Tải bản đầy đủ

Kinh nghiệm trong công tác bổ sung tài liệu thư viện trường tiểu học vân am 1, ngọc lặc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGỌC LẶC

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN AM I

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

CÔNG TÁC BỔ SUNG VỐN TÀI LIỆU CHO THƯ
VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC

Người thực hiện: Phạm Đức Sửu
Chức vụ: Cán bộ Thư Viện
Đơn vị: Trường Tiểu học Vân Am I.
SKKN thuộc lĩnh vực: Khác

VÂN AM, NĂM 2018
0


MỤC LỤC

Nội dung


Trang

1. Mở đầu

2

1.1 Lí do chọn đề tài.

2

1.2 Mục đích nghiên cứu.

2

1.3 Đối tượng nghiên cứu.

2

1.4 Phương pháp nghiên cứu.

2

2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.

2

2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm.
2.2. Thực trạng thư viện nhà trường trước khi áp dụng
sáng kiến
2.3 Giải pháp giải quyết vấn đề
2.4 Kết qủa hoạt động trong công tác bổ sung vốn tài liệu
của Thư viện Trường TH Vân Am 1.
3. Kết luận, kiến nghị.

2-5
5-9
9-13
13-16
163.1. Kết luận.

16-17

3.2.Kiến nghị.

17-18

1


1. Mở đầu
1.1 Lí do chọn đề tài.
Thư viện trường học là một bộ phận trọng yếu không thể thiếu được.
Bằng phương tiện sách báo, đang góp phần làm tốt việc chăm sóc và giáo dục
thế hệ trẻ ngay từ tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, góp phần quyết định
chất lượng và không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên, mở
rộng kiến thức và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Đứng
trước những nhiệm vụ to lớn của công cuộc cải cách giáo dục hiện nay để nâng
cao
chất
lượng
giáo
dục
toàn diện.
Từ mục đích yêu cầu vai trò của thư viện trong trường học hoạt động chủ yếu
của giáo viên và học sinh là giảng dạy và học tập. Cả hai hoạt động này đều phải
sử dụng sách báo.
Vì vậy tổ chức thư viện trong nhà trường nhằm thoả mãn nhu cầu về
sách, báo cho giáo viên và học sinh là một yêu cầu khách quan không thể thiếu
được. Thư viện còn giúp các em xây dựng được phương pháp học tập và phong
cách làm việc khoa học, biết sử dụng sách báo trong thư viện.
Đồng thời tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây
dựng nếp sống văn hoá mới trong nhà trường. Đối với yêu cầu trên tôi nhận
thấy đối tượng phục vụ của Thư viện bao gồm tất
cả mọi thành viên trong nhà trường: giáo viên, học sinh…. Trong từng loại đối
tượng có sự thuần nhất tương đối về yêu cầu phục vụ. Trong những đặc điểm về
tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh để mượn sách, báo cho phù hợp.
1.2 Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở đánh giá thực trạng đọc của học sinh nhà trường, đề xuất các
biện pháp giúp học sinh nâng cao khả năng đọc đối với học sinh vùng miền, mở
rộng vốn tài liệu trong thư viện nhà trường.
1.3 Đối tượng nghiên cứu:
Đưa ra các biện pháp mở rộng vốn tài liệu, tăng cường bổ sung nguồn tin
giúp giáo viên, học sinh nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, tìm hiểu thông
tin.
1.4 Phương pháp nghiên cứu:
Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận, nhóm phương pháp nguyên cứu
thực tiễn, phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết; phương pháp điều
tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.
2.1 Cơ sở lí luận của sáng kiến:
Thư viện là một bộ sưu tập có tổ chức các loại sách, ấn phẩm định kỳ hoặc
các tài liệu khác và nhân viên phục vụ có trách nhiệm tổ chức cho bạn đọc sử
dụng các tài liệu đó nhằm mục đích thông tin, nghiên cứu, văn hoá, giáo dục
hoặc giải trí. Với vai trò là Thư việnTH, Thư viện Trường TH Vân Am 1 ra đời
nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chức năng sau:
* Chức năng:

2


- Thư viện chuyên thực hiện chức năng giáo dục, tham gia vào việc giảng
dạy, học tập của thầy, trò; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên
và học sinh trong Trường.
- Với chức năng thông tin Thư viện luôn đáp ứng nhu cầu tin của bạn đọc
trong Trường.
- Ngoài chức năng giáo dục và thông tin Thư viện Trường còn là trung tâm
văn hoá, giải trí cung cấp kiến thức xã hội và nâng cao tầm hiểu biết của độc giả.
* Nhiệm vụ:
- Tổ chức phục vụ cho các đối tượng bạn đọc sử dụng vốn tài liệu thư viện;
bố trí thời gian phục vụ phù hợp với điều kiện làm việc và học tập của giáo viên
và học sinh trong Trường; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ tài liệu ngoài Thư
viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng; không đặt ra những quy
định làm hạn chế quyền sử dụng thư viện của người đọc.
- Phát triển vốn tài liệu phù hợp với tính chất, nhiệm vụ và đối tượng phục
vụ của Thư viện. Thực hiện theo định kỳ việc thanh lọc ra khỏi kho các loại tài
liệu không còn giá trị sử dụng, tài liệu hư nát không thể phục hồi.
- Thực hiện công tác nghiệp vụ: xử lý thông tin, biên soạn các ấn phẩm
thông tin khoa học, phân loại, mô tả ấn phẩm, dán mã, làm phích, xếp phích…
- Lưu giữ, bảo quản vốn tài liệu như: sách, báo, tạp chí; phương tiện, trang
thiết bị, cơ sở vật chất và các tài sản khác của Thư viện.
- Phổ biến rộng rãi, kịp thời vốn tài liệu Thư viện bằng các hình thức thông
tin thư mục; hướng dẫn tra cứu và các hình thức thông tin tuyên truyền khác,
phát huy triệt để nội dung vốn tài liệu có trong Thư viện phục vụ nhiệm vụ giáo
dục và đào tạo của Nhà trường.
- Hướng dẫn cho tất cả học sinh mới vào Trường cách tra cứu thông tin.
- Tổ chức cho cán bộ thu viên đi tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư
viện; tạo điều kiện cho cán bộ Thư viện nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên
môn.
Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ trên đây trong hoạt động thông tin, Thư
viện Trường TH Vân Am 1 đang cố gắng thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra để
đưa Thư viện ngày càng phát triển hơn.
Công tác thông tin thư viện là một thiết chế văn hoá giáo dục và thông tin
khoa học đảm bảo tổ chức sử dụng vốn tài liệu hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả
nhất. Tổ chức công tác thông tin thư viện là nhằm thiết lập một cơ cấu tổ chức
thích hợp cho sự tồn taị và phát triển (như xây dựng hệ thống phòng ban, quy
định nhiệm vụ, chức năng, xếp đặt cán bộ đúng khả năng chuyên môn, mua sắm
trang thiết bị…); lập kế hoạch, đào tạo cán bộ và hướng dẫn nghiệp vụ. Công tác
tổ chức thông tin thư viện là tổ chức hai nhóm công việc: công tác kỹ thuật
nghiệp vụ và công tác phục vụ người dùng tin với các nhiệm vụ như: tổ chức
định mức lao động, tổ chức phân công lao động hợp lý tổ chức công tác phục vụ
người dùng tin, quy trình kỹ thuật thông tin thư viện tổ chức đào tạo và chỉ đạo
nghiệp vụ…

