Tải bản đầy đủ

Độ nhạy cảm rủi ro giá hối đoái ở châu á

LOGO
Môn học: CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
Giảng viên: PGS –TS Nguyễn Thị Liên Hoa

Asian Foreign Exchange Risk Exposure

Aline Muller and Willem F.C. Verschoor

Nhóm thực hiện: Nhóm 2 – Lớp TCDN Đ 1


LOGO

DANH SÁCH NHÓM 02
LỚP TCDN – ĐÊM 1

1. Nguyễn Ngọc Duy
2. Nguyễn Thị Hồng
3. Trần Thế Quỳnh
4. Phạm Thanh TâmLOGO

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Tóm lược nội dung nghiên cứu

1

2

Tổng quan lý thuyết

3

Phương pháp

4

Kết quả nghiên cứu

5
4

Kết luận


LOGO

TÓM LƯỢC NỘI DUNG BÀI NGHIÊN CỨU

TCQT – Nhóm 6 – TCDN – D4


LOGO

GIỚI THIỆU - INTRODUCTION
\

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU


Tìm mối quan hệ giữa lợi nhuận chứng khoán và sự biến động tỷ giá hối đoái của các công ty riêng lẻ
ở Châu Á.


GIỚI THIỆU - INTRODUCTION

LOGO

\

Phạm vi

Các công ty đa quốc gia Châu Á

Nghiên cứu

Phương pháp

Phân tích hồi quy với số liệu theo thời gian và không gian (cross-sectional
distribution)

Nghiên cứu

Loại hình
Nghiên cứu

Nghiên cứu thực nghiệm


LOGO

TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
LITTERATURE REVIEW

TCQT – Nhóm 6 – TCDN – D4


LOGO

TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

Exchange rate Exposure, hedging, and the Use of Foreign Currency
Derivatives_ George Allayannis, Eli Ofek 1997

Công ty sử dụng phái sinh như là một công cụ phòng ngừa rủi ro hơn là để đầu cơ trong thị trường ngoại hối
Độ nhạy cảm của công ty đối với biến động tỷ giá hối đoái được giảm nhẹ thông qua công cụ phái sinh tiền tệ

Exchange Rate Exposure, Risk Premia, and Firm Characteristics
Magnus Dahlquist and Goran Robertsson, 2001Kiểm tra các độ nhạy tỷ giá trong tổng lợi nhuận của 1 danh mục đầu tư trong 1 khoảng thời gian xác định của một tuần,
một tháng, ba tháng, và tìm thấy là nó tăng theo chiều dài khoảng thời gian sinh lời.Phỏng đoán rằng mức độ đồng nhất của một ngành là một yếu tố quan trọng quyết định của độ nhạy tỷ giá hối đoái ở cấp
độ ngành.


LOGOTỔNG QUAN LÝ THUYẾT

The Time-Variation of the Exchange-Rate Exposure: An Industry Analysis

George Allayannis, December 1997Kiểm tra sự biến đổi theo thời gian của độ nhạy cảm trong tỷ suất sinh lời hàng tháng ngành công nghiệp chế tạo ở Mỹ đối
với những biến động của tỷ giá hối đoái.Những doanh nghiệp xuất khẩu lớn hơn (nhập khẩu lớn hơn) có độ nhạy cảm lớn hơn trong giá trị so với những doanh
nghiệp xuất khẩu nhỏ hơn (nhập khẩu nhỏ hơn).


LOGO

ĐÁNH GIÁ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

TCQT – Nhóm 6 – TCDN D4


LOGO

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nguồn dữ liệu nghiên cứu

Phương pháp thực hiện
nghiên cứu

Cross-sectional distribution
+ xem xét sự khác biệt của các đặc điểm riêng
của các đối tượng khác nhau một cách rõ ràng.
+ chứa đựng nhiều thông tin có giá trị hơn
+ giảm các sai số ngẫu nhiên có thể xảy ra trong
việc phân tích các mô hình

.Cty đa quốc gia Châu Á từ Datastream
International

+ Xác định cơ cấu tổng chỉ số giá thị trường
của các nước
+ Chọn các công ty có dữ liệu lợi nhuận chứng
khoán hàng tuần ít nhất 2 năm liên tục


