Tải bản đầy đủ

GIÁO án môn TOÁN lớp 2 TRƯỜNG TH hứa tạo (cả năm)

Ngày soạn :
Ngày dạy :

/ 200
TUẦN 1
/ 200
*****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN : TOÁN
BÀI 1 : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
I. MỤC TIÊU :
-Giúp học sinh củng cố về : Đọc viết các số trong
phạm vi 100.
-Số có 1 chữ số, số có 2 chữ số.Số liền trước, số
liền sau.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Bảng có ô vuông.
HS : Bộ đồ dùng học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : (1 phút) Hát

2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Kiểm tra đồ dùng học môn toán.
-Nhận xét.
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài mới: “Ôn tập các số đến 100”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
10
ph

15
ph

/
/

HỌAT ĐỘNG DẠY
*Hoạt động 1: Củng cố về
số có một chữ số.
*Mục tiêu: Hs nêu được
các số có một chữ số.
Sôù liền trước, số liền
sau.
*Cách tiến hành:
Bài tập 1: -Gv đính BT lên
bảng,
-Y/C hs nêu tiếp số có một
chữ số câu a
-Nhận xét
*Hoạt động 2: Củng cố về
số có hai chữ số.
Mục tiêu: Hs nêu được
các số có hai chữ số.
Viết số lớn, bé. Số liền
trước, số liền sau.

HỌAT ĐỘNG HỌC

-Hs nêu và trả lời
câu b,c vào bảng con-Hs đọc yêu cầu, nêu
cá nhân.
-Hs nêu
-Hs làm.
-Hs đọc


Bài tập 2 : -GV đính BT lên -4HS thực hiện
bảng,
-Y/C hs nêu tiếp các số có -Hs làm bài
hai chữ số
-Gv ghi vào bảng
-Cho Hs làm câu b,c vào
bảng con
Bài tập 3: Hs đọc Y/c
-Gọi Hs lên bảng lớp
-Gv nhận xét tuyên dương.
-Cho hs làm vào vở.
-Chấm chữa bài.
4./ Củng cố : (4 phút)
-Gọi vài em nêu lại các số từ 0 đến 100 .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút)
- Nhận xét tiết học – Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày soạn :
Ngày dạy :

/ 200
TUẦN 1
/ 200
*****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN : TOÁN
BÀI 2 : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (TT)
I. MỤC TIÊU :
-Giúp học sinh củng cố về : Đọc viết, so sánh các số
có hai chữ số.
-Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Bảng phụ kẻ BT 1,5.
HS : Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho hs nêu các số từ 0 đến 100.
-Nhận xét ghi điểm
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài mới: “Ôân tập các số đến 100
(TT)”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
10
ph

15
ph

/
/

HỌAT ĐỘNG DẠY
*Hoạt động 1: Hướng dẫn
làm BT 1,2.
*Mục tiêu: Củng cố về,
đọc, viết, phân tích số..
*Cách tiến hành:
Bài tập 1: -Gv đính BT lên
bảng.
-Gv phân tích bài mẫu
Bài tập 2 : -Cho hs đọc Y/C
-GV làm mẫu.
57= 50+7
88= 80+8
*Hoạt động 2: Hướng dẫn
làm BT 3,4,5.
Mục tiêu: So sánh, viết
số.
Bài tập 3 : Điền dấu.

HỌAT ĐỘNG HỌC

Hs đọc yêu cầu .
-3 hs lên bảng làm.
-Hs đọc lại số
-Đọc yêu cầu.
-Làm bảng con.

-Đọc yêu cầu.
-Nối tiếp nêu
-Làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu, trao


-Gọi Hs nêu cách làm
-Y/C Hs làm bài cá nhân
-Chấm nhận xét.
Bài tập 4: Cho hs đọc Y/c
-Cho Hs làm vào vở
-Gv chấm bài
Bài tập 5 : Đính Bài tập
lên bảng.
-Gv gợi ý
-Nhận xét tuyên dương.

đổi nhóm đôi.
-Hs làm vở
-Đọc yêu cầu.
-2 hs thi nhau đính số
-Hs nhận xét..

