Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện quy chế pháp lý đấu thầu và việc áp dụng chế độ đấu thầu ở công ty thông tin viễn thông điện lực

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Lời nói đầu
Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp thuật ngữ
đấu thầu cha xuất hiện các công trình xây dựng cơ bản
đợc tiến hành thông qua hình thức chỉ đính thầu. Nhng từ
khi chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của
nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nớc ta
đã có những chuyển biến rất khả quan. Với chính sách mở
cửa tăng cờng hội nhập với nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã
và đang trở thành một địa chỉ hấp dẫn thu hút các nhà
đầu t nớc ngoài. Đặc biệt từ tháng 12 năm 1987, luật đầu t
nớc ngoài tại Việt Nam ra đời thì mới quan hệ hợp tác kinh tế
quốc tế giã Việt Nam với các nớc trên thế giới không ngừng
phát triển. Song song với việc mở rộng quan hệ hợp tác kinh
tế quốc tế, một nhiệm vụ đặt ra đối với nền kinh tế Việt
Nam là phải tạo ra một cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng đủ
lớn, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nớc đợc tiến hành một cách thuận tiện nhanh chóng, từ đó nâng
cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thế giới.
Nhiệm vụ trên đã tạo ra cơ hội tham gia đấu thầu các công
trình trong và ngoài nớc là rất lớn, nhất là các lĩnh vực vì

nhà ở khách sạn, các khu công nghiệp, thông tin viễn thông..
nh vậy, trong nền kinh tế thị trờng mang đầy tính cạnh
tranh

nh hiện nay, đấu thầu

luôn là vấn đề tính cạnh

tranh nh hiện nay, đấu thầu luôn là vấn đề đợc mọi doanh
nghiệp cũng nh toàn xã hội quan tâm. Đấu thầu không chỉ
là thớc đo phản ánh trình độ tổ chức quản lý kinh doanh
mà còn là vấn đề mang ý nghĩa sống còn đối với các
doanh nghiệp xây dựng cơ bản, trong đó có công ty thông
tin viễn thông.


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Tuy nhiên, công tác đấu thầu đặc biệt đấu thầu trong
xây dựng cơ bản còn gặp nhiều khó khăn và thử thách.
- Các nhà thầu Việt Nam thờng bị các chủ đầu t nớc
ngoài đánh giá thấp về chất lợng công trình, trình độ quản
lý giám sát những công việc cần trình độ cao về mặt kỹ
thuật. Vì vậy để có nhiều cơ hội tham gia đấu thầu các
công trình lớn, đặc biệt là các công trình có vốn đầu t nớc
ngoài thì bản thân các đơn vị phải tự đầu t nâng cấp
máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao biết tận dụng về phơng pháp tổ chức đấu thầu. Để tạo khả năng thắng thầu,
đòi hỏi

mỗi doanh nghiệp

không chỉ thực hiện tốt một

khâu hay một lĩnh vực nào đó mà phải thực hiện tốt cả quá
trình chuẩn bị, tính toán cả về khâu tổ chức kỹ thuật và
kinh tế.
Trong quá trình tìm hiểu thực trạng đấu thầu của công
ty thông tin viễn thông Điện lực, em đã mạnh dạn đi sâu
vào nghiên cứu chuyên đề " Hoàn thiện quy chế pháp lý
đấu thầu và việc áp dụng chế độ đấu thầu ở công ty


thông tin viễn thông Điện lực". Chuyên đề bao gồm 3 chơng.
Chơng I: Cơ sở pháp lý của hoạt động đấu thầu
Chơng II: Thực tiễn về hoạt động tham gia đấu thầu ở
công ty thông tin viễn thông điện lực.
Chơng III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động
đấu thầu tại công ty thông tin viễn thông Điện lực.
Với lòng mong muốn tìm hiểu một cách

thấu đáo về

công tác đấu thầu, song do thời gian và trình độ có hạn nên
chuyên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong
đợc sự giúp đỡ chỉ bảo của nhà trờng và công ty.


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chơng I:
Cơ sở pháp lý của hoạt động đấu thầu
I) Tính tất yếu của hoạt động đấu thầu
1. Khái niệm đấu thầu.
Trong thời kỳ bao cấp, mọi hoạt động kinh tế đều đợc
quản lý theo nguyên tắc kế hoạch

hoá tập trung, Nhà nớc

thống nhất quản lý và cấp phát vốn. Cấp dới chỉ thực hiện
theo kế hoạch đợc giao. Nhng chuyển sang nền kinh tế thị
trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ
nghĩa thì các doanh nghiệp phải tự lực cánh sinh, ngành
thông tin viễn thông cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Do
vậy tất yếu xuất hiện một hình thức mới đó là đấu thầu.
Trớc khi đi sâu vào nghiên cứu hoạt động nghiên cứu hoạt
động đấu thầu ta phải nắm đợc một số khái niệm sau:


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Đấu thầu: là hình thức lạ chọn nhà thầu đáp ứng đầ t
các yêu cầu của chủ đầu t thông qua cạnh tranh giữa các
nhà thầu. Tổ chức
thích hợp

