Tải bản đầy đủ

phuong phap luan nhom 1

1

PHƯƠNG PHÁP LUẬN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nhóm 1

QUẢN TRỊ công nghệ


THÀNH VIÊN – NHÓM 1
Ngô Công Phương
Đinh Văn Kính
Nhữ Trần Công Nhật
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Đình Việt
QUẢN TRỊ công
nghệ
Nhóm

1


2


3

CHỦ ĐỀ: NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘNG
LỰC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH
VIÊN HỌC VIỆN BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG ?

QUẢN TRỊ công nghệ


1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Tiếng anh là ngôn ngữ quan trọng làm tiêu chuẩn đầu
ra của trường: Toeic 495
2. Tiếng anh là ngôn ngữ quan trọng trong cuộc sống và
tạo điều kiện thuận lợi trong tìm kiếm việc làm.
3. Điểm Tiếng anh của sinh viên học viện và tỷ lệ học lại
môn tiếng anh của sinh viên Học viện khá cao.
4. Học viện thuộc phạm vi của người nghiên cứudễ
dàng tìm hiểu và thu thập tài liệu.

QUẢN TRỊ Nhóm
công
nghệ11
Nhóm

4


2. Mục tiêu nghiên cứu
1

2

Xác định các
nhân tố ảnh
hưởng đến
động lực học


tiếng anh
của sinh
viên.

Đo lường
mức độ của
các nhân tố
ảnh hưởng.

Nhóm 1

QUẢN TRỊ công nghệ

3
Đề xuất một số
kiến nghị nâng
cao động lực
học, cũng như
nâng cao chất
lượng dạy và
học tiếng anh

5


6

3. Câu hỏi nghiên cứu
- Mức độ hài lòng của sinh viên đối với việc học
tiếng anh tại HVCNBCVT.
- Những yếu tố nào ảnh hưởng đến động lực
học tiếng anh của sinh viên HVCNBCVT

- Mức độ tác động của những yếu tố này
ảnh hưởng đến động lực học tiếng anh
- Những giải pháp nào sẽ thúc đẩy trình độ
tiếng anh của sinh viên HVCNBCVT
QUẢN TRỊ công nghệ


7

4. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG
NGHIÊN CỨU
- Sinh viên khóa D15 các ngành
- Tại Học viện công nghệ bưu chính viễn
thông

QUẢN TRỊ công nghệ


5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Nhóm đã tiến hành khảo sát bằng phiếu
khảo sát online trên 200 bạn sinh viên D15
của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông

QUẢN TRỊ công nghệ

8


9

6. Tổng quan nghiên cứu và
cơ sở lý thuyết

QUẢN TRỊ công nghệ


TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Tên đề tài

Tác giả

Nghiên cứu vấn  
đề học ngoại
ngữ của sinh
viên

QUẢN TRỊ công nghệ

Ý tưởng chính Cơ sở lý
thuyết
- Mức độ quan - Thực trạng
tâm của SV đối - Môi trường
với môn NN
học tập NN của
- Thực trạng
SV
trình độ NN của + Các trung
SV
tâm NN
- Các phương + Các câu lạc
pháp học NN
bộ NN
của SV
+ Học anh văn
-Khả năng phát qua Internet
triển
 

10

Phương pháp Hạn chế
nghiên cứu
- Sử dụng
-Tuy ý thức
phiếu khảo sát được tầm quan
trọng của NN
nhưng hầu hết
các SV đều
chưa đầu tư
đúng mức cho
môn học này
- Việc dạy NN
trong nhà
trường chưa
đáp ứng được
nhu cầu của
sinh viên


TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Tên đề tài

Tác giả

Nghiên cứu nhu  
cầu học tiếng
Anh của sinh
viên

QUẢN TRỊ công nghệ

Ý tưởng chính Cơ sở lý
Phương pháp
thuyết
nghiên cứu
- Nâng cao
- Kiến thức
- Khảo sát
nhận thức về
tiếng anh chuẩn - Thống kê
tầm quan trọng - Mức độ quan - Phân tích
của TA trong
trọng của tiếng
cuộc sống hiện anh
nay
- Phương pháp
giảng dạy
- Khó khăn khi
học tiếng anh

