Tải bản đầy đủ

giáo án âm nhạc lớp 5 cả năm

TUẦN 1

Ngày soạn: ....../......./ ……….
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..
5B:....../......./ ……..

Tiết 1:

ÔN TẬP MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC Ở LỚP 4

I. Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu và lời ca.
- Nhớ một số kí hiệu âm nhạc đã học.
- Biểu diễn bài hát.
* TCTV: Nội dung bài.
II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Thanh phách.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của Giáo viên


Hoạt động của Học sinh

1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút )
- Cho lớp hát một bài .

- Thực hiện.

2. Kiểm tra bài cu: Không.
3. Bài mới. ( 30 phút )
* Hoạt động 1: ( 20 phút )
Ôn tập 2 bài hát:
Em yêu hòa bình, bạn ơi lắng nghe.
a. Ôn tập bài: Em yêu hòa bình.
- Gv đàn một giai điệu trong bài Em yêu hòa - Thực hiện.
bình. Cho hs nghe và đoán tên bài hát.
- Yêu cầu hs nói tên bài hát.

- Thực hiện.

- Gv đàn lại giai điệu đó và cho hs biêt đó là - Lắng nghe.
đoạn nhạc nào trong bài hát.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài Em * Thực hiện.
yêu hòa bình
- Yêu cầu hs đứng nghiêm để trình bày bài hát. - Thực hiện.
- Nhận xét, sửa sai.
Âm nhạc lớp 5

1


b. Ôn tâp bài: Bạn ơi lắng nghe.
- Gv viết âm hình tiết tấu lên bảng.

- Theo dõi.

...........................................................................
- Gõ tiết tấu trên và cho hs đoán tên bài hát.

- Lắng nghe.- Yêu cầu hs nói tên bài hát.

- Thực hiện.

- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài: Bài - Thực hiện.
ca đi học kết hợp vận động.
- Nhận xét, sửa sai.
* Hoạt động 2: ( 10 phút )
Ôn tập 2 bài hát:
Chúc mừng, Chú voi con ở Bản Đôn.
a. Ôn tập bài: Chúc mừng.
- Gv đàn một giai điệu trong bài Chúc mừng. - Thực hiện.
Cho hs nghe và đoán tên bài hát.
- Yêu cầu hs nói tên bài hát.

- Thực hiện.

- Gv đàn lại giai điệu đó và cho hs biêt đó là - Lắng nghe.
đoạn nhạc nào trong bài hát.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài Chúc * Thực hiện.
mừng.
- Yêu cầu hs đứng nghiêm để trình bày bài hát. - Thực hiện.
- Nhận xét, sửa sai.
b. Ôn tâp bài: Chú voi con ở Bản Đôn..
- Gv viết âm hình tiết tấu lên bảng.

- Theo dõi.

...........................................................................
- Gõ tiết tấu trên và cho hs đoán tên bài hát.

- Lắng nghe.

- Yêu cầu hs nói tên bài hát.

- Thực hiện.

- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát.
- Nhận xét, sửa sai.
4. Củng cố- dặn dò.( 4 phút )
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài: Cùng - Thực hiện.
múa hát dưới trăng kết hợp vận động.
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.

- Ghi nhớ.
Âm nhạc lớp 5

2


TUẦN 2

Ngày soạn: ....../......./ ……….
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..
5B:....../......./ ……..

Tiết 2:

HỌC HÁT BÀI: REO VANG BÌNH MINH
( Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước )

I. Mục tiêu.
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
- biết hát kết hợp vận động.
- Bồi dưỡng học sinh lòng yêu hoà bình, yêu tổ quốc, tự hào gắn bó với quê hương.
* TCTV: Học sinh đọc lời ca, hát.
II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Thanh phách.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút )
- Cho lớp hát một bài .
2. Kiểm tra bài cu: Không.

- Thực hiện.

3. Bài mới. ( 30 phút )
* Hoạt động 1: ( 20 phút )
Dạy hát bài: Reo vang bình minh.
- Giới thiệu bài: treo tranh minh hoạ lên bảng - Lắng nghe.
và nêu nội dung của bài hát.
- Cho hs nghe băng hát mẫu.