4./ Củng cố : (4 phút)
-Cho hs đọc, viết lại các số có hai chữ số .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút)
- Nhận xét tiết học – Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày soạn :
Ngày dạy :

/
/

/ 200
TUẦN 1
/ 200
*****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN : TOÁN
BÀI 3 : SỐ HẠNG - TỔNG

I. MỤC TIÊU :
-Bước đầu biết tên gọi, thành phần, kết quả của
phép cộng.
-Củng cố về phép cộng không nhớ các số có hai
chữ số, giải toán có lời văn.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Bảng phụ kẻ BT 1.
HS : Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho hs đọc và viết lại các số có hai chữ số.
-Nhận xét ghi điểm
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài mới: “Số hạng – Tổng”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
10
ph

15
ph

HỌAT ĐỘNG DẠY
*Hoạt động 1: Giới thiệu
Số hạng-Tổng
*Mục tiêu: Biết tên gọi
thành phần, kết quả
của phép cộng
*Cách tiến hành:
-Gv viết bảng như SGK để
giới thiệu hs.
35
+ 24
=
59
Số hạng
Số hạng
Tổng
-Cho nhiều Hs đọc và ghi nhớ
*Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu: Hs tìm được
tổng các số hạng và
gi toán có lời văn.

HỌAT ĐỘNG HỌC

-Hs theo dõi và nêu
lại tên gọi, thành
phần
của
phép
cộng .
-Đọc

-Đọc yêu cầu.
-Hs theo dõi
-Hs lên bảng làm.


Bài tập 1 : Đính BT .
-Gv giới thiệu bài mẫu

-Đọc yêu cầu.
-1Hs
-Hs làm bảng con.

Bài tập 2: Cho hs đọc Y/c
--Gv ghi bài mẫu gọi hs thực -Hs đọc đề.
hiện
-Làm vào vở.
-Ghi bài tập- Chú ý cách
đặt tính
Bài tập 3 : Ghi bài tập
-Hướng dẫn tìm hiểu phân
tích đề.
-Chấm bài. Nhận xét
4./ Củng cố : (4 phút)
-Cho hs nêu lại các thành phần trong phép cộng .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút)
- Nhận xét tiết học – Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày soạn :
Ngày dạy :

/
/

/ 200
TUẦN 1
/ 200
*****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN : TOÁN
BÀI 4 : LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU :
-Giúp học sinh củng cố về : Phép cộng hkông nhớ,
tính nhẩm, tính viết, đặt tính, tên gọi thành phần của
phép cộng.
-Giải toán có lời văn.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Dụng cụ dạy học.
HS : Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho hs nêu lại tên gọi, thành phần của phép cộng.
-Nhận xét ghi điểm
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
15
ph

HỌAT ĐỘNG DẠY
*Hoạt động 1: Hướng dẫn
làm BT 1,2,3.
*Mục tiêu: Hs thực hiện
được tính, tính nhẫm, đặt
tính, tìm tổng của các số
hạng.
*Cách tiến hành:
+ Bài tập 1: Tính.
+Bài tập 2 : Tính nhẫm

HỌAT ĐỘNG HỌC

-Hs đọc yêu cầu, làm
bảng con -Đọc yêu
cầu.
-Hs nêu kết quả.

-GV nhận xét, ghi bảng kết -Đọc yêu cầu.
quả
-3 hs lên bảng làm.
Bài tập 3 : Cho hs đọc Y/C
Lớp làm vở
15
ph

-Gv kiểm tra
*Hoạt động 2: Hướng dẫn
làm BT 4,5.
Mục tiêu: Giúp hs giải -Hs đọc đề.


toán có lời văn và điền -Làm vào vở.
số vào ô trống
Bài tập 4 : Gv ghi đề
-Hs đọc yêu cầu.
-Gv gợi ý tóm tắt.
-Đại diện 4 tổ thi làm.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 5: Cho hs đọc Y/c
-Nhận xét tuyên dương.
4./ Củng cố : (4 phút)
- Nêu lại tên gọi các thành phần của phép cộng
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút)
- Nhận xét tiết học – Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày soạn :
Ngày dạy :

/
/

/ 200
TUẦN 1
/ 200
*****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN : TOÁN
BÀI 5 : ĐÊXIMET