3


Ban điều hành Thư viện bao gồm có 1 Hiệu Trưởng và 1 phó Hiệu Trưởng
trực tiếp chịu trách nhiệm và điều hành chung mọi hoạt động của Thư viện đồng
thời chịu trách nhiệm trước Phòng giáo dục đào tạo về việc thực hiện chức năng
và nhiệm vụ của Thư viện đã được Đảng uỷ và cấp phòng giáo dục giao phó.
Dưới Ban điều hành của Thư viện có 1 nhân viên làm tất cả các công tác thư
viện như: bổ sung, phân loại, xếp giá, lưu trữ và bảo quản vốn tài liệu,...
Cơ cấu tổ chức của Thư viện Trường TH Vân Am 1 được chia làm 2 phòng
với 1 thành viên. Ban quản lý Thư viện gồm 1 cán bộ quản lý chung mọi hoạt
động và sự phát triển của Thư viện cũng như việc tiếp nhận nguồn kinh phí của
Nhà trường và nguồn ngân sách của Nhà nước. Ngoài ra, Ban quản lý còn chịu
trách nhiệm việc phát triển vốn tài liệu, số lượng tài liệu bổ sung hay loại bỏ,
đầu tư trang thiết bị và các hoạt động khác.
Tất cả các hoạt động của Ban quản lý Thư viện hay Bộ phận Nghiệp vụ đều
nhằm mục đích thực hiện tốt công tác phục vụ bạn đọc. Công tác này được chia
ra 2 phòng: Phòng Tổng hợp, Phòng mượn và đọc. Phòng Tổng hợp gồm các
loại báo, tạp chí và các loại sách tham khảo được phục vụ tại chỗ cho nhu cầu
tin và giảng dạy của cán bộ giáo viên. Với mô hình cơ cấu tổ chức trên, Thư
viện Trường TH Vân Am 1 đã thực hiện tốt công tác phục vụ bạn đọc.
Người dùng tin là đối tượng phục vụ của bất cứ Thư viện nào. Người dùng
tin là người sử dụng thông tin đồng thời cũng là người sáng tạo, làm giàu nguồn
tin, thoả mãn nhu cầu tin cũng đồng nghĩa với việc phát triển nguồn tin. Sự thoả
mãn thông tin của người dùng tin là cơ sở để đánh giá chất lượng hoạt động
thông tin trong thư viện.
Hiện nay, Người dùng tin của Thư viện Trường TH Vân Am 1 phát triển rất
nhanh chóng về số lượng. Trình độ của người dùng tin có rất nhiều cấp độ khác
nhau do đó nhu cầu thông tin của họ cũng ở các cấp độ không giống nhau. Đối
tượng người dùng tin mà thư viện phục vụ là các Giáo viên, Cán bộ làm công tác
hành chính và học sinh trong trường... Vì vậy, Nhu cầu tin của người đọc, người
dùng tin cũng trở nên phong phú, đa dạng hơn, đồng thời đòi hỏi những loại
hình tài liệu hiện tại có chất lượng cao hơn.
Hiện tượng thông tin gia tăng đột biến vào cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI
đã trở thành mối quan tâm của nhiều ngành trong xã hội. Nhu câù tin là đòi hỏi
khách quan của con người đối với việc tiếp nhận và xử lý thông tin để duy trì và
phát triển sự sống. Nhu cầu tin xuất phát từ nhu cầu nhận thức của con người
tăng lên cùng với sự gia tăng các mối quan hệ trong xã hội và mang tính chất
chu kỳ. Nếu thoả mãn thông tin kịp thời, chính xác thì nhu cầu tin càng phát
triển. Ngược lại, nhu cầu tin sẽ thoái hoá, triệt tiêu nếu như không được cung
cấp thường xuyên. Càng thoả mãn ở mức độ cao bao nhiêu thì chu kỳ càng được
rút ngắn.
Người dùng tin chủ yếu của Thư viện Trường TH Vân Am 1 là học sinh và
cán bộ giảng dạy trong Trường. Do là trường TH.
* Nhu cầu tin của nhóm người dùng tin là cán bộ giảng dạy.

