Tải bản đầy đủ

Bài tập lớn học kỳ môn luật tài chính

Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng

LỜI MỞ ĐẦU
Bao giờ cũng vậy, sự ra đời tồn tại của nhà nước luôn gắn bó mật thiết với sự
phát triển của nền kinh tế hàng hóa và cũng kéo theo sự ra đời và tồn tại của ngân
sách nhà nước. Ngân sách nhà nước được hiểu như mối quan hệ kinh tế phát sinh
giữa nhà nước và các chủ thể khác thông qua quá trình hình thành, phân phối và sử
dụng quỹ tiền tệ chung, nhằm đáp ứng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà nhà
nước đặt ra cho các chủ thể đó. NSNN được xem là công cụ để Nhà nước khắc phục
những khuyết tật của nền kinh tế thị trường, huy động nguồn tài chính, điều tiết vĩ mô
nền kinh tế, cũng như điều tiết thu nhập đảm bảo công bằng xã hội. Tất cả những điều
này được thực hiện thông qua hoạt động thu và chi NSNN. Thu để định hướng đầu
tư, kích thích hoặc để sản xuất kinh doanh...chi để nâng cao chất lượng cuộc sống về
mọi mặt...Tuy nhiên, trong điều kiện chi NSNN còn nhiều eo hẹp, thì việc thu, chi
NSNN như thế nào cho hiệu quả và tiết kiệm thì không phải là một bài toán đơn giản
đối với những nhà làm luật. Pháp luật Việt nam hiện nay có quy định tương đối chặt
chẽ với vấn đề điều kiện chi ngân sách nhà nước, mặc dù vậy, nhưng trên thực tế hoạt
động này còn tồn tại rất nhiều bất cập, lỗ hổng để “lách luật”, gây thâm hụt ngân sách
và mất lòng tin ở nhân dân. Thực sự với hoạt động quản lý NSNN thì chi ngân sách
nhà nước luôn được xem là một “điểm nóng” ở nước ta hiện nay.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó, cùng với mục đích tìm hiểu rõ hơn vấn đề trên

em xin chọn đề tài số 6: “Phân tích về điều kiện chi NSNN. (Quy định pháp luật và
thực tiễn áp dụng)” cho bài tập lớn học kỳ.

PHẦN NỘI DUNG

1.
1.1

Khái quát về chi ngân sách nhà nước.
Khái niệm về chi ngân sách nhà nước
Chi ngân sách nhà nước được hiểu là hoạt động nhằm sử dụng quỹ ngân sách,
là quá trình phân phối nguồn tiền tệ nằm trong quỹ ngân sách nhà nước để chi dùng
vào những mục đích khác nhau.

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 1


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
Nếu hoạt động thu ngân sách nhà nước là nhằm thu hút các nguồn vốn tiền tệ
để hình thành nên quỹ ngân sách nhà nước thì chi ngân sách nhà nước chính là chu
trình phân phối sử dụng các nguồn vốn tiền tệ đã được tập trung vào quỹ tiền tệ đó.
Do hoạt động thu ngân sách nhà nước vừa là tiền tệ vừa là cơ sở cho thực hiện chi
ngân sách nhà nước nên phạm vi và quy mô hoạt động của chi ngân sách nhà nước
phụ thuộc một phần vào kết quả của hoạt động thu ngân sách nhà nước.
Do vậy, còn có thể hiểu chi ngân sách nhà nước là phân phối và sử dụng quỹ
NSNN theo dự toán NS đã được chủ thể quyền lực quyết định, nhằm duy trì hoạt
động của bộ máy nhà nước và đảm bảo thực hiện các chức năng của nhà nước. Chi
NSNN là nội dung quan trọng cơ cấu nên đạo luật thường niên ngân sách nhà nước.
Vậy chi NSNN mang những đặc điểm gì?
1.2

Đặc điểm của chi ngân sách nhà nước.
Một là, chi NSNN chỉ được tiến hành trên cở pháp luật và theo kế haochj chi
ngân sách cũng như phân bổ ngân sách do cơ quan quyền lực nhà nước quy định.
Theo Điều 15, Luật NSNN năm 2002, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền quyết
điịnh về tổng số chi, cơ cấu, nội dung, mức độ các khoản chi NSNN và quyết định
phân bổ ngân sách trung ương. Điều 25, Luật NSNN năm 2002 giao cho HĐND các
cấp quyết định dự toán chi Ns địa phương và quyền quyết định phân bổ ngân sách


cấp mình. Mọi hoạt động chi ngân sách phải được thực hiện trên cơ sở các quyết định
của Quốc hội và HĐND các cấp.1
Hai là, chi NSNN nhằm vào mục tiêu thỏa mãn nhu cầu về tài chiunhs cho sự
vận hành của bộ máy nhà nước, bảo đảm cho nhà nước thực hiện được các chức
năng, nhiệm vụ của mình. Như vây, bên cạnh việc chịu ảnh hưởng của kết quả thu
ngân sách nhà nước, mức độ và phạm vi chi ngân sách nhà nước còn phụ thuộc vào
quy mô của bộ máy nhà nước cũng như tùy thuộc vào các chức năng, nhiệm vụ mà
nhà nước đảm nhiệm. Khoản 2, Điều 2, Luật NSNN năm 2002 phản ánh rõ nét cho
hoạt động của bộ máy nhà nước và đảm bảo thực hiện các chức năng nhà nước trên
các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng.2
1 Điều 15. Quy định nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội; Điều 25. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội

đồng nhân dân các cấp.
2 Khoản 2, Điều 2: “...2. Chi NSNN bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng,

an ninh, đảm bảo hoạt động của bộ máy Nhà nước, chi trả nợ của Nhà nước, chi viện trợ và các khoản chi
khác theo quy định của pháp luật.”