I. MỤC TIÊU :
-Bước đầu nắm được tên gọi, kí hiêu, độ lớn của đơn
vò Đêximet. (dm)
-Quan hệ giữa Đêximet và Xăngtimet ( 1dm = 10 cm).
-Biết các phép tính có đơn vò đo. Tập đo và ước lượng.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Thước mét.
HS : Bảng con. Thước mét
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con một số
phép tính 62+7; 72+6; 35+15.
-Nhận xét ghi điểm
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài mới: “Đêximet”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
10
ph

15
ph

HỌAT ĐỘNG DẠY
*Hoạt động 1: Giới thiệu
đơn vò đo độ dài.
*Mục tiêu: Nắm được tên
gọi, kí hiệu, độ lớn, quan
hệ giữa
đêximet và
xăngtimet.
*Cách tiến hành:
-GV dùng thước met để giúp
hs biết dm
-GV nêu: 1dm = 10cm và 10
cm = 1 dm
*KL: Đêximet là đơn vò đo độ
dài, viết tắc là dm
-Cho Hs đo độ dài quyển
tập , sách
*Hoạt động 2: Thực hành.

HỌAT ĐỘNG HỌC

-Hs dùng thước mét
thực hành đo băng
giấy dài10cm
-Hs nhắc lại.
-Hs đo và nhận biết
2dm,3dm...

-Hs quan sát đọc yêu
cầu.


Mục tiêu: Hs làm tính có -Điền vào chỗ chấm
đơn vò dm, tập ước lượng.
Bài tập 1 : GV vẽ các đoạn
thẳng như SGK lên bảng và -Hs đọc yêu cầu.
cho Hs thực hiện câu a,b
-Làm vào vở.
Bài tập 2: Tính theo mẫu

-Đọc yêu cầu.
-Trao đổi bạn cùng
-Chấm chữa bài.
bàn.
Bài tập 3 : Hs tập ước -Đại diện phát biểu.
lượng.
-KL: AB khoảng 9cm
MN khoảng 12cm
4./ Củng cố : (4 phút)
-Cho hs nhắc lại : Đêximet viết tắc dm. 10 cm = 1 dm .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút)
- Nhận xét tiết học – Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày soạn :
Ngày dạy :

/
/

/ 200
TUẦN 2
/ 200
*****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN : TOÁN
BÀI 6 : LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU :
-Củng cố việc nhận biết độ dài 1 dm.Quan hệ giữa
Đêximet và Xăngtimet .
-Tập ước lượng và thực hành sử dụng đơn vò đo
đêximet trong thực tế.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Thước mét.
HS : Bảng con. Bộ đồ dùng học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho hs nhắc lại đêximet là đơn vò đo độ dài, viết
tắc là dm.
-Nhận xét ghi điểm
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
15
ph

HỌAT ĐỘNG DẠY
*Hoạt động 1: Thực hành BT
1,2,3.
*Mục tiêu: Hs biết được
quan
hệ
giữa
dm

cm,củng cố nhân biết đọ
dài 1dm
*Cách tiến hành:
Bài tâïp 1 : Điền số

HỌAT ĐỘNG HỌC

-Hs đọcyêu cầu.
-2 hs lên bảng điền
BT 1a
-Hs thực hành vẽ vào
vở
-Y/C hs dùng thước met tìm -Hs kiểm tra lẫn nhau
vạch chỉ 1 dm và vẽ đoạn
thẳng dài 1 dm.
-Hs tìm vạch chỉ 2 dm
Bài tập 2 :
cá nhân
-Y/C hs tìm vạch chỉ 2 dm.
-2 hs lên bảng làm BT
-Điền số vào chỗ chấm
2b.
2dm= 20cm
Bài tập 3 : Số ?