4


Cán bộ và giáo viên trong Trường là những người có trình độ Cao đẳng, Đại
học. Chính vì vậy loại hình tài liệu mà họ quan tâm chủ yếu là những tài liệu
phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu chuyên môn cấp Trường, cấp
huyện, cấp Tỉnh.
Nhu cầu tin của cán bộ và giáo viên trong Trường TH Vân Am 1 vừa mang
tính chất tổng hợp vừa mang tính cụ thể vì các nghành khoa học ngày càng phát
triển có xu hướng chuyên sâu hoặc kết hợp với nhau nên họ phải thu thập thông
tin vừa thích hợp vừa chi tiết. Nội dung thông tin cần đầy đủ, kịp thời và có tính
chính xác cao.
Vì cán bộ giảng dạy là những người quyết định trực tiếp đến chất lượng đào
tạo của Nhà trường nên Thư viện Trường TH Vân Am 1 đã đặc biệt quan tâm và
tạo mọi điều kiện đáp ứng tốt nhu cầu tin đối với đối tượng này. Đồng thời, Thư
viện cũng gửi các tài liệu mới đến từng Bộ môn để họ có cơ hội nắm bắt thông
tin một cách nhanh nhất, cập nhật nhất.
* Nhu cầu tin của nhóm người dùng tin là học sinh.
Học sinh là nhóm người dùng tin có số lượng đông đảo nhất chiếm 90-95%
tổng số người sử dụng tin của Thư viện. Nhu cầu tin của học sinh được chia làm
hai giai đoạn:
Những năm đầu, khối lượng kiến thức ít hơn lên học sinh chủ yêú mượn các
loại sách giáo khoa, sách tham khảo về các môn học như: Toán, Tiếng Việt,
Khoa học….
Hai năm cuối, khối lượng kiến thức nhiều nên học sinh chủ yếu mượn các
loại sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo và ít mượn các loai sách, báo tạp
khác ít liên quan đến môn học hơn.
Ngoài các giáo trình bắt buộc, Thư viện còn đáp ứng các loại tài liệu giải trí
đối với học sinh như sách văn học, truyện ngắn, truyện tranh, bách khoa toàn
thư, báo, tạp chí…
Xác định đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin trong hoạt động thông tin
thư viện, Thư viện TH Vân Am 1 đã đáp ứng nhu cầu tin của cán bộ, giáo viên
và học sinh một cách tối đa.Trong những năm gần đây, Thư viện đã thành công
trong công tác phục vụ bạn đọc và điều này được thể hiện qua số lượng bạn đọc
đến Thư viện ngày càng đông.
2.2. Thực trạng thư viện nhà trường trước khi áp dụng sáng kiến
Trường TH Vân Am 1 được thành lập từ năm 1997. Hiện nay, trường có 5
khối, 14 lớp học, 2 phòng ban chức năng, tổ trực thuộc Trường. Trường có 20
cán bộ giáo viên, có trình độ Trung Cấp, Cao đẳng, Đại học. Có 2 cán bộ làm
công tác văn phòng. Trong nhiều năm qua Trường TH Vân Am 1 luôn luôn thực
hiện chủ trương đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo.
Trường TH Vân Am 1 là Trường có chất lượng đào tạo khá cao. Tỷ lệ đỗ tốt
nghiệp hàng năm của học sinh đạt 100%. Bên cạnh công tác đào tạo, công tác
nghiên cứu giảng dạy của cán bộ giáo viên và học sinh cũng luôn được lãnh đạo
nhà trường quan tâm.

5


Trong thời kỳ mới, Nhà trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2015 có thể đảm
bảo về cả số lượng và chất lượng của học sinh hàng năm, để phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước sau này. Trường TH Vân Am 1 chú trọng
đổi mới nội dung chương trình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu dạy và
học.
Thư viện được ra đời cách đây 10 năm trên cơ sở đáp ứng nhu cầu nghiên
cứu giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong trường . Trong thời
gian đầu, cơ cấu tổ chức của Thư viện còn đơn giản, số lượng tài liệu cũng còn
rất hạn chế cả về nội dung lẫn thể loại. Kho sách chỉ có khoảng vài nghìn cuốn
gồm sách giáo khoa, giáo trình và một số tài liệu tham khảo cùng với 100 tạp chí
tiếng Việt. Thư viện cũng chỉ có một phòng đọc. Do chưa được quan tâm đúng
mức về việc đầu tư xây dựng, tu sửa và nâng cấp cho Thư viện nên bộ phận
phục vụ còn đơn giản cho giáo viên và học sinh các khoá với hai hình thức phục
vụ là mượn về nhà hoặc đọc tại chỗ.
Một số hình ảnh thư viện trường tiểu học Vân Am 1
Phòng đọc sách dành cho cho học sinh
Phòng đọc sách dành cho giáo viên và kho sách

Thư viện xanh thân thiện
Bên cạnh đó, Thư viện còn thực hiện các dự án bổ sung các loại sách tham
khảo các sách ngoại ngữ, cùng với các loại báo, tạp chí trong và ngoài nước
phục vụ học sinh và cán bộ trong Trường.
Với nguồn lực thông tin phong phú đáp ứng được gần hết nhu cầu của đội
ngũ cán bộ giáo viên và học sinh trong trường. Thư viện Trường TH Vân Am 1
đã khẳng định được vị trí, vai trò của trường mình trước nhiệm vụ đổi mới giáo
dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Vốn tài liệu được coi là di sản văn hoá, tiềm lực và niềm tự hào của thư
viện. Nó chỉ ra sự phát triển về trí tuệ, văn minh của một Quốc gia, một dân tộc.
Vốn tài liệu chứa đựng những tri thức kinh nghiệm của loài người được truyền
lại từ thế hệ này qua thế hệ khác, sự tiến bộ của loài người có được là nhờ tiếp
thu, khai thác và phát triển những tri thức của các thế hệ trước để lại. Nội dung
của vốn tài liệu càng phong phú, loại hình tài liệu càng đa dạng thì khả năng đáp
ứng nhu cầu càng lớn và nó càng có sức thu hút càng cao đối với người sử dụng.
Một thư viện sẽ có khối lượng bạn đọc đông đảo nếu Thư viện đó có vốn tài liệu
phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu tin của bạn đọc và đặc biệt là phải cập
nhật với trình độ phát triển khoa học công nghệ trong nước và thế giới.
Phát triển vốn tài liệu được coi là quá trình làm cho các nhu cầu thông tin
của người dùng tin được đáp ứng kịp thời và tiết kiệm bằng cách sử dụng các
nguồn lực thông tin sinh ra bên trong và bên ngoài của tổ chức đó. Để phát triển
6


