Tải bản đầy đủ

Kế hoạch giảng dạy bồi dưỡng môn hóa khối 8,9

Mẫu 3

PHÒNG GD & ĐT NAM GIANG
TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC: 2018-2019
MÔN: HÓA HỌC

I. Thông tin:
1. Họ tên: NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
2. Chức vụ: Giáo viên
3. Lớp được phân công giảng dạy: Bồi dưỡng HSG hóa khối 8; 9
II. Thời gian thực hiện:
- Từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019
II. Kế hoạch cụ thể
1. Môn: Hóa học khối 8
Tuần

10


Tiết

Nội dung tổ chuyên môn
thống nhất
(Tên bài học, chủ đề)

1

Chuyên đề 1: Nguyên tử Nguyên tố hóa học
Chuyên đề 1: Nguyên tử Nguyên tố hóa học (t.t)
Chuyên đề 1: Nguyên tử Nguyên tố hóa học (t.t)
Chuyên đề 1: Nguyên tử Nguyên tố hóa học (t.t)

2
3

11

4
5

12

6
7

13

8
9

14

10
11

15

12
1316

14

Chuyên đề 2: Chất và sự biến
đổi chất
Chuyên đề 2: Chất và sự biến
đổi chất (t.t)
Chuyên đề 2: Chất và sự biến
đổi chất (t.t)
Chuyên đề 2: Chất và sự biến
đổi chất (t.t)
Chuyên đề 3: Hiệu suất phản
ứng
Chuyên đề 3: Hiệu suất phản
ứng (t.t)
Chuyên đề 3: Hiệu suất phản
ứng (t.t)
Chuyên đề 3: Hiệu suất phản
ứng (t.t)
Chuyên đề 4: Tạp chất và lượng
dùng dư trong phản ứng
Chuyên đề 4: Tạp chất và lượng
dùng dư trong phản ứng (t.t)

Ghi chép điều chỉnh
của giáo viên phù
hợp với
đối tượng học sinh,
điều kiện dạy học


duyệt
của
TTCM

Lưu ý cách
thực hiện


15

18

Chuyên đề 4: Tạp chất và lượng
dùng dư trong phản ứng (t.t)
Chuyên đề 4: Tạp chất và lượng
dùng dư trong phản ứng (t.t)
Thi học kì I

19

Thi học kì I

17

16

17

33

Chuyên đề 5: Lập công thức hóa
học
Chuyên đề 5: Lập công thức hóa
học (t.t)
Chuyên đề 5: Lập công thức hóa
học (t.t)
Chuyên đề 5: Lập công thức hóa
học (t.t)
Chuyên đề 6: Tính theo phương
trình hóa học
Chuyên đề 6: Tính theo phương
trình hóa học (t.t)
Chuyên đề 6: Tính theo phương
trình hóa học (t.t)
Chuyên đề 6: Tính theo phương
trình hóa học (t.t)
Chuyên đề 7: Oxi – hiđro và hợp
chất vô cơ
Chuyên đề 7: Oxi – hiđro và hợp
chất vô cơ (t.t)
Chuyên đề 7: Oxi – hiđro và hợp
chất vô cơ (t.t)
Chuyên đề 7: Oxi – hiđro và hợp
chất vô cơ (t.t)
Chuyên đề 7: Oxi – hiđro và hợp
chất vô cơ (t.t)
Chuyên đề 7: Oxi – hiđro và hợp
chất vô cơ (t.t)
Chuyên đề 7: Oxi – hiđro và hợp
chất vô cơ (t.t)
Chuyên đề 7: Oxi – hiđro và hợp
chất vô cơ (t.t)
Chuyên đề 8: Dung dịch

34
35
36

Chuyên đề 8: Dung dịch (t.t)
Chuyên đề 8: Dung dịch (t.t)
Chuyên đề 8: Dung dịch (t.t)

30

37
38

Chuyên đề 8: Dung dịch (t.t)
Chuyên đề 8: Dung dịch (t.t)

31

39

Giải đề thi

20

18
19

21

20
21

22

22
23

23

24
25

24

26
27

25
28
29
26

30
31

27

32

28
29


32
33

40
39
40
41
42

Giải đề thi
Giải đề thi
Giải đề thi
Giải đề thi
Giải đề thi

2. Môn hóa học khối 9
Tuần

Tiết

Nội dung tổ chuyên môn
thống nhất
(Tên bài học, chủ đề)

