Tải bản đầy đủ

phân phối chương trình tiếng anh lớp 4 mới 4 tiết tuần

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH
LỚP 4 THÍ ĐIỂM 4 TIẾT / TUẦN
Năm học 2018 – 2019
Số tiết thực dạy:
Số tiết ôn tập:
Số tiết kiểm tra:
Số tiết dự phòng
Tổng số tiết trong một năm học:

6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết
2 tiết/bài x 4 bài ôn = 8 tiết
2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết
4 tiết
140 tiết

HỌC KỲ I (18 tuần)
Tuần Tiết
1
1
2
3

4
5
2
6
7
8
9
3
10
11
12
13
4
14
15
16
17
5
18
19
20
21
6
22
23
24
25
7
26
27
28
29
8
30
31

Bài học
Prepare for the academic year
Unit 1: Nice to see you again
Unit 1


Unit 1
Unit 1
Unit 1
Unit 1
Unit 2: I’m from Japan.
Unit 2
Unit 2
Unit 2
Unit 2
Unit 2
Unit 3: What day is it today?
Unit 3
Unit 3
Unit 3
Unit 3
Unit 3
Unit 4: When’s your birthday?
Unit 4
Unit 4
Unit 4
Unit 4
Unit 4
Unit 5: Can you swim?
Unit 5
Unit 5
Unit 5
Unit 5
Unit 5

Nội dung
Giới thiệu chương trìnhHướng dẫn cách học
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Lesson 2 : Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 : Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Lesson 2 : Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 : Part 1,2,3
Lesson 3 : Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Lesson 2 : Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 : Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Lesson 2 ; Part 1,2,3
Lesson 2 ; Part 4,5,6
Lesson 3 : Part 1,2,3
Lesson 3 : Part 4,5,6,7
Lesson 1 ; Part 1,2,3
Lesson 1 ; Part 4,5,6
Lesson 2 : Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 : Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7


9

10

11

12
13

14

15

16
`
17

18

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Review 1
short story
The Mid–first term Test
Correction of The Mid–first term Test
Unit 6: Where’s your school?
Unit 6
Unit 6
Unit 6
Unit 6
Unit 6
Unit 7: What do you like doing?
Unit 7
Unit 7
Unit 7
Unit 7
Unit 7
Unit 8: What subjects do you have today?
Unit 8
Unit 8
Unit 8
Unit 8
Unit 8
Unit 9: What are they doing?
Unit 9
Unit 9
Unit 9
Unit 9
Unit 9
Unit 10: Where were you yesterday?
Unit 10
Unit 10
Unit 10
Unit 10
Unit 10
Review 2
short story
The first – term test
Correction of the first term test
summary

Ôn tập 1
short story
The Mid–first term Test
Correction of The Mid…
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Lesson 2 ; Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 ; Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 ; Part 4,5,6
Lesson 2 : Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 : Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Lesson 2 ; Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 ; Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 ; Part 4,5,6
Lesson 2 : Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 : Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4, 5,6
Lesson 2 ; Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 ; Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6, 7
Review 2
short story
The first – term test
Correction of the first ..
summary


HỌC KỲ II (17 tuần)
Tuần Tiết
71
19
72
73
74
75
20
76
77
78
79
21
80
81
82
83
22
84
85
86
87
23
88
89
90
91
24
92
93
94
95
25
96
97
98
99
26
100
101
102
103
27
104
105
106

Bài học
Unit 11: What time is it?
Unit 11
Unit 11
Unit 11
Unit 11
Unit 11
Unit 12: What does your father do?
Unit 12
Unit 12
Unit 12
Unit 12
Unit 12
Unit 13: Would you like some milk?
Unit 13
Unit 13
Unit 13
Unit 13
Unit 13
Unit 14: What does he do?
Unit 14
Unit 14
Unit 14
Unit 14
Unit 14
Unit 15: When’s Children’s Day
Unit 15
Unit 15
Unit 15
Unit 15
Unit 15
Review 3
short story
Mid- second term test
Correct the Mid- second term test
Unit 16: Let’s go to the bookshop.
Unit 16

Tuần Tiết
107
28
108
109

Bài học
Unit 16
Unit 16
Unit 16

Nội dung
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Lesson 2 ; Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 ; Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 ; Part 4,5,6
Lesson 2 : Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 : Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Lesson 2 ; Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 ; Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 ; Part 4,5,6
Lesson 2 : Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 : Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Lesson 2 ; Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 ; Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Review 3
short story
Mid- second term test
Correct
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Nội dung
Lesson 2 ; Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 : Part 1,2,3


29

30

31

32

33

34

35

110
Unit 16
111
Unit 17: How much is the T-shirt?
112
Unit 17
113
Unit 17
114
Unit 17
115
Unit 17
116
Unit 17
117 Unit 18: What’s your phone number?
118
Unit 18
119
Unit 18
120
Unit 18
121
Unit 18
122
Unit 18
123
Unit 19: What animals do you want to see?
124
Unit 19
125
Unit 19
126
Unit 19

Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Lesson 2 : Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4, 5,6
Lesson 3 ; Part 1,2,3
Lesson 3 : Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Lesson 2 ; Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 : Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3
Lesson 1 : Part 4,5,6
Lesson 2 ; Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6

127
128
129

Lesson 3 : Part 1,2,3
Lesson 3 : Part 4,5,6,7
Lesson 1 : Part 1,2,3

130

Unit 19
Unit 19
Unit 20: What are you going to do this
summer?
Unit 20

131
132
133
134
135
136
137
138

Unit 20
Unit 20
Unit 20
Unit 20
Review 4
short story
the second – term test
correct the second – term test

139
140

summary

Lesson 1 ; Part 4,5,6
Lesson 2 ; Part 1,2,3
Lesson 2 : Part 4,5,6
Lesson 3 : Part 1,2,3
Lesson 3 ; Part 4,5,6,7
Review 4
short story
the second – term test
correct the second – term
test
summaryTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×