nguồn vốn tài liệu, bất cứ cơ quan thông tin nào đều phải tiến hành thường
xuyên công tác bổ sung vốn tài liệu. Bổ sung vốn tài liệu là quá trình lựa chọn
có hệ thống và thu thập theo kế hoạch những tài liệu đưa vào thư viện làm tăng
cường về mặt số lượng và chất lượng vốn tài liệu của thư viện đồng thời loại bỏ
những tài liệu đã lỗi thời, không phù hợp.
Theo thông tư số 30 – VH/TT ngày 17/03/1971 của Bộ Văn hoá hướng dẫn
về thi hành Quyết định số 178/CP của Hội đồng Chính phủ về công tác thư viện
đã đề cập đến vấn đề bổ sung sách báo của thư viện như sau : “Bổ sung sách báo
cho thư viện là công tác then chốt về mặt chất lượng của kho sách thư viện , việc
bổ sung sách báo phải được làm thường xuyên và có kế hoạch. Uỷ ban hành
chính các cấp, các ngành quản lý thư viện cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm và
yêu cầu trong loại thư viện để cung cấp kinh phí cho các thư viện có đủ điều
kiện làm cho kho sách của mình càng phong phú. Ngoài các loại sách báo mới
xuất bản, các thư viện còn có nhiệm vụ bổ sung các loại sách quý cần thiết mà
thư viện còn thiếu bằng cách sưu tầm trong nhân dân hoặc trao đổi giữa các thư
viện”
Hệ thống thư viện các trường TH có chức năng giống như các thư viện khác
đó là: Chức năng văn hoá; Chức năng thông tin; Chức năng giáo dục; Chức năng
giải trí. Hệ thống các Trung tâm Thông tin – Thư viện của các trường TH để
thực hiện tốt chức năng của mình thì vấn đề cốt tử là phải chú trọng tới công tác
chọn lọc, sưu tầm, bổ sung vốn tài liệu với số lượng bản lớn, phù hợp với nội
dung đào tạo các môn học của trường để phục vụ nhu cầu thông tin khoa học
cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu
dạy và học.
Từ sự phân tích trên, ta thấy bổ sung vốn tài liệu trong các trường TH là
một công việc rất quan trọng. Nêú bổ sung vốn tài liệu tốt, thư viện sẽ trở nên
gần gũi và gắn liền với đời sống xã hội, phục vụ tốt được nhu cầu của độc giả,
củng cố niềm tin của độc giả, phát huy vai trò của thư viện và góp phần truyền
tải thông tin , tri thức để đào tạo tốt nhất cho những mầm non của đất nước.
Ngược laị, nếu bổ sung vốn tư liệu không tốt, thư viện sẽ trở nên lạc hậu, lỗi
thời, không theo kịp sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, không phục
vụ được nhu cầu của độc giả và tất yếu thư viện đó không thể tồn tại lâu dài.
Chính vì vậy, thư viện tại mỗi trường TH cần xây dựng cho mình một chính
sách bổ sung khoa học, có kế hoạch, dựa theo những nguyên tắc nhất định (như
nguyên tắc tính tư tưởng, nguyên tắc tính khoa học), cũng như chức năng, nhiệm
vụ, thực tế của cơ quan mình.
2.3 Giải pháp giải quyết vấn đề
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển vốn tài liệu tại Thư
viện các trường TH nói chung, Thư viện Trường TH Vân Am 1 đã thực hiện
công tác phát triển vốn tài liệu thông qua chức năng, nhiệm vụ sau:
- Giúp tạo bộ sưu tập mới.
- chỉnh sửa hoặc thêm mới
- Xoá bộ sưu tập đã có.
7


- Tóm tắt nội dung các bộ sưu tập đã có trong hệ thống.
Ngoài việc bổ sung các tài liệu về các môn học, Thư viện còn thường xuyên
bổ các lĩnh vực khác như: văn hoá, chính trị, lịch sử, xã hội. Do công tác bổ
sung luôn chịu sự tác động của chế độ xã hội của đất nước nên tính Đảng là
nguyên tắc đầu tiên và cũng là nguyên tắc chỉ đạo trong công tác bổ sung vốn tài
liệu của các thư viện Trường. Nguyên tắc tính Đảng đòi hỏi cán bộ bổ sung Thư
viện Trường phải lựa chọn đưa vào những tài liệu phù hợp với quan điểm,
đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam như các tác phẩm kinh điển
của Chủ nghĩa Mác – Lênin; những văn kiện của Đảng và Nhà nước…
Là một Thư viện thuộc Trường TH nên Thư viện Trường TH Vân Am 1 đã
thực hiện những kế hoạch bổ sung nguồn tài liệu phù hợp với đặc điểm người
dùng tin và nhu cầu tin trong Trường. Công tác phát triển nguồn vốn tài liệu tại
Thư viện đã góp phần tích cực đối với hoạt động giáo dục, đào tạo trong Trường.
Giáo viên và học sinh có điều kiện tiếp xúc với nhiều loại hình tài liệu hơn, thu
thập nhiều kiến thức hơn và hiệu quả học tập và giảng dạy chất lượng hơn. Với
hoạt động này, Thư viện đã đảm bảo tính chính xác, tính cập nhật và tần số sử
dụng thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao cho người dùng tin
trong và ngoài Trường.
Vốn tài liệu là một yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của thư viện
hay nói cách khác sự tồn tại của thư viện luôn đi cùng với sự tồn tại và phát triển
của vốn tài liệu. Vốn tài liệu là tài sản quý giá, là tiềm lực, là sức mạnh và niềm
tự hào của thư viện. Vốn tài liệu là bộ sưu tập có hệ thống các tài liệu phù hợp
với chức năng, loại hình và đặc điểm của từng thư viện. Tuỳ theo diện bổ sung
có thể phân ra: vốn tài liệu tổng hợp, đa ngành, chuyên ngành hay chuyên biệt.
Vốn tài liệu trong Thư viện mỗi trường học đều có những đặc thù riêng phù hợp
với chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.
Các loại sách giáo khoa tiếng Việt gồm 4230 bản chiếm 75%, sách tham
khảo, nghiệp vụ 786 bản chiếm 20%. Ngoài các loại sách giáo khoa và tham
khảo, 5% vốn tài liệu trong Thư viện Trường TH Vân Am 1 là báo, tạp chí trong
nước, truyện tranh. Số lượng báo, tạp chí gồm các loại như:
- Thiếu nhi dân tộc
- Báo Thanh Hóa
- Tiền phong
- Văn hoá
Không chỉ có những sách phục vụ cho học tập, công tác giảng dạy, nghiên
cứu khoa học mà Thư viện còn có các loại sách giải trí như: sách văn học, truyện
ngắn, bách khoa toàn thư…
Nhìn chung, Thư viện Trường TH Vân Am 1 được coi là một trong những
thư viện đang phát triển với số lượng tài liệu đang còn khiêm tốn, nội dung và
hình thức đa dạng, phong phú luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu của bạn đọc cũng
như đảm bảo tính cập nhật của thông tin.

