Tải bản đầy đủ

BAI 11 quang hợp và năng suất cây trồng

KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu 1: có mấy nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến
quang hợp? Kể tên các nhân tố đó?
Trả lời

có năm nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến

quang hợp:
-

Ánh sáng

-

Nồng độ CO2

-

Nước


-

Nhiệt độ

-

Nguyên tố khoáng


KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu 2: Nồng độ CO2 ảnh hưởng như thế nào tới
quang hợp?
Trả lời:

CO2 trong không khí là nguồn cung cấp C cho

quang hợp.
- Nồng độ CO2 quyết định cường độ của quá trình quang
hợp.
- Ban đầu cường độ quang hợp tăng tỉ lệ thuận với nồng
độ CO2, sau đó tăng chậm cho đến điểm bão hoà CO2 và
vượt qua trị số đó thì cường độ quang hợp giảm.


TIẾT 10

BÀI 11. QUANG HỢP VÀ NĂNG
SUẤT CÂY TRỒNG


NỘI DUNG BÀI
I.

QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU
KHIỂN QUANG HỢP

1. Tăng diện tích lá


2. Tăng cường độ quang hợp
3. Tăng hệ số kinh tế


I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Quá trình quang hợp ở thực vật


I.QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

+ C: 45%
C,cam,
H, O lúa
chiếm
Phần lớn năng suất
có 90
+ H: 6,5%
-95%
được là nhờ quá trình
nàotổng
của lượng
cây ?
+ O: 42 – 45%
chất khô trong cây

Cam năng suất cao

Lúa chịu hạn năng suất cao


I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Quang hợp có
tròsản
như
thế thu hoạch
C, H, O chiếm 90 -95%
90%vai
- 95%
phẩm
- Quang
quyết định 90của
– 95%
năng
suất cây
tổng
lượng hợp
chất khô
cây lấy
từ CO
nào đối với năng
suất
cây2 và H2O thông
trồng.
trong
cây
qua hoạt động quang hợp.
trồng?

Cam năng suất cao

Lúa chịu hạn năng suất cao


I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Năng suất sinh
học

Năng suất kinh tế

Quan sát hình vẽ trên kết hợp nghiên cứu mục I SGK,
hãy phân biệt năng suất sinh học và năng suất kinh tế?


I.QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Năng suất sinh học

Là tổng lượng chất khô

Năng suất kinh tế

Là một phần của năng

tích luỹ được mỗi ngày trên

suất sinh học được tích luỹ

1 ha gieo trồng trong suốt

trong các cơ quan (lá, củ,

thời gian sinh trưởng.

quả, hạt..) có giá trị kinh tế
đối với con người


I. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

Năng suất sinh
học
Năng suất kinh tế
Ví dụ: Người ta tính được rằng: 1ha cà chua, sau 60 ngày thu được 3000 kg
sinh khối. Trong đó có 2400 kg quả. Tính năng suất sinh học, năng suất kinh
tế và hệ số kinh tế của giống cà chua trên?
Giải
Năng suất sinh học (Nsh) = 3000/60= 50 kg/ngày/ha
Năng suất kinh tế (Nkt) = 2400/60 = 40 kg/ngày/ha
Hệ số kinh tế = 40/50 =0,8


Quan sát và cho biết tên cơ quan chứa sản phẩm có giá trị
kinh tế với con người của 1 số loài cây sau:

HạtLúa

Bắp cải

Quả

Củ
Cà rốt

Đu đủ


II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU
KHIỂN QUANG HỢP

Bằng cách nào để tăng năng suất
cây trồng thông qua sự điều khiển
quang hợp?


II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU KHIỂN
QUANG HỢP

1. Tăng diện tích lá
- Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp

Tại sao tăng diện tích
lá lại tăng năng suất
cây trồng?

=> tăng tích luỹ chất hữu cơ trong cây => tăng năng suất cây
trồng.

- Tăng diện tích lá bằng cách:
+ Áp dụng các biện pháp nông sinh như bón phân, tưới nước
hợp lí.
+ Thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp với từng loài cây.