-Cho Hs sử dụng các vạch -Thực hiện cá nhân
chia trên thước để tìm số
10
thích hợp
-Hs làm vào vở.
ph
-Yêu cầu Hs làm bài
-Hs đọc lại
1dm = ….cm
3dm =
….cm
-Chấm chữa bài.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn
làm BT4.
-Hs quan sát đọc yêu
*Mục tiêu: Hs biết tập ước cầu.
lượng, liên hệ thực tế để -Hs trao đôûi ý kiến,
điền đúng dm, cm
tranh luận lựa chọn đơn
*Cách tiến hành:

Bài tập 4 : Y/c hs quan sát
tranh SGK điền cm hoặc dm
vào chỗ trống
-GV nêu câu hỏi theo tranh
-Nhận xét ý đúng
4./ Củng cố : (4 phút)
-Cho hs làm bảng con 1 dm = … cm; 2 dm = … cm; 60 cm
= … dm .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút)
- Nhận xét tiết học – Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày soạn :
Ngày dạy :

/ 200
TUẦN 2
/ 200
*****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN : TOÁN
BÀI 7 : SỐ BỊ TRỪ- SỐ TRỪ - HIỆU
I. MỤC TIÊU :
-Bước đầu biết tên gọi, thành phần và kết quả của
phép trừ .
-Củng cố về phép trừ không nhớ các số có hai chữ
số, giải toán có lời văn.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Bảng phụ kẻ sẳn BT1
HS : Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con 8 dm = …
cm; 9 dm = … cm; 30 cm = … dm
-Nhận xét ghi điểm
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài mới: “Số bò trừ – Số trừ Hiệu”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
10
ph

/
/

HỌAT ĐỘNG DẠY
HỌAT ĐỘNG HỌC
*Hoạt động 1: Giới thiệu
số bò trừ-số trừ-hiệu.
*Mục tiêu: Hs biết tên gọi
thành phần của phép trừ,
kết quả phép trừ
*Cách tiến hành:
-Gv viết phép trừ lên bảng -Hs theo dõi, nhắc lại.
và giới thiệu tên gọi các
thành phần của phép trừ


5935

= -Hs theo dõi

24

15
ph

Số bò trừ
số trừ
Hiệu
-Giới thệu phép trừ theo cột
dọc
-Chú ý: 59-35 cũng gọi là
hiệu
*KL: Trong phép trừ số đứng
trước dấu trừ gọi là số bò
trừ, số đứng sau dấu trừ
gọi là số trừ, kết quả
phép trừ gọi là hiệu
*Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu: Hs củng cố về
phép trừ không nhớ, giải
toán có lời văn.
Bài tập 1 : Viết số vào ô
trống
GV đính BT lên bảng.
-Giới thiệu bài mẫu
? Muốn tìm hiệu ta làm sao?
Số bò trừ
19
Số trừ
6
Hiệu
13
Bài tập 2 : Đặt tính rồi tính
hiệu
-Ghi bài mẫu
79
25
54
-Gọi Hs lên bảng
-Y/C Hs nêu tên gọi thành
phần và kết quả của phép
trừ
Bài tập 3 : Toán đố
-Gv ghi đề lên bảng
-Gợi ý, tóm tắt.
+Muốn biết đoạn dây còn
lại dài bao nhiêu dm em làm
tính gì?

-Nêu lại

-Đọc yêu cầu.
-Nêu
-5 hs lên bảng làm.
-Hs đọc yêu cầu.
-1 Hs tính

-4 hs lên bảng làm,
lớp làm
bảng con.

-Hs đọc đề.
-Nối tiếp nêu
-làm vào vở.


-Chấm chữa bài.
4./ Củng cố : (4 phút)
-Cho hs nêu lại tên gọi, thành phần và kết quả của
phép trừ.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút)
- Nhận xét tiết học – Dặn dò: CB bài Luyện tập
- Rút kinh nghiệm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn :
Ngày dạy :

/
/

/ 200
TUẦN 2
/ 200
*****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN : TOÁN
BÀI 8 : LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU :
-Giúp hs củng cố phép trừ không nhớ, tính nhẫm, tính
viết, đặt tính, tên gọi thành phần kết quả của phép trừ
. Giải toán có lời văn.
-Bước đầu làm quen với bài tập dạng trắc nghiệm có
nhiều lựa chọn.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Bảng phụ ghi BT5
HS : Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho hs nêu lại tên gọi, thành phần kết quả của
phép trừ. Lớp thực hiện bảng con phép tính 90 – 30; 87 – 25;
72 – 0;
-Nhận xét ghi điểm
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
b) Các hoạt động dạy học :


