Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trúng thầu ở công ty cầu 11 thăng long

Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

Phần mở đầu
Đất nớc ta đang bớc vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá dới sự lãnh đạo của đảng với nền kinh tế thị
trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa.
Trong các lĩnh vực kinh tế đặc biệt là trong lĩnh vực
xây dựng cơ bản, đã có những đổi mới, chuyển biến rõ rệt.
Hình thức đấu thầu trong xây dựng cơ bản đã trở thành
một hình thức phổ biến rộng rãi. Việc đấu thầu là một hình
thức tổ chức cạnh tranh, giúp cho chủ đầu t chọn ra những
nhà thầu có đủ năng lực, trình độ và đáp ứng việc xây
dựng công trình có hiệu quả. ở Việt Nam, hình thức đấu
thầu xây dựng công trình đã mang tính quốc tế. Hình thức
này đã đợc áp dụng và đã trở thành nguyên tắc trớc khi giao
nhận xây dựng công trình.
Với sự hoà nhập với thế giới và khu vực việc tổ chức đấu
thầu, chọn thầu ở nớc ta hiện nay phần nào còn bỡ ngỡ có
nhiều vấn đề nảy sinh cả về lý luận và thực tiễn. Để phát
huy thực sự các u điểm của hình thức đấu thầu, với mong
muốn tìm hiểu rõ hơn nữa về công tác dự thầu phục vụ

công tác, tôi chọn đề tài:
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công
tác trúng thầu ở công ty cầu 11 Thăng Long để nghiên
cứu.
Mục đích để giải quyết những khó khăn nghẹt thở của
các đơn vị xây dựng cơ bản trong đó công ty xây dựng
1


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

cầu 11 - Thăng Long đang gặp phải. Đó là công ty tham gia
dự thầu các công ty xây dựng cơ bản để giải quyết công ăn
việc làm, về vốn, về đầu t tái sản xuất, xây dựng đội ngũ
để công ty tiếp tục hoàn thiện và phát triển, góp phần làm
điểm tựa cho phát triển kinh tế theo định hớng xã hội chủ
nghĩa nh văn kiện VIII Đại hội Đảng tiếp tục khẳng định.
Tôi mong muốn rằng đề tài này trớc hết sẽ có thể giúp
bản thân tôi tổng hợp đợc tất cả những kiến thức mà tôi đã
học và sau đó có thể phần nào giúp ích cho Công ty cầu 11
Thăng Long nâng cao đợc khả năng thắng thầu trong các
cuộc đấu thầu của mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm ba
phần chính nh sau:
Phần I: Một số vấn đề lý luận về đấu thầu xây
dựng cơ bản
Phần II: Thực trạng tình hình công tác đấu thầu
của công ty xây dựng cầu 11
Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng
thắng thầu của công ty cầu 11 Thăng Long

2


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

Phần I
Một số vấn đề lý luận về đấu thầu xây dựng cơ bản.
1. Những khái niệm chủ yếu dùng trong đấu thầu


a. Khái niệm và bản chất của đấu thầu
+Khái niệm: Theo Nghị định số 88/1999 NĐ-CP ngày
01/9/1999 của Chính phủ thì đấu thầu là quá trình lựa
chọn nhà thầu đáp ứng đợc các yêu cầu của bên mời thầu trên
cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu.
Nh vậy thì đấu thầu là phơng thức mà lên mời thầu sử
dụng để tổ chức cạnh tranh giữa các nhà thầu nhàm lựa
chọn một nhà thầu có khả năng thực hiện tốt nhất các yêu
cầu của dự án đầu t các yêu cầu đó thờng là các yêu cầu về
mựat kinh tế tài chính, mặt kỹ thuật và mặt xã hội, chính
trị.
+thực chất: Đấu thầu xây dựng là một hoạt động mua
bán nhng nó khác những vụ mua bán thong thờng ở chỗ nó
mua bán công việc, ở đây ngời mua là chủ đầu t và ngời
bán là các nhà thầu.
Với khái niệm ngắn gọn ở trên cho thấy đợc quyền quyết
định của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh lẫn nhau và
không có quyền khiếu nại bất cứ điều gì với bên mời thầu.
Qua đó ta có thể thấy rằng trên góc độ nào đó công tác
dự thầu là quá trình cạnh tranh giữa các nhà thầu với mục
đích thắng thầu.
b. Một số khái niệm liên quan đến đấu thầu:
Để dễ nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề đấu thầu, chúng
ta thống nhất một số khái niệm thờng dùng, đây là những
3


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

thuật ngữ đợc giải thích theo điều lệ quản lý đầu t và xây
dựng

(ban

hành

theo

kiến

nghị

88/1999/NĐ-CP

ngày

01/9/1999 của Chính phủ) và quy chế đấu thầu (ban hành
theo Nghị định 88/1999/NĐ ngày 01/9/1999 của Chính phủ)
theo đó thì:
+Dự án đầu t: là một tập hợp những đề xuất về việc bỏ
vốn để tạo mới, mở rộng hay cải tiến những đối tợng nhất
định nhằm đặt đợc sự tăng trởng về số lợng, cải tiến hay
nâng cao chất lợng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong
một khoảng thời gian nhất định.
+Chủ đầu t: Là cá nhân hay tổ chức pháp nhân đợc
giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu t theo
quy định của pháp luật.
+Tổng mức vốn đầu t: là tơng mức chi phí cần thiết
cho việc đầu t xây dựng công trình thuộc dự án đợc tính
toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật tổng mức dự toán
công trình bao gồm những khoản chi phí có liên quan đến
khảo sát, thiết kế, xây lắp, mua sắm máy móc thiết bị, chi
phí sử dụng đất đai, đền bù và giải toả mặt bằng, chi phí
khác và chi phí dự phòng.
+Vốn đầu t đợc quyết toán: là toàn bộ chi phí hợp pháp
đx thực hiện trong quá trình đầu t để đa một dự án vào
khai thác sử dụng, chi phí hợp pháp là chi phí theo đúng hợp
đồng đã ký kết bảo đảm đúng chế độ kế toán của Nhà nớc
và kiểm toán khi có yêu cầu của ngời có thẩm quyền quyết
định đầu t.

