Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH sử DỤNG THIẾT bị dạy học môn GDCD 6,7,8,9

Tuần

1

2

3

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN GDCD 6
HỌC KỲ I
Tiết
Tên bài
Tên thiết bị cần sử dụng
Thiết bị có trong
Thiết bị tự làm hoặc sưu tầm
danh mục
1 Bài 14: Thực hiện trật tự an Bảng phụ
- Luật giao thông đường bộ.
toàn giao thông
- Tranh biển báo giao thông.
- Tranh ảnh,tư liệu về các vụ tai

nạn giao thông trên địa bàn.
2 Bài 14: Thực hiện trật tự an Bảng phụ
- Luật giao thông đường bộ.
toàn giao thông ( Tiếp)
- Tranh biển bào giao thông.
- Tranh ảnh, tư liệu về tình hình
thực hiện an toàn giao thông tại
địa phương và trên cả nước.
3 Bài 1: Tự chăm sóc, rèn
Bảng phụ
- Báo sức khỏe và đời sống.
luyện thân thể.
- Truyện đọc.

4

4

Bài 2: Siêng năng, kiên trì

Bảng phụ
Tranh bài 2

5

5

Bài 2: Siêng năng, kiên trì
( tiếp)

Bảng phụ
Tranh bài 2

6

6

Bài 3: Tiết kiệm

Bảng phụ- Tranh ảnh minh họa

7

Bài 4: Lễ độ

Bảng phụ

Tranh ảnh minh họa

7

- Báo thiếu niên tiền phong Hồ
Chí Minh.
- Báo người tốt, việc tốt.
- Báo thiếu niên tiền phong Hồ
Chí Minh.
- Báo người tốt, việc tốt.

Điều chỉnh


8

8

Bài 5: Tôn trọng kỷ luật

Bảng phụ
Tranh hình SGK bài 5

9

9

Bài 6: Biết ơn

- Bảng phụ
- Tranh bài 6

10

10

Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống - Bảng phụ
hòa hợp với thiên nhiên
-Tranh bài 7

12

12

Bài 8: Sống chan hòa với
mọi người

13

13

Bài 9: Lịch sự tế nhị

14

14

Bảng phụ.
Tranh bài 10

Tranh ảnh vè các hoạt động
chính trị, xã hội ở địa phương.

15

15

Bảng phụ.
Tranh bài 10

Tranh ảnh vè các hoạt động
chính trị, xã hội ở địa phương.

16

16

Bài 10: Tích cực, tự giác
trong hoạt động tập thể và
hoạt động xã hội
Bài 10: Tích cực, tự giác
trong hoạt động tập thể và
hoạt động xã hội (tiếp)
Ôn tập học kỳ I

18

18

Thực hành ngoại khóa các
vấn đề của địa phương và
các nội dung đã học

Bảng phụ
Tài liệu địa phương
môn GDCD 6

- Bảng phụ
- Tranh Bác Hồ với
thiếu niên, Bác Hồ với
bộ đội…
Bảng phụ

Tranh ảnh vè các hoạt động đền
ơn, đáp nghĩa ở địa phương.
- Tranh ảnh, tư liệu về các hoạt
động bảo vệ TNTN.
- Tranh ảnh, ư liệu về các hoạt
động phá hoại TNTN tại địa
phương.
Tranh ảnh minh họa về sống
chan hòa với mọi người.
Tranh ảnh minh họa

Bảng phụ
Tư liệu về các vấn đề của địa
phương


HỌC KỲ II
Tuần

Tiết

Tên bài

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

29

28

30

29

Bài 11: Mục đích học tập
của học sinh
Bài 11: Mục đích học tập
của học sinh (tiếp)
Bài 12: Công ước Liên
Hợp Quốc về quyền trẻ
em
Bài 12: Công ước Liên
Hợp Quốc về quyền trẻ em
( Tiếp)
Bài 13: Công dân nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Bài 13: Công dân nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Bài 15: Quyền và nghĩa vụ
học tập
Bài 15: Quyền và nghĩa vụ
học tập
Bài 16: Quyền được pháp
luạt bảo hộ về tính mạng,
thân thể, sức khỏe, danh
dự và nhân phẩm
Bài 16: Quyền được pháp
luạt bảo hộ về tính mạng,
thân thể, sức khỏe, danh