TL
15
ph

10
ph

HỌAT ĐỘNG DẠY
*Hoạt động 1: Hướng dẫn
làm BT 1,2,3.
*Mục tiêu: Củng cố việc
thực hành tính trừ không
nhớ, tính nhẩm
*Cách tiến hành:
Bài tâïp 1 : Tính
88
36
52
-Nhận xét – cho Hs nêu tên
gọi các thành phần và kết
quả phép trừ
Bài tập 2 : Tính nhẩm
-Ghi đề lên bảng
60 – 10 – 30 =
60 – 40
=
-Gọi Hs nêu cách nhẩm
Bài tập 3 : Đặt tính rồi tính
hiệu, biết số trừ và số bò
trừ
-Ghi đề lên bảng:
a) 84 và 31
-Nhận xét tuyên dương.
*KL: Đặt tính phải thẳng
cột, tính từ phải sang trái
bắt đầu từ hàng đơ vò
*Hoạt động 2: Hướng dẫn
làm BT4,5.
*Mục tiêu: HS biết giải
toán có lời văn, làm toán
dạng trắc nghiệm.
*Cách tiến hành
Bài tập 4 : Ghi đề bài toán
đố
-GV gợi ý tóm tắt: Muốn
biết mảnh vải còn lại bao
nhiêu mét em làm tính gì?
-Chấm chữa bài: Mảnh vải

HỌAT ĐỘNG HỌC

-Hs đọc yêu cầu. Làm
bảng con.

-Hs tính nhẩm, nêu
miệng kết quả
-Giải thích
-Hs đọc yêu cầu.
-3 hs thi nhau làm.

-Hs đọc đề.
- Nêu cách tính, làm
vào vở.
-Hs đọc đề
-Hs tính nhẩm ghi kết
quả vào bảng con


còn 4dm
Bài tập 5 :Trắc nghiệm
-Gv gợi ý hướng dẫn.
-Nhận xét chốt ý : khoanh
vào ý C
4./ Củng cố : (4 phút)
-Cho 3 hs lên bảng đặt tính rồi tính hiệu : 48 và 31; 77
và 53; 59 và 19.
-Nhận xét.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút)
- Nhận xét tiết học – Dặn dò CB bài luyện tập
chung
- Rút kinh nghiệm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày soạn :
Ngày dạy :

/
/

/ 200
TUẦN 2
/ 200
*****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn : TOÁN
Bài 9 : LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU :
-Củng cố việc đọc viết các số có hai chữ số, số
tròn chục, số liền trước, liền sau.
-Thực hiện phép cộng, trừ không nhớ, giải toán có
lời văn.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Giấy khổ to viết BT2
HS : Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho 2 hs lên làm lại BT4. Lớp làm bảng con.
-Nhận xét ghi điểm
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
10
ph

HỌAT ĐỘNG DẠY
*Hoạt động 1: Thực hànhBT
1,2
*Mục tiêu: Củng cố đọc,
viết các số có hai chữ số,
số tròn chục, số liền
trước, liền sau.
*Cách tiến hành:
Bài tâïp 1 : Viết các số
-Gv ghi đề bài
a) Từ 40 đến 50
b) Từ 68
đến 74;…
-Gv kiểm tra
Bài tập 2: Viết số liền
trước, liền sau
-Gv nêu từng câu
a) Số liền sau của 59
b)Số liền trước của 89;…
-Nhận xét chốt ý : a) 60;

HỌAT ĐỘNG HỌC

-Hs đọc yêu cầu.
-3 hs lên bảng, lớp
viết vào vở và kiểm
tra lẫn nhau
-3Hs lên bảng viết
số, lớp viết bảng con
-Nhắc lại


