Tải bản đầy đủ

SKKN dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề bài học các cơ cấu của động cơ đốt trong công nghệ lớp 11

Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 hội nghị Trung ương 8 khóa
XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo . Thực hiện chủ trương đổi mới
đồng bộ hình thức dạy học, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo
dục; để tăng cường việc gắn liền dạy học trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống và
góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học.
Thực hiện công văn số 323/DATHPT2 - ĐTBD ngày 16/11/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất
kinh doanh ở địa phương.
Xuất phát từ tình hình thực tế giảng dạy bộ môn công nghệ lớp 1 1 ở trường
THPT Nho Quan A tôi đã kết hợp để giảng dạy từ đó đã lựa chọn đề tài: “ Dạy học
trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề bài
học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải
quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự
học, tự nghiên cứu, tự thực hành của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực
tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "Học đi đôi với trải
nghiệm sáng tạo"
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh
giá kết quả học tập, tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
- Học sinh lớp 11 học theo chương trình chuẩn (Ban cơ bản) của trường THPT
Nho Quan A .
- Giáo viên dạy bộ môn Công nghệ ở trường THPT Nho Quan A
- Tìm hiểu những biện pháp nâng cao hiệu quả của việc lồng ghép nội dung về dạy
học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề bài
học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

1


ti: Dy hc trong nh trng gn vi sn xut kinh doanh ti a phng thụng qua ch
bi hc: Cỏc c cu ca ng c t trong - Cụng ngh lp 11

- Hc sinh khi 11 hc theo chng trỡnh chun (Ban c bn) v giỏo viờn dy
mụn Cụng ngh trng THPT Nho Quan A.
- Ly 2/4 lp 11 trng THPT Nho Quan A c phõn cụng ging dy trong
nm 2017 2018 so sỏnh : ú l 2 lp 11D,11M so vi 2 lp 11H,11K
Ging dy bng hai phng phỏp khỏc nhau : Bi ging cú lng ghộp ni dung v
dy hc trong nh trng gn vi sn xut kinh doanh ti a phng v bi ging
khụng cú lng ghộp ni dung v dy hc trong nh trng gn vi sn xut kinh doanh
ti a phng.
5. PHNG PHP NGHIấN CU:
- Phng phỏp nghiờn cu lớ thuyt: Thu thp thụng tin nghiờn cu ti liờu v h
thng húa cỏc ti liu cú liờn quan n ti .
- Phng phỏp thc nghim: Tin hnh thc nghim cỏc lp cú lng ghộp ni
dung v dy hc trong nh trng gn vi sn xut kinh doanh ti a phng v cỏc
lp cú bi ging khụng cú lng ghộp ni dung v dy hc trong nh trng gn vi sn
xut kinh doanh ti a phng b mụn cụng ngh lp 11 đợc phân công giảng
dạy để so sánh từ đó rút ra kết luận thực tiễn.

Ngời thực hiện đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A


2


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
A - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương ở các môn :
Công nghệ, Vật lý, hóa học, sinh học và kiến thức thực tế để dạy chủ đề bài học “Các cơ
cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”
1. Kiến thức
Sau khi học xong bài này, học sinh trình bày được:
- Nhiệm vụ và cấu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh
truyền.
- Nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí.
2. Kĩ năng
- Đọc được sơ đồ cấu tạo của pittông, thanh truyền và trục khuỷu.
- Đọc được sơ đồ nguyên lí của cơ cấu phân phối khí dùng xupáp.
- Nhận biết được các chi tiết của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
- Nhận biết được các cơ cấu phân phối khí.
3. Thái độ:
- Có ý thức khi sử dụng động cơ đốt trong.
- Học sinh hứng thú với phương pháp học tập mới, tích cực học tập.
- Hợp tác trong trao đổi, thảo luận nhóm.
- Học sinh khi thể hiện sản phẩm dự án học tập phát triển năng lực sáng tạo, thể
hiện ở các giải pháp để trình bày
- Thực hiện đúng quy trình làm việc và các quy định về an toàn lao động.
4. Định hướng năng lực hình thành
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực tự học, tự nghiên cứu.
- Năng lực sáng tạo.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực giao tiếp.
* Năng lực sử dụng kiến thức liên môn
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực
tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "Học đi đôi với trải
nghiệm sáng tạo"
B. CƠ SỞ THỰC TẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

3


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

- Sau ®©y cô thÓ lµ néi dung cña 02 giáo án d¹y lý thuyÕt
:
- GIÁO ÁN SỐ 1:
Bài giảng Không có (Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh
tại địa phương.)
(Thực hiện tại lớp 11H và 11K)
Tiến trình dạy học :
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết PPCT: 30
BÀI 23: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU
1. KiÕn thøc:
- Biết được nhiệm vụ và cấu tạo của các chi tiết chính của pit-tông
2. Kỹ năng:
- Đọc sơ đồ cấu tạo các chi tiết
- Nghiên cứu và phát hiện vấn đề theo yêu cầu giáo viên.
3. Th¸i ®é:
- Nghiêm túc, nhiệt tình trong quá trình học
4. Phẩm chất và năng lực
- Phẩm chất: sống yêu thương, sống tự chủ, sống trách nhiệm.
- Năng lực: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,năng lực giao
tiếp, năng lực hợp tác, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông.
II. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đọc kĩ nội dung bài dạy trong SGK.
- Một số mẫu pittông.thanh truyền, trục khuỷu của xe máy.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc trước bài học ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
* Mục tiêu: Tạo cho HS hứng thú và có nhu cầu, mong muốn được tìm hiểu về cơ cấu
trục khuỷu thanh truyền
* Phương thức: Dùng kĩ thuật công não, thông tin phản hồi
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Cho HS quan sát clip nguyên lý làm viêc của động cơ 4 kỳ và trả lời câu hỏi:
- Khi động cơ làm việc em thấy hoạt động của piston, trục khuỷu và thanh truyền như
thế nào?
- Nêu các nhóm chính của cơ cấu?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ trả lời cho các câu hỏi trên
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

