Tải bản đầy đủ

Tiểu luận nhận diện và định giá quyền chọn ( word + sile)

Giáo viên hướng dẫn : GS.TS Trần Ngọc Thơ
Nhóm 1- Lớp TCDN1 – K20


1. QUYỀN CHỌN
1.1. Khái niệm


Quyền chọn mua: cho phép chủ sở hữu có quyền mua
cổ phần với mức giá ấn định cụ thể (gọi là giá thực
hiện) vào ngày hay trước ngày thực hiện đã ấn định
trước.
Quyền chọn bán cho phép chủ sở hữu nó được quyền
bán cổ phần với mức giá ấn định cụ thể trước (gọi là
giá thực hiện) vào ngày hay trước ngày thực hiện đã ấn
định trước.
Có 2 kiểu quyền chọn:

 Quyền chọn kiểu Châu Âu
 Quyền chọn kiểu Mỹ


1. QUYỀN CHỌN
1.1. Khái niệm
Ví dụ: Giá của các quyền chọn mua và quyền chọn bán CP
Intel trong T7/1998. CP Intel đang được giao dịch với giá
khoảng 85$/CP
Ngày thực hiện Giá thực hiện
T10/1998
T01/1999
T01/1999

80$
80$
85$

Giá quyền
chọn mua
8,875 $
11,375$
8,625 $

Giá quyền
chọn bán
3,25$
4,75$
6,875$


a.Vị thế của người mua quyền chọn mua:
 Giá thị trường CP < giá thực

hiện 85$ => không thực hiện
quyền chọn => quyền chọn
mua không có giá trị.
Giá thị trường CP > giá thực
hiện 85$ =>thực hiện quyền
chọn

Giá trị quyền chọn mua = Giá thị trường của CP – Giá thực
hiện


b. Vị thế của người mua quyền chọn bán:

+ Giá thị trường CP >
giá thực hiện 85$ =>
không thực hiện bán
CP => quyền chọn
bán không có giá trị
+ Giá thị trường CP <
giá thực hiện 85$ =>
thực hiện bán CP
Giá trị mua quyền chọn bán = Giá thực hiện - Giá thị trường của CP


c. Đầu tư vào chính CP Intel

Giá trị của đầu tư
= giá trị thị trường của cổ phần


Các thành quả của người bán quyền chọn mua CP Intel thay đổi
khi giá CP trên thị trường tăng hoặc giảm. Cứ 1$ tăng giá thì
người bán quyền sẽ thiệt mất 1$ và người mua quyền chọn mua
sẽ kiếm được 1$


a. Bán quyền chọn muaKhi bán một quyền chọn mua, bạn sẽ phải bán cổ phần
của mình với giá thực hiện khi người mua quyền chọn đó
yêu cầu. Chỉ người mua quyền chọn mới có quyền thực
hiện hay không, người bán chỉ làm điều mà người mua
quyền chọn yêu cầu.


b- Bán quyền chọn bán

Khi bán một quyền chọn bán, bạn sẽ phải mua lại cổ phần của
người mua quyền chọn với giá thực hiện khi nào người mua yêu
cầu
Nếu giá CP Intel trên thị trường cao hơn 85$ thì người bán quyền
chọn sẽ an toàn. Ngược lại nếu giá CP thấp hơn giá thực hiện thì
NĐTsẽ bị mất tiền chênh lệch đó


c- Kết quả của việc bán khống CP Intel

Khi NĐT bán khống CP Intel mà họ chưa sở hữu:
Cuối cùng họ sẽ phải mua lại CP; Họ sẽ kiếm được
lời nếu giá CP sụt và thua lỗ nếu giá CP tăng.

0

-85$

85$


23.2 THUẬT GIẢ KIM TÀI CHÍNH VỚI CÁC QUYỀN CHỌN
Chiến lược dành cho người thích đùa
Thành quả của bạn

Thành quả của bạn
Bán quyền chọn

Mua cổ phần
+

85$

Giá cổ phần
tương lai

85$

Thành quả của bạn
=

Giá cổ phần
tương lai

Không hướng
lên

85$

Giá cổ phần
tương lai


23.2 THUẬT GIẢ KIM TÀI CHÍNH VỚI CÁC QUYỀN CHỌN
Chiến lược tự bảo vệ mình không bị thua lỗ
Thành quả của bạn

Thành quả của bạn

Mua cổ phần
+

85$

Giá cổ phần
tương lai

Mua quyền
chọn bán

85$

Thành quả của bạn
=

Giá cổ phần
tương lai

Bảo vệ phần
hướng xuống

85$

Giá cổ phần
tương lai


23.2 THUẬT GIẢ KIM TÀI CHÍNH VỚI CÁC QUYỀN CHỌN
Chiến lược tự bảo vệ mình không bị thua lỗ
Thành quả của bạn
Ký thác ngân
hàng chi trả 85$