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 2


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
Ba là, chi NSNN là hoạt động được tiến hành bởi hai nhóm chủ thể: Nhóm chủ
thể đại diện cho nhà nước thực hiện việc quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi
NSNN. Và nhóm chủ thể sử dụng NSNN.
-

-

1.3

Nhóm thứ nhất gồm các cơ quan đại diện cho Nhà nước, thực thi quyền hạn có liên
quan tới việc xuất quỹ ngân sách nhà nước cho các mục tiêu đã được phê duyệt.
Nhóm chủ thể này bao gồm Bộ tài chính, sở tài chính – vật giá tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, phòng tài chính quạn, huện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố, sở kế
hoạch và đầu tư và kho bạc nhà nước.
Nhóm thứ hai có chủ thể rất đa dạng nhưng có thể khái quát thành ba loại chủ thể chủ
yếu sau: các cơ quan Nhà nước, kể cả cơ quan hành chính thực hiện khoán biên chế
và kinh phí quản lý hành chính; các đơn vị, kể cả dơn vị sự nghiệp có thu, các chủ dự
án sử dụng kinh phí nhà nước.
Phân loại chi ngân sách nhà nước.
Chi NSNN gồm nhiều loại. Theo khoản 2, Điều 2, Luật NSNN năm 2002, chi
NSNN nước ta gồm: các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng,
an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, chi trả nợ của nhà nước; chi viện
trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu các khoản chi NSNN thể hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị và xã hội
mà nhà nước phải gánh vác trong từng giai đoạn lịch sử đồng thời là căn cứ để đánh
giá tính tích cực, tiến bộ của ngân sách của từng quốc gia
Cần lưu ý rằng khoản 2, Điều 2 luật NSNN năm 2002 quy định kết cấu các
khoản chi NSNN dựa vào các hoạt động chức năng của nhà nước. Trong đó Điều 31
và Điều 33, Luật NSNN năm 2002 quy định về từng nhiệm vụ của cấp ngân sách
Trung ương và cấp ngân sách địa phương để Chính phủ và chính quyền địa phương
thực hiện chức năng của nhà nước trong phạm vi mình quản lý. Điều 31 và 33 luật
NSNN năm 2002 không quy định về kết cấu các khoản chi NSNN (không phân loại
các khoản chi NSNN). Và vì thế, nếu nhìn nhận kết cấu chi ngân sách nhà nước
thông qua các nhiệm vụ chi quy định trong hai điều khoản này sẽ không tìm thấy tiêu
chí phân loại các khoản chi3.

1.4

Phương thức chi ngân sách nhà nước

3 Giáo trình luật NSNN – Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Tư pháp, hà nội 2010, Trang 82

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 3


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
Phương thức chi NS có thể được hiểu là cách thức Nhà nước sử dụng để
chuyển giao từ nguồn kinh phí nhà nước cho các chủ thể thụ hưởng NSNN. Trong
pháp luật hiện hành có hai phương thức chi NSNN là:chi theo hạn mức và chi theo
lệnh chi tiền.
Phương thức chi theo hạn mức: đây là phương thức áp dụng với các khoản chi
mà cơ quan tài chính không cấp phát trực tiếp. Đối tượng áp dụng phương thức này là
đối tượng thường xuyên sử dụng kinh phí nhà nước để thực hiện nhiệm vụ được giao
là đối tượng có quan hệ thường xuyên với NSNN. Do các đối tượng sử dụng thường
xuyên từ NSNN đáp ứng nhu cầu chi của đơn vị là phổ biến nên phuong thức theo
hạn mức cúng được áp dụng rộng rãi. Trình tự thực hiện phương thức này như sau:cơ
quan tài chính ra hạn mức chi với từng đơn vị sử dụng ngân sách. Khi có nhu cầu
thực tế, đại diện hợp pháp của đơn vị sử dụng ngân sách phát hành “Giấy rút dự
toán NSNN” cùng với các chứng từ hợp pháp yêu cầu kho bạc chi trả. Kho bạc nhà
nước sau khi kiểm tra điều kiện theo quy định thực hiện chi trả cho đơn vị thụ hưởng.
Phương thức chi này tạo điều kiện cho Kho bạc nhà nước dễ dàng, chủ động trong
quá trình kiểm soát chi, tuy nhiên cũng có thể dẫn đến tình trạng đơn vị sử dụng ngân
sách không chủ động trong quả trình sử dụng kinh phí, tậ hưởng dự toán đã được
phân bổ, từ đó làm hiệu quả sử dụng NSNN không cao.
Phương thức chi theo lệnh chi tiền: đây là phương thức áp dụng với các khoản
chi do cơ quan tài chính cấp phát trực tiếp cho đơn vị sử dụng ngân sách. Đối tượng
áp dụng phương pháp chi này là những đối tượng không có quan hệ thường xuyên
với ngân sách nhà nước trong hoạt động nhận kinh phí và các khoản chi mang tính
chất đặc thù phát sinh từng lần. Do đó, phạm vi áp dụng của phương thức này cũng
hẹp hơn phương thức chi theo hạn mức. Tuy nhiên phương thức này lại tạo được sử
chủ động tối đa cho các đơn vị sử dụng ngân sách, thêm vào đó nâng cao trách nhiệm
của cơ quan tài chính trong quá trình cấp phát kinh phí. Điểm mạnh này có được nhờ
trình tự thực hiện phương thức này: cơ quan tài chính phát hành lệnh chi tiền theo
yêu cầu của kho bạc nhà nước chi trả một số tiền cho đơn vị sử dụng ngân sách theo
đúng nội dung lệnh chi, nhận được lệnh chi tiền, kho bạc nhà nước xuất quỹ thanh
toán cho đơn vị sử dụng ngân sách theo yêu cầu của cơ quan tài chính.
Trên đây là những trình bày về các vấn đề khái quát liên quan đến hoạt động
chi ngân sách nhà nước. Vậy, để đảm bảo cho hoạt động chi ngân sách nhà nước
được thực hiện có hiệu quả, chi ngân sách nhà nước cần đảm bảo những điều kiện gì?
Pháp luật Việt Nam có những quy định như thế nào về các điều kiện đó?

