Tải bản đầy đủ

KHHDH TOÁN TUẦN 9 lop 2

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC MƠN TỐN TUẦN 9
Bài : LÍT
Ngày soạn:……...
Ngày dạy……………
I.Mục tiêu:
- Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước,
dầu, …. Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biết lít là đơn vò đo dung tích. Biết
đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít. Biết thực hiện phép
cộng, trừ các số đo theo đơn vò lít, giải toán có liên quan
đến đơn vò lít.
- Rèn làm tính đúng có kèm tên đơn vò (l), đong đo chính
xác.
- Cẩn thận khi làm toán.
II. Chuẩn bị :
- Giáo viên : Cốc, can, bình nước, xô đựng nước.
- Học sinh : SGK, bảng con.
III. Hoạt động dạy học:
* Gợi động cơ tạo hứng thú:
- Khởi động : hát múa vui
* Trải nghiệm: Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Nghe GV giới thiệu tên bài.

- Em ghi tựa bài vào vở.
- Mỗi HS tự đọc mục tiêu.
Hình thức
Nội dung, phương pháp
tổ chức
A. Hoạt động cơ bản
1.Làm quen với biểu tượng dung tích, (sức chứa).
-HS xem hai cái cốc nước (1 cốc to, 1 cốc nhỏ).
 Cốc nào chứa được nhiều nước hơn?
 Cốc nào chứa được ít nước hơn?
Tiến hành tương tự với 1 bình nước và 1 cốc
nước, 1 cái chai và 1 cái can.
Chia sẻ, trao đổi câu trả lời, nhận xét, bổ sung cho nhau.
- Nhóm trưởng mời bạn lần lượt trả lời các câu hỏi
- Nhận xét, chia sẻ, bổ sung.
2.Giới thiệu ca 1 lít (hoặc chai 1 lít). Đơn vò lít.

Mang ca, can, bình chứa 1 l nước cho các bạn xem.


Kiểm tra các đồ dùng đúng yêu cầu cô dặn chưa?

Nhóm trưởng điều hành cả nhóm đổ nước vào vật chứa
Đây là cái ca 1 lít. Rót nước cho đầy ca , ta được bao nhiêu l nước?
Rót sữa cho đầy ca này, ta được bao nhiêu lit sữa?
- HĐTQ mời bạn chia sẻ
- Nhận xét, thống nhất ý kiến.
- GV chốt ý:
Để đo sức chứa của một cái chai, cái ca,… , cái thùng, … ta dùng đơn
vị đo là lít, lít viết tắt là l
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Bài tập 1: Đặt tính rồi tính(trang 42)
- Đọc và thực hiện yêu cầu bài tập 1:

- Nhóm trưởng mời bạn lần lượt chia sẻ
- Nhận xét
Bài tập 2 Thực hiện vào phiếu bài tập
Đọc và thực hiện theo yêu cầu

Chia sẻ, trao đổi nhận xét, bổ sung cho nhau.


Bài tập 3 / trang 43
- Đọc yêu cầu bài tập
- Quan sát hình vẽ
- Thực hiện theo yêu cầu
Chia sẻ, trao đổi nhận xét, bổ sung cho nhau.
- Nhóm trưởng mời bạn lần lượt chia sẻ
- Nhận xét
Bài tập 3: Giải bài toán (trang 43)
Đọc và nêu:
+Bài toán cho biết gì?
+Bài toán hỏi gì?


+ Bài toán thuộc dạng nào?
+ Giải vào vở.

Chia sẻ, trao đổi nhận xét, bổ sung cho nhau.
-Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét 1 số vở.
- GV kết luận.
HDTQ ÔN
BÀI

-Thi đua tính nhanh
- Giáo viên mở rộng, liên hệ.
- Chia sẻ cảm xúc tiết học hôm nay

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Nói với ba mẹ về nội dung bài học hôm nay và cùng ba mẹ vận
dụng vào thực tế.