4


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

Bước 3: Báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giáo viên yêu cầu đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả làm việc của nhóm sau đó cho
các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả học tập
Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh để làm tình huống kết nối vào bài mới.
* Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời của học sinh
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiệm vụ, cấu tạo của pittông
* Mục tiêu: Biết được nhiệm vụ, cấu tạo của pittông
* Phương thức: Dùng kĩ thuật công não, thông tin phản hồi
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Đưa mô hình ĐCĐT cho HS quan sát và trả lời các câu hỏi sau
- Đỉnh của pittông có nhiệm vụ gì?
- Đầu của piston có nhiệm vụ gì khi động cơ làm việc?
- Thân của piston có nhiệm vụ gì khi động cơ làm việc?
- Vì sao đỉnh piston có nhiều hình dạng khác nhau?
- Tại sao trên thân piston cần phải lắp xéc măng?
- Tại sao xecmang lại có hình vòng trong hở?
- Xecmăng có nhiệm vụ gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ trả lời cho các câu hỏi trên
Bước 3: Báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giáo viên yêu cầu 1 HS trả lời sau đó gọi các HS khác nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả học tập
GV nhận xét thái độ, kết quả làm việc HS.
 Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức hs cần nắm sau mỗi mục (Phần HS sẽ ghi để
học)

Nội dung
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

5


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

I/ Giới thiệu chung:
- Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có 3 nhóm chi tiết: Nhóm pittông, nhóm thanh
truyền, nhóm trục khuỷu. Trong đó pittông, thanh truyền, trục khuỷu là các chi tiết
chính.
- Khi ĐC làm việc, pittông chuyển động tịnh tiến trong xi lanh, Trục khuỷu quay tròn,
thanh truyền vừa chuyển động tịnh tiến theo xi lanh vừa chuyển động quay tròn theo
trục khuỷu.
II/ Pittông:
1/ Nhiệm vụ:
- Cùng với xilanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc.
- Nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực cho trụ ckhuỷu để sinh công( kì cháy giãn
nở) và nhận lực từ trục khuỷu để thực hiện các quá trình nạp,nén và thải khí.
2/ Cấu tạo:
- Pittông được chia làm 3 phần chính: Đỉnh, đầu và thân.
*/ Đỉnh:
- Nhiệm vụ: Cùng với xilanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc cho động cơ
- Phân loại: có 3 dạng: đỉnh bằng, đỉnh lồi ( thường dùng trong ĐC xăng). Đỉnh lõm
( thường dùng trong ĐC điêzen).
*/ Đầu :
- Nhiệm vụ: Bao kín tốt cho buồng cháy, ngăn không cho khí thể cháy lọt xuống các
te và dầu bôi trơn từ các te sục lên buồng cháy
- Cấu tạo: trên đầu có các rãnh để lắp xécmăng khí và xécmăng dầu. Xéc măng khí
được lắp ở trên, xéc măng dầu lắp ở dưới.Đáy rãnh lắp xécmăng dầu có các lỗ khoan
để thoát dầu.
*/ Thân:
- Nhiệm vụ dẫn hướng cho pittông chuyển động trong xilanh.
- Cấu tạo: Trên thân pittông có lỗ ngang để lắp chốt pittông.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
* Mục tiêu: Củng cố kiến thức cho học sinh về piston
* Phương thức: - Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật tia chớp, thông tin - phản hồi.
- Hình thức tổ chức: Đàm thoại.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Chọn các câu trả lời đúng
Câu 1. Ở động cơ 2 kỳ, việc đóng mở các cửa khí đúng lúc là nhiệm vụ của:
A). Piston.
B). Xecmăng khí. C). Cơ cấu PPK. D). Các Xupap.
Câu 2. Piston được làm bằng hợp kim nhôm vì:
A. Giảm lực quán tính
B. Dễ lắp ráp và kiểm tra
C. Nhẹ và bền
D. Tạo cho nhiên liệu hòa trộn tốt với
không khí
Câu 3. Các rãnh xecmăng được bố trí ở phần nào của piston?
A). Phần thân.
B). Phần bên ngoài. C). Phần đỉnh.
D). Phần đầu.
Câu 4. Ở ĐCĐT 2 kỳ, piston thực hiện những nhiệm vụ như:Tiếp nhận lực khí cháy (I); thải
sản vật cháy (II); nạp hổn hợp nhiên liệu mới (III); quét sạch sản vật cháy (IV); nén khí (V).
Khi piston chuyển động từ ĐCT - ĐCD thì nó đã thực hiện những nhiệm vụ nào?
A). (I), (II) và (IV).
B). (I), (II), và (V). C). (I), và (II).
D). (I), (II) và (III).
Câu 5. Chuyển động tịnh tiến của piston được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

6


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

khuỷu ở kỳ nào của chu trình?
A). Kỳ hút.
B). Kỳ thải.
C). Kỳ nổ.
D). Kỳ nén.
Câu 6: Chốt piston là chi tiết liên kết giữa
A. Piston và trục khuỷu
B. Piston và xilanh
C. Piston và thanh truyền
D. Thanh
truyền và trục khuỷu
Câu 7.Khi động cơ hoạt động, để thắng các kỳ cản (nghĩa là khi piston muốn đổi hướng
chuyển động giữa các điểm chết) thì phải nhờ vào
A. Năng lượng được lấy ở bánh đà.
B. Năng lượng được lấy ở trục khuỷu.
C. Năng lượng được lấy ở thanh truyền. D. Năng lượng được lấy ở pittông.
Câu 8. Chuyển động tịnh tiến của piston được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục
khuỷu ở kỳ nào của chu trình?
A. Kỳ nổ.
B. Kỳ nén. C. Kỳ thải.
D. Kỳ hút.
Câu 9: Chốt pit-tông được làm bằng vật liệu gì?
A. Gang.
B. Nhôm.
C. Thép.

D. Đồng.

Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ câu trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả: Trả lời nhanh
Bước 4: Đánh giá, nhận xét
Nhận xét thái độ, kết quả làm việc các nhóm.
* Dự kiến sản phẩm: Phần trả lời các câu hỏi của học sinh
D. VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
1. Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội về thân máy và nắp
máy để ứng dụng vào thực tế
2. Phương thức: Hoạt động cá nhân, kỹ thuật công não, thông tin- phản hồi
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: Tìm hiểu vật liệu chế tạo piston sao cho đảm bảo
piston làm việc ổn định và lâu dài trong điều kiện làm việc có tải trọng cơ học lớn, tải
trọng nhiệt cao và bị ăn mòn hóa học.
Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Học sinh tiếp nhận các yêu cầu, về nhà tìm hiểu và thực hiện các nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả: Nộp bài vào buổi học tiếp theo
Bước 4: Đánh giá, nhận xét: Nhận xét ý thức, kết quả làm việc của học sinh
3. Gợi ý sản phẩm: Là bài làm của học sinh
* Rút kinh nghiệm: ..........................................................................................................

Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

7


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết PPCT: 31
BÀI 23: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU
1. KiÕn thøc:
- Biết được nhiệm vụ và cấu tạo của các chi tiết chính của thanh truyền và trục khuỷu
2. Kỹ năng:
- Đọc sơ đồ cấu tạo các chi tiết
- Nghiên cứu và phát hiện vấn đề theo yêu cầu giáo viên.
3. Th¸i ®é:
- Nghiêm túc, nhiệt tình trong quá trình học
4. Phẩm chất và năng lực
- Phẩm chất: sống yêu thương, sống tự chủ, sống trách nhiệm.
- Năng lực: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,năng lực giao
tiếp, năng lực hợp tác, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông.
II. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đọc kĩ nội dung bài dạy trong SGK.
- Một số mẫu thanh truyền, trục khuỷu của xe máy.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc trước bài học ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
* Mục tiêu: Tạo cho HS hứng thú và có nhu cầu, mong muốn được tìm hiểu về cơ cấu
trục khuỷu thanh truyền
* Phương thức: Kiểm tra bài cũ. Dùng kĩ thuật công não, thông tin phản hồi
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Khi động cơ làm việc em thấy hoạt động của piston, trục khuỷu và thanh truyền như
thế nào?
- Nêu các nhóm chính của cơ cấu?
- Nêu nhiệm vụ và cấu tạo của piston?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ trả lời cho các câu hỏi trên
Bước 3: Báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giáo viên yêu cầu đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả làm việc của nhóm sau đó cho
các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả học tập
Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh để làm tình huống kết nối vào bài mới.
* Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời của học sinh
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiệm vụ, cấu tạo của thanh truyền
* Mục tiêu: Biết được nhiệm vụ, cấu tạo của thanh truyền
* Phương thức: Dùng kĩ thuật công não, thông tin phản hồi
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

8


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Đưa thanh truyền, mô hình ĐCĐT cho HS quan sát và trả lời các câu hỏi sau
- Thanh truyền có nhiệm vụ gì?
- Nêu cấu tạo của thanh truyền?
- Tại sao đầu nhỏ và đầu to thanh truyền cần lắp thêm bạc lót hoặc ổ bi?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ trả lời cho các câu hỏi trên
Bước 3: Báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giáo viên yêu cầu 1 HS trả lời sau đó gọi các HS khác nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả học tập
GV nhận xét thái độ, kết quả làm việc HS.
* Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức hs cần nắm sau mỗi mục (Phần HS
sẽ ghi để học)
Nội dung
III/ Thanh truyền:
1/ Nhiệm vụ : Dùng để truyền lực giữa pittông và trục khuỷu
2/ Cấu tạo : Thanh truyền được chia làm 3 phần:
Đầu nhỏ, thân, đầu to.
*/ Đầu nhỏ: có dạng hình trụ rỗng để lắp chốt pittông, bên trong có bạc lót bằng
đồng.
*/ Thân: Nối đầu nhỏ với đầu to, mắt cắt ngang thường có dạng chữ I.
*/ Đầu to: Để lắp với chốt khuỷu, có thể làm liền khối hoặc chia làm 2 nửa, một nửa
đúc liền với thân,một nửa làm rời ( được gọi là nắp đầu to). Hai nửa được ghép với
nhau bằng bu lông thanh truyền có độ bền cao. Bên trong đầu to cũng có bạc lót hoặc
ổ bi, riêng loại đầu to được cắt làm 2 nửa chỉ dùng bạc lót.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ, cấu tạo của trục khuỷu
* Mục tiêu: Biết được nhiệm vụ, cấu tạo của trục khuỷu
* Phương thức: Dùng kĩ thuật công não, thông tin phản hồi
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Đưa trục khuỷu, mô hình ĐCĐT cho HS quan sát và trả lời các câu hỏi sau
- Trục khuỷu có nhiệm vụ gì?
- Nêu cấu tạo của trục khuỷu?
- Cấu tạo của đầu và đuôi trục khuỷu?
- Tại sao cần có thêm đối trọng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ trả lời cho các câu hỏi trên
Bước 3: Báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giáo viên yêu cầu 1 HS trả lời sau đó gọi các HS khác nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả học tập
GV nhận xét thái độ, kết quả làm việc HS.
 Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức hs cần nắm sau mỗi mục (Phần HS sẽ ghi để
học)

Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

9


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

Nội dung
III/ Trục khuỷu:
1/ Nhiệm vụ : Nhận lực từ thanh truyền để tạo mômen quay làm quay máy công tác.
Ngoài ra, trục khuỷu còn làm nhiệm vụ dẫn động các cơ cấu và hệ thống của động
cơ:Trục cam, máy bơm nước, máy bơm dầu,...
2/ Cấu tạo : Chia làm 3 phần: đầu,đuôi,thân.
*/ Phần đầu: có các bánh răng để truyền lực.
*/ Phần đuôi: Lắp với bánh đà
*/ Phần thân: Gồm : Cổ khuỷu là trục quay của trục khuỷu
- Chốt khuỷu: Để lắp đầu to thanh truyền.
- Má khuỷu: Để nối cổ khuỷu với chốt khuỷu. Trên má khuỷu thường có thêm đối
trọng.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
* Mục tiêu: Củng cố kiến thức cho học sinh về trục khuỷu và thanh truyền
* Phương thức: - Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật tia chớp, thông tin - phản hồi.
- Hình thức tổ chức: Đàm thoại.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Chọn các câu trả lời đúng
Câu 1. Trục quay của trục khuỷu là các:
A). Má khuỷu.
B). Chốt khuỷu.
C). Cả ba được nêu. D). Cổ khuỷu.
Câu 2: Chọn câu sai:
A. Pittông có nhiệm vụ nhận lực đẩy từ khí cháy để truyền cho trục Khuỷu.
B. Thanh truyền dùng để truyền lực giữa Pittông và trục Khuỷu.
C. Trục Khuỷu nhận lực từ thanh Truyền để tạo ra momen quay.
D. Má khuỷu dùng để nối đầu trục Khuỷu và chốt Khuỷu.
Câu 3. Đối trọng của trục khuỷu có tác dụng là:
A. Tạo sự cân bằng cho trục khuỷu. B. Tạo quán tính.
C. Giảm ma sát.
D. Tạo momen lớn.
Câu 4.Bánh đà của ĐCĐT có công dụng:
A. Tích luỹ công do hỗn hợp nổ tạo ra.
B. Cung cấp động năng cho piston ngoại trừ ở kỳ nổ.
C. Tham gia vào việc biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay.
Câu 5.Một trong những chi tiết di động của động cơ đốt trong:
A. Piston, thanh truyền, trục khủyu.
B. Piston, chốt pit-tong, xecmăng, thanh truyền, bulông thanh truyền, bạc lót thanh truyền,
trục khuỷu, và bánh đà.
C. Hai ý được nêu đều đúng.
D. Hai ý được nêu đều sai.
Câu 6: Chi tiết nào trong động cơ đốt trong dùng để truyền lực giữa pittông và trục khuỷu?
A. Thanh truyền.
B. Chốt pit-tông.
C. Cổ khủyu.
D. Chốt khuỷu

Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ câu trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả: Trả lời nhanh
Bước 4: Đánh giá, nhận xét
Nhận xét thái độ, kết quả làm việc các nhóm.
* Dự kiến sản phẩm: Phần trả lời các câu hỏi của học sinh
D. VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

10


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

1. Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội về thân máy và nắp
máy để ứng dụng vào thực tế
2. Phương thức: Hoạt động cá nhân, kỹ thuật công não, thông tin- phản hồi
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: Tìm hiểu và giải thích tại sao trục khuỷu là chi
tiết quan trọng và chiếm tỉ trọng khá lớn, có thể đến 25-30% giá thành động cơ?
Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Học sinh tiếp nhận các yêu cầu, về nhà tìm hiểu và thực hiện các nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả: Nộp bài vào buổi học tiếp theo
Bước 4: Đánh giá, nhận xét: Nhận xét ý thức, kết quả làm việc của học sinh
3. Gợi ý sản phẩm: Là bài làm của học sinh
* Rút kinh
nghiệm: .............................................................................................................................
......
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết PPCT: 32
Bài 24 CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được nhiệm vụ,cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí.
- Đọc được sơ đồ nguyên lí của cơ cấu phân phối khí dùng xupáp.
2. Kỹ năng:
- Đọc sơ đồ cấu tạo các chi tiết
- Nghiên cứu và phát hiện vấn đề theo yêu cầu giáo viên.
3. Th¸i ®é:
- Nghiêm túc, nhiệt tình trong quá trình học
4. Phẩm chất và năng lực
- Phẩm chất: sống yêu thương, sống tự chủ, sống trách nhiệm.
- Năng lực: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,năng lực giao
tiếp, năng lực hợp tác, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông.
II. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đọc kĩ nội dung bài dạy trong SGK.
- Mô hình ĐCĐT
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc trước bài học ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
* Mục tiêu: Tạo cho HS hứng thú và có nhu cầu, mong muốn được tìm hiểu về cơ cấu
phân phối khí
* Phương thức: Dùng kĩ thuật công não
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

11


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

Cho HS quan sát mô hình động cơ đốt trong và nguyên lý làm việc của cơ cấu
phân phối khí và kể tên các chi tiết có trong cơ cấu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ trả lời cho các câu hỏi trên theo ý kiến cá
nhân dựa trên sự quan sát và kiến thức đã học
Bước 3: Báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giáo viên yêu cầu đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả làm việc của nhóm sau đó cho
các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả học tập
Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh để làm tình huống kết nối vào bài mới.
* Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời của học sinh
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về nhiệm vụ và phân loại CCPPK
* Mục tiêu: Biết được cấu nhiệm vụ và phân loại của cơ cấu
* Phương thức: HS làm việc độc lập, dùng kỹ thuật công não.
Mỗi nhiệm vụ học tập của học sinh được tổ chức thực hiện theo quy trình như sau:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi
- Nêu nhiệm vụ của cơ cấu?
- Các loại cơ cấu phân phối khí?
- Động cơ 4 kì và 2 kì sử dụng loại cơ cấu phân phối khí nào?
- So sánh ưu, nhược điểm các loại cơ cấu trên?
Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
HS thảo luận để tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên.
Bước 3: Báo cáo kết quả:
1 HS trả lời, các HS còn lại lắng nghe và nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá, nhận xét
- GV: Nhận xét thái độ, kết quả làm việc của HS. Nếu các kết luận của HS sai
hoặc chưa tìm ra GV bổ sung hoàn chỉnh.
- HS: + Lắng nghe và kiểm tra lại kết quả làm việc nhóm.
+ Ghi bài vào vở.
* Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức hs cần nắm sau mỗi mục (Phần học
sinh sẽ ghi để học)
Nội dung
I/ Nhiệm vụ và phân loại:
1/ Nhiệm vụ: Đóng mở các cửa nạp, cửa thải đúng lúc để ĐC thực hiện quá trình nạp
khí mới vào xilanh và thải khí đã cháy trong xilanh ra ngoài.
2/ Phân loại : Gồm 2 loại
- Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt ( ĐC 2 kì)
- Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp ( ĐC 4 kì): Có 2 loại :
+ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp đặt.
+ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng xupáp
* Mục tiêu: : Biết được cấu tạo và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng
xupap:
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

12


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

* Phương thức: Làm việc theo nhóm, dùng kỹ thuật dạy học: Kỹ thuật phòng tranh, kỹ
thuật các mảnh ghép, kỹ thuật công não.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV Đưa ra nội dung chung( các câu hỏi) cho các nhóm làm việc
- Các chi tiết của cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo?
- Để mở xupap cần hệ thống dẫn động như thế nào?
- Tại sao số vòng quay trục khuỷu bằng ½ số vòng quay trục cam?
- So sánh ưu, nhược điểm các loại cơ cấu trên?
- Nêu nguyên lý làm việc của cơ cấu PPK xupap treo?
- Nêu nguyên lý làm việc của cơ cấu PPK xupap đặt?
Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
- GV quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ, tư vấn các nhóm
- HS thảo luận nhóm để tìm ra nội dung trả lời câu hỏi. Lập báo cáo kết quả trả lời các
câu hỏi trên
Bước 3: Báo cáo kết quả:
Các nhóm dán kết quả hai bài đã chọn lên bảng để các nhóm khác quan sát, thảo
luận, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá, nhận xét
- GV: Nhận xét thái độ, kết quả làm việc các nhóm.
- HS: Lắng nghe và rút kinh nghiệm bài của mình
* Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức hs cần nắm sau mỗi mục (Phần học
sinh sẽ ghi để học)
Nội dung
II/ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp:
1/ Cấu tạo:
a/ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo:
Mỗi xupáp được dẫn động bởi 1 vấu cam, con đội, đũa đẩy và cần bẩy( cò mổ)
riêng.Trục cam đặt trong thân máy, được dẫn động từ trục khuỷu thông qua cặp bánh
răng phân phối. Số vòng quay trục cam bằng 1 nửa số vòng quay trục khuỷu.
- Nếu trục cam đặt trên nắp máy, thường sử dụng xích cam làm chi tiết dẫn động
trung gian.
b/ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp đặt: Có cấu tạo đơn giản hơn. Xupáp đặt trong
thân máy nên con đội trực tiếp dẫn động xupáp mà không cần các chi tiết dẫn động
trung gian ( đũa đẩy, cò mổ).
2/ Nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo:
Khi ĐC làm việc, trục khuỷu quay dẫn động trục cam quay làm các cam quay theo.
Khi vấu cam tác động lên con đội qua đũa đẩy, cần bẩy ép lò xo đi xuống mở xupáp.
Khi vấu cam trượt qua đấy con đội, lò xo xupáp dãn ra, các chi tiết của cơ cấu trở về
vị trí ban đầu, đóng xupáp
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
* Mục tiêu: Củng cố kiến thức cho học sinh về CCPPK
* Phương thức: - Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật tia chớp, thông tin - phản hồi.
- Hình thức tổ chức: Đàm thoại.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Chọn các câu trả lời đúng
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

