Tải bản đầy đủ

giáo án môn thể dục lớp 4 cả năm

GIÁO ÁN TD4
Tuần 1: Tiết 1
1/Tên bài: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP - TRÒ CHƠI
2/ Yêu cầu cần đạt:
- Biết được những nội dung cơ bản của nội dung chương trình thể dục lớp 4 và một số nội
quy trong giờ học thể dục
- Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi theo yêu
cầu của GV.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, đẩm bảo an toàn.1 còi, 4 quả bóng nhựa.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
-GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
1-2p
XXXXXXXX
-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
1-2p

XXXXXXXX
*Trò chơi"Tìm người chỉ huy".
2-3p

II.Cơ bản:
a)Giới thiệu chương trình thể dục 4.
- Thời lượng học 2 tiết/ tuần, học trong 35 tuần.
- Nội dung bao gồm:ĐHĐN, bài thể dục phát triển
chung, bài tập rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản,trò
chơi vận động,có môn học tự chọn như đá cầu, ném
bóng.
b)Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện.
Trong giờ học, quần áo phải gọn gàng, không được đi
dép lê, khi muốn ra vào lớp phải xin phép.
c)Biên chế tổ tập luyện:Cách chia tổ tập luyện như biên
lớp.Tổ trưởng là em được cả tổ và lớp tín nhiệm bầu ra.
d) Trò chơi"Chuyền bóng tiếp sức"
GV làm mẫu cách chuyền bóng và phổ biến luật chơi.
GV hướng dẫn cách chơi, cho HS chơi.
III.Kết thúc:
*Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập
về nhà.

3-4p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


2-3p
2-3p
6-8p

1-2p
1-2p
1-2po o o o
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 23 tháng 8 năm 2010
GV: Trần Thành
1


GIÁO ÁN TD4
Tuần 1: Tiết 2
1/Tên bài: TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM...
2/Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ
- Trò chơi"Chạy tiếp sức". Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi theo yêu cầu của
GV.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn,1 còi, 4 lá cờ đuôi nheo.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Trò chơi"Tìm người chỉ huy".
2-3p
XXXXXXXX
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
1-2p

II.Cơ bản:
a)Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng
nghiêm, đứng nghỉ.
-Lần 1-2, GV điều khiển lớp tập có sửa chữa động tác
sai cho HS.
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát,
nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
-Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn.
-Tập cả lớp để củng cố kết quả tập luyện do GV điều
khiển.
b)Trò chơi"Chạy tiếp sức"
-GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi.
-GV hay một nhóm HS ra làm mẫu, sau đó cho HS chơi
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc.

III.Kết thúc:
-Cho HS các tổ đi nối tiếp nhau thành một vòng tròn,
vừa đi vừa làm động tác thả lỏng, sau đó quay mặt vào
trong.
-GV cùng HS hệ thống bài
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học, giao bài về nhà.

8-10p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


3-4 lần
1 lần
2 lần
8-10p
2 lần

X
X
X
X
X

O

O


X X ---------- 
X X ---------- 
X X -------- 

x

2-3p

x

x

x

x
x
1-2p
1-2p

X
X
X
X
X

x
x
x


x
x

x

x

Ngày 23 tháng 8 năm 2010
GV: Trần Thành
2


GIÁO ÁN TD4
Tuần 2: Tiết 3
1/Tên bài: QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG - TRÒ CHƠI.
2/ Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh.
- Trò chơi"Thi xếp hàng nhanh". Biét cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn,1 còi .
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
1-2p
XXXXXXXX
*Trò chơi"Tìm người chỉ huy"
2-3p

II.Cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ.
10-12p
- Ôn quay phải, quay trái; dàn hàng, dồn hàng.
+Lần 1-2: GV điều khiển, có nhận xét, sửa chữa những
sai sót cho HS.
+Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát
2-3p
nhận xét,sửa chữa sai sot cho HS các tổ.
+Tập hợp lớp, sau đó cho các tổ thi đua trình diễn nội
1-2 lần
dung ĐHĐN.
+Cho cả tổ tập để củng cố do GV điều khiển.
2 lần
b)Trò chơi vận động.
- Trò chơi"Thi xếp hàng nhanh". GV nêu tên trò chơi,
giải thích cách chơi,cho HS chơi thử,rồi chơi chính thức.
GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc.

III.Kết thúc:
- Cho HS làm các động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
-GV nhận xét, đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà.