đấu thầu là nhà cung cấp sản phẩm

nhất, đây trở thành thông lệ của hầu hết các

quốc gia trên thế giới.
Nhà thầu: Là tổ chức kinh tế có đủ t cách pháp nhân
tham gia đấu thầu. Trong trờng hợp đấu thầu tuyển chọn t
vấn, nhà thầu có thể là cá nhân. Nhà thầu là nhà thầu xây
dựng trong đấu thầu xây lắp, là nhà thầu cung cấp trong
đấu thầu có mua sắm hàng hoá, là nhà t vấn trong đấu
thầu tuyển chọn t vấn, là nhà đầu t trong nớc là nhà thầu có
t cách pháp nhân Việt Nam và hoạt động hợp pháp tại Việt
Nam.
Bên mời thầu: là chủ đầu t hoặc pháp nhân đại điện
hợp pháp của chủ dự án chủ đầu t đợc giao trách nhiệm thực
hiện công việc đấu thầu.
Dự án: Là tập hợp những đề xuất để thực hiện một
phần hay tòan bộ công việc, mục tiêu hoặc yêu cầu nào
đó. Dự án bao gồm dự án đầu t và dự án không có tính chất
đầu t.
Xét thầu: Là quá trình bên mời thầu xem xét phân tích,
đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu
trúng thầu.
Ngời có thẩm quyền: là ngời đứng đầu hoặc ngời đợc
uỷ quyền theo quy định của pháp luật thuộc tổ chức cơ
quan Nhà nớc hoặcn doanh nghiệp.
Gói thầu: là toàn bộ dự án hoặc một phần công việc dự
án đợc phân theo tính chất kỹ thuật hoặc trình tự thực


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

hiện dự án có quy mô hợp lý và bảo đảm tính đồng bộ của
dự án.
Mở thầu: là thời điểm để tổ chức mở

các hồ sơ dự

thầu đợc quy định trong hồ sơ mời thầu.
Trớc đây, thuật ngữ đấu thầu cha xuất hiện, chỉ đến
nghị định 177/CP ngày 20/10/1994 của thủ tớng chính phủ,
đấu thầu mới trở thành nội dung điều lệ quản lý

đầu t

xây dựng . Hiện nay, quy chế đấu thầu ban hành kèm theo
nghị định số 88/1999/CĐ - CHI PHí ngày 01/09/1999 và
14/2000 - CP ngày 5/5/2000 của chính phủ, nhằm thống nhất
quản lý các hoạt động đấu thầu tuyển chọn t vấn, mua sắm
hàng hoá xây lắp và tự chọn đối tác để thực hiện dự án
hoặc từng phần dự án trên lãnh thổ nớc cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam. Nh vậy, hoạt động đấu thầu có cả "miền
đất riêng" để hoạt động so với chỉ định thầu trớc đây
hiệu quả kinh tế của đấu thầu lớn hơn rất nhiều về cơ bản
đấu thầu đem lại lợi ích thiết thực, chính đáng cho cả hai
bên, đảm bảo chất lợng mỹ thuật, giá thành, tiến độ thực
hiện... thông qua ràng buộc pháp lý của hợp đồng cam kết
giữa hai bên và sự bảo lãnh của Nhà nớc. Nh vậy, việc nhiên
cứu

và phân tích

thấu đáo hoạt động đấu thầu có ý

nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn tồn tại
và phát triển đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên
bởi lẽ trong điều kiện hiện nay giải quyết đợc tất cả các vấn
đề đó.
2. Tính tất yếu của hoạt động đấu thầu:
Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật là những
thành tựu kinh tế chúng ta đã đạt đợc những thành tựu to
lớn trong công cuộc xây dựng và đổ mới. Những thành tựu


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

kinh tế đạt đợc do chúng ta có đờng lối phơng hớng đúng
đắn. Bên cạnh những thành công đạt đợc chúng ta cần phải
hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo ra môi trờng kinh tế ổn
định, an toàn và hấp dẫn. Khi chuyển sang nền kinh tế
hàng hoá nhiều thành phần chúng ta cũng công nhận

sự

bình đẳng của các thành phần kinh tế. Điều này đợc hiến
pháp quy định trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nếu có đủ
những điều kiện thì mọi

thành phần kinh tế đều đợc

tham gia vào. Để nâng cao chất lợng hiệu quả công trình,
tạo ra tính cạnh tranh và cũng chính là thừa nhận sự công
bằng, bình đẳng của các thành phần kinh tế, các chủ đầu
t phải tổ chức đấu thầu những dự án, công trình theo quy
định của pháp luật. Mặt khác trong nền kinh tế thị trờng,
Nhà nớc

có vai trò quản lý nền kinh tế ở góc độ vĩ mô,

không can thiệp sâu vào nền kinh tế, còn các chủ thể kinh
tế tự do hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, tự do tìm
kiếm thoả thuận về công việc, tự do ký kết các hợp đồng
kinh tế theo chế độ hợp đồng kinh tế hiện hành và hoạt
động trên đợc nhà nớc coi là một phần tất yếu của nền kinh
tế. Vì vậy cần phải tiến hành đấu thầu để bên mời thầu
và nhà thầu có thể do lựa chọn đối tác của mình cho phù
hợp.
Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, yêu cầu các dự
án công trình ngày càng hiện đại, thẩm mỹ. Vì vậy vấn
đề

đặt ra là các nhà đầu t phải có đủ năng lực về kỹ

thuật về công nghệ tiên tiến mới có thể có đáp ứng đợc. Sự
lựa chọn nhà thầu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của trình
độ khoa học kỹ thuật hiện nay là tất yếu khách quan.
Hoạt động đấu thầu thống nhất quản lý các nguồn vốn
đầu t trong cả nớc thông qua quy định của Nhà nớc về quy