Tên thiết bị sử dụng
Thiết bị có trong danh Thiết bị tự làm hoặc sưu tầm
mục
Bảng phụ
Tranh ảnh minh họa
Bảng phụ

Tranh ảnh minh họa

Bảng phụ
Luật giáo dục

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo
dục trẻ em Việt Nam

Bảng phụ
Luật giáo dục

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo
dục trẻ em Việt Nam

Bảng phụ

Hiến pháp 2013

Bảng phụ

Hiến pháp 2013

Bảng phụ
Luật giáo dục 2005
Bảng phụ
Luật giáo dục 2005
Bảng phụ

Luật bảo vệ chăm sóc và giáo
dục trẻ em Việt Nam
Luật bảo vệ chăm sóc và giáo
dục trẻ em Việt Nam
Hiến pháp 2013
Tranh ảnh, tu liệu về các vụ việc
vi phạm tính mạng, thân thể,
nhan phẩm, danh dự con người
Hiến pháp 2013
Tranh ảnh, tu liệu về các vụ việc
vi phạm tính mạng, thân thể,

Bảng phụ

Điều chỉnh


31

30

32

31

33
35

32
34

36

35

dự và nhân phẩm
Bài 17: Quyền bất khả
xâm phạm về chỗ ở
Bài 18: Quyền được bảo
đảm an toàn và bí mật thư
tín, điện thoại, điện tín
Ôn tập học kỳ II
Thực hành ngoại khóa các
vấn đề của địa phương và
các nội dung đã học
Thực hành ngoại khóa các
vấn đề của địa phương và
các nội dung đã học

Bảng phụ
Bảng phụ
Bảng phụ
Bảng phụ
Tài liệu địa phương
môn GDCD 6
Bảng phụ
Tài liệu địa phương
môn GDCD 6

nhan phẩm, danh dự con người
Hiến pháp 2013
Bộ luật dân sự
Bộ luật hình sự
Hiến pháp 2013
Tranh ảnh minh họa
Tranh ảnh, tư liệu có liên quan
Tranh ảnh, tư liệu có liên quan

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN GDCD 7


HỌC KỲ I
Tên thiết bị dử dụng
Thiết bị có trong
danh mục

Tuần

Tiết

Tên bài

1
2
3

1
2
3

4

4

5

5

Bài 1: Sống giản dị
Bài 2: Trung thực
Bài 3: Tự trọng
Bài 5: Yêu thương con
người
Bài 5: Yêu thương con
người (tiếp)

6

6

Bài 6: Tôn sư trọng đạo

Tranh hình SGK bài 6

7

7

Bài 6: Tôn sư trọng đạo
( Tiếp)

Tranh hình SGK bài 6

8

8

Bài 7: Đoàn kết, tương
trợ

10

10

Bài 9: Khoan dung

11

11

Bài 11: Tự tin

12

12

Bài 9: Xây dựng gia đình
văn hóa

13

13

Bài 9: Xây dựng gia đình
văn hóa (tiếp)

14

14

Bài 10: Giữ gìn và phát
huy truyền thống tốt đẹp

Thiết bị tự làm hoặc sưu tầm
Tranh ảnh minh họa
Tranh minh họa
Tranh ảnh minh họa
Tranh ảnh về các hoạt động đền ơn, đáp
nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện
Tranh ảnh về các hoạt động đền ơn, đáp
nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện
Tranh ảnh minh họa
Truyện đọc
Tranh ảnh minh họa
Truyện đọc
Tranh minh họa
Truyện đọc
Tranh ảnh minh họa
Truyện đọc
Tranh ảnh minh họa
- Các tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa ở
địa phương.
- Văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng
gia đình văn hóa của UBMTTQ Việt Nam.
- Các tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa ở
địa phương.
- Văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng
gia đình văn hóa của UBMTTQ Việt Nam.
Tranh ảnh,tư liệu về các truyền thống tốt
đẹp của một số dòng họ tiêu biểu