4


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

+Bên mời thầu: là chủ dự án, chủ đầu t hoặc pháp nhân
đại diện hợp pháp của chủ dự án, chủ đầu t đợc giao trách
nhiệm thực hiện công việc đấu thầu.
+Ngời có thẩm quyền: là ngời đứng đầu hoặc ngời đợc
uỷ quyền theo quy định của pháp luật thuộc tổ chức, cơ
quan Nhà nớc hoặc doanh nghiệp, cụ thể nh sau:
- Đối với dự án đầu t thì ngời có thẩm quyền là ngời có
quyền quyết định đầu t đợc quy định tại quy chée quản lý
đầu t và xây dựng.
- Đối với dự án sử dụng vốn thuộc sở hữu công ty hoặc
các hình thức sở hữu khác, ngời có thẩm quyền là Hội đồng
quản trị hoặc ngời đứng đầu có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật
+ Gói thầu: là toàn bộ dự án hoặc một phần công việc
của dự án đợc phân chia theo tính chất kỹ thuật hoặc trình
tự thực hiện dự án, có quy mô hợp lý và đảm bảo tính đồng
bộ của dự án.
Trong trờng hợp mua sắm, gói thầu có thể là một hợc là
hai loại đồ dùng, trang thiết bị hoặc phơng tiện, gói thầu đợc thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng (khi gói thầu đợc
chia ra làm nhiều phần)
+ Nhà thầu: là tổ chức kinh tế có đu t cách pháp nhân
tham gia đấu thầu, trong trờng hợp đấu thầu tuyển chọn t
vấn, nhà thầu có thể là cá nhân, nhà thầu là nhà xây dựng
trong đấu thầu xây lứap, là nhà cung cấp trong đấu thầu
mua sắm hàng hoá, là nhà đầu t trong đấu thầu lựa chọn
đối tác đầu t. Nhà thầu trong nớc là nhà thầu có t cách pháp
nhân Việt Nam và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
5


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

+Nhà thầu phụ: Là ngời đợc gọi trong hợp đồng là ngời
thầu phụ cho một bộ phận công trình hoặc ngời mà bộ phận
công trình đợc giao cho thầu phụ với sự đồng ý của các kỹ s
và ngời thừa kế hợp pháp của ngoừi đó chứ không phải là ngời
đợc uỷ quyền của ngời đó.
+Nộp thầu: là thời hạn nhận hồ sơ dự thầu đợc quy
định trong hồ sơ mời thầu.
+Xét thầu: là quá trình phân tích, đánh giá các hồ sơ
dự thầu để xét chọn bên trúng thầu.
+Giấy chứng nhận trúng thầu: là sự chấp nhận chính
thức hồ sơ dự thầu của chủ công trình.
+Xây lắp: là những công việc có liên quan đến quá
trình xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình, hạng
mục công trình.
2. Vai trò của đấu thầu.

Đấu thầu là cơ chế kinh doanh có hiệu quả. Trong nền
kinh tế thị trờng nó càng tỏ rõ u thế của mình. Vai trò của
nó không chỉ thể hiện những lợi ích với chủ đầu t mà còn cả
đối với các nhà thầu. Cụ thể là:
Với Nhà nớc: thể hiện trên hai khía cạnh.
+Thứ nhất: Đấu thầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn
vốn tập trung( vốn ngân sách Nhà nớc)
Hoạt động đấu thầu dựa trên cơ sở cạnh tranh giữa các
nhà thầu trên mọi mựat của dự án đầu t, vì vậy nó thúc đẩy
các nhà thầu tìm cách tăng cờng hiệu quả hoạt động và
trình độ kỹ thuật và quản lý. Qua đấu thầunhà thầu sẽ chọn
đợc một nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ với giá hợp lý
nhất và chất lợng bảo đảm. Điều đó có nghĩa là hiệu quả sử
6


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

dụng nguồn vốn tập trung trong trờng hợp sử dụng từ ngân
sách Nhà nớc là cao nhất. Trong năm 1999 nhờ áp dụng phơng
thức đấu thầu cho 4 nhóm dự án đợc phê duyệt theo điều lệ
quản lý đầu t và d tổng vốn đầu t thực bỏ ra chỉ bằng
khoảng 80% tổng vốn đầu t dự toán ban đầu. Còn đối với
các dự án liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nớc
ngoài, nhờ đấu thầu cũng tiết kiệm đợc trên 5% tổng vốn
đầu t.
+Thứ hai: Đấu thầu góp phần đổi mới quản lý hành
chính Nhà nớc với hoạt động đầu t và xây dựng trong ngành
xây dựng cũng nh các ngànhkt khác trớc đây là do Nhà nớc
quản lý toàn bộ. Hiện nay với cơ chế đấu thầu, Nhà nớc chỉ
còn quản lý sản phẩm cuối cùng tức là các công trình đã hoàn
chỉnh với chất lợng bảo đảm. Việc thi công nh thế nào, vật t
mua ở đâu, thời gian thi công từng hạng mục và đặc biệt là
giá của công trình là tuỳ thuộc vào từng nhà thâù khác nhau.
Tráchnhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nớc về xây dựng
bây giờ chủ yếu chủ sang việc nghiên cứu và ban hành các
chính sách tiêu chuẩn về xây dựng để điều tiết vĩ mô về
lĩnh vực này.
Góc độ chủ đầu t:
Thông qua các nhà thầu nhằm đảm bảo tính đúng
đắn, khách quan, công bằng và có tính cạnh tranh giúp cho
chủ đầu t chọn ra những nhà thầu đảm bảo ác yêu cầu thực
hiện có hiệu quả cao việc t vấn, mua sắm vật t thiết bị và
thi công xây lắp trong các dự án.
Về góc độ các đơn vị xây dựng :