2-3p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

X
X
X
X
X

O

O

X
X
X
X
XXXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 30 tháng 8 năm 2010
GV: Trần Thành
3


GIÁO ÁN TD4
Tuần 2: Tiết 4
1/Tên bài: ĐỘNG TÁC QUAY SAU - TRÒ CHƠI"NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH"
2/Yêu cầu cần đạt :
- Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh.
- Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhịp.
- Trò chơi"Thi xếp hàng nhanh". Biét cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn,1 còi .
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Chơi trò chơi"Diệt con vật có hại"
2-3p
XXXXXXXX
- Kiểm tra: Động tác quay phải, quay trái.
3p

II.Cơ bản:
- Ôn quay phải, quay trái, đi đều.
GV điều khiển cả lớp tập, sau đó chia tổ tập luyện.
GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
- Học kĩ thuật động tác quay sau.
GV làm mẫu động tác.Lần 1 làm chậm, lần 2 vừa làm
mẫu vừa giảng giải yếu lĩnh động tác.
Cho HS tập, GV nhận xét sửa chữa sai sót cho HS.
- Trò chơi" Nhảy đúng, nhảy nhanh"
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi,
cho một nhóm HS ra làm mẫu cách nhảy, sau đó cho cả
lớp chơi.
GV quan sát, nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc.

III.Kết thúc:
- Cho HS hát một bài và vỗ tay theo nhịp.
-GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài về
nhà.

3-4p
2 lần

XXXXXXXX
XXXXXXXX

7-8p

6-8p
4 3
2 1
X
X
X
X

1-2p
1-2p
1-2p

4 3
2 1
X
X
X
X

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 30 tháng 8 năm 2010
GV: Trần Thành
4


GIÁO ÁN TD4:
Tuần 3:Tiết 5
1/Tên bài: ĐI ĐỀU,ĐỨNG LẠI, QUAY SAU - TRÒ CHƠI"KÉO CƯA LỪA XẺ"
2/Mục tiêu:
- Bước đầu biết cách đi đều, đứng lại và quay sau.
- Trò chơi"Kéo cưa lừa xẻ". yc biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn,1 còi .
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
Lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
* Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh"
2-3p
XXXXXXXX
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát một bài.
1-2p

II.Cơ bản:
- Ôn đi đều, đứng lại, quay sau.
+Lần 1 và 2: Tập cả lớp do GV điều khiển.
+Lần 3 và 4: Tập theo tổ, do tổ trưởng điều khiển.
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
+Cho các tổ lên thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận
xét, đánh giá, biểu dương các tổ.
+Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố.
- Trò chơi"Kéo cưa lừa xẻ".
GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải
thích cách chơi và luật chơi, sau đó cho cả lớp cùng
chơi.

8-10p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


2 lần
8-10p

X
X
X
X
X

O

O

X
X
X
X
XI.Kết thúc:
- Cho cả lớp chạy đều nối tiếp nhau thành một vòng
tròn.
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài về
nhà.

X

X

X
1-2p
1-2p
1-2p

X

X
X
X

X
X
X


X

X
X X

Ngày 06 tháng 9 năm 2010
GV: Trần Thành
5


GIÁO ÁN TD4:
Tuần 3: Tiết 6
1/Tên bài: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI - TRÒ CHƠI.
2/Yêu cầu cần đạt:
- Bước đầu biết cách đi đều, đứng lại và quay sau.
- Bước đầu thực hiện động tác đều vòng phải, vòng trái - đứng lại.
- Trò chơi"Bịt mắt bắt dê". Biết cách chơi và tham gia được trò chơi
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ,an toàn, 1 còi, 4-6 khăn sạch.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh"
2-3p
XXXXXXXX
*Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp.
1-2p

II.Cơ bản:
- Ôn quay sau.
Lần 1-2 GV điều khiển cả lớp tập.
Các lần sau, chia tổ tập do tổ trưởng điều khiển.
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho các tổ.
- Học đi đều vòng phải, vòng trái,đứng lại.
GV làm mẫu động tác chậm, vừa làm động tác vừa
giảng giải kĩ thuật động tác,GV hô khẩu lệnh cho tổ tập.
- Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng dọc.GV quan
sát, sửa chữa sai sót cho các tổ.
- Trò chơi"Bịt mắt bắt dê"
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi,
cho cả lớp cùng chơi.

5-6p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


5-6p
X

X

X
6-8p

X

X
X
X

X
X
X


X

X
X X

III.Kết thúc:
- Cho HS chạy thành vòng tròn lớn, khép dần thành
vòng tròn nhỏ, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học, về nhà ôn đi đều vồng phải, trái.

