Tải bản đầy đủ

TB LỊCH tập HUẤN CÔNG tác hội 2017

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HỘI NÔNG DÂN TỈNH NGHỆ AN
BCH HỘI NÔNG DÂN TP VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh, ngày 08 tháng 9 năm 2017

*

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2017
------------------

I.

Nội dung: Lớp 1

Thời gian
14/09/2017


14/09/2017

15/09/2017

15/09/2017

Nội dung

Thời gian
lên lớp
Các chính sách về Bảo hiểm xã Buổi sáng
hội và BHYT tự nguyện
Hướng dẫn công tác đại hội kiện Buổi chiều
toàn HND cơ sở và Chi hội NK
2018-2023
Hướng dẫn việc thực hiện công Buổi sáng
tác giám sát theo Quyết định số
217/QĐ-BCT của Bộ Chính trị
Nghiệp vụ công tác kiểm tra - kỷ Buổi chiều
luật của Hội Nông dân

16/09/2017

Nghiệp vụ kiểm tra hoạt động ủy Buổi sáng
thác vay vốn NHCSXH

16/9/2017

Hướng dẫn thảo luận, đánh giá Buổi chiều
học tập

Nơi nhận:
- TTBDCT TP;
- Lưu VT.

Giảng viên
Lê Thanh Cảnh - Phó
Giám đốc Bảo hiểm xã
hội TP Vinh
Trương Xuân Huệ - Chủ


tịch Hội Nông dân
Thành phố
Trương Xuân Huệ - Chủ
tịch Hội Nông dân
Thành phố
Phan Đình Chiến - Ủy
viên BCH Hội Nông dân
Thành phố
Đặng Thị Thanh Hoa Chuyên viên Hội Nông
dân Thành phố
Trương Xuân Huệ - Chủ
tịch Hội Nông dân
Thành phố

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Trương Xuân Huệ


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
HỘI NÔNG DÂN TỈNH NGHỆ AN
BCH HỘI NÔNG DÂN TP VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh, ngày 08 tháng 9 năm 2017

*

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2017
------------------

I.

Nội dung: Lớp 2

Thời gian
18/09/2017

18/09/2017

19/09/2017

19/09/2017

Nội dung

Thời gian
lên lớp
Các chính sách về Bảo hiểm xã Buổi sáng
hội và BHYT tự nguyện
Hướng dẫn công tác đại hội kiện Buổi chiều
toàn HND cơ sở và Chi hội NK
2018-2023
Hướng dẫn việc thực hiện công Buổi sáng
tác giám sát theo Quyết định số
217/QĐ-BCT của Bộ Chính trị
Nghiệp vụ công tác kiểm tra - kỷ Buổi chiều
luật của Hội Nông dân

20/09/2017

Nghiệp vụ kiểm tra hoạt động ủy Buổi sáng
thác vay vốn NHCSXH

20/9/2017

Hướng dẫn thảo luận, đánh giá Buổi chiều
học tập

Nơi nhận:
- TTBDCT TP;
- Lưu VT.

Giảng viên
Lê Thanh Cảnh - Phó
Giám đốc Bảo hiểm xã
hội TP Vinh
Trương Xuân Huệ - Chủ
tịch Hội Nông dân
Thành phố
Trương Xuân Huệ - Chủ
tịch Hội Nông dân
Thành phố
Phan Đình Chiến - Ủy
viên BCH Hội Nông dân
Thành phố
Đặng Thị Thanh Hoa Chuyên viên Hội Nông
dân Thành phố
Trương Xuân Huệ - Chủ
tịch Hội Nông dân
Thành phố

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Trương Xuân HuệTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×