7


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

Do đấu thầu thực chất là việc cạnh tranh của đơn vị
xây dựng, đảm bảo việc làm cho ngời lao động của doanh
nghiệp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp,
là một điều kiện quan trọng để các nhà xây dựng phải có ý
thức tự vơn lên về mặt công nghệ, khoa học kỹ thuật, quản
lý sao cho thực hiện dự án với chất lợng cao, tiến độ nhanh,
giá thành hạ doanh nghiệp vẫn có lãi. Đây cũng là yếu tó quan
trọng trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân.
Đối với xã hội:
Để tìm kiếm đợc công ăn việc làm duy trì và phát triển
sản xuất các doanh nghiệp phải tham dự thầu đó là một quá
trình cạnh tranh. Vì vậy họ phải luôn tự hoàn thiện mình,
thông qua đó tạo ra những động lực thúc đẩy xây dựng
ngày càng phát triển đặc biệt là các lĩnh vực khoa học kỹ
thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý
So sánh tự xây dựng, đợc chỉ định thầu và đấu thầu:
để thực hiện một dự án, một công trình xây dựng hiện nay
vẫn còn hình thức tự xây dựng, giao thầu và đấu thầu Mỗi
hình thức đấu thầu có những u nhợc điểm riêng.
Đối với hình thức tự xây dựng: Hìnhthức này chỉ áp
dụng cho những công trình rất nhỏ, yêu cầu các chỉ tiêu kỹ
thuật thấp. Với hình thức này sẽ giảm đợc các chi phí nh tổ
chức đấu thầu việc tổ chức quản lý việc xây dựng đối với
hình thức chỉ định thầu: đây là một hình thức mà n ớc ta
vẫn thờng áp dụng trớc đây trên hình thức giao kế hoạch.
Hình thức này nên áp dụng cho những công trình mang tính
đặc thù, chuyên ngành yêu cầu trình độ chuyên mon cao mà
ít có các đơn vị làm đợc. Hình thức này thờng đợc áp dụng
8


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

đôi khi để nhằm giải quyết vấn đề xã hội, ví dụ nh một
doanh nghiệp Nhà nớc lớn khi xây dựng một công trình trọng
điểm nào đó sắp xonmg mà cha có công trình gối đầu,
nhà nớc chỉ chỉ định thầu cho đơn vị này để đảm bảo
công ăn việc làm cho tập thể những ngời lao động, doanh
nghiệp đợc chỉ định thầu có thuận lợi không phải chi phí
các khoản chi cho công tác dự thầu, tuy nhiên, nó không phát
huy đợc tính cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng.
Đối với hình thức đấu thầu: Đây là hình thức phát huy
đợc u điểm cạnh tranh trong các doanh nghiệp, giúp chủ đầu
t chọn đợc nhà thầu có nhiều u điểm nhất trong việc thực
hiện dự án, tuy nhiên với các dự án lớn đặc biệt là đấu thầu
quóc tế có một số yêu cầu mà các doanh nghiệp trong nớc
không thể đủ điều kiện đã phải đi làm thuê cho nớc ngoài
ngay trên đất nớc mình.
Đấu thầu tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa caqcs nhà
thầu trong cơ chế thị trờng, tất cả mọi hoạt động mang tính
chất kinh tế đều phải đợc cạnh tranh trong một môi trờng
nhất định. Điều này làm cho hiệu quả kinh tế của các hoạt
động rất cao để hiệu quả kinh tế của việc thực hiện dự án
cao thì cần phải có đấu thầu. Đấu thầu là hành lang pháp lý
quan trọng và chặt chẽ nhất để các doanh nghiệp xây dựng
cạnh tranh với nhau. Nhà thầu nào có tiềm lực và sức mạnh
cao thì sẽ trúng thầu, còn nhà thầu nào có tiềm lực và sức
mạnh yếu tất yếu sẽ bị trợt thầu. Để thắng đợc trong các cuộc
dựthầuthì phải tạo thêm các năng lực của mình để nâng
cao khả năng cạnh tranh. Nh vậy theo thời gian các nhà thầu

9


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

luôn cạnh tranh một cách quyết liệt nhà thầu nào có tiềm lực
và sức mạnh cao sẽ chiến thắng.
Sự cạnh tranh đó đợc so sánh bởi chủ đầu t trên cơ sở
những tiêu chuẩn đã thống nhất từ trớc bởi hội đồng xét
tuyển. Mặt khác nguyên tắc của đấu thầu là bí mật do đó
sự cạnh tranh, nàylà sự cạnh tranh một cách lành mạnh, không
có sự thiên vị.
Đầu thầu tạo sự công bằng trong xây dựng, cạnh tranh
lành mạnh sẽ giúp cho chủ đầu t lựa chọn đợc một nhà thầu
có sức cạnh tranh cao dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn đ ợc xác
định từ trớc, sự so sánh của chủ đầu t để lựa chọn nhà thầu
có sự giám sát của các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nớc,
do vậy kết quả đầu thầu là khách quan và công bằng.
Mặt khác trong xây dựng hiện nay chỉ có đầu thầu là
hình thức công bằng nhất. Nhà thầu nào có sức mạnh cạnh
tranh cao sẽ chiến thắng, ngợc lại sẽ thất bại: không có trờng
hợp nào nhà thầu yếu lại trúng thầu, nhà thầu mạnh lại trợt
thầu bởi vì không một chủdt nào lạimong muốn hiệu quả
đầu t của mình bị giảm sút. Nh vậy thông qua hìnhthức
đầu thầu thì sẽ tạo ra sự công bằng trong xây dựng giữa các
nhà thầu.
Đấu thầu tạo tính hiệu quả cao trong xây dựng khi tiến
hành đấu thầu, chủ đầu t sẽ lựa chọn đợc cho mình một nhà
thầu có đủ năng lực cũng nh kinh nghiệm để thực hiện dự
án của mình. Tạo ra tiền đò vững chắc cho sự thành công
của chủ đầu t khi dự án đợc đa vào sử dụng. Đầu thầu cũng
giúp cho chủ đầu t tiết kiệm đợc chi phí đầu t, Còn các nhà
thầu muốn thắng thầu thì phải tiết kiệm chi phí về nguyên
10


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

vật liệu, nhân công và máy móc. Do vậy, hiệu quả trong xây
dựng sẽ đợc nâng cao khi tổ chức đấu thầu.
3. Các giai đoạn của quá trình đấu thầu.