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

mô của dự án là bao nhiêu thì phải đấu thầu. Nó tạo ra một
cơ sở pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động của các chủ thể
trong phạm vi điều chỉnh quy chế đấu thầu. Thông qua
chế độ đấu thầu các chủ thể sẽ căn cứ để xác định các
mối quan hệ ràng buộc giữa chủ thể đấu thầu nhà thầu và
Nhà nớc, tạo ra quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể
tham gia. Chế độ đấu thầu do nhà nớc ban hành đa ra các
chỉ dẫn trình tự thủ tục của hoạt động đấu thầu. Thông
qua đó hoạt động của các chủ thể nhanh chóng, hiệu quả và
đúng pháp luật.
Nguồn vốn đầu t vào nớc ta một phần là đầu t trong nớc,
phần còn lại là đầu t nớc ngoài. Đối với đầu t nớc ngoài các
nhà đầu t mong muốn vốn của họ phải đợc sử dụng có hiệu
quả đúng mục đích. Vì vậy đấu thầu là hoạt động tất yếu
xảy ra để lựa chọn nhà thầu tốt nhất. Đối với nguồn vốn ODA,
nhà đầu t quốc tế yêu cầu phải đấu thầu quốc tế để lựa
chọn đợc nhà thầu mang tầm cỡ quốc tế và có năng lực nhất.
Hoạt động kinh tế đợc điều chỉnh bởi các quy luật kinh
tế trong đó có quy luật cạnh tranh, cạnh tranh cho nền kinh
tế hoạt động hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn. Nó thúc đẩy các
nhà sản xuất kinh doanh nâng cao chất lợng sản phẩm hàng
hoá của họ. Hoạt động

đấu thầu chính là hình thức tổ

chức cạnh tranh cho các nhà thầu. Nhà thầu nào mạnh nhất,
đáp ứng tốt nhất yêu cầu của bên mời thầu nhà thầu đó sẽ
thắng. Sự cạnh tranh giữa các nhà thầu đã tạo ra chất lợng
sản phẩm công trình xây lắp vật t thiết bị đợc cung cấp
tốt hơn, bền hơn, rẻ hơn tiến độ thực hiện nhanh hơn, khẩn
trơng hơn, trình độ t vấn cao hơn.
Những vấn đề nêu trên có thể nói rằng đấu thầu là một
hoạt động tất yếu của nớc ta trong giai đoạn này.


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

3) Phạm vi áp dụng quy chế đấu thầu:
Văn bản sớm nhất mà nớc ta ban hành để điều chỉnh
lĩnh vực hoạt động đấu thầu là quy chế đấu thầu xây lắp
ban hành kèm theo quyết đínhố 60 - bộ xây dựng ngày 304-1994 của bộ trởng bộ xây dựng.
Song song với quy chế đấu thầu xây lắp là nghị định
177/CP ngày 20/10/1994 của chính phủ về việc ban hành
điều lệ quản lý đầu t và xây dựng đây là hai văn bản đã
vạch ra bớc ngoặt trong quá trình đầu t và xây dựng tuy
nhiên là những văn bản điều chỉnh một lĩnh vực hoạt động
mới nẻ hoạt động đấu thầu nên còn nhiều hạn chế vì vậy hai
văn bản này đợc thay đổi bổ sung vaò năm 1996.
Ngày 16-7-1996 chính phủ thay thế quy chế đấu thầu
xây lắp thành quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo nghị
định 43/CHI PHí ngày 16-7-1996 của chính phủ) và nghị
định 177/ CP về quản lý đấu thầu và xây dựng đợc sửa
đổi bổ sung thành điều lệ quản lý đấu thầu và xây dựng
(ban hành kèm theo nghị định 43/CP ngày 16-7-1996 của
chính phủ.
Quy chế đấu thầu mà chính phủ ban hành trong nghị
định 43/CP rộng hơn so với quy chế đấu thầu xây lắp
trong nghị định 177/CP đối tợng của quy chế đấu thầu bao
gồm đấu thầu tuyển chọn t vấn, đấu thầu mua sắm vật t
thiết bị và đấu thầu xây lắp, 3 loại đấu thầu này hoàn
thành một quá trình đầu t hoàn chỉnh.
Đầu năm 1996 nghị định 177/ CHI PHí có nhiều điều
không phù hợp nữa, vì vậy chính phủ đã sửa đổi bổ sung
thành nghị định 42/CP cho phù hợp với tình hình hiện tại.


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Tới tháng 8-1997 chính phủ lại sửa đổi bổ sung nghị
định 42/CP và 43/CP ngày 16-7-1996 nội dung sửa đổi đợc
thể hiện trong hai nghị định 92/CP ngày 23-8-1997.
Nghị định92/CP sửa đổi bổ sung một số chức năng,
trách nhiệm của cơ quan và trách nhiệm của các chủ thể
tham gia về hoạt động để quản lý cũng đợc sửa đổi bổ
sung nh kế hoạch hoá đầu t, nội dung báo cáo nghiên cứu
khả thi nội dung thực hiện dự án đầu t...
Nghị định 93/CP sửa đổi một số bớc trong trình tự đấu
thầu nh: hình thức lựa chọn nhà thầu và phơng pháp áp
dụng, tài liệu đấu thầu thuyết minh và sửa đổi thời gian
nộp thầu và mở thầu xếp hạng nhà thầu. Công bối kết quả
trúng thầu.
Do chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chủ quan trong
lĩnh vực quản lý đầu t và xây dựng thay đổi sự phân công
lại trách nhiệm, nhiệm vụ và sự sát nhập nên ngày 8-7-1999
chính phủ ban hành nghị định 52/CP thay thế nghị định
42/CP. Mặt khác do tính chất của quá trình đầu t, tính chất
của dự án, công trình cũng thay đổi do đó có thể khẳng
định việc thay thế nghị định 42 là cần thiết và nghị
định 52/CP ngày 8-7-1999 ban hành sẽ điều chỉnh sát sao
hơn công tác quản lý đầu t xây dựng.
Nh vậy hệ thống văn bản điều chỉnh chế độ đấu thầu
của ta cơ bản là có 6 văn bản và đợc ban hành 4 đợt.
Đợt 1: Năm 1994 gồm quy chế đấu thầu xây lắp ban
hành kèm theo nghị định 177/CP .
Đợt 2: Năm 1996 ban hành nghị định 43/CP
Đợt 3: Năm 1997 ban hành nghị định 92/CP và 93/CP