Điều
chỉnh


15

15

17

17

18

18

của gia đình, dòng họ
Ôn tập học kỳ I
Thực hành ngoại khóa
các vấn đề của địa
phương và các nội dung
đã học ( bài 4)
Thực hành ngoại khóa
các vấn đề của địa
phương và các nội dung
đã học
( bài 4)

Tài liệu địa phương

Tài liệu địa phương

Tư liệu về tình hình KTXH ở địa phương

Tư liệu về tình hình KTXH ở địa phương

HỌC KỲ II
Tuần

Tiết

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

Tên thiết bị sử dụng
Tên bài
Thiết bị có trong
Thiết bị tự làm hoặc sưu tầm
danh mục
Bài 12: Sống và làm
Bảng phụ mẫu kế hoạch làm việc theo tuần,
việc có kế hoạch
tháng.
Bài 12: Sống và làm việc
Bảng phụ mẫu kế hoạch làm việc theo tuần,
có kế hoạch (tiếp)
tháng.
Bài 13: Quyền được bảo
Hiến pháp 2013
vệ, chăm sóc và giáo dục
Luật giáo dục 2005
của trẻ em Việt Nam.
- Tranh ảnh, tư liệu về các hoạt động bảo vệ
Bài 14: Bảo vệ môi
môi trường
trường và tài nguyên
Tranh hình SGK
- Tranh ảnh, tư liệu về các hoạt động phá hoại
thiên nhiên
bài 14
môi trường tự nhiên
- Tranh ảnh, tư liệu về các hoạt động bảo vệ
Bài 14: Bảo vệ môi
môi trường
trường và tài nguyên
Tranh hình SGK
- Tranh ảnh, tư liệu về các hoạt động phá hoại
thiên nhiên ( Tiếp)
bài 14
môi trường tự nhiên

Điều
chỉnh


25

24

Bài 15: Bảo vệ di sản
văn hóa

26

25

Bài 15: Bảo vệ di sản
văn hóa ( Tiếp)

28

27

29

28

30

29

31

30

32

31

33

32

34

33

36

35

Bài 16: Quyền tự do tín
ngưỡng và tôn giáo
Bài 16: Quyền tự do tín
ngưỡng và tôn giáo
Bài 17: Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Bài 17: Nhà nước Cộng
Hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam ( tiếp)
Bài 18: Bộ máy nhà
nước cấp cơ sở ( xã,
phường, thị trấn)
Bài 18: Bộ máy nhà
nước cấp cơ sở ( Xã,
phường, thị trấn)
Ôn tập học kỳ II
Thực hành ngoại khóa
các vấn đề của địa
- Tài liệu địa
Phương và các nội dung phương môn
đã học
GDCD 7.

- Luật Di sản Văn hóa.
- Hiến pháp 2013.
- Tranh ảnh, tư liệu về các di sản văn hóa ở
Việt Nam.
- Luật Di sản Văn hóa.
- Hiến pháp 2013.
- Tranh ảnh, tư liệu về các di sản văn hóa ở
Việt Nam.
Tranh ảnh, tư liệu về các tôn giáo, tín ngưỡng
ở Việt Nam.
Tranh ảnh, tư liệu về các tôn giáo, tín ngưỡng
ở Việt Nam.
- Hiến pháp 2013.
- Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí
Minh.
Hiến pháp 2013
- Hiến pháp 2013.
- Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp.
- Hiến pháp 2013.
- Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp.

Tư liệu về tình hình kinh tế xã hội của địa
phương.


KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN GDCD 8
HỌC KỲ I
Tên thiết bị cần sử dụng
Tuần

Tiết

Tên bài

Thiết bị có trong danh
mục
Bảng phụ

1

1

Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

2

2

Bài 2: Liêm khiết

Bảng phụ

3

3

Bảng phụ

4

4

Bài 3: Tôn trọng người
khác
Bài 4: Giữ chữ tín

5

5

Bài 10: Tự lập

Bảng phụ

6

6

Bài 10: Tự lập (tiếp)

Bảng phụ

7

7

Bài 5: Pháp luật và kỷ
luật

Bảng phụ

8

8

Bài 6: Xây dựng tình
bạn trong sáng, lành
mạnh

Bảng phụ

Bảng phụ

Điều chỉnh
Thiết bị tự làm hoặc sưu tầm
- Tranh ảnh minh họa.
- Truyện đọc
- Tranh ảnh minh họa.
- Báo người tốt việc tốt.
Tranh ảnh minh họa.
- Truyện đọc.
- Những chuyện kể về đạo đức Hồ
Chí Minh.
- Tranh ảnh minh họa.
- Chuyện kể về các tấm gương tự lậ
trong cuộc sống.
- Tranh ảnh minh họa.
- Chuyện kể về các tấm gương tự lậ
trong cuộc sống.
- Nội quy trường học.
- Hiến pháp 2013.
- Luật giáo dục.
- Bộ luật hình sự,
- Bộ luật dân sự
- Tranh ảnh minh họa
- Chuyện kể về tình bạn .


9

9

Bài 8: Tôn trọng và học
hỏi các dân tộc khác

Bảng phụ

- Tranh ảnh, tư liệu về thành tựu
kinh tế, văn hóa của một số nước
trong khu vực và trên thế giới.

11

11

Bài 9: Góp phần xây
dựng nếp sống văn hóa
ở cộng đồng dân cư

Bảng phụ

- Nội dung cuộc vận động xây dựng
đời sống văn hóa ở cộng đồng dân
cư của UBTUMTTQ Việt Nam.
- Tranh ảnh về các hoạt động xây
dựng đời sống văn hóa.

12

12

Bảng phụ

13

13

14

14

Bài 11: Lao động tự
giác và sáng tạo
Bài 11: Lao động tự
giác và sáng tạo ( Tiếp)
Bài 12: Quyền và nghĩa
vụ của công dân trong
gia đình

15

15

Bảng phụ

16

16

Bài 12: Quyền và nghĩa
vụ của công dân trong
gia đình
(tiếp)
Ôn tập học kỳ I

18

18

Thực hành ngoại khóa
các vấn đề của địa
phương và các nội dung
đã học – bài 7

Bảng phụ

Bảng phụ
Bảng phụ

- Luật hôn nhân gia đình năm 2004.
- Hiến pháp 2013.
- Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
của trẻ em Việt Nam.
- Luật hôn nhân gia đình năm 2004.
- Hiến pháp 2013.
- Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
của trẻ em Việt Nam.

Bảng phụ
Tranh ảnh về các hoạt động tập thể
và hoạt động xã hội ở địa phương.


HỌC KỲ II
Tên thiết bị cần sử dụng
Tuần

Tiết

Tên bài

Điều chỉnh
Thiết bị có trong danh mục

19

Bài 13: Phòng, chống tệ
nạn xã hội

Bảng phụ
Tranh bài 13

21

20

Bài 13: Phòng chống tệ
nạn xã hội ( tiếp)

Bảng phụ
Tài liệu giáo dục địa phương
môn GDCD 8

22

21

Bài 14: Phòng, chống
nhiễm HIV/AIDS.

Bảng phụ

22

Bài 15: Phòng ngừa tai
nạn vũ khí, cháy , nổ và
các chất độc hại

Bảng phụ

20

23

24

23

25

24

Thực hành ngoại khóa
các vấn đề của địa
phương và các nội dung
đã học
Bài 16: Quyền sở hữu
tài sản và nghĩa vụ tôn
trọng tài sản của người