13


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

Câu 1. Đối với động cơ 4 kì, chi tiết nào có nhiệm vụ đóng mở cửa nạp và thải?
A. Xupap.
B. Pittông.
C. Cả Xupap và Pitông. D. Xupap
hoặc Pittông.
Câu 2. Các xupap của ĐCĐT bốn kỳ hoạt động ở các kỳ:
A. Nạp và thải khí.
B. Nổ và nén khí. C. Nạp và nén khí.
D. Nổ
và thải khí.
Câu 3. Nhờ chi tiết nào trong cơ cấu phân phối khí mà các xupap đóng kín được các cửa khí
ở ĐCĐT 4 kỳ?
A. Lò xo xupap.
B. Đũa đẩy.
C. Gối cam.
D. Cò
mổ.
Câu 4. Động cơ 4 kỳ có cơ cấu phân phối khí kiểu:
A. Dùng xupap.
B. Kiểu van trượt và cơ cấu phân phối khí dùng
xupap treo. C. Dùng xupap treo.
D. Kiểu van trượt.
Câu 5 .Sự hình thành hoà khí ở động cơ điêzen ở:
A. Trong XL.
B. Đầu kì nạp.
C. Ngoài XL.
D. Đầu kì
cháy dãn nở.
Câu 6.Trong động cơ 4 kì ở cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo thì số vòng quay của trục
cam bằng:
A. Bằng ¼ số vòng quay của trục khuỷu.
B. ½ số vòng quay của trục
khuỷu.
C. Bằng số vòng quay của trục khuỷu.
D. Bằng 2 lần số vòng quay của
trục khuỷu.
Câu 7 .Động cơ 2 kỳ có cơ cấu phân phối khí kiểu:
A. Kiểu van trượt và cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo
B. Dùng xupap.
C. Kiểu van trượt.
D. Dùng xupap
treo.
Câu 8. Xupap là chi tiết của cơ cấu hay hệ thống nào?
A. cơ cấu phân phối khí
B. cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
C. hệ thống khởi động.
D. hệ thống đánh lửa.
Câu 9. Chi tiết nào tác động vào con đội làm xupap mở?
A. Trục khuỷu
B. đũa đẩy.
C. cò mổ.
D. vấu
cam.
Câu 10. Tỉ số truyền giữa trục khuỷu và trục cam trong động cơ điêzen 4 kì là:
A. 3:1.
B. 1:1
C. 1:2.
D. 2:1.

Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ câu trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả: Trả lời nhanh
Bước 4: Đánh giá, nhận xét
Nhận xét thái độ, kết quả làm việc các nhóm.
* Dự kiến sản phẩm: Phần trả lời các câu hỏi của học sinh
D. VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
1. Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội về
2. Phương thức: Hoạt động cá nhân, kỹ thuật công não, thông tin- phản hồi
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: CCPPK xupap treo có nhiều ưu điểm vượt trội
tuy nhiên số chi tiết nhiều, được bố trí cả ở thân máy và nắp máy làm cho chiều cao của
động cơ tăng, lực quán tính tác dụng lên bề mặt cam và con đội tăng, khó chế tạo. Em
hãy tìm hiểu và đề xuất phương án thiết kế CC sao cho vẫn đảm bảo được các ưu điểm
nhưng hạn chế bớt các nhược điểm trên
Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

14


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

Học sinh tiếp nhận các yêu cầu, về nhà tìm hiểu và thực hiện các nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả
Nộp bài vào buổi học tiếp theo
Bước 4: Đánh giá, nhận xét
Nhận xét ý thức, kết quả làm việc của học sinh
3. Gợi ý sản phẩm: Là bài làm của học sinh
* Rút kinh
nghiệm: .............................................................................................................................
................
GIÁO ÁN SỐ 2:
Bài giảng có (Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa
phương.)
(Thực hiện tại lớp 11D và 11M)
CHỦ ĐỀ: CÁC CƠ CẤU CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (3 tiết)
I. Cơ sở xây dựng chủ đề
Chủ đề được xây dựng trên cơ sở tích hợp hai bài trong nội dung chương trình
SGK Công nghệ 11 đó là :
Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
Bài 24: Cơ cấu phân phối khí.
II. Mục tiêu của chủ đề
1. Kiến thức
Sau khi học xong bài này, học sinh trình bày được:
- Nhiệm vụ và cấu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh
truyền.
- Nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí.
2. Kĩ năng
- Đọc được sơ đồ cấu tạo của pittông, thanh truyền và trục khuỷu.
- Đọc được sơ đồ nguyên lí của cơ cấu phân phối khí dùng xupáp.
- Nhận biết được các chi tiết của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
- Nhận biết được các cơ cấu phân phối khí.
3. Thái độ:
- Có ý thức khi sử dụng động cơ đốt trong.
- Học sinh hứng thú với phương pháp học tập mới, tích cực học tập.
- Hợp tác trong trao đổi, thảo luận nhóm.
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

