Tải bản đầy đủ

Tiểu luận tìm hiểu về công ty tan cang logistics

Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics

MỤC LỤC

Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
1. Tổng quan.
Cùng với đường lối đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, ngành giao
nhận ngoại thương cũng đang trên bước đường hội nhập với ngành giao
nhận thế giới. Một trong những bước phát triển lớn trong hoạt động giao
nhận vận tải hiện đại là hoạt động logistics. Trong vài thập niên gần đây
logistics đã phát triển nhanh chóng và mang l ại những kết qu ả tốt đ ẹp ở
nhiều nước, điển hình như các nước Tây Âu, Mỹ, tiếp sau đó là Singapore,
Đài Loan... Tại Việt Nam, hoạt động logistics đang phát tri ển mạnh mẽ và có
những bước tiến vượt bậc so với thế giới.
1.1.


Logistics là gì?

Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và ki ểm soát các lu ồng
chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên li ệu v ật
tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ đi ểm xu ất phát t ới đi ểm
tiêu thụ.
Thuật ngữ logistics được sử dụng chính thức trong Luật thương mại
2005. Điều 233, Luật thương mại nói rằng: “Dịch vụ logistics là hoạt động
thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công
việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm th ủ tục h ải
quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã
hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo th ỏa
thuận với khách hàng để hưởng thù lao.”
Logistics là một hoạt động tổng hợp mang tính dây chuyền, hi ệu qu ả
của quá trình này có tầm quan trọng quyết định đến tính cạnh tranh c ủa
ngành công nghiệp và thương mại mỗi quốc gia.
1.2.

Hiện trạng logistics ở Việt Nam.

Theo nguồn Ngân hàng thế giới (Worldbank) chỉ số đánh giá phát tri ển
logistics (LPI) của Việt Nam vào tháng 9/2011 là 2,96. Xếp h ạng 53 trên
tổng số 155 quốc gia được đánh giá (bằng mức 2010), và xếp thứ 5 trong
khối ASEAN.

Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics

Vietnam's Logistics Performance Index
Chỉ số LPI đánh giá trên 6 tiêu chí:


Cơ sở hạ tầng (infrastructure): Những cơ s ở hạ tầng liên quan
đến chất lượng thương mại và vận tải (cảng, đường sắt, đường
bộ, công nghệ thông tin)
Chuyến hàng quốc tế (shipments international): Mức độ dễ
dàng khi thu xếp cho các chuyến hàng với giá cả cạnh tranh
Năng lực logistics (competence Logistics): Năng lực và ch ất
lượng của các dịch vụ logistics (vd: các nhà điều hành vận tải,
môi giới hải quan)
Tracking & tracing: khả năng track & trace các lô hàng
Sự đúng lịch (Timeliness): sự đúng lịch của các lô hàng khi t ới
điểm đích
Hải quan (customs): hiệu quả của quá trình thông quan, chẳng
hạn như tốc độ, tính đơn giản, và tính có thể dự liệu trước của
các thủ tục.

Theo số liệu không chính thức, đến giữa năm 2011 Vi ệt Nam có
khoảng trên dưới 1.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh t ế đang
kinh doanh dịch vụ Logistics ở Việt Nam. Trong số này, tính đến tháng 10
năm 2011, có 133 doanh nghiệp là hội viên của VIFFAS, gồm 116 h ội viên
chính thức và 17 hội viên liên kết. Quy mô các doanh nghi ệp h ầu h ết đ ều
thuộc loại vừa và nhỏ.
Các công ty logistics Việt Nam được chia thành ba nhóm chính: (1)
Công ty nước ngoài với 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc công ty liên
Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
doanh, (2) DN tập đoàn nhà nước, (3) công ty tư nhân (theo ông Tr ịnh Ng ọc
Hiến, chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của Vinafco).
Nhóm thứ nhất - đa phần tập trung vào phân khúc khách hàng toàn
cầu của họ tại mỗi quốc gia, là những khách hàng có nhận th ức về logistics
rất đầy đủ và có nhu cầu sử dụng các dịch vụ logistics trọn gói.
Nhóm thứ hai - chiếm lĩnh gần như toàn bộ các dịch vụ về giao nhận,
vận tải trong nước, phục vụ đa dạng phân khúc khách hàng và ch ủ y ếu có
thế mạnh chuyên từng mảng riêng lẻ. Phần lớn lợi nhuận trong lĩnh vực
vận tải và vận tải phân phối rơi vào khối doanh nghiệp này.
Nhóm thứ ba – nhóm có nhiều tiềm năng phát tri ển nh ất trong tương
lai, nhắm vào phân khúc khách hàng tương đồng - các công ty tư nhân, c ổ
phần là những thương hiệu mạnh của Việt Nam. Ở nhóm thứ ba này, c ả nhà
cung ứng dịch vụ logistics lẫn người sử dụng dịch vụ đều đang thay đổi r ất
nhanh nhận thức về logistics. Khi quyền lợi của người làm chủ gắn li ền v ới
quyền lợi của doanh nghiệp, họ luôn tính toán phương án hi ệu quả nhất
cho hoạt động kinh doanh đặc biệt là các yếu tố tác động đến chi phí và
cạnh tranh.

Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
2. Giới thiệu về Công Ty TANCANG LOGISTICS.
2.1.

Tổng quan về công ty TANCANG LOGISTICS.

Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng
(TANCANG LOGISTICS) được thành lập tháng 03.2007, là một đơn vị thành
viên của công ty Tân Cảng Sài Gòn. TANCANG LOGISTICS hoạt động ch ủ yếu
trong lĩnh vực vận tải đường bộ & đường thủy, xếp dỡ containers, dịch v ụ
đại lý hải quan, dịch vụ freight forwarding và khai thác depots ch ứa
containers rỗng. Với đội ngũ trên 350 nhân viên giàu kinh nghiệm và có
trình độ chuyên môn cao hi ện tai công ty đang khai thác và sử dụng nhiều
phương tiện kỹ thuật hiện đại bao gồm: 07 cẩu bờ, 02 cẩu KE, 02 cẩu
khung RTG 6+1, 13 cẩu khung Mijack 3+1, 56 xe nâng, 35 xà lan, cùng h ơn
185 đầu keo .... Tổng diện tích depots đang khai thác trên 260.000 m2.

Hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con đ ến nay Công ty CP
ĐL GNVT XD Tân Cảng đã có 02 công ty con trực thuộc trong đó:
• Công ty CP DV và ĐL Tân Cảng Số M ột hoạt đ ộng chủ y ếu
trong lĩnh vực vận tải bộ và dịch vụ Depot.
• Công ty CP Vận tải Tân Cảng Số Hai ho ạt động chủ y ếu
trong lĩnh vực vận tải thuy.
Tiếp tục phát huy thế m ạnh và nội lực có săn Công ty đã đạt được
những thành công nhất định cả v ề quy mô và năng l ực. Sản lượng x ếp d ỡ
trung bình mỗi tháng trên 500.000 Teus, bao gồm cả containers hàng và
Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
containers rỗng, sản lượng vận chuyển thực hiện 100.000 Teus/tháng,
trong đó sà lan chiếm khoảng 40%.
Cùng với việc phát triển về quy mô thì đ ịa bàn hoạt động cũng đã
được mở r ộng. Nếu thời gian trước công ty hoạt động chủ y ếu ở khu v ực
Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu thì đến nay địa bàn ho ạt đ ộng
của công ty đã được mở rộng xuống hầu hết các tỉnh khu vực ĐBSCL và m ột
phần lãnh thổ Campuchia.
Việc mở tuyến vận tại đường thuy HCM/Cái Mep-C ần Thơ/ Mỹ ThớiCampuchia vào đầu năm 2010 đã đánh dấu một bước phát triển lớn mạnh
của TANCANG LOGISTICS trong chiến lược phát tri ển th ị trường.
Song song với việc mở tuyến vận tải mới, dịch vụ đại lý h ải quan, d ịch
vụ freight forwarding cũng là m ột trong những lĩnh vực mà TANCANG
LOGISTICS đã và đang tập trung phát tri ển mạnh và đạt đ ược nh ững thành
tựu đáng kể trong th ời gian gần đây. Hiện nay TANCANG LOGISTICS đã
chính thức gia nhập Hiệp hội hàng hoá Quốc tế (WCA) và là thành viên c ủa
Hiệp hội Giao nhận Việt Nam (VIFAS).
Tiếp tục phát huy nội lực có săn và đa dạng hoá ngành nghề nh ằm đáp
ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng, đăc bi ệt là khách hàng đóng
gạo. Vừa qua, TANCANG LOGISTICS đã đưa vào sử d ụng và khai thác 02 b ến
đóng rút tại khu vực Cát Lái và Nhơn Trạch, trong đó:
• Bến đóng gạo Cát Lái được bố trí 4 hệ th ống băng tải hi ện
đại chuyên dụng, cùng lúc xếp dỡ cho 2 sà lan có tr ọng t ải
từ 500 – 700 tấn, năng suất đóng/rút: 80 tấn/giờ/băng tải.
• Bến đóng gạo Tân Cảng Nhơn Trạch được trang bị 01 c ẩu
Leibherr với công suất lến đến 20 cont/ngày.
Trải qua hơn 3 năm xây dựng và phát triển, đến nay thương hi ệu
TANCANG LOGISTICS đã trở thành th ương hiệu mạnh trên thị tr ường. Ba
năm liền công ty đã vinh dự đ ược “Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt
Nam, Tạp chí Chứng khoán Việt Nam - Ủy ban chứng khoán Nhà n ước” trao
tặng giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín”. Đặc biệt trong năm
2010 TANCANG LOGISTICS đã vinh dự l ọt vào TOP 100 Giải thưởng Sao
Vàng Đất Việt.
Bên cạnh các ngành nghề kinh doanh đã và đang phát huy hi ệu quả,
TANCANG LOGISTICS đang nghiên cứu tri ển khai các dự án kinh doanh m ới
nhằm phát huy tối đa những ưu thế của đơn vị, cụ thể như:
• Dự án đầu tư xây dựng kho lạnh, hệ thống chiếu xạ.
• Mở rộng và phát triển dịch vụ Depot tại khu vực Cát Lái, Cái
Mep.
• Nghiên cứu đầu tư xây dựng kho tập trung tại khu vực Đ ồng
Nai, Cái Mep.
Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
• Nghiên cứu, xây dựng Cảng biển tại khu vực Cái Mep.
Với chiến lược phát triển lâu dài, thu hút nhân tài đ ồng th ời th ường
xuyên đào tạo nâng cao chất lượng lao động, nâng cao s ức cạnh tranh tr ước
những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, lấy khách hàng làm trọng tâm,
tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ. TANCANG LOGISTICS luôn cam kết
mang đến cho khách hàng những giá trị v ượt trội, nâng cao sức c ạnh tranh
cho khách hàng.
2.2.