X
2-3p

X

1-2p
1-2p

X
X
X

X
X
X
X
X


X

X
X X

Ngày 06 tháng 9 năm 2010
GV: Trần Thành
6


GIÁO ÁN TD4
Tuần 4: Tiết 7
1/Tên bài: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐÚNG LẠI - TRÒ CHƠI...
2/Mục tiêu:
- Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng.
- Trò chơi"Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" YC biết cách chơi và tham gia được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ:Trên sân trường, sạch sẽ, chuẩn bị một còi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Chơi trò chơi" Lên bờ xuống ruộng"
1-2p
XXXXXXXX
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
1-2p

II.Cơ bản:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
Do GV và cán sự điều khiển.
- Ôn tổng hợp tất cả nội dung ĐHĐN
Do GV điều khiển.
-Trò chơi"Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau"
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi,
rồi cho một số HS chơi thử, sau đó cả lớp cùng chơi.

5-7p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


4-5p
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X


III.Kết thúc:
- Tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang làm
động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập
về nhà.

2-3p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1-2p

Ngày 13 tháng 9 năm 2010
GV: Tần Thành

7


GIÁO ÁN TD4
Tuần 4: Tiết 8
1/Tên bài: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI - ĐỨNG LẠI. TRÒ CHƠI…
2/Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng.
- Trò chơi"Bỏ khăn".YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
* Trò chơi"Diệt các con vật có hại"
1-2p
XXXXXXXX
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
1-2p

II.Cơ bản:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
Do GV và cán sự điều khiển.
- Ôn tổng hợp tất cả nội dung ĐHĐN
Do GV điều khiển.

5-7p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


- Trò chơi"Bỏ khăn"
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi,
rồi cho một nhóm HS ra làm mẫu cách chơi, cho HS
chơi thử, rồi chơi chính thức.

5-6p
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X


X

X
X X
X X

III.Kết thúc:
- Cho HS chạy thường quanh sân tập 1-2 vòng xong về
tập hợp 4 hàng ngang, để làm động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập
về nhà.

2-3p

X

1-2p
1-2p

X
X
X

X
X
X
X


X

X
X X

Ngày 13 tháng 9 năm 2010
GV: Trần Thành
8


GIÁO ÁN TD4
Tuần 5: Tiết 9
1/Tên bài: ĐHĐN - TRÒ CHƠI "BỊT MẮT BẮT DÊ"
2/Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số điểm số và quay
sau cơ bản đúng.
- Trò chơi"Bịt mắt bắt dê". YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Trò chơi"Tìm người chỉ huy"
1-2p
XXXXXXXX
1-2p

II.Cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và quay
sau
+ GV điều khiển, lớp tập. Có nhận xét sửa chữa sai sót
cho HS.
+ Chia tổ tập luyện, do tổ trưởng điều khiển.GV quan
sát,nhận xét sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
* Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố.
- Trò chơi"Bịt mắt bắt dê".
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luậtchơi.Sau
đó cho cả lớp cùng chơi.

2-3p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

3p

1-3p
2p
5-6p

X
X
X
X
X

O

O


X
III.Kết thúc:
-Cho HS chạy thường một vòng quanh sân trường,
chuyển thành đi chậm, vừa đi vừa thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.

X
X
X
X
X

2-3p

X

1-2p
1-2p

X
X
X

X
X
X
X
X


X

X
X X

Ngày 20 tháng 9 năm 2010
GV: Trần Thành
9


GIÁO ÁN TD4
Tuần 5: Tiết 10
1/Tên bài: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI – TC "BỎ KHĂN".
2/Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái dúng hướng và đứng lại. (Chú ý: Từ tuần 5 trở đi bỏ
nội dung đổi chân khi đi đều sai nhịp. Lớp có nhiều HS kha, giỏi GV vẫn có thể giứi thiệu
nội dung này)
- Trò chơi"Bỏ khăn". YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy theo hàng dọc quanh sân trường(200 - 300m).
1-2p
XXXXXXXX
- Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh"
1-2p

II.Cơ bản:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
XXXXXXXX
+GV điều khiển lớp tập, có quan sát sửa chữa sai sót cho 2-3p
XXXXXXXX
HS.

+ Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, 4-5p
nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
+ Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn.GV
2-3p
X
X
quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót, biểu dương thi đua.
X
X
- Trò chơi"Bỏ khăn".
X O
O X
GV nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi và luật chơi.
X
X
Sau đó cho cả lớp cùng chơi.
X
X


III.Kết thúc:
- GV cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập
về nhà.