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Đợt 4: Năm 1999 ban hành nghị định 52/CP
Về phạm vi áp dụng quy chế đấu thầu.
Quy chế đấu thầu áp dụng để lựa chọn nhà thầu cho
các dự án đầu t tại Việt Nam và phải đợc tổ chức đấu thầu
tại Việt Nam bao gồm:
a) Các dự án

đầu t đợc ngời cóp thẩm quyền quyết

định đầu t phê duyệt theo nghị định của điều lệ quản lý
đầu t và xây dựng.
b) Các dự án đầu t liên doanh hoặc hợp tác kinh doanh, với
nớc ngoài của các doanh nghiệp Nhà nớc có mức vốn pháp
định của bênvn từ 30% trở lên.
c) Các dự án đầu t cần lựa chọn đối tác liên doanh, 100%
vốn nớc ngoài hoặc BOT (xây dựng vận hành chuyển giao)
BT (xây dựng chuyển giao).
d) Các dự án đầu t khác mà chủ đầu t quyết định tổ
chức đấu thầu.
e) Đối với các dự án có sử dụng nguồn vốn tài trợ của các
tổ chức quốc tế hoặc nớc ngoài, cơ quan đợc giao trách
nhiệm đàm phán ký kết hợp hiệp định phải tuân thủ trình
chính phủ xem xét quyết định, những quy định khác với
quy chế này trớc khi ký.
II, Các hình thức, phơng thức, nguyên tắc đấu
thầuL
1) Các hình thức đấu thầu
Theo quy định của quy chế đấu thầu hiện hành thì có
các hình thức sau:
a) Đấu thầu rộng rãi: là hình thức đấu thầu không hạn
chế số lợng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải thông báo


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

công khai về các điều kiện thời gian dự thầu trên các phơng
tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trớc khi phát hành
hồ sơ mời thầu. Đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu đợc
áp dụng trong đấu thầu. Tuy nhiên hình thức này có u, nhợc
điểm sau:
+ Ưu điểm: hình thức này khuyến khích sự cạnh tranh
giữa các nhà thầu, việc nắm bắt các thông tin mời thầu tơng đối nhanh chóng và đơn giản, thể hiện tính đa dạng
trong các cuộc mơì thầu, làm tăng sức hấp dẫn giữa các
đối tợng tham gia đấu thầu. Các nhà thầu luôn đa ra những
giải pháp đạt tiêu chuẩn chất lợng cao với chi phí thấp nhất.
+ Nhợc điểm: Do số lợng nhà thầu không hạn chế nên có
thể nhà thầu cha thực hiện đầy đủ nhng vẫn tham gia dự
thầu. Mặt khác số lợng nhà thầu vẫn tham dự đông dẫn đến
mất nhiều thời gian và chi phí cho việc tổ chức đấu thầu.
b) Đấu thầu hạn chế: là hình thức mà bên mời thầu mời
một số nhà thầu (tối thiểu 5 nhà thầu) có đủ năng lực tham
dự. Danh sách tham dự phải đợc ngời có thẩm quyền hoặc
cấp có thẩm quyền chấp thuận. Hình thức này chỉ đợc xem
xét áp dụng khi có một trong các điều sau:
Chỉ có một nhà thầu có khả năng đáp ứng đợc yêu cầu
của gói thầu. Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải tiến hành
đấu thầu hạn chế tình hình cụ thể của gói thầu mà việc
đấu thầu hạn chế có lợi thế.
+ Ưu điểm: các nhà thầu tham gia dự thầu là những nhà
thầu có khả năng thực sự đầy đủ mọi mặt, đáp ứng đợc
các yêu cầu mà bên mời thầu đặt ra. Công tác tổ chức đấu
thầu tốn ít thời gian và chi phí hơn đấu thầu rộng rãi.


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

+ Nhợc điểm: Do hạn chế về số lợng nhà thầu nên cũng
hạn chế một sự đa dạng trong cạnh tranh giữa các nhà thầu
và đôi khi giá trúng thầu không phải là giá thấp nhất do có sự
móc ngoặc

giữa các nhà thầu và nh vậy, chủ đầu t cha

chắc đã tiết kiệm đợc tối đa lợng vốn đầu t.
Chính vì vậy

hình thức đấu thầu này đợc áp dụng

trong các trờng hợp sau:
* Chỉ có một số nhà thầu đáp ứng đợc yêu cầu của hồ
sơ mời thầu, nhng tối thiểu có 3 nhà thầu có khả năng tham
gia.
* Các nguồn vốn sử dụng có yêu cầu tiến hành đấu thầu
hạn chế.
* Do yêu cầu về tiến độ thực hiện dự án đợc ngời có
thẩm quyền quyết định đấu đầu t chấp thuận.
c) Chỉ định thầu: là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu
đáp ứng đợc yêu cầu của gói thầu để thơng thảo hợp đồng
hình thức này chỉ áp dụng trong trờng hợp đặc biệt. Trờng
hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch hoạ hiện thi công công
việc kịp thời. Những gói thầu có tính chất nh nghiên cứu,
thử nghiệm, bí mật quốc gia, bí mật an ninh quốc phòng thì
cũng đợc chỉ định thầu nhng phải do thủ tớng chính phủ
quyết định. Cuối cùng là những gói thầu đặc biệt do thủ tớng chính phủ quyết định trên cơ sở báo cáo thẩm định
của bộ kế hoạch và đầu t có ý kiến bằng văn bản của cơ
quan tài trợ vốn, các cơ quan có liên quan.
+ Ưu điểm: công tác tổ chức đấu thầu tốn ít thời gian
và chi phí hơn đấu thầu hạn chế.
+ Nhợc điểm : hình thức chỉ định thầu là triệt tiêu
tính cạnh tranh giữa các nhà thầu. Giá quyết toán thờng cao