15


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

- Học sinh khi thể hiện sản phẩm dự án học tập phát triển năng lực sáng tạo, thể
hiện ở các giải pháp để trình bày sản phẩm.
4. Định hướng năng lực hình thành
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực tự học, tự nghiên cứu.
- Năng lực sáng tạo.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực giao tiếp.
III. Thiết bị, tài liệu dạy - học
Giáo viên:
- Sử dụng giáo án điện tử.
- Đồ dùng dạy học:
+ Bảng phụ, bút dạ
+ Tranh vẽ phóng to hình 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 24.2 và hình 24.2 SGK.
+ Mô hình động cơ đốt trong hai kì và bốn kì.
- Tài liệu sử dụng:
+ Nghiên cứu kĩ bài 23, 24 SGK.
+ Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng.
- Trước khi tổ chức cho học sinh đi tham quan, giáo viên cần thực hiện các công
việc sau:
+ Khảo sát cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa, động cơ đ ố t t r o n g trên
địa bàn gần trường học.
+ Đề xuất những nội dung học sinh sẽ thăm quan học tập tại cơ sở tham quan
để họ chuẩn bị báo cáo viên cùng các phương tiện phục vụ dạy học cho phù hợp. Giáo
viên cần trao đổi trước với báo cáo viên để họ chuẩn bị các nội dung sẽ hướng dẫn
cho học sinh, tập trung theo mục tiêu của bài học.
Học sinh:
- Tranh ảnh có trong SGK và tranh ảnh sưu tầm có liên quan đến nội dung của
chủ đề.
- Máy vi tính, máy ảnh, máy quay.
- Sách giáo khoa, vở ghi.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động học tập
* Hướng dẫn chung
Giả định địa phương có cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa... động cơ đốt
trong. Bài học sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1 (1 tiết): Thực hiện trên lớp.
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

16


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

Nội dung bao gồm: Học sinh tìm hiểu cấu tạo chung và nhiệm vụ của cơ cấu trục
khuỷu thanh truyền, nhiệm vụ và phân loại của cơ cấu phân phối khívà chuẩn bị tiến
trình học tập tại cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương.
Giai đoạn 2 (1 tiết quy đổi): Thực hiện tại cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa
phương.
Nội dung bao gồm : Học sinh quan sát, tìm hiểu và nghe báo cáo viên trình bày
về cấu tạo của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và cơ cấu phân phối khí; nguyên lí
làm việc của cơ cấu phân phối khí sau đó tự hoàn thiện phiếu học tập theo yêu cầu
của giáo viên và theo sự phân công của nhóm.
Giai đoạn 3 (1 tiết): Thực hiện trên lớp.
Nội dung bao gồm: học sinh báo cáo kết quả thu đ ư ợc sau khi tham quan, học
tập tại cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương; giáo viên hệ thống hóa kiến thức
bài học và tổ chức hoạt động luyện tập, củng cố. Giáo viên giao cho nhóm học sinh
vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề trong thực tế và tìm hiểu thêm một số ngành
nghề liên quan đến chủ đề bài học.
 Hướng dẫn cụ thể
Hoạt động 1 - KHỞI ĐỘNG
1. Mục đích
- Học sinh nhận biết và nêu được tên gọi của các chi tiết trong từng cơ cấu.
- Học sinh phát triển được năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp.
2. Nội dung
- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về hình dạng và tên goi của các chi tiết trong
từng cơ cấu.
- Thông báo và hướng dẫn học sinh các vấn đề: công việc chuẩn bị cho buổi tham
quan, nội dung tham quan, viết báo cáo thu hoạch và những lưu ý trong buổi tham
quan (giờ giấc, an toàn giao thông, an toàn lao động, ý thức chấp hành nội quy của
cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương)
3. Kĩ thuật tổ chức hoạt động
- Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật nhóm,
kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật thông tin - phản hồi.
- Hình thức hoạt động: Hoạt động nhóm.
* Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, giao mỗi nhóm 01 bảng phụ và bút. Yêu cầu
học sinh quan sát videoclip sau đó điền tên gọi của các chi tiết theo số thứ tự trên hình
vẽ.

Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

17


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

* Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
- GV: Quan sát, nhắc nhở, hỗ trợ tư vấn các nhóm, lưu ý quan tâm nhắc nhở
những HS làm việc không tích cực.
- HS: Các học sinh hoạt động cá nhân sau đó thống nhất viết vào bảng phụ kết
quả trả lời của nhóm mình.
* Báo cáo kết quả
- GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ, tư vấn học sinh.
- HS: Các nhóm treo kết quả lên bảng để các nhóm khác quan sát, thảo luận, đánh
giá.
* Đánh giá, nhận xét
- GV: Nhận xét thái độ, kết quả làm việc các nhóm. Nếu các kết luận của các
nhóm sai hoặc chưa tìm ra giáo viên bổ sung hoàn chỉnh.
- HS: Lắng nghe và kiểm tra lại kết quả làm việc nhóm.
4. Sản phẩm học tập: Là đáp án của các câu hỏi.
1. Pit-tông
2. Thanh truyền
3. Trục khuỷu
4. Xupap
5. Trục cam
6. Cặp bánh răng phân phối
7. Cam và vấu cam
8. Lò xo xupap
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

18


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

Hoạt động 2 - HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về nhiệm vụ của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
a. Mục đích
- Học sinh nắm được cấu tạo chung của cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.
- Học sinh nắm được nhiệm vụ của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu
thanh truyền.
- Học sinh phát triển được năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp.
b. Nội dung
Tổ chức cho học sinh nghiên cứu, tìm hiểu cấu tạo chung của cơ cấu và nhiệm vụ
của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
c. Kĩ thuật tổ chức hoạt động
- Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật công não, kĩ thuật khăn trải
bàn, kĩ thuật nhóm, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật thông tin - phản hồi.
- Hình thức hoạt động: Hoạt động nhóm.
 Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV cho học sinh quan sát mô hình và nghiên cứu SGK, yêu cầu các nhóm trả
lời câu hỏi sau:
+ Nhóm 1. Hãy giới thiệu các nhóm chi tiết chính của cơ cấu trục khuỷu - thanh
truyền. Khi động cơ làm việc pit tông, thanh truyền, trục khuỷu chuyển động như thế
nào?
+ Nhóm 2. Cho biết pittông có nhiệm vụ gì?
+ Nhóm 3. Trình bày nhiệm vụ của thanh truyền?
+ Nhóm 4. Trình bày nhiệm vụ của trục khuỷu?
- HS: Tập trung theo dõi, lắng nghe yêu cầu.
Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
- GV: Quan sát, nhắc nhở, hỗ trợ tư vấn các nhóm, lưu ý quan tâm nhắc nhở
những học sinh làm việc không tích cực.
- HS: Các học sinh hoạt động cá nhân sau đó thống nhất viết vào bảng phụ kết
quả trả lời của nhóm mình.
 Báo cáo kết quả:
- GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ, tư vấn học sinh.
- HS: Các nhóm treo kết quả lên bảng và báo cáo sau đó các nhóm khác quan sát,
thảo luận, đánh giá.
 Đánh giá, nhận xét:
- GV: Nhận xét thái độ, kết quả làm việc các nhóm. Nếu các kết luận của các
nhóm sai hoặc chưa tìm ra giáo viên bổ sung hoàn chỉnh.
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