1-2p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 20 tháng 9 năm 2010
GV: Trần Thành
10


GIÁO ÁN TD4
Tuần6: Tiết 11
1/Tên bài: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ. TC "KẾT BẠN"
2/Mục tiêu:
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm đúng số của mình.
- Trò chơi"Kết bạn". YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập, dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị 1 còi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Trò chơi"Diệt con vật có hại"
1-2p
XXXXXXXX
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
1-2p

II.Cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
+Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển,GV quan sát
sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
+Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn. GV
quan sát, nhận xét, biểu dương thi đua.
+Cả lớp tập do GV điều khiển để củng cố.
- Trò chơi"Kết bạn".
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi,
cho cả lớp cùng chơi.

10-12p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

4-5p

3-4p
2-3p
7-8p
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X


X

X
X X

III.Kết thúc:
- Cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
- Về nhà ôn tập ĐHĐN.

1-2p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 27 tháng 9 năm 2010
GV: Trần Thành
11


GIÁO ÁN TD4

Tuần 6: Tiết 12

1/Tên bài:

ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI - ĐỨNG LẠI.
TC: “NÉM TRÚNG ĐÍCH”
2/Mục tiêu: - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại.
- Trò chơi"Ném trúng đích" YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, 4 quả bóng ném.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên ở sân trường.
2-3p

- Trò chơi"Thi đua xếp hàng"
1-2p
II.Cơ bản:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
+GV điều khiển lớp tập.
+Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát,
sửa chữa sai sót cho các tổ.
+Tập hợp cả lớp cho từng tổ thi đua trình diễn. GV nhận
xét, biểu dương các tổ.
+Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố.
- Trò chơi"Ném trúng đích".
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi,
rồi cho một số HS lên chơi thử. Sau đó cho cả lớp cùng
chơi.

12-14p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1-2p
3-4p
2-3p
2-3p
8-10p


X
X
X
X
X

O

O

X
X
X
X
X


X
X
X
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo nhịp.
- Trò chơi"Diệt các con vật có hại"
- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét tiết học.
- Về nhà ôn ĐHĐN.

1-2p
1-2p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 27 tháng 9 năm 2010
GV: Trần Thành
12


GIÁO ÁN TD4
Tuần 7: Tiết 13
1/Tên bài: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG,ĐIỂM SỐ, QUAY SAU
TRÒ CHƠI "kẾT BẠN"
2/Mục tiêu: - YC thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng thẳng, điểm số và quay
sau cơ bản đúng.
- Trò chơi "Kết bạn". YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh"
1-2p
XXXXXXXX
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
1-2p

II.Cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau.
10-12P X X X X X X X X
+GV điều khiển lớp tập.
XXXXXXXX
+Chia tổ tập luyện lần đầu do cán sự điều khiển, từ lần
2-3P

sau lần lượt từng em lên điều khiển tổ tập.
7-8P
GV quan sát sửa chửa sai sót cho HS các tổ.
X
X
*Cả lớp tập do GV điều khiển để củng cố.
X
X
- Trò chơi"Kết bạn"
2P
X O
O X
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi,
8-10P
X
X
rồi cho một số HS lên chơi thử. Sau đó cho cả lớp cùng
X
X
chơi.

X X
X
X
X


X

III.Kết thúc:
- Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
- Về nhà ôn tập ĐHĐN.

1-2P
1-2P
1-2P

X
X
X
X

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 04 tháng 10 năm 2010
GV: Trần Thành
13


GIÁO AN TD4
Tuần 7: Tiết 14
1/Tên bài:
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI - ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI"NÉM TRÚNG ĐÍCH"
2/Mục tiêu: - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại.
- Trò chơi"Ném trúng đích". YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, 4 quả bóng ném.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên ở sân trường.
200m

- Trò chơi"Thi đua xếp hàng"
1-2p
II.Cơ bản:
- Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
+GV điều khiển lớp tập.
+Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát,
sửa chữa sai sót cho các tổ.
+Tập hợp cả lớp cho từng tổ thi đua trình diễn. GV nhận
xét, biểu dương các tổ.
+Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố.
- Trò chơi "Ném trúng đích".
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi,
rồi cho một số HS lên chơi thử. Sau đó cho cả lớp cùng
chơi.

12-14p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1-2p
3-4p
2-3p
2-3p
8-10p


X
X
X
X
X

O

O

X
X
X
X
X


X
X
X
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo nhịp.
- Trò chơi"Diệt các con vật có hại"
- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét tiết học.
- Về nhà ôn ĐHĐN.