1

18

Chuyên đề 1: Độ tan – nồng độ
dung dịch
Chuyên đề 1: Độ tan – nồng độ
dung dịch (t.t)
Chuyên đề 1: Độ tan – nồng độ
dung dịch (t.t)
Chuyên đề 1: Độ tan – nồng độ
dung dịch (t.t)
Chuyên đề 2: Pha trộn dung dịch
Chuyên đề 2: Pha trộn dung dịch
(t.t)
Chuyên đề 3: Bài toán về oxit và
hỗn hợp oxit
Chuyên đề 3: Bài toán về oxit và
hỗn hợp oxit (t.t)
Chuyên đề 3: Bài toán về oxit và
hỗn hợp oxit (t.t)
Chuyên đề 3: Bài toán về oxit và
hỗn hợp oxit (t.t)
Chuyên đề 3: Bài toán về oxit và
hỗn hợp oxit (t.t)
Chuyên đề 3: Bài toán về oxit và
hỗn hợp oxit (t.t)
Chuyên đề 4: Bài toán về axit
Chuyên đề 4: Bài toán về axit
(t.t)
Chuyên đề 4: Bài toán về axit
(t.t)
Chuyên đề 4: Bài toán về axit
(t.t)
Thi học kì I

19

Thi học kì I

10

2
3

11

12

4
5
6
7

13

8
9

14

10
11

15

16

12
13
14
15

17

16

Ghi chép điều
chỉnh của giáo viên
phù hợp với
đối tượng học sinh,
điều kiện dạy học

Kí duyệt
của
TTCM

Lưu ý cách
thực hiện


17
20

18
19

21

20
21

22

22
23

23

24
25

24

26
27

25
28
29
26

30
31

27

32
33

28

29

34
35
36
37

30
31

38
39

Chuyên đề 5: Bài toán về TCHH
của muối
Chuyên đề 5: Bài toán về TCHH
của muối (t.t)
Chuyên đề 5: Bài toán về TCHH
của muối (t.t)
Chuyên đề 5: Bài toán về TCHH
của muối (t.t)
Chuyên đề 6: Dãy hoạt động hóa
học của kim loại
Chuyên đề 6: Dãy hoạt động hóa
học của kim loại (t.t)
Chuyên đề 6: Dãy hoạt động hóa
học của kim loại (t.t)
Chuyên đề 6: Dãy hoạt động hóa
học của kim loại (t.t)
Chuyên đề 6: Dãy hoạt động hóa
học của kim loại (t.t)
Chuyên đề 6: Dãy hoạt động hóa
học của kim loại (t.t)
Chuyên đề 7: Nhận biết, phân
biệt các chất
Chuyên đề 7: Nhận biết, phân
biệt các chất (t.t)
Chuyên đề 8: Thực hiện sơ đồ
chuyển hóa
Chuyên đề 8: Thực hiện sơ đồ
chuyển hóa (t.t)
Chuyên đề 9: Viết đồng phân
CTCT của HC hữu cơ
Chuyên đề 9: Viết đồng phân
CTCT của HC hữu cơ (t.t)
Chuyên đề 10: Bài toán về
Hiđrocacbon
Chuyên đề 10: Bài toán về
Hiđrocacbon (t.t)
Chuyên đề 10: Bài toán về
Hiđrocacbon (t.t)
Chuyên đề 10: Bài toán về
Hiđrocacbon (t.t)
Chuyên đề 11: Bài toán về dẫn
xuất Hiđrocacbon
Chuyên đề 11: Bài toán về dẫn
xuất Hiđrocacbon (t.t)
Chuyên đề 11: Bài toán về dẫn
xuất Hiđrocacbon (t.t)


40
32
33

39
40
41
42

Chuyên đề 11: Bài toán về dẫn
xuất Hiđrocacbon (t.t)
Giải đề thi
Giải đề thi
Giải đề thi
Giải đề thi

Hiệu Trưởng

TTCM

Trần Thị Ánh Nguyệt

GVBM

Nguyễn Thị Thúy HồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×