15
ph

b)100;…
*KL: Muốn tìm số liền trước
ta bớt số đo điù 1 đơn vò,
muốn tìm số liến sau ta cộng
thêm số đó 1 đơn vò
-Hs lên đặt tính và
*Hoạt động 2: Hướng dẫn tính
làm BT3,4
-Lớp làm vở
*Mục tiêu: Hs biết đặt tính
và tính, giải toán có lời
văn dạng tìm tổng.
Hs đọc đề.
Bài tập 3 : Đặt tính rồi tính
-Gv ghi bài tập
- Nêu cách giải và
a) 32 + 43
b) 87 – 35
làm vào vở.
-Nhận xét cách đặt tính
-Chấm một số vở
Bài tập 4 : Toán đố
-Gv ghi đề bài
-GV gợi ý : Muốn biết cả hai
lớp có bao nhiêu Hs đang
tập hát em làm tính gì?
-Chấm chữa bài:Cả hai lớp
có: 39 Hs
4./ Củng cố : (4 phút)
-Cho hs lên sửa lại BT4 .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút)
- Nhận xét tiết học – Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày soạn :
Ngày dạy :

/
/

/ 200
TUẦN 2
/ 200
*****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: TOÁN
Bài 10 : LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU :
-Giúp hs phân tích số có hai chữ số thành tổng của
số tròn chục và số đơn vò .
- Củng cố phép cộng, trừ, tên gọi thành phần và kết
quả, giải toán có lời văn, quan hệ giữa dm và cm.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Giấy khổ to kẻ BT2
HS : Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con: 96 – 42 ;
44+ 34 ; 21 + 57.
-Nhận xét ghi điểm
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
5
ph

10
ph

HỌAT ĐỘNG DẠY
*Hoạt động 1: Hướng dẫn
làm BT 1
*M.tiêu: HS biết phân tích
số có hai chữ số thành
tổng của số tròn chục, số
đơn vò
*Cách tiến hành:
Bài tâïp 1 : Viết theo mẫu
-Gv viết, phân tích mẫu :
25 = 20 + 5
62 = 60 + 2
-Gọi Hs đọc kết quả phân

HỌAT ĐỘNG HỌC

-Hs đọc yêu cầu.
-Hs theo dõi
-5 hs lên bảng viết.
-Hs đọc


tích số
*Hoạt động 2: Thực hành BT -Nêu yêu cầu
2,3
-Hs làm theo nhóm VBT
*Mục tiêu: Củng cố phép -Đại diện nhóm nêu
cộng, trừ, tên gọi thành kết quả
phần và kết quả
*cách tiến hành
Bài tập 2 : Viết số thích -Hs làm bảng con
hợp vào ô trống
-Y/C Hs làm vào vở
a) 90 là tổng của 30 và 60…
b) 30 là hiệu của 90 và 60…
Bài tập 3 : Tính
-Ghi đề bài lên bảng
48
10
+
ph
30
78
*KL: Đặt tính phải thẳng cột -Hs đọc đề
hàng chụa và đơn vò, tính từ -Làm vào vở.
phải sang trái…
*Hoạt động 3: Hướng dẫn
làm BT4,5.
-2 hs thi nhau làm.
*Mục tiêu: Giải toán có
lời văn, củng cố quan
hệ giữa dm và cm.
Bài tập 4 : Toán đố
-Ghi đề bài
-GV gợi ý tóm tắt.
-Chấm chữa bài: Chò hái
được: 41(quả)
Bài tập 5 : Số ?
-Ghi đề bài
*1 dm = 10 cm ; 10 cm = 1 dm
-Nhận xét tuyên dương.
4./ Củng cố : (4 phút)
-Cho hs làm bảng con 30 + 60 ; 9 + 10 ; 90 – 60 ; 19 – 19 ;
- Nhắc lại cách đặt tính, thựchiện phép tính
-Nhận xét.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút)
- Nhận xét tiết học – Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn :
Ngày dạy :

/
/

/ 200
TUẦN 3
/ 200
*****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn : TOÁN
Bài 11 : KIỂM TRA