* Đọc lời ca.

- Cho hs đọc lời ca đồng thanh.

- Theo dõi.

- Chia bài hát thành nhiều câu hát ngắn.
- Gv đàn giai điệu từng câu một, mỗi câu đàn - Thực hiện.
2- 3 lần và bắt nhịp cho hs hát theo.
- Dạy hs hát từng câu một theo lối móc xích * Hát theo hướng dẫn của gv.
đến hết bài.
- Sau khi đã hướng dẫn hs hát từng câu một - Thực hiện.
Âm nhạc lớp 5

3


Gv đàn và bắt nhịp cho hs hát cả bài.
* Hoạt động 2: ( 10 phút )
Hát kết hợp gõ đệm.
- Gv hướng dẫn hs hát kết hợp vỗ tay theo bài - Thực hiện.
hát.
Reo vang reo ca vang ca.
x

x

x

xx

- Gv hướng dẫn hs hát kết hợp vận động phu - Thực hiện.
hoạ đơn giản.
Reo vang reo ca vang ca.
x

x

x

xx

- Cho hs trình bày bài hát theo hình thức: - Thực hiện.
+ Tổ.
+ Nhóm.
+ Cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.
4. Củng cố- dặn dò.( 4 phút )
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài: Em

- Thực hiện.

yêu hoà bình kết hợp vận động.
- Bồi dưỡng hs lòng yêu hoà bình, yêu tổ quốc, - Ghi nhớ.
tự hào gắn bó với quê hương theo tấm gương
đạo đức Bác Hồ.
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.

- Ghi nhớ.

********************************************************************
TUẦN 3

Ngày soạn: ....../......./ ……….
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..
5B:....../......./ ……..

Tiết 3:

ÔN TẬP BÀI: REO VANG BÌNH MINH
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1

I. Mục tiêu.
- Hát đúng giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động.
Âm nhạc lớp 5

4


- Bồi dưỡng hs lòng yêu hoà bình, yêu tổ quốc, tự hào gắn bó với quê hương.
* TCTV: Học sinh hát.
II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Thanh phách.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của Giáo viên
1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút )

Hoạt động của Học sinh
- Thực hiện.

- Cho lớp hát một bài .
2. Kiểm tra bài cu: Kết hợp trong quá trình
ôn hát.
3. Bài mới. ( 30 phút )
* Hoạt động 1: ( 20 phút )
Ôn tập bài: Reo vang bình minh..
- Gv đàn giai điệu một đoạn trong bài hát cho - Lắng nghe.
hs đoán tên bài.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát theo trình * Thực hiện.
tự:
+ Hát cả bài.
+ Hát kết hợp vỗ tay.
+ Hát kết hợp vận động.
- Cho hs trình bày bài hát theo nhiều hình - Thực hiện.
thức:
+ Tổ, nhóm.
- Nhận xét, sửa sai.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát kết hợp - Thực hiện.
vận động.
* Hoạt động 2; ( 10 phút )
Dạy bài TĐN số 1
- Gv treo bảng phu bài TĐN sô 1 lên bảng.

- Theo dõi.

TĐN số 1: Cùng vui chơi.

Âm nhạc lớp 5

5


- Gv chỉ vào từng nốt nhạc trong bài TĐN số 1
và yêu cầu hs xác định và đọc tên nốt.
- Luyện thanh.

- Thực hiện.

- Luyện tiết tấu.
+ GV ghi hình tiết tấu lên bảng gõ mẫu và hd - Quan sát.
hs gõ theo.
.........................................................................
- Cho hs xác định nhịp của bài TĐN.
- Cho hs đọc tên nốt bài TĐN đến hết bài.

- Thực hiện.

- Chia bài TĐN ra làm 2 câu và hướng dẫn hs - Thực hiện.
đọc nhạc từng câu một.
- Thực hiện.
- Sau khi hs đã biết đọc nhạc gv đệm đàn cho
hs đọc nhạc 1 lần, Hd hs hát lời ca.
- Thực hiện.
- Gv đệm đàn và yêu cầu hs đọc nhạc lần thứ
nhất và hát lời lần thứ 2.
- Theo dõi.
- Nhận xét, sửa sai.
4. Củng cố- dặn dò.( 4 phút )
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài: Reo
vang bình minh kết hợp vận động.
- Thực hiện.
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.
- Ghi nhớ.

********************************************************************
TUẦN 4

Ngày soạn: ....../......./ ……….
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..
5B:....../......./ ……..

Tiết 4:

HỌC HÁT BÀI: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH
( Nhạc và lời: Huy Trân )

I. Mục tiêu.
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
Âm nhạc lớp 5

6


- Biết bài Bạn ơi lắng nghe là dân ca của dân tộc ba-na ( Tây Nguyên ) .
- Giáo duc hs tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, ca ngợi cuộc sống ấm
no, hạnh phúc dưới bầu trời hạnh phúc
* TCTV: Học sinh đọc lời ca, hát.
II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Thanh phách.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút )
- Cho lớp hát một bài .
2. Kiểm tra bài cu: Không.

- Thực hiện.

3. Bài mới. ( 30 phút )
* Hoạt động 1: ( 20 phút )
Học hát bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh.
- Gv treo tranh minh hoạ lên bảng cho hs quan - Quan sát..
sát và giới thiệu bài hát.
- Lắng nghe.
- Cho hs nghe băng hát mẫu.
- Cho hs đọc lời ca đồng thanh.

* Đọc lời ca.

- Chia bài hát thành nhiều câu nhỏ và dạy học
sinh hát từng câu một.
- Gv đàn giai điệu từng câu một, mỗi câu đàn
2- 3 lần và bắt nhịp cho hs hát theo.
- Dạy hs hát từng câu một theo lối móc xích * Học hát từng câu theo hd của
đến hết bài.
gv.
- Sau khi đã hướng dẫn hs hát từng câu một - Thực hiện.
Gv đàn và bắt nhịp cho hs hát cả bài.
* Hoạt động 2; ( 10 phút )
Hát kết hợp gõ đệm.
- Gv hướng dẫn hs hát kết hợp vỗ tay theo bài - Thực hiện.
hát.
- Gv hướng dẫn hs hát kết hợp vận động phu
hoạ đơn giản.
Âm nhạc lớp 5

7


- Cho hs trình bày bài Hát theo nhiều hình - Thực hiện.
thức:
+ Tổ.
+ Nhóm.
+ Cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.

- Thực hiện

4. Củng cố- dặn dò.( 4 phút )
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài: Bạn

- Thực hiện.

ơi lắng nghe. kết hợp vận động.
- Giáo dục hs tình yêu, lòng tự hào, niềm mơ - Ghi nhớ.
ước về cuộc sống hạnh phúc trong hòa bình
như Bác Hồ kính yêu hằng mong mỏi và hi
sinh cả cuộc đời mình vì điều đó.
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.

- Ghi nhớ.

********************************************************************************

TUẦN 5

Ngày soạn: ....../......./ ……….
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..
5B:....../......./ ……..

Tiết 5:

ÔN TẬP BÀI: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2

I. Mục tiêu.
- Hát đúng giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động.
- Tập làm quen với hình nốt mới.
* TCTV: Học sinh hát.
II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Thanh phách.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh
Âm nhạc lớp 5

8


1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút )
- Cho lớp hát một bài .

- Thực hiện.

2. Kiểm tra bài cu: Kết hợp trong quá trình ôn
hát.
3. Bài mới. ( 30 phút )
* Hoạt động 1: ( 20 phút )
Ôn tập bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh..
- Gv đàn giai điệu một đoạn trong bài hát cho - Lắng nghe.
hs đoán tên bài.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát theo trình * Thực hiện.
tự:
+ Hát cả bài.
+ Hát kết hợp vỗ tay.
+ Hát kết hợp vận động.
- Cho hs trình bày bài hát theo nhiều hình thức: - Thực hiện.
+ Tổ.
+ Nhóm.
+ Cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát kết hợp - Thực hiện.
vận động.
* Hoạt động 2: ( 10 phút )
Tập đọc nhạc: TĐN số 2: Mặt trời lên.
- Gv kẻ một khuông nhạc lên bảng và giới
thiệu cho học sinh hình nốt trắng.

- Quan sát.

- Gv hỏi hs bài tập đọc nhạc trên gồm những - Trả lời.
hình nốt nào ?
- Gv gõ mẫu hình tiết tấu trên và yêu cầu hs gõ - Quan sát.
theo.
Âm nhạc lớp 5

9


- Nhận xét.
4. Củng cố- dặn dò.( 4 phút )
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài: Hãy
giữ xho em bầu trời xanh kết hợp vỗ tay.
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.
TUẦN 6

- Thực hiện.
- Ghi nhớ.
Ngày soạn: ....../......./ ……….
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..
5B:....../......./ ……..

Tiết 6:

HỌC HÁT BÀI: CON CHIM HAY HÓT
( Nhạc: Phan Huỳnh Điểu - Lời: Theo Đồng Dao )

I. Mục tiêu.
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
- biết hát kết hợp vận động.
- Bồi dưỡng hs lòng yêu thiên nhiên, loài vật, yêu quê hương, đất nước.
* TCTV: Học sinh đọc lời ca, hát.
II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Thanh phách.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút )
- Cho lớp hát một bài .
2. Kiểm tra bài cu: Không.

- Thực hiện.

3. Bài mới. ( 30 phút )
* Hoạt động 1: ( 20 phút )
Dạy hát bài: Con chim hay hót.
- Giới thiệu bài: treo tranh minh hoạ lên bảng - Lắng nghe.
và nêu nội dung của bài hát.
- Cho hs nghe băng hát mẫu.

* Đọc lời ca.

- Cho hs đọc lời ca đồng thanh.

- Theo dõi.
Âm nhạc lớp 5

10


- Chia bài hát thành nhiều câu hát ngắn.
- Gv đàn giai điệu từng câu một, mỗi câu đàn - Thực hiện.
2- 3 lần và bắt nhịp cho hs hát theo.
- Dạy hs hát từng câu một theo lối móc xích * Hát theo hướng dẫn của gv.
đến hết bài.
- Sau khi đã hướng dẫn hs hát từng câu một - Thực hiện.
Gv đàn và bắt nhịp cho hs hát cả bài.
* Hoạt động 2: ( 10 phút )
Hát kết hợp gõ đệm.
- Gv hướng dẫn hs hát kết hợp vỗ tay theo bài - Thực hiện.
hát.
Reo vang reo ca vang ca.
x

x

x

xx

- Gv hướng dẫn hs hát kết hợp vận động phu
- Thực hiện.
hoạ đơn giản.
Reo vang reo ca vang ca.
x

x

x

xx

- Cho hs trình bày bài hát theo hình thức:
- Thực hiện.
+ Tổ.
+ Nhóm.
+ Cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.
4. Củng cố- dặn dò.( 4 phút )
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài: Con - Thực hiện.
chim hay hót kết hợp vận động.
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.

- Ghi nhớ.

********************************************************************
TUẦN 7
Ngày soạn: ....../......./ ……….
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..
5B:....../......./ ……..
Tiết 7:

ÔN TẬP BÀI HÁT : CON CHIM HAY HÓT
ÔN TẬP TĐN SỐ 1, SỐ 2
Âm nhạc lớp 5

11


I. Mục tiêu.
- Học sinh hát tốt bài hát, thuộc lời và biểu diễn thuần thuc với yêu cầu của bài.
- Nắm vững cao độ các nốt Đô- Rê- Mi- Son- La.
- Giáo duc học sinh tình yêu đối với quê hương, đất nước.
* TCTV: Học sinh hát.
II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Thanh phách.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút )
- Cho lớp hát một bài .

- Thực hiện.

2. Kiểm tra bài cu: Kết hợp trong quá trình ôn
hát.
3. Bài mới. ( 30 phút )
* Hoạt động 1: ( 20 phút )
Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
- Gv đàn giai điệu một đoạn trong bài hát cho - Lắng nghe.
hs đoán tên bài.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát theo trình * Thực hiện.
tự:
+ Hát cả bài.
+ Hát kết hợp vỗ tay.
+ Hát kết hợp vận động.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát kết hợp - Thực hiện.
vận động.
* Hoạt động 2: ( 10 phút )
Ôn tập TĐN số 1, số 2
a. Ôn tập TĐN số 1: Cùng vui chơi.
- Gv ghi tiết tấu lên bảng và gõ hình tiết tấu đó * Thực hiện.
cho hs nghe và đoán tên bài TĐN.

Âm nhạc lớp 5

12


.......................................................................

- Thực hiện.

- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs đọc nhạc và
hát lời bài TĐN số 1.
- Cho học sinh đọc nhạc và hát lời bài TĐN số
1 theo tổ, nhóm.
- Nhận xét, sửa sai.
b. Ôn tập TĐN số 2: Mặt trời lên
- Gv ghi tiết tấu lên bảng và gõ hình tiết tấu đó
cho hs nghe và đoán tên bài TĐN.

- Quan sát và lắng nghe.

.......................................................................
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs đọc nhạc và
hát lời bài TĐN số 2.

- Thực hiện.

- Cho học sinh đọc nhạc và hát lời bài TĐN số
2 theo tổ, nhóm.

- Thực hiện.

- Nhận xét, sửa sai.
4. Củng cố- dặn dò.( 4 phút )
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài: Em

- Thực hiện

yêu hoà bình kết hợp vận động.
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.

- Ghi nhớ.

********************************************************************
TUẦN 8

Ngày soạn: ....../......./ ……….
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..
5B:....../......./ ……..

Tiết 8:

ÔN TẬP 2 BÀI HÁT :
REO VANG BÌNH MINH, HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH
NGHE NHẠC

I. Mục tiêu.
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
- biết hát kết hợp vận động.
- Tập biểu diễn bài hát.
* TCTV: Nội dung bài.
Âm nhạc lớp 5

13


II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Thanh phách.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút )
- Cho lớp hát một bài .

- Thực hiện.

2. Kiểm tra bài cu: Kết hợp trong quá trình
ôn hát.
3. Bài mới. ( 30 phút )
* Hoạt động 1: ( 20 phút )
Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh,
Hãy giữ cho em bầu trời xanh.
a. Ôn tập bài: Reo vang bình minh.
- Gv đàn giai điệu một đoạn trong bài hát cho - Lắng nghe.
hs đoán tên bài.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát theo trình - Thực hiện.
tự:
+ Hát cả bài.
+ Hát kết hợp vỗ tay.
- Cho hs trình bày bài hát:

- Thực hiện.

+ Tổ.
+ Nhóm.
+ Cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát kết hợp - Thực hiện.
vận động.
b. Ôn tập bài:
Hãy giữ cho em bầu trời xanh..
- Gv ghi tiết tấu lên bảng và gõ hình tiết tấu - Quan sát.
đó cho hs nghe và đoán tên bài hát.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát theo trình - Thực hiện
tự:
Âm nhạc lớp 5

14


+ Hát cả bài.
+ Hát kết hợp vỗ tay.
+ Hát kết hợp vận động.
- Cho hs trình bày bài hát kết hợp vận động.
- Thực hiện

+ Tổ.
+ Nhóm.
- Nhận xét, sửa sai.
* Hoạt động 2: ( 10 phút ) Nghe nhạc
- Cho học sinh nghe bài hát: Vườn xuân Nhạc và lời: Khánh Vinh.

- Thực hiện.

- Yêu cầu học sinh nói lên cảm nhận khi nghe
bài hát.
- Cho học sinh nghe lần 2.
- Nhận xét.
4. Củng cố- dặn dò.( 4 phút )

- Ghi nhớ.

- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài:
Khăn quàng thắm mãi vai em kết hợp vận - Thực hiện.
động.
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.

- Ghi nhớ.

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
********************************************************************
TUẦN 9

Ngày soạn: ....../......./ ……….
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..
5B:....../......./ ……..

Tiết 9:

HỌC HÁT BÀI: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA
( Nhạc và lời: Hoàng Long )
Âm nhạc lớp 5

15


I. Mục tiêu.
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
- biết hát kết hợp vận động.
- Bồi dưỡng hs ca ngợi tình cảm yêu quý và kính trọng thầy cô giáo.
* TCTV: Học sinh đọc lời ca, hát.
II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Thanh phách.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Khởi động.
- Mời ban văn nghệ và ban học tập lên cho lớp
- Ban văn nghệ lên cho lớp khởi
khởi động.
động.
- Ban học tập lên cho lớp khởi
động.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: ( 20 phút )
Dạy hát bài: Những bông hoa những bài ca.
- Giới thiệu bài: treo tranh minh hoạ lên bảng
và nêu nội dung của bài hát.
- Cho hs nghe băng hát mẫu.
- Cho hs đọc lời ca đồng thanh.
- Chia bài hát thành nhiều câu hát ngắn.
- Gv đàn giai điệu từng câu một, mỗi câu đàn
2- 3 lần và bắt nhịp cho hs hát theo.

- Lắng nghe.
* Đọc lời ca.
- Theo dõi.

- Dạy hs hát từng câu một theo lối móc xích - Thực hiện.
đến hết bài.
- Sau khi đã hướng dẫn hs hát từng câu một * Hát theo hướng dẫn của gv.
Gv đàn và bắt nhịp cho hs hát cả bài.
- Thực hiện.
* Hoạt động 2: ( 10 phút )
Hát kết hợp gõ đệm.
- Gv hướng dẫn hs hát kết hợp vỗ tay theo bài
hát.
Cùng nhau cầm tay

- Thực hiện.
Âm nhạc lớp 5

16


x

x

- Gv hướng dẫn hs hát kết hợp vận động phu
hoạ đơn giản.
Cùng nhau cầm tay
x

- Thực hiện.

x

- Cho hs trình bày bài hát theo hình thức:
+ Tổ.
+ Nhóm.

- Thực hiện.

+ Cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.
3. Củng cố- dặn dò.
- Ban học tập lên củng cố bài học.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài:
Những bông hoa những bài ca.
- Thực hiện.
- Giáo dục học sinh lòng yêu quý, kính trọng
và biết ơn các thầy cô giáo theo truyền thống - Ghi nhớ.
ton sư trọng đạo của cha ông, xứng đáng là
con ngoan, trò giỏi theo lời Bác Hồ.
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.

TUẦN 10

- Ghi nhớ.

Ngày soạn: ....../......./ ……….
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..
5B:....../......./ ……..
Âm nhạc lớp 5

17


Tiết 10:

ÔN TẬP BÀI HÁT: KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM.
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ NƯỚC NGOÀI

I. Mục tiêu.
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
- biết hát kết hợp vận động.
- Giáo duc hs tinh thần cố gắng học giỏi, chăm ngoan để sau này xây dựng và bảo vệ
tổ quốc.
* TCTV: Hs đọc lời ca, hát.
II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Khởi động.
- Mời ban văn nghệ và ban học tập lên cho
- Ban văn nghệ lên cho lớp khởi
lớp khởi động.
động.
- Ban học tập lên cho lớp khởi
động.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: ( 15 phút )
Ôn tập bài hát:
Những bông hoa những bài ca.
- Gv đàn giai điệu một đoạn trong bài hát cho
hs đoán tên bài.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát theo trình
tự:
- Lắng nghe.
+ Hát cả bài.
+ Hát kết hợp vỗ tay.

- Thực hiện.

- Cho hs trình bày bài hát:
+ Tổ.
+ Nhóm.
+ Cá nhân.

- Thực hiện.

- Nhận xét, sửa sai.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát kết hợp
vận động.
Âm nhạc lớp 5

18


* Hoạt động 2: ( 15 phút )
Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài.

- Thực hiện.

- Gv giới thiệu tên 4 loại nhạc cu, cho học
sinh xem tranh và nghe tiếng từng loại nhạc
cu.
1. Sắc-xô-phôn( Saxophone).

- Quan sát.

2. Tờ-rôm-pét( Trompette).
3. Phơ-luýt( Flute).
4. Cờ-ra-ri-nét( Clarineette).
- Cho học sinh nghe một đoạn trích nhạc
không lời độc tấu một trong số 4 loại nhạc cu
trên.
- Cho học sinh nghe lần 2.

- Thực hiện

- Nhận xét.
4. Củng cố- dặn dò.( 4 phút )
- Ban học tập lên củng cố bài học.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài:
Những bông hoa những bài ca.
- Giáo dục học sinh lòng yêu quý, kính trọng - Thực hiện.
và biết ơn các thầy cô giáo theo truyền thống
ton sư trọng đạo của cha ông, xứng đáng là
- Ghi nhớ.
con ngoan, trò giỏi theo lời Bác Hồ.
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.
- Ghi nhớ.

********************************************************************
TUẦN 11

Ngày soạn: ....../......./ ……….
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..
Âm nhạc lớp 5

19


5B:....../......./ ……..
Tiết 11:

TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3
NGHE NHẠC

I. Mục tiêu.
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
- biết hát kết hợp vận động.
- Giáo duc hs lòng yêu thích môn Âm nhạc.
* TCTV: Học sinh đọc nhạc, hát.
II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Thanh phách.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Khởi động.
- Mời ban văn nghệ và ban học tập lên cho
- Ban văn nghệ lên cho lớp khởi
lớp khởi động.
động.
- Ban học tập lên cho lớp khởi
động.
2. Bài mới:
* Hoạt động 2: ( 15 phút )
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 3
Tôi hát Son la son
- Gv treo bảng phu bài TĐN số 3 lên bảng.
TĐN số 3. Tôi hát Son la son
- Theo dõi.

- Gv đàn giai điệu giọng trưởng và bắt nhịp
cho hs luyện thanh theo một nguyên âm “
La”.
- Lắng nghe.
Âm nhạc lớp 5

20


- Gv viết tiết tấu lên bảng gõ mẫu và yêu cầu
hs gõ theo.
........................................................................
- Gv hỏi hs bài TĐN được viết ở nhịp bao - Thực hiện.
nhiêu ?
- Gv chỉ vào từng nốt nhạc trong bài TĐN và
yêu cầu hs đọc đồng thanh tên nốt.
- Chia bài TĐN làm 3 câu nhỏ và hướng dẫn
hs đọc nhạc và hát lời từng câu một.

- Nhịp 2/4.

- Sau khi hd hs đọc nhạc song gv bắt nhịp cho
hs đọc nhạc cả bài.
- Hướng dẫn hs hát lời.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs đọc nhạc và - Thực hiện.
hát lời.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs đọc nhạc và
hát lời kết hợp vỗ tay.
* Hoạt động 2: ( 10 phút ) Nghe nhạc
- Cho học sinh nghe bài hát: Ru con.
- Yêu cầu học sinh nói lên cảm nhận khi nghe
bài hát.
- Cho học sinh nghe lần 2.
- Nhận xét.
4. Củng cố- dặn dò.( 4 phút )

- Lắng nghe.
- Thực hiện.

- Ban học tập lên củng cố bài học.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs đọc nhạc và
hát lời bài: TĐN số 3.
- Giáo dục hs tinh thần cố gắng học giỏi, - Thực hiện
chăm ngoan, xứng đáng là cháu ngoan Bác
Hồ.
- Ghi nhớ.
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.
- Ghi nhớ.
TUẦN 12

Ngày soạn: ....../......./ ……….
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..

5B:....../......./ ……..Tiết 12:

HỌC HÁT BÀI: ƯỚC MƠ

( Nhạc: Trung Quốc - Lời việt: An Hòa )
Âm nhạc lớp 5

21


I. Mục tiêu.
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
- biết hát kết hợp vận động.
- Giáo duc hs lòng yêu tự do, yêu tổ quốc.
* TCTV: Hs đọc lời ca.
II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Thanh phách.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Khởi động.
- Mời ban văn nghệ và ban học tập lên cho lớp - Ban văn nghệ lên cho lớp khởi
khởi động.
động.
- Ban học tập lên cho lớp khởi
động.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1:
Dạy bài hát : Ước mơ.
- Gv treo tranh minh hoạ lên bảng cho hs quan - Quan sát.
sát và giới thiệu bài hát.
- Cho hs nghe băng hát mẫu.

- Lắng nghe.

- Cho hs đọc lời ca đồng thanh.

* Đọc lời ca.

- Gv đàn giai điệu từng câu một, mỗi câu đàn - Thực hiện.
2- 3 lần và bắt nhịp cho hs hát theo.
- Dạy hs hát từng câu một theo lối móc xích - Học hát từng câu theo hd của gv.
đến hết bài.
- Sau khi đã hướng dẫn hs hát từng câu một - Thực hiện.
Gv đàn và bắt nhịp cho hs hát cả bài.
* Hoạt động 2: ( 10 phút )
Hát kết hợp gõ đệm.
- Gv hd hs hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.

- Thực hiện.

- Gv hd hs hát kết hợp vận động phu hoạ đơn - Thực hiện.
giản.
- Thực hiện.
- Cho hs trình bày bài hát;
Âm nhạc lớp 5

22


+ Tổ.
+ Nhóm.
+ Cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.
3. Củng cố- dặn dò.
- Ban học tập lên củng cố bài học.

- Thực hiện.

- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài:Cò lả
kết hợp vận động.
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.

- Ghi nhớ.

********************************************************************
TUẦN 13
……….

Ngày soạn: ....../......./
Ngày giảng: 5A:...../......./ ……..
5B:....../......./ ……..

Tiết 13

ÔN TẬP BÀI: ƯỚC MƠ
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4

I. Mục tiêu.
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động.
- Giáo duc hs lòng yêu tự do, yêu tổ quốc.
* TCTV: Nội dung bài.
II. Chuẩn bị.
- Đàn thường dùng.
- Thanh phách.
- Tranh minh hoạ.
Âm nhạc lớp 5

23


III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Khởi động.
- Mời ban văn nghệ và ban học tập lên cho - Ban văn nghệ lên cho lớp khởi
động.
lớp khởi động.
- Ban học tập lên cho lớp khởi
động.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1:
Ôn tập bài: Cò lả.
- Gv đàn giai điệu một đoạn trong bài hát cho - Lắng nghe.
hs đoán tên bài.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát theo trình - Thực hiện.
tự:
+ Hát cả bài.
+ Hát kết hợp vỗ tay.
+ Hát kết hợp vận động.
- Cho hs trình bày bài hát theo nhiều hình - Thực hiện.
thức:
+ Tổ.
+ Nhóm.
+ Cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát kết hợp - Thực hiện.
vận động.
* Hoạt động 2:
Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Nhớ ơn Bác.
- Gv treo bảng phu bài TĐN số 4 lên bảng.

- Quan sát.

TĐN số 4. Nhớ ơn Bác.

- Gv đàn giai điệu giọng trưởng và bắt nhịp
Âm nhạc lớp 5

24


cho hs luyện thanh theo một nguyên âm “ - Thực hiện.
La”.

- Gv viết tiết tấu lên bảng gõ mẫu và yêu cầu
- Thực hiện.
hs gõ theo

......................................................................
- Gv hỏi hs bài TĐN được viết ở nhịp bao
- Quan sát.
nhiêu ?
- Gv chỉ vào từng nốt nhạc trong bài TĐN và
- Thực hiện.
yêu cầu hs đọc đồng thanh tên nốt.
- Chia bài TĐN làm 2 câu nhỏ và hướng dẫn
- Theo dõi.
hs đọc nhạc và hát lời từng câu một.
- Sau khi hd hs đọc nhạc song gv bắt nhịp cho
- Thực hiện.
hs đọc nhạc cả bài.
- Hướng dẫn hs hát lời.
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs đọc nhạc.

- Thực hiện.

- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs đọc nhạc và - Thực hiện.
- Thực hiện.
hát lời kết hợp vỗ tay
3. Củng cố- dặn dò.
- Ban học tập lên củng cố bài học.

- Thực hiện
- Gv đệm đàn và bắt nhịp cho hs hát bài: Ước
- Ghi nhớ.
mơ..
- Nhắc hs về học bài và ôn bài đầy đủ.

Âm nhạc lớp 5

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×