Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu khả thi cho các dự án ưu tiên

Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

PHҪN 4
Giai ÿoҥn 2-3 : NGHIÊN CӬU KHҦ THI CHO CÁC DӴ ÁN ѬU TIÊN
4.1

Dӵ án hӗ chӭa ÿa mөc ÿích Ĉӏnh Bình

4.1.1

Giӟi thiӋu
Căn cӭ vào Nghiên cӭu khҧ thi Giai ÿoҥn 2-2 thiӃt lұp Quy hoҥch Tәng thӇ Quҧn lý
Lѭu vӵc sông cho lѭu vӵc sông Kone nhѭ trình bày trong Phҫn I cӫa báo cáo chính
này, ba dӵ án ѭu tiên dѭӟi ÿây ÿã ÿѭӧc lӵa chӑn cho nghiên cӭu khҧ thi.
a) Dӵ án hӗ chӭa nѭӟc ÿa mөc ÿích Ĉӏnh Bình,
b) Ĉұp dâng Văn Phong và hӋ thӕng tѭӟi tiêu, và
c) Dӵ án phòng chӕng lNJ ӣ hҥ lѭu cӫa lѭu vӵc sông Kone.
Nghiên cӭu khҧ thi (Nghiên cӭu khҧ thi cӫa JICA) ÿã ÿѭӧc tiӃn hành cho dӵ án hӗ
chӭa nѭӟc ÿa mөc ÿích Ĉӏnh Bình, ÿѭӧc lӵa chӑn là mӝt trong các dӵ án ѭu tiên ӣ lѭu
vӵc sông Kone.

Mһt khác, Nghiên cӭu khҧ thi ÿã ÿѭӧc HEC-1 thӵc hiӋn (tài liӋu Nghiên cӭu khҧ thi
hiӋn có (NCKT)) và lұp tài liӋu thiӃt kӃ kӻ thuұt (TKKT) tiӃp theo NCKT hiӋn có. Do
vұy, Ĉoàn nghiên cӭu JICA tiӃn hành nghiên cӭu rà soát lҥi nghiên cӭu khҧ thi hiӋn
có, và tham khҧo phҫn thiӃt kӃ kӻ thuұt. Hѫn nӳa, cҫn chú ý rҵng nghiên cӭu khҧ thi
cӫa JICA nhҵm xem xét lҥi nghiên cӭu khҧ thi hiӋn có và/hoһc thiӃt kӃ kӻ thuұt trên
phѭѫng diӋn tiêu chuҭn ÿѭӧc quӕc tӃ công nhұn.

4.1.2

Sӵ cҫn thiӃt và Quy mô phát triӇn cӫa ÿұp Ĉӏnh Bình.
(1)

Sӵ cҫn thiӃt cӫa ÿұp Ĉӏnh Bình

Lѭu vӵc sông Kone nҵm ӣ miӅn nam Trung bӝ cӫa ViӋt Nam vӟi diӋn tích lѭu vӵc
3.640 km2. Phҫn lӟn lѭu vӵc sông Kone nҵm trong tӍnh Bình Ĉӏnh (khoҧng 90%).
LNJ lөt thѭӡng xҧy ra do mѭa lӟn tұp trung vào tháng Mѭӡi và tháng Mѭӡi Mӝt,
thѭӡng tҩn công vùng hҥ lѭu sông Kone và ÿe dӑa tính mҥng và tài sҧn cӫa ngѭӡi dân
cNJng nhѭ hoҥt ÿӝng sҧn xuҩt nông nghiӋp. Sông ngҳn và dӕc làm cho thiӋt hҥi càng
thêm nghiêm trӑng. ThiӋt hҥi theo báo cáo hàng năm lên tӟi hàng chөc tӹ ÿӗng.
Mһt khác, lѭu vӵc này vүn thѭӡng xuyên bӏ hҥn hán trong mùa khô mһc dù nhu cҫu
cung cҩp nѭӟc cho nông nghiӋp, sinh hoҥt, công nghiӋp và môi trѭӡng là hӃt sӭc cҫn
thiӃt.
Nhѭ ÿã ÿӅ cұp ӣ trên, mӝt ÿiӅu rҩt cҩp thiӃt ÿӕi vӟi TӍnh là giҧi pháp cho các vҩn ÿӅ
này, và giҧi pháp duy nhҩt là xây dӵng ÿұp Ĉӏnh Bình nhҵm giҧm nhҽ thiӋt hҥi do lNJ
lөt trong mùa mѭa và thӓa mãn nhu cҫu nѭӟc trong mùa khô.

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

89

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

(2) Quy mô phát triӇn cӫa ÿұp Ĉӏnh Bình
KӃ hoҥch phát triӇn thông qua nghiên cӭu trong Giai ÿoҥn 2-2 ÿѭӧc kiӃn nghӏ nhѭ
sau:


KiӃn nghӏ vӅ dӵ án phát triӇn ÿұp Ĉӏnh Bình
a) Loҥi ÿұp
Ĉұp bê tông trӑng lӵc vӟi tràn có cӱa
b) Cao trình ÿӍnh ÿұp
100,3 m
c) Cao trình mӭc nѭӟc lNJ
98,3 m
d) Mӭc nѭӟc gia cѭӡng
97,8 m
e) Mӭc nѭӟc dâng bình thѭӡng
96,93 m
f) Dung tích chӕng lNJ cӫa hӗ chӭa
292,77 triӋu m3
279,51 triӋu m3

g) Dung tích hӳu ích cӫa hӗ chӭa

4.1.3 Nghiên cӭu so sánh, lӵa chӑn vӏ trí ÿұp và loҥi ÿұp
Nghiên cӭu khҧ thi hiӋn tҥi tiӃn hành nghiên cӭu so sánh các phѭѫng án vӅ tuyӃn và
loҥi ÿұp cho ÿұp Ĉӏnh Bình và ÿѭa ra kiӃn nghӏ ÿӕi vӟi viӋc lӵa chӑn phѭѫng ánvӏ trí
ÿұp I và loҥi ÿұp bê tông trӑng lӵc kiӇu ÿұp tràn có cӱa. Các phѭѫng án vӏ trí vӏ trí ÿұp
ÿѭӧc trình bày trong S4.1.
Nghiên cӭu khҧ thi cӫa JICA tiӃn hành rà soát lҥi nghiên cӭu so sánh này thông qua
các xem xét cӫa chính Ĉoàn nghiên cӭu. KӃt quҧ cӫa nghiên cӭu rà soát này ÿѭӧc
trình bày nhѭ sau ÿây.
Mӝt nghiên cӭu so sánh nhҵm xem xét lҥi sӵ lӵa chӑn vӏ trí ÿұp và loҥi ÿұp ÿã ÿѭӧc
tiӃn hành.
Ѭӟc tính chi phí xây dӵng trӵc tiӃp cho các trѭӡng hӧp ÿѭӧc tóm tҳt nhѭ sau:
Tóm tҳt ѭӟc tính chi phí xây dӵng trӵc tiӃp
Các phѭѫng án Các phѭѫng án loҥi Cao trình Chi phí xây dӵng trӵc
vӏ trí ÿұp
ÿұp
ÿӍnh ÿұp
tiӃp (triӋu ÿӗng)
Vӏ trí ÿұp I
Ĉұp bê tông trӑng lӵc 100,3 m
392.342
Vӏ trí ÿұp I
Ĉұp ÿá ÿә
101,3 m
887.559
Vӏ trí ÿұp II
Ĉұp bê tông trӑng lӵc 100,9 m
528.052
Vӏ trí ÿұp II
Ĉұp ÿá ÿә
101,9 m
916.754
Nhѭ ÿã trình bày ӣ trên, kinh phí cho phѭѫng án vӏ trí ÿұp II nhiӅu hѫn do bӅ rӝng
cӫa thung lNJng lӟn hѫn. Ĉұp ÿá ÿә rõ ràng là bҩt lӧi hѫn do phҧi chi phí cho xây
dӵng ÿѭӡng hҫm dүn dòng. Do vұy, viӋc xem xét lӵa chӑn vӏ trí ÿұp và loҥi ÿұp
trong nghiên cӭu hiӋn tҥi cӫa JICA có cùng kӃt luұn vӟi NCKT và TKKT hiӋn có là
lӵa chӑn vӏ trí ÿұp I và loҥi ÿұp là ÿұp bê tông trӑng lӵc.

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

90

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

4.1.4

ĈiӅu kiӋn ÿӏa chҩt tҥi vӏ trí ÿұp
Lӟp phӫ dày tӯ 2 ÿӃn 20 m và có nguӗn gӕc bӗi tích ÿӃn tàn dѭ, xét vӅ quá trình trҫm
tích, nguӗn gӕc và thành tҥo ÿѭӧc chia thành 3 lӟp:
-

Lӟp 1: Cát hҥt thô ÿӃn trung (SP), bӣ rӡi và dӉ thҩm nѭӟc, thѭӡng xuҩt
hiӋn chӫ yӃu ӣ ÿáy sông vӟi ÿӝ dày tӯ 1,0 m ÿӃn 5 m.

-

Lӟp 2: á cát hҥt trung (SC), dày tӯ 2 ÿӃn 3 m, chӫ yӃu phân bӕ ӣ thӅm
sông.

-

Lӟp 3: Cuӝi sét (CG), mӅn ÿӃn cӭng , chӫ yӃu bao phӫ sѭӡn tӵ nhiên vӟi
ÿӝ dày tӯ 2 ÿӃn 20 m.

Ĉá gӕc chӫ yӃu là ÿá granite trung sinh vӟi các cҩp ÿӝ phong hóa khác nhau. Ĉá
phong hóa hoàn toàn và phong hóa mҥnh thѭӡng xuҩt hiӋn vӟi ÿӝ dày tӯ 2 ÿӃn 5 m.
Ĉá phong hóa vӯa và nhҽ, có ít khe nӭt hѫn và có lӵc nén trung bình và ÿӝ thҩm
nѭӟc kém.
4.1.5

ĈiӅu kiӋn thӫy văn cӫa vӏ trí ÿұp
(1)

Tәng quát

Phân tích thӫy văn ÿѭӧc thӵc hiӋn ÿӕi vӟi toàn bӝ lѭu vӵc sông bao gӗm các tiӇu lѭu
vӵc nhѭ vӏ trí ÿұp Ĉӏnh Bình, Cây Muӗng, khu giӳa, Bình Thành, Núi Mӝt, La Vƭ,
Hà Thanh và khu vӵc ÿӗng bҵng, và chi tiӃt phân tích ÿѭӧc trình bày trong Phҫn 3.
(2)

Phân tích dòng chҧy mһt

Các nghiên cӭu cân bҵng nѭӟc trѭӟc ÿây trên lѭu vӵc sông Kone (ViӋn Quy hoҥch
Thӫy lӧi (IWRP) năm 1997-1998 và HEC-1, năm 2000) ÿã sӱ dөng chuӛi dòng
chҧy mһt ÿѭӧc quan trҳc. Sau khi phân tích thӕng kê các ÿһc tính cӫa dòng chҧy mһt
(“mô ÿun dòng chҧy” ÿѭӧc tính bҵng m3/s/km2) cӫa chuӛi dòng sӕ liӋu này, các ÿһc
tính này ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ ÿánh giá dòng chҧy mһt tҫn suҩt cӫa các tiӇu lѭu vӵc trong
lѭu vӵc này. Sӵ phân bӕ dòng chҧy theo năm, theo tháng hoһc theo mӛi 10 ngày,
xuҩt phát tӯ phân bӕ “ÿiӇn hình” tҥi trҥm Cây Muӗng. Theo cách này, các năm có
dòng chҧy mһt ÿiӇn hình vӟi tҫn suҩt xuҩt hiӋn nhҩt ÿӏnh (50%, 75%, 80%, 85%,
90%) ÿѭӧc tҥo ra và sӱ dөng trong phân tích cân bҵng nѭӟc.
Có ÿҫy ÿӫ thông tin ÿӇ tiӃn hành mô hình hóa, hiӋu chӍnh và kiӇm tra quá trình
lѭӧng mѭa–dòng chҧy tҥi tiӇu lѭu vӵc Cây Muӗng. Vӟi sӵ trӧ giúp cӫa các mô hình
này, có thӇ tҥo ra ÿѭӧc chuӛi dòng chҧy mһt. ĈӇ ѭӟc tính lѭӧng mѭa khu vӵc,
phѭѫng pháp Thiesen ÿã ÿѭӧc áp dөng.
Sӵ tái sinh cӫa dòng chҧy mһt tҥi Cây Muӗng trên cѫ sӣ 1 năm là hoàn toàn chính
xác, nhѭ ÿѭӧc trình bày trong bҧng sau:

