Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI GSAT Samsung lưu hành nội bộ

C ấu trúc c ủa đề thi GSAT Samsung
Nh ưcác b ạn đã bi ết Samsung là 1 t ập đo àn kh ổng l ồtrên toàn c ầu mà m ảng Samsung mobile là
màng kinh doanh chính c ủa t ập đo àn Samsung. M ọi th ứdính dáng đến Samsung đều r ất “kh ủng” v ề
quy mô c ũng nh ưđộ chuyên nghi ệp.
V ềkì thi tuy ển d ụng lao độn g – Thi GSAT c ũng v ậy nó c ũng kh ủng theo cách riêng c ủa nó (v ềquy
mô t ổch ứ
c và độ khó)
Kinh nghi ệm ph ỏng v ấn samsung
Th ứ1 minh xin nói v ềquy mô t ổch ức:
Nh ưcác b ạn đã tìm hi ểu ít nh ều thì kì thi GSAT c ủa Samsung được t ổch ứ
c t ại trung tâm h ội ngh ị
qu ốc gia – đườn g Tr ần Duy H ưng – hà N ội ( đố
i di ện BIGC Th ăng Long). Phòng thi GSAT là 1
phòng c ự
c kì r ộng l ớn và có r ất nhi ều ng ườ
i dám sát (toàn là trai xinh gái đẹp ) trung bình có 2 ng ườ
i
s ẽtrông 1 dãy bàn nên các b ạn đưn g hi v ọng qua sang đứa bên c ạnh nhé. C ăn phòng r ất r ộng nó
có s ức ch ứa t ầm 4000 ng ườ
i có camera giám sát, b ất k ểai có thái độ quay cop hay h ỏi bài đều s ẽ
b ị lo ại ngay l ập t ứ

c
Th ứ2 minh xin nói v ềđộ khó c ủa đề thi GSAT
V ềđề thi GSAT thì mình không nói gì nhi ều ngoài t ừ“ Ả
o”. s ởd ĩ mình nói t ừnày vì có nh ữ
ng câu
minh đọc mà ch ẳng hi ểu gì.
C ấu trúc đề thi GSAT g ồm có 2 ph ần (Toán logic, s ốh ọc và hình h ọc) kéo dài 90 phút.
Toán logic là d ạng bài mà ng ườ
i ta b ắt mình tính toán lien quan đến n ăng l ự
c s ản xu ất, hàng hóa…
b ất k ểth ứgì có trên đời h ọđều mang vào đề thi được .
IQ (s ốh ọc và hình h ọc)
S ốh ọc: đâ y là lo ại bài gi ống ch ươ
n g trình toán h ọc c ấp 3, ở đâ y ng ườ
i ta cho mình 1 bài toán r ồi
b ắt mình tính toán…
Hình h ọc: Đâ y là lo ại bài khá d ễ, ở đâ y ng ườ
i ta cho các d ạng hình h ọc r ồi cho câu h ỏi ki ểu nh ư
đi ên hình thích h ợp vào ch ỗtr ống, ho ặc là d ạng hình đục l ỗr ồi ch ọn hình thích h ợ
p… nói chung là
khoai l ắm ai làm h ết được 100% thì thành thánh m ất r ồi..
để bi ết rõ h ơn các b ạn xem n ội dung c ần ôn luy ện nhé

Ph ần 1
D ạng : Lôgic hình
G ồm các lo ại bài t ập chính:

-

Bài tập hình chiếu: Cho 3 hình chiếu và tìm hình chiếu trục đo với đủ các lo ại góc nhìn.

-

Bài tập hình 3D được ghép bởi 3 hay nhiều khối và bạn phải tìm 1 trong các khối ghép 3D
đó với các loại góc nhìn khác nhau,

-

Baì tập gấp giấy và người ta đục lỗ ở góc bất kỳ sau đó tìm hình đúng..


-

Bài tập xoay hình theo quy luật hoặc tìm hình đúng với quy luật đã cho ( phần này gần gi ống
phần loogic số, việc khó nhất là tìm ra quy luật).


Bài 1.

1.

1. A
Câu 2.

Câu 4.

2. B

3. C

4. D

5. E


Câu 6. Tìm hình tiếp theo

Câu 7.


Tìm hình logic với dãy hình trên
1
2
3a. 1b. 2c. 3d. 4

4

Câu 9.

Hình nào bên dưới thích hợp với ô trống còn lại?
1a. 1b. 2c. 3d. 4

Câu 10. a.

2

3

4


b.

Câu 11. Cho hình chiếu trục đo của vật thể tìm hình chiếu tương ứng

A.

B.


D.

C.

Các hình chiếu

Câu 12. Tìm hình chiếu trục đo tương ứng với 3 hình chiếu sau

Hình 1.


Hình 2.

Hình 3.


Hình 4.

A.

C.

B.

D.


Câu 13. Gấp giấy


Câu 14.


Câu 15. a.

Câu 16.

b.


TEST LOGIC
(30’)
Câu 1.

Câu 2.


Câu 3.


Câu 4.

Câu 5.


Câu 6.

Câu 7.


Câu 8, 9, 10, 11, 12


Câu 13, Câu 14

Câu 16, Câu 17, Câu 18


Câu 19.


Câu 20.

Câu 21. Tìm bản vẽ đúng với vật thể đã cho

Câu 22. Tìm hình chiếu bằng và hình chiếu đứng tương ứng với vật thế


Câu 23.