II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU KHIỂN
QUANG HỢP

1. Tăng diện tích lá
2. Tăng cường độ quang hợp
- Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động
Cường
độ quang
hợp là gì?
saocứ
tăng
cường
độ lá là
Trong
sản xuất
nông nghiệp,
có Vì
phải
tăng
diện tích
của bộ máy quang hợp(lá).
quangsuất
hợpcây
làmtrồng
tăng không?
năng suất
cây
trồng?
tăng năng
Việc
tăng
năng suất
- Điều tiết hoạt động của bộ máy quang hợp bằng cách:
cây trồng còn phụ thuộc vào yếu tố nào?
+ Cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí, tạo điều kiện
cho bộ lá phát triển.
+ Tuyển chọn và tạo mới các giống cây trồng có cường độ
quang hợp cao.


II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU
KHIỂN QUANG HỢP
1. Tăng diện tích lá
2. Tăng cường độ quang hợp
3. Tăng hệ số kinh tế
- Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang
Nêu biện pháp tăng hệ số
hợp vào bộ phận có giá trị kinh tế với tỉ lệ cao.
kinh tế cho cây trồng?
- Áp dụng các biện pháp nông sinh.


HÌNH ẢNH VỀ THÀNH TỰU TĂNG HỆ SỐ KINH TẾ

Một số giống ớt và cà chua chọn, tạo mới.


Cây cà chua

Cây khoai tây
Cây khoai - cà


II. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang
hợp

3 - 4 kg

568 kg


II. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp

Chanh yên: dài khoảng 40 cm, đường kính khoảng 20 cm cân
nặng trên dưới 3,5 kg


LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
Câu 1: Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

A. Quang hợp quyết định 80 – 85% năng suất cây trồng.
B. Quang hợp quyết định 70 – 75% năng suất cây trồng.
C. Quang hợp quyết định 60 – 65% năng suất cây trồng.
D. Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.


Câu 2:Tăng diện tích lá của cây trồng có thể tăng năng suất vì :
A. Nhiều lá thì cây sẽ hút được nhiều nguyên liệu hơn, nhựa
được chuyển nhanh hơn cho quang hợp.
B. Làm tăng cường độ quang hợp dẫn tới tăng tích luỹ chất hữu
cơ trong cây => tăng năng suất cây trồng.
C. Lá thải ra ôxi nhiều hơn, từ đó thúc đẩy hô hấp làm cây xanh có
nhiều năng lượng hơn nên tăng quang hợp.
D.Tán lá rộng sẽ che bớt mặt đất, nên hạn chế mất nước, tăng độ
ẩm, giảm thoái hoá các hợp chất hữu cơ và khoáng trong đất.


Câu 3: Phân biệt năng suất sinh học và
năng suất kinh tế. Đối với các loài thực vật
như bèo hoa dâu và tảo thì năng suất kinh
tế bằng bao nhiêu % của năng suất sinh
học?


100% . Vì đối với các loài này người ta sử
dụng toàn bộ sinh khối của cơ thể (rễ,
thân, lá).


TÌM TÒI, MỞ RỘNG
Câu 1. Giải thích câu nói: “ Trồng trọt là nghành kinh doanh năng lượng mặt trời?

Câu 2. Vì sao nói tiềm năng năng suất cây trồng còn rất lớn?


- Trong thực tế sản xuất, người ta đã nghiên cứu
các quần thể quang hợp của loài tảo và thực vật
có hoa đã sử dụng được 5% ánh sáng mặt trời
và cho năng suất khoảng 125 tạ/ha (vùng ôn
đới), 250 tạ/ha (vùng nhiệt đới) trong khi hầu hết
các quần thể cây trồng, kể cả quần thể rừng
nhiệt đới chỉ mới sử dụng được 0,5-2,5% ánh
sáng mặt trời và cho năng suất khoảng 50 tạ/ha.
- Trong tương lai với sự tiến bộ của các phương
pháp chọn lọc, lai tạo giống mới, với sự hoàn
thiện các biện pháp kĩ thuật canh tác chắc chắn
việc nâng cao năng suất cây trồng sẽ có triển
vọng to lớn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×