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

91

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

Dòng chҧy mһt trung bình hàng năm tҥi Cây Muӗng (m3/s)
75%
Tҫn suҩt vѭӧt mӭc thiӃt kӃ (Giҧ
50%
thiӃt phân bӕ LN3)
Chuӛi lӏch sӱ 1978 - 2001
66,4
46,5
Chuӛi ÿѭӧc tҥo ra 1978 - 2001
65,4
45,6

90%
31,0
29,3

Trong nghiên cӭu hiӋn tҥi, phân tích cân bҵng nѭӟc ӣ các tiӇu lѭu vӵc tѭѫng ӭng
ÿѭӧc tiӃn hành dӵa trên chuӛi dòng chҧy mһt lӏch sӱ thӡi ÿoҥn 10 ngày trong vòng
25 năm. Các chuӛi sӕ liӋu này ÿѭӧc tҥo ra theo phѭѫng pháp ÿѭӧc mô tҧ ӣ trên và
trình bày trong Phҫn 3.
(3)

Phân tích dòng chҧy lNJ

Lѭu lѭӧng ÿӍnh lNJ cho thiӃt kӃ
Nhѭ ÿã giҧi thích trong phҫn Phân tích lNJ ӣ Giai ÿoҥn 2-2 “ÿánh giá thҩp” vӅ lѭu
lѭӧng ÿӍnh lNJ tҫn suҩt tính toán ÿѭӧc xem xét sӵ khác biӋt giӳa giӟi hҥn tin cұy trên
và ÿѭӡng hӗi quy mà ÿѭӧc coi nhѭ là biên an toàn.
Trong chuӛi sӕ liӋu tӯ năm 1976 - 2001 cӫa lѭu lѭӧng ÿӍnh tӭc thӡi hàng năm tҥi
Cây Muӗng, công thӭc này dүn ÿӃn các hӋ sӕ an toàn nhѭ sau:
- 1,13 ÿӕi vӟi lѭu lѭӧng ÿӍnh lNJ tҫn suҩt 10%
- 1,16 ÿӕi vӟi lѭu lѭӧng ÿӍnh lNJ tҫn suҩt 5 % và,
- 1,21 ÿӕi vӟi lѭu lѭӧng ÿӍnh lNJ tҫn suҩt 1%.
ViӋc áp dөng các hӋ sӕ an toàn này ÿӕi vӟi tҩt cҧ các loҥi lNJ, lѭu lѭӧng ÿӍnh lNJ thiӃt
kӃ tҥi vӏ trí ÿұp Ĉӏnh Bình ÿã ÿѭӧc ÿánh giá. Các lѭu lѭӧng này ÿѭӧc tóm tҳt và lѭu
lѭӧng ÿӍnh lNJ ÿѭӧc phân tích ÿѭӧc trình bày dѭӟi ÿây.

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

92

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

Tҫn suҩt lNJ
(lNJ chính vө)
10 %
5 %
1 %
0,5 %
0,1 %
0,01 %
PMF
(LNJ muӝn)
10 %
5 %
1 %
(LNJ sӟm)
10 %
5 %
1 %

Lѭu lѭӧng ÿӍnh lNJ( m3/s)
Phân tích
Cho thiӃt kӃ
3.380
(3.821)
3.860
(4.475)
4.820
(5.832)
5.180
(6.397)
7.068
(7.718)
8.882
(9.578)
13.900
(15.000)
1.180
1.690
3.370

(1.330)
(1.961)
(4.075)

380
510
820

(430)
(592)
(992)

Dung tích lNJ (Mm3)
Phân tích
Cho thiӃt kӃ
405
(405)
463
(463)
594
(594)
650
(650)
729
(729)
907
(907)
1.490
(1.490)
149
196
313

(149)
(196)
(313)

Xem xét kӃt quҧ cӫa các phân tích lNJ trѭӟc ÿây
KӃt quҧ cӫa phân tích lNJ hiӋn nay ÿѭӧc so sánh vӟi vӟi kӃt quҧ cӫa các nghiên cӭu
trѭӟc ÿây nhҵm ÿánh giá lҥi các kӃt quҧ này.
Trong sӕ các nghiên cӭu trѭӟc ÿây, có Quy hoҥch sӱ dөng nѭӟc trong lѭu vӵc cӫa
IWRP (1997) và Khuôn khә Nghiên cӭu khҧ thi cho hӗ chӭa nѭӟc Ĉӏnh Bình cӫa
HEC-1 (2000).
KӃt quҧ cӫa nhӳng nghiên cӭu này tҥi Cây Muӗng và Ĉӏnh Bình ÿѭӧc tóm tҳt và so
sánh vӟi kӃt quҧ phân tích hiӋn tҥi cӫa JICA nhѭ sau:
Lѭu lѭӧng ÿӍnh tҥi Cây Muӗng ÿѭӧc ѭӟc tính dӵa trên phân tích tҫn suҩt
Thӡi gian hӗi quy
10 năm
100 năm
200 năm
IWRP (chuӛi 1976 – 1996, hàm phân
7778 m3/s
4917 m3/s
bӕ Pearson-3)
HEC-1 (chuӛi 1976 – 1998, hàm phân
4860 m3/s
7860 m3/s
8720 m3/s
bӕ Pearson-3)
4400 m3/s
6270 m3/s
6740 m3/s
JICA (chuӛi 1976 – 2001, mӝt vài hàm
3
(4972 m /s)
(7587 m3/s)
(8320 m3/s)
phân bӕ)

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

93

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

Lѭu lѭӧng ÿӍnh tҥi Ĉӏnh Bình
Thӡi gian hӗi quy
10 năm
100 năm
IWRP (Mô ÿun cҳt dòng chҧy)
HEC-1 (Mô hình tұp trung nѭӟc tәng hӧp)
JICA (Cҳt dòng chҧy – Creager)

3

3604 m /s
3380 m3/s
(3821 m3/s)

200 năm

3

5702 m /s
7300 m3/s
4820 m3/s
(5832 m3/s)

8080 m3/s
5180 m3/s
(6397 m3/s)

Chú ý : Các con sӕ trong ngoһc là lѭu lѭӧng vӟi hӋ sӕ an toàn.
KӃt quҧ cӫa IWRP và HEC-1 tҥi Cây Muӗng tѭѫng ÿӕi giӕng nhau, ÿѭѫng nhiên
khi ÿӝ dài khoҧng thӡi gian quan trҳc khác nhau ÿѭӧc ÿem ra xem xét. Tuy nhiên,
phân tích hiӋn tҥi cӫa JICA lҥi cho giá trӏ thҩp hѫn nhiӅu. Có thӇ ÿoán ÿѭӧc rҵng các
giá trӏ ÿѭӧc tính toán cӫa IWRP và HEC-1 ÿӅu bao gӗm mӝt “biên tin cұy” hay “hӋ
sӕ an toàn” vì các giá trӏ trong nghiên cӭu hiӋn tҥi cӫa JICA cӝng vӟi mӝt hӋ sӕ an
toàn hӧp lý có kӃt quҧ tѭѫng tӵ kӃt quҧ cӫa IWRP và HEC-1.
Tҥi vӏ trí ÿұp Ĉӏnh Bình, phѭѫng pháp tiӃp cұn cӫa HEC-1 có vҿ thiên vӅ ÿӝ an toàn
hѫn là ÿӝ chính xác ÿӕi vӟi các dòng chҧy ÿӍnh.
(4)

Phân tích bùn cát

Giҧ thiӃt rҵng tҩt cҧ lѭӧng bùn cát này sӁ lҳng trong lòng hӗ chӭa, khi ÿó có thӇ ѭӟc
tính hàng năm lѭӧng bùn cát sӁ chiӃm chӛ trong hӗ chӭa trung bình lӟn nhҩt vào
khoҧng 100.000 m3. Vì vұy, lѭӧng bùn cát lҳng ÿӑng trong hӗ chӭa trong 100 năm
sӁ xҩp xӍ vào khoҧng 10.000.000 m3.
Mһt khác, nghiên cӭu khҧ thi ÿã có cӫa HEC-1 cho rҵng mӭc ÿӝ bùn cát hay mӭc
nѭӟc chӃt tҥi cao trình 65,0 m tҥi ÿó dung tích chӃt cӫa hӗ chӭa ÿѭӧc ÿo ӣ mӭc
16.300.000 m3, có khҧ năng chӭa ÿѭӧc bùn cát lҳng trong 100 năm, và dung tích
chӃt dӵ kiӃn ӣ cao trình 65,0m ÿѭӧc xem là quy hoҥch hӧp lý.
Tuy nhiên, cҫn lѭu ý vҩn ÿӅ sau có liên quan ÿӃn viӋc ѭӟc tính bùn cát lҳng.
Mһc dù ѭӟc tính lѭӧng bùn cát ÿѭӧc dӵa trên dӳ liӋu ÿo lѭӡng thӵc tӃ tҥi Cây
Muӗng, khӕi lѭӧng bùn cát ѭӟc tính dѭӡng nhѭ là ít so vӟi các lѭu vӵc sông tѭѫng
tӵ, và ÿӅ xuҩt ÿo lѭӡng khӕi lѭӧng bùn cát thӵc tӃ tҥi các hӗ chӭa hiӋn có ÿӇ kiӇm tra
xác nhұn vӅ lѭӧng bùn cát ѭӟc tính.
4.1.6

ThiӃt kӃ các công trình chính
ThiӃt kӃ ÿұp ÿã ÿѭӧc xem xét lҥi kӻ theo tiêu chuҭn thiӃt kӃ ÿѭӧc chҩp nhұn rӝng
rãi. Chi tiӃt nӝi dung rà xoát lҥi ÿѭӧc trình bày trong Báo cáo Chính. ViӋc rà xoát lҥi
ÿã phát hiӋn rҵng thiӃt kӃ ÿұp cӫa HEC-1 hҫu nhѭ là hӧp lý. Tuy nhiên, các sӱa ÿәi
sau là cҫn thiӃt:
BÁO CÁO CUӔI CÙNG

94

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

1) Cҫn sӱa ÿӝ dӕc dòng chҧy tӯ 1 ÿӃn 0,75 thành tӯ 1 ÿӃn 0,80 ÿӇ ÿáp ӭng mӑi
yêu cҫu cho sӵ әn ÿӏnh cӫa ÿұp.
2) Ĉұp bê tông trӑng lӵc thѭӡng dùng nên ÿѭӧc sӱ dөng thay cho cҩu trúc ÿұp dӵ
kiӃn làm bҵng hӝp bê tông ÿѭӧc nén ÿҩt bên trong tҥi cҧ hai mӕ, vì kӃt cҩu hӝp
bê tông sӁ không giҧm chi phí và không có ÿiӇm gì nәi bұt.
3) Bӕ trí khӕi ÿұp vӟi bӅ rӝng 24 m ÿӃn 37 m nên ÿѭӧc sӱa lҥi theo bӅ rӝng tiêu
chuҭn 15m ÿӇ tránh nhӳng vҩn ÿӅ / nhӳng bҩt tiӋn gây ra do bӅ rӝng lӟn.
4) Cҫn thiӃt bӕ trí lҥi tràn và các cӱa xҧ ÿáy, do viӋc bӕ trí lҥi khӕi ÿұp.
5) Cҫn ÿiӅu chӍnh nhӓ ÿӇ canh chӍnh cӕng và tràn phát ÿiӋn nѭӟc ÿӇ tránh áp lӵc
âm do nѭӟc va.
ThiӃt kӃ ÿұp tràn Ĉӏnh Bình ÿѭӧc ÿӅ xuҩt thông qua viӋc rà soát Nghiên cӭu hiӋn có
ÿѭӧc trình bày trong Hình S4.2 ÿӃn S4.5
4.1.7

KӃ hoҥch thӡi gian thi công
(1).