8


Mỗi thư viện đều có số lượng vốn tài liệu nhất định và mang những nét đặc
trưng riêng. Về cơ bản vốn tài liệu của tất cả thư viện đều đựơc cấu thành bởi
hai dạng tài liệu đó là tài liệu truyền thống và tài liệu hiện đại.
Trước đây, vốn tài liệu có trong thư viện chỉ dừng lại ở tài liệu truyền thống
như sách, báo, tạp chí. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ,
hàng loạt các tài liệu mới được ra đời và mang tính năng vượt trội. Vật mang tin
không chỉ đơn thuần là sách, báo mà nó còn bao gồm các băng, đĩa.
Sách, truyện, sách tham khảo chiếm 4320 bản(75%)
Báo; tạp chí gồm 1125 bản ( 25%),
Mỗi loại sách có một vai trò khác nhau trong việc đáp ứng ở mức cao nhất
nhu cầu của bạn đọc, đồng thời góp phần làm phong phú vốn tài liệu trong Thư
viện. Nhìn chung, sách được chia làm hai loại: sách tiếng Việt. Hiện nay, tại Thư
viện, sách tiếng Việt chiếm 95%, sách tham khảo chiếm 5%. Điều này đã cho
thấy sự đầu tư của Nhà trường đối với các tài liệu nước ngoài chưa nhiều vì
thông thường tại các trường TH khác.
Trong các loại sách tiếng Việt thì sách giáo khoa chiếm 4320 bản tương
đương với 21 tên sách vì nó phục vụ hầu hết độc giả thuộc các bộ môn trong
Trường. Các sách tham khảo cũng chiếm số lượng đáng kể 2320 cuốn tương
đương 110 tên sách. Không phải các loại sách này đều được đông đảo bạn đọc
quan tâm.
*Báo-Tạp chí
Báo và tạp chí là hai loại hình tài liệu rất quan trọng vì khả năng cập nhật
thông tin nhanh chóng của nó. Tại Thư viện Trường TH Vân Am 1 báo, tạp chí
luôn được phục vụ đông đảo bạn đọc tại phòng đọc tổng hợp và phòng dành cho
học sinh. Trong đó, có 771 bản báo, tạp chí trong nước. Kho báo, tạp chí được
coi là kho tài liệu ổn định phản ánh đầy đủ nhu cầu tin của bạn đọc trên mọi lĩnh
vực như: kinh tế, chính trị, thị trường, thương mại, văn hoá, thể thao, xã hội
trong nước và trên thế giới.
* Diện bổ sung
Diện bổ sung hay còn gọi là kế hoạch loại hình - đề tài quy định tài liệu bổ
sung phù hợp với mục đích, chức năng nhiệm vụ của thư viện. Đây là mô hình
cấu trúc vốn tài liệu theo những hệ đề tài, loại hình tài liệu và số lượng bản.
Diện bổ sung gồm 2 phần:
Phần 1 : gồm những thông tin về thư viện, cấu trúc, đặc điểm hình thành
vốn tài liệu, thành phần bạn đọc, các hướng phối hợp bổ sung.
Phần 2: gồm những đề mục tri thức và những loại hình tài liệu cùng với số
lượng bản cần bổ sung. Trong bảng phân loại thư viện có chỉ ra loại hình tài liệu,
thành phần ngôn ngữ tài liệu.
Diện bổ sung được thư viện xây dựng nhờ sự trợ giúp của cán bộ chuyên
môn, giới bạn đọc và bảng phân loại. Nó thường xuyên được xem xét, loại bỏ
các đề mục cũ, bổ sung các đề mục mới theo sự phát triển của khoa học công
nghệ, kinh tế, xã hội… Điều quan trọng trong diện bổ sung là phải dự kiến đúng
số lượng bản bổ sung cho từng tên tài liệu. Để xác định số lượng bản tài liệu của
9


thư viện cần căn cứ vào: cơ cấu cấu trúc của thư viện có kho chính, kho - mượn;
thành phần và khối lượng bạn đọc; khả năng tài chính của thư viện dành cho
công tác bổ sung; tầm quan trọng của các đề mục hay tiểu mục; mối quan hệ,
hợp tác bổ sung của thư viện và khả năng khai thác thông tin trên mạng thông
tin trong nước và toàn cầu.
Cán bộ thư viện cần xác định được những lĩnh vực khoa học cần thu thập.
Những mặt mạnh hiện có của bộ sưu tập, nêu lên mức đội ưu tiên đối với mỗi
lĩnh vực. Tuỳ theo từng loại hình thư viện mà người ta đặt ra các mức độ ưu tiên
lựa chọn khác nhau. Theo Liên hiệp các hiệp hội thông tin - thư viện thế giới
(IFLA), hệ thống lựa chọn tài liệu bổ sung gồm 5 mức sau:
Mức 1. Tối thiểu (minimum): chỉ bổ sung các từ điển, bách khoa toàn thư,
các thư mục, những xuất bản chọn lọc về các công trình nghiên cứu quan trọng,
những tạp chí quan trọng nhất.
Mức 2. Cơ bản (basic): ngoài các dạng tài liệu như trong mức 1, bổ sung
thêm những tài liệu chuyên khảo cơ bản, những bộ sưu tập hoàn chỉnh của
những tác giả quan trọng, bổ sung những tạp chí tiêu biểu, những thư mục cơ
bản trong các lĩnh vực khoa học, những tài liệu tham khảo bao gồm những tạp
chí tóm tắt quan trọng.
Mức 3. Học tập (study): ngoài các dạng tài liệu như mức 2, bổ sung thêm
những tài liệu chuyên khảo bao gồm tài liệu xuất bản đầu tiên, các lần tái bản,
các công trình nghiên cứu hoàn chỉnh của những tác giả quan trọng, các bộ sưu
tập lớn của những tác giả ít nổi tiếng, những tạp chí chuyên ngành rộng, các văn
kiện hội nghị, các thư mục chuyên ngành, tạp chí tóm tắt.
Mức 4. Nghiên cứu (research): ngoài các nguồn tài liệu như mức 3 còn bổ
sung hồi cố các nguồn tài liệu quan trọng xuất bản trong quá khứ, báo cáo
nghiên cứu, kết quả thực nghiệm, nguồn tài liệu chuyên khảo toàn diện hiện tại,
những bộ sưu tập ấn phẩm tiếp tục, kho tài liệu nước ngoài tiêu biểu, những bộ
sưu tập về các tài liệu viết tay, các bộ thư mục đầy đủ.
Mức 5. Đầy đủ, toàn diện (comphrehensive): ngoài các dạng tài liệu như
mức 4 thu thập càng rộng càng tốt, tất cả công trình nghiên cứu có giá trị.
Việc định ra các mức ưu tiên khi lựa chọn tài liệu là tuỳ thuộc vào mục đích
sử dụng của kho tài liệu. Thư viện các trường đại học thường có mức lựa chọn
nhiều hơn từ 6 đến 7 mức.
Xuất phát từ chức năng và nhiệm vụ, căn cứ vào quá trình hoạt động, xây
dựng và phát triển vốn tài liệu, Thư viện Trường TH Vân Am 1 đã xác định diện
bổ sung tài liệu như sau:
*Tài liệu truyền thống
Dựa theo thành phần vốn tài liệu, ta thấy tài liệu truyền
thống của Thư viện Trường TH Vân Am 1 bao gồm các xuất bản
phẩm như: sách; báo, tạp chí. Hàng năm, với nguồn bổ sung
không phải trả tiền Thư viện Trường đã nâng dần số lượng tài
liệu ngày càng phong phú đa dạng theo chiều hướng tăng dần.