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

hơn so với giá trị dự án, ngoài ra tiến độ thi công còn kéo dài
tiến độ cấp phát vốn. Hơn nữa, nhà thầu đợc chọn cha chắc
đã đa ra đợc phơng án tối u cho chính dự án.
2) Các phơng thức đấu thầu
Tuỳ theo yêu cầu của chủ đầu t và tính chất phức tạp
của công trình mà áp dụng phơng thức đấu thầu khác nhau.
Trong xây dựng cơ bản thờng áp dụng các hình thức sau:
+ Đấu thầu một túi hồ sơ (một phong bì) là phơng thức
mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu vào một túi hồ sơ. Phơng
thức này đợc áp dụng đối với đấu thầu mua sắm hàng hoá
và đấu thầu xây lắp.
+ Đấu thầu hai túi hồ sơ: là phơng thức mà nhà thầu
nộp đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về gía trong từng túi
hồ sơ riêng vào cùng một thời điểm. Túi hồ sơ kỹ thuật sẽ đợc
xem trớc để đánh giá. Các nhà thầu đạt số điểm từ 70% trở
lên sẽ đợc mở tiếp túi hồ sơ đề xuất giá để đánh giá.
+ Đấu thầu hai giai đoạn: phơng thức này chỉ áp dụng
cho những trờng hợp sau:
- Các gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp có gía trị
từ 500 tỷ đồng trở lên.
- Các gói thầu mua sắm hàng hoá có tính chất lựa chọn
công nghệ thiết bị toàn bộ, phức tạp về công nghệ và kỹ
thuật hoặc gói thầu xây lắp đặc biệt phức tạp.
- Dự án thực hiện theo hợp đồng chìa khoá trao tay.
Quá trình thực hiện phơng thức này nh sau:
a) Giai đoạn thứ nhất: các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu
gồm đề xuất về kỹ thuật và phơng án tài chính (cha có giá)
để bên mời thầu xem xét và thảo luận cụ thể với từng nhà


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

thầu, nhằm thống nhất về yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật
để nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu chính thực.
b) Giai đoạn thứ hai: Bên mời thầu các nhà thầu tham gia
trong giai đoạn thứ nhất nộp hồ sơ dự thầu chính thức về
đề xuất kỹ thuật đã đợc bổ sung hoàn chỉnh trên cùng mặt
bằng kỹ thuật và đề xuất chi tiết về tài chính với đầy đủ
nội dung về tiến độ thực hiện, điều toi kiên hợp đồng, già
dự thầu.
3, Các nguyên tắc cần nắm vững trong hoạt động đấu
thầu
Để hoạt động đấu thầu thực sự có hiệu quả thì không
chỉ đối với các nhà thầu mà còn đối với bên mời thầu phải
tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc sau:
+Nguyên tắc sau cạnh tranh với điều kiện ngang nhau:
Mỗi cuộc đấu thầu đều đợc tham gia của một số nhà thầu
có đủ năng lực để hình thành một cuộc cạnh tranh mạnh
mẽ. Điều kiện đặt ra với các nhà thầu là nh sau, không phân
biệt đối sử.
+Nguyên tắc dữ liệu đầy đủ: Các nhà thầu phải nhận
đợc đầy đủ tài liệu đấu thầu với các thông tin chi tiết, rõ
ràng và có hệ thống về quy mô khối lợng, quy cách yêu cầu
về chất lợng, tiến độ và điều kiện thực hiện công trình.
+ Nguyên tắc đánh giá công bằng: các hồ sơ thầu phải
đợc đánh giá theo cùng một chuẩn mực bởi một hội đồng xét
thầu có đủ khả năng và phẩm chất. Lý do để xét chọn hay
loại bỏ phải đơc giải thích rõ ràng, tránh sự ngờ vực.
Nguyên tắc trach nhiệm phân minh: Khôn chỉ có nghĩa
vụ, quyền lợi các bên liên quan đợc để cập và chi tiết. Hoá
trong hợp đồng mà vi phạm trách nhiệm của các bên trong


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

từng phần việc đều đợc phân minh, vạch vòi mà không để
sai sót nào không đáng có ngời chịu trách nhiệm. Mỗi bên
liên quan điều đó biết rõ mình sẽ chịu hậu quả gì nếu sơ
xuất và do đó mỗi bên phải nỗ lực tối đa trong việc kiểm
soát bất trắc và phòng ngừa rủi ro.
+Nguyên tắc bảo hành và bảo hiểm thích đáng: Các
khoản mục về bảo hành, bảo lãnh và bảo hiểm... Cũng phải
đề cập trong hợp đồng một cách rõ ràng để các bên cùng áp
dụng.
Việc tuân thủ nguyên tắc trên có tác dụng tích cực đối
với công tác thầu. Nó kích thích sự cố gắng một cách nghiêm
túc của mỗi bên và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên nhằm
vào mục tiêu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu vì chất lợng, tiến
độ, tài chính của dự án và do đó đảm bảo lợi ích chính
đáng cho cả chủ công trình lẫn bên nhà thầu, góp phần tiết
kiệm các nguồn lực xã hội.
II)Các nhân tố ảnh hởng đến công tác tham dự thầu.
1) Nhân tố cạnh tranh.
Nhân tố cạnh tranh có ảnh hởng đặc biệt quan trọng
đối với phơng thức đấu thầu rộng rãi. Nếu số lợng nhà thầu
tham gia nhiều thì gây tác động tích cực đến giá thầu. Giá
thầu sẽ sát với tình hình thực tiễn, tích kiệm đuợc một số lợng vốn đáng kể cho nhà nớc, bởi lẽ, tất cả các nhà thầu để
tập trung trí tuệ, năng lực hiện có trong tính toán để từ đó
đa ra mức giá thầu hợp lý nhất. Ngợc lại, nếu số lợng nhà thầu
ít thì cạnh tranh về giá thầu giảm đi, giá trúng thầu cha
chắc là tối u đối với chủ đầu t. Tuy nhiên, cũng phải xem xét
mặt trái của nó, bởi vì nếu có nhiều nhà thầu lớn tham dự,
chủ đầu t sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn nhà thầu tối u