LOGO

www.themegallery.com


LOGO

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

NHÂN TỐ KINH TẾ

RỦI RO
THỊ TRƯỜNG

RỦI RO
TỶ GIÁ
đo lường bằng sự thay đổi tỷ giá của đồng

là tỷ trọng chỉ số giá thị trường
Châu Á

nội tệ so với đồng USD và Yên


LOGO

Đồng tiền
châu Á bị
giảm giá

www.themegallery.com


LOGO

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 Tóm lại, những thống kê trên cho thấy tỷ suất sinh lợi hàng tuần của tỷ giá Châu Á
thì hầu như không được suy ra từ phân phối chuẩn.

www.themegallery.com


LOGO

THIẾT LẬP MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

 Theo các lý thuyết mở rộng về độ nhạy thay đổi tỷ giá – Adler và Dumas (1984) và
Jorion (1990)

Rit = αi + βi Rmt + γi Xt + ε it
Rit: :tổng lợi nhuận của công ty i ở thời gian t

(1)

Xt : tỷ lệ lợi nhuận trên hai đồng tiền giao dịch nhiều nhất (châu
Á) so với đồng tiền trong nước (tính theo giá trao đổi ngoại tệ
Châu Á)

Rmt : lợi nhuận thu được từ thị trường chứng khoán ở thời gian t

γi độ nhạy của công ty i đối với những thay đổi tỷ giá độc lập với
những biến động trên thị trường, và

βi: là độ nhạy cảm của công ty i đối với biến động của thị trường.

εit biểu thị sai số “nhiễu trắng”.


LOGO

THIẾT LẬP MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

 Giả thuyết phương sai không đổi
 Thường bị bác bỏ vì chuỗi dữ liệu tài chính thời gian hàng tuần là có thể đoán dự
đoán được sự hiện diện của phương sai không đồng nhất

kiểm định Engle bằng cách lấy đạo hàm theo nguyên tắc nhân tử Lagrange để
kiểm tra giả thuyết H0: ε không có phương sai không đồng nhất


LOGO

THIẾT LẬP MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Rit = αi + βi Rmt + γi Xt + ε it

εi,t= µi,t* (hi,t)

hi,t = δi + τ ε

1/2

2

i,t-1

 
hi,t :phương sai có điều kiện của phần dư;
µi,t : sai số “nhiễu trắng.”

(2)

+ v hi,t-1

(3)


LOGO

THIẾT LẬP MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu bản chất của rủi ro tỷ giá gia tăng trong những khoản thời gian sinh
lợi, chúng tôi xác định lợi nhuận nói trên trong khoản thời gian từ t tới t+T,
trong đó T bằng 1, 4, 12 và 54 tuần:

Rit,t+T = αi,T + βi,T Rmt,t+T + γi,T Xt,t+T + ε i, t+T

(4) 


LOGO

THIẾT LẬP MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Sử dụng một ma hiệp phương sai xấp xỉ, bỏ qua tiêu chí mật độ phân phối xác
suất:

-1
-1
V = A0 B0 A0

(5)

A0 được ước lượng bởi bản sao mẫu nghịch đảo của ma trận thông tin tạo ra bởi
vector tham số thực (αi, βi, γi, δi, τi, νi)

B0 được đo lường bởi bản sao mẫu của giá trị kỳ vọng của số nhân bên ngoài của
độ cong tạo ra bởi các tham số vector thực (αi, βi, γi, δi, τi, νi)


LOGO

DIỄN GiẢI KẾT QUẢ

TCQT – Nhóm 6 – TCDN D4


LOGO

MỨC ĐỘ NHẠY CẢM ĐỐI VỚI RỦI RO TỶ GIÁ CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
CHÂU Á

www.themegallery.comMỨC ĐỘ NHẠY CẢM ĐỐI VỚI RỦI RO TỶ GIÁ CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
CHÂU Á
Hệ số γi mang dấu âm

Hệ số γi mang dấu dương

Đánh giá cao USD và Yên Nhật so với các

các công ty châu Á có lợi ích khi đồng đô la

đồng tiền châu Á có một tác động tiêu cực

Mỹ và yên Nhật đánh giá cao

(negative impact) đến lợi nhuận của thị
trường chứng khoán

Tóm lại:

 Độ nhạy cảm đối với ngoại tệ không phải là mẫu phụ thuộc
 Một sự giảm giá (tăng giá) tiền tệ châu Á so với các các đồng tiền nước ngoài tạo nên một mạng lưới tác động bất lợi
(thuận lợi) đến lợi nhuận cổ phiếu của các công ty đa quốc gia châu Á

www.themegallery.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×