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN TUẦN 9
Bài : LUYỆN TẬP
Ngày soạn:……...
Ngày dạy……………


I.Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vị lít. Biết sử dụng
chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đo, đong nước, dầu, ... Biết giải toán có liên quan đến đơn vị
lít.
- Rèn kĩ năng làm tính, giải toán với các số đo theo đơn vị lít..
- Cẩn thận khi làm toán.
II. Chuẩn bị :
- Giáo viên : bảng phụ, SGK, 1 cái chai đựng nước, cốc.
- Học sinh : SGK, bảng phụ.
III. Hoạt động dạy học:
* Gợi động cơ tạo hứng thú:
- Khởi động : hát múa vui
* Trải nghiệm:
 Khi nào ta dùng đơn vị lít?
 Lít được viết tắt như thế nào?
- Nghe GV giới thiệu tên bài.
- Em ghi tựa bài vào vở.
- Mỗi HS tự đọc mục tiêu.
Hình thức
Nội dung, phương pháp
tổ chức
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Bài tập 1,2/ trang 43:
- Đọc thầm bài toán 1,2
- Làm bài vào vở
- Chia sẻ với bạn bên cạnh. Bài 1
- Nhận xét – đánh giá kết quả của bạn.
Từng bạn báo cáo kết quả bài tập 2, các bạn trong nhóm lắng nghe
và bổ sung, thống nhất về cách thực hiện.
Bài tập 3/ trang 43: Giải toán theo tóm tắt
- Đọc thầm tóm tắt
- Đề bài cho biết gì?
- Bài toán yêu cầu tìm gì?
- Giải bài toán
- Chia sẻ với bạn bên cạnh.
- Nhận xét – đánh giá kết quả của bạn.
-Từng bạn báo cáo kết quả, các bạn trong nhóm lắng nghe và bổ
sung, thống nhất về cách thực hiện.


Ôn bài

HĐTQ ôn bài
- Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu.
- Thi đua rót nước, so sánh mức nước giữa 2 lần rót.
- Giáo viên mở rộng, liên hệ.
- Chia sẻ cảm xúc về tiết học hôm nay

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Nói với ba mẹ về nội dung bài học hôm nay và cùng ba mẹ vận
dụng vào thực tế.

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN TUẦN 9


Bài : LUYỆN TẬP CHUNG
Ngày soạn:……...
Ngày dạy……………
I.Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học, phép
cộng các số kèm theo đơn vò: kg, l. Biết số hạng, tổng.
Biết giải bài toán với một phép cộng.
- Rèn kó năng tính cộng, kể cả cộng các số đo với đơn
vò là kilôgam hoặc lít.
- Cẩn thận khi làm toán.
II. Chuẩn bị :
- Giáo viên : bảng phụ, SGK, phiếu BT.
- Học sinh : SGK.
III. Hoạt động dạy học:
* Gợi động cơ tạo hứng thú:
- Khởi động : hát múa vui
* Trải nghiệm:trò chơi đọc truyền điện bảng cộng 6,7,8,9 với một số
- Nghe GV giới thiệu tên bài.
- Em ghi tựa bài vào vở.
- Mỗi HS tự đọc mục tiêu.
- GV đọc mẫu
Hình thức
Nội dung, phương pháp
tổ chức
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Bài tập 1/ trang 44: Tính nhẩm
- Đọc thầm bài tốn
- Làm bài vào vở
- Chia sẻ với bạn bên cạnh.
- Nhận xét – đánh giá kết quả của bạn.
Bài tập 2/ trang 44: Số
Đọc thầm u cầu.
Hình a) có mấy cái bao?
Đọc số ghi trên mỗi cái bao?
- Chia sẻ với bạn bên cạnh. :
 Bài u cầu ta làm gì?
 Hãy đặt đề bài tốn.
 Phải làm thế nào để biết số kilơgam trong cả hai bao?
 Kết quả là bao nhiêu?
 Vậy ta phải điền chữ số mấy vào chỗ chấm?
- Nhận xét – đánh giá kết quả của bạn.


Từng bạn báo cáo kết quả, các bạn trong nhóm lắng nghe và bổ
sung, thống nhất về cách thực hiện.
Bài tập 3/ trang 44
- Đọc thầm bài toán
- Làm bài vào vở
- Chia sẻ với bạn bên cạnh.
 Đọc tên các dòng?
 Bài tập yêu cầu tìm gì?
 Muốn tìm tổng ta cần thực hiện thế nào?
- Nhận xét – đánh giá kết quả của bạn.
Bài tập 4/ trang 44 :Giải toán
- Đọc thầm tóm tắt
- Đề bài cho biết gì?
- Bài toán yêu cầu tìm gì?
- Giải bài toán
- Chia sẻ với bạn bên cạnh.
- Nhận xét – đánh giá kết quả của bạn.
-Từng bạn báo cáo kết quả, các bạn trong nhóm lắng nghe và bổ
sung, thống nhất về cách thực hiện.
Bài tập 5/ trang 44: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
-Đọc yêu cầu.
-Túi gạo nặng bao nhiêu kilôgam?
- Chia sẻ với bạn bên cạnh. Vì sao bạn biết.
- Nhận xét – đánh giá kết quả của bạn
Ôn bài

HĐTQ ôn bài
- Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu.
- Thi đua tính nhanh
- Giáo viên mở rộng, liên hệ.