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

nhất và các nhà thầu cạnh tranh rất gay gắt, điều này có
thể dẫn đến giá trúng thầu không phải là giá có hiệu quả.
2) Trình độ tham gia của các đối tác.
Đối với bên mời thầu: Trình độ của ban quản lý dự án và
đầu t càng cao thì càng dễ dàng xác định chính sác giá
thầu đối với các nhà đầu t, từ đó đa ra quyết định nhanh
chóng, hứa hẹn một môi trờng đầu t tốt đẹp. Nếu trình của
đầu t không đáp ứng đợc thực tế, công việc xúc tiến chậm,
kéo dài thời gian, do dự, thiếu tự tin và không quyết đoán sẽ
gây ra ảnh hởng cho công tác đấu thầu.
Đối với nhà thầu: yêu cầu trình độ phải cao và nhanh
chóng nắm bắt đợc tòan bộ nội dung của dự án mà mình
sắp tham gia dự thầu, có nh vậy mới tính toán chính xác,
hợp lý và khoa học dự thầu tạo điều kiện cho công tác đấu
thầu thành công tốt đẹp.
3) Chất lợng quy mô và khối lợng công trình.
Trong đấu thầu đối với dự án có quy mô lớn, chất lợng
cao cần thiết phải đòi hỏi nhà thầu có trình độ cao và có
uy tín trên tt. Tuy nhiên trong quá trình thi công nếu chỉ có
một nhà thầu bao trọn gói hết công trình lớn thì khi chủ
đầu t thanh toán không kịp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu vốn
ảnh hởng đến chất lợng công trình. Do đó cần phải phối
hợp giữa các nhà thầu khi cùng tham gia một dự án, điều này
sẽ khai thác tối đa thế mạnh của từng nhà thầu và từ đó sẽ
góp phần

thúc đẩy triển khai

thành dự án và đảm bảo

chất lợng công trình.
4) Nhân tố vốn
Vốn ở đây là vốn của ban quản lý dự án (chủ đầu t)
thanh toán cho nhà thầu. Nếu lợng cốn lớn đảm bảo quy vòng


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

thanh toán nhanh chóng theo hợp đồng đã ký kết và quản lý
sẽ tạo cho dự án triển khai đúng chất lợng và tiến bộ. Ngợc lại,
xuất hiện tình trạng kéo dài tiến độ thi công công làm ảnh
hởng đến nhiều mặt khác nh: Tăng chi phí, thời gian, giảm
doanh thu, lơng công nhân

IV) Tổ chức trong xây lắp và mua sắm hàng hoá
Để nâng cao chất lợng xây dựng các công trình và tăng
cờng công tác quản lí, hạn chế sự mất mát, lãng phí nguyên
vật liệu cũng nh nhân lực thi công, góp phần tích cực vào
việc hạ giá thành các công trình, đấu thầu thực sự trở thành
một biện pháp thúc đẩy, thúc đẩy việc áp dụng các tiến bộ
khoa học mới, các công nghệ mớivào công tác mua bán và
xây lắp hàng hoá.
Theo cơ chế đấu thầu mới ban hành kèm theo nghị
định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 và 14/2000 CP của
chính phủ, qui định phạm vi và đối tợng áp dụng đối với các
dự án đầu t tại Việt Nam và phải đợc tổ chức đấu thầu tại
Việt Nam gồm:
- Các dự án đầu t thực hiện theo qui chế quản lí đầu t và
xây dựng cơ bản.


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

- Các dự án liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc
cổ phần có sự tham gia của các tổ chức kinh tế Nhà nớc
(các doanh nghiệp Nhà nớc) từ 30% trở lên vào vốn pháp
định, vốn kinh doanh và vốn cổ phần.
- Các dự án sử dụng vốn tài trợ các tổ chức quốc tế hoặc
của nớc ngoài đợc thực hiện trên cơ sở nội dung điều ớc
đợc các bên kí kết (các bên tài trợ và các bên Việt Nam).
Trờng hợp có những nội dung trong dự thảo điều ớc khác
với qui chế này thì cơ quan đợc giao trách nhiệm đàm
phán kí kết. Điều ớc phải trình Thủ tớng Chính phủ xem
xét, quyết định trớc khi kí kết.
- Các dự án cần lựa chọn đối tác đầu t để thực hiện, chỉ
thực hiện khi có từ hai nhà thầu trở lên cùng muốn tham
gia một dự án ( đối với đầu t trong nớc).
Đây là những dự án qui định bắt buộc, còn các đối tợng
khác khi Nhà nớc chỉ khuyến khích áp dụng.
1) Các điều kiện cơ bản để tổ chức đấu thầu.
Việc tổ chức đấu thầu chỉ đợc thực hiện khi có đầy đủ
các điều kiện sau:
- Phải có văn bản quyết định đầu t hoặc giấy phép đầu
t của ngời có thẩm quyền.
- Kế hoạch đấu thầu đã đợc ngời có thẩm quyền phê
duyệt.
- Hồ sơ mời thầu đã đợc ngời có thẩm quyền hoặc cấp có
thẩm quyền phê duyệt.