Bảng phụ
Bảng phụ

Thiết bị tự làm hoặc sưu tầm
- Tranh ảnh, tư liệu về các tệ nạn
xã hội.
- Tư liệu về tình hình tệ nạn xã hội
của địa phương.
- Tranh ảnh, tư liệu về các tệ nạn
xã hội.
- Tư liệu về tình hình tệ nạn xã hội
của địa phương.
- Tranh ảnh, tư liệu về các hoạt
động tuyên truyền phòng chống
HIV/AIDS ở địa phương.
- Hiến pháp 2013.
- Bộ luật hình sự.
- Hiến pháp 2013
- Tranh ảnh, tư liệu về các tai nạn
vũ khí, cháy, nổ và các chất độc
hại.
- Tranh ảnh về các loại vũ khí,
chất cháy, nố và các chất độc hại.
Tài liệu địa phương môn GDCD 8.
Tranh ảnh, tư liệu về các TNXH,
nạn nhân HIV tại địa phương.
Tranh ảnh, tu liệu về các vụ việc
vi phạm quyền sở hữu tài sản của
công dân


26

25

27

26

29

28

30

29

31

30

32

31

33

32

34

33

36

35

khác.
Bài 17: Nghĩa vụ tôn
trọng, bảo vệ tài sản nhà
nước và các lợi ích công
cộng
Bài 18: Quyền khiếu nại,
tố cáo của công dân
Bài 19: Quyền tự do
ngôn luận
Bài 20: Hiến pháp nước
cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam
Bài 20: Hiến pháp nước
cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam ( Tiếp)
Bài 21: Pháp luật nước
cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam
Bài 21: Pháp luật nước
cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam ( Tiếp)
Ôn tập học kỳ I
Thực hành ngoại khóa
các vấn đề của địa
phương và các nội dung
đã học

Bảng phụ
Bảng phụ
Bảng phụ
Bảng phụ
Bảng phụ

Hiến pháp 2013
Tranh ảnh về các tài sản nhà nước
và lợi ích công cộng
Hiến pháp 2013
Luật khiếu nại tố cáo
Luật báo chí
Hiến pháp 2013
Hiến pháp 2013
Một số văn bản luật
Hiến pháp 2013
Một số văn bản luật

Bảng phụ

Hiến pháp 2013
Một số văn bản luật

Bảng phụ

Hiến pháp 2013
Một số văn bản luật

Bảng phụ
Bảng phụ

Tài liệu địa phương môn GDCD 8.


KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN GDCD 9 HỌC KỲ I
Tuần

Tiết

Tên bài

1

1

Bài 1: Chí công vô tư

2

2

Bài 2: Tự chủ

3
4

3
4

5

5

Bài 8: Năng động, sáng tạo
Bài 8: Năng động, sáng tạo
( tiếp)
Bài 3: Dân chủ và kỉ luật

6

6

Bài 3: Dân chủ và kỉ luật
( Tiếp)

7

7

Bài 4: Bảo vệ hòa bình

8

8

9

9

10

10

11

11

Bài 5: Tình hữu nghị giữa
các dân tộc trên thế giới
Bài 6: Hợp tác cùng phát
triển
Bài 7: Kế thừa và phát huy
truyền thống tốt đẹp của
dân tộc
Bài 7: Kế thừa và phát huy
truyền thống tốt đẹp của
dân tộc ( Tiếp)

Tên thiết bị cần sử dụng
Thiết bị có trong
Thiết bị tự làm hoặc sưu tầm
danh mục
Bảng phụ
- Tranh ảnh minh họa.
- Câu chuyện về người chí công vô tư.
Bảng phụ
- Tranh ảnh minh họa.
- Tư liệu về các tấm gương tự chủ.
Bảng phụ
Bảng phụ
Câu chuyện về các tấm gương năng
dộng, sáng tạo trong cuộc sống.
Bảng phụ
- Tranh ảnh về các hoạt động dân chủ.
- Một số bản nội quy trường học, cơ
quan,xí nghiệp….
Bảng phụ
- Tranh ảnh về các hoạt động dân chủ.
- Một số bản nội quy trường học, cơ
quan,xí nghiệp….
Bảng phụ
- Tranh ảnh về các hoạt động bảo vệ hòa
bình, chống chiến tranh.
- Tư liệu vè những thiệt hại do chiến
tranh gây ra ở Việt Nam.
Bảng phụ
Tranh ảnh, tư liệu về tình hữu nghị giữa
Việt Nam và một số nước trên thế giới.
Bảng phụ
Tranh ảnh, tư liệu về các công trình hợp
tác giữa Việt Nam và các nước.
Bảng phụ
Tư liệu về các truyền thống tốt đẹp của
dân tộc Việt Nam.
Bảng phụ

Tư liệu về các truyền thống tốt đẹp của
dân tộc Việt Nam.