Chia sẻ cảm xúc về tiết học hôm nay
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Nói với ba mẹ về nội dung bài học hôm nay và cùng ba mẹ vận
dụng vào thực tế.

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN TUẦN 9


Bài : TÌM MỘT SỐ
Ngày soạn:……...

HẠNG TRONG MỘT TỔNG

Ngày dạy……………
I.Mục tiêu:
- Biết tìm x trong các bài tập dạng : x + a = b ; a + x = b (với a, b là các số có
khơng q hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép
tính. Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia. Biết giải bài tốn có một
phép trừ.
- Rèn kỹ năng tìm tìm một số hạng trong một tổng.
- u thích học tốn.
II. Chuẩn bị :
- Giáo viên : bảng phụ, SGK, hình vẽ các ơ vng, phiếu BT.
- Học sinh : SGK, bảng con.
III. Hoạt động dạy học:
* Gợi động cơ tạo hứng thú:
- Khởi động : hát múa vui
* Trải nghiệm: Trò chơi
- Nghe GV giới thiệu tên bài.
- Em ghi tựa bài vào vở.
- Mỗi HS tự đọc mục tiêu.
Hình thức
Nội dung, phương pháp
tổ chức
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
Giới thiệu kí hiệu chữ và cách tìm một số hạng trong
một tổng
Xem hình vẽ các ơ vng:
- Có tất cả bao nhiêu ơ vng? Được chia là mấy phần? Mỗi phần
có mấy ơ vng?
- 6 ơ vng cộng 4 ơ vng bằng mấy ơ vng?
- Vậy 6 + 4 = ?
- 6 bằng 10 trừ mấy? 4 bằng 10 trừ mấy?
- Có nhận xét gì về số hạng và tổng trong phép cộng 6 + 4 = 10?
Hai bạn cùng chia sẻ với nhau về kết quả, cùng nhau đánh giá, bổ
sung nếu có.
Có tất cả 10 ơ vng, có một số ơ vng bị che lấp và 4 ơ vng
khơng bị che lấp. Hỏi có mấy ơ vng bị che lấp?
Hướng dẫn lập phép tính: x + 4 = 10
Gọi HS nêu tên gọi các thành phần phép tính x+4=10
Muốn tìm số hạng x ta làm thế nào?
Tiến hành tương tự với 6 + x = 10

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH


Bài tập 1/ trang 45: Tìm x
Thực hiện bài tập vào vở.
- Chia sẻ với bạn bên cạnh về cách thực hiện và kết quả bài làm.
- Nhận xét – đánh giá kết quả của bạn.
Bài tập 2/ trang
45

Số
- Đọc thầm bài toán
- Làm bài vào vở
- Chia sẻ với bạn bên cạnh.
 Đọc tên các dòng?
 Bài tập yêu cầu tìm gì?
 Muốn tìm tổng ta cần thực hiện thế nào?
- Nhận xét – đánh giá kết quả của bạn.

Bài tập 3/ trang
45

Từng bạn báo cáo kết quả, các bạn trong nhóm lắng nghe và bổ
sung, thống nhất về cách thực hiện.
Giải toán
- Đọc thầm tóm tắt
- Đề bài cho biết gì?
- Bài toán yêu cầu tìm gì?
- Giải bài toán
- Chia sẻ với bạn bên cạnh.

- Nhận xét – đánh giá kết quả của bạn.
HDTQ ÔN BÀI
-Thi đua tính nhanh
- Giáo viên mở rộng, liên hệ
- Chia sẻ cảm xúc về tiết học hôm nay.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Nói với ba mẹ về nội dung bài học hôm nay và cùng ba mẹ vận
dụng vào thực tế.
KT DUYỆT TUẦN 9

VÕ THỊ KIM HOÀNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×