Tải bản đầy đủ

Tiêu chí chấm điểm thuyết trình

Trường THCS – THPT Đinh Thiện Lý

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGỮ VĂN KHỐI 6
Nội dung đánh
giá

Giỏi
1

Khá
0.75

Đạt
0.5

Chưa đạt
0.25

NỘI DUNG,
CẤU TRÚC BÀI
THUYẾT TRÌNH


Có đầy đủ các phần: giới
thiệu, nội dung và kết thúc.
Phần mở hoặc kết trình bày
ấn tượng.

Có đầy đủ các phần: giới thiệu,
nội dung và kết thúc.

Có phần nội dung nhưng
thiếu phần giới thiệu hoặc
kết thúc.

Có phần nội dung nhưng
thiếu cả hai phần giới thiệu
và kết thúc.

Nội dung trình bày chính
xác, khoa học, chi tiết.

Nội dung trình bày đạt được
trên 70%.

Nội dung trình bày đạt được
trên 50%.
Trình bày rõ ràng.

Nội dung trình bày đạt dưới
50%.

Trình bày rõ ràng, mạch lạc,
cảm xúc.

Trình bày rõ ràng, mạch lạc.

Phong thái tự tin, sử dụng
hiệu quả ngôn ngữ cơ thể,
không lệ thuộc vào tài liệu.

Phong thái tự tin, có sử dụng


ngôn ngữ cơ thể, lệ thuộc vào
tài liệu từ 0%  20% nội dung
bài thuyết trình.

Sử dụng công cụ hiệu quả,
phù hợp, sáng tạo với nội
dung thuyết trình (ppt, diễn
kịch, tài liệu giấy,...)

Sử dụng công cụ hiệu quả, phù
hợp với nội dung thuyết trình
(ppt, diễn kịch, tài liệu giấy,...)

Sử dụng công cụ phù hợp
với nội dung thuyết trình
(ppt, diễn kịch, tài liệu
giấy,...)

Có sử dụng công cụ khi
thuyết trình (ppt, diễn kịch,
tài liệu giấy,...)

Phân công công việc hợp lí,
nhóm hợp tác tốt.

Phân công công việc hợp lí,
các thành viên có hợp tác.

Phân công công việc rõ ràng,
1-2 thành viên không hợp
tác.

Phân công công việc chưa
rõ ràng, nhóm không hợp
tác.

(x2)

PHONG CÁCH
THUYẾT TRÌNH

CÔNG CỤ
THUYẾT TRÌNH

KẾT NỐI,
PHẢN HỒI,
HỢP TÁC

Trình bày ngắt quãng.

Phong thái chưa tự tin, chưa
sử dụng ngôn ngữ cơ thể, lệ
thuộc vào tài liệu từ 20% 
40% nội dung bài thuyết
trình.

Phong thái chưa tự tin,
chưa sử dụng ngôn ngữ cơ
thể, lệ thuộc vào tài liệu
trên 40% nội dung bài
thuyết trình.

Nhóm thuyết trình …………………………Nhóm chấm………………………….Tổng điểm…………………….

Điểm


Trường THCS – THPT Đinh Thiện Lý

Trả lời đúng tất cả các câu
hỏi của giáo viên và các
nhóm khác.

Trả lời đúng được trên 70%
các câu hỏi của giáo viên và
các nhóm khác.

Trả lời đúng được trên 50%
các câu hỏi của giáo viên và
các nhóm khác.

Trả lời đúng được dưới
50% các câu hỏi của giáo
viên và các nhóm khác.

Thuyết trình đúng thời gian
quy định, nộp bài đúng hạn.

Thuyết trình đúng thời gian
quy định, nộp bài trễ hạn 1
ngày (hoặc ngược lại).

Thuyết trình quá/ít hơn thời
gian quy định, nộp bài trễ
hạn 2 ngày.

Thuyết trình quá/ít thời
gian quy định, nộp bài trễ
hạn 3 ngày.

Nhóm thuyết trình …………………………Nhóm chấm………………………….Tổng điểm…………………….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×