Tải bản đầy đủ

Báo cáo tìm hiểu về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML

Báo cáo thực hành
Chủ đề tìm hiểu về các thẻ trong HTML
Họ và tên : Nguyễn Quang Huy
Lớp : Khoa học máy tính 03 – K63
MSSV : 20183554
• Định nghĩa : Thẻ HTML là được sử dụng để đánh dấu các thành
phần khác nhau của trang siêu văn bản. Mỗi thành phần khác nhau
sẽ sử dụng các thẻ khác nhau.
Thẻ bao gồm thẻ mở ( ) và thẻ đóng ( ). Tuy
nhiên 1 số thẻ chỉ có thẻ mở ví dụ như ,

1.Thẻ , , , <body><br />Thẻ <html> là để đánh dấu các đoạn văn bản nằm trong 2 thẻ này<br />là ngôn ngữ siêu văn bản HTML<br />Thẻ <head> là đánh dấu phần mở đầu HTML<br />Thẻ <title> để xác định tiêu đề của HTML<br />Thẻ<body> để đánh dấu phần thân của HTML<br /><br /><br />2.Thẻ hiển thị đầu đề (heading)<br />HTML có 6 cỡ chữ khác nhau cho đầu đề, sử dụng các thẻ cơ bản là<br /><h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>.<br /><div style="text-align: center;margin-top: 10px"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-2979760623205174" data-ad-slot="9854054443"></ins><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script></div><br /><br /><br />3.Thẻ biểu diễn đoạn văn trong HTML<br />Thẻ <p> giúp chiatrúc tài liệu HTML thành các đoạn văn khác nhau.<br />Mỗi đoạn văn sẽ ở trong 1 thẻ mở <p> và 1 thẻ đóng </p>.<br /><br /><br />4.Thẻ hiển thị dòng ngang trong HTML<br />Thẻ <hr> tạo 1 dòng ngang từ vị trí hiện tại trong tài liệu đến lề bên phải<br />và do đó tạo ra 1 dòng ngắt. Thẻ <hr> dùng để ngăn cách các khu vực<br />trong tài liệu.<br /><br /><br />5.Thẻ xuống dòng<br />Thẻ <br> đánh dấu đến vị trí này đoạn văn bản sẽ bị tách xuống dưới<br />dòng tiếp theo<br /><br /><br />6.Thẻ bôi đen và nhấn mạnh<br />Thẻ <b> và <strong> dùng để bôi đen 1 đoạn văn bản, về bản chất thì 2<br />thẻ này khác nhau ở chỗ là thẻ <b> chỉ dùng để bôi đen còn thẻ <strong><br />thì vừa bôi đen vừa nhấn mạnh nhưng khi trình bày trên trang web thì<br />không khác nhau là mấy lên em xin gộp 2 thẻ này vào một phần<br /><br /><br />7.Thẻ in nghiên, thẻ chữ nhỏ, thẻ gạch giữa, thẻ nhảy xuống dưới, thẻ<br />nhảy lên trên<br />Thẻ <i> có tác dụng in nghiên 1 đoan text<br />Thẻ <small> để định dạng cho chữ nhỏ hơn bình thường<br />Thẻ <del> được dùng để gạch giữa đoạn văn<br />Thẻ <sub> để cho dòng chữ nhảy xuống dưới so với đoạn văn<br />Thẻ <sup> để cho dòng chữ nhảy lên trên so với đoạn văn<br /><br /><br />8.Thẻ xác định 1 danh sách chưa được sắp xếp theo thứ tự<br />Thẻ <ul> và <li> dùng để xác định 1 danh sách chưa được sắp xếp theo<br />thứ tự<br /><br /><br />9.Thẻ xác định 1 danh sách đã được sắp xếp theo thứ tự ( theo số, hoặc<br /><div style="text-align: center;margin-top: 10px"><div id="abditvc"><p></p><p></p></div></div><br />chữ cái …)<br />Thẻ <ol> và <li> dùng để xác định 1 danh sách đã được sắp xếp theo thứ<br />tự<br /><br /><br />10.Thẻ định dạng 1 bảng đơn giản trong HTML<br />Cú pháp<br /><table border=”1” cellspacing=”0” cellspadding=”5”><br /><tr><br /><td>Hang 1 Cot 1</td><br /><td>Hang 1 Cot 2</td><br /></tr><br /><tr><br /><td>Hang 2ot 1</td><br /><td>Hang 2Cot 2</td><br /></tr><br /></table><br />Trong đó thuộc tính border là khai báo đường viền của bảng, thuộc tính<br />cellspacing khai báo khoảng cách giữa viền trên và viền dưới, thuộc tính<br />Cellspadding khai báo khoảng cách giữa nội dung trong ô và nội dung<br />đường viền. Nếu muốn thêm cột thì thêm 1 thẻ <td>, nếu muốn thêm 1<br />hàng thì thêm thẻ <tr>.<br /><br /><br />11.Thẻ tạo links trong HTML<br />Thẻ <a> dùng để tạo đường link trong HTML<br />Cú pháp : <a href=”pichiasekienthuc.blogspot.com”>Tên đường<br />links</a><br /><br /><br />12.Thẻ hiển thị hình ảnh trong HTML<br />Thẻ <img> dùng để hiển thị hình ảnh trong HTML<br />Cú pháp : <img src=”url_to_img”><br />Thẻ <img> còn 1 số thuộc tính khác nhưng em xin phép không đề cập<br />tới trong báo cáo thực hành này.