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Trong quá trình tham gia đấu thầu có hai loại chủ thể: chủ
thể đầu t ( bên mời thầu ) và các tổ chức kinh tế tham gia
dự thầu ( các nhà thầu). Tuy nhiên, để trở thành tổ chức
đấu thầu thì các chủ thể này phải thoả mãn những điều
kiện quyết định.
1.1) Những điều kiện đối với bên mời thầu.
Thông thờng, bên mời thầu là các chủ đầu t công trình.
Trong một số trờng hợp, bên mời thầu có thể là các tổ chức
tổng thầu khi muốn tìm kiếm các nhà thầu phụ đảm nhận
một số công việc nhất định của quá trình xây dựng công
trình. Để tổ chức quá trình đấu thầu, các chủ thể này phải
đảm bảo một số trờng hợp, bên mời thầu có thể là các tổ
chức tổng thầu khi muốn tìm kiếm các nhà thầu phụ đảm
nhiệm một số công việc nhất định của quá trình xây dựng
công trình. Để tổ chức quá trình đấu thầu, các chủ thể này
phải đảm bảo một số điều kiện sau:
- Phải có đủ hồ sơ về đối tợng dự kiến đấu thầu đã đợc
cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, trong đó quan trọng
nhất là thiết kế và dự toán.
- Có khả năng đảm bảo đủ vốn để thanh toán theo hợp
đồng.
- Bảo đảm đợc mặt bằng, giấy phép sử dụng đất và giấy
phép xây dựng, nghĩa là có đủ điều kiện pháp lí để
tiến hành công tác xây dựng công trình.
- Nắm chắc qui chế đấu thầu và có những kinh nghiệm.
Bên mời thầu có thể sử dụng dịch vụ t vấn để khắc


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

phục sự lúng túng và đặc biệt là để tránh những thua
thiệt có thể gặp phải.
Ngoài ra, bên mời thầu không đợc tham gia với t cách là nhà
thầu đối với các gói thầu do mình tự tổ chức.
1.2) Những điều kiện đối với nhà thầu.
Điều kiện đầu tiên đối với các nhà thầu là nhà thầu phải
có giấy đăng kí kinh doanh và giấy phép hành nghề. Điều
này có nghĩa, chỉ có các pháp nhân kinh tế mới đủ điều
kiện trở thành nhà thầu. Các nhà thầu phải có đủ năng lực
về kĩ thuật và tài chính đáp ứng đợc nhu cầu của gói thầu.
Nhà thầu chỉ đợc tham gia một đơn dự thầu trong một gói
thầu, dù là đơn phơng hay liên doanh dự thầu. Trờng hợp
Tổng công thị trờng đứng lên dự thầu thì các đơn vị trực
thuộc không đợc phép tham dự với t cách là nhà thầu độc lập
trong cùng một gói thầu.
2) Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp và mua sắm hàng
hoá:
Chỉ sau khi cơ quan có thẩm quyền cho phép, chủ đầu t
mới đợc tiến hành những công việc đầu tiên của quá trình
đấu thầu. Cơ quan đó là cơ quan cớ thẩm quyền quyết
định đầu t. Việc tổ chức đấu thầu phải tuân thủ theo
qui trình do Nhà nớc qui định. Đấu thầu và dự thầu là
những công việc có quan hệ chặt chẽ với nhau. Các khâu
công việc của quá trình này đan xen nhau theo một
trình tự nhất định. Trong đó, có những công việc thuộc
trách nhiệm của bên mời thầu, có những công việc thuộc


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

trách nhiệm của các nhà thầu. Việc tổ chức đấu thầu xây
lắp và mua sắm hàng hoá đợc thực hiện trình tự sau:


tuyến
(nếu có)

Lập hồ
sơ mời
thầu

Gửi th
hoặc
thông báo
mời thầu

Nhận và
quản lý
hồ sơ dự
thầu

Mở thầu

Trình
duyệt
nội dung
hợp
đồng

Công bố
kết quả và
thơng
thảo hợp
đồng

Trình
duyệt kết
quả đấu
thầu

Đánh giá
xếp
hạng nhà
thầu

2.1) Sơ tuyển nhà thầu ( nếu có)
Việc sơ tuyển nhà thầu phải đợc tiến hành đối với các gói
thầu có giá trị từ 200 tỉ đồng trở lên, nhằm lựa chọn các nhà
thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện, theo các bớc
sau:
- Lập hồ sơ sơ tuyển, bao gồm: th mời thầu, chỉ dẫn sơ
tuyển, các mức tiêu chuẩn đánh giá và phụ lục kèm theo.
- Thông báo mời sơ tuyển.


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

- Nhận và quản lí hồ sơ dự sơ tuyển.
- Trình duyệt kết quả kết quả sơ tuyển.
2.2) Hồ sơ mời thầu.
Sau khi sơ tuyển (nếu có), bên mời thầu đã chọn đợc một
số nhà thầu thích hợp tham dự. Bên mời thầu phải chuẩn bị
đầy đủ các tài liệu, thông số kĩ thuật có liên quan và nêu rõ
các điều kiện của công trình để bên nhà thầu chuẩn bị.
Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu do bên mời thầu lập, bao
gồm các yêu cầu cho một gói thầu đợc dùng làm căn cứ để
nhà thầu chuẩn bị một gói thầu đợc dùng làm căn cứ để nhà
thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Hồ sơ mời thầu bao gồm:
- Th mời thầu:
- Mẫu đơn dự thầu
- Chỉ dẫn đối với nhà thầu
- Các điều kiện u đãi ( nếu có)
- Các loại thuê bao qui định của pháp luật
- Hồ sơ thiết kế kĩ thuật kèm theo bản tiêu lợng và chỉ
dẫn kĩ thuật.
- Tiến độ thi công
- Tiêu chuẩn đánh giá ( bao gồm cả phơng pháp và cách
qui đổi và cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá )
- Các điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Mẫu bảo lãnh dự thầu


