Tải bản đầy đủ

ly lich cua nguoi vao dang scan

!I

Mdu2�KND

DANG CONG SAN VIET NAM

LY LICH

cuA NGlf01 XIN vAo DANG

HQ va ten dang dung: .................•.•........................................
HQ va ten khai sinh
Que quan

. ··············································�··············
. ...................................,.........................
.............................................................
..<:

.:,0LL·• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••• •••


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×