KӃ hoҥch thӡi gian ban ÿҫu

Thӡi gian thi công xây dӵng bao gӗm nhà máy thӫy ÿiӋn ÿѭӧc dӵ tính là 5 năm theo
nhѭ báo cáo khҧ thi hiӋn có. Sau khi xem xét thҩy rҵng thӡi gian 5 năm cho hӗ chӭa
ÿa mөc ÿích Ĉӏnh Bình là hӧp lý.
KӃ hoҥch thi công dӵ kiӃn cho hӗ chӭa ÿa mөc ÿích Ĉӏnh Bình ÿѭӧc thӇ hiӋn trong
Hình S4.6.
Nhѭ ÿã thҩy trong hình, viӋc huy ÿӝng nhân vұt tài lӵc sӁ ÿѭӧc khӣi ÿҫu vào ÿҫu
năm tài chính 2007 và hoàn tҩt ÿұp Ĉӏnh Bình vào cuӕi năm tài chính 2011.
(2)

KӃ hoҥch thӡi gian tăng tӕc

ViӋc hoàn tҩt ÿұp Ĉӏnh Bình dӵa vào tiӃn ÿӝ thӡi gian thi công bình thѭӡng sӁ là
cuӕi năm tài chính 2011 nhѭ ÿã trình bày trong Hình S4.6. Mһt khác, yêu cҫu hoàn
thành sӟm hѫn là cҩp thiӃt xét tӯ quan ÿiӇm sӵ cҫn thiӃt cӫa ÿұp Ĉӏnh Bình. Do ÿó,
mӝt kӃ hoҥch thӡi gian tăng tӕc ÿѭӧc xem xét bҵng cách xem xét các yӃu tӕ có thӇ
rút ngҳn thӡi gian dѭӟi ÿây.
Thӡi gian tӯ khi huy ÿӝng lӵc lѭӧng cӫa nhà thҫu cho ÿӃn khi hoàn tҩt toàn bӝ công
trình xây dӵng ÿұp Ĉӏnh Bình ÿѭӧc rút ngҳn tӯ 5 năm theo kӃ hoҥch thӡi gian bình
thѭӡng còn 2,5 năm trong kӃ hoҥch thӡi gian tăng tӕc. Các thu xӃp chính cho viӋc
rút ngҳn thӡi gian thi công là rút ngҳn thӡi gian thӵc hiӋn công trình cӕng ngҫm dүn
dòng tӯ 3 lҫn trong kӃ hoҥch thӡi gian bình thѭӡng xuӕng còn 2 lҫn trong kӃ hoҥch
thӡi gian tăng tӕc. Cө thӇ hѫn, trong kӃ hoҥch thӡi gian tăng tӕc, nhӳng sӵ thu xӃp

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

95

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

sau ÿã ÿѭӧc xem xét kӻ:
1) Công tác xây ÿұp vӟi thӡi gian làm viӋc 12 giӡ x 2 ca/ngày, so vӟi lӏch ban ÿҫu là
8 giӡ x 2 ca/ngày.
2) Công tác này ÿѭӧc thӵc hiӋn mӝt cách liên tөc, không có ngày nghӍ.
KӃ hoҥch thӡi gian tăng tӕc ÿѭӧc trình bày trong Hình S4.7(1) và S4.7(2). ViӋc
hoàn thành ÿұp Ĉӏnh Bình trong kӃ hoҥch thӡi gian tăng tӕc rút ngҳn ÿѭӧc 2,50 năm,
nghƭa là thay vì hoàn thành vào cuӕi năm tài chính 2011 trong kӃ hoҥch thӡi gian
bình thѭӡng sӁ hoàn thành vào giӳa tháng 6 năm 2009. KӃ hoҥch thӡi gian tăng tӕc
ӣ trên ÿѭӧc dӵa trên giҧ ÿӏnh là tҩt cҧ các quá trình cҫn thiӃt nhѭ: 1) Quá trình vay
tài chính, 2) phê chuҭn báo cáo thҭm ÿӏnh ÿҩu thҫu cӫa chính phӫ, 3) nhҩt trí cӫa
bên cho vay vӅ báo cáo thҭm ÿӏnh ÿҩu thҫu, 4) thѭѫng thҧo hӧp ÿӗng, 5) phê chuҭn
hӧp ÿӗng cӫa chính phӫ, và 6) nhҩt trí cӫa bên cho vay vӅ hӧp ÿӗng, v.v... sӁ ÿѭӧc
giҧi quyӃt trôi chҧy, không gһp bҩt cӭ trөc trһc nào, không phҧi chӍnh sӱa và không
mҩt thӡi gian làm ÿi làm lҥi. Tuy nhiên, ÿӕi vӟi các ví dө trong thӡi gian qua, mӛi
quá trình nêu trên cҫn phҧi có mӝt sӕ sӵ cho phép. Và ÿiӅu này ÿѭӧc coi là có lý ÿӇ
xem xét kӃ hoҥch thӡi gian bình thѭӡng trong giai ÿoҥn lұp kӃ hoҥch.
4.1.8

Chi phí cho dӵ án
Tәng chi phí dӵ án phҫn ngoҥi tӋ ѭӟc tính khoҧng 520 tӹ 910 triӋu ÿӗng tѭѫng
ÿѭѫng vӟi 34,6 triӋu ÿô la Mӻ và phҫn nӝi tӋ là 928 tӹ 504 triӋu ÿӗng tѭѫng ÿѭѫng
vӟi 61,6 triӋu ÿô la Mӻ, tәng cӝng là 1.449 tӹ 414 triӋu ÿӗng tѭѫng ÿѭѫng vӟi 96,2
triӋu ÿô la Mӻ, theo hӕi suҩt tҥi ÿӏa phѭѫng.
ViӋc giҧi ngân cho chi phí dӵ án ÿѭӧc trình bày trong Bҧng S4.1.

4.1.9

Xem xét viӋc thӵc hiӋn hai bѭӟc cho dӵ án hӗ chӭa ÿa mөc ÿích Ĉӏnh Bình
(1)

Tәng quát

Nghiên cӭu ÿã xem xét quy mô phát triӇn tӕi ѭu cӫa ÿұp Ĉӏnh Bình và xác ÿӏnh quy
mô phát triӇn cӫa ÿұp vӟi cao trình ÿӍnh ÿұp 100,3m, nghƭa là cao hѫn 5m so vӟi
chiӅu cao ÿӅ xuҩt trong Nghiên cӭu khҧ thi ÿã có.
Trong viӋc thӵc hiӋn Ĉұp Ĉӏnh Bình, vӟi quy mô tӕi ѭu nêu trên, Chính phӫ ViӋt
Nam muӕn biӃt tính khҧ khi cӫa dӵ án, nӃu dӵ án ÿѭӧc thӵc hiӋn theo hai bѭӟc vì
mӝt sӕ lý do nào ÿó, chҷng hҥn nhѭ gһp khó khăn vӅ thu xӃp tài chính, v.v...
ĈӇ ÿáp lҥi yêu cҫu trên, tính khҧ thi cӫa dӵ án ÿѭӧc xem xét trong trѭӡng hӧp thӵc
hiӋn hai bѭӟc nhѭ sau:
1) Bѭӟc 1: Xây dӵng ÿұp Ĉӏnh Bình vӟi cao trình ÿӍnh ÿұp 95,3 m.

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

96

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

2) Bѭӟc 2: Nâng cao ÿұp ÿӃn cao trình ÿӍnh ÿұp 100,3 m.
(2)

So sánh chi phí giӳa thӵc hiӋn theo tӯng bѭӟc và không theo tӯng bѭӟc

Tәng chi phí dӵ án gӗm cҧ chi phí trӵc tiӃp khi thӵc hiӋn dӵ án theo 2 bѭӟc là 116,1
triӋu ÿô la Mӻ, so vӟi 96,2 triӋu ÿô la Mӻ khi thӵc hiӋn không theo tӯng bѭӟc, cho
thҩy chi phí tăng khoҧng 20,7%.
(3)

Ĉánh giá kinh tӃ

KӃt quҧ phân tích kinh tӃ ÿѭӧc tóm tҳt trong so sánh tính khҧ thi vӅ mһt kinh tӃ vӟi
phѭѫng án thӵc hiӋn không theo kiӇu tӯng bѭӟc nhѭ sau:
Các chӍ tiêu kinh tӃ

Thӵc hiӋn không theo
tӯng bѭӟc

Thӵc hiӋn theo tӯng
bѭӟc

11,9%

11,7%

B/C

1,22

1,19

NPV (TriӋu US$)

21,7

19,0

EIRR

Nhѭ kӃt quҧ trong bҧng trên, tính khҧ thi vӅ mһt kinh tӃ trong viӋc thӵc hiӋn tӯng
bѭӟc là kém hѫn ÿáng kӇ khi so vӟi viӋc thӵc hiӋn không theo tӯng bѭӟc, do chi phí
tăng và phҫn lӧi ích tăng thêm bӏ trì hoãn, và do ÿó ÿӇ nâng cao hiӋu quҧ cӫa dӵ án
nên thӵc hiӋn dӵ án không theo tӯng bѭӟc.

4.2

Ĉұp dâng Văn Phong và hӋ thӕng tѭӟi tiêu

4.2.1

Khái quát
(1)

Khu vӵc dӵ án dành cho phát triӇn hӋ thӕng tѭӟi

Khu vӵc dӵ án dành cho phát triӇn hӋ thӕng tѭӟi thuӝc hӗ Ĉӏnh Bình ÿѭӧc lӵa chӑn
trong qui hoҥch tәng thӇ nhѭ sau:
HӋ thӕng tѭӟi theo Nghiên cӭu khҧ thi
Tên hӋ thӕng

Tәng diӋn Ĉѭӧc tѭӟi
tích

Tѭӟi nhӡ
mѭa

1. Ĉұp dâng Văn Phong

17.112 ha

3.299 ha

13.813 ha

2. Các hӋ thӕng khác thuӝc Hӗ chӭa Ĉӏnh Bình

20.245 ha

12.413 ha

7.912 ha

37.357 ha

15.712 ha

21.725 ha

Tәng

(2)

ĈiӅu kiӋn dân cѭ trong khu vӵc dӵ án

Xét vӅ mһt hành chính, khu vӵc dӵ án bao gӗm khoҧng 57 phѭӡng, thӏ trҩn và xã
thuӝc Thành phӕ Quy Nhѫn và 6 HuyӋn gӗm Phù Mӻ, Vƭnh Thҥnh, Phù Cát, Tây
BÁO CÁO CUӔI CÙNG

97

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

Sѫn, An Nhѫn và Tuy Phѭӟc. Tәng diӋn tích hành chính khu vӵc này xҩp xӍ 1.630
km2.
Dân sӕ trong khu vӵc dӵ án năm 1999 là 665.100 ngѭӡi, bình quân nhân khҭu/hӝ là
4,6 ngѭӡi/hӝ. Mұt ÿӝ dân sӕ trung bình là 409 ngѭӡi/km2.
(3)

HiӋn trҥng sӱ dөng ÿҩt

DiӋn tích ÿҩt nông nghiӋp trong khu vӵc dӵ án là 56.700 ha, ÿѭӧc thӇ hiӋn nhѭ sau:
DiӋn tích hiӋn tҥi trong khu vӵc dӵ án (2000)
Ĉҩt nông
nghiӋp

Ĉҩt lâm nghiӋp

Ĉҩt chuyên

Ĉҩt ӣ

dùng

56.700 ha

31.200 ha

14.100 ha

34,8%

19,0%

8,7%

3.000 ha
1,8%

Ĉҩt chѭa sӱ

Tәng

dөng
58.300 ha

163.100 ha

35,7%

100,0%

Nguӗn: Tұp sӕ liӋu tәng kiӇm kê ÿҩt ÿai năm 2000 cӫa , Sӣ Ĉӏa Chính, TӍnh Bình Ĉӏnh.