10


Số lượng tài liệu bổ sung trong 5 năm trở lại đây tại Thư viện
Trường được thống kê như sau:
STT Loại tài liệu
2013 2014 2015
2016 2017
Tổng
1
Giáo Khoa
350 400
874
800
834
3258
2
Tham khảo
120 50
95
150
560
975
3
Văn học
15
18
20
25
35
113
4
Từ điển
10
17
25
28
46
126
5
Báo-Tạp chí
21
25
35
38
55
174
Bảng thống kê: Số lượng sách, báo, tạp chí bổ sung qua các năm
- Sách: là loại hình tài liệu chiếm số lượng lớn nhất trong tổng số vốn tài liệu
truyền thống và luôn được ưu tiên trong diện bổ sung. Với số lượng 3258 bản,
sách đang phục vụ đông đảo số lượng bạn đọc trong Trường.
Kinh phí cho hoạt động bổ sung vốn tài liệu của Thư viện Trường TH
Vân Am 1
* Nguồn ngân sách Nhà nước
Công tác bổ sung vốn tài liệu là một trong những hoạt động quan trọng có
tính chất quyết định đến chất lượng hoạt động của cơ quan thông tin thư viện nói
chung và của Thư viện Trường TH Vân Am 1 nói riêng. Vốn tài liệu phản ánh
trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật và tri thức của nhân
loại. Ngày nay, do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và sự gia tăng ồ
ạt của các xuất bản phẩm nên vốn tài liệu nhanh chóng rơi vào tình trạng lạc hậu
lỗi thời. Chính vì vậy, Thư viện Trường luôn phải tìm tòi các nguồn tài liệu để
thoả mãn nhu cầu người dùng tin và đảm bảo chất lượng của Thư viện .
Do nhu cầu đời sống xã hội, hoạt động thông tin thư viện đã trở thành một
bộ phận trong nền kinh tế đất nước, đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ
nghiên cứu khoa học, học tập… đối với mọi thành phần trong xã hội, với nhu
cầu đa dạng người dùng tin. Do đó, vấn đề ngân sách có quyết định đến sự sống
còn của hoạt động thông tin thư viện. Nhà nước đã đề ra các chiến lược phát
triển sự nghiệp thư viện thông qua các văn bản pháp quy về thư viện như thông
tư liên bộ của Bộ tài chính và Bộ văn hoá thông tin hướng dẫn chế độ quản lý tài
chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với sự nghiệp thư viện ở nước ta.
Nhận thức được vai trò của nguồn tài liệu và phát triển nguồn tài liệu nên
hàng năm lãnh đạo Trường TH Vân Am 1 đã giành một khoản kinh phí vào
khoảng 20 triệu đồng để phục vụ cho mọi hoạt động thông tin thư viện của
Trường.
Vì đây là Thư viện trực thuộc trường nên khoản kinh phí này được quản
lý bởi Nhà trường và không giới hạn một khoảng nhất định trong năm. Hàng
năm, Hiệu trưởng xét duyệt những yêu cầu của Thư viện về: Kinh phí cho công
tác bổ sung vốn tài liệu, các trang thiết bị máy móc hay kinh phí cho việc tiến
hành các dự án phát triển Thư viện… Kinh phí bổ sung vốn tài liệu theo ngân
sách Nhà nước không ổn định. Việc bổ sung tài liệu hay trang thiết bị chỉ được

11


Lãnh đạo Nhà trường xét duyệt khi có yêu cầu của các cơ quan phát hành sách
hay yêu cầu của nhân viên Thư viện.
* Hình thức và nguyên tắc bổ sung
Bổ sung vốn tài liệu là hoạt động khởi điểm cho sự phát triển của thư viện,
công việc này được tiến hành trong suốt quá trình hình thành và phát triển của
thư viện. Trong quá trình bổ sung thư viện cần áp dụng một số các hình thức bổ
sung như bổ sung ban đầu, bổ sung hiện tại, bổ sung hoàn chỉnh.
Bổ sung ban đầu sẽ kết thúc khi Thư viện bắt đầu mở cửa phục vụ bạn
đọc và bắt đầu cho hình thức bổ sung mới là bổ sung hiện tại. Bổ sung hiện tại
được Thư viện Trường TH Vân Am 1 tiến hành thường xuyên trong suốt quá
trình hoạt động cung cấp cho thư viện một khối lượng tài liệu lớn, cập nhật giúp
thư viện luôn theo kịp bước tiến của thời đại, phản ánh được những chuyển biến
của xã hội, những thành tựu mà con người đã đạt được. Sự phát triển của một
thư viện nói chung đều phụ thuộc vào sự cập nhật tài liệu thường xuyên này. Đối
tượng mà Thư viện hướng tới trong quá trình bổ sung hiện tại là những xuất bản
phẩm trong năm và một vài năm trước đó, hiện vẫn bán trên thị trường. Bổ sung
hiện tại phải thực hiện kịp thời để tránh tạo ra lỗ hổng trong vốn tài liệu của Thư
viện. Đồng thời phải bổ sung những tài liệu có giá trị theo đúng chuyên ngành
giáo dục của Nhà trường.
Ngoài việc bổ sung thường xuyên vốn tài liệu, Thư viện Trường TH Vân Am
1 còn áp dụng hình thức bổ sung hoàn chỉnh (hoàn bị) nhằm bổ sung những sách
thư viện cần nhưng còn thiếu hay những tài liệu đã có nhưng mất hoặc hỏng mà
đang có yêu cầu sử dụng. Để bổ sung hoàn bị, xây dựng vốn tài liệu có chất
lượng tốt Thư viện đã tiến hành nghiên cứu, lựa chọn lần hai nhằm tăng cường
luân chuyển tài liệu ít sử dụng nhưng vẫn còn giá trị, giải phóng khỏi kho những
tài liệu vô ích.
Để lựa chọn các tài liệu phù hợp trong quá trình bổ sung, Thư viện Trường
TH Vân Am 1 phải dựa trên một số các nguyên tắc như: Đảm bảo tính Đảng
trong thành phần vốn tài liệu; bổ sung thường xuyên có kế hoạch, chính sách cụ
thể; căn cứ vào đặc điểm, chức năng của Thư viện. Chế độ chính trị – xã hội của
đất nước là một trong những nhân tố tác động đến công tác bổ sung vốn tài liệu
nên Thư viện đã đưa vào vốn tài liệu của mình những tài liệu phù hợp với quan
điểm, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài những Văn
kiện của Đảng và Nhà nước, Thư viện còn quan tâm tới các tài liệu liên quan
đến lĩnh vực kinh tế, ngoại giao để phục vụ cho giáo dục và đào tạo của Nhà
trường.
Thực hiện tốt công tác bổ sung vốn tài liệu thông qua các hình thức và
nguyên tắc chung Thư viện Trường TH Vân Am 1 đã phản ánh được những
chuyển biến mới của xã hội và thành tựu mới của khoa học công nghệ và sự phát
triển kinh tế trên thế giới.
* Các nguồn bổ sung vốn tài liệu
Bất kỳ một cơ quan thông tin thư viện nào đều muốn xây dựng cho thư viện
mình một hệ thống vốn tài liệu lớn, phong phú về thể loại, đảm bảo về chất
12