Câu 25 – Câu 28


Có 6 con bài được trải ra như hình vẽ

A

B

C

F

E

D

Các con bài được đánh số từ 1 – 3 và được tô màu xanh, đỏ, vàng.
Dữ kiện:
-

Màu xanh được tô ở các con bài A, B, C
Các con bài đánh số 1 được tô cả hai màu xanh và đỏ
Con bài E được đánh số 3
Các con bài cạnh con bài D được tô màu vàng (cạnh tính theo
dọc, ngang, chéo).
Màu đỏ được tô ở các ô B, C, E
Các ô đánh số 3 ở cạnh ô đánh số 2 trên cùng một hàng.

25. Con bài chắc chắn được tô màu vàng là:
a. A, F, C

b.B, E, C

c. C, E, D

d.B, E, F

26. con bài được đánh số 1 chắc chắn là
1. A
2. B
3. C
4. F
27. Con bài nào chắc chắn được tô cả ba màu xanh, đỏ, vàng:


a. A

b. E

c. B

d. F

28. Con bài C được đánh số gì:
a. 1

b.2

c. 3

d. Đáp án khác

Bài tập liên quan đến các công thức tính diện tích và thể tích
Câu 1. Cho hệ tọa độ:

Hỏi diện tích của tam giác RST là bao nhiêu?.
A

bc/2

B

b(c-1)/2

C

c(b-1)/2

D

a(c-1)/2

E

c(a-1)/2

Câu 2. Hình lập phương màu trắng và 18 hình lập phương màu đen có cạnh bằng 1 được dùng để
xếp thành 1 hình lập phương lớn có cạnh bằng 3 . Hỏi tỷ lệ phần diện tích bề mặt xung quanh có
màu trắng lớn nhất bằng bao nhiêu ?
Câu 3. Hình màu trắng có diện tích gấp bao nhiêu lần hình màu ghi?

Câu 4. Trong một hình vuông 2x2, có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật?


Câu 5. Một hình hộp chữ nhật có diện tích đáy bằng 40 cm2. Chiều dài hơn chiều cao 4 cm,
chiều cao bằng ½ chiều dài. Tính:
a)

Thể tích của hình hộp chữ nhật.

b) Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình chữ nhật.
Câu 6. Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 294 cm2. Hỏi hình lập phương đó có thể
tích bao nhiêu?
Câu 7. Người ta xếp các hình lập phương có cạnh 2 cm để được một hình hộp chữ nhật có chiều
dài 12 cm, chiều rộng 8 cm và chiều cao 10 cm. Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu hình lập phương?
Câu 8. Tính thể tích của một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 448 cm2, chiều cao
8 cm, chiều dài hơn chiều rộng 4 cm.
Câu 9. Có một cái hồ hình hộp chữ nhật, đo trong lòng hồ ta được chiều dài 1,5 m, chiều rộng
1,2 m, chiều cao 0,9 m. Hồ không có nước, người ta đổ vào hồ 30 thùng nước, mỗi thùng chứa
45l nước. Hỏi mặt nước còn cách mặt hồ bao nhiêu cm?
Câu 10. Một tấm bìa cứng hình chữ nhật có chiều dài 59 cm, chiều rộng 46 cm. Người ta căt ở
mỗi góc của tấm bìa một hình vuông cạnh 17 cm và xếp phần còn lại thành một cái hộp không
nắp. Tìm thể tích cái hộp.
Câu 12. Một hình lập phương có cạnh 7 cm. Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 4 lần. Hỏi:
a)

Diện tích toàn phần của hình lập phương tăng lên mấy lần?

b) Thể tích hình lập phương tăng lên mấy lần?
Câu 13. Có hai hình lập phương, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 486 cm2,
diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 54 cm2. Hỏi:
a) Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích toàn phần hình lập
phương thứ hai?
b) Cạnh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ hai?
Câu 14. Một cái thùng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 3 dm. Người ta rót vào
thùng 54l dầu thì mặt trên của dầu cách miệng thùng 2 dm. Tìm chiều cao của thùng.
Câu 15. Xếp 8 hình lập phương nhỏ có cạnh 4 cm thành một hình lập phương lớn, rồi sơn tất cả
các mặt của hình lập phương lớn. Hỏi:
a)

Mội hình lập phương nhỏ có mấy mặt được sơn?


b) Diện tích được sơn của mỗi hình lập phương nhỏ là bao nhiêu?
Câu 16. Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành một hình lập phương lớn sao cho mỗi cạnh
có 3 hình lập phương nhỏ. Hỏi thể tích của hình lập phương lớn gấp mấy lần thể tích khối lập
phương nhỏ?
Câu 17. Cứ một giây chiều dài hình chữ nhật tăng 1 cm, chiều rộng hình chữ nhật tăng 2cm. hỏi
cần bao hiêu thời gian để diện tích hình chữ nhật gấp 5 lần diện tích hình chữ nhật ban đầu. Biết
AB =12 cm, BC = 8cm.

A

B

Câu 18. Cho tam giác vuông ABC có D và E lần lượt là trung điểm của AB và BC. Tính tỷ số
diện tích tam giác ADE và ACE.; tỷ số diện tích BED và ABE.

B
Câu 19. Tính
tỷ lệ diện tích phần không tô màu và phần to màu của hình dưới đây, biết rằng tỷ lệ
diện tích màu đen và màu xanh là 9:1.


So sánh giá trị của hai biểu thức A ; B hoặc hai cột tương ứng với điều kiện cho trước
Câu 19. Cho A = a( đơn vị độ dài) B= 3
4

..

3

a
a

A>B

b

A=B

c

A
d

Đáp án khác

6

Câu 20. Cho A và B lần lượt là thể tích của hình nón và hình trụ có đáy bằng nhau:

a

A>B

b

A=B

c

A
d

Đáp án khác

Câu 9.
Cột A

Điều kiện

Cột B


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×