Các hoạt động chính của TANCANG LOGISTICS.

2.2.1. Vận Tải Bộ.
Với đội xe hơn 180 đầu keo các loại (trong đó có 44 xe ph ục v ụ t ại
cảng Cát Lái) cùng đội ngũ lái xe có tay nghề cao ho ạt đ ộng liên t ục 24/24h
mỗi ngày, TANCANG LOGISTICS có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của
khách hàng.

Hiện tại TANCANG LOGISTICS đang thực hiện vận chuyển trong nội bộ
cảng Cát Lái và vận chuyển vòng ngoài từ cảng Cát Lái đ ến các khu v ực lân
cận theo yêu cầu của khách hàng. Trong đó, sản lượng vận chuy ển trung
bình mỗi tháng đạt trên 60,000 TEUs
2.2.2. Vận Tải Thủy
Gắn liền với hoạt động khai thác cảng biển, vận tải thu y đ ược xem là
một thế mạnh của TANCANG LOGISTICS. Hiện nay chúng tôi đang khai thác
và đưa vào sử d ụng 35 chiếc sàlan từ 24 đ ến 128 TEUs, v ới tổng s ức ch ở
2.400 TEUs/ lượt vận chuyển tương đương gần 28.000 tấn hàng hóa (1
TEUs = 14 tấn), thực hiện vận chuyển containers trên các tuy ến khu v ực
Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
thành phố HCM và lân cận, đồng thời triển khai tuyến vận chuyển đường
dài HCM/Cái Mep – Cần Thơ/Mỹ Thới – Campuchia. Sản l ượng v ận chuy ển
đường thủy mỗi tháng đạt trên 40.000 TEUs

2.2.3. Xếp dỡ Containers
Với nhiều phương tiện xếp dỡ hiện đại bao gồm:


07 cẩu bờ02 cẩu KE.02 cẩu khung RTG 6+1.13 cẩu khung Mijack 3+1.56 xe nâng

Công ty Tân Cảng Logistics đã đạt được sản lượng xếp dỡ trung bình
khoảng 500,000 TEUs / tháng bao gồm cả containers hàng và containers
rỗng, hoạt động chính trong khu vực cảng Tân Cảng, cảng Cát Lái, C ảng Tân
Cảng – Cái Mep….. và các Depot thuộc TANCANG LOGISTICS qu ản lý.

Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics

Với đội ngũ nhân viên tận tâm, năng động giàu kinh nghiệm và gi ỏi
nghiệp vụ cùng các trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, nâng hạ đầy đủ,
hiện đại khách hàng có thể hoàn toàn an tâm khi sử dụng dịch vụ c ủa chúng
tôi
2.2.4. Dịch vụ Đại lý Hải Quan

Với năng lực hoạt động hiện có cùng với lợi thế là một doanh nghi ệp
thành viên của cảng biển lớn nhất Việt Nam, công ty Tân C ảng Logistics t ự
tin có đủ khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến th ủ tục h ải quan
Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
xuất nhập khẩu của Quý Doanh Nghiệp. Hiện nay, Đội Dịch Vụ Đại Lý Hải
Quan của Tân Cảng Logistics săn sàng cung cấp dịch vụ sau:
• Thủ tục thông quan hoàn chỉnh đối với tất cả các loại hình hàng
hóa xuất nhập khẩu, bao gồm: hàng kinh doanh, hàng viện tr ợ,
hàng dự án, hàng triển lãm, hàng quá cảnh, hàng tạm nh ập-tái
xuất, hàng tạm xuất-tái nhập, hàng phi mậu dịch.
• Thực hiện thủ tục khai quan điện tử.
• Phân loại hàng hóa.
• Thủ tục giao nhận tại Cảng.
• Giao nhận hàng hóa tại kho (Door to Door)
2.2.5. Forwarding
Ngày 15.01.2009, công ty TANCANG LOGISTICS bắt đầu khai thác dịch
vụ FREIGHT FORWARDING. Với ưu thế là công ty thành viên của Tân C ảng
Sài Gòn, là đơn vị có kinh nghiệm hàng đầu trong việc khai thác – kinh
doanh các dịch vụ cảng, có quan hệ rộng rãi với tất cả các hãng tàu, đ ại lý
lớn trên thế giới, cộng với đội ngũ phương tiện vận tải, xếp dỡ chuyên
dụng hiện đại, hệ thống kho – bãi liên kết rộng l ớn, săn sàng đáp ứng, h ỗ
trợ nhu cầu xuất nhập khẩu của Quý khách hàng một cách hiệu qu ả - an
tâm nhất.

Với mục tiêu phát triển là một đơn vị cung cấp dịch v ụ hàng đ ầu trong
khu vực, TANCANG LOGISTICS cam kết mang lại các giá trị sau:
Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
• Giá cước ưu đãi, hấp dẫn trên các tuyến châu Á, châu Ấu & châu
Mỹ
• Dịch vụ chuyên nghiệp.
• Chăm sóc khách hàng tận tâm.
• Cùng với các dịch vụ đang cung cấp: Đại lý HQ, Vận tải & x ếp d ỡ
nội địa… chúng tôi hoàn thiện cung các dịch v ụ Logistics tr ọn
khâu và Door to Door cho khách hàng.
2.2.6. Khai thác kinh doanh chứa container rỗng.
Tổng diện tích khai thác bãi trên 260,000m2, dung lượng 25.000 Teus
bao gồm 07 Depot:
• Depot 1: Diện tích 20.000 m2, Dung lượng 2.000 Teus.
• Depot 5: Diện tích 29.000 m2, Dung lượng 2.700 Teus.
• Depot 6: Diện tích 62.000 m2, Dung lượng 6.000 Teus.
• Depot 7&8: Diện tích 31.000 m2, Dung lượng 3.100 Teus.
• Depot 9: Tổng diện tích bãi : 50,000 m2 . Dung lượng : 4.600
TEUs.
• Depot 10: Diện tích 80.394 m2, Dung lượng 6.584 Teus.