Một dự án đã qua nghiên cứu khả thi vả đợc cấp có thẩm
quyền quyết định đầu t thì dự án này bắt đầu bớc vào
giai đoạn đầu t, theo nghị định 42 /CP và 43/CP của Chính
phủ, nếu dự án đó đợc hay phải đấu thầuthì dựa vào nhóm
dự án (A, B hay C) và quy mô của từng dự án mà chủ đầu t
lựa chọn quá trình đấu thầu qua một giai đoạn hay hai giai
đoạn, thông thờng thì:
-Các dự án quy mô nhỏ, vốn ít, tính phức tạp cha cao thì
quá trình đầu tổ chức đấu thầu chỉ qua một giai đoạn đó
là giai đoạn 2.
-Các dự án có quy mô lớn, vốn nhiều và tính phức tạp cao
thì quá trình tỏ chức đấu thầu qua hai giai đoạn.
Hai giai đoạn đó là:
-Giai đoạn 1: Giai đoạn sơ tuyển
Mục đích của giai đoạn này là nhằm lựa chọn các nhà
thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện dự án một
cách cơ bản cho giai đoạn hai. Hoạt động sơ tuyển bao gồm:
-Mời các nhà thầu tham gia sơ tuyển thông qua các phơng tiện thông tin đại chúng với những thông tin cơ bản nh:
+Giới thiệu khái quát về công trình, dự án, quy mô, địa
điểm
+Ngày phát tài liệu đấu thầu và nộp đơn dự thầu.
Trong đơn hớng dẫn kê khai về năng lực của nhà thầu.
-Phát hành và nộp các tài liệu sơ tuyển.

11


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

-Phân tích và lựa chọn sơ bộ các ứng cử viên thông qua
hồ sơ.
Giai đoạn 2: Giai đoạn tổ chức đấu thầu chính thức.
Đây là giai đoạn tìm chọn nhà thầu cuối cùng để tiến
hành chi công xây lắp, hoạt động trong giai đoạn này bao
gồm:
+Chủ đầu t xác lập các tài liệu đấu thầu để thông báo
cho bên mời thầu.
-Cung cấp mẫu đơn dự thầu và chỉ dẫn với nhà thầu.
-Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, điều kiện chung và điều kiện
cụ thể nếu nh trúng thầu thì ký kết hợp đồng nh thê snào.
-Xác định ngời có quyền bảo lãnh dự thầu.
+Chuẩn bị lập hồ sơ dự thầu. Đây là trách nhiệm của
các nhà thầu, thông thờng khi lập hồ sơ dự thầu các nhà thầu
cần làm rõ các vấn đề sau:
-Giới thiệu năng lực của nhà thầu.
-Xác định phá bỏ thầu.
-Biện pháp thi công nếu trúng thầu.
+Mở thầu và đánh giá đơn thầu. Ngoài chủ đầu t và
các nhà thầu ra thì phải có đại diện của địa phơng và các
cơ quan Nhà nớc chức năng để giám sát.
-Đánh giá xem xét tính hợp lệ của các nhàthầu.
-Đánh gái và xếp hạng nhà thầu.
+Xét duyệt và thông báo kết quả đấuthầu và trúng
thầu.

12


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

4. Quy trình tổ chức đấu thầu.

Để tham dự đáu thầu đúng nguyên tắc các nhà thầu
phải nghiên cứu kỹ lỡng quy trình tổ chức đấu thầu và dự
thầu.
a. Trình tự đấu thầu trong nớc.
Tổ chức đấu thầu trong nớc thờng phải tuân theo trình
tự sau: đăng ký tổ chức đấu thầu, nộp hồ sơ dự thầu, tổ
chức mở thầu, xét chọn đơn vị trúng thầu, thông báo đơn
vị trúng thầu chính thức, ký kết hợp đồng kinh tế và triển
khai việc xây dựng theo kết quả đấu thầu, cuối cùng là
thanh quyết toán công trình đã hoàn thành.
+Đăng ký tổ chức đấu thầu: sau khi đã chuẩn bị đầy
đủ các điều kiện để đấu thầu và lựa chọn hình thức đấu
thầu thích hợp, bên mời thầu có trách nhiệm đăng ký đấu
thầu theo quy định sau:
-Đối với một công trình thuộc nguồn vốn ngân sách trung
ơng đầu t, bên mời thầu phải đăng ký với bọ quản lý xây
dựng chuyên ngành tuỳ theo quy mô, tính chất công trình,
các bộ quản lý chuyên ngành theo dõi việc đăng ký tổ chức
đấu thầu.
- Đối với công trình thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách
của các tổ chức thuộc các cơ quan trung ơng quản lý, bên
mời thầu đăng ký đấu thầu tại các cơ sở quản lý xây dựng
chuyên ngành (Của công trình đấu thầu). Đối với một công
trình do địa phơng quản lý (kẻ cả các công trình thuộc
nguồn vốn ngân sách trung ơng đầu t, hoặc hỗ trợ một phần
cho địa phơng mà các công trình thuộc nguồn vốn ngân
sách của địa phơng) bên mời thầu phải đăng ký đấu thầu
13