Ĉҩt trӗng cây hàng năm là 41.300 ha, trong ÿó diӋn tích trӗng lúa là 29.400 ha và
diӋn tích trӗng hoa màu là 11.300 ha, thӇ hiӋn nhѭ sau:
Ĉҩt nông nghiӋp trong khu vӵc dӵ án (2000)
Cây hàng
năm

Vѭӡn tҥp

Cây lâu năm

Nuôi trӗng

Tәng

thӫy sҧn

Tәng

41.300 ha

7.100 ha

6.400 ha

1.900 ha

(Tӹ lӋ)

72,8%

12,5%

11,3%

3,4%

56.700 ha
100,0%

Nguӗn: Tұp sӕ liӋu tәng kiӇm kê ÿҩt ÿai năm 2000 cӫa , Sӣ Ĉӏa Chính, TӍnh Bình Ĉӏnh.

(4) KӃ hoҥch phát triӇn nông nghiӋp
Ý tѭӣng cѫ bҧn cӫa kӃ hoҥch phát triӇn nông nghiӋp
KӃ hoҥch phát triӇn nông nghiӋp ÿѭӧc triӇn khai dӵa trên ý tѭӣng cѫ bҧn vӅ phát
triӇn hӋ thӕng tѭӟi ÿѭӧc thiӃt lұp trong quy hoҥch tәng thӇ.
DiӋn tích canh tác hiӋn tҥi trong khu vӵc dӵ án
DiӋn tích canh tác hiӋn tҥi ӣ mӛi vӏ trí ÿҩt ÿѭӧc thӯa nhұn, ÿѭӧc ѭӟc tính nhѭ dѭӟi
ÿây:

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

98

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

DiӋn tích canh tác hiӋn tҥi trong khu vӵc dӵ án
Vӏ trí ÿҩt

Cao

Trung bình

Thҩp

Tәng

Cѫ cҩu cây trӗng

A

B

C

KӃt hӧp

Tәng diӋn tích

20.500 ha

13.600 ha

3.300 ha

Lúa

37.400 ha

14.700 ha

20.000 ha

5.600 ha

40.300 ha

Cây hàng năm khác

8.700 ha

3.500 ha

700 ha

13.000 ha

Mía và sҳn

7.300 ha

1.300 ha

0 ha

8.600 ha

Tәng diӋn tích canh tác

30.700 ha

24.800 ha

6.300 ha

61.800 ha

Mұt ÿӝ canh tác

150%

182%

191%

165%

Nguӗn: Ѭӟc tính bӣi Ĉoàn nghiên cӭu JICA dӵa trên Sӕ liӋu thӕng kê và các nghiên cӭu trѭӟc.

Sҧn lѭӧng trong tѭѫng lai theo dӵ án
Sau khi dӵ án ÿѭӧc thӵc hiӋn, diӋn tích tѭӟi sӁ tăng lên thành 37.400 ha so vӟi
15.700 ha ÿang ÿѭӧc tѭӟi, cѫ cҩu cây trӗng và diӋn tích canh tác trong tѭѫng lai
ÿѭӧc trình bày nhѭ sau:
DiӋn tích canh tác ÿӅ xuҩt trong khu vӵc dӵ án
Vӏ trí ÿҩt

Cao

Trung bình

Thҩp

Tәng

Cѫ cҩu cây trӗng

A

B

C

KӃt hӧp

DiӋn tích tѭӟi tѭѫng lai

20.500 ha

13.600 ha

3.300 ha

Lúa

37.400 ha

35.000 ha

20.500 ha

5.300 ha

60.800 ha

Cây hàng năm khác

9.900 ha

9.500 ha

6.700 ha

20.700 ha

Mía và sҳn

3.300 ha

0 ha

0 ha

3.300 ha

Tәng diӋn tích canh tác

48.200 ha

30.400 ha

6,600 ha

84.800 ha

Mұt ÿӝ canh tác

235%

220%

200%

227%

DiӋn tích canh tác tăng thêm theo dӵ án
DiӋn tích canh tác trong tѭѫng lai sӁ tăng lên thành 84.800 ha tӯ 61.800 ha diӋn tích
canh tác hiӋn tҥi. Dӵa vào diӋn tích canh tác trong tѭѫng lai và năng suҩt dӵ ÿoán,
sҧn lѭӧng cây trӗng có thӇ ÿѭӧc ѭӟc tính nhѭ sau:

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

99

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

Sҧn lѭӧng tăng thêm trong khu vӵc dӵ án
HiӋn tҥi
DiӋn
tích (ha)

Năng suҩt
(tҩn/ha)

Dӵa án
Sҧn
lѭӧng
(tҩn)

DiӋn tích
(ha)

Tăng thêm

Năng
suҩt
(tҩn/ha)

Sҧn
lѭӧng
(tҩn)

(tҩn)

Lúa

40.300

2,6-6,5

152.700

60.800

5,0

305.300

130.200

Cây hàng năm khác

12.900

0,7-3,3

18.300

20.700

1,7-4,5

72.300

54.000

Mía và dӭa

4.000

34,1-49,7

136.300

3.300

60/20

186.000

43.700

Sҳn

4.600

7,0

32.200

0

0

-32.200

361.900

84.800

563.600

201.700

Tәng diӋn tích canh tác

4.2.2

61.800

-

Nghiên cӭu so sánh và lӵa chӑn vӏ trí ÿұp dâng và loҥi ÿұp dâng
(1) Các vӏ trí Ĉұp lӵa chӑn
Nghiên cӭu so sánh vӅ các vӏ trí lӵa chӑn ÿã ÿѭӧc tiӃn hành cho (2) vӏ trí.
Vӏ trí -I (HEC-1)
Vӏ trí -I trong nghiên cӭu này giӕng vӟi Vӏ trí-I mà HEC-1 ÿӅ xuҩt trong Báo cáo
Nghiên cӭu Khҧ Thi (sӕ 444C-05-TT2, Tháng 6, 2000). Vӏ trí này lҵm cách Thӏ trҩn
Phú Phong, huyӋn Tây Sѫn khoҧng 5 km vӅ phía thѭӧng lѭu, gҫn trҥm Quan trҳc
thuӹ văn Cây Muӗng, dѭӟi chân ÿӗi núi Mӝt.
Ĉѭӡng vòng uӕn khúc gҫn Vӏ trí –I uӕn hѭӟng vӅ phía bên trái và chӓm ÿѭӡng cong
tҥi ví trí cách Vӏ trí-I 500 m vӅ phía thѭӧng lѭu. Ĉѭӡng con thay ÿәi sang hѭӟng bên
phҧi tҥi vӏ trí cách Vӏ trí-I 200m vӅ phía hҥ lѭu.
Do vұy, theo tiêu chuҭn thiӃt kӃ chung thì vӏ trí các công trình lҩy nѭӟc nên ÿѭӧc lӵa
chӑn ngoài ÿѭӡng cong uӕn khúc và dӏch mӝt chút vӅ phía hҥ lѭu so vӟi chӓm
ÿѭӡng cong.
Tӕt hѫn nên dӏch chuyӇn vӏ trí ÿұp ÿӇ tránh tình trҥng bӗi lҩp sӁ xҭy ra trѭӟc cӱa
công trình lҩy nѭӟc.
Vӏ trí-II (Ĉoàn Nghiên cӭu JICA)
Vӏ trí -II (Ĉoàn Nghiên cӭu JICA) ÿѭӧc ÿѭa ra trong Nghiên cӭu này nҵm giӳa Vӏ trí
I và Vӏ trí II mà HEC-1 ÿӅ xuҩt trong Báo cáo Nghiên cӭu Khҧ thi. Vӏ trí này cách Vӏ
trí I khoҧng 1 km vӅ phía thѭӧng lѭu và cách Vӏ trí II (HEC-1) khoҧng 1.3 km vӅ
phía hҥ lѭu.

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

100

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

Ĉѭӡng cong uӕn khúc tҥi Vӏ trí -II (Ĉoàn JICA) hѭӟng vӅ phía bӡ phҧi và chӓm
ÿѭӡng cong cách Vӏ trí –II (Ĉoàn JICA) khoҧng 200 m. Ĉѭӡng con ÿәi hѭӟng sang
bӡ trái tҥi vӏ trí cách Vӏ trí –II (Ĉoàn JICA) 400 m vӅ phía hҥ lѭu.
(2)

Lӵa chӑn các loҥi ÿұp

Vӏ trí -II (Ĉoàn JICA) ÿѭӧc xem là vӏ trí tӕi ѭu và ÿѭӧc chӑn là vӏ trí cӫa ÿұp dâng
Văn Phong, dӵa trên phân bӕ bӕi lҳng cӫa lòng sông hiӋn tҥi.
(3)

Các phѭѫng án khác vӅ loҥi ÿұp

Nghiên cӭu so sánh ÿã ÿѭӧc tiӃn hành vӟi 4 loҥi ÿұp cho Vӏ trí -II (Ĉoàn JICA) nhѭ
sau:
ӏ móng rӝng
(i) Loҥi ÿұp bê tông cӕ ÿinh
(ii) Loҥi ÿұp bê tông cӕ ÿӏnh móng nәi
(iii) Loҥi ÿұp bê tông móng rӝng dѭӟi ÿұp cao su
(iv) Loҥi ÿұp bê tông móng nәi dѭӟi ÿұp cao su
(4)

Nghiên cӭu So sánh và Lӵa chӑn

KӃt quҧ so sánh kinh phí ÿѭӧc tóm tҳt ӣ bҧng dѭӟi, trong ÿó, loҥi ÿұp bê tông móng
rӝng (2A)có chi phí ít hѫn.
So sánh chi phí theo loҥi ÿұp dâng
Hҥnh mөc

(Ĉѫn vӏ: triӋu ÿӗng)

1A.

1B.

2A.

2B.

Ĉұp cӕ ÿӏnh,
móng rӝng

Ĉұp cӕ ÿӏnh,
móng nәi

Ĉұp cao su,
móng rӝng

Ĉұp cao su,
móng nәi

Công tác ÿҩt

5.328

6.045

5.575

6.069

97.108

149.615

93.068

144.408

Công tác cӑc cӯ

0

8.377

0

8.377

Công tác móng cӑc

0

3.746

0

3.370

7.081

0

7.081

0

0

0

13.448

13.448

5.885

5.885

4.059

4.059

115.402

173.668

123.231

179.731

Công tác bê tông

Công tác phөt vӳa xi măng
móng cӑc
Ĉұp cao su
Ĉұp sông
Tәng

Thông qua nghiên cӭu so sánh ӣ trên, cuӕi cùng loҥi ÿұp bê tông cӕ ÿӏnh móng rӝng
ÿã ÿѭӧc chӑn trên phѭѫng diӋn kӻ thuұt và kinh tӃ.
4.2.3

ThiӃt kӃ các cҩu trúc chính
Các ÿһc ÿiӇm chung cӫa các cҩu trúc chính nhѭ thân ÿұp, cӕng xҧ cát, sàn và các
cӕng lҩy nѭӟc ÿѭӧc ÿӅ cұp và trình bày dѭӟi ÿây trong Hình S4.8.