Với vị trí thu ận lợi nằm xung quanh khu vực cảng Cát Lái được b ố trí
xe nâng tầm với 5 tầng hoạt động 24/24h có th ể giúp khách hàng ti ết ki ệm
được chi phí và thời gian trong việc hạ và lấy rỗng.
Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
Hiện nay TANCANG LOGISTICS đang tiếp nhận container rỗng của các
hãng tàu lớn như: MAERSK, MSC, WANHAI, CMA, YANGMING, EVERGREEN,
HANJIN, RCL, OOCL, …phục vụ công tác xuất nhập tàu, xuất rỗng và hạ rỗng
cho khách hàng.
2.2.7. Dịch vụ đong gạo

 Bên đong gao Cat Lai.
Chính thức khai trương và đưa vào hoạt đ ộng từ ngày 13/10/2010.
Bến được thiết kế và l ắp đặt hệ th ống băng chuyền hiện đại đóng hàng
trực tiếp từ salan vào container.
- Diện tích bãi: 6.500 m2
- Chiều dài cầu bến: 143 m
- Phương tiện làm hàng: được bố trí 4 hệ thống băng tải hiện đại
chuyên dụng, cùng lúc xếp dỡ cho 2 sà lan có trọng tải từ 500 – 700 tấn.
- Loại hàng hóa đóng/rút: hàng bao như gạo, phân bón…
- Năng suất đóng/rút: 80 tấn/giờ/băng tải
- Thời gian hoạt động: từ 7h sáng đến 22h mỗi ngày
Bến có vị trí thuận lợi nằm trong lòng cảng Cát lái, đây là n ơi tập trung
phần lớn container rỗng của hơn 70 chủ khai thác v ới nhiều hãng tàu l ớn
như MAERSK, WANHAI,MSC, CHINA, EVERGREEN, HANJIN, OOCL, MOL, APL

 Bên đong gao Tân Cang – Nhơn Trach.
Bến có vị trí thu ận lợi đặt tại căn cứ 696 thu ộc vùng 2 H ải Quân, xã
Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, nằm cách cảng Cát Lái kho ảng 5
Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
km đường bộ và 7 km đ ường sông, rất thuận tiện trong việc giao nhận,
đóng rút và vận chuyển hàng hoá bằng sàlan, bao gồm 2 giai đo ạn:
* Năng lực bên:
- Cầu tàu cho sà lan chờ làm hàng: 200m
- Cầu tàu cho tác nghiệp đóng rút: 60m, ti ếp nhận sà lan lên đ ến
1000T
- Diện tích cho tác nghiệp đóng rút: 3000m2
- Diện tích chứa rỗng để làm hàng: 3000m2
- Phương tiện làm hàng: cẩu Liebherr
- Đội ngũ quản lý, công nhân nhiều kinh nghiệm.
* Năng suất:
- Đóng rút hàng :15-20 cont/ngày/ cẩu
- Đổ hàng xá: 30-40 cont/ ngày /cẩu
Việc đưa vào khai thác bến đóng rút, hàng đổ xá Tân C ảng - Nhơn
Trạch đã tiếp tục phát huy sự thành công trong kinh doanh d ịch vụ đóng
rút, đồng thời khẳng định vị th ế đang l ớn mạnh của Tân Cảng Logitics trên
thị trường.

Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
2.3.

Kết quả hoạt động của TANCANG LOGISTICS.

2.3.1. Giai đoạn 2007-2011.

đồng)

đồng)

Biểu đồ tăng trưởng Doanh thu – lợi nhu ận giai đo ạn 2007-2011 (tỷ

Biểu đồ tăng trưởng Tổng tài sản và Vốn ch ủ sở hữu 2007-2011 (t ỷ

Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
Tổng doanh thu giai đoạn 2007-2011 đạt : : 2,791 ty; tổng lợi nhuận
đạt 531,09 ty; cổ tức đã chia bằng tiền mặt 110%; bằng cổ phiếu
10% ; giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2011 : 22.230đ/cổ phiếu.
• Trong giai đoạn 2007-2012: Công ty đã 3 lần tăng vốn đi ều lệ (02 lần
phát hành cổ phiếu tăng vốn; 01 lần chia cổ phi ếu thưởng) ; Tính
đến cuối năm 2011, vốn điều lệ của Công ty là 209,43 ty (tăng 1,75
lần so với ngày đầu thành lập ); VCSH tăng 3,44 lần ( từ 120 ty lên
413,9 ty) ; tổng tài sản tăng 7,53 lần (từ 120 ty lên 904 ty); nộp ngân
sách : 219,26 ty.
• Lộ trình tăng vốn điều lệ qua các năm: năm 2008 tăng từ 120 ty lên
170 ty, năm 2010 tăng từ 170 lên 186,99 ty; năm 2011 tăng từ 186,99
ty lên 209,43 ty.


