Tải bản đầy đủ

Tu vung IELTS chu de ageing population ielts nguyenhuyen

TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ AGEING POPULATION
Trong bài viết này, Huyền đã tổng hợp các từ vựng IELTS chủ đề Ageing Population theo cụm để các bạn có
thể dễ dàng áp dụng vào bài viết IELTS Writing Task 2 hoặc phần thi Speaking. Các từ vựng cũng đã được dịch
chi tiết để các bạn có thể áp dụng dễ dàng hơn.life expectancy: tuổi thọ
aging populations: dân số già hóa
old people/ elderly people/ senior citizens/ people at the age of 60 and more/...: người già / người
cao tuổi / người già / người ở độ tuổi 60 trở lên / ...
the decline in fertility rates: sự suy giảm về tỷ lệ sinh
demographic change: sự thay đổi nhân khẩu học
a dramatic increase in the proportion of people aged 60 or over: sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ người
từ 60 tuổi trở lên
a decline in the working-age population: sự suy giảm dân số trong độ tuổi lao động
the sheer number of older people: số lượng người già lớn
put heavy pressure on health systems = place an increasing burden on health systems: gây áp lực
nặng nề lên hệ thống y tế = đặt gánh nặng ngày càng tăng lên hệ thống y tế
an increased demand for health and social care: tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và xã hội
suffer from various health problems such as high blood pressure, diabetes, stroke or heart
attack: bị các vấn đề sức khỏe khác nhau như cao huyết áp, tiểu đường, đột quỵ hoặc đau tim
the government has to spend more on pensions → put pressure on national budgets and the
working population: chính phủ phải chi nhiều hơn vào lương hưu → gây áp lực lên ngân sách quốc gia
và dân số làm việc
working adults may have to pay more taxes → adversely affect their lives: người làm việc có thể
phải trả nhiều thuế hơn → ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của họ
increase competition for jobs ← many elderly candidates compete with younger ones for the
same jobs: tăng khả năng cạnh tranh cho công việc ← nhiều ứng cử viên cao tuổi cạnh tranh với
những người trẻ hơn cho cùng một công việc
young people have to spend more time taking care of their elderly parents: những người trẻ tuổi
phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cha mẹ già của họ
older people spend more time taking part in community services and volunteer work → beneficial
for their communities: những người lớn tuổi dành nhiều thời gian tham gia vào các dịch vụ cộng
đồng và công việc tình nguyện → có lợi cho cộng đồng của họ
older employees have various skills to pass on to their younger counterparts: các nhân viên lớn tuổi
có nhiều kỹ năng khác nhau để chuyển sang các đối tác trẻ hơn
increase the retirement age: tăng tuổi nghỉ hưu


฀฀TỪ VỰNG CHO MỘT SỐ CHỦ ĐỀ KHÁC฀฀
฀City life: https://drive.google.com/open?id=1C0DVo_3_bZGr93KIyZ7S8zQVLtlt69G8


฀Environment: https://drive.google.com/open?id=1-6l9l9DcJ3YKTwlNaOJ5PsPZPGLQ0I7F
฀Education: https://drive.google.com/open?id=1oLRXqMkGqMwNS9MrcUunwJn9xS_Lmyca
฀Work: https://drive.google.com/open?id=1I5Lb3BnPWu5cGV0CgxSMVpt5P-lBSsGA
฀Energy: https://drive.google.com/open?id=1qM5V1kmgp8vNmJQBpE7yl-Y_-tUV7CkK
฀Housing and Architecture: https://drive.google.com/open?id=1D6Y82WHqAQZih7mjN-rEjHG_Yi_dK12p
฀Crime: https://drive.google.com/open?id=1vIP-UZqIce1eeg0vRwm-eIyWLT6K-d1X
฀Culture: https://drive.google.com/open?id=1Rrzjua-XiQcTKiQ2VApXXSB66psc_aeF
฀Throwaway society: https://drive.google.com/open?id=1KhPN_QWDUbdkq0EypqI5RW6-yK94Gb6o
฀Family and Children: https://drive.google.com/open?id=1ClFCPeXG7rYJETA_TLqKF3yuvk8HoRk3
฀Tourism: https://drive.google.com/open?id=1sjMjfZ2dts6xc1WNvLAZvS1f_9EB8-tl
฀Transport: https://drive.google.com/open?id=1KCdb-2iBXa2UcurawDJhwP_9GNe0fhxA
฀Technology: https://drive.google.com/open?id=1H_Sge4h5qYioZq4dIDuSSm8oPfzs3o_Z
฀Government Spending: https://drive.google.com/open?id=1_RA9yTDLaHqnki2CXfbS4mbgorXAuPPm
฀Health: https://drive.google.com/open?id=1SgncfEyT-3n4AKN0HaSaI7Sm09Q92W2D
฀Business and Money: https://drive.google.com/open?id=1fOOYvZs4T2qbBANfWO2Fd0zKRFz3dr-E
฀Languages: https://drive.google.com/open?id=1XkVI9z6xYg_Of0hN_er-99-m8ii2lM-0
฀Animals: https://drive.google.com/open?id=1W4jjsV3GeDnhh3U10S2JgbXX1x9oT4oCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×