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

101

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

(1)

Thân ÿұp

Thân ÿұp ÿѭӧc làm bҵng bê tông. Mһt cҳt ngang là hình thang vӟi bӅ mһt thѭӧng
lѭu thҷng ÿӭng, chiӅu dài ÿӍnh vӟi ÿѭӡng tràn là 3,0m và bӅ mһt hҥ lѭu dӕc 1:0,7.
Ĉáy cӫa ÿұp là nӅn móng trҧi rӝng trên ÿá gӕc. Chân dӕc hҥ lѭu tҥo thành mNJi hҳt
nӕi liӅn vӟi sàn hҥ lѭu. ChiӅu cao cӫa ÿұp thay ÿәi tӯ 18,5 m ÿӃn 7,5 m phө thuӝc
vào chiӅu sâu cӫa ÿá gӕc.
(2)

Cӕng xҧ cát

Cӕng xҧ cát sӁ ÿѭӧc xây dӵng ÿҫu mút bên trái nӕi liӅn vӟi ÿұp cӕ ÿӏnh. Phҫn cӕng
xҧ cát sӁ ÿѭӧc tách khӓi phҫn ÿұp cӕ ÿӏnh bҵng tѭӡng hѭӟng dүn
Cӱa xҧ cát sӁ là hai cӱa trѭӧt bҵng thép kích thѭӟc 2,75 x 2,75m vӟi bӕn cҥnh không
thҩm nѭӟc.
(3)

Sàn

Sàn thѭӧng lѭu sӁ không ÿѭӧc xem xét. Sàn hҥ lѭu sӁ ÿѭӧc xây dӵng trên nӅn ÿá gӕc
nӕi liӅn vӟi mNJi hҳt tҥi chân mái dӕc hҥ lѭu cӫa thân ÿұp. Cao trình nӅn cӫa sàn sӁ
bҵng vӟi cao trình bӅ mһt ÿá gӕc ӣ hҥ lѭu. chiӅu dài cӫa sàn sӁ là 5,0 m và chiӅu dày
là 1,0 m. Khái niӋm tѭѫng tӵ cNJng sӁ ÿѭӧc áp dөng ÿӕi vӟi sàn cӫa cӕng xҧ cát.
(4)

Cӕng lҩy nѭӟc

Cӕng lҩy nѭӟc sӁ ÿѭӧc xây dӵng xuyên qua tѭӡng bӡ trái ngay tҥi ÿѭӡng mһt nѭӟc
thѭӧng lѭu cӫa cӱa cӕng xҧ cát. BӅ mһt cӕng lҩy nѭӟc sӁ ÿѭӧc ÿһt trên cùng mӝt bӅ
mһt nhѭ tѭӡng bên vì thӃ sӁ không tҥo ra khoҧng trӕng không cҫn thiӃt, nѫi mà bùn
cát có thӇ vүn còn lҥi sau khi tiӃn hành xҧ cát. Hѭӟng cӫa dòng lҩy nѭӟc sӁ theo
phѭѫng vuông góc so vӟi phѭѫng cӫa cӕng xҧ cát.
(a) Cӱa lҩy nѭӟc
Các cӱa lҩy nѭӟc sӁ là hai cӱa trѭӧt bҵng thép kích thѭӟc 3,00 m x 3,00 m
vӟi bӕn cҥnh không thҩm nѭӟc.
(b) BӇ lҳng cát
BӇ lҳng cát kiӇu tràn tӵ nhiên sӁ ÿѭӧc xây dӵng vӟi các kích cӥ yêu cҫu
phù hӧp vӟi phҫn cuӕi cӫa ÿҫu mút hҥ lѭu cӫa cӕng hӝp lҩy nѭӟc ÿҵng sau
các cӱa lҩy nѭӟc.

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

102

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

(c) ThiӃt bӏ ÿo lѭu lѭӧng
ThiӃt bӏ ÿo lѭu lѭӧng cҫn phҧi ÿѭӧc xây dӵng ӣ giӳa ÿҫu mút cӫa bӇ lҳng
cát và ÿiӇm ÿҫu cӫa kênh chính Văn Phong. Ĉұp dâng kiӇu tràn ÿӍnh rӝng
sӁ ÿѭӧc ÿһt tҥi phҫn máng bê tông hình chӳ nhұt.
4.2.4

ĈiӅu kiӋn ÿӏa chҩt và các thông sӕ kӻ thuұt ÿӏa chҩt cho thiӃt kӃ ÿұp dâng
ĈiӅu kiӋn ÿӏa chҩt và các thông sӕ kӻ thuұt cho ÿұp dâng Văn Phong ÿѭӧc tóm tҳt
nhѭ sau:

4.2.5

-

Ĉá granite phong hoá mҥnh tӟi vӯa (CL ÿӃn CM) là ÿá nӅn.

-

Giá trӏ Lugeon ít hѫn 10 (cӫa hѫn 80%)

-

Ĉӝ bӅn nén hѫn 20.000 kN/m2.

-

Lӵc cӕ kӃt c = 10 kgf/cm2=1.000 kN/m2 (ÿá cҩp CL).

-

Góc ma sát trong f= 30 ÿӝ.

-

HӋ sӕ ÿӏa chҩn theo phѭѫng ngang Kh = 0,12.

HӋ thӕng tѭӟi tiêu
(1)

Tәng quát

Khu vӵc tѭӟi, tiêu và phát triӇn hӋ thӕng ÿѭӡng bӡ ruӝng mөc tiêu trong Nghiên cӭu
khҧ thi này ÿã ÿѭӧc lӵa chӑn thông qua Nghiên cӭu Quy hoҥch Tәng thӇ. VӅ nguyên
tҳc, khu vӵc ÿѭӧc lӵa chӑn này ÿѭӧc giӟi hҥn tӟi khu vӵc ÿѭӧc tѭӟi bҵng nѭӟc tӯ hӗ
chӭa Ĉӏnh Bình. Các hӋ thӕng tѭӟi sau ÿây sӁ nhұn ÿѭӧc nѭӟc tѭӟi tӯ hӗ Ĉӏnh Bình.
HӋ thӕng tѭӟi cӫa hӗ chӭa nѭӟc Ĉӏnh Bình
HӋ thӕng tѭӟi

XӃp loҥi

(i) Văn Phong
(ii) Văn Phong mӣ rӝng (La Tinh)
(iii) Tân An-Ĉұp Ĉá
(iv) Tân An mӣ rӝng (hҥ lѭu Hà Thanh)
(v) Vƭnh Thҥnh
(vi)Tây Nam sông Kone
Tәng
Chú ý

(Ĉѫn vӏ : ha)
DiӋn tích thӵc

R&I, N

10.815

N

3.297

R&I, I, N

14.532

I, N

2.039

R&I, N

1.017

N

2.657
34.357

R : Phөc hӗi, I : Nâng cҩp, N : Xây mӟi

HӋ thӕng Văn Phong mӣ rӝng (La Tinh) sӁ sӱ dөng mӝt phҫn nѭӟc tѭӟi tӯ các kênh
hiӋn có thuӝc hӋ thӕng Cây Gai và Cây Ké trên lѭu vӵc sông La Tinh. Do ÿó, diӋn
tích 3.000 ha hiӋn có cӫa khu vӵc La Tinh ÿang ÿѭӧc tѭӟi bҵng nѭӟc tӯ hӗ chӭa Hӝi

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

103

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

Sѫn, sӁ ÿѭӧc tham gia vào hӋ thӕng trên vӟi tѭ cách là khu vӵc ÿѭӧc phөc hӗi và
nâng cҩp. KӇ cҧ khu vӵc này, tәng diӋn tích cӫa dӵ án lên tӟi 37.400 ha.
Mөc tiêu phát triӇn tѭӟi
Các mөc tiêu phát triӇn tѭӟi ÿѭӧc tóm tҳt nhѭ sau:
(i) Nâng cao hiӋu quҧ tѭӟi nhҵm tiӃt tiӃt kiӋm
(ii) Nâng cao hiӋu quҧ vұn hành và bҧo dѭӥng nhҵm dành thӡi gian ÿӇ nâng
cao ÿӡi sӕng cӫa ngѭӡi dân.
TiӅn ÿӅ cӫa dӵ án
TiӅn ÿӅ chính cӫa dӵ án phát triӇn tѭӟi là sӵ hiӋn thӵc hoá công trình hӗ chӭa nѭӟc
Ĉӏnh Bình nhҵm giҧi quyӃt tình trҥng thiӃu nѭӟc hiӋn nay tҥi các hӋ thӕng tѭӟi Tân
An - Ĉұp Ĉá.
Khái niӋm phát triӇn
Khái niӋm phát triӇn ÿѭӧc hình thành theo 3 hҥng mөc trên cѫ sӣ xem xét hiӋu quҧ
vӅ kinh tӃ cӫa dӵ án, và ÿѭӧc trình bày nhѭ sau.
DiӋn tích các hӋ thӕng tѭӟi theo các hҥng mөc
Hҥng mөc
(i) Nâng cҩp các hoҥt ÿӝng hiӋn có

(Ĉѫn vӏ : ha)
DiӋn tích thӵc
16.200

(ii) Phөc hӗi và nâng cҩp các hӋ thӕng không hoҥt ÿӝng
(iii) Xây dӵng các hӋ thӕng mӟi

3.400
17.800

Tәng

37.400

Chú ý DiӋn tích trên dӵa vào cҩp ÿӝ cӫa hӋ thӕng nӝi ÿӗng, bao gӗm 500 ha trong khu vӵc Tân An
mӣ rӝng, nѫi hӋ thӕng nӝi ÿӗng có thӇ sӱ dөng bҵng cách chӍ cҫn nâng cҩp mà không cҫn phөc hӗi.

(2) HӋ thӕng tѭӟi
Sáu hӋ thӕng tѭӟi sau ÿây (34.400 ha) sӁ ÿѭӧc thӵc thi trên mӕi quan hӋ trӵc tiӃp vӟi
hӗ chӭa Ĉӏnh Bình ÿӅ xuҩt.
(i) HӋ thӕng tѭӟi Văn Phong chính
(ii) HӋ thӕng tѭӟi Văn Phong mӣ rӝng (La Tinh)
(iii) HӋ thӕng tѭӟi Tân An-Ĉұp Ĉá
(iv) HӋ thӕng tѭӟi Tân An mӣ rӝng (hҥ lѭu Hà Thanh)
(v) HӋ thӕng tѭӟi Vƭnh Thҥnh
(vi) HӋ thӕng tѭӟi Tây Nam sông Kone
Ngoài ra, các hӋ thӕng tѭӟi hiӋn có thuӝc hӗ chӭa Hӝi Sѫn (3.000 ha) ӣ La Tinh sӁ
ÿѭӧc nâng cҩp nhҵm tҥo thuұn lӧi cho viӋc thӵc hiӋn hӋ thӕng Văn Phong mӣ rӝng
(La Tinh).

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

104

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

Các ÿһc ÿiӇm chung cӫa các dӵ án tѭѫng ӭng cӫa các hӋ thӕng tѭӟi nói trên nhѭ
sau:
HӋ thӕng tѭӟi Văn Phong
HӋ thӕng tѭӟi dӵ kiӃn Văn Phong rӝng 10.815 ha sӁ ÿѭӧc chia thành hai (2) khu vӵc.
Mӝt khu vӵc có diӋn tích 10.484 ha sӁ ÿѭӧc tѭӟi tӵ chҧy bҵng nѭӟc tӯ ÿұp dâng dӵ
kiӃn Văn Phong. Khu vӵc thӭ hai có diӋn tích 331 ha sӁ ÿѭӧc tѭӟi bҵng ba (3) trҥm
bѫm hiӋn có là Ĉҥi Bình (45 ha), Thӏ Lөa (226 ha) và Ngãi Chanh (60 ha).
HӋ thӕng tѭӟi Văn Phong mӣ rӝng (La Tinh)
Kênh Văn Phong N1 sӁ có chӭc năng giӕng nhѭ mӝt kênh chính ÿӕi vӟi hӋ thӕng
Văn Phong mӣ rӝng. Do ÿó, trong thҧo luұn vӅ hӋ thӕng Văn Phong mӣ rӝng (La
Tinh), ÿiӇm ranh giӟi ÿѭӧc ÿһt tҥi vӏ trí cách ÿiӇm ÿҫu cӫa Kênh N1 là 4,1 km sӁ
ÿѭӧc coi là ÿiӇm ÿҫu cӫa phҫn thuӝc hӋ thӕng mӣ rӝng cӫa kênh N1 (Kênh mӣ rӝng
Văn Phong N1).
(a) Cҩp nѭӟc cho kênh chính bên phҧi ÿұp Cây Gai.
Kênh N1 sӁ ÿi qua bên dѭӟi kênh chính bên phҧi ÿұp Cây Gai tҥi km 1,3
so vӟi ÿѭӡng ranh giӟi. (ÿiӇm ÿҫu cӫa Kênh mӣ rӝng Văn Phong N1). Mӝt
kênh cҩp nѭӟc sӁ rӁ nhánh ngay tҥi ÿiӇm thѭӧng lѭu cӫa xi-phông bên bӡ
phҧi (phía ÿông) và nӕi vӟi Kênh chính Cây Gai tҥi km 1,5 vӅ phía hҥ lѭu
nѫi mӵc nѭӟc cӫa kênh chính Cây Gai ÿӫ ÿӇ nhұn nѭӟc tӯ kênh N1.
(b) Cҩp nѭӟc cho sông La Tinh
Kênh mӣ rӝng Văn Phong N1 sӁ ÿi qua bên dѭӟi sông La Tinh tҥi vӏ trí 2,3
km bҵng mӝt xi phông. Mӝt công trình dүn dòng tӯ Kênh mӣ rӝng Văn
Phong N1 ÿӃn sông La Tinh sӁ ÿѭӧc xây dӵng tҥi ngay ÿiӇm thѭӧng
nguӗn cӫa xi phông.
(c) Trҥm bѫm cho khu tѭӟi Phù Mӻ
Sau khi ÿi qua khu vӵc La Tinh, Kênh mӣ rӝng Văn phong N1 sӁ chҥy vӅ
phía ÿông bҳc. Sau ÿó chҥy tӟi vӏ trí trҥm bѫm dӵ kiӃn cho khu vӵc tѭӟi
Phù Mӻ tҥi ÿiӇm 8,4 km.
HӋ thӕng tѭӟi Tân An-Ĉұp Ĉá
HӋ thӕng tѭӟi Tân An- Ĉұp Ĉá sӁ bao gӗm 10 hӋ thӕng tѭӟi sau dӵ án hoһc sau khi
hӧp nhҩt. Ngoài 10 hӋ thӕng này, 5 hӋ thӕng sӁ lҩy nѭӟc tӯ sông Ĉұp Ĉá, 3 hӋ thӕng
lҩy nѭӟc tӯ sông Gò Chàm và 2 lҩy tӯ sông Tân An.
Các hӋ thӕng chính sӁ nhѭ sau:
BÁO CÁO CUӔI CÙNG