11

Hạn chế
- Phạm vi
nghiên cứu quá
rộng


TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Tên đề tài

Tác giả

Vấn đề tự học  
của sinh viên
trường ĐH
Nông Lâm Thái
nguyên

QUẢN TRỊ công nghệ

Ý tưởng chính Cơ sở lý
Phương pháp
thuyết
nghiên cứu
Nghiên cứu lý -Thực trạng vấn -Tài liệu: Các
luận về vấn đề đề tự học của tài liệu liên
tự học và khảo sinh viên
quan đến
sát thực trạng trường DH
nghiên cứu
tự học tín chỉ, Nông Lâm
- Phỏng vấn:
trên cơ sở đó - Các yếu tố
phỏng vấn 1 số
đề xuất giải
ảnh hưởng đến GV và SV trong
pháp đẩy mạnh quá trình tự học từng khoa
hoạt động tự
của sinh viên
- Sử dụng
học của sinh
 
phiếu hỏi
viên trường
- Xử lý tài liệu
DDH Nông Lâm

12

Hạn chế
Kết quả nghiên
cứu dựa trên
những đặc thù
về tỏ chức đào
tạo riêng của
trường nên khó
lấy đó làm cơ
sở áp dụng cho
những trường
khác


Tên
đề QUAN
Tác giả NGHIÊN
Ý tưởng chính
Cơ sở lý thuyết
TỔNG
CỨU
tài
Năng - TS. Vũ 1. Mặt bằng năng lực -Quy chiếu các hệ
lực tiếng Thị
tiếng Anh của sinh
thống kiểm tra trình độ
anh của Phương viên Việt Nam hiện tiếng Anh về Khung
sinh viên Anh
đang ở mức nào khi trình độ chung
các
so sánh với khu vực Châu Âu làm cơ sở so
trường
ThS.Ngu và thế giới, và có
sánh mặt bằng năng
đại
học yễn Bích đáp ứng được yêu lực của sinh viên Việt
trên địa
Hạnh
cầu của một nền kinh Nam với khu vực và
bàn
tp.
tế
tri
thức
hay
thế
giới
Hcm
không?
2.
Nếu
năng
-Sử
dụng
CEF

một
trước yêu
lực tiếng Anh của
hệ thống gồm 6 mức
cầu của
sinh viên Việt Nam trình độ dùng để mô
một nền
chưa đáp ứng được tả các mức trình độ
kinh tế tri
yêu cầu phát triển
ngoại
thức:
kinh tế của đất nước ngữ của một người từ
thực
trạng và
hiện nay thì điều này lúc mới học đến khi
những
là do đâu?
thành thục như người
giải pháp
bản ngữ
QUẢN TRỊ công nghệ

Phương pháp nghiên cứu

Hạn chế
13

Sử dụng cách tiếp cận kết
Sử dụng
hợp giữa định lượng và định tiêu chuẩn
tính, vừa sử dụng các tiêu chí Châu Âu
nhưng áp
và công cụ khách quan để
đo lường mặt bằng năng lực dụng
chung
với
tiếng Anh của sinh viên và thu
mẫu
thập những thông tin về
nghiên
quá trình giảng dạy tại các đơn
cứu quá
vị, vừa xem xét các ý kiến
rộng
thì
đánh giá ít nhiều mang tính
không thể
chủ quan của những người
chính xác
trong cuộc là các giảng viên và được.
sinh viên về hiệu quả giảng
dạy, nhằm hiểu rõ vấn đề và
đưa ra được những kết luận
có giá trị.


Tên
đề tàiQUAN
Tác giả
Ý tưởng
chính
TỔNG
NGHIÊN
CỨU

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp
nghiên cứu

Hạn chế
14

Nghiên cứu Nguyễn
Mô tả tình hình nghiên Đối chiếu với mục Điều tra bằng phiếu Khách thể được
khoa học và Quang
cứu khoa học và giảng tiêu giáo dục ngoại hỏi
lựa chọn để
đào
tạo Thuấn*
dạy ngoại ngữ trong ngữ
Phỏng vấn trực tiếp tham gia nghiên
ngoại ngữ Trường
các trường đại học ở
cứu chỉ là đại
trong
các Đại
học Việt Nam hiện nay
diện của 3 miền:
trường đại Ngoại ngữ,
Bắc-Trung-Nam
học ở Việt ĐHQGHN,
theo các tiêu
Nam
hiện Phạm Văn
chí.
Không
nay
Đồng, Cầu
mang tính tổng
(2017)
Giấy, Hà
quát
Nội,
Việt
Nam