<br />13.Thẻ tạo 1 dòng chữ chạy<br />Thẻ <marquee> được hỗ trợ để tạo 1 dòng chữ chạy trên trang web<br /><br /><br /><br />Ngoài ra còn rất nhiều thẻ khác như <video>, <var>, <wbr>, <u>, <tt>,<br />… mỗi thẻ có các chức năng riêng nhưng em xin phép được đề cập các<br />thẻ hay dùng ở trên. Bài báo cáo của em xin được kết thúc tại đây. Do là<br />bài báo cáo đầu tiên nên về phương pháp làm chưa được lắm rõ với lại<br />cách làm báo cáo cũng chưa rõ lên có gì sai sót mong thầy giáo sửa lỗi<br />và hướng dẫn để lần sau em có thể làm báo cáo tốt hơn.<br /><br /><br /><br /></div> <div class="vf_link_relate"> <ul> <p class="vf_doc_relate">Tài liệu liên quan</p> <li><h2><a gtm-element="GTM_Click_Text_Click_Suggest" gtm-label="GTM_Text_Click_Suggest" target="_blank" href="https://text.123doc.org/document/310586-bao-cao-tim-hieu-ve-tong-cong-ty-buu-chinh-vien-thong-viet-nam.htm" title="Báo cáo tìm hiểu về tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam">Báo cáo tìm hiểu về tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam</a></h2></li> <li><h2><a gtm-element="GTM_Click_Text_Click_Suggest" gtm-label="GTM_Text_Click_Suggest" target="_blank" href="https://text.123doc.org/document/516916-bao-cao-tim-hieu-ve-tai-nguyen-rung.htm" title="Báo cáo tìm hiểu về tài nguyên rừng ">Báo cáo tìm hiểu về tài nguyên rừng </a></h2></li> <li><h2><a gtm-element="GTM_Click_Text_Click_Suggest" gtm-label="GTM_Text_Click_Suggest" target="_blank" href="https://text.123doc.org/document/516917-bao-cao-tim-hieu-ve-tai-nguyen-rung.htm" title="Báo cáo tìm hiểu về tài nguyên rừng ">Báo cáo tìm hiểu về tài nguyên rừng </a></h2></li> <li><h2><a gtm-element="GTM_Click_Text_Click_Suggest" gtm-label="GTM_Text_Click_Suggest" target="_blank" href="https://text.123doc.org/document/633468-lap-trinh-web-voi-ngon-ngu-danh-dau-sieu-van-ban.htm" title="Lập trình web với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản">Lập trình web với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản</a></h2></li> <li><h2><a gtm-element="GTM_Click_Text_Click_Suggest" gtm-label="GTM_Text_Click_Suggest" target="_blank" href="https://text.123doc.org/document/675068-lap-trinh-web-voi-ngon-ngon-ngu-danh-dau-sieu-van-ban-html.htm" title="Lập trình web với ngôn ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)">Lập trình web với ngôn ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)</a></h2></li> <li><h2><a gtm-element="GTM_Click_Text_Click_Suggest" gtm-label="GTM_Text_Click_Suggest" target="_blank" href="https://123doc.org/document/675361-dctkweb-pdf-lap-trinh-web-voi-ngon-ngu-danh-dau-sieu-van-ban-html.htm" title="DCTKWeb.pdf Lập trình web với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)">DCTKWeb.pdf Lập trình web với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)</a></h2></li> <li><h2><a gtm-element="GTM_Click_Text_Click_Suggest" gtm-label="GTM_Text_Click_Suggest" target="_blank" href="https://123doc.org/document/713204-ngon-ngu-danh-dau-sieu-van-ban-html.htm" title="Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản_ HTML">Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản_ HTML</a></h2></li> <li><h2><a gtm-element="GTM_Click_Text_Click_Suggest" gtm-label="GTM_Text_Click_Suggest" target="_blank" href="https://123doc.org/document/890221-tai-lieu-bao-cao-tim-hieu-ve-tai-nguyen-rung-pptx.htm" title="Tài liệu Báo cáo " Tìm hiểu về tài nguyên rừng" pptx">Tài liệu Báo cáo " Tìm hiểu về tài nguyên rừng" pptx</a></h2></li> <li><h2><a gtm-element="GTM_Click_Text_Click_Suggest" gtm-label="GTM_Text_Click_Suggest" target="_blank" href="https://123doc.org/document/1054879-tai-lieu-chuong-3-ngon-ngu-danh-dau-sieu-van-ban-doc.htm" title="Tài liệu CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU SIÊU VĂN BẢN doc">Tài liệu CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU SIÊU VĂN BẢN doc</a></h2></li> <li><h2><a gtm-element="GTM_Click_Text_Click_Suggest" gtm-label="GTM_Text_Click_Suggest" target="_blank" href="https://123doc.org/document/1102631-chuong-3-ngon-ngu-danh-dau-sieu-van-ban-html-hyper-text-makeup-language-docx.htm" title="CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU SIÊU VĂN BẢN HTML – HYPER TEXT MAKEUP LANGUAGE