1-2p
1-2p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 04 tháng 10 năm 2010
GV: Trần Thành
14


GIÁO ÁN TD4
Tuần 8: Tiết 15
1/Tên bài: QUAY SAU. ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI – ĐỨNG LẠI.
2/Mục tiêu: - Thực hiện động tác quay sau cơ bản đúng.
- Thực hiện cơ bản đúng đi đều vòng phải, vòng trái - đứng lại và giữ khoảng cách các
hàng trong khi đi.
- Trò chơi"Ném trúng đích" YC tập trung chú ý, ném chính xác vào đích.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, 4 quả bóng ném.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên ở sân trường.
2-3p

- Trò chơi"Thi đua xếp hàng"
1-2p
II.Cơ bản:
- Ôn quay sau
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
+GV điều khiển lớp tập.
+Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát,
sửa chữa sai sót cho các tổ.
+Tập hợp cả lớp cho từng tổ thi đua trình diễn. GV nhận
xét, biểu dương các tổ.
+Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố.
- Trò chơi"Ném trúng đích".
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi,
rồi cho một số HS lên chơi thử. Sau đó cho cả lớp cùng
chơi.

12-14p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1-2p
3-4p
2-3p
2-3p
8-10p


X
X
X
X
X

O

O

X
X
X
X
X


X
X
X
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo nhịp.
- Trò chơi"Diệt các con vật có hại"
- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét tiết học.
- Về nhà ôn ĐHĐN.

1-2p
1-2p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 11 tháng 10 năm 2010
GV: Trần Thành
15


GIÁO ÁN TD4
Tuần 8: Tiết 16
1/Tên bài: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY - T C"NHANH LÊN BẠN ƠI"
2/Mục tiêu:
- Học 2 động tác vươn thở và tay. YC bước đấu thực hiện được động tác vươn thở và tay
của bài TD phát triển chung
- Trò chơi"Nhanh lên bạn ơi".YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, đầu gối hông.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy thường quanh sân trường thành một hàng dọc.
200m

- Trò chơi" Chạy ngược chiều theo tín hiệu"
1-2p
II.Cơ bản:
- Học động tác vươn thở.
3-4 lần
+Lần 1:GV nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa phân tích
giảng giải từng nhịp để HS bắt chước.
+Lần 2: GV vừa hô nhịp chậm vừa quan sát nhắc nhở.
+Lần 3: GV hô nhịp cho HS tập toàn bộ động tác.
+Lần 4: GV cho cán sự lớp lên hô nhịp cho cả lớp tập.
GV dành thời gian để sửa sai cho các em.
- Động tác tay:
4lx 8 nh
GV nêu tên động tác, rồi vừa làm mẫu vừa giải thích cho
HS bắt chước.
Tiếp theo cho 1-2 HS tập tốt ra làm mẫu, sau đó GV
cùng HS nhận xét, đánh giá.
- Trò chơi"Nhanh lên bạn ơi"
4-6p
GV nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử 1 lần. Sau đó
cho chơi chính thức có phân thắng thua.

XXXXXXXX
XXXXXXXX


XX
XX
XX
XX

----------->
---------->
---------->
---------->III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học. Về nhà ôn 2
động tác TD đã học.

1-2p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 11 tháng 10 năm 2010
GV: Trần Thành
16


GIÁO ÁN TD4
Tuần 9: Tiết 17
1/Tên bài: ĐỘNG TÁC CHÂN - TRÒ CHƠI"NHANH LÊN BẠN ƠI"
2/Mục tiêu:- Thực hiện được 2 động tác vươn thở, tay.
- Học động tác chân. Bược đầu biết cách thực hiện đông tác chân.
- Trò chơi"Nhanh lên bạn ơi". YC biết cách chơi và tham gia chơi đơực trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi.Tranh thể dục.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, đầu gối hông.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy thường quanh sân trường thành một hàng dọc.
1-2p

- Trò chơi" Chạy ngược chiều theo tín hiệu"
II.Cơ bản:
- Ôn động tác vươn thở và động tác tay.
2-3 lần
Lần 1: GV làm mẫu động tác cho HS tập theo.
Lần 2-3: GV hô nhịp cho HS tập. Chú ý theo dõi uốn
nắn động tác sai cho HS.
- Học động tác chân.
4-5 lần
GV cho HS xem tranh, nêu tên và làm mẫu động tác.Sau
đó, vừa tập chậm từng nhịp vừa phân tích cho HS bắt
chước cho HS tập theo.
- Tập phối hợp cả 3 động tác vươn thở, tay, chân.
2-3 lần
+Lần 1: GV hô nhịp cho cả lớp tập.
+Lần 2: Cán sự vừa tập vừa hô nhịp cho cả lớp tập.
+Lần 3: Cán sự hô nhịp cho cả lớp tập, GV quan sát, sửa
sai cho HS, sau đó nhận xét.
- Trò chơi"Nhanh lên bạn ơi".
4-5p
GV nhắc lại cách chơi, sau đó cho HS chơi chính thức.