QUẢN TRỊ công nghệ


Cơ sở lý thuyết
1. Thuyết hành vi, hay còn được gọi là Tâm lý học hành vi, là một học thuyết
về học tập dựa trên quan niệm: tất cả các hành vi đều có thể được học thêm
có điều kiện (điều kiện hóa). Điều kiện hóa xuất hiện thông qua các tương
tác của đối tượng với môi trường.
Nói một cách đơn giản, những nhà tâm lý học hành vi thuần túy tin rằng tất
cả các hành vi đều là kết quả của trải nghiệm.
Bất kỳ ai, dù nền tảng xuất thân học vấn có là gì đi nữa, vẫn có thể được
đào tạo theo một cách thức nào đó với các điều kiện tác động phù hợp.
Thay đổi các tác nhận ảnh hưởng đến động lực học của sinh viên giúp cải
thiện trình độ và năng lực học tập của sinh viên
2. Vật chất quyết định ý thức: Cải tạo cơ sở vật chất làm thay đổi điều kiện
học tiếng anh và cảm hứng học tiếng anh cho sinh viên
Chuẩn tiếng anh đầu ra của học viện Công nghệ BCVT: đạt 495 Toeic
QUẢN TRỊ công nghệ

15


16

Từ các cơ sở là các công
trình nghiên cứu khoa học
từ trước Nhóm lấy đó
làm tiền đề để làm cơ sở
lý thuyết cho đề tài nhóm
nghiên cứu.

QUẢN TRỊ công nghệ


7. NỘI DUNG KHÓA LUẬN

17

Chương 1: Tổng quan về việc học tiếng anh và sự hài lòng với
về việc giảng dạy tiếng anh của sinh viên
Chương 2: Tổng quan các nhân tố ảnh hưởng tới việc học
tiếng anh của sinh viên học viện; phương pháp nghiên cứu; các
giả thuyết ảnh hưởng đến sự hài lòng.
Chương 3: Kết quả nghiên cứu
Chương 4: Đề xuất tác động đến các nhân tố ảnh hưởng để
nâng cao sự hài lòng về chất lượng dạy tiếng anh.
QUẢN TRỊ công nghệ


8. Kết quả nghiên cứu

Xác định được yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tiếng anh
Mức độ ảnh hưởng cuả các nhân tố

Đưa ra một số kiến nghị, nâng cao trình độ tiếng anh của sinh viên
HVCNBCVT

Nhóm
Nhóm
1 1

QUẢN TRỊ công nghệ

18


9. CÁC GIẢ THUYẾT
Giả thuyết 1: Khả năng truyền đạt của giảng
viên
Giả thuyết 2: Khả năng đáp ứng của cơ sở
vật chất
Giả thuyết 3: Ý thức tự học của sinh viên: ý
thức sinh viên tự học tại nhà, thư viện càng
cao thì kết quả càng tốt
Giả thuyết 4: Tiêu chuẩn kết quả đầu ra: Tạo
áp lực và động lực cho sinh viên trong việc
học tiếng anh.
QUẢN TRỊ công nghệ

 động lực cho sinh viên trong việc học tiếng

19


20

Giả thuyết 5: Sự tạo điều kiện của học
viện về kết quả đầu ra: Sinh viên được đổi
điểm tiếng anh
Giả thuyết 6: Cơ chế chấm điểm môn
tiếng anh: Chỉ tính điểm cuối kỳ
 Sinh viên thường xuyên nghỉ học, không
coi trọng việc học trên lớp.

QUẢN TRỊ công nghệ


21

10. Khung lý thuyết

Khả năng truyền đạt của giảng viên
Khả năng đáp ứng của cơ sở vật
chất
Ý thức tự học của sinh viên
Tiêu chuẩn kết quả đầu ra
Sự tạo điều kiện của học viện
Cơ chế chấm điểm môn tiếng anh

QUẢN TRỊ công nghệ

Động lực học tiếng anh của sinh
viên học viện Công nghệ BCVT


22

THE END
Thanks for
QUẢN TRỊ công nghệ

Nhóm 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×