docx">CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU SIÊU VĂN BẢN HTML – HYPER TEXT MAKEUP LANGUAGE docx</a></h2></li> </ul> </div> </div> <div class="qc-123doc-detail-right"> <div class="qc-neo"> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-2979760623205174" data-ad-slot="8377321249"></ins><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> </div> </div> <div class="qc-123doc-detail-right" style="margin-top: 15px;"> </div> </div> <div class="background-transparent"></div> <div id="M246826ScriptRootC121421"> <script> (function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById',lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf('http')==0?lp:'https:'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M246826ScriptRootC121421")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("<ht"+"ml><bo"+"dy></bo"+"dy></ht"+"ml>");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M246826ScriptRootC121421");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=121421;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src=wp+"//jsc.mgid.com/1/2/123doc.org.121421.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})(); </script> </div> <div class="popupText" gtm-element="GTM_Click_popup_text_redirect_document" gtm-label="GTM_Click_popup_text_redirect_document" onclick="window.open('https://123doc.org//document/5129443-bao-cao-tim-hieu-ve-ngon-ngu-danh-dau-sieu-van-ban-html.htm', '_blank');hide_popup()"> <p><img src="https://media.store123doc.com/images/email/icon_123doc.png"></p> <div class="popupText_body"> <h3>Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về</h3> <div class="text_document"> <a> <i class="icon i_type_doc i_type_doc1"></i> <label>(933 KB) - Báo cáo tìm hiểu về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML</label> </a> </div> <p class="p_download"><a class="popup_txt_btn_download"><i class="icon_download"></i>Tải bản đầy đủ ngay</a></p> </div> <a class="close_btn">×</a> </div><script defer> $(document).ready(function () { /*neo quảng cáo 300x600*/ $(window).scroll(function(e) { var height = $(window).scrollTop(); if (height >= 600) { $('.qc-neo').addClass('floating'); } if (height < 600) { $('.qc-neo').removeClass('floating'); } }); }); </script> <div id="fb-root"></div> <div id="link_items"> <a title="9houz" href="https://9houz.com/">9houz</a> </div> <script> var loadDeferredStyles = function() { var addStylesNode = document.getElementById("deferred-styles"); var replacement = document.createElement("div"); var addStyle = addStylesNode.textContent; replacement.innerHTML = addStyle; document.body.appendChild(replacement); addStylesNode.parentElement.removeChild(addStylesNode); }; var raf = requestAnimationFrame || mozRequestAnimationFrame || webkitRequestAnimationFrame || msRequestAnimationFrame; if (raf) raf(function() { window.setTimeout(loadDeferredStyles, 0); }); else window.addEventListener('load', loadDeferredStyles); </script> <script defer type="text/javascript"> (function(d,s,id){var z=d.createElement(s);z.type="text/javascript";z.id=id;z.async=true;z.src="//static.zotabox.com/0/1/01b41693609707a8d872dcf63564173f/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code")); </script> </body> </html> <script defer> /*show ad*/ </script> <script defer>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script> <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script> <script defer> var showPopup = 1; </script> <script defer type="text/javascript" src="https://static.store123doc.com/static_v2/common/js/jquery-1.10.2.min.js"></script> <script defer type="text/javascript" src="https://static.store123doc.com/static_v2/text/js/popup_2.js?v=1003"></script> <script defer> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o) [0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-35572274-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <script defer> $(document).ready(function () { if($('div').hasClass('ad_bottom_right_screen')){ ga('send', 'event', { eventCategory: 'Quảng cáo lead', eventAction: 'view', eventLabel: "trang_text" }); } }) </script>