Điều
chỉnh


13

13

14

14

15
17

15
17

18

18

Bài 9: Làm việc có năng
suất, chất lượng , hiệu quả
Bài 9: Làm việc có năng
suất, chất lượng, hiệu quả
(tiếp)
Ôn tập học kỳ I
Thực hành ngoại khóa các
vấn đề của địa phương và
các nội dung đã học
(Bài 11)
Thực hành ngoại khóa các
vấn đề của địa phương và
các nội dung đã học
(Bài 11)

Tuần

Tiết

20

19

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ
của công dân trong hôn nhân

21

20

22

21

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ
của công dân trong hôn nhân
(tiếp)
Bài 13: Quyền tự do kinh
doanh và nghĩa vụ đóng thuế

23

22

Bảng phụ
Bảng phụ
Bảng phụ
Bảng phụ
Tài liệu dịa phương
môn GDCD 9.
Bảng phụ
Tài liệu dịa phương
môn GDCD 9.

Tên bài

Bài 13: Quyền tự do kinh
doanh và nghĩa vụ đóng thuế (
tiếp)

HỌC KỲ II
Tên thiết bị cần sử dụng
Thiết bị có trong
Thiết bị tự làm hoặc sưu tầm
danh mục
Bảng phụ
- Luật hôn nhân và gia đình năm
2004.
- Hiến pháp 2013.
Bảng phụ
- Luật hôn nhân và gia đình năm
2004.
- Hiến pháp 2013.
Bảng phụ
- Luật thuế giá trị gia tăng.
- Hiến pháp 2013.
- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành
chính.
Bảng phụ
- Luật thuế giá trị gia tăng.
- Hiến pháp 2013.
- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành
chính.

Điều
chỉnh


24

23

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao
động của công dân

Bảng phụ

25

24

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao
động của công dân (tiếp)

Bảng phụ

27

26

Bảng phụ

28

27

Bài 15: Vi phạm pháp luật và
trách nhiệm pháp lý của công
dân
Bài 15: Vi phạm pháp luật và
trách nhiệm pháp lý của công
dân ( tiếp)

29

28

Bảng phụ

30

29

Bài 16: Quyền tham gia quản
lý Nhà nước của công dân
Bài 16:Quyền tham gia quản
lý Nhà nước của công dân
( tiếp)

31

30

Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ
quốc

Bảng phụ

32

31

Bảng phụ

33

32

Bảng phụ

Tranh ảnh minh họa

34
36

33
35

Bài 18: Sống có đạo đức và
tuân theo pháp luật
Bài 18: Sống có đạo đức và
tuân theo pháp luật
Ôn tập học kỳ II
Thực hành ngoại khóa các vấn
đề của địa phương và các nội
dung đã học (bài 10)

- Hiến pháp 2013.
- Tranh ảnh, tư liệu về các hoạt động
tham gia quản lý Nhà nước của cong
dân.
- Tranh ảnh minh họa.
- Luật nghĩa vụ quân sự.
- Hiến pháp 2013.
- Bộ luật hình sự.
Tranh ảnh minh họa

Bảng phụ

Bảng phụ

Bảng phụ
Bảng phụ
Tài liệu địa phương
môn GDCD 9.

- Hiến pháp 2013.
- Bộ luật lao động.
- Mẫu hợp đồng lao động.
- Hiến pháp 2013.
- Bộ luật lao động.
- Mẫu hợp đồng lao động.
- Hiến pháp 2013.
- Bộ luật hình sự.
- Bộ luật dân sự.
- Hiến pháp 2013.
- Bộ luật hình sự.
- Bộ luật dân sự.
- Pháp lệnh xử lý vphạm hành chính.
Hiến pháp 2013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×