XXXXXXXX
XXXXXXXX


XX
XX
XX
XX

----------->
---------->
---------->
---------->III.Kết thúc:
- Đứng tại chỗ làm động tác gập thân thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét tiết học,về nhà ôn 3 động tác TD đã học.

1p
1-2p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 18 tháng 10 năm 2010
GV: Trần Thành
17


GIÁO ÁN TD4
Tuần 9: Tiết 18
1/Tên bài: ĐỘNG TÁC LƯNG BỤNG - TC:"CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI"
2/Mục tiêu:
- Thực hiện được động tác vươn thở, tay và chân
- Bược đầu biết cách thực hiện động tác lưng - bụng của bài TD phát triển chung
- Trò chơi"Con cóc là cậu ông trời". YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy thường quanh sân trường 1 hàng dọc.
1-2p
XXXXXXXX
- Khởi động các khớp: Tay, chân, gối, hông.
1-2p

- Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh"
II.Cơ bản:
- Ôn các động tác vươn thở, tay và chân.
GV hô cho HS tập 3 động tác 1 lần, sau đó mời cán sự
lên hô cho cả lớp tập. GV quan sát để uốn nắn, sửa sai
cho HS.
GV có nhận xét kết quả lần tập đó rồi mới cho HS tập
tiếp.
- Học động tác lưng bụng.
GV nêu tên động tác, làm mẫu cho HS hình dung được
động tác, tập cho HS bắt chước tập theo.
GV mời cán sự lớp lên vừa tập, vừa hô để cả lớp tập
theo.
* Ôn cả 4 động tác đã học.
-Trò chơi"Con cóc là cậu ông trời".
GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. Sau đó cho
HS chơi theo tổ.

III.Kết thúc:
- Đứng tại chỗ thả lỏng, sau đó hát và vỗ tay theo nhịp.
- GV hệ thóng bài học.
- Nhận xét tiết học, về nhà ôn 4 động tác TD đã học.

4-5p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


7-8p

1-2 lần
5-6p

2-3p
1-2p
1-2p

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
XXXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 18 tháng 10 năm 2010
GV: Trần Thành
18


GIÁO ÁN TD4
Tuần 10: Tiết 19
1/Tên bài: ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP- TRÒ CHƠI"CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI"
2/Mục tiêu:
- Thực hiện được 4 động tác vươn thở, tay, chân và lưng-bụng.
- Học động tác phối hợp. Bước đầu biết cách thực hiện động tác phối hợp của bài TD phát
triển chung.
- Trò chơi" Con cóc là cậu ông trời". YC HS biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân trường.
100 m
XXXXXXXX
- Kiểm tra bài cũ: Thực hiện 4 động tác của bài thể dục
1-2p

II.Cơ bản:
- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lưng-bụng.
14-16p
XXXXXXXX
Lần 1: GV vừa hô nhịp vừa làm mẫu.
XXXXXXXX
Lần 2: Thi xem tổ nào tập đúng.

Lần 3: GV vừa hô nhịp vừa đi lại quan sát sửa sai cho
HS.
- Động tác phối hợp.
4-5 lần
GV cho HS tập 1-2 lần, sau đó phối hợp động tác chân
với tay.
- Trò chơi"Con cóc là cậu ông trời"
3-4p
XX
..............
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại luật chơi, sau đó điều
XX
.............
khiển cho HS chơi.
XX
.............
XX
.............
CB

III.Kết thúc:
- Đứng tại chỗ làm động tác gập thân thả lỏng.
- Trò chơi"Chạy ngược chiều theo tín hiệu".
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học, về nhà ôn 5 động tác TD đã học.