2.3.2. Kế hoạch 2012
Chỉ tiêu

Đơn
vị

Thực hiện
năm 2011

Kế hoạch
năm 2012

Tỷ lệ(%)

A

1

2

3

4=3/2*100

Dich vụ xếp dỡ tại cầu tàu

Teus

20.000

264.000

1.320,00

Dịch vụ bốc xếp container
tại bãi

Teus

4.772.000

4.440.000

93,04

Dịch vụ xếp dỡ container
tại bến Sà lan

Teus

368.628

370.000

100,37

Dịch vụ vận chuyển nội bộ Teus
(vòng
ngoài + trung chuyển )
Dịch vụ vận tải thủy
Teus

547.796

550.000

100,40

558.391

509.000

91,15

Dịch vụ thông qua depot

834.401

924.000

110,74

Teus

Sản lượng container thông qua cảng Cát Lái dự báo sẽ ti ếp tục ổn
định đạt khoảng 2,6 triệu Teus/năm.
• Các depot của công ty được đầu tư, nâng cấp và đã đưa vào khai
thác ổn định .
• Cảng Tân Cảng Nhơn Trạch sẽ được đầu tư nâng cấp c ầu tàu, m ở
rộng tuyến đường giao thông và có thể ti ếp nhận được tàu dưới
5.000 DWT là cơ hội để công ty phát triển thị trường khu vực
Nhơn Trạch và vùng lân cận.
 Phương hướng hoạt động năm 2012
• Chú trọng đầu tư và phát tri ển các ngành ngh ề cốt lõi của công ty
như: xếp dỡ container, vận tải hàng hóa, khai thác Depot container,
tiếp tục đầu tư đổi mới trang thi ết bị vận chuyển xếp dỡ phù hợp


Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics

với quy hoạch lâu dài của cảng Cát lái : đầu tư cẩu khung 6+1 thay
thế xe nâng (cũ), đầu tư thêm cẩu liebherr khai thác tại b ến sà lan và
cảng Tân cảng Nhơn Trạch.
Tập trung phát triển dịch vụ logistics trọn khâu, thành l ập các trung
tâm phân phối tại các khu vực Bắc – Trung – Nam, thuê tàu v ận t ải và
mở tuyến vận tải nội địa Bắc – Nam, mục tiêu đ ến năm 2015 trở
thành nhà cung cấp dịch vụ logistics cấp độ 3 hàng đầu Việt Nam.
Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu toàn công ty tăng bình
quân 15% – 20%/năm, lợi nhuận tăng từ 5% – 10%, cổ tức duy trì
15% - 22%/năm . Tiếp tục tìm kiếm huy động các nguồn vốn cho các
hoạt động đầu tư tại Công ty dự kiến nhiệm kỳ 2 (2012-2017), VĐL
tăng từ 209 ty lên 300 ty, VCSH dự ki ến tăng 413 ty lên 600 ty; tổng
tài sản dự kiến tăng lên: 1.500 ty.
Đầu tư cơ sở hạ tầng kho bãi, b ến cảng tại khu vực phía Bắc, ĐBSCL
và đội tàu vận tải container Bắc - Nam để làm cơ sở phát tri ển dịch
vụ logistics trọn khâu và thành lập các trung tâm phân ph ối tại các
khu vực kinh tế trọng điểm của quốc gia.
Triển khai mở rộng nâng cấp cầu cảng Tân cảng Nhơn Trạch có thể
đón được tàu trọng tại 10.000 DWT mở rộng dịch vụ khai thác tại
khu vực KCN Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai .
3. Tổng kêt

Với lịch sử phát triển lâu dài, TANCANG LOGISTICS đã khẳng định
được truyền thống hoạt động và cống hiến tốt đẹp của mình vì l ợi ích c ủa
khách hàng và từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.
Thương hiệu TANCANG LOGISTICS ngày càng lớn mạnh và được khẳng
định, cụ thể năm 2011 Công ty tiếp tục đạt giải Sao Vàng Đất Vi ệt (n ằm
trong Top 100) do Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam bình chọn; đặc biệt trong
năm 2011 Công ty còn được Bộ Tài Chính tặng Bằng khen đơn vị th ực hi ện
tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

Page


Tìm hiểu về công ty Tan Cang Logistics
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. http://www.tancanglogistics.com.vn
2. http://www.saigonnewport.com.vn
3. http://vi.wikipedia.org
4. http://cafef.vn
5. Tài liệu đại hội cổ đông TCL 2012
6. Báo cáo tài chính TCL 2011

Trần Thị Hồng Nhung – 0954010108 – KT09B

PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×