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

với sở quản lý xây dựng chuyên ngành (của công trình đấu
thầu).
+Chuẩn bị hồ sơ mời thầu:
Tuỳ theo đối tợng và mức độ đấu thầu, sau khi đã đăng
ký đấu thầu, bên mời thầu phải chuẩn bị đầy đủ các tài
liệu, thông số kỹthuật có liên quan và nêu rõ các điều kiện
đặt riêng của công trình đấu thầu để các bên tham gia
đầu thầu hiểu đúng các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật đặt ra
của công trình đấu thầu.
* Tài liệu thầu do chủ đầu t ban hành:
-Th mời thầu (nếu có giai đoạn sơ tuyển) hoặc thông
báo mời thầu (nếu không sơ tuyển)
- Mẫu đơn dự thầu.
-Những chỉ dẫn đối với nhà thầu.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo bảng tiên lợng (vật t,
khối lợng theo thiết kế kỹ thuật), các chỉ tiêu kỹ thuật.
-Thời hạn thi công và các yêu cầu liên quan đến thời hạn
thi công.
-Đièu kiện chung và các chỉ dẫn cụ thể của hợp đồng.
- Bảo lãnh dự thầu.
-Bảo lãnh thực hiẹn hợp đồng
+Những chỉ dẫn đối với nhà thầu bao gồm các nội dung
sau:
- Mô tả tóm tắt dự án và phạm vi đấu thầu:
- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng.
- Nguồn vốn thực hiện dự án.
- Điều kiện đối với nhà thầu tham gia đấu thầu (t cách
pháp nhân kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và tài chính).
14


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

- Tổ chức thăm hiện trờng và giải đáp các câu hỏi của
nhà thầu.
+ Điều kiện chung và các chỉ dẫn của hợp đồng, bao
gồm các nội dung sau:
- Giải thích về các thuật ngữ đợc sử dụng (ví dụđấu
thầu xét thầu bên mời thầu ngời có thẩm quyền quyết
định đầu t, nhà thầu gói thầu, kỹ s đại diện kỹ s
), đồng thời giải thích rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng
chức danh nói trên.
-Các giai đoạn (thời hạn) cụ thể đợc áp dụng cho dự án.
- Các chỉ dẫn về nghiệm thu thanh toán (bắt buộc phải
tuân thủ), ngoài ra, tuỳ từng dự án có thể chỉ dẫn đặc biệt
của dự án đợc ban hành kèm theo tài liệu của chủ đầu t ban
hành trong phần này thờng thể hiện.
+Các chỉ dẫn cụ thể về nghĩa vụ của nhà thầu đối với
chủ đầu t, kỹ s và hàng ngũ giám sát giúp việc của kỹ s.
+Các chỉ dẫn về thời gian lao động của dự án các quy
định về lao động ngoài giờ quy định.
+Các chỉ dẫn về tính trợt giá theo các luật lệ đợc phép.
*Thông báo mời thầu:
-Tuỳ theo đối tợng và mức độ đáu thầu, thông báo mời
thầu đợc công bố trớc ngày mở thầu sao cho bên dự thầu có
đủ thời gian tìm hiểu công việc để lập hồ sơ dự thầu (ít
nhất 30 ngày trớc ngày mở thầu) và ghi rõ thời gian địa
điểm nộp đơn dự thầu. Cùng các hồ sơ, chứng chỉ kèm theo,
thông báo mời thầu có thể triển khai rộng rãi hoặc hạn chế
bằng tất cả các phơng tiện hoặc hình thức thông tin có thể
cho phép.
15


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

Trong thông báo mời thầu ngoài việc giới thiệu các yêu
cầu cơ bản đối với công trình đấu thầu và chỉ dẫn việc
tìm hiểu các hồ sơ, tài liệu do bên mời thầu đã chuẩn bị,
cần phải nêu rõ các điều kiện đối với tổ chức dự thầu theo
quy định. Hội đồng xét thầu chỉ chấp nhận những đơn vị
thầu có đủ các điều kiện đã quy định.
Chủ đầu t không để lộ dới bất kỳ hình thức các tài liệu
liên quan đến chỉ tiêu xét trúng thầu.
*Nộp hồ sơ dự thầu
Khi nhận đợc thông báo mời thầu, các tổ chức xây dựng
tự xét nếu đủ điều kiện và muốn tham dự thì tham khảo
hồ sơ mời thầu tại địa điểm và thoừi gian quy định.
Sau khi đã tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ,
đơn vị dự thầu gửi cho bên mời thầu những tài liệu sau
đây:
Đơn dự thầu đợc niêm phong kín trong một phong bì
riêng. trong đơn dự thầu phải ghi thời hạn hiệu lực của đơn
dự thầu (nhiều nhất là 30 ngày kể từ ngày mở thầu) quá thời
hạn ghi trong đơn dự thầu, nếu nhận đợc thông báo trúng
thầu, nhà thầu có thể chấp nhận hay không chấp nhận
những vẫn đợc hoàn trả lại bảo lãnh dự thầu, chủ đầu t có
thể yêu cầu nhà thầu kéo dài thời hạn này (không qúa 10
ngày). Nhà thầu có thể chấp nhận hay không chấp nhận việc
kéo dài thời hạn có hiệu lực của đơn vị dự thầu. Khi nhà
thầu đồng ý kéo dài thời hạn này thì mọi quy định về
thanh toán và giấy bảo lãnh dự thầu vẫn đợc áp dụng tiếp
trong thời hạn có hiệu lực đã đợc kéo dài của đơn dự thầu.
Nếu đơn vị dựt hầu không chấp nhận việc kéo dài thời hạn
16