85$

Thành quả của bạn

+

Giá cổ phần
tương lai

Mua quyền
chọn mua

85$

Thành quả của bạn
=

Giá cổ phần
tương lai

Bảo vệ phần
hướng xuống

85$

Giá cổ phần
tương lai


CÙNG MỘT THÀNH QUẢ GỌI LÀ TƯƠNG QUAN NGANG
BẰNG QUYỀN CHỌN MUA VÀ QUYỀN CHỌN BÁN

Giá trị quyền chọn mua + hiện giá của thực hiện = Giá trị quyền
chọn bán + giá cổ phần
Giá trị quyền chọn mua = Giá trị quyền chọn bán + giá cổ phần hiện giá của thực hiện
Giá trị quyền chọn bán = Giá trị quyền chọn mua + hiện giá của
thực hiện - giá cổ phần


Khác biệt giữa trái phiếu an toàn và trái phiếu rủi ro
Công ty Circular File ( Giá ban đầu )
$ 100
Giá trị tài sản

$ 30

$ 50

Trái phiếu

$ 50

Cổ phần

$ 100

Giá trị doanh nghiệp

Công ty Circular File ( Giá thị trường )
$ 30

Giá trị tài sản

$ 30

$ 25

Giá trị trái phiếu = hiện giá của chi trả hứa
hẹn – giá trị quyền chọn bán

$5

Cổ phần = giá trị tài sản – hiện giá của chi trả
hứa hẹn + giá trị quyền chọn

$ 30

Giá trị doanh nghiệp


Trái phiếu
phi rủi ro
Trái phiếu của Circular

Quyền chọn bán và
thành quả của người
bán
Phần 1: giới thiệu về các định nghĩa quyền chọn – chị
HằngPhần 2: Thuật giả kim với các quyền chọn – Chị HạnhPhần 3: Phân biệt trái phiếu rủi ro, trái phiếu chính phủ;
nhận diện quyền chọn - ThiPhần 4: Điều gì ấn định giá trị quyền chọn – Anh QuỳnhPhần 5: Một mô hình định giá quyền chọn – QuangPhần 6: công thức black – Scholes – Chị Kim Anh


Khác biệt giữa
trái phiếu an toàn và trái phiếu rủi ro

Bảng cân đối công ty
Vốn luân chuyển
Tài sản cố định
Tổng giá trị tài sản

$ 20 $ 50
Trái phiếu
$80 $ 50
Cổ phần thường
$ 100
$ 100 Tổng nợ và vốn cổ phần


Sau 1 thời gian hoạt động không may DN rơi vào tình
thế khó khăn giá trị tài sản chỉ còn 30USD như sau

giá trị tài sản
Tổng giá trị tài sản

$ 30 $ 25
$
30

Trái phiếu

$5

Cổ phần thường

$ 30

Tổng nợ và vốn cổ phần

Trường hợp cty đến hạn trả nợ cho trái chủ thì cty
không thể hoàn toàn bộ số tiền vay ban đầu mà các
trái chủ chỉ nhận được 30USD cho trái chủ, còn cổ
đông không nhận được gì cả


Trong thực tế khi cty đi vay nợ thì
người cho vay đã sở hữu 1 phần cty, và
các cổ đông có quyền chọn mua lại cty
bằng cách trả hết nợ.
Như vậy cổ đông đã mua 1 quyền
chọn mua tài sản của doanh nghiệp
như sau:


Nếu giá trị tương lai của tài sản nhỏ
hơn 50$, cổ đông Circular sẽ không
thực hiện nghĩa vụ trả nợ và cổ phần
sẽ không còn giá trị. (không thực hiện
quyền chọn mua)


Nếu giá trị của tài sản nhiều hơn 50$,
trái chủ sẽ được trả nợ và cổ đông sẽ
nhận được 1 khoản lời là chênh lệc
giá trị của doanh nghiệp so với
50USD trả cho cổ đông. (thực hiện
quyền chọn).Giá trị quyền chọn mua + hiện giá của giá
thực hiện
= giá trị quyền chọn bán + giá trị cổ phần.


Trong trường hợp này, quyền chọn mua là
quyền chọn mua tài sản doanh nghiệp, nên
để áp dụng tương quan này, ta hiểu “giá trị
cổ phần” là “giá trị tài sản”; “hiện giá của
giá thực hiện” là hiện giá của việc trái chủ
nhận được chi trả hứa hẹn 50$ trong năm
tới


Giá trị quyền chọn mua + Hiện giá chi trả
hứa hẹn cho trái chủ
= Giá trị quyền chọn bán + Giá trị tài sản.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x