I. MỤC TIÊU :
-Kiểm tra kết quả ôn tập đầu năm của học sinh tập
trung vào đọc viết.
-Đọc viết các số có hai chữ số : Số liền trước, liền
sau.
-Kỹ năng thực hiện tính cộng trong phạm vi 100. Giải
bài toán, đo viết số.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. DỰ KIẾN ĐỀ KIỂM TRA TRONG 40 PHÚT :
1.Viết các số :
a. Từ 70 đến 80….
b. Từ 89 đến 90…
2.a)-Số liến trước của 61 là….
b)-Số liền sau của 99 là ….
3.Tính :
42
84
60
66
5
+
+
+
54
31
25
16
23
4. Toán đố :
Mai và Hoa làm được 26 bông hoa, riêng Hoa làm
được 16 bông hoa. Hỏi Mai làm được bao nhiêu bông hoa ?
5. Đo độ dài đoạn thẳng AB rồi viết số thích hợp vào
chỗ trống.
A

B


Độ dài đoạn thẳng AB là : …. cm
Hoặc :…. Dm
III.HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:
Bài 1 : 3 điểm
Mỗi số viết đúng được 1/6 điểm ( kể cả các số
70,80,89,95)
Bài 2 : 1 điểm
Mỗi số viết đúng được 0,5 điểm ; a) 60 ; b) 100
Bài 3 : 2,5 điểm
Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
Bài 4 : 2,5 điểm
Viết lời giải đúng được 1 điểm.
Viết phép tính đúng được 1 điểm.
Viết đáp số đúng được 0,5 điểm
Bài 5 : 1 điểm
Viết đúng mỗi số được 0,5 điểm
Kết quả là : độ dài của đoạn thẳng AB là : 10 cm
hoặc 1dm


Ngày soạn :
Ngày dạy :

/ 200
TUẦN 3
/ 200
*****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: TOÁN
Bài 12 : PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10
I. MỤC TIÊU :
-Giúp hs củng cố phép cộng có tổng bằng 10 ( đã
học ở lớp 1) và đặt tính cộng theo cột ( chục, đơn vò)
-Củng cố về xem giờ trên mặt đồng hồ.
-Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Que tính, bảng gài
HS : Bảng con. Que tính
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Nhận xét đánh giá bài kiểm tra của học sinh.
-Cho hs sữa bài.
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài mới: “Phép cộng có tổng bằng
10”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
10
ph

/
/

HỌAT ĐỘNG DẠY
HỌAT ĐỘNG HỌC
*Hoạt động 1: Giới thiệu
phép cộng có tổng bằng 10
*Mục tiêu: Củng cố phép
cộng có tổng bằng 10, biết
đặt tính.
*Cách tiến hành:
-Hs dùng que tính thực


15
ph

-Gv dùng que tính hướng dẫn
hs tìm kết quả của phép
cộng 6 + 4 = 10 lưu ý Hs
phép tính viết hàng ngang
-HD cách đặt tính dọc.
6
+
4
10
*KL: Khi đặt tính các hàng
phải thẳng cột với nhau, 6
cộng 4 bằng 10, viết 0 thẳng
cột với 4 và 6, viết 1 ở cột
chục
*Hoạt động 2: Thực hành.
*Mục tiêu: Giúp hs củng
cố phép tính cộng có
tổng bằng 10, xem đồng
hồ.
BT 1: Viết số thích hợp vào
chỗ trống
9 +…= 10
8 +…= 10
10 = 9 +…
10 = 8 +….
-Nhận xét ý đúng
BT 2 : Tính
-Lưu ý Hs viết tổng sao cho
chứ số 0 thẳng cột đợn vò,
chữ số 1 thẳng cột chục
BT 3 : Tính nhẫm
-Gợi ý: 7 + 3 +6 = 16
“ 7 cộng 3 bằng 10, 10 cộng
6 bằng 16”
-Cho Hs làm vở đổi vở kiểm
tra
BT 4 : Y/C hs quan sát đồng
hồ SGK

hành theo.
-Nhắc lại cách tính.

-Nghe

-Nêu yêu cầu
-Hs nêu miệng
quả

kết

-4 Hs lên bảng,lớp
làm bảng con.
-Thực hiện cá nhân
VBT

-Hs quan sát và nêu
đồng hồ chỉ mấy
giờ.

-Nhận xét : a) 7 giờ ; b) 5 giờ
; c) 10 giờ.
4./ Củng cố : (4 phút)
-Cho hs làm bảng con 7 + 3 ; 5 + 5 ; 2 + 8
-Nhận xét.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 Phút)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×