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

này thì vẫn đợc chủ đầu t hoàn trả lại giaáy bảo lãnh nhà
thầu phải gửi cho chủ đầu t bảo sao giấy phép kinh doanh và
giấy phép hành nghề xây dựng của đơn vị mình.
-Nhà thầu phải giới thiệu năng lực của mình và những
công trình tơng tự mà mình đã thi công trong thời gian 5
năm gần đầy thời điểm đấu thầu và những công trình
đang làm.
Đây là một trong những khâu chuẩn bị quan trọng đối
với nhà thầu. Nó góp phần mang tính quyết định nhà thầu
đó có thắng thầu hay không nhất là trong trờng hợp có hai
nhà thầu có giá dự thầu gần nh nhau đợc chủ đầu t xét chọn.
-Bảng tóm tắt các biện pháp thi công.
Nhà thầu có thể đa ra rất nhiều biện pháp thi công nhng các biện pháp phải đảm bảo đợ các yêu cầu kỹ thuật mà
chủ đầu t đa ra.
- Bản dự toán xác định giá dự thầu.
Cùng với các biện pháp thi công, bản dự toán cũng giữ
một vai trò vô cùng quan trọng quyết định đến việc có thể
thắng thầu. Bản dự toán phải đa ra đợc mức giá hợp lý để
chi phsi bỏ ra là thấp nhất nhng chất lợng công tình vẫn phải
đảm bảo và vẫn êm lại lợi nhuận nếu trúng thầu. Tuy nhiên,
phải dự đoán sao cho mức giá đa ra thấp hơn từ 3-5% giá xét
thầu của chủ đầu t.
- Giấy bảo lãnh dự thầu do một ngân hàng chuyên quản
đứng ra bảo lãnh có giá trị từ 1-3% giá dự thầu phải đợc nhà
thầu nộp cho chủ đầu t trớc giờ mở thầu toàn bộ hồ sơ dự
thầu nói trên (đựng trong một phong bì lớn) phải đợc gửi tới
bên mời thầu trong thời gian quy định. Bên mời thầu chỉ có
17


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

trách nhiệm bảo quản các hồ sơ dự thầu, không đợc mở các
phong bì trớc ngày mở thầu.
Sau khi gửi hồ sơ dự thầu nếu muốn sửa đổi hoặc rút
hồ sơ dự thầu thì nhà thầu phải gửi thông báo cho bên mời
thầu (ghi rõ nội dung sửa đổi hoặc rút hồ sơ) trớc thời hạn
cuối cùng nộp đơn dự thâù ghi trong thông báo mời thầu. Nội
dung sửa đổi để trong phong bì niêm phong kín, chủ đầu
t có trách nhiệm bảo quản, không đợc mở ra xem trớc ngày
mở thầu. Sau thời hạn cuối cùng nộp đơn dự thầu thông báo
xin sửa đổi hợp rút hồ sơ dự thầu không có hiệu lực.
Riêng đối với công trình thuộc sở hữu Nhà nớc đợc quy
định chọn thầu và chỉ định thầu thì sau khi đã chuẩn bị
đủ ác điều kiện cần thiết, chủ đầu t gửi tới bộ hoặc sở quản
lý xây dựng chuyên ngành xây dựng, giao thông thuỷ lợi văn
bản đề nghị giới thiệu các đơn vị dự thầu cùng những tài
liệu có liên quan. (tên công trình, quy mô, địa điểm, bản
thuyết minh của thiết kế kỹ thuật) trên cơ sở các tài liệu
nhận đợc từ chủ đầu t, bộ xây dựng hoặc Sở quản lý xây
dựng chuyên ngành giới thiệ từ 3-5đơn vị xây lắp chuyên
ngành cho chủ đầu t. Chủ đầu t gửi hồ sơ chọn thầu cho các
đơn vị xây lắp đợc giới thiệu. Các đơn vị xây lắp đợc mời
nếu đồng ỳ tham gia dự thầu thì lập hồ sơ dự thầu qvà gửi
cho chủ đầu t đúng địa chỉ và thoài gian quy định. Nội
dung hồ sơ dự chọn thầu và thể thức nộp hồ sơ dự chọn tơng
tự nh đã nêu trên (từ giấy bảo lãnh thầu).
*Tổ chức mở thầu và xét chọn đơn vị trúng thầu
+Mở đầu:

18


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

Vào ngày giờ đã nêu trong thông báo mời thầu hội đồng
xét thầu họp và mở công tác phong bì đựng hồ sơ dự thầu
đợc sự có mặt của đại diện các đơn vị dự thầu để xét
chọn đơn vị trúng thầu khi tiến hànhmở thầu, các đơn vị
dự thầu đợc bảo vệ và thuyết minh các dự án của mình, hội
đồng xét và bỏ phiếu kín.
+Xét chọn đơn vị dự thầu:
Việc xét chọn các đơn vị trúng thầu chia làm 2 bớc và
đợc tiến hành trong cùng một phiên họp cuả hội đồng xét
thầu:
Bớc một: Xét danh sách các đơn vị có đủ điều kiện dự
thầu theo quy định, các đơn vị không đủ điều kiện sẽ bị
loại từ bớc này, khi xét chọn đơn vị trúng thầu phải xét kết
hợp cả 3 chỉ tiêu cơ bản không nhất thiết chỉ chọn đơn vị
nêu giá thấp. Hội đồng cần xem xét phân tích đánh giá toàn
diện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, chỉ tiêu về giá cả, thời
gian hoàn thành của các phơng án dự thầu và thảo luận
trong phiên họp của toàn thể hội đồng. Trong những trờng
hợp cần thiết, hội đồng có thể lập bảng điểm cho các chỉ
tiêu xét thầu phù hợp với từng công trình để làm căn cứ xét
thầu theo hờng đầu của cơ quan có thẩm quyền quy định.
+ Về chỉ tiêu kỹ thuật chất lợng:
Chủ đầu t cần xem xét các nội dung chủ yếu sau:
-Mức độ đáp ứng đối với các yêu cầu kỹ thuật, chất lợng
nên trong hồ sơ thiết kế
- Tính hợp lý của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ
chức thi công

