vào cuộc tranh luận này:
Đầu tiên, nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về hệ thống các lựa
chọn chính sách phi truyền thống, nêu từ những nghiên cứu lý thuyết đến
thực nghiệm.
Trước tình hình đó, nó phân tích các chính sách cụ thể của Ngân
hàng trung ương Anh, thảo luận về tính hiệu quả của các chính sách trong
phạm vi xuyên quốc gia.
Các chứng minh đối với nới lỏng định lượng của NHTW Anh được khuyến
khích, mặc dù chiến lược không đảm bảo thành công mà cũng không nguy
hiểm như một vài người chỉ trích chính sách.
Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

12

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quan sát các phản ứng của thị trường khi có thông tin
công bố về các gói QE.
Phương pháp nghiên cứu sự kiện.
Phương pháp hiệu chỉnh thông tin.

Lập 2 mô hình toán kinh tế để đánh giá tác động của
QE đến thị trường tài chính qua kênh tái cân bằng danh
mục

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

13

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
11

Chính sách
TT phi
thống của Anh
Click
totruyền
add Title

22

QE &to
giáadd
Tài sản
Click
Title

13

Phản ứng
của to
thị add
trường
TPCP Anh
Click
Title

24

PhảnClick
ứng của
sản khác
to các
addtàiTitle

15

Định giá
mô hình
ước lượng
Click
to add
Title đầu tư

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

14

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Quantitative Easing

Chính sách TT
phi truyền thống
của Anh

I
N

PH

15

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Những phản ứng đầu tiên
Giai đoạn 2007-2008 :
• Mở rộng hoạt động cho vay.
• Thực hiện số lượng lớn các hoạt động repo 3 tháng.
• Chương trình hỗ trợ thanh khoản đặc biệt SLS.
• Chương trình Discount Window.
• Thiết lập phương tiện hoán đổi với FED.

Các hoạt động này nhằm đảm bảo thanh khoản cho thị trường hơn là
thay đổi việc thực thi chính sách tiền tệ.
Cuối năm 2008, mức hỗ trợ thanh khoản nhờ vào những biện pháp này
đã bị cạn kiệt.
Cách thức thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh không có sự
thay đổi lớn cho đến khi bắt đầu thực hiện chính sách nới lỏng định
lượng vào tháng 3/2009.
Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

16

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


APF và QE
APF là chương trình mua lại tài sản của Ngân hàng Anh.
Quỹ APF thành lập 19/1/2009.
Các khoản lỗ do Kho bạc đảm bảo.
Vụ mua bán đầu tiên vào 13 tháng 2 năm 2009.
Mục tiêu ban đầu là mua tài sản khu vực tư nhân bao gồm trái
phiếu công ty và giấy tờ thương mại có giá, nhằm cải thiện tính
thanh khoản trên thị trường tín dụng.

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

17

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


APF và QE

Tháng 3 năm 2009,
đứng trước tình
hình cuộc khủng
hoảng tài chính
càng trở nên tồi tệ

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

APF được mở rộng để sử dụng như
một công cụ chính sách tiền tệ

Phạm vi tài sản chọn mua cũng mở
rộng, bao gồm cả trái phiếu chính
phủ.

18

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Chương trình mua lại TPCP Anh
Biểu đồ 1: Tài sản của NHTW Anh
ngày 2/6/2010

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

Biểu đồ 2: Nợ của NHTW Anh
ngày 2/6/2010

19

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Chương trình mua lại TPCP Anh
Biểu đồ 3: Lượng tài sản mua trong
chương trình QE tích lũy theo loại

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

Biểu đồ 4: Lượng TPCP Anh đã mua
tích lũy chia theo thời gian đáo hạn

20

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Thời điểm công bố chính sách QE
Thông báo

Quyết định về nới lỏng định lượng

Thông tin
khác

11/02/2009

Báo cáo Lạm phát tháng 02 và các cuộc họp báo đưa ra những
dấu hiệu là gói chính sách nới lỏng định lượng sẽ được thực
hiện

05/03/2009

Ủy ban chính sách tiền tệ thông báo sẽ mua lại 75 tỷ bảng Anh Lãi suất cơ
tài sản trong vòng 3 tháng với nguồn dự trữ ngân hàng trung bản giảm
ương có thể tập trung vào nhóm trái phiếu thông thường. Trái từ 1%
phiếu chính phủ được mua lại chỉ hạn chế gồm những trái phiếu xuống còn
có thời hạn đáo hạn còn lại từ 5 cho đến 25 năm

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

21

0.5%

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Thời điểm công bố chính sách QE
Thông báo

Quyết định về nới lỏng định lượng

Thông tin khác

07/05/2009 Ủy ban chính sách tiền tệ thông báo rằng số tiền để
thực hiện chính sách nới lỏng định lượng sẽ tăng
thêm 50 tỷ bảng, tổng cộng là 125 tỷ bảng Anh.
06/08/2009 Ủy ban chính sách tiền tệ thông báo số tiền để thực NHTW công bố chương
hiện QE bằng việc mua lại trái phiếu sẽ được nâng lên trình cho vay TPCP,
đến 175 tỷ bảng Anh và nhóm trái phiếu được mua sẽ trong đó các đối tác sẽ
mở rộng ra với nhóm trái phiếu có thời hạn đáo hạn được mượn các TPCP
còn lại trên 3 năm.

trả phí và thế chấp một
loại TP khác thay thế.

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

22

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Thời điểm công bố chính sách QE
Thông báo

Quyết định về nới lỏng định lượng

05/11/2009

Ủy ban chính sách tiền tệ thông báo rằng

Thông tin khác

số tiền để thực hiện chính sách nới lỏng
định lượng bằng việc mua lại trái phiếu
sẽ được nâng lên đến 200 tỷ bảng Anh
04/02/2010

Ủy ban chính sách tiền tệ thông báo rằng MPC tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì
số tiền để thực hiện chính sách nới lỏng một quy mô mua tài sản phù
định lượng bằng việc mua lại trái phiếu hợp và các đợt mua mới có khả
sẽ vẫn được duy trì ở mức 200 tỷ bảng năng xảy ra nếu tình huống cho
phép

Anh

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

23

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Quantitative Easing

I
I
N

PH

QE và
Giá tài sản

24

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Các kênh tác động của QE
lên Giá tài sản

Kênh thông tin
chính sách vĩ mô

GIÁ
TÀI SẢN

Kênh tái cân bằng
danh mục đầu tư
Kênh phần bù
rủi ro thanh khoản

Nhóm 6 –TCDN Đêm 3 K19

25

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x