105

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam
Các hӋ thӕng chính trong hӋ thӕng Tân An-Ĉұp Ĉá sau dӵ án
HӋ thӕng tѭӟi

㧔Ĉѫn vӏ : ha㧕
DiӋn tích thӵc

(i) Thҥnh ĈӅ Hӳu (tӵ chҧy) tӯ sông Ĉұp Ĉá

3.800

(ii) Lão Tâm Tҧ tӯ sông Ĉұp Ĉá

750

(iii) Tháp Mão Tҧ (tӵ chҧy) tӯ sông Gò Chàm

1.670

(iv) Thҥnh Hòa Hӳu tӯ Tân An ÿӃn Thҥnh Hoà I & II

6.650

Các chi tiӃt vӅ sӵ tích hӧp hoһc thӕng nhҩt ÿiӇm lҩy nѭӟc ÿѭӧc trình bày trong Hình
S4.9 và Hình S4.10.
HӋ thӕng tѭӟi Tân An mӣ rӝng (Hҥ lѭu Hà Thanh)
HӋ thӕng tѭӟi Tân An mӣ rӝng (hҥ lѭu Hà Thanh) sӁ bao gӗm hai hӋ thӕng tѭӟi. Các
kênh sӁ ÿѭӧc nӕi vӟi các ÿҫu mút ӣ hҥ lѭu cӫa hӋ thӕng kênh Thҥnh Hoà I và kênh
Thҥnh Hoà II, mӝt cách tѭѫng ӭng.
Các hӋ thӕng tѭӟi trong Tân An mӣ rӝng (hҥ lѭu Hà Thanh)
HӋ thӕng tѭӟi

㧔Ĉѫn vӏ : ha㧕
DiӋn tích thӵc

(i) Thҥnh Hòa Hӳu tӯ sông Tân An

1.580

(ii)Thҥnh Hòa II tӯ sông Tân An

460

Tәng

2.040

HӋ thӕng tѭӟi Vƭnh Thҥnh
HӋ thӕng tѭӟi Vƭnh Thҥnh sӁ nhұn nѭӟc trӵc tiӃp tӯ hӗ chӭa dӵ kiӃn Ĉӏnh Bình.
Khu vӵc tѭӟi này là cánh ÿӗng bên bӡ phҧi cӫa sông Kone. Khu vӵc tѭӟi này rӝng
1.020 ha.
HӋ thӕng tѭӟi Tây Nam sông Kone
HӋ thӕng tѭӟi Tây nam sông Kone sӁ bao gӗm 6 hӋ thӕng bѫm tѭӟi dӑc sông Kone.
Các hӋ thӕng tѭӟi Tây Nam sông Kone
HӋ thӕng tѭӟi

㧔Ĉѫn vӏ : ha㧕
DiӋn tích thӵc

(i) Hӳu Giang

350

(ii) Hѭѫng Giang

310

(iii) Bình Hòa

350

(iv) Bình Khê

1.320

(v) Hòa Lҥc

150

(vi) Hòn Gҥch

180
2.660

Tәng

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

106

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

ChӍ có duy nhҩt hӋ thӕng Hòn Gҥch sӁ ÿѭӧc ÿһt ӣ bӡ trái cӫa sông Kone còn các hӋ
thӕng khác ÿӅu nҵm bên bӡ phҧi.
ThiӃt kӃ các công trình tѭӟi
ThiӃt kӃ sѫ bӝ cӫa các công trình tѭӟi nhѭ kênh vҫ các công trình liên quan ÿѭӧc tiӃn
hành có tham khҧo “Tiêu chuҭn thiӃt kӃ hӋ thӕng kênh tѭӟi” (TCVN 4118-85)” và
các bҧn vӁ thiӃt kӃ cӫaHEC-1.
Tәng nhu cҫu nѭӟc tѭӟi ÿѫn vӏ thiӃt kӃ ÿã ÿѭӧc ѭӟc tính nhҵm xác ÿӏnh công suҩt
cӫa các công trình tѭӟi là 1,62 l/s/ha, ÿây là nhu cҫu lӟn nhҩt vӟi tҫn xuҩt là 76% cho
cѫ cҩu cây trӗng B và mӭc ÿӝ hiӋu suҩt tѭӟi cӫa năm 2010.
Do ÿó, xem xét mӭc ÿӝ an toàn cho phép trong ÿiӅu kiӋn tѭѫng lai, 1,62 l/s/ha cuӕi
cùng ÿã ÿѭӧc lӵa chӑn ÿӇ áp dөng cho tҩt cҧ các khu vӵc trong nghiên cӭu khҧ thi
này.
4.2.6

KӃ hoҥch thӡi gian thi công cho ÿұp dâng Văn phong và hӋ thӕng tѭӟi tiêu
Thӡi gian xây dӵng dӵ kiӃn cho ÿұp dâng dӵ kiӃn Văn Phong và hӋ thӕng tѭӟi tiêu
là 5 năm.
KӃ hoҥch thi công bao gӗm các công tác huy ÿӝng, chuҭn bӏ, công tác xây dӵng hҥ
tҫng và xây dӵng nhà xѭӣng.
Dӵ kiӃn kӃ hoҥch thi công cho ÿұp dâng Văn Phong và hӋ thӕng tѭӟi tiêu ÿѭӧc trình
bày trong Hình S4.11.

4.2.7

Chi phí cho dӵ án ÿұp dâng Văn Phong và hӋ thӕng tѭӟi tiêu
Tәng chi phí dӵ án phҫn ngoҥi tӋ ѭӟc tính khoҧng 740 tӹ 893 triӋu ÿӗng tѭѫng
ÿѭѫng vӟi 49,2 triӋu ÿô la Mӻ và phҫn nӝi tӋ là 1.174 tӹ 439 triӋu ÿӗng tѭѫng ÿѭѫng
vӟi 77,9 triӋu ÿô la Mӻ, tәng cӝng là 1.915 tӹ 332 triӋu ÿӗng tѭѫng ÿѭѫng vӟi 127,1
triӋu ÿô la Mӻ. ViӋc huy ÿӝng vӕn cho chi phí dӵ án ÿѭӧc trình bày trong Bҧng S4.2.

4.3  KӃ hoҥch chӕng lNJ cho hҥ du
4.3.1

Ĉҫm Thӏ Nҥi
Dӵa trên phân bә lNJ thiӃt kӃ nêu ra trong Hình S4.12, ÿӝ cao cӫa cao trình nѭӟc thiӃt
kӃ và ÿӝ cao cӫa ÿê thiӃt kӃ ÿѭӧc tính toán; và mһt cҳt dӑc thiӃt kӃ ÿӅ xuҩt cӫa ÿұp
cNJng ÿѭӧc chӍ ra trong Hình S4.13.
Theo ÿӅ xuҩt thì không ÿào xӟi và cNJng không mӣ rӝng ÿҫm Thi Nai bӣi vì ҧnh
hѭӣng cӫa nhӳng kӃ hoҥch này thì rҩt giӟi hҥn trong mӝt tәng thӇ ÿҥt ÿѭӧc cӫa dӵ án
5 con sông. Trong cùng mӝt thӡi gian, mӣ rӝng ÿҫm thì không ÿѭӧc cân nhҳc trong
BÁO CÁO CUӔI CÙNG

107

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

cӭu xét cӫa viӋc nӛ lӵc nuôi tôm dӑc theo ÿҫm .
4.3.2

KӃ hoҥch cҧi tҥo sông
Trong qui hoҥch cӫa kӃ hoҥch cҧi tҥo sông Ĉұp Ĉá, sông Gò Chàm, và sông Tân An,
hai phѭѫng án ÿѭӧc nghiên cӭu : 1) Giӳ tuyӃn ÿê sông dӵ kiӃn hiӋn tҥi ÿӇ tránh tình
trҥng tái ÿӏnh cѭ cӫa dân ÿӃn mӭc ÿӝ có thӇ ÿѭӧc, 2) mӣ rӝng chiӅu ngang hiӋn tҥi
cӫa sông ÿӇ làm giҧm ÿӝ cao cӫa cao trình nѭӟc thiӃt kӃ ÿӃn mӝt ÿӝ cao vӯa phҧi.
Theo kӃt quҧ, ÿӝ cao cӫa cao trình nѭӟc thiӃt kӃ phҧi ÿѭӧc nâng lên cao cùng vӟi
phѭѫng án 1 trong mӝt vài lѭu vӵc. Nhѭng trong mӝt vài lѭu vӵc, sӵ thiӃt kӃ ÿӝ cao
cӫa cao trình nѭӟc thì không khác biӋt lҳm giӳa hai phѭѫng án ÿã ÿӅ cұp. Theo ÿó kӃ
hoҥch thӓa hiӋp vӟi hai phѭѫng án ÿã ÿӅ cұp ÿѭӧc sӱ dөng. KӇ ra viӋc mӣ rӝng sông
ÿѭӧc qui hoҥch tҥi mӝt vài lѭu vӵc ÿһc biӋt và tuyӃn sông dӵ kiӃn hiӋn tҥi thì ÿѭӧc
giӳ lҥi tҥi mӝt vài lѭu vӵc khác.
KӇ luôn sông Nam Yang và sông Cây My, kӃ hoҥch cҧi tҥo sông ÿѭӧc soҥn thҧo vӟi
trѭӡng hӧp giӳ lҥi tuyӃn ÿұp sông dӵ kiӃn hiӋn tҥi vì phân bә lNJ thiӃt kӃ ÿѭӧc qui
hoҥch mӝt cách cѫ bҧn vӟi khҧ năng tҧi lѭu lѭӧng cӫa lòng dүn sông hiӋn tҥi.