19


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

-Sự phù hợp của máy móc thi công (về số lợng chủng loại)
với đặc điể và điều kiện thi công của từng loại công tác xây
lắp.
- Sự bảo đảm vệ sinh môi trờng.
Nếu hồ sơ dự thầu nào không đáp ứng các yêu cầu về
kỹ thuật, chất lợng nêu trong hồ sơ thiết kế thì không xét
tiếp các chỉ tiêu khác và hồ sơ thầu đó bị loại.
-Về chỉ tiêu giá cả:
+Phải đảm bảo các loại vật t thiết bị (chủng loại, quy
cách, mã hiệu, đơn giá) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chất lợng
của công tác xây lắp).
+Đảm bảo sự đúng đắn của đơn giá các loại công tác
xây lắp.
+Đảm bảo mức giá đa ra thấp hơn 3-5% mức giá xét
thầu mà Sở xây dựng đã duyệt.
- Về chỉ tiêu thời hạn thi công công trình.
+Chủ đầu t xem xét về mức độ bảo đảm tiến độ quy
định trong hồ sơ mời thầu.
+Sự hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục
công trình hoặc các bộ phận công tác có liên quan đến
nhau.
+Khả năng bảo đảm tiến độ đề ra.
Đối với những công trình yêu cầu chặt chẽ và chuẩn xác
về thời gian hoàn thành công trình thì chỉ tiêu này là căn
cứ đầu tiên để loại bỏ các hồ sơ dự thầu không đáp ứng.
Ngoài 3 chỉ tiêu cơ bản trên, có thể xem xét thêm một
số chỉ tiêu phụ khác nh khuyến khích áp dụng kỹ thuật tiên
tiến, sử dụng vật liệu mới khi các đơn vị nêu chỉ tiêu dự
20


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

thầu không chênh lệch nhau nhiều thì cần xét thêm chuyên
môn, kỹ thuật, khả năng tài chính và uy tín của từng đơn vị
dự thầu để xét chọn.
Trờng hợp đấu thầu lập luận chứng kinh tế kỹthuật,
hoặc đấu thầu từ khâu thiết kế đến xây lắp, trớc tiên phải
chọn các phơng án kỹ thuật, sau đó mới tiến hành xét các
chỉ tiêu về giá cả, thời gian hoàn thành.
Mọi diễn biến của quá trình mở đầu và xét chọn các
đơn vị trúng thầu đều phải ghi vào biên bản và có chữ của
các thành viên trong hội đồng. Kết quả đấu thầu phải đợc
trình cấp có thẩm quyền quyết định mới có hiệu lực để ký
kết hợp đồng. Bên mời thầu có trách nhiệm trình cấp trên
quyết định trong thời gian từ 7 đến 10 ngày.
Việc xét chọn đơn vị nhận thầu đối với công trình
thuộc diện chọn thầu xây lắp cũng do hội đồng xét chọn
thầu nh đã quy định nhng không cần sự có mặt của các
đơn vị dự chọn thầu.
*Thông báo trúng thầu chính thức.
Sau 7 ngày, bên mời thầu phải trình duyệt và thông báo
chính thức để hai bên tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế, trờng hợp sau 7 ngày không nhận đợc thông báo của bên mời
thầu, đơn vị trúng thầu có quyền bỏ cuộc và bên mời thầu
chịu nộp phạt 1% giá trị khối lợng công tác trúng thầu. Ngợc
lại, trong thời gian đó nếu có thông báo trúng thầu chính
thức, nhng đơn vị trúng thầu bỏ cuộc thì phải chịu nộp phạt
cho bên mời thầu 1% giá trị khối lợng công tác trúng thầu.
*Ký kết hợp đồng kinh tế và triển khai việc xây dựng
theo kết quả đấu thầu.
21


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

Hợp đồng kinh tế giữa bên mời thầu và đơn vị trúng
thầu phải ghi đúng và đầy đủ các chỉ tiêu trong biên bản
của hội đồng xét thầu mà cơ quan thẩm quyền đã phê
duyệt.
Nội dung hợp đồng kinh tế phải xác định rõ trách nhiệm
cụ thể của các bên về các mặt, trong đó ghi rõ: -Vốn đầu t
công trình, mức tạm ứng vốn của bên mời thầu hoặc đơn vị
trúng thầu. Có thể ứng toàn bộ vốn hoặc ứng một phần
vốn
-Phơng thức thanh toán ứng với hình thức cấp vốn
-Trách nhiệm cung ứng vật t thiết bị
-Trách nhiệm thanh toán
Hợp đồng giao nhận thầu trong xây dựng là văn bản xác
định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ hợp tác giữa chủ
đầu t (Bên A) với đơn vị nhận thầu (bên B) để thực hiện các
công việc thuộc về xây dựng cơ bản, nó là văn bản pháp lý,
căn cứ để giải quyết các tranh chấp xẩy ra trong quá trình
thực hiện hợp đồng. Do đó nó rất quan trọng, các nội dung
nêu trên phải đợc cân nhắc kỹ lỡng và phải đợc sự đồng ý cả
hai bên.
Khi ký hợp đồng, đơn vị trúng thầu phải nộp giấy bảo
lãnh thực hiện hợp đồng của ngân hàng có giá trị 10% hợp
đồng.
Trong thời hạn ghi trong thông báo trúng thầu nếu đơn
vị trúng thầu không nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng
thì coi nh tự bỏ cuộc và không đợc nhận lại khoản tiền bảo
lãnh dự thầu. Trong trờng hợp đó chủ đầu t có thể chọn đơn