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 4


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
2.
2.1

Các điều kiện chi ngân sách nhà nước theo pháp luật hiện hành
Sự cần thiết phải có những điều liện luật định đối với hoạt động chi ngân sách
nhà nước
Hơn bất kỳ lĩnh vực nào chi NSNN luôn là lĩnh vực chứa nhiều nguy cơ tham
nhũng và lãng phí nhất. Quan niệm “tiền công” không phải là tiền của riêng ai khiến
cho các đối tượng hưởng thụ có xu hướng chi tiêu thoải mái, lãng phí không tính đến
nguồn vốn và NN đầu tư. Điều này khiến cho Nhà nước luôn phải tính đến khả năng
kiểm soát việc chi tiêu NS như thế nào cho hiệu quả và tiết kiểm, trong đó việc công
cụ sử dụng công cụ pháp luật để điều chỉnh hoạt động chi NS là vấn đề then chốt, góp
phần đảm bảo tính minh bạch, ngăn chặn tệ tham nhũng, lãng phí trong sử dụng công
quỹ.
Thêm vào đó, quỹ NSNN được hình thành chủ yếu từ sự đóng góp của đông
đảo quần chúng nhân dân, NN là đại điện, thay mặt nhân dân quyết định việc sử dụng
cụ thể như thế nào? Vì vậy, nhà nước phải đảm bảo làm sao sử dụng cho thật hiệu quả
nguồn vốn đó, tránh để mất lòng yin của nhân dân đối với nhà nước. Công cụ hiểu
hiệu để đảm bảo cho hoạt động sử dụng nguồn tài chính đó là pháp luật. Nhà nước đã
quy định những điều kiện cụ thể mà chỉ khi đáp ứng đủ điều kiện đó, hoạt động chi
NSNN mới được thực hiện. Những quy định này tạo nên một giá trị pháp lý đối với
các đối tượng sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo cho các chủ thể này sử dụng
đúng mục đích và có hiệu quả nguồn tài chính do Nhà nước đầu tư.
Quy định các điều kiện chi NS cụ thể góp phần nâng cao nhận thức, ý thức
chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời tạo điều kiện cho
các đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính, kho bạc có đủ căn cứ chấp hành
pháp lý chấp hanh chi.
Do tính đặc thù của khoản chi NSNN mang tính chất không hoàn trả trực tiếp,
nên đối tượng hưởng thụ thường có xu hướng thiếu cân nhắc, không tính toán đến
hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Vì vậy nhà nước phải đưa ra các chỉ tiêu điều kiện chi
để đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi hợp lý.

2.2

Các điều kiện cụ thể của chi Ngân sách nhà nước

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 5


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
Các điều kiện chi NSNN được quy định cụ thể tại khoản 2 – Điều 5, luật
NSNN năm 20024; và Điều 51 nghị định 60/2003/NĐ – CP, các điều kiện cụ thể đó
bao gồm:
2.2.1

Các khoản chi dự định phải có trong dự toán NSNN được giao.
Như đã biết các khoản chi ngân sách nhà nước thường được phân chia làm hai
loại là chi cho đầu tư phát triển và chi thường xuyên, nhưng trong mỗi loại đó lại có
nội dung chi rất đa dạng. sở dĩ pháp luật quy định các khoản chi ngân sách nhà nước
muốn được thanh toán chi trả phải có trong dự toán ngân sách được giao bởi vì mọi
nhu cầu dự kiến cho năm kế hoạch phải được xác định trong dự toán kinh phí từ cơ
sở thông qua các bước xét duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ thấp đến
cao. Quyết định cuối cùng cho dự toán chi NSNN thuộc về Quốc hội. Bởi Quốc hội
là cơ quan cao nhất và duy nhất có thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách nhà
nước. chỉ sau khi dự toán đã được Quốc hội xét duyệt và thông qua mới trở thành căn
cứ chính thức để phân bổ số chi mỗi ngành, mỗi cấp. xét trên góc độ pháp lý, khoản
kinh phí đã được nghi trong dự toán chi NS thể hiện cam kết thanh toán của Nhà
nước đối với đơn vị sử dụng ngân sách. Dựa trên cam kết này, các đơn vị sử dụng
ngân sách có quyền đòi hỏi nhà nước phải cấp đủ cho mình kinh phí mà Nhà nước đã
cam kết với điều kiện đơn vị sử dụng ngân sách chứng minh được rằng họ có đầy đủ
điều kiện được cấp theo quy định của pháp luật.
Đây là điều kiện thứ nhất mà khoản chi phải thỏa mãn để có thể được thanh
toán. Có thể nói, đây là điều kiện ở cấp trung ương đối với các khoản chi. Bởi nó quy
định các khoản chi đó phải nằm trong dự toán ngân sách, đạo luật ngân sách thường
niên mà chỉ có cơ quan lập pháp cao nhất là Quốc hội mới thông qua. Quy định nàu
đưa ra đảm bảo các khoản chi dự định sẽ phù hợp với tổng thể các khoản chi khác,
phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội mà nhà nước đề ra trong năm ngân
sách.
Tuy nhiên điều kiện này cúng có ngoại lệ của nó:
4 Khoản 2, Điều 5: “...2. Chi NSNN được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Đã có trong dự toán ngân sách được giao, trừ trường hợp quy định tại Điều 52, Và Điều 59 của luật

này,
b) Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định,
c) Đã được Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người ủy quyền quyết định chi.

Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 2, điều này, đối với các khoản chi cho công việc cần đấu thầu thì
còn phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 6


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
Ngoại lệ thứ nhất là trường hợp đầu năm ngân sách dự toán ngân sách và
phương thức phân bổ ngân sách chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết
định thì cơ quan tài chính các cấp được phép cấp kinh phí cho các nhu cầu không thể
trì hoãn được cho tới khi dự toán ngân sách và phương thức phân bổ ngân sách được
quyết định. Đây có thể được coi là phương án bổ sung mà luật đưa ra cho các chủ thể
sử dụng ngân sách áp dụng, tạo sự linh hoạt trong hoạt động của các chủ thể đó khi
chưa có NS, ứng phó kịp thời với các trường hợp xảy ra ngoài dự kiến, đảm bảo thực
hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, các chủ thể được tạm cấp kinh phí
phải hoàn trả ngay dự dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách được quyết định,
nguồn vốn đã được chuyển về. Đây là quy định thể hiện sự linh hoạt của các nhà làm
luật, tạo điều kiện để việc thực hiện nhiệm vụ của các đối tượng thụ hưởng ngân sách
không bị gián đoạn.5
Ngoại lệ thứ hai là trong quá trình chấp hành ngân sách,có sự thay đổi về thu
chi khoản chi từ nguồn tăng thu so với dự toánđược giao và từ nguồn dự phòng ngân
sách theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Nguồn tăng thu là nguồn thu phát sinh
tăng thêm, nằm ngoài dự toán ngân sách vì vậy chi từ khoản chi này không thể nằm
trong dự toán ngân sách. Chi từ nguồn tăng thu ở cấp nào sẽ do cơ quan có thẩm
quyền của cấp ngân sách đó quyết định. Số tăng thu này sẽ được sử dụng để giảm bội
chi, tăng chi trả nợ, tăng chi đầu tư phát triển, bổ sung quỹ dự trữ tài chính, tăng dự
phòng ngân sách, các khoản chi từ nguồn dự phòng ngân sách được sử dụng trong
trường hợp có nhu cầu đột xuất ngoài dự kiến.6
Trên đây là diều kiện thứ nhất của chi NSNN, là điều kiện cốt lõi đầu tiên mà
các khoản chi cần thỏa mãn để có thể thanh toán, cấp phát.
2.2.2

Khoản chi dự định phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm
quyền quyết định.
Đây là điều kiện thứ hai mà một khoản chi cần đáp ứng để có thể được thanh
toán. Không chỉ cần được nằm trong dự toán ngân sách nhà nước được giao, khoản
chi dự định thực hiện phải nằm trong phạm vi chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã được
quy định bởi cấp có thẩm quyền. Mỗi lĩnh vực chi mang một điểm đặc thù lĩnh vực
khác nhau, vì vậy không thể có một tỷ lệ chi dự toán chi chung cho tất cả lĩnh vực.
Mỗi lĩnh vực được quy định một định mức, tiêu chuẩn chi khác nhau. Ví dụ: từ năm
5 Xem: Điều 51, Luật NSNN năm 2002;
6 Xem: Điều 59, Luật NSNN năm 2002.

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 7


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
2001 đến nay, hàng năm nhà nước dùng 2% tổng số ngân sách để đầu tư cho khoa
học, công nghệ7. Đối với lĩnh vực giáo dục nhà nước dành 20% tổng số chi ngân
sách. Các định mức, tiêu chuẩn, chế độ được ban hành cho những lĩnh vực chi khác
nhau này do Chính phủ, Bộ trưởng bộ tài chính, UBND cấp tỉnh quyết định. Cụ thể
như sau: Chính phủ quy định chế độ chi quan trọng, phạm vi ảnh hưởng rộng như:
chế độ tiền lương, trợ cấp xã hội, chế độ đối với người có công với cách mạng...Thủ
tướng quy định chế độ, định mức thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. Bộ
trưởng bộ tài chính quy định chế độ, định mức áp dụng đối với các ngành, lĩnh vực.
UBND cấp tỉnh quy định một số khoản chi mang tính đặc thù ở địa phương 8. Quy
định này đặt ra giới hạn cho các khoản chi dự định thực hiện, phải nằm trong định
mức đã được quy định trong dự toán. Bởi các chủ thể lập dự toán ngân sách nhà nước
khi đưa ra dự toán với những khoản phân bổ ngân sách đã tính toán rất kỹ đến đặc thù
từng lĩnh vực chi và hơn thế chính sách kinh tế - xã hội đã được hoạch định. Vì vậy
các khoản chi phải phù hợp với chiến lược kinh tế - xã hội đã được hoạch định. Tuy
nhiên, việc quy định định mức cho các khoản chi ngân sách có thể giảm tính chủ
động cho các đơn vị sử dụng ngân sách, hơn nữa còn có thể xuất hiện tình trạng các
đơn vị sử dụng ngân sách cố chi cho hết số ngân sách đã được phân bổ không quan
tâm đến hiệu quả của khoản chi đó. Hơn nữa, các nhà lập dự toán ngân sách cần bám
sát điều kiện kinh tế - xã hội tại từng thời điểm để đưa ra những tiêu chuẩn, định
mức, chế độ phù hợp.
2.2.3

Khoản chi dự định thực hiện phải được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách
hoặc được người ủy quyền quyết định chi.
Đây được xem là điều kiện để một khoản chi có thể được thực hiện. một khoản
chi đã nằm trong dự toán ngân sách nhà nước, đã đúng với chế độ, tiêu chuẩn, định
mức của cấp có thẩm quyền quyết định nhưng nếu không được Thủ trưởng đơn vị sử
dụng ngân sách hoặc được người ủy quyền quyết định chỉ thị thì khoản chi đó cũng
không được thực hiện. chỉ người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy
quyền mới được phép quyết định chỉ thị. Quy định này của luật đảm bảo quyền quản
lý của những người đứng đầu đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người ủy quyền là
những người trực tiếp quản lý, điều hành đơn vị đó. Vì vậy, họ sẽ nắm rõ nhu cầu chi
cảu đơn vị mình quản lý, từ đó để quyết định có chi hay không một khoản chi nào đó.