XP

X X
2-4 lần
1-2p
1p
2p

X
X
XX
X
X

X X

Ngày 25 tháng 10 năm 2010
GV: Trần Thành
19


GIÁO ÁN TD4
Tuần 10: Tiết 20
1/Tên bài: ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI TD - TRÒ CHƠI"NHẢY Ô TIẾP SỨC"
2/Mục tiêu:
- Thực hiện được 4động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng bụng.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài TDPTC
- Trò chơi"Nhảy ô tiếp sức".YC HS tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Khởi động các khớp: Tay, chân, gối, hông.
1-2p
XXXXXXXX
- Giậm chân tại chỗ hát và vỗ tay.
1p

- Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh"
1-2p
II.Cơ bản:
- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.
+ Lần 1: GV vừa hô vừa làm mẫu cho HS tập.
+ Lần 2: GV vừa hô vừa quan sát để sửa sai cho HS.
+ Lần 3,4: Cán sự hô nhịp cho lớp tập,GV sửa sai, xen
kẽ giữa các lần tập, GV có nhận xét.
- Trò chơi"Nhảy ô tiếp sức".
GV nêu tên, cách chơi và quy định trò chơi và cho HS
chơi thử 1 lần, rồi chia đội chơi chính thức.

3-4 lần

XXXXXXXX
XXXXXXXX


4-6p
XX
XX
XP ----------->Đ


III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- Trò chơi"Đứng ngồi theo lệnh"
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học, về nhà ôn 5
động tác thể dục đã học.

1-2p
1p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 25 tháng 10 năm 2010
GV: Trần Thành
20


GIÁO ÁN TD4
Tuần 11: Tiết 21
1/Tên bài:ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI TD - TRÒ CHƠI"NHẢY Ô TIẾP SỨC"
2/Mục tiêu: - Thực hiện được các động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng bụng và phối hợp
của bài TD phát triển chung.
- Trò chơi"Nhảy ô tiếp sức".YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Khởi động các khớp: Tay, chân, gối, hông.
1-2p
XXXXXXXX
- Giậm chân tại chỗ hát và vỗ tay.
1p

- Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh"
1-2p
II.Cơ bản:
- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.
+ Lần 1: GV vừa hô vừa làm mẫu cho HS tập.
+ Lần 2: GV vừa hô vừa quan sát để sửa sai cho HS.
+ Lần 3,4: Cán sự hô nhịp cho lớp tập,GV sửa sai, xen
kẽ giữa các lần tập, GV có nhận xét.
- Trò chơi"Nhảy ô tiếp sức".
GV nêu tên, cách chơi và quy định trò chơi và cho HS
chơi thử 1 lần, rồi chia đội chơi chính thức.

3-4 lần

XXXXXXXX
XXXXXXXX


4-6p
XX
XX
XP ----------->Đ


III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- Trò chơi"Đứng ngồi theo lệnh"
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học, về nhà ôn 5
động tác thể dục đã học.

1-2p
1p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 01 tháng 11 năm 2010
GV: Trần Thành
21


GIÁO ÁN TD4
Tuần 11: Tiết 22
1/Tên bài: ÔN TẬP 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI"KẾT BẠN"
2/Mục tiêu:
- Thực hiện được các động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng bụng và phối hợp của bài TD
phát triển chung.
- Trò chơi"Kết bạn". YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1-2p
XXXXXXXX
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp, vỗ tay.
1-2p
XXXXXXXX
- Xoay các khớp: Tay, chân, gối, hông.
2p

II.Cơ bản:
- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.
+ Lần 1: GV vừa hô vừa làm mẫu cho HS tập.
+ Lần 2: GV vừa hô vừa quan sát để sửa sai cho HS.
+ Lần 3,4: Cán sự hô nhịp cho lớp tập,GV sửa sai, xen
kẽ giữa các lần tập, GV có nhận xét.
- Trò chơi:"Kết bạn".
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, sau đó cho HS
chơi.

5-6p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


5-8p
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X


X

X
X X

III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- Đi thường theo hàng dọc, hít thở sâu.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.Về nhà tiếp tục
ôn 5 động tác thể dục đã học.

1-2p
10 lần
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 01 tháng 11 năm 2010
GV: Trần Thành
22


GIÁO ÁN TD4
Tuần 12: Tiết 23
1/Tên bài: HỌC ĐỘNG TÁC THĂNG BẮNG - TRÒ CHƠI"MÈO ĐUỔI CHUỘT".
2/Mục tiêu:
- Thực hiện được các động tác vươn thở tay chân, lưng bung và toàn thân.
- Học động tác thăng bằng.Bước đầu biết cách thực hiện động tác thăng bằng.
- Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1- 2p
XXXXXXXX
- Xoay các khớp cổ chân, gối, hông, vai.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên quanh sân tập.
100 m

- Trò chơi"Phản xạ nhanh"
2p
II.Cơ bản:
- Ôn 5 động tác thể dục đã học.
+ Lần 1 do GV điều khiển.
+ Lần 2 do cán sự điều khiển.GV đi lại quan sát sửa sai
cho HS.
- Học động tác thăng bằng.
Sau khi nêu tên động tác, GV vừa làm mẫu vừa giải
thích cho HS tập bắt chước theo.
- Tập 6 động tác thể dục đã học.
- Phân chia các tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.
GV đến từng tổ theo dõi uốn nắn sửa sai cho từng HS.
- Trò chơi"Mèo đuổi chuột".
GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi.
Sau đó cho lớp chơi thử vài lần, rồi chơi chính thức.