22


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

vị dự thầu xếp hạng thứ hai để ký hợp đồng hợac sẽ tổ chức
lại việc đấu thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, về nguyên tắc
không đợc thay đổi chỉ tiêu trúng thầu (giá cả khối lợng, chất
lợng và thời hạn xây dựng).
Trờng hợp có thay đổi thiết kế đợc chủ quản đầu t phê
duyệt, còn đơn giá không đợc thay đổi, những trờng hợp giá
cả thay đổi đột biến, chủ đầu t phải thống nhất với cơ quan
kế hoạch, tài chính xây dựng xem xét quyết định điều
chỉnh đơn giá.
*Phơng thức thanh toán, quyết toán công trình:
Các công trình tổ chức đấu thầu đợc thanh toán theo
tiến độ tháng. Mức thanh toán hàng tháng căn cứ vào 90% giá
trị khối lợng tiến độ tháng và các khoản cụ thể khác ghi trong
hợp đồng kinh tế nếu có.
Sau khi nghiệm thu toàn bộ và nhận bàn giao công
trình, bên mời thầu thanh toán nốt 10% còn lại
*Xử lý các trờng hợp đấu thầu không kết quả:
Sau khi thông báo mời thầu, nếu đến ngày mở thầu
không có hoặc chỉ một đơn vị dự thầu thì phải tổ chức lại
việc đấu thầu và bên mời thầu cần xem xét lại các điều kiện
và yêu cầu đặt ra trong đấu thầu sao cho phù hợp và có khả
năng thực hiện đợ về thời gian, giá cả và các yêu cầu kỹ thuật
đặt biệt.
Trờng hợp việc tổ chức đấu thầu đã tiến hành theo
đúng quy định, nhng không có đơn vị dự thầu nào nên giá
trong giới hạn mức tối đa, đợc cấp có thẩm quyền quyết
định hoặc không có đơn vị nào đáp ứng đầy đủ các điều
23


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

kiện về thời gian, kỹ thuật, chất lợng giá cả thì hội đồng
xét thầu có thể công bố giá chuẩn, và yêu cầu các nhà thầu
nêu lại các chỉ tiêu dự thầu ngay tại hội nghị mở thầu để
tiến hành xét chọn đơn vị trúng thầu.
Trên đây là trình tự đấu thầu xây lắp đối với các nhà
thầu trong nớc, nó đợc áp dụng cho tất cả các công trình xây
dựng thuộc sở hữu Nhà nớc, vốn tín dụng, vốn tự bổ sung,
các công trình có vốn đầu t trực tiếp của nớc ngoài và các
công trình không thuộc sở hữu Nhà nớc. Để tổ chức thành
công đấu thầu, chủ đầu t phải chuẩn bị tốt các khâu: chuẩn
bị hồ sơ đấu thầu, thông báo mời thầu, mở thầu và xét chọn
đơn vị trúng thầu, ký kết hợp đồng giao nhận thầu. Và các
đơn vị dự thầu muốn giành đợc thắng lợi trong các cuộc
đấu thầu cũng phải chuẩn bị kỹ càng các khâu: nộp hồ sơ
dự thầu, ký kết hợp đồng giao nhận thầu và triển khai việc
xây dựng theo kết quả đấu thầu.
b. Trình tự đáu thầu quốc tế.
ở Việt Nam, hầu hết các ứng thầu còn cha có nhiều kinh
nghiệm, thiếu hiểu biết. Trong quá trình tham gia đấu thầu
còn có nhiều sai sót có thể gây thiệt hại về vật chất và uy
tín.
Hiệp hội quốc tế các kỹ s t vấn có trụ sở chính đặt tại
Lausanne Thuỵ sĩ, thành lập từ năm 1913, đã soạn thảo bộ
tài liệu hớng dẫn đấu thầu quốc tế vào năm 1953, đợc toàn
thế giới chấp thuận và tuân thủ. Bộ tài liệu này cho đến nay
vẫn đợc coi là cẩm nang cho những ngời liên quan tới việc
xây dựng công trình từ ngời chủ đầu t, các ngân hàng quốc

24


Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com

tế đến ngời thiết kế, cung cấp thiết bị, vật t, thi công công
trình và ngời t vấn trong xây dựng.
Toàn bộ thể thức, trình tự đấu thầu xây dựng công
trình có thể chia ra làm 3 giai đoạn:
Giai đoạn sơ tuyển, giai đoạn nộp và nhận đơn thầu,
giai đoạn mở và đánh giá đơn thầu.
*Giai đoạn sơ tuyển:
Có mục đích sàng lọc các nhà thầu không đủ điều
kiện, không đủ năng lực ra khỏi danh sách, giữa lại những
nhà thầu đã sơ bộ đợc đánh giá đủ năng lực ứng thầu. Danh
sách sơ tuyển chỉ nên hạn chế trong phạm vi 7 ứng thầu trở
lại. Trong một số trờng hợp, khi chủ công trình nắm vững đợc
các thông tin về nhà thầu có thể đi tắt bỏ qua giai đoạn sơ
tuyển và bớc ngay đi tắt bỏ qua giai đoạn sơ tuyển và bớc
ngay vào giai đoạn nhận đơn thầu, thông thờng giai đoạn sơ
tuyển bao gồm các bớc.
+Thông báo mời các nhà thầu dự sơ tuyển:
Khi chủ đầu t đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để
có thể tổ chức mời thầu thì chủ đầu t thông báo mời thầu,
có thể rộng rãi hoặc hạn chế, bằng tất cả các phơng tiện hay
hình thức thông báo: báo chí, đài, ti vi, chỉ định mời thầu,
đại sứ quán để công bố cho các nhà thầu biết về:
- Chủ công trình và kỹ s
-Khái quát về dự án.
- Ngày phát tài liệu đấu thầu và nộp đơn thầu.
-Chỉ dẫn làm đơn tự khai năng lực dự tuyển
-Nhà thầu nộp bản tự khai năng lực dự tuyển.
+Phát và nộp các văn kiện dự sơ tuyển.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×