lượng. Để làm được điều này, đòi hỏi cán bộ thư viện phải năng động và nhạy
bén trong việc tìm kiếm các nguồn tài liệu khác nhau.
Theo quyết đinh 178/CP của Hội đồng Chính phủ cũng đã đưa ra một số văn
bản pháp lý về các nguồn bổ sung: “…ngoài các loại sách báo mới xuất bản, thư
viện còn có nhiệm vụ bổ sung các loại sách quý cần thiết mà thư viện còn thiếu
bằng cách sưu tầm trong nhân dân hoặc trao đổi giữa các thư viện…”
* Nguồn bổ sung phải trả tiền
Hàng năm, Thư viện Trường TH Vân Am 1 được cấp một khoản kinh phí
khoảng hơn 20 triệu đồng để mua tài liệu. Đây chỉ là nguồn kinh phí tính theo
trung bình hàng năm còn trên thực tế Thư viện không được cung cấp một
khoảng kinh phí cụ thể trong một năm. Những tài liệu được bổ sung đều phụ
thuộc vào danh mục tài liệu mà các Nhà xuất bản đưa đến dựa trên sự đồng ý
của phòng giáo dục.
* Nguồn mua sách
Sách là loại hình tài liệu chiếm số lượng lớn nhất trong Thư viện (94,9%),
sách ở đây bao gồm : sách giáo trình, sách tham khảo trong nước. Thư viện
Trường TH Vân Am 1 bổ sung sách chủ yếu dựa vào hai cơ quan phát hành sách
của nhà nước là Tổng Công ty Phát hành sách Trung ương và Công ty Thiết bị
giáo dục 1 để đáp ứng nhu cầu tin của bạn đọc.
Việc bổ sung tài liệu được thực hiện hàng năm theo nhu cầu người dùng tin
và nguồn kinh phí cho phép vào khoảng trên 20 triệu/ năm. Là Thư viện của
Trường TH nên các sách được chú trọng là sách giáo khoa, các loại sách tham
khảo, từ điển...
Đầu năm 2015, Thư viện Trường TH Vân Am 1 đã thực hiện một kế hoạch
bổ sung tài liệu với số lượng là 1200 cuốn sách. Trong đó, Thư viện đã bổ sung
700 cuốn sách giáo khoa, 200 bản sách tham khảo tiếng Việt và 300 bản truyên,
truyện ngắn, truyện ký, tiểu thuyết...
* Nguồn mua Báo – Tạp chí
Báo, tạp chí là những xuất bản phẩm định kỳ nên được Thư viện bổ sung
đều đặn hàng năm. Thư viện Trường có vốn báo và tạp chí rất đa dạng, phong
phú. Số lượng đầu báo, tạp chí là 6 loại. Kinh phí để đầu tư cho các loại báo, tạp
chí vào khoảng 5 triệu/năm. Dựa vào nguồn kinh phí này Thư viện đã đặt mua
theo số các loại báo, tạp chí: Tri thức trẻ, Thế giới mới, Khoa học và đời sống,
Thiếu nhi dân tộc, Nhân dân,…
Thư viện Trường TH Vân Am 1 không chỉ mua tài liệu ở Nhà Xuất bản Hà
Nội mà còn bổ sung tài liệu ở một số nhà xuất bản khác như Nhà Xuất bản Đại
học Quốc gia Hà nội, Nhà Xuất bản Thống kê. Phương thức bổ sung phải trả
tiền có ưu điểm là chủ động về thời gian, không gian, nội dung tài liệu đáp ứng
nhu cầu tin của bạn đọc hiệu quả và kịp thời.
* Nguồn bổ sung không phải trả tiền
Hàng năm, Trường TH Vân Am 1 đã tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị,
báo cáo khoa học cho cán bộ giáo viên và học sinh trong Trường. Tổ chức này
được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đồng thời cũng
13