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

- Mẫu thoả thuận hợp đồng
- Mẫu bao lãnh thực hiện hợp đồng.
Hồ sơ mời thầu phải ngời có thẩm quyền hoặc cấp có
thẩm quyền phê duyệt trớc khi phát hành.
2.3) Th hoặc thông báo mời thầu
Tuỳ theo đối tợng và mức độ đấu thầu, th hoặc thông
báo mời thầu đợc công bố trớc ngày mời thầu sao cho bên dự
thầu có đủ thời gian tìm hiểu công việc để lập hồ sơ dự
thầu (ít nhất là 30 ngày trớc ngày mời thầu). Nội dung thủ tục
hoặc thông báo mời thầu gồm:
- Tên và địa chỉ của bên mời thầu
- Khái quát

dự án, địa điểm thời gian xây dựng và các

nội dung khác.
- Chỉ dẫn việc tìm hiểu hồ sơ mời thầu
- Các điều kện tham gia dự thầu
- Thời gian địa điểm nhận hồ sơ mời thầu
Ngoài các

nội dung trên ,hợp đồng xét thầu chỉ chấp

nhận những đơn đặt dự thầu có đủ các điều kiện đã quy
định. Chủ đầu t không để lộ dới bất kỳ hình thức nào có
liên quan đến chỉ tiêu xét trúng thầu.
2.4) Nộp hồ sơ dự thầu:
Khi nhận đợc thông báo mời thầu, các tổ chức xây
dựng xét thầu có đủ các điều kiện và muốn tham gia đấu


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

thầu thì phải mua bộ hồ sơ dự thầu và thực hiện đầy đủ
các nội dung trong bộ hồ sơ, với nội dung sau:
Các nội dung về hành chính và pháp lí: đơn dự thầu phải
hợp lệ ( phải có chữ kí của ngời có thẩm quyền ), có bản sao
giấy đăng kí kinh doanh. Các tài liệu giới thiệu năng lực và
kinh nghiệm của nhà thầu, kể cả nhà phụ thầu (nếu có) và
văn bản thoả thuận liên doanh ( trong trờng hợp liên doanh dự
thầu ), cuối cùng là phải có bảo lãnh dự thầu.
- Các nội dung về kĩ thuật: các biện pháp tổ chức thi
công đối với gói thầu, tiến độ thực hiện hợp đồng, đặc tính
kĩ thuật, nguồn cung cấp vật t, vật liệu xây dựng và các
biện pháp bảo đảm chất lợng.
- Các nội dung vì thơng mại, tài chính bao gồm: giá dự
thầu kèm theo bản thuyết minh và biểu giá chi tiết, các điều
kiện tài chính ( nếu có) và các điều kiện thanh toán.
* Toàn bộ hồ sơ dự thầu nói trên phải đợc gửi tới bên mời
thầu trong thời hian qui định. Căn cứ qui mô và sự phức tạp
của gói thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ đấu thầu tối thiểu là
15 ngày đối với đấu thầu trong nớc ( 7 ngày đối với gói thầu
qui mô nhỏ ) và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày
phát hành hồ sơ mời thầu.
Bên mời thầu phải có trách nhiệm bảo quản các hồ sơ dự
thầu và không đợc mở hồ sơ dự thầu trớc ngày mời thầu.
Trong trờng hợp đặc biệt, nhà thầu cần sửa đổi một số nội
dung trong hồ sơ mời thầu khi cha đến hạn đóng thầu, bên
mời thầu đã tham gia dự thầu trớc thời điểm đóng thầu đã


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

qui định, ít nhất là 10 ngày để nhà thầu có đủ thời gian
hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu.
2.5) Giai đoạn mở thầu và đánh giá đơn dự thầu.
Mở Thầu: Là thời điểm tổ chức mở các hồ sơ dự thầu
đợc quy định trong hồ sơ mời thầu . Việc mở thầu đợc tiến
hành coong khai theo ngày, giờ, vạ địa diieemr ghi trong
tháng mời thầu. Thành phần tham dự mở thầu gồm có đại
diện cơ quan quản lý nhà nớc tại địa phơng , bên mời thầu
và các nhà thầu phải có hồ sơ dự tuyển. Toàn bộ diễn biến
của cuộc mở thầu phải đợc ghi biên bản với chữ ký của các
thành phần nêu trên. Nội dung biên bản mở thầu phải đợc ghi
rã thoài gian, địa điểm mở thầu , thành phần tham dự , xác
nhận các tài liệu các tài liệu có trong hồ sơ dự thầu của từng
nhà thầu, giá bỏ thầu và văn bản bổ sung. Tất cả các hồ sơ
không hợp lệ theo quy định sẽ bị loại bỏ.
Xét chọn đơn vị trúng thầu: Việc đánh giá thực hiện
theo hai bớc sau
Bớc 1: Đánh giá sơ bộ, đây là bớc nhằm loại bỏ các hồ sơ
dự thầu không đáp ứng đợc yêu cầu, bao gồm:
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu
- Xem xét sự đáp ứng cơ bản của hồ sơ dự thầu đối với
hồ sơ mời thầu
- Làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu cần). Yêu cầu nhà thầu giải
thích những nội dung cha rõ trong hồ sơ dự thầu và một số
đơn giá chủ yếu của những khối lợng lớn xét thấy cha thoả
đáng. Các yêu cầu giải thích đợc ghi trong biên bản.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×