4.3.3

Ĉұp tràn bên
(1)

Tәng quát

Mӝt trong nhӳng yêu cҫu cѫ bҧn cӫa kӃ hoҥch cҧi tҥo sông là nhӳng con ÿê sông này
ÿѭӧc xây dӵng cho lѭu lѭӧng thiӃt kӃ ÿӕi phó vӟi lNJ muӝn tҫn suҩt 5 %, cҫn phҧi an
toàn chӕng lҥi ÿѭӧc lNJ chính vө tҫn suҩt 10 %, bҵng cách xây dӵng ÿұp tràn bên dӑc
theo nhӳng con sông mөc tiêu.
Ĉұp tràn bên ÿѭӧc nghiên cӭu và qui hoҥch cho sông Ĉұp Ĉá, sông Gò Chàm và
sông Tân An, vì lѭӧng nѭӟc lNJ thӯa ÿѭӧc phân bӕ ÿӃn nhӳng nhánh sông chính này.
(2)

Phân bә lNJ thiӃt kӃ

Phân bә lNJ thiӃt kӃ ÿӅ xuҩt ÿѭӧc nêu ra trong Hình S4.12.
(3)

Ĉһc ÿiӇm cӫa ÿұp tràn bên

Ĉӏa ÿiӇm ÿӅ xuҩt cho nhӳng khu vӵc ÿұp tràn bên ÿѭӧc nêu ra trong Hình S4.14.
ChiӅu dài cӫa nhӳng ÿұp tràn bên nhѭ sau:
1) Ĉұp Ĉá : 210m và 185m
2) Gò Chàm : 50m và 60m
3) Tân An : 115m, 96m và 190m
Cao trình ÿӍnh cӫa nhӳng ÿұp tràn bên thѭӡng là ÿӝ cao cӫa cao trình nѭӟc thiӃt kӃ
tҥi khu vӵc ÿó.

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

108

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

(4) Mһt cҳt dӑc cӫa sông
Dӵa trên phân bә thiӃt kӃ mӟi cho sӵ an toàn cӫa ÿê sông chӕng lҥi lNJ chính vө tҫn
suҩt 10 %, ÿӝ cao cӫa nhӳng con ÿê sông này nên ÿѭӧc nâng lên tӯ chiӅu cao ÿӅ xuҩt
cӫa ÿê sông cho lNJ muӝn tҫn suҩt 5 %. ChiӅu cao cҫn thiӃt cӫa ÿê sông trung bình
vào khoҧng 30cm. Vì vұy mһt trҳc dӑc thiӃt kӃ chuҭn bӏ và mһt cҳt ngang thiӃt kӃ
cӫa 5 nhánh sông mөc tiêu ÿѭӧc nêu ra trong Hình S4.15 – S4.24.
(5)

Tiêu cӫa ÿӗng bҵng sông Kone

Tình trҥng hiӋn tҥi cӫa ngұp lөt trong ÿӗng bҵng sông Kone sӁ ÿѭӧc thay ÿәi sau khi
hoàn thành kӃ hoҥch phòng chӕng lNJ ÿӅ xuҩt cӫa ÿӗng bҵng sông Kone. ĈiӅu kiӋn
ngұp lөt sӁ thay ÿәi ÿӇ có thӇ ÿáp ӭng ÿѭӧc hѫn nӳa vӟi nhӳng trұn lNJ lӟn hѫn lNJ
muӝn tҫn suҩt 5 %.
Vì vұy, ÿӅ xuҩt xây dӵng thêm ÿұp tràn ÿӇ làm giҧm tình trҥng ngұp lөt vӟi kӃ hoҥch
phòng chӕng lNJ. HiӋn nay tәng chiӅu dài cӫa ÿұp tràn dӑc theo ÿҫm Thӏ Nҥi trên khu
vӵc sông mөc tiêu tӯ sông Cây My cho ÿӃn bӡ sông Ĉұp Ĉá vào khoҧng 1.230m.
Nѫi ÿây viӋc ÿӅ xuҩt cho xây dӵng thêm ÿұp tràn vӟi cùng chiӅu dài tәng cӝng cӫa
ÿұp tràn ӣ tҥi khoҧng 12 vӏ trí.
4.3.4

KӃ hoҥch xây dӵng
Thӡi gian xây dӵng trong kӃ hoҥch phòng chӕng lNJ cho hҥ du ÿӅ xuҩt ÿѭӧc ѭӟc tính
là 5 năm.
TiӃn ÿӝ thi công ÿӅ xuҩt cho kӃ hoҥch phòng chӕng lNJ cho hҥ du ÿѭӧc trình bày
trong Hình S4.25.

4.3.5

Dӵ toán chi phí cӫa kӃ hoҥch chӕng lNJ hҥ du
Tәng chi phí dӵ án ÿѭӧc ѭӟc tính là 518.395 triӋu ÿӗng, tѭѫng ÿѭѫng vӟi 34,4 triӋu
US$ trong phҫn ngoҥi tӋ và 907.690 triӋu ÿӗng, tѭѫng ÿѭѫng vӟi 60,2 triӋu
US$ trong phҫn nӝi tӋ, trên tәng chi phí là 1.426.085 triӋu ÿӗng, tѭѫng ÿѭѫng vӟi
94,6 triӋu US$.
Chi tiӃt dӵ toán chi phí cho dӵ án ÿѭӧc trình bày trong Bҧng S4.3.

4.4

Ĉánh giá tác ÿӝng môi trѭӡng

4.4.1

Tác ÿӝng sѫ bӝ và ÿánh giá tác ÿӝng
Theo kӃt quҧ cӫa sӵ khҧo sát và tiên ÿoán tác ÿӝng môi trѭӡng, nhӳng vҩn ÿӅ sau
ÿѭӧc liӋt kê nhѭ là nhӳng ҧnh hѭӣng tiêu cӵc ÿáng kӇ xãy ra:
- Lѭu lѭӧng ÿөc/kiӅm chҧy tӯ khu vӵc thi công: Trong giai ÿoҥn thi công, lѭu
BÁO CÁO CUӔI CÙNG

109

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

lѭӧng ÿөc có thӇ chҧy ra tӯ khu vӵc thi công bӣi vì sӵ xӟi bӗi trên ÿҩt. Nѭӟc
kiӅm nӗng ÿӝ cao cNJng có thӇ chҧy ra là do công viӋc ÿúc bê tông mà ra.
- Khҧ năng có thӇ có hiӋn tѭӧng phú dѭӥng trong hӗ Ĉӏnh Bình : Sӵ xãy ra cӫa
hiӋn tѭӧng phú dѭӥng trong hӗ Ĉӏnh Bình không thӇ hoàn toàn loҥi bӓ nӃu xét
tӯ chҩt lѭӧng nѭӟc hiӋn tҥi và lѭӧng nѭӟc thҧi cӫa sông Kone.
- Sӵ xuӕng cҩp chҩt lѭӧng nѭӟc cӫa sông Kone: Sӵ gia tăng sҧn xuҩt nông
nghiӋp cNJng nhѭ nѭӟc thҧi tӯ sinh hoҥt và công nghiӋp sӁ mang ÿӃn sӵ xuӕng
cҩp chҩt lѭӧng nѭӟc cӫa sông Kone ngoҥi trӯ nhӳng biӋn pháp thích ӭng phҧi
ÿѭӧc tiӃn hành.
- Rӕi loҥn môi trѭӡng sӕng thӫy sinh thái cӫa sông Kone: ViӋc thi công ÿұp Ĉӏnh
Bình và ÿұp Văn Phong có thӇ tҥo nên rӕi loҥn môi trѭӡng sӕng cӫa loài thӫy
tӝc, kӇ cҧ sӵ gián ÿoҥn cӫa tính liên tөc theo chiӅu dӑc, ÿiӅu này có tác ÿӝng
sinh thái ngѭӧc lҥi ÿӕi vӟi loài hҧi sҧn di chuyӇn nhѭ loài lѭѫng (Anguilla
marmorata).
- Làm giҧm chҩt dinh dѭӥng cӫa ÿҫm Thi Nai: Do sӵ tӗn tҥi cӫa ÿұp Ĉӏnh Bình
và ÿұp Văn Phong, trҫm tích cӫa khӕi lѭӧng bùn cát và phҭm chҩt dinh dѭӥng
tӯ lѭu vӵc thѭӧng nguӗn sӁ xҧy ra. ĈiӅu này có thӇ tác ÿӝng ngѭӧc lҥi ÿӕi vӟi
thӫy sinh thái , kӇ cҧ viӋc sҧn xuҩt cá và thӫy sҧn cӫa ÿҫm.
- Thu mua ÿҩt và tái ÿӏnh cѭ: Nhӳng hӝ có thӇ bӏ tái ÿӏnh cѭ, tѭѫng ӭng, liên quan
tӟi viӋc xây dӵng ÿұp Ĉӏnh Bình, nâng cҩp sông, và hӋ thӕng tѭӟi là vào khoҧng
chӯng 600, 250, and 700 hӝ, tѭѫng ӭng. NhiӅu vùng ÿҩt trӗng trӑt cNJng sӁ bӏ
trѭng thu bӣi viӋc thi hành dӵ án. Nhӳng sӵ tác ÿӝng này không thӇ tránh ÿѭӧc,
và cҫn phҧi quҧn lý mӝt cách ÿúng ÿҳn.
- Vҩn ÿӅ cӫa xã hӝi và cӝng ÿӗng: Có thӇ có khҧ năng rҵng nhӳng dӵ án ѭu tiên
sӁ tҥo nên mӝt sӵ tác ÿӝng tiêu cӵc nhѭ là xung ÿӝt trong cӝng ÿӗng cӫa các khu
vӵc tái ÿӏnh cѭ, khó khăn trong viӋc tái lұp lҥi sinh kӃ, v.v. . ..
- Tác ÿӝng trên ÿiӅu kiӋn ÿánh bҳt và nguӗn tài nguyên thӫy sҧn cӫa ÿҫm Thӏ
Nҥi: Dӵa vào viӋc thi hành dӵ án ѭu tiên, có thӇ có sӵ thay ÿәi vӅ ÿiӅu kiӋn vұt
lý và ÿiӅu kiӋn sinh thái cӫa ÿҫm Thӏ Nҥi. ĈiӅu này có thӇ mang ÿӃn nhӳng tác
ÿӝng tiêu cӵc trong viӋc ÿánh cá và nguӗn thӫy sҧn cӫa ÿҫm.
4.4.2

KӃ hoҥch quҧn lý môi trѭӡng
(1)

KӃ hoҥch giҧm thiӇu tác ÿӝng và giám sát môi trѭӡng

Thӵc hiӋn tӕt nhҩt các biӋn pháp làm giҧm thiӇu tác ÿӝng và các hoҥt ÿӝng giám sát
môi trѭӡng dành ÿһc biӋt cho nhӳng ҧnh hѭӣng tiêu cӵc ÿáng kӇ xãy ra. Sau ÿây là