góp phần xây dựng nguồn vốn tài liệu nội sinh trong Thư viện ngày càng phong
phú, đa dạng.
Thư viện Trường TH Vân Am 1 đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của
mình là lưu giữ, bảo quản nguồn vốn tài liệu một cách có hiệu quả. Đồng thời,
với các nguồn lưu chiểu này, Thư viện Trường đã phát triển nguồn vốn tài liệu
ngày càng phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử
dụng.
2.4 Kết qủa hoạt động trong công tác bổ sung vốn tài liệu của Thư viện
Trường TH Vân Am 1.
Nhận thức được vai trò quan trọng trong công tác bổ sung vốn tài liệu,
Thư viện Trường TH Vân Am 1 đã chú trọng đầu tư kinh phí và công sức cho
hoạt động này. Thành quả mà công tác bổ sung vốn tài liệu đạt được trong
những năm qua thể hiện ở số lượng cũng như chất lượng vốn tài liệu có trong
Thư viện.
Nhìn vào số liệu được biểu diễn trên sơ đồ về tốc độ phát triển nguồn tài
liệu ta thấy Thư viện Trường TH Vân Am 1 không chỉ chú trọng đến việc phát
triển vốn tài liệu về số lượng bản mà còn rất quan tâm đến phát triển loại hình và
chất lượng nội dung tài liệu được bổ sung.
Có được những kết quả đó, có thể khẳng định rằng Thư viện Trường TH Vân
Am 1 dưới sự lãnh đạo sát sao, năng động của Ban giám hiệu,. Tập thể cán bộ
thông tin thư viện ở đây đã phải khắc phục vượt qua nhiều khó khăn mà công tác
phát triển vốn tài liệu thường gặp đó là:
- Khó khăn về tài chính còn nhiều hạn hẹp, thiếu tiền mặt..
Một số nhận xét chung công tác phát triển vốn tài liệu của Thư viện
TrườngTH Vân Am 1
* Những mặt đã đạt được
Hiện nay cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước đòi hỏi các cấp,
các ngành phải có những đổi mới phù hợp để phát triển. Đối với hệ thống các cơ
quan thông tin thư viện, năm 2001 Pháp lệnh Thư viện có hiệu lực thi hành,
đánh dấu một bước phát triển mới, một hướng đi mới cho hệ thống thư viện Việt
Nam. Pháp lệnh Thư viện thông qua đã tạo cho ngành thông tin thư viện một
tiếng nói riêng trên diễn đàn văn hóa chung của dân tộc. Cũng chính vì vây, hệ
thống thư viện đang đứng trước nhiệm vụ mới quan trọng và không ít khó khăn.
Một trong những nhiệm vụ cấp bách của thư viện nói chung và Thư viện
Trường TH Vân Am 1 nói riêng là việc đổi mới nâng cao chất lượng vốn tài liệu.
Thư viện cần phải xây dựng vốn tài liệu đủ lớn về số lượng, phong phú về chủng
loại với chất lượng tốt phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của người dùng tin.
Cùng với sự phát triển của hệ thống thư viện trong nước, Thư viện Trường TH
Vân Am 1 đang ngày càng khẳng định được vị trí của mình - là một trong những
thư viện phát triển trong hệ thống thư viện Việt Nam. Từ lúc thành lập Trường
cho đến nay, trải qua bao thăng trầm Thư viện đã phát triển không ngừng, bằng
việc ứng dụng tin học hoá vào hoạt động thông tin thư viện đã đem lại nhều

14


thành tích đáng kể trong hoạt động thông tin thư viện nói chung và công tác bổ
sung vốn tài liệu nói riêng.
- Nhà trường đã chú trọng đến việc đầu tư các hạng mục, nâng cấp cơ sở vật
chất, thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho hoạt động thông tin -thư viện. Các
phòng, ban đựơc bố trí hợp lý, thuận tiện cho công tác bổ sung, thống kê và
phục vụ bạn đọc.
- Kho tài liệu không chỉ phong phú, đa dạng với nhiều thể loại mà còn đảm
bảo được giá trị thông tin, đảm bảo được tính chính xác, phạm vi bao quát nội
dung, tần số sử dụng. Các tài liệu ở đây hầu hết được bổ sung thường xuyên
theo kinh phí Nhà nước và một số nguồn tặng biếu cố định nên đảm bảo tính
hiện đại của thông tin trong hệ thống Thư viện.
Nhờ những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ Thư viện và sự quan tâm đầu tư
đúng mức của Lãnh đạo Nhà trường, Thư viện trường TH Vân Am 1 đã đạt được
nhiều thành tựu đáng kể trong việc đào tạo nguồn nhân lực, tri thức tương lai
cho đất nước. Với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao cùng với lòng yêu
nghề sâu sắc đã đưa Thư viện phát triển theo chiều hướng tích cực, đáp ứng nhu
cầu tin ngày càng cao của người sử dụng.
* Những mặt hạn chế
Mặc dù đã đạt được những thành công đáng kể song trên thực tế nguồn bổ
sung vốn tài liệu của Thư viện TH Vân Am 1 hiện nay vẫn còn tồn tại một số
vấn đề:
- Các sách mang tính chất giải trí như sách văn học còn rất hạn chế và ít
được bổ sung. Mặc dù, sách tham khảo tiếng Việt chiếm số lượng khá lớn nhưng
Thư viện vẫn không đáp ứng được nhu cầu bạn đọc vì hầu hết các loại tài liệu
này quá lạc hậu, lỗi thời.
- Thư viện Trường vẫn chưa chủ động trong việc bổ sung vốn tài liệu, số
lượng sách bổ sung hàng năm không đựơc thực hiện theo định kỳ nhất định mà
nó chỉ được bổ sung khi có sự giới thiệu danh mục ấn bản phẩm của các Nhà
xuất bản và các cơ quan phát hành sách.
- Kinh phí phục vụ cho công tác bổ sung vốn tài liệu còn quá eo hẹp và
không được giới hạn cố định trong một khoản nhất định cho hoạt động thông tin
thư viện trong một năm. Điều này đã gây khó khăn cho công tác bổ sung bởi
những tài liệu được bổ sung hầu hết phụ thuộc vào sự xét duyệt của phòng giáo
dục.
3.Kết luận và kiến nghị
3.1 Kết luận.
Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cùng với khoa học
công nghệ, giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu. Đây là cơ hội
hết sức thuận lợi, song cũng không ít khó khăn cần phải vượt qua của ngành
giáo dục nói chung và Trường TH Vân Am 1 nói riêng.
Sự đổi mới giáo dục, đào tạo trong phương pháp giảng dạy của Cô, Thầy và
học tập của trò phải được quán triệt song hành với việc đổi mới hệ thống các
trung tâm thông tin – thư viện trong các trường TH - Đây chính là giảng đường
15


thứ hai giúp cho học sinh tự học, tự nghiên cứu. Đặc biệt trong thời đại ngày
nay, khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin và viễn thông phát triển
như vũ bão. Vì vậy, thư viện phải là nơi được hiện đại hoá đầu tiên về cơ sở vật
chất, thao tác nghiệp vụ trong quản lý và trong việc phát triển nguồn tin để đa
dạng hoá các sản phẩm và dịch vụ thông tin nâng cao chất lượng phục vụ thông
tin cho thầy và trò của Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên
cứu đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội trong thời kỳ đổi mới. Một khâu then chốt
ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả phục vụ thông tin cho thầy và
trò của Trường chính là nguồn lực thông tin. Nhiều năm qua Thư viện Trường
TH Vân Am 1 đã xác định xây dựng một nguồn lực thông tin đầy đủ về số
lượng, phù hợp về nội dung và đa dạng về hình thức trên cơ sở phù hