Tải bản đầy đủ

giáo án môn kĩ thuật lớp 5 cả năm

Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 1
Ngày soạn: 28/8/2017
Ngày dạy: 06/9/2017

ĐÍNH KHUY HAI LỖ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Biết cách đính khuy hai lỗ. Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy
đính tương đối chắc chắn.
- Giáo dục tính cẩn thận .
* HS kho tay: Đính ít nhất hai khuy hai lỗ đúng đường vạch dấu .khuy
đính chắc chắn.
II. CHUẨN BỊ:
- Mẫu đính khuy hai lỗ .
- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ .
- Vật liệu và dụng cụ cần thiết .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1. Khởi động : Hát .
2. Bài cũ : .
3. Bài mới : Đính khuy hai lỗ .
- Giới thiệu bài : Nêu mục đích , yêu cầu
cần đạt của tiết học .
Hoạt động 1 : Quan sát , nhận xét mẫu:
- Đặt câu hỏi định hướng quan sát.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động lớp .

- Quan sát một số mẫu khuy hai
lỗ và hình 1a .
- Rút ra nhận xét về đặc điểm
hình dạng , kích thước , màu sắc
của khuy hai lỗ .

- Giới thiệu mẫu đính khuy hai lỗ, hướng
dẫn HS quan sát mẫu kết hợp quan sát
hình 1b; đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu nhận
xét về đường chỉ đính khuy, khoảng cách
giữa các khuy đính trên sản phẩm .
- Tổ chức cho HS quan sát khuy đính trên
sản phẩm may mặc như áo, vỏ gối … đặt
câu hỏi để HS nêu nhận xét về khoảng
cách giữa các khuy, so sánh vị trí của các
khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo .
- Chốt ý : Khuy được làm bằng nhiều vật
liệu như nhựa, trai, gỗ … với nhiều màu
sắc, hình dạng, kích thước khác nhau .
Khuy được đính vào vải bằng các đường
khâu qua 2 lỗ khuy để nối khuy với vải .
Trên 2 nẹp áo , vị trí của khuy ngang bằng
với vị trí của lỗ khuyết. Khuy được cài
qua khuyết để gài 2 nẹp của sản phẩm vào
nhau .
Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác kĩ
Hoạt động lớp .
thuật .
- Đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu tên các


Lê Thị Thanh Tuyền

1


Trường Tiểu học Ngô Quyền

bước trong quy trình đính khuy .
- Đặt câu hỏi để HS nêu cách vạch dấu
các điểm đính khuy hai lỗ .
- Đặt câu hỏi để HS nêu cách chuẩn bị
đính khuy trong mục 2a và hình 3 .
- Sử dụng khuy có kích thước lớn , hướng
dẫn cách chuẩn bị đính khuy . Lưu ý HS
xâu chỉ đôi và không quá dài
- Dùng khuy to và kim khâu len để hướng
dẫn cách đính khuy theo hình 4
- Hướng dẫn lần khâu đính thứ nhất ; các
lần khâu đính còn lại , gọi HS lên thực
hiện thao tác .
- Đặt câu hỏi để HS nêu cách quấn chỉ
quanh chân khuy .
- Hướng dẫn nhanh lần thứ hai các bước
đính khuy .
- Tổ chức cho HS thực hành gấp nẹp ,
khâu lược nẹp , vạch dấu các điểm đính
khuy .
4. Củng cố :
- Nêu lại ghi nhớ SGK .
- Giáo dục HS tính cẩn thận .
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học .
- Xem trước bài sau ( tiết 2 ) .

Lê Thị Thanh Tuyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

- Đọc lướt các nội dung mục II
SGK .
- Đọc nội dung mục I và quan sát
hình 2 .

- Vài em lên bảng thực hiện các
thao tác trong bước 1 .
- Đọc mục 2b và quan sát hình 4
để nêu cách đính khuy .
- Quan sát hình 5 , 6 .
- Trả lời câu hỏi SGK .
- Vài em nhắc lại và thực hiện
các thao tác đính khuy hai lỗ .

- Nêu lại ghi nhớ SGK .
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe

2


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 2
Ngày soạn:07/9/2017
Ngày giảng:13/9/2017
ĐÍNH KHUY HAI LỖ (tt)
I. Yêu cầu cần đạt
- Đính được ít nhất một khuy hai lỗ.
- Khuy đính tương đối chắc chắn.
- Giáo dục tính cẩn thận .
* HS khéo tay: Đính ít nhất hai khuy hai lỗ đúng đường vạch dấu .khuy
đính chắc chắn.
II. Chuẩn bị
- Mẫu đính khuy hai lỗ .
- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ .
- Vật liệu và dụng cụ cần thiết .
III. Hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. Kiểm tra bài cũ : (3’)
- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
2. Bài mới: Đính khuy hai lỗ
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài : (2’)
- Yêu cầu HS nêu mục đích, yêu cầu cần
đạt của tiết học.
HOẠT ĐỘNG 1: Thực hành: (23’)
- Nhắc lại cách đính khuy hai lỗ .
- Nhận xét và nhắc lại một số điểm cần
lưu ý khi đính khuy hai lỗ .
- Kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và
việc chuẩn bị dụng cụ , vật liệu thực hành
của HS .
- Nêu yêu cầu và thời gian thực hành :
Mỗi em đính 2 khuy trong thời gian
khoảng 20 phút sau đó kiểm tra lại sản
phẩm.
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu cần đạt của sản
phẩm ở cuối bài để theo đó thực hiện cho
đúng
- Quan sát , uốn nắn cho những HS thực
hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật hoặc
những em còn lúng túng .
HOẠT ĐỘNG 2: Nhận xét, đánh giá
sản phẩm: (5’)
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm
- Nêu các yêu cầu của sản phẩm .
- Cử 2 , 3 em đánh giá sản phẩm của bạn
theo các yêu cầu đã nêu .
- Đánh giá, nhận xét kết quả thực hành của
Lê Thị Thanh Tuyền

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- 1 HS lên bảng nêu.
- HS lắng nghe.

- 1 HS nhắc lại cách đính khuy hai lỗ
- HS chú ý quan sát và trả lời.

- HS lắng nghe và thực hành đính
khuy hai lỗ
- Đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở
cuối bài để theo đó thực hiện cho đúng
- HS thực hành theo hướng dẫn của
GV.

- HS nhận xét, đánh giá sản phẩm theo
yêu cầu

3


Trường Tiểu học Ngô Quyền

HS . Tuyên dương HS
3. Củng cố, dặn dò: (2’)
- GV gọi 1 HS nhắc lại ghi nhớ SGK
- Giáo dục HS tính cẩn thận
* Dặn dò : Xem trước bài sau. Thêu dấu
nhân.
Nhận xét tiết học

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

Dựa vào đó đánh giá sản phẩm .

.

Lê Thị Thanh Tuyền

4


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 3
Ngày soạn:14/9/2017
Ngày giảng:20/9/2017

THÊU DẤU NHÂN (t1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS Biết cách thêu dấu nhân .
- HS Thêu được các mũi thêu dấu nhân các mũi thêu tương đối đều nhau.
Thêu được ít nhất năm dấu nhân
- Đường thêu có thể bị dúm.
- Yêu thích , tự hào với sản phẩm làm được .
*Không bắt buộc HS nam thực hành tạo ra sản phẩm thêu. HS nam có thể
thực hành với đính khuy.
* Với HS khéo tay:
+ Thêu được ít nhất tám dấu nhân. Các mũi thêu đều nhau. Đường thêu ít
bị dúm.
+ Biết ứng dụng thêu dấu nhân để thêu trang trí sản phẩm đơn giản.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên:+ Mẫu thêu dấu nhân .
+ Một số sản phẩm may mặc thêu trang trí bằng mũi dấu nhân .
+ Vật liệu và dụng cụ cần thiết .
- Học sinh: Bộ dụng cụ cắt, khâu, thêu.
III. Hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. Kiểm tra bài cũ : (3’)
- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
2. Bài mới: Thêu dấu nhân (t1) .
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài : (2’)
- Yêu cầu HS nêu mục đích, yêu cầu cần
đạt của tiết học.
HOẠT ĐỘNG 1: Quan sát , nhận xét
mẫu : (5’)
- Giới thiệu mẫu thêu dấu nhân , đặt các
câu hỏi định hướng quan sát để HS nêu
nhận xét về đặc điểm đường thêu ở cả 2
mặt .
- Giới thiệu một số sản phẩm may mặc có
thêu trang trí bằng mũi dấu nhân .
- Tóm tắt nội dung chính của hoạt động
1 : Thêu dấu nhân là cách thêu tạo thành
các mũi thêu giống như dấu nhân nối
nhau liên tiếp giữa 2 đường thẳng song
song ở mặt phải đường thêu . Thêu dấu
nhân được ứng dụng để thêu trang trí
hoặc thêu chữ trên các sản phẩm may mặc
như váy , áo , vỏ gối , khăn ăn , khăn trải
bàn …
Lê Thị Thanh Tuyền

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- 1 HS lên bảng nêu.
- HS lắng nghe.

- HS chú ý quan sát và trả lời.

- HS chú ý quan sát và nêu tên sản
phẩm.
- HS lắng nghe.

5


Trường Tiểu học Ngô Quyền

HOẠT ĐỘNG 2 : Hướng dẫn thao tác
kĩ thuật: (20’)
- Đặt câu hỏi yêu cầu HS dựa vào nội
dung mục I SGK kết hợp quan sát hình 2
để nêu cách vạch dấu đường thêu .
- GV gọi HS lên bảng vạch dấu đường
thêu.
- GV gọi HS nhận xét. GV nhận xét và
chốt lại.
- Hướng dẫn cách bắt đầu thêu theo hình
3.
- Hướng dẫn chậm các thao tác thêu mũi
thứ 1 , 2 .

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

- Đọc mục II SGK để nêu các bước
thêu dấu nhân .
- Lên thực hiện vạch dấu đường thêu
- Cả lớp nhận xét .

- Đọc mục 2a , quan sát hình 3 để
nêu cách bắt đầu thêu .
- Đọc mục 2b , 2c , quan sát hình 4
để nêu cách thêu mũi dấu nhân thứ
nhất , thứ hai .
- Lên thực hiện các mũi thêu tiếp
theo .
- Quan sát hình 5 để nêu cách kết
thúc đường thêu .
- Lên thực hiện thao tác kết thúc
đường thêu .
- Hướng dẫn nhanh lần thứ hai các thao - HS chú ý quan sát và lắng nghe GV
tác thêu dấu nhân .
hướng dẫn lại.
- Gọi HS nhắc lại cách thêu.
- Nhắc lại cách thêu và nhận xét .
- Kiểm tra sự chuẩn bị của lớp và tổ chức
cho HS tập thêu dấu nhân trên giấy.
3. Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu lại ghi nhớ SGK .
- HS nêu lại ghi nhớ SGK.
- Giáo dục HS yêu thích , tự hào với sản
- HS chú ý lắng nghe.
phẩm làm được .
* Dặn dò: - Về nhà tập thêu.
- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ.
- Xem trước bài sau ( tiết 2 ) .
- GV nhận xét chung tiết học.

Lê Thị Thanh Tuyền

6


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 4
Ngày soạn:22/9/2017
Ngày giảng:27/9/2017
TIẾT 4
THÊU DẤU NHÂN (tt)
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS Biết cách thêu dấu nhân .
- HS Thêu được các mũi thêu dấu nhân cc mũi thêu tương đối đều nhau.
Thêu được ít nhất năm dấu nhân
- Đường thêu có thể bị dúm.
- Yêu thích , tự hào với sản phẩm làm được .
*Không bắt buộc HS nam thực hành tạo ra sản phẩm thêu. HS nam có thể
thực hành với đính khuy.
* Với HS khéo tay:
+ Thêu được ít nhất tám dấu nhân. Các mũi thêu đều nhau. Đường thêu ít
bị dúm.
+ Biết ứng dụng thêu dấu nhân để thêu trang trí sản phẩm đơn giản.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên:+ Mẫu thêu dấu nhân .
+ Một số sản phẩm may mặc thêu trang trí bằng mũi dấu nhân .
+ Vật liệu và dụng cụ cần thiết .
- Học sinh: Bộ dụng cụ cắt, khâu, thêu.
III. Hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. Kiểm tra bài cũ : (3’)
- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
2. Bài mới: Thêu dấu nhân (tt) .
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài : (2’)
- Yêu cầu HS nêu mục đích, yêu cầu cần
đạt của tiết học.
HOẠT ĐỘNG 1: HS thực hành. (22’)
- GV nhận xét, hệ thống lại cách thêu dấu
nhân, hướng dẫn nhanh một số thao tác
cần lưu ý thêm.
- Kiểm tra việc chuẩn bị của HS, nêu các
yêu cầu của sản phẩm như mục III SGK
và thời gian thực hành.
- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm đôi.
- Quan sát, uốn nắn cho những em còn
lúng túng.
HOẠT ĐỘNG 2: Đánh giá sản phẩm
(5’).
- Nêu yêu cầu đánh giá .
- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của
HS và tuyên dương HS thực hành nhanh,
Lê Thị Thanh Tuyền

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Nhắc lại cách thêu dấu nhân .
- HS lắng nghe, 3 HS đọc đề.
- HS nêu.
- Thực hiện lại thao tác thêu 2 mũi
dấu nhân .
- HS chuẩn bị những đồ dùng GV yêu
cầu đặt lên bàn.
- Thực hành thêu dấu nhân.

- HS thực hành xong trưng bày sản
phẩm .
- 3 em lên đánh giá sản phẩm được
trưng bày.
7


Trường Tiểu học Ngô Quyền

đẹp.
3. Củng cố, dặn dò: (2’) :
- Nêu lại ghi nhớ SGK .
- Giáo dục HS yêu thích , tự hào với sản
phẩm làm được .
* Dặn dò : - Hoàn thành bài thêu.
- Xem trước bài sau.
- GV nhận xét tiết học

Lê Thị Thanh Tuyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

- HS nêu lại ghi nhớ SGK.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
- HS lắng nghe và ghi nhớ

8


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 5
Ngày soạn:27/9/2017
Ngày giảng:04/10/2017

MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG
TRONG GIA ĐÌNH
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS biết đặc điểm, cách sử dụng , bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn
uống thông thường trong gia đình .
- Biết giữ gìn vệ sinh, an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn
uống .
- Yêu thích tìm hiểu về việc nấu ăn .
II. Chuẩn bị:
- Một số dụng cụ đun , nấu , ăn uống thường dùng trong gia đình .
- Tranh một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường .
- Một số loại phiếu học tập .
III. Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
- 2 HS nêu lại ghi nhớ bài học trước
2. Bài mới :
- GV Giới thiệu bài, ghi đề: (2’)
- HS chú ý lắng nghe và đọc đề.
- Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết - HS chú ý lắng nghe
học .
HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn HS xác
định các dụng cụ đun, nấu, ăn uống
thông thường trong gia đình. (15’)
- Đặt câu hỏi gợi ý để HS kể tên các dụng - HS thảo luận nhóm 4, các nhóm
cụ thường dùng để đun, nấu, ăn uống đọc SGK, thảo luận, ghi kết quả vào
trong gia đình .
phiếu học tập.
- Ghi tên các dụng cụ lên bảng theo từng - Đại diện các nhóm trình bày kết
nhóm .
quả thảo luận .
- Nhận xét, nhắc lại tên các dụng cụ . - Các nhóm khác nhận xét , bổ sung
HOẠT ĐỘNG 2 : Tìm hiểu đặc điểm ,
cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ
đun, nấu, ăn uống trong gia đình. (10’)
- Sử dụng tranh minh họa để kết luận - HS quan sát tranh ở SGK và ghi
từng nội dung theo SGK .
nhớ.
3. Củng cố, dặn dò: (5’)
- GV dùng câu hỏi cuối bài để đánh giá - HS lần lượt trả lời câu hỏi.
kết quả học tập của HS .
- Nêu lại ghi nhớ SGK .
- 21 HS nêu lại ghi nhớ SGK
- Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu về việc - HS lắng nghe và ghi nhớ lời giáo
nấu ăn .
viên.
* Dặn dò : - Dặn HS sưu tầm tranh , ảnh - HS lắng nghe và ghi nhớ
về các thực phẩm thường được dùng
trong nấu ăn hàng ngày để học tốt bài sau
- Nhận xét tiết học
- HS lắng nghe.
Lê Thị Thanh Tuyền

9


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 6
Ngày soạn:01/10/2017
Ngày giảng:11/10/2017

CHUẨN BỊ NẤU ĂN
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nêu được tên những công việc chuẩn bị nấu ăn .
- Biết cách thực hiện một số công việc chuẩn bị nấu ăn .Cĩ thể sơ chế
được một số thực phẩm đơn giản, thông thường phù hợp với gia đình.
- Biết liên hệ với việc chuẩn bị nấu ăn ở gia đình.
- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp đỡ gia đình .
II. Chuẩn bị:
- Tranh, ảnh một số loại thực phẩm thông thường .
- Một số loại rau xanh, củ quả còn tươi .
- Dao thái, dao gọt .
- Phiếu học tập .
III. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Nêu một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống
trong gia đình .
- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
2. Bài mới :
- GV Giới thiệu bài, ghi đề: (2’)
- Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết
học .
HOẠT ĐỘNG 1: Xác định một số
công việc chuẩn bị nấu ăn. (2’)
- Nhận xét, tóm tắt nội dung chính HĐ1
: Tất cả các nguyên liệu được sử dụng
trong nấu ăn được gọi chung là thực
phẩm. Trước khi nấu ăn, cần chọn thực
phẩm, sơ chế nhằm có được thực phẩm
tươi, ngon, sạch .
HOẠT ĐỘNG 2 : Tìm hiểu một số
công việc chuẩn bị nấu ăn. (23’)
a) Tìm hiểu cách chọn thực phẩm :
- Nhận xét, tóm tắt nội dung chính về
chọn thực phẩm theo SGK.
- Hướng dẫn cách chọn một số loại thực
phẩm thông thường kết hợp minh họa.
b) Tìm hiểu cách sơ chế thực phẩm:
- Tóm tắt các ý trả lời của HS : Trước
khi chế biến một món ăn, ta thường loại
bỏ những phần không ăn được và làm
sạch thực phẩm. Ngoài ra, tùy loại thực
phẩm mà cắt, thái, tẩm, ướp,…
Lê Thị Thanh Tuyền

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- 1 HS Nêu một số dụng cụ nấu ăn và
ăn uống trong gia đình .
- 1 HS nêu lại ghi nhớ bài học trước
- HS chú ý lắng nghe và đọc đề.
- HS chú ý lắng nghe

- HS chú ý lắng nghe. Đọc SGK , nêu
tên các công việc chuẩn bị để nấu ăn .

- Đọc nội dung I SGK để trả lời các câu
hỏi ở mục này .

- Đọc nội dung mục II SGK để trả lời
các câu hỏi mục này .

10


Trường Tiểu học Ngô Quyền

- Đặt các câu hỏi để HS nêu cách sơ chế
một số loại thực phẩm thông thường.
GV cho HS thảo luận nhóm 4
+ Ở gia đình em thường sơ chế rau cải
như thế nào trước khi nấu?
+ Theo em, cách sơ chế rau xanh có gì
giống và khác so với cách sơ chế các
loại củ, quả ?
+ Ở gia đình em thường sơ chế cá như
thế nào ?
+ Qua quan sát thực tế, em hãy nêu cách
sơ chế tôm .
- Tóm tắt nội dung chính HĐ2 : Muốn
có bữa ăn ngon, đủ lượng, đủ chất, đảm
bảo vệ sinh; cần biết cách chọn thực
phẩm tươi, ngon và sơ chế thực phẩm.
Cách lựa chọn, sơ chế thực phẩm tùy
thuộc vào loại thực phẩm và yêu cầu
việc chế biến món ăn.
- Hướng dẫn HS về nhà giúp gia đình
chuẩn bị nấu ăn.
3. Củng cố, dặn dò: (5’)
- GV dùng câu hỏi cuối bài để đánh giá
kết quả học tập của HS .
- Nêu lại ghi nhớ SGK .
- Giáo dục HS có ý thức vận dụng kiến
thức đã học để giúp đỡ gia đình .
* Dặn dò : - Dặn HS Đọc trước bài học
sau.
- Nhận xét tiết học .

Lê Thị Thanh Tuyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

- Các nhóm nêu mục đích việc sơ chế
thực phẩm vào phiếu học tập .
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả
thảo luận của nhóm mình

- HS chú ý lắng nghe

- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
- HS trả lời câu hỏi.
- 1 HS nêu lại ghi nhớ SGK .
- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
- HS lắng nghe

11


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 7
Ngày soạn:14/10/2017
Ngày giảng:18/10/2017
BÀI 5 – TIẾT 7:

NẤU CƠM
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách nấu cơm .
- Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình.
* Không yêu cầu HS thực hành nấu cơm ở lớp.
- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để nấu cơm giúp gia đình .
II. Chuẩn bị:
- Chuẩn bị : Phiếu học tập. Gạo tẻ, nồi, bếp, lon sữa bò, rá, chậu, đũa, xô,..
III. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
- 1 HS nêu lại ghi nhớ bài học
2. Bài mới :
trước
- GV Giới thiệu bài, ghi đề: (2’)
- HS chú ý lắng nghe và đọc đề.
- Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết học .
- HS chú ý lắng nghe
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu các cách nấu
cơm trong gia đình . (8’)
- Đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu các cách nấu - Các nhóm thảo luận về cách nấu
cơm ở gia đình.
cơm bằng bếp đun theo nội dung
phiếu học tập .
- GV gọi đại diện nhóm trả lời.
- Đại diện các nhóm trình bày kết
quả thảo luận .
- GV nhận xét và tóm tắt các ý trả lời của HS: - HS chú ý lắng nghe .
Có 2 cách nấu cơm là nấu bằng soong hoặc nồi
và nấu bằng nồi cơm điện .
- Nêu vấn đề: Nấu cơm bằng soong và nồi cơm - HS trả lời.
điện như thế nào để cơm chín đều, dẻo ? Hai
cách nấu cơm này có những ưu , nhược điểm
gì ; giống và khác nhau ra sao ?
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu cách nấu cơm
bằng soong, nồi trên bếp: (17’)
- GV gọi HS lên thực hiện các thao tác chuẩn - Vài em lên thực hiện các thao
bị nấu cơm bằng bếp đun.
tác chuẩn bị nấu cơm bằng bếp
đun.
- Quan sát, uốn nắn .
- Nhận xét, hướng dẫn HS cách nấu cơm bằng - Nhắc lại cách nấu cơm bằng bếp
bếp đun .
đun .
- Hướng dẫn HS về nhà giúp gia đình nấu cơm - HS lắng nghe và ghi nhớ.
3. Củng cố, dặn dò: (5’) Nêu lại ghi nhớ SGK - HS nhắc lại ghi nhớ SGK.
- Giáo dục HS có ý thức vận dụng kiến thức đã - HS lắng nghe và ghi nhớ.
học để nấu cơm giúp gia đình
* Dặn dò : - Dặn HS học thuộc ghi nhớ
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
Lê Thị Thanh Tuyền

12


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

- Nhận xét tiết học .

- HS lắng nghe.

TUẦN 8
Ngày soạn:20/10/2017
Ngày giảng:25/10/2017
BÀI 5 – TIẾT 8:

NẤU CƠM (tt)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách nấu cơm .
- Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình.
*Không yêu cầu HS thực hành nấu cơm ở lớp.
- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để nấu cơm giúp gia đình .
II. Chuẩn bị:
- Chuẩn bị : Gạo tẻ, nồi, bếp, lon sữa bò, rá , chậu, đũa, xô …
- Phiếu học tập .
III. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
2. Bài mới :
- GV Giới thiệu bài, ghi đề: (2’)
- Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết học .
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cách nấu cơm bằng
nồi cơm điện . (20’)
- GV giúp HS nắm được cách nấu cơm bằng nồi
cơm điện .
- Đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu cách nấu cơm bằng
nồi cơm điện và so sánh với bếp đun .
- Quan sát , uốn nắn , nhận xét .
- Hướng dẫn HS về nhà giúp gia đình nấu cơm
bằng nồi điện .
HOẠT ĐỘNG 2: Đánh giá kết quả học tập(5’)
- GV Giúp HS thấy được kết quả học tập của
mình .
- Dùng câu hỏi cuối bài để thực hiện .
- Nêu đáp án của BT .

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Nhắc lại nội dung đã học tiết trước .
- HS lắng nghe, 3 HS đọc đề.
- HS lắng nghe.
- Đọc mục 2 , quan sát hình 4 .
- So sánh nguyên vật liệu , dụng cụ của
cách nấu cơm bằng nồi điện với bếp
đun .
- Vài em lên thực hiện thao tác chuẩn bị
, các bước nấu cơm bằng nồi điện .

- Trả lời câu hỏi trong mục 2 .
- Đối chiếu kết quả làm bài với đáp án
để tự đánh giá .
- HS lắng nghe

- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS
3. Củng cố - Dặn dò: (3’)
- Nêu lại ghi nhớ SGK .
- Nêu lại ghi nhớ SGK
- Giáo dục HS có ý thức vận dụng kiến thức đã - HS lắng nghe
học để nấu cơm giúp gia đình
* Dặn dò:
- Hướng dẫn HS đọc trước bài sau.
- HS lắng nghe
- Nhận xét tiết học .

Lê Thị Thanh Tuyền

13


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 9
Ngày soạn:23/10/2017
Ngày giảng:01/11/2017
BÀI 6 – TIẾT 9:
LUỘC RAU
I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết cách thực hiện công việc chuẩn bị các bước luộc rau.
- Biết liên hệ với việc luộc rau ở gia đình.
* Không yêu cầu HS thực hành luộc rau ở lớp.
- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp gia đình nấu ăn .
II. Chuẩn bị.
- Chuẩn bị : Rau , nồi , bếp , rổ , chậu , đũa …
- Phiếu đánh giá kết quả học tập .
III. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. Kiểm tra bài cũ: (3’) Luộc rau
- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
2. Bài mới: Luộc rau .
- Giới thiệu bài, ghi đề:
- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học . 2’
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cách thực hiện các
cộng việc chuẩn bị luộc rau .
- Giúp HS nắm cách chuẩn bị luộc rau.
- Đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu những công việc
được thực hiện khi luộc rau .
- Đặt câu hỏi yêu cầu HS quan sát hình 1 nêu tên
các nguyên liệu , dụng cụ cần chuẩn bị luộc rau.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- 1 HS Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
- HS chú ý lắng nghe. 3 HS đọc đề
- HS chú ý lắng nghe.

- Theo dõi , trả lời .

- HS quan sát hình 1 nêu tên các
nguyên liệu, dụng cụ cần chuẩn bị
luộc rau
- Đặt câu hỏi yêu cầu HS nhắc lại cách sơ chế - HS trả lời. Quan sát hình 2, đọc nội
rau trước khi luộc.
dung mục 1b để nêu cách sơ chế rau .
- Nhận xét, uốn nắn thao tác chưa đúng.
- Lên thực hiện thao tác sơ chế rau .
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu cách luộc rau:15’
- Giúp HS nắm cách và thực hiện được việc luộc - Đọc nội dung mục 2 , kết hợp quan
rau.
sát hình 3 để nêu cách luộc rau
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
- Nhận xét và hướng dẫn cách luộc rau, lưu ý
HS:
+ Cho nhiều nước để rau chín đều và xanh .
+ Cho ít muối hoặc bột canh để rau đậm , xanh .
+ Đun nước sôi mới cho rau vào .
+ Lật rau 2 – 3 lần để rau chín đều .
+ Đun to, đều lửa .
+ Tùy khẩu vị mà luộc chín tới hoặc chín mềm .
- Quan sát, uốn nắn .
HOẠT ĐỘNG 3: Đánh giá kết quả học tập:5’
- Giúp HS thấy được kết quả học tập của mình . - Đối chiếu kết quả làm bài với đáp án
- Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả để tự đánh giá kết quả học tập của
học tập của HS .
mình .
- Nêu đáp án bài tập .
- Báo cáo kết quả tự đánh giá .
Lê Thị Thanh Tuyền

14


Trường Tiểu học Ngô Quyền
- Nhận xét , đánh giá kết quả học tập của HS
3. Củng cố- Dặn dò : (3’)
- Nêu lại ghi nhớ SGK .
- Giáo dục HS có ý thức vận dụng kiến thức đã
học để giúp gia đình nấu ăn .
* Dặn dò :
- Nhận xét tiết học .
- Dặn HS học thuộc ghi nhớ, đọc trước bài học
sau .

Lê Thị Thanh Tuyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

- HS lắng nghe
- 2 HS Nêu lại ghi nhớ SGK .
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe

15


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 10
Ngày soạn:30/10/2017
Ngày giảng:08/11/2017

BÀI 7 – TIẾT 10:

BÀY, DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách bày , dọn một bữa ăn trong gia đình .
- Biết lin hệ với việc bày , dọn bữa ăn ở gia đình .
- Có ý thức giúp gia đình bày , dọn trước và sau bữa ăn .
II. Chuẩn bị:
- Tranh , ảnh một số kiểu bày món ăn trên mâm hoặc bàn ăn .
- Phiếu đánh giá kết quả học tập .
III. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. Kiểm tra bài cũ: (3’) Luộc rau
- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
2. Bài mới: Bày , dọn bữa ăn trong gia đình .
- Giới thiệu bài, ghi đề:
- Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết học . 2’
HOẠT ĐỘNG 1 : Tìm hiểu cách bày món ăn và
dụng cụ ăn uống trước bữa ăn: 15’
- GV nêu yêu cầu: Giúp HS nắm cách bày món ăn và
dụng cụ ăn uống trước bữa ăn .
- Hướng dẫn HS quan sát hình 1, đọc mục 1a, đặt câu
hỏi yêu cầu HS nêu mục đích của việc bày món ăn,
dụng cụ ăn uống trước bữa ăn

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- 1 HS Nêu lại ghi nhớ bài học
trước .s
- HS chú ý lắng nghe. 3 HS đọc đề
- HS chú ý lắng nghe.
- Theo dõi , trả lời .

- HS quan sát hình 1, đọc mục 1a,
HS nêu mục đích của việc bày
món ăn, dụng cụ ăn uống trước
bữa ăn .
- Tóm tắt các ý trả lời của HS; giải thích, minh họa - HS chú ý lắng nghe.
mục đích, tác dụng của việc bày món ăn, dụng cụ ăn
uống trước bữa ăn.
- Gợi ý HS nêu cách sắp xếp các món ăn, dụng cụ ăn - HS nêu cách sắp xếp các món
uống trước bữa ăn ở gia đình.
ăn, dụng cụ ăn uống trước bữa ăn
ở gia đình.
- Nhận xét, tóm tắt một số cách bày món ăn phổ biến; - HS chú ý quan sát và lắng nghe
giới thiệu tranh, ảnh một số cách bày món ăn, dụng cụ GV hướng dẫn, minh họa.
ăn uống để minh họa .
- Gọi HS nêu yêu cầu của việc bày dọn trước bữa ăn: - HS nêu
Dụng cụ phải khô ráo, vệ sinh; các món ăn được sắp
xếp hợp lí , thuận tiện cho mọi người .
- Đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu các công việc cần thực - HS trả lời câu hỏi.
hiện khi bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn
nhằm đảm bảo các yêu cầu trên .
- Tóm tắt nội dung chính của HĐ1 : Bày món ăn và - HS chú ý lắng nghe. Ghi nhớ
dụng cụ ăn uống trước bữa ăn một cách hợp lí giúp Trình bày cách thu dọn bữa ăn ở
mọi người ăn uống được thuận tiện, vệ sinh. Khi bày gia đình .
trước bữa ăn, phải đảm bảo đầy đủ dụng cụ ăn uống
cho mọi người; dụng cụ ăn uống phải khô ráo, sạch sẽ
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu cách thu dọn sau bữa
ăn:7’
Lê Thị Thanh Tuyền

16


Trường Tiểu học Ngô Quyền
- GV giúp HS nắm cách cách thu dọn sau bữa ăn: Yêu
cầu HS nêu mục đích thu dọn sau bữa ăn
- Nhận xét, tóm tắt các ý HS trình bày; hướng dẫn lại
như SGK nêu.
- Hướng dẫn HS về nhà giúp gia đình bày, dọn bữa ăn.
HOẠT ĐỘNG 3: Đánh giá kết quả học tập 3’
- Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập
của HS .

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

- Nêu mục đích, cách thu dọn sau
bữa ăn ở gia đình; liên hệ thực tế
với SGK đã nêu .
- HS lắng nghe.

- Đối chiếu kết quả làm bài với
đáp án để tự đánh giá kết quả học
tập của mình .
- Nêu đáp án bài tập .
- Báo cáo kết quả tự đánh giá
- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. Tuyên - HS lắng nghe.
dương HS.
3. Củng cố, dặn dò: (3’)
- Nêu lại ghi nhớ SGK .
- 2 HS nêu lại ghi nhớ SGK
- Giáo dục HS có ý thức giúp gia đình bày, dọn trước - HS lắng nghe
và sau bữa ăn .
* Dặn dò:
- Động viên HS tham gia giúp đỡ gia đình trong công - HS lắng nghe.
việc nội trợ, đọc trước bài học sau .
- Nhận xét tiết học
- HS lắng nghe.

Lê Thị Thanh Tuyền

17


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 11
Ngày soạn:10/11/2017
Ngày giảng:15/11/2017

BÀI 8 – TIẾT 11:
RỬA DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG
I. Yêu cầu cần đạt:

- Nêu được tác dụng của việc rữa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống.
- Biết cách rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình.
- Biết liên hệ với việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình.
- Thích sự sạch sẽ
II. Chuẩn bị.
- Một số bát , đĩa , nước rửa chén .
- Tranh ảnh minh họa theo nội dung SGK .
- Phiếu đánh giá kết quả học tập .
III. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. Kiểm tra bài cũ:(3’) Bày, dọn bữa ăn trong gia
đình
- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
2. Bài mới: Bày, dọn bữa ăn trong gia đình.
- Giới thiệu bài, ghi đề: Nhân dân ta có câu Nhà
sạch thì mát , bát sạch ngon cơm. Điều đó cho thấy
là muốn có được bữa ăn ngon, hấp dẫn thì không chỉ
cần chế biến món ăn ngon mà còn phải biết cách làm
cho dụng cụ nấu ăn sạch sẽ, khô ráo .2’
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng
của việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống: 5’
- Đặt câu hỏi để HS nêu tên các dụng cụ nấu ăn và ăn
uống thường dùng .
- Nêu vấn đề: Nếu như dụng cụ nấu, bát, đũa không
được rửa sạch sau bữa ăn thì sẽ thế nào?
- Nhận xét, tóm tắt nội dung HĐ1: Bát, đũa, thìa, đĩa
sau khi được sử dụng ăn uống nhất thiết phải được cọ
rửa sạch sẽ, không để qua bữa sau hay qua đêm. Việc
làm này không những làm cho chúng sạch sẽ, khô
ráo, ngăn chặn được vi trùng gây bệnh mà còn có tác
dụng bảo quản, giữ cho chúng không bị hoen rỉ.
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu cách rửa sạch dụng cụ
nấu ăn và ăn uống .15’
- Nhận xét , hướng dẫn HS các bước như SGK :
+ Trước khi rửa , cần dồn hết thức ăn còn lại trên
bát , đĩa vào một chỗ ; sau đó tráng qua một lượt
bằng nước sạch .
+ Không rửa ly uống nước cùng bát , đĩa để tránh
mùi hôi cho chúng .
+ Nên dùng nước rửa bát hoặc nước vo gạo để rửa .

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS nêu lại ghi nhớ bài học trước
- HS lắng nghe

- Đọc mục 1, nêu tác dụng của việc
rửa dụng cụ nấu, bát, đũa sau bữa ăn
- HS trả lời
- HS lắng nghe.

- Mô tả cách rửa dụng cụ nấu ăn và
ăn uống sau bữa ăn ở gia đình

+ Rửa 2 lần bằng nước sạch ; dùng miếng rửa hoặc
xơ mướp cọ cả trong lẫn ngoài .
Lê Thị Thanh Tuyền

18


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

+ Up từng dụng cụ đã rửa sạch vào rổ cho ráo nước
trước khi xếp lên kệ ; có thể phơi khô cho ráo.
- Quan sát hình , đọc mục 2 , so sánh cách rửa bát ở - Quan sát hình , đọc mục 2, so sánh
gia đình với cách rửa bát được trình bày trong SGK . cách rửa bát ở gia đình với cách rửa
bát được trình bày trong SGK.
- Hướng dẫn HS về nhà giúp đỡ gia đình rửa bát
- HS lắng nghe và ghi nhớ
HOẠT ĐỘNG 3: Đánh giá kết quả học tập: 5’
- Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học - HS trả lời.
tập của HS .
- Nêu đáp án của bài tập .
- Đối chiếu kết quả bài làm với đáp
án để tự đánh giá kết quả học tập của
mình .
- Báo cáo kết quả tự đánh giá .
- Nhận xét , đánh giá kết quả học tập của HS
- HS lắng nghe.
3. Củng cố - Dặn dò :: (3’)
- Gọi HS nêu lại ghi nhớ SGK .
- Nêu lại ghi nhớ SGK
- Giáo dục HS có ý thức giúp đỡ gia đình .
- HS lắng nghe.
- Dặn HS học thuộc ghi nhớ, đọc trước bài học sau . - HS lắng nghe. Ghi nhớ
- Nhận xét tiết học

Lê Thị Thanh Tuyền

19


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 12
Ngày soạn:18/11/2017
Ngày giảng:22/11/2017

BÀI 9 – TIẾT 12:

CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN
I. Yêu cầu cần đạt:

- Vận dụng kiến thức đã học để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích.
- Có tính cần cù, ý thức yêu lao động .
- Yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị.
- Một số sản phẩm khâu, thêu đã học .
- Tranh ảnh các bài đã học .
III. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống .
- Gọi HS nêu lại ghi nhớ bài học trước .
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài, ghi đề:
- Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết học . 2’
HOẠT ĐỘNG 1: Ôn lại những nội dung đã học
trong chương 1.
- Đặt câu hỏi yêu cầu HS nhắc lại những nội dung
chính đã học trong chương 1 .
- Nhận xét , tóm tắt những nội dung HS vừa nêu .
HOẠT ĐỘNG 2: Thảo luận nhóm để chọn sản
phẩm thực hành:
- Nêu mục đích, yêu cầu làm sản phẩm tự chọn:
+ Củng cố kiến thức, kĩ năng về khâu, thêu, nấu
ăn.
+ Nếu chọn sản phẩm nấu ăn, các nhóm sẽ tự chế
biến món ăn được học .
+ Nếu chọn sản phẩm khâu, thêu; mỗi em hoàn
thành 1 sản phẩm.
- Chia nhóm, phân công vị trí làm việc
- Ghi tên sản phẩm các nhóm đã chọn ở bảng .
4. Củng cố, dặn dò: (3’)
- Đánh giá, nhận xét .
- Giáo dục HS có ý thức tự phục vụ; giúp gia đình
việc nội trợ .
- Nhắc HS chuẩn bị tốt giờ học sau .
- Nhận xét tiết học

Lê Thị Thanh Tuyền

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Nêu lại ghi nhớ bài học trước
- HS chú ý lắng nghe
- HS chú ý lắng nghe
- Nhắc lại cách đính khuy, thêu
chữ V, thêu dấu nhân và những
nội dung đã học trong phần nấu
ăn.
- HS chú ý lắng nghe
- Các nhóm thảo luận , chọn sản
phẩm , phân công nhiệm vụ .

- Các nhóm trình bày sản phẩm
tự chọn, những dự định sẽ tiến
hành .
- HS chú ý lắng nghe
- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ.
- HS chú ý lắng nghe

20


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 13
Ngày soạn:24/11/2017
Ngày giảng:29/11/2017

BÀI 9 – TIẾT 13:

CẮT , KHÂU , THÊU TỰ CHỌN (tt)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Vận dụng kiến thức đã học để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích.
- Có tính cần cù, ý thức yêu lao động .
- Yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị.
- Một số sản phẩm khâu , thêu đã học .
- Tranh ảnh các bài đã học .
III. Hoạt động dạy học:

1. Khởi động : (1’) Hát .
2. Bài cũ : (3’)
3. Bài mới : (27’) Cắt , khâu , thêu hoặc nấu ăn tự chọn (tt) .
a) Giới thiệu bài :
Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .
b) Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1. Kiểm tra bài cũ: (3’) Cắt , khâu , thêu hoặc
nấu ăn tự chọn .
- Kiểm tra việc chuẩn bị của các nhóm .
2. Bài mới: Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn.
- Giới thiệu bài, ghi đề:
- Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết học. 2’
HOẠT ĐỘNG 1: HS thực hành làm sản phẩm
tự chọn: 22’
- Kiểm tra sự chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ
thực hành của HS. Yêu cầu HS thực hành
- Phân chia vị trí cho các nhóm thực hành .
- Đến từng nhóm quan sát, hướng dẫn thêm .
HOẠT ĐỘNG 2: Đánh giá kết quả thực
hành:5’
- Tổ chức cho các nhóm đánh giá chéo theo gợi ý
SGK .
- Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của các
nhóm, cá nhân, lưu ý những điểm chưa đạt để tiết
sau HS thực hành tốt hơn.
4. Củng cố ,Dặn dò: (3’)
- Giáo dục HS có ý thức tự phục vụ, giúp gia đình
việc nội trợ.
- Nhắc HS chuẩn bị tốt giờ học sau .
Nhận xét tiết học .

Lê Thị Thanh Tuyền

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- HS để đồ dùng lên bàn.
- HS chú ý lắng nghe
- HS chú ý lắng nghe
- HS thực hành theo sự hướng
dẫn của GV.
- HS chú ý lắng nghe
- HS trật tự làm bài thực hành.
- Các nhóm thảo luận, đánh giá
chéo theo gợi ý SGK .
- HS chú ý lắng nghe

- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ.
- HS chú ý lắng nghe
- HS chú ý lắng nghe

21


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 14
Ngày soạn:28/11/2017
Ngày giảng:06/12/2017

BÀI 9 – TIẾT 14:

CẮT , KHÂU , THÊU TỰ CHỌN (tt)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Vận dụng kiến thức đã học để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích.
- Có tính cần cù, ý thức yêu lao động .
- Yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị.
- Một số sản phẩm khâu, thêu đã học .
- Tranh ảnh các bài đã học .
III. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1. Kiểm tra bài cũ: (3’) Cắt , khâu , thêu hoặc
nấu ăn tự chọn .
- Kiểm tra việc chuẩn bị của các nhóm .
2. Bài mới:
Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn.
- Giới thiệu bài, ghi đề:
- Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết
học.2’
HOẠT ĐỘNG 1: HS thực hành làm sản
phẩm tự chọn: 20’
- Kiểm tra sự chuẩn bị nguyên vật liệu , dụng
cụ thực hành của HS
- Đến từng nhóm quan sát, uốn nắn, hướng
dẫn thêm .
HOẠT ĐỘNG 2: Đánh giá kết quả thực
hành:7’
- GV chọn một số bài thực hành đã hoàn thành
cho HS quan sát và yêu cầu các em nhận xét,
đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí ở
SGK.
- Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của các
nhóm, cá nhân .
4. Củng cố ,Dặn dò: (3’)
- Yêu cầu HS nhắc lại tên các bài đã học
- Giáo dục HS có ý thức tự phục vụ, giúp gia
đình việc nội trợ.
- Nhắc HS chuẩn bị tốt giờ học sau .
Nhận xét tiết học .

Lê Thị Thanh Tuyền

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- HS để đồ dùng lên bàn.
- HS chú ý lắng nghe
- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hành theo sự hướng
dẫn của GV.
- HS trật tự làm bài thực hành.

- HS quan sát và yêu cầu các em
nhận xét, đánh giá sản phẩm dựa
trên các tiêu chí ở SGK.
- HS chú ý lắng nghe
- HS nhắc lại tên các bài đã học
- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ.
- HS chú ý lắng nghe
- HS chú ý lắng nghe

22


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 15
Ngày soạn:02/12/2017
Ngày giảng:07/12/2017

BÀI 10 – TIẾT 15:

LỢI ÍCH CỦA VIỆC NUÔI GÀ
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nu được lợi ích việc nuôi gà .
- Biết liên hệ với lợi ích của việc nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu
có).
- Có ý thức chăm sóc , bảo vệ vật nuôi .
II. Chuẩn bị.
- Tranh ảnh minh họa các lợi ích của việc nuôi gà .
- Phiếu học tập . Giấy A3 , bút dạ .
- Phiếu đánh giá kết quả học tập .
III. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. Kiểm tra bài cũ: (2’)
- Kiểm tra việc chuẩn bị của các nhóm .
2. Bài mới:
Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn.
- Giới thiệu bài, ghi đề:
- Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết
học.2’
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu lợi ích của
việc nuôi gà: 22’
- Giới thiệu nội dung phiếu học tập và cách
thức ghi kết quả thảo luận vào phiếu:
1. Em hãy kể tên các sản phẩm của chăn
nuôi gà .
2. Nuôi gà đem lại những ích lợi gì?
3. Nêu các sản phẩm được chế biến từ thịt
gà, trứng gà .
- Phát phiếu cho các nhóm và nêu thời gian
thảo luận: 15 phút .
- Bổ sung, giải thích, minh họa một số lợi
ích chủ yếu của việc nuôi gà theo SGK .
- GV theo dõi, gợi ý HS nhận xét và bổ
sung.
HOẠT ĐỘNG 2 : Đánh giá kết quả học
tập: 6’
- Dựa vào câu hỏi cuối bài, kết hợp dùng
một số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết
quả học tập của HS .
- Nêu đáp án để HS đối chiếu, đánh giá kết
quả làm bài của mình .
- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của
Lê Thị Thanh Tuyền

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS để đồ dùng lên bàn.
- HS chú ý lắng nghe
- HS chú ý lắng nghe

- Các nhóm tìm thông tin SGK, quan
sát hình ảnh, liên hệ thực tiễn thảo
luận rồi ghi vào phiếu.

- Đại diện từng nhóm lần lượt trình
bày ở bảng.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý
kiến.
- HS cùng GV nhận xét, đánh giá kết
quả thảo luận.
- HS tự đánh giá.
- HS chú ý lắng nghe
23


Trường Tiểu học Ngô Quyền

HS.
4. Củng cố ,Dặn dò: (3’)
- Yêu cầu HS nêu lại ghi nhớ SGK.
- Giáo dục HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ
vật nuôi.
- Nhắc HS chuẩn bị tốt giờ học sau.
Nhận xét tiết học.

Lê Thị Thanh Tuyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

- HS nêu lại ghi nhớ SGK
- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ
- HS chú ý lắng nghe
- HS chú ý lắng nghe

24


Trường Tiểu học Ngô Quyền

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5

TUẦN 16
Ngày soạn:08/12/2017
Ngày giảng:14/12/2017

BÀI 11 – TIẾT 16:

MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA
I. Yêu cầu cần đạt:
- Kể được tên và nêu được đặt điểm chủ yếu của một số giống gà được nuôi
nhiều ở nước ta .
- Biết liên hệ với lợi ích của việc nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có).
- Có ý thức nuôi gà .
II. Chuẩn bị.
- Tranh ảnh minh họa đặc điểm hình dạng của một số giống gà tốt .
- Phiếu học tập .
- Phiếu đánh giá kết quả học tập .
III. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. Kiểm tra bài cũ: (2’)
- GV gọi HS nêu lại ghi nhớ bài học trước .
2. Bài mới: Một số giống gà được nuôi
nhiều ở nước ta.
- Giới thiệu bài, ghi đề:
- Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết
học.2’
HOẠT ĐỘNG 1: Kể tên một số giống gà
được nuôi nhiều ở nước ta: 10’
- Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết học
+ Hiện nay, ở nước ta nuôi rất nhiều giống
gà khác nhau. Em nào có thể kể tên những
giống gà mà em biết?
- Ghi tên các giống gà lên bảng theo 3
nhóm: gà nội , gà nhập nội , gà lai .
- Kết luận : Có nhiều giống gà được nuôi
nhiều ở nước ta . Có những giống gà nội
như gà ri , gà Đông Cảo , gà mía , gà ác … ;
gà nhập nội như gà Tam hoàng , gà lơ-go ,
gà rốt … ; gà lai như gà rốt-ri …
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu đặc điểm của
một số giống gà được nuôi nhiều ở nước
ta: 14’
- Phát phiếu học tập cho các nhóm; mỗi
nhóm 4 – 6 HS .
- Hướng dẫn HS tìm các thông tin SGK để
hoàn thành phiếu .
- Nêu tóm tắt đặc điểm hình dạng và ưu ,
nhược điểm chủ yếu của từng giống gà như
SGK .
Lê Thị Thanh Tuyền

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
- HS lắng nghe, 3 HS đọc đề.
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe
- Kể tên các giống gà .
- HS chú ý quan sát và ghi nhớ
- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ

- Các nhóm thảo luận hoàn thành
các câu hỏi trong phiếu về đặc điểm
của một số giống gà được nuôi nhiều
ở nước ta .
- Đại diện từng nhóm lên trình bày
kết quả thảo luận .
- Các nhóm khác nhận xét , bổ sung
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×