19


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

- HS: + Lắng nghe và kiểm tra lại kết quả làm việc nhóm.
+ Ghi bài vào vở.
d. Sản phẩm học tập: Là phần học sinhsẽ ghi để học.
Nội dung
I - NHIỆM VỤ CỦA CƠ CẤU TRỤC KHUỶU - THANH TRUYỀN
1 - Giới thiệu chung
- Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền có ba nhóm chi tiết chính là nhóm pit-tông,
nhóm thanh truyền và nhóm trục khuỷu.
- Khi động cơ làm việc, pit-tông chuyển động tịnh tiến bên trong xilanh, thông
qua thanh truyền chuyển thành chuyển động quay tròn của trục khuỷu.
2. Nhiệm vụ của các chi tiết chính
a, Pit - tông
- Pittông cùng với xi lanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc.
- Nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực cho trục khuỷu để sinh công và nhận
lực từ trục khuỷu để thực hiện các quá trình nạp, nén và thải khí.
- Trong động cơ hai kì, pittông còn làm nhiệm vụ đóng, mở các cửa khí trên thành
xilanh.
b, Thanh truyền
Thanh truyền là chi tiết dùng để truyền lực giữa pittông và trục khuỷu.
c, Trục khuỷu
- Nhận lực từ thanh truyền để tạo mômen quay để kéo máy công tác.
- Dẫn động các cơ cấu và hệ thống của động cơ.
2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về nhiệm vụ, phân loại cơ cấu phân phối khí.
a. Mục đích
- Học sinh nắm được nhiệm vụ, phân loại của cơ cấu phân phối khí.
- Học sinh phát triển được năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp.
b. Nội dung
Tổ chức cho học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nhiệm vụ và phân loại cơ cấu phân
phối khí.
c. Kĩ thuật tổ chức hoạt động
- Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật công não, kĩ thuật khăn trải
bàn, kĩ thuật nhóm, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật thông tin - phản hồi.
- Hình thức hoạt động: Hoạt động nhóm.
 Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên cho học sinh quan sát videoclip, yêu cầu các nhóm trả lời câu hỏi sau:

Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

20


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

1. Khi động cơ làm việc, các cửa nạp và cửa thải mở liên tục hay theo từng quá
trình?
2. Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ gì?
3. Có mấy loại cơ cấu phân phối khí?
- HS: Tập trung theo dõi, lắng nghe yêu cầu.
Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:
- GV: Quan sát, nhắc nhở, hỗ trợ tư vấn các nhóm, lưu ý quan tâm nhắc nhở
những học sinh làm việc không tích cực.
- HS: Các học sinh hoạt động cá nhân sau đó thống nhất viết vào bảng phụ kết
quả trả lời của nhóm mình.
 Báo cáo kết quả:
- GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ, tư vấn học sinh.
- HS: Các nhóm treo kết quả lên bảng và báo cáo sau đó các nhóm khác quan sát,
thảo luận, đánh giá.
 Đánh giá, nhận xét:
- GV: Nhận xét thái độ, kết quả làm việc các nhóm. Nếu các kết luận của các
nhóm sai hoặc chưa tìm ra giáo viên bổ sung hoàn chỉnh.
- HS: + Lắng nghe và kiểm tra lại kết quả làm việc nhóm.
+ Ghi bài vào vở.
d. Sản phẩm học tập: Là phần học sinh sẽ ghi được để học.

Nội dung
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

21


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

II - NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ
1. Nhiệm vụ
Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ đóng, mở các cửa nạp, thải đúng lúc để động
cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải khí đã cháy trong xilanh ra ngoài.
2. Phân loại
- Cơ cấu phân phối khí dùng xupap:
+ Cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt.
+ Cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo.
- Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt.
3. Hoạt động 3: Thông báo kế hoạch, mục đích, nội dung và một số vấn đề cần
chuẩn bị trước khi tham quan, học tập tại cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa phương ở
tiết sau.
a. Mục đích tham quan học tập:
Vận dụng những kiến thức đã học để thăm quan tìm hiểu về cấu tạo của cơ cấu
trục khuỷu thanh truyền, phân phối khí và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân
phối khí
- Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh.
b. Nội dung
- Giáo viên tổ chức học sinh thăm quan, học tập tại cơ sở sản xuất kinh doanh
để hoàn thiện các nội dung:
+ Cấu tạo của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, cơ cấu phân phối khí.
+ Trình bày được nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí.
- Giáo viên thông báo tên và địa chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương mà
học sinh sẽ đi tham quan; phương tiện di chuyển từ nhà (hoặc trường học) đến cơ sở
sản xuất kinh doanh tại địa phương đó; thời gian bắt đầu và kết thúc tham quan (dự
kiến thời gian thăm quan tại cơ sở sản xuất khoảng 2 tiết học). Lưu ý học sinh cần có
mặt tại cơ sở tham quan trước khi bắt đầu tham quan 10 phút; các quy định về ăn mặc,
giày, dép; các quy định về an toàn, kỉ luật trong buổi tham quan v.v...
c. Kĩ thuật tổ chức hoạt động
Căn cứ theo mục đích nêu trên, giáo hướng dẫn học sinh quan sát, tìm hiểu, hỏi
báo cáo viên, những nội dung cần ghi chép và nội dung bản báo cáo thu hoạch. Bộ câu
hỏi định hướng:
1. Pittông gồm có các phần nào? Nêu cấu tạo của từng phần.
2. Thanh truyền có cấu tạo gồm mấy phần? Nêu cấu tạo của từng phần.
3. Nêu cấu tạo từng phần của trục khuỷu.
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