7 http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=5&news_ID=10452144
8 Xem: Điều 20, Điều 21, Điều 26 Luật NSNN năm 2002.

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 8


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
Đối với những khoản chi do cơ qun tài chính cấp phát trực tiếp thì quyết định
chi là “lệnh chi tiền” của cơ quan tài chính. Lệnh chi tiền là quyết định do cơ quan tài
chính phát hành, gửi kho bạc nhà nước, yêu cầu kho bạc chi trả thanh toán một số
tiền cho đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng nội dụng của lệnh chi tiền. Cơ quan tài
chính chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội dung tính chất của từng khoản chi,
đảm bảo các điều kiện chi theo đúng quy định của pháp luật. kho bạc nhà nước thực
hiện việc chi trả, thanh toán cho đơn vị sử dụng ngân sách theo nội dung ghi trong
lệnh chi tiền của cơ quan tài chính.
Đối với các khoản chi cơ quan tài chính không cấp phát trực tiếp thì khi có nhu
cầu chi, đơn vị sử dụng ngân sách lập và gửi Kho bạc Nhà nước giấy rút dự toán
NSNN cùng với quyết định do Thủ trưởng đơn vị ký.
Trên đây là ba điều kiện cơ bản, tiên quyết của chi NSNN. Việc quyết định một
khoản chi NS chỉ có thể thực hiện khi có đủ các điều kiện trên là khá chặt chẽ. Như
đã phân tích ở trên, điều kiện thứ nhất là điều kiện ở cấp cao nhất, khi quy định khoản
chi dự định thực hiện phải nằm trong dự toán ngân sách được thông qua bởi Quốc
hội; tiếp đó là điều kiện khoản chi phải phù hợp với định mức tiêu chuẩn, chế độ do
cơ quan chuyên trách có thẩm quyền quyết định, cuối cùng là điều kiện quy định ở
cấp thấp nhất là quyết định của Thủ trưởng đơpn vị sử dụng ngân sách – người trực
tiếp quản lý đơn vị, người nắm rõ các nh cầu chi tiêu của dơn vị. các quy định này đã
đảm bảo cho việc xác định thẩm quyền của các chủ thể có liên quan đến hoạt động
chi ngân sách không bị chồng chéo, mang tính phới hợp, đảm bảo cho các khoản chi
là hợp pháp, phù hợp với chiến lược kinh tế - xã hội và đáp ứng được những nhu cầu
thực tế của đơn vị sử dụng ngân sách.
Ngoài ba điều kiện trên, trong Nghị định 60/2003/NĐ – CP và Thông tư
79?2003/TT – BTC còn quy định một số điều kiện cụ thể khác về chi ngân sách
nhà nước như sau:
2.2.4
a.

Các điều kiện cụ thể khác.
Khoản chi dự định thực hiện phải có đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán đầy đủ.
Đây là một điều kiện cụ thể được đưa ra tại Thông tư 79/2003/TT – BTC.
Theo đó các khoản chi dự định thực hiện phải có đủ hồ sơ chứng từ thanh toán hợp
lệ. tùy theo tính chất của từng khoản chi mà hồ sơ chứng từ thanh toán được yêu cầu
khác nhau. Ví dụ: đối với khoản thanh toán cá nhân (như tiền chi lương) thì hồ sơ
chứng từ bao gồm: bảng đăng ký biên chế, quỹ lương đã được cơ quan nhà nước có

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 9


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
thẩm quyền phê duyệt, danh sách những người hưởng lương, phụ cấp lương, bảng
tăng giảm biên chế và quỹ tiền lương được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt.
Quy định này không phải là điều kiện chính nhưng cũng là điều kiện hết sức
cần thiết. nó tạo cơ sở chắc chắn cụ thể, chính xác cho từng khoản chi khi thực hiện
vì đã có chứng từ, hóa đơn kèm theo. Hơn nữa, sẽ tạo thói quen tốt cho các đối tượng
sử dụng ngân sách là thói quên sử dụng chứng từ khi có các nhu cầu chi phát sinh.
b.

Khoản 4 Điều 51 – NĐ60/2003/NĐ – CP.
Pháp luật quy định đối với trường hợp sử dụng vốn, kinh phí ngân sách nhà
nước để đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và các
công việc khác phải qua đấu thầu hoặc thẩm định giá thì trước hi khoản chi được thực
hiện, còn phải tổ chức đấu thầu hoặc thẩm định giá theo quy định của pháp luật. đây
chính là khoản chi hành chính đảm bảo cho các hoạt động thường xuyên của bộ máy
nhà nước . quy định này đảm bảo chi hoạt động chi trong lĩnh vực này là chi đúng,
chi đủ, tổ chức đấu thầu hoặc định giá tài sản với mục đích xác định giá trị thực sự
của tài sản, từ đó thực hiện khoản chi hợp pháp, đúng đắn.

c.

Khoản 5 – Điều 51 – NĐ60/NĐ – CP.
Khoản này đưa ra quy định các khoản chi thường xuyên được chia đều trong
năm để chi; các khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời
điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản chi có tính
chất không thường xuyên khác thực hiện theo dự toán quý được đơn vị dự toán cấp I
giao cùng với dự toán năm.

3.
3.1

Thực tiễn áp dụng các điều kiện chi ngân sách.
Những kết quả đạt được.
Việc các đơn vị sử dụng ngân sách có tuân thủ một cách nghiêm ngặt các điều
kiện luật định trong hoạt động chi ngân sách nhà nước hay không ảnh hưởng trực tiếp
đến hoạt động chi ngân sách nhà nước. Nói chung, qua Báo cáo đánh giá tình hình
thực hiện ngân sách nhà nước năm 2010, nhìn chung hoạt động chi NSNN đã tương
đối đảm bảo được các điều kiện cơ bản của chi ngân sách nhà nước. Năm 2010 là
năm nề kinh tế Việt Nam có khá nhiều vấn đề nổi cộm: chỉ số tiêu dùng, lạm phát
tăng ở mức cao; lãi suất, tỷ giá biến động mạnh; thị trường vàng, ngoại tệ diễn biến
phức tạp, làm tăng nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô, gây khó khăn cho sản xuất

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 10


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
kinh doanh, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, tác động không tốt đến
tâm lý xã hội. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ
những điều kiện luật định về chi NSNN, công tác điều hành chi NSNN năm 2010 đã
đảm bảo theo đúng chỉ tiêu thắt chặt chi tiêu để kiểm chế lạm phát, tập trung nguồn
lực của NSNN để chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,
đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng trợ cấp xã hội khắc
phục một phần khó khăn do ảnh hưởng của tăng giá…
Năm 2010 tình hình kinh tế chuyển biến tích cực đã tạo điều kiện để tăng thu
ngân sách nhà nước. Thu ngân sách nhà nước năm 2010 ước đạt 520.100 tỷ đồng,
vượt 12.7% so với dự toán, tăng 17,6% so với năm 2009, và đạt tỷ lệ động viên vào
ngân sách nhà nước là 26.7%. Tổng chi cân đối nhà nước đạt 637.200 tỷ đồng, tăng
9.4% so với dự toán và tăng 9% so với thực hiện năm 2009. Bội chi NSNN năm 2010
ước khoảng 117.100 tỷ đồng, bằng khoảng 5.95%GDP, giảm so với năm 2009 (6.9%)
và cúng giảm so với kế hoach đề ra (6.2%) 9. Thực hiện chỉ đạo Quốc hội về việc triển
khai các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh
xã hội. Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
thực hiện điều hành chi NSNN năm 2010 theo hướng thắt chặt chi tiêu công, kiểm
soát chặt chẽ đầu tư công, rà soát, sắp xếp giảm chi đầu tư các dự án không có trong
quy hoạch, chưa đủ thủ tục theo quy định…để tập trung vốn cho các dự án cần thiết,
cấp bách, các dự án khả năng hoàn thành và sử dụng trong năm, thực hiện tiết kiệm,
tập trung sử dụng dự phòng ngân sách các cấp và nguồn tăng thu NSNN năm 2010
thực hiện các chính sách an sinh xã hội nằm hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào dân
tộc, người lao động có thu nhập thấp, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang vượt qua khó
khăn do ảnh hưởng của lạm phát.
Chi NSNN đã từng bước được cơ cấu lại theo hướng xóa bỏ bao cấp, thực hiện
cơ chế tự chủ, tự thực hiện trách nhiệm, tăng cho đầu tư phát triển và cơ sở hạ tầng,
phát triển nguồn thu nhân lực, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và nông
thôn, bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo chi NS ngày càng tiết
kiệm và đạt hiệu quả cao. Ví dụ: năm 2010 bội chi NS giảm từ 7% xuống 6.2%... 10Đó
là những kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh nề kinh tế vừa trải qua cơn suy
giảm.

9 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2010
10 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2010

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 11


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
Bên cạnh những kết quả đạt được đã nêu trên, thực tiễn áp dụng các điều kiện
chi ngân sách dẫn đến hiệu quả thực hiện NSNN còn bất cập.
3.2

Những bất cập.
Dù đã có rất nhiều nỗ lực của cơ quan có thẩm quyền trong việc đôn đốc các
đơn vị sử dụng ngân sách chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình chi
NSNN nhưng trên thực tế vẫn còn tồn tại những bất cập nổi cộm, như tình trạng bội
chi NSNN, thấp thoát NSNN.
Mặc dù tỷ trọng thu nội địa có tăng nhưng chiếm tỷ trọng không lớn (khoảng
60%). Việc chấp hành kỷ luật ngân sách không nghiêm, thất thu, gian lận. nợ đọng
thuế, kể cả nội địa và thuế xuất nhập khẩu còn lớn. Số nợ thuế chờ xử lý (chiếm hơn
20% tổng số nợ thuế) tăng khá nhiều. bội chi ngân sách vẫn còn cao (chưa về dưới
mức dưới 5% như đã duy trì trong nhiều năm) và là một trong những nhân tố góp
phần làm gia tăng lạm phát. Điều này cũng cách báo độ an toàn của ngân sách trong
năm tiếp theo nếu như không chủ động có các biện pháp cải cách để tạo nền tảng tăng
nguồn thu cũng như tăng cường kỷ luật tài chính cho ngân sách11.
Ngoài ra, tình hình giải ngân xây dựng cơ bản cũng được tiến hành rất chậm.
Lý do cho tình trạng này là trong điều hành NSNN đã phát sinh một số khoản chưa
có nguồn thanh toán. Ủy ban tài chính – Ngân sách QH cũng nhận định, Chính phủ
đã kiên quyết trong quản lý NSNN, hạn chế thất thoát lãng phí nhưng việc quản lý
chi theo dự toán còn chưa được coi trọng. Đặc biệt là việc triển khai và giải ngân vốn
đầu tư phát triển chậm, nhất là vốn trái phiếu chính phủ, xử lý nợ xây dựng cơ bản
vẫn chậm…
Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN còn thiếu chưa tương xứng với thực
tế, gây khó khan trong việc cấp phát kiểm tra, kiểm soát trong chi ngân sách nhà
nước. Ví dụ như: hàng năm Quốc hội phân bổ 2% tổng chi NSNN cho lĩnh vực khoa
học, công nghệ nhằm đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng thành tựu khoa học để phát
triển kinh tế - xã hội liệu có quá ít. Hơn nữa, thủ tục pháp luật quy định quá rườm rà
khiến cho ngân sách dành cho khoa học không dùng hết. Đối với lĩnh vực giáo dục,
hằng năm được dành 20% tổng số ngân sách nhưng hiệu quả sử dụng ngân sách vẫn
không cao.

11 Điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động kiểm soát chi NSNN – Khóa luận – Nguyễn thu trang, trang29.

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 12


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến sự tồn tại của những bất cập nêu trên? Những
yếu tố nào ảnh hưởng đến việc đảm bảo các điều kiện chi NSNN làm ảnh hưởng dến
hiệu quả chi NSNN.
3.3

Nguyên nhân của những bất cập
Những bất cấp nêu trên trong việc đảm bảo các điều kiện chi ngân sách nhà
nước bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân:
Thứ nhất: tính tuân thủ pháp luật của các đơn vị sử dụng ngân sách là yếu tố
quan trọng ảnh hưởng đến việc đảm bảo các điều kiện chi, từ đó ảnh hưởng đến hoạt
động chi NSNN. Các đơn vị sử dụng ngân sách khi nhận được nguồn kinh phí thường
không quan tâm đúng mức đến thực tiễn nhiệm vụ được giao và luôn tìm cách để
nâng cao dự toán chi để có thể sử dụng kinh phí một cách thoải mái. Thực chất của
quá trình lập và duyệt dự toán hiện nay là quá trình đàm phán – thỏa thuận giữa các
đơn vị sử dụng ngân sách và cơ quan quản lý tài chính. Giữa cấp dưới và cấp trên
nhằm cùng nhau thỏa thuận một mức chi mà hai bên cùng có thể chấp nhận được,
không quan tâm đến việc nó có phù hợp với định mức, chiến lược phát triển kinh tế xã hội hay không, từ đó dẫn đến hoạt động chi không cao.
Thứ hai, nguyên tắc lập dự toán từ dưới lên không được đảm bảo. Điều kiện
thứ nhất của chi NSNN là khoản chi phải nằm trong dự toán ngân sách nhà nước đã
được giao do Quốc hội quyết định. Tuy nhiên, để có một bản dự toán trình lên quốc
hội, quá trình lập dự toán phải đi từ dưới lên, từ đơn vị lập dự toán nhỏ nhất. Nhưng
nhiều khi dự toán chi ngân sách trên địa bàn là do sở tài chính lập thay vì đáng lẽ ra
chính các đơn vị phải lập dự toán và nộp cho Sở theo quy định. Điều này có thể dẫn
đến tình trạng ngân sách lập ra không chính xác, không sát với nhu cầu thực tiễn chi
tiêu trên địa bàn. Đặc biệt, đối với, đối với những tỉnh có nguồn thu nhập thấp, không
đảm bảo được nguồn chi trên địa bàn thì công tác lập dự toán không được quan tâm
thỏa đáng. Có thể nói, việc lập dự toán ở một số đơn vị sử dụng NSNN nhiều khi còn
mang tính chất hình thức, từ đó làm ảnh hưởng đến hoạt động chi ngân sách nhà
nước.
Thứ ba, việc phê chuẩn của các cơ quan có thẩm quyền thường mang tính hình
thức và thiếu chi tiết. giai đoạn cuối của quá trình lập ngân sách là Quốc hội xem xét,
thảo luận và thông qua đề nghị dự toán ngân sách của Chính phủ. Việc chấp nhận hay
sửa đổi dự toán của Quốc hội có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế - xã hội
và tới việc thực thi chức năng của bộ máy Nhà nước. Vì vậy các đại biểu Quốc hội

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 13


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
phải có những chương trình kế hoạch chính phủ dự định và phải có thời gian xem xét
để đưa ra ý kiến. Tuy nhiên các đại biểu Quốc hội thường có rất ít thời gian để xem
xét, thảo thuận trước khi biểu quyết và thông thường, Quốc hội phê chuẩn dự toán
NSNN theo phương thức trọn gói.
Thứ tư, hệ thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi còn lạc hậu và không thống
nhất, gây khó khăn cho việc tuân thủ các điều kiện chi NSNN đã được pháp luật quy
định. Theo khoản 2 Điều 21 Luật NSNN12 thì Bộ tài chính có trách nhiệm chủ trì,
phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng các định mức phân bổ và các
chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi nhưng cho đến nay, ngành tài chính vẫn còn lung
túng về vấn đề này. Do vậy, bản thân các đơn vị thiếu căn cứ lập dự toán còn các cơ
quan nhà nước thiếu căn cứ để duyệt dự án. Mặt khác do hệ thống tiêu chuẩn, định
mức chưa được đồng bộ nên nhiều khoản chi được quyết định ở mỗi nơi mỗi khác, kể
cả những khoản chi được Trung ương quyết định thống nhất trên cả nước.
Cuối cùng, quy mô của nền kinh tế cúng tác động nhất định đến việc đảm bảo
các điều kiện chi NSNN. Khi quy mô nền kinh tế tăng đầ lên, nhu cầu tăng chi để
thúc đẩy phát triển kinh tế đang đặt ra vấn đề rất cấp bách, từ đó gây sức ép căng
thẳng cho ngân sách nhà nước, quy mô ngân sách cúng phải lớn lên và tiềm ẩn những
rủi ro trong các khoản chi NSNN như tình trạng thất thoát, lãng phí, tham nhũng.
Đó là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc không đảm bảo các điều kiện
chi NSNN theo quy định của pháp luật. Vậy cần có các biện pháp gì để nâng cao hiệu
quả áp dụng các điều kiện chi?
3.4

Những biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả áp dụng các điều kiện chi ngân
sách nhà nước.
Hoàn thiện pháp luật về quy trình lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà
nước. Đây là ba khâu quan trọng trong quá trình chi NSNN. Luật NSNN đã có những
quy định rõ ràng về thời hạn, yêu cầu, nội dung và các trình tự, thủ tục lập dự toán
NSNN. Tuy nhiên trên thực tế vẫn bộc lộ nhiều bất cập đòi hỏi chúng ta phải hoàn
thiện pháp luật về quá trình lập dự toán ngân sách nhà nước. Điều này đảm bảo cho
12 Khoản 2, Điều 21 như sau: “Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ tài chính...2. chủ trì với các bộ , cơ quan ngang

bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng các
định mức phân bổ và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước, chế độ quyết toán, kế toán,
chế độ báo cáo, công khai tài chính ngân sách trình Chính phủ quy định hoặc quy định theo phân cấp của
Chính phủ để thi hành thống nhất trong cả nước...”

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 14


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
điều kiện thứ nhất của chi NSNN, có một bản dự toán ngân sách với những khoản chi
hợp lý, phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển kinh tế - xã hội.
Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp lập dự toán ngân sách để tránh tính
trạng thẩm quyền nơi thì thiếu nơi thì chồng chéo.
Cơ cấu lại các khoản chi NSNN sao cho phù hợp, theo kịp với tình hình kinh tế
- xã hội. trong những năm gần đây, chi đầu tư có xu hướng tăng. Tuy nhiên chi đầu tư
phát triển kinh tế phải là số chi huy động trong toàn xã hội, không thể chỉ lấy từ
NSNN. Nếu như trông chờ vào Nhà nước thì khoản chi vừa kém hiệu quả, vừa hạn
hẹp. chi ngân sách phải được thực hiện theo quan điểm phải gắn liền với việc xác
định đúng đắn cơ cấu chi tối ưu, có tỷ trọng hợp lý giữa chi đầu tư phát triển với chi
thường xuyên, chi trả nợ, chi dự phòng…
Cần hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi chặt ché để các chủ thể sử dụng ngân sách
chấp hành nghiêm túc các điều kiện chi trong hoạt động chi ngân sách. Có chế tài
tương xứng đối với những đơn vị sử dụng ngân sách không chấp hành tốt các điều
kiện chi NSNN theo luật định.
Nâng cao mức độ tham gia, kiểm tra giám sát của nhân dân đối với hoạt động
chi ngân sách để các đơn vị sử dụng ngân sách có ý thức hơn trong việc sử dụng
nguồn vốn đước cấp, đảm bảo các điều kiện chi để chi đúng, chi đủ, chi hợp pháp.

KẾT LUẬN

Trên đây là các điều kiện về chi NSNN, nói một cách khái quát nhất điều kiện
chi ngân sách nhà nước hiện nay gồm: Các khoản chi dự định phải có trong dự toán
NSNN được giao; khoản chi dự định phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp
có thẩm quyền quyết định; khoản chi dự định thực hiện phải được thủ trưởng đơn vị
sử dụng ngân sách hoặc được người ủy quyền quyết định chi; và một số điều kiện cụ
thể khác. Nhìn nhận một cách khách quan thì những quy định này khá chặt chẽ và
phù hợp với nền kinh tế còn nhiều khó khăn như nước ta hiện nay. Do vậy, khi áp
dụng vào thực tiễn đã đem lại hiệu quả không nhỏ, góp phần quan trọng vào việc
tránh tính trạng tham nhũng, lãng phí; đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi hợp lý. Bên cạnh
đó, những quy định này còn tồn tại một số hạn chế nhất định dẫn đến việc tạo ra
những lỗ hổng pháp luật để các chủ thể vi phạm. Vấn đề đặt ra là phải tiếp tục hoàn
SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 15


Phân tích điều kiện chi NSNN – quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
thiện hệ thống pháp luật về các điều kiện chi ngân sách nói riêng, và pháp luật về
ngân sách nhà nước nói chung, góp phần vào việc thực hiện quản lý ngân sách sao
cho thật phù hợp và đúng đắn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

Giáo trình luật Ngân sách Nhà nước – Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Tư
Pháp, Hà Nội 2010;

2.

Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 01/2002/
QH11 ngày 16/12/2002 về Ngân sách Nhà nước;

3.

Nghị Định của Chính Phủ số 60/2003/NĐ – CP ngày 06/06/2003 quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

4.

Thông tư của Bộ Tài chính số 59/2003/TT – BTC ngày 23/06/2003 hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ – CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

5.

http://www.mof.gov.vn;

6.

hthp://www.thuvienphapluat.com;

7.

http://www.moj.gov.vn;

8.

http://www.gdt.gov.vn;

9.

Trang tìm kiếm: google.com.vn.

SV: Phạm Thị Hằng, MSSV: 351327, N02, TL4, Nhóm 2

Page 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x