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

110

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

các biӋn pháp khҧ thӇ làm giҧm thiӇu tác ÿӝng và các hoҥt ÿӝng giám sát môi trѭӡng
ÿѭӧc ÿӅ xuҩt:
- Lѭu lѭӧng ÿөc/kiӅm chҧy tӯ khu vӵc thi công: Cҫn phҧi thӵc hiӋn viӋc trӗng
rӯng, thu dӑn cây cӓ, ÿiӅu chӍnh lҥi sӵ lҳng ÿӑng trong hӗ. Giám sát hiӋn tѭӧng
lѭu lѭӧng ÿөc/kiӅm chҧy tӯ khu vӵc thi công.
- HiӋn tѭӧng phú dѭӥng trong hӗ Ĉӏnh Bình : Phҧi thӵc hiӋn viӋc dӑn sҥch cây
cӕi, tàng bөi rұm và chѭӟng vұt trong lòng hӗ trѭӟc khi chӭa giӳ nѭӟc ÿӇ làm
giҧm thiӇu khҧ năng cӫa hiӋn tѭӧng phú dѭӥng. Cҫn giám sát chҩt lѭӧng nѭӟc
trong hӗ Ĉӏnh Bình trong giai ÿoҥn khai thác và quҧn lý.
- Xuӕng cҩp chҩt lѭӧng nѭӟc cӫa sông Kone: Quҧn lý chҩt lѭӧng nѭӟc kӇ cҧ tiӃn
hành viӋc xӱ lý lѭӧng nѭӟc thҧi tӯ sinh hoҥt và công nghiӋp. Cӭu xét viӋc tiêu
thө nông nghiӋp dӵa trên quҧn lý kӃt hӧp "Pest" (IPM) cNJng có hiӋu quҧ cho
viӋc giҧm thiӇu sӵ xuӕng cҩp chҩt lѭӧng nѭӟc. Cҫn giám sát chҩt lѭӧng nѭӟc
cӫa sông Kone trong giai ÿoҥn khai thác và quҧn lý.
- Rӕi loҥn môi trѭӡng sӕng thӫy sinh thái cӫa sông Kone: Cҫn thiӃt phҧi xem xét
kӻ lѭӥng viӋc thiӃt kӃ ÿұp, ÿê và cҧi tҥo sông , ÿһc biӋt trong viӋc tҥo dӵng ÿiӅu
kiӋn thuұn lӧi cho môi trѭӡng sӕng cӫa loài thӫy tӝc. TiӃn hành viӋc thӕng kê
loài thӫy tӝc trong giai ÿoҥn khai thác và quҧn lý. Loài thӫy sinh vұt di chuyӇn,
ÿһc biӋt là loài lѭѫng (Angulla marmorata) cҫn phҧi ÿѭӧc chú ý trong viӋc
thӕng kê.
- Giҧm thiӇu dinh dѭӥng cӫa ÿҫm Thӏ Nҥi: ĈӃn mӝt mӭc ÿӝ tiӃn hành cӫa dӵ án ,
sӵ tác ÿӝng này không thӇ tránh ÿѭӧc. Cҫn phҧi giám sát thêm dӳ kiӋn vӅ môi
trѭӡng sӕng cӫa loài thӫy tӝc trong ÿҫm ÿӇ có nhӳng biӋn pháp thích hӧp.
- Thu mua ÿҩt và tái ÿӏnh cѭ: VӅ dӵ án ÿұp Ĉӏnh Bình, cҫn phҧi thi hành kӃ hoҥch
hành ÿӝng vӅ tái ÿӏnh cѭ do PPC ÿã soҥn sҷn, song song vӟi các cuӝc tham
vҩn/thu thұp ý kiӃn cӝng ÿӗng trѭӟc và sau hoҥt ÿӝng tái ÿӏnh cѭ. VӅ dӵ án cҧi
tҥo sông và hӋ thӕng tѭӟi, cҫn thiӃt phҧi chuҭn bӏ và thi hành kӃ hoҥch cùng mӝt
phѭѫng cách nhѭ trѭӡng hӧp cӫa ÿұp Ĉӏnh Bình .
- Vҩn ÿӅ cӫa xã hӝi và công ÿӗng:
Cҫn phҧi ÿѭѫng ÿҫu vӟi giҧi pháp cho sӵ ÿӕi kháng xã hӝi / cӝng ÿӗng và tҥo әn
ÿӏnh ÿӃn ҧnh hѭӣng sinh kӃ cӫa dân hӝ, ҧnh hѭӣng phát sinh ra viӋc tái ÿӏnh cѭ.
- Tác ÿӝng trên ÿiӅu kiӋn ÿánh bҳt và nguӗn tài nguyên thӫy sҧn cӫa ÿҫm Thӏ
Nҥi: ĈӃn mӝt mӭc ÿӝ tiӃn hành cӫa dӵ án, sӵ tác ÿӝng này không thӇ tránh
ÿѭӧc. Cҫn giám sát sҧn lѭӧng ÿánh bҳt và sҧn xuҩt hҧi sҧn trong ÿҫm cùng vӟi
sӵ giám sát môi trѭӡng tӵ nhiên.
BÁO CÁO CUӔI CÙNG

111

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

(2)

Phѭѫng hѭӟng ÿӅ xuҩt cӫa quҧn lý trên tác ÿӝng xã hӝi

Ĉұp Ĉӏnh Bình : KӃ hoҥch tái ÿӏnh cѭ hoҥt ÿӝng cho dӵ án ÿұp Ĉӏnh Bình ÿã ÿѭӧc
Ban quҧn lý tái ÿӏnh cѭ và di dӡi (RMMB) soҥn thҧo và ÿѭӧc sӵ ӫy quyӅn cӫa Uӹ
ban nhân dân tӍnh. Có thӇ khҷn ÿӏnh rҵng kӃ hoҥch ÿѭӧc soҥn thҧo này ÿã trình bày
ÿҫy ÿӫ các phѭѫng án ÿһc biӋt là sѫ ÿӗ bӕ trí cө thӇ và sӵ hӛ trӧ cho chính các hoҥt
ÿӝng tái ÿӏnh cѭ. Các cuӝc tham vҩn / thu thұp ý kiӃn công khai vӅ dӵ án cNJng ÿã
ÿѭӧc tә chӭc nhiӅu lҫn tӯ năm 1999. Tuy nhiên, nên chú trӑng thêm vӅ: i) xác ÿӏnh
ngày hӃt hҥn ÿӇ tránh tranh cãi vӅ quyӅn hӧp pháp, ii) các hӛ trӧ cҫn thiӃt ÿӇ giҧm
thiӇu nhӳng mâu thuүn xã hӝi, kӇ cҧ nhӳng vҩn ÿӅ ÿӕi vӟi ngѭӡi dân tӝc thiӇu sӕ, iii)
giám sát các hoҥt ÿӝng tái ÿӏnh cѭ và әn ÿӏnh cuӝc sӕng. RRMB ÿѭӧc coi là cѫ quan
chӫ chӕt trong thӵc hiӋn và hoàn tҩt thành công kӃ hoҥch tái ÿӏnh cѭ, và ÿӗng thӡi
theo ÿӅ xuҩt phҧi quán xuyӃn các lƭnh vӵc nhѭ i) giám xác và ÿánh giá các hoҥt ÿӝng,
ii) hӛ trӧ và trӧ giúp trӵc tiӃp cho các gia ÿình gһp khó khăn nghiêm trӑng khi tái
ÿӏnh cѭ và әn ÿӏnh cuӝc sӕng mӟi, và iii) liên lҥc và / hoһc ÿiӅu phӕi các công viӋc
liên quan.
Dӵ án xây dӵng hӋ thӕng tѭӟi tiêu và cҧi thiӋn dòng sông : Công trình xây dӵng hӋ
thӕng tѭӟi tiêu và cҧi thiӋn dòng sông có ÿһc ÿiӇm cѫ bҧn là ÿѭӧc tiӃn hành theo
tuyӃn ÿѭӡng thҷng. ĈiӅu này có nghƭa là phѭѫng án di dӡi hӝ dân ra xa dòng sông là
biӋn pháp phù hӧp nhҩt bӣi vì i) cӝng ÿӗng xã hӝi không bӏ tác ÿӝng bӣi nhӳng mâu
thuүn hay sӵ sөp ÿә xã hӝi trҫm trӑng, và ii) ngѭӡi dân ÿӏa phѭѫng không mong
muӕn di dӡi ÿӃn mӝt vùng quá xa. Dӵa trên nhӳng vҩn ÿӅ cѫ bҧn trên, ÿӏnh hѭӟng
ÿѭӧc ÿӅ xuҩt ÿӇ kӃt hӧp vӟi kӃ hoҥch hành ÿӝng tái ÿӏnh cѭ trên bao gӗm: i) căn bҧn
áp dөng phѭѫng thӭc ÿӅn bù bҵng tiӅn mһt, ii) hӛ trӧ / trӧ cҩp ÿӇ tái әn ÿӏnh ÿӡi sӕng
cӫa nhӳng hӝ bӏ di dӡi, và iii) tham khҧo kӻ các kinh nghiӋm cӫa dӵ án hӗ chӭa Ĉӏnh
Bình nhѭ các phiên chҩt vҩn, tham vҩn, ÿánh giá, giám sát công khai và thành lұp
mӝt uӹ ban chuyên trách vҩn ÿӅ quҧn lý tái ÿӏnh cѭ.
4.4.3

Ĉánh giá môi trѭӡng và kiӃn nghӏ
Sau khi xem xét các ÿánh giá vӅ mһt môi trѭӡng trong Nghiên cӭu, các ÿӅ xuҩt dѭӟi
ÿây ÿã ÿѭӧc ÿѭa ra nhҵm ÿҧm bҧo sӵ phát triӇn bӅn vӳng vӅ môi trѭӡng cӫa các dӵ
án liên quan:.
(1)

Các biӋn pháp giҧm thiӇu tác ÿӝng và các hoҥt ÿӝng giám sát môi trѭӡng ÿѭӧc
ÿӅ xuҩt trong kӃ hoҥch quҧn lý môi trѭӡng chҳc chҳn cҫn phҧi ÿѭӧc tuân thӫ.
Ban quҧn lý dӵ án chính là cѫ quan chӏu trách nhiӋm thӵc thi các hoҥt ÿӝng
này.

(2)

Ban quҧn lý dӵ án cҫn phҧi nhұn ÿѭӧc sӵ hӧp tác và chӍ ÿҥo kӏp thӡi tӯ phía
các cѫ quan/tә chӭc hӳu quan ÿӇ có thӇ hoàn thành kӃ hoҥch trên.
BÁO CÁO CUӔI CÙNG

112

TÓM TҲT


Nghiên Cӭu Phát TriӇn Và Quҧn Lý Tài Nguyên Nѭӟc Trên Toàn Quӕc
Tҥi Nѭӟc Cӝng Hòa Xã Hӝi Chӫ Nghƭa ViӋt Nam

4.5

(3)

Các hѭӟng dүn vӅ quҧn lý các vҩn ÿӅ xã hӝi cҫn ÿѭӧc tuân theo ÿӇ thúc ÿҭy
viӋc tái ÿӏnh cѭ và әn ÿӏnh cuӝc sӕng các hӝ gia ÿình bӏ ҧnh hѭӣng ÿѭӧc xã hӝi
chҩp nhұn. ViӋc tham khҧo ý kiӃn cNJng nhѭ có sӵ tham gia giám sát cӫa công
chúng cNJng rҩt cҫn thiӃt.

(4)

Theo thӫ tөc pháp lý vӅ Ĉánh giá tác ÿӝng môi trѭӡng ÿѭӧc xác ÿӏnh trong
Thông tѭ sӕ 490/1998/TT-BKHCNMT, các báo cáo ÿánh giá tác ÿӝng môi
trѭӡng vӅ dӵ án ÿұp Ĉӏnh Bình và dӵ án phát triӇn hӋ thӕng tѭӟi nên ÿѭӧc
MARD chuҭn bӏ, và trình cho Bӝ Khoa hӑc Công nghӋ và Môi trѭӡng
MOSTE (nay là Bӝ Tài nguyên và Môi trѭӡng Quӕc gia - MONRE) trѭӟc khi
thӵc hiӋn dӵ án

KӃ hoҥch thӵc hiӋn dӵ án tәng quát và dӵ toán chi phí
(1)

KӃ hoҥch thӵc hiӋn dӵ án tәng quát và dӵ toán chi phí

KӃ hoҥch thӵc hiӋn dӵ án tәng quát ÿӕi vӟi tҩt cҧ các khu vӵc bao gӗm chuҭn bӏ tài
chính, thuê tѭ vҩn, thu hӗi và ÿӅn bù ÿҩt và tái ÿӏnh cѭ, khҧo sát và nghiên cӭu, công
tác thiӃt kӃ chi tiӃt, thҭm ÿӏnh nhà thҫu, bӓ thҫu và công tác xây dӵng ÿѭӧc trình bày
trong Hình S4.26 và S4.27.
Chѭѫng trình thӵc hiӋn tәng quát ÿӕi vӟi các công trình chính ÿѭӧc trình bày nhѭ
bên dѭӟi.
Chѭѫng trình thӵc hiӋn tәng quát ÿӕi vӟi các công trình chính
Nӝi Dung

Năm
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.1 Hӗ chӭa ÿa mөc ÿích Bình Ĉӏnh
1.2 Chuҭn bӏ tài chính
1.3 Tái ÿӏnh cѭ
1.4 Dӏch vө kӻ thuұt
2.1 Ĉұp Văn Phong và HӋ thӕng tѭӟi tiêu
2.2 Chuҭn bӏ tài chính
2.3 Tái ÿӏnh cѭ
2.4 Dӏch vө kӻ thuұt
3.1 KӃ hoҥch phòng chӕng lNJ hҥ du
3.2 Chuҭn bӏ tài chính
3.3 Tái ÿӏnh cѭ
3.4 Dӏch vө kӻ thuұt

BÁO CÁO CUӔI CÙNG

113

TÓM TҲT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×