III.Kết thúc:
- Đứng vỗ tay và hát.
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xet tiết học, về nhà ôn các động tác thể dục đã
học.

2l x 8nh

XXXXXXXX
XXXXXXXX


4-5 lần
2l x 8nh

X
X
X
X
X

O

O

X
X
X
X
X


X X

5-6p
X

X
X
O O X
X
X
X X
1p
1p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 08 tháng 11 năm 2010
GV: Trần Thành
23


GIÁO ÁN TD4
Tuần12: Tiết 24
1/Tên bài: HỌC ĐỘNG TÁC NHẢY - TRÒ CHƠI"MÈO ĐUỔI CHUỘT"
2/Mục tiêu:
- Thực hiện được 6 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung.
- Học động tác nhảy.YC Bước đầu biết cách thực hiện động tác nhay của bài TDPTC.
- Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
Lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
1- 2p
XXXXXXXX
- Xoay các khớp cổ chân, gối, hông, vai.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên quanh sân tập.
100 m

- Trò chơi"Phản xạ nhanh"
2p
II.Cơ bản:
- Ôn 6 động tác thể dục đã học.
+ Lần 1 do GV điều khiển.
+ Lần 2 do cán sự điều khiển.GV đi lại quan sát sửa sai
cho HS.
- Học động tác nhảy.
Sau khi nêu tên động tác, GV vừa làm mẫu vừa giải
thích cho HS tập bắt chước theo.
- Tập 6 động tác thể dục đã học.
- Phân chia các tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.
GV đến từng tổ theo dõi uốn nắn sửa sai cho từng HS.
- Trò chơi"Mèo đuổi chuột".
GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi.
Sau đó cho lớp chơi thử vài lần, rồi chơi chính thức.

III.Kết thúc:
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xet tiết học, về nhà ôn các động tác thể dục đã
học.

2l x 8nh

XXXXXXXX
XXXXXXXX


4-5 lần
2l x 8nh
5-6p

X
X
X
X
X

O

O

X
X
X
X
X


X X
X

X
X
O O X
X
X
X X
1-2p
1p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


Ngày 08 tháng 11 năm 2010
GV: Trần Thành
24


GIÁO ÁN TD4
Tuần 13: Tiết 25
1/Tên bài: HỌC ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA - TRÒ CHƠI"CHIM VỀ TỔ"
2/Mục tiêu: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, chân, lưng-bụng, toàn
thân, thăng bằng, nhảy của bài thể dục phát triển chung.
- Học động tác điều hòa.YC bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hòa.
- Trò chơi “Chim về tổ”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Định
PH/pháp và hình
NỘI DUNG
Lượng
thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
1-2p
XXXXXXXX
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên quanh sân tập.
100 m
XXXXXXXX
- Đi thường theo 1 vòng tròn và hít thở sâu.
10 lần

II.Cơ bản:
- Ôn 7 động tác thể dục đã học.
2lx8nh
XXXXXXXX
GV hô nhịp cho cả lớp tập, GV quan sát nhắc nhở, sửa
XXXXXXXX
sai cho HS.

- Học động tác điều hòa.
4-5 lần
GV nêu tên động tác, sau đó phân tích và tập chậm từng
nhịp cho HS tập theo.
X
X
- Phân chia các tổ tập luyện theo từng khu vực do tổ
X
X
trưởng điều khiển.
X O
O X
- GV hô nhịp cho cả lớp tập 8 động tác của bài thể dục
1 lần
X
X
phát triển chung.
X
X
- Trò chơi "Chim về tổ".
4-5p

GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử
X X
1 lần, sau đó cho HS chơi chính thức.GV điều khiển HS
X
X
chơi.
X

X
X
X
X X
III.Kết thúc:
- Đứng tại chỗ làm động tác gập thân thả lỏng.
6-8 lần
XXXXXXXX
- Bật nhảy nhẹ nhàng từng chân kết hợp thả lỏng toàn
6-8 lần
XXXXXXXX
thân.

- GV cùng HS hệ thống bài.
1-2p
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học, về nhà ôn 8
động tác thể dục đã học.
Ngày 15 tháng 11 năm 2010
GV: Trần Thành
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×