Tải bản đầy đủ

kiểm tra 1 tiết công nghệ 8

ÔN TẬP CÔNG NGHỆ KIỂM TRA 1 TIẾT
1. Bản vẽ kĩ thuật dung trong các lĩnh vực nào?
-

-

-

Cơ khí, nông nghiệp, xây dựng, điện lực, kiến trúc, quân sự,…
2. Kể tên và nêu đặc điểm các loại hình chiếu.
Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới
Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống
Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang
3. Kể tên và nêu đặc điểm các mặt phẳng chiếu.
Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng
Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng
Mặt cạnh bên phải là mặt phẳng chiếu cạnh
4. Vị trí các hình chiếu.
Hình chiếu đứng được vẽ đầu tiên ở góc trái trên cùng
Hình chiếu bằng được vẽ dưới hình chiếu đứng
Hình chiếu cạnh được vẽ bên phải hình chiếu đứng

5. Thế nào là khối đa diện?
Khối đa diện được bao bọc bởi các hình đa giác phẳng
6. Kể tên các khối đa diện.
Hình hộp chữ nhật
Hình lăng trụ đều
Hình chóp đều
7. Thế nào là khối tròn xoay?
Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình
8. Kể tên các khối tròn xoay.
Hình trụ
Hình nón
Hình cầu
9. Cách tạo ra hình trụ, chóp, cầu?
Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ
Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được hình nón
Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu
10. Thế nào là bản vẽ kĩ thuật?
Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thong tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng hình vẽ và các kí hiệu theo qui
tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ
11. Thế nào là hình cắt?
Hình cắt là hình biểu diễn vật thể ở sau mặt phẳng cắt (khi giả sử cắt vật thể)
12. Thế nào là bản vẽ chi tiết?
Bản vẽ chi tiết (gọi là bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của chi tiết dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu
theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ
13. Nội dung của bản vẽ chi tiết.
Hình biểu diễn
Kích thước
Yêu cầu kĩ thuật
Khung tên

14. Trình tự đọc bản vẽ.
-

Khung tên
Hình biểu diễn
Kích thước
Yêu cầu kĩ thuật


-Tổng hợp
15. Thế nào là ren ngoài, ren trong?
Ren ngoài là ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết
Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của lỗ
16. Quy ước vẽ ren.
Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm
Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh
Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm
Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm
Vòng chân ren được vẽ ¾ vòng bằng nét kiền mảnh
17. Nội dung của bản vẽ lắp.
Hình biểu diễn
Kích thước
Bảng kê
Khung tên
18. Trình tự đọc bản vẽ lắp.
Khung tên
Bảng kê
Hình biểu diễn
Kích thước
Phân tích chi tiết
Tổng hợp
19. Nội dung của bản vẽ nhà.
Mặt bằng
Mặt đứng
Mặt cắt
20. Trình tự đọc bản vẽ nhà.
Khung tên
Hình biểu diễn
Kích thước
Các bộ phận
21. So sánh bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp
Giống nhau: - 2 bản vẽ đều gồm có 4 nội dung.
- Đều có các nội dung: hình biểu diễn, kích thước, khung tên.
Khác nhau:
Bản vẽ chi tiết
Gồm 4 nội dung:
1. Hình biểu diễn
2. Kích thước
3. Yêu cầu kĩ thuật
4. Khung tên

Bản vẽ lắp
Gồm 4 nội dung:
1. Hình biểu diễn
2. Kích thước
3. Bảng kê
4. Khung tênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×