22


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

4. Cơ cấu phân phối khí xupap treo gồm các chi tiết nào?
5. Tại sao ở động cơ 4 kì số vòng quay của trục cam bằng 1/2 số vòng quay của
trục khuỷu.
6. Cơ cấu phân phối khí xupap đặt có điểm gì khác so với cơ cấu phân phối khí
xupap treo.
7. Nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap treo.
8. Nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt.
d. Sản phẩm học tập
Báo cáo của học sinh về cấu tạo của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, phân phối
khí và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí.
4. Hoạt động 4: Tìm hiểu cấu tạo của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, phân phối
khí và nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí trong thực tế
a. Mục đích
- Tìm hiểu cấu tạo của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, phân phối khí và nguyên
lý làm việc của cơ cấu phân phối khí trong thực tế thông qua việc tham quan học tâp
tại cơ sở tham quan tại địa phương.
- Phát triển năng lực hợp tác; năng lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực sáng tạo;
năng lực giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp cho học sinh.
b. Nội dung
Học sinh thăm quan học tập tại cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa,...
động cơ đốt trong ở địa phương để tìm hiểu những nội dung sau:
- Tìm hiểu những bộ phận chính của pit-tông, thanh truyền, trục khuỷu. Kể tên
được các chi tiết chính có trong cơ cấu phân phối khí xupap đặt và xupap treo.
- Tìm hiểu nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và xupap
treo.
c. Kỹ thuật tổ chức hoạt động
Hoạt động này tổ chức tại cơ sở tham quan tại địa phương. Báo cáo viên là
người của cơ sở sẽ hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập. Giáo viên tổ
chức quản lý học sinh, phối hợp với báo cáo viên để tổ chức các hoạt động học tập.
* Đối với giáo viên:
- Phổ biến lại cho học sinh nắm vững yêu cầu cần đạt và các nội dung cần tìm
hiểu khi thăm quan học tập tại cơ sở tham quan.
- Trong quá trình tham quan, giáo viên thực hiện các công việc:
+ Tổ chức quản lý học sinh, luôn nhắc nhở học sinh phải đảm bảo an toàn, kỉ
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

23


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

luật trong suốt quá trình tham quan tại cơ sở.
+ Phối hợp với báo cáo viên để hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học
tập tại cơ sở.
* Đối với báo cáo viên:
Báo cáo viên là người của cơ sở tham quan, có thể là cán bộ kĩ thuật, kĩ sư,
thợ lành nghề,... có khả năng giới thiệu, hướng dẫn học sinh tìm hiểu, giảng giải cho
học sinh những nội dung theo đề nghị của giáo viên; trả lời được những câu hỏi
chuyên môn do học sinh nêu ra v.v...
Trước khi tiến hành, báo cáo viên đã trao đổi, thảo luận và thỏa thuận chức
năng, nhiệm vụ, phương pháp tiến hành với giáo viên.
Trong quá trình tổ chức hướng dẫn học sinh tham quan, báo cáo viên phối hợp
cùng giáo viên để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn.
* Đối với học sinh:
Trước buổi thăm quan, học sinh cần chuẩn bị về các nội dung cần tìm hiểu
và cách thức thu thập thông tin; kế hoạch thực hiện và phân chia nhiệm vụ cho từng
thành viên trong nhóm; các câu hỏi và cách trao đổi để báo cáo viên hoặc nhân viên
của cơ sở tham quan hiểu và giải đáp những vấn đề học sinh chưa hiểu.
Học sinh thực hiện hoạt động tham quan cần đảm bảo yêu cầu sau:
- Ăn mặc gọn gàng; di chuyển từ trường THPT (hoặc từ nhà) đến cơ sở
tham quan đảm bảo an toàn, đúng giờ.
- Học sinh ghi chép và thu thập thông tin (có thể sử dụng máy ảnh, máy quay
phim) theo các nội dung yêu cầu tìm hiểu. Trao đổi với báo cáo viên hoặc nhân viên
của cơ sở tham quan về một số vấn đề liên quan đến động cơ không đồng bộ ba pha.
- Luôn tuân thủ những hướng dẫn của giáo viên, báo cáo viên, nhân viên của cơ
sở tham quan.
d. Sản phẩm học tập
Báo cáo của các nhóm về các nội dung tìm hiểu cấu tạo của cơ cấu trục khuỷu
thanh truyền, phân phối khí và nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí

5. Hoạt động 5: Báo cáo, nghiêm thu kết quả tìm hiểu về cấu tạo của cơ cấu trục
khuỷu thanh truyền, cơ cấu phân phối khí và nguyên lý làm việc của cơ cấu phân
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

24


Đề tài: “ Dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề
bài học: Các cơ cấu của động cơ đốt trong - Công nghệ lớp 11”

phối khí.
a. Mục đích
- Học sinh báo cáo kết quả tham quan học tập ở cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa
phương về cấu tạo của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, phân phối khí và nguyên lý làm
việc của cơ cấu phân phối khí. Giáo viên hệ thống hóa kiến thức bài học trên lớp.
- Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh.
b. Nội dung
- Giáo viên tổ chức các nhóm báo cáo, lớp thảo luận nhận xét, đánh giá. Mỗi
nhóm học sinh cử đại diện trình bày kết quả thu được sau khi đi tham quan học tập tại
cơ sở tham quan ở địa phương theo những nội dung yêu cầu, tranh ảnh thu được
dưới dạng bài thu hoạch.
- Các nhóm khác nghe, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của nhóm bạn;
bổ sung những điểm còn thiếu hoặc sai sót theo tiêu chí đã định trước.
- Giáo viện nhận xét, đánh giá chung về kết quả và thái độ tham quan, rút kinh
nghiệm và cuối cùng là chốt kiến thức chính của bài học.
c. Kỹ thuật tổ chức hoạt động
Hoạt động này đ ư ợ c tổ chức trên lớp học sau khi học sinh đã tham gia
tham quan học tập tại cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong và đã
hoàn thành báo cáo học tập theo yêu cầu của giáo viên.
* Trước khi báo cáo:
- Các nhóm học sinh làm việc với nhau, thảo luận thống nhất kết quả thu được
ở cơ sở tham quan. Hoàn thành báo cáo thu hoạch và chuẩn bị báo cáo trình bày
trước lớp.
- Giáo viên hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
* Trong khi báo cáo:
- Giáo viên gọi lần lượt các nhóm lên trình bày báo cáo kết quả thu được sau
buổi tham quan học tập tại cơ sở tham quan. Cụ thể:
Nhóm 1: Câu 1, 2.
Nhóm 2: Câu 3, 4.
Nhóm 3: Câu 5, 6.
Nhóm 4: Câu 7, 8.
- Thời gian tùy thuộc vào nội dung báo cáo. Các nhóm còn lại lắng nghe và so
sánh với kết quả mình thu được để từ đó có ý kiến thảo luận, bổ sung.
- Giáo viên lắng nghe những ý kiến thảo luận của học sinh về những kết quả thu
được tại cơ sở tham quan để từ đó chốt lại nội dung kiến thức của bài học cần hình
Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi : Ph¹m Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×