Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN về CHẤT LƯỢNG - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN về CHẤT LƯỢNG

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT
TRIỂN VỀ CHẤT LƯỢNG
- 100% Trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm
đảm bảo nhận biết chính xác 29 chữ cái
Tiếng Việt và 10 chữ số thông qua các
hoạt động vui chơi.
- Phấn đấu đến cuối năm 2019 – 2020 học
sinh Tiểu học được đánh giá “Hoàn
thành” đạt tỉ lệ 98%, giảm tỉ lệ học sinh
chưa hoàn thành xuống dưới 2%. 100%
học sinh lớp 5 được công nhận “Hoàn
thành chương trình tiểu học” hàng
năm. Duy trì bền vững tỷ lệ đạt chuẩn
phổ cập THCS theo từng năm.
- Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở bậc
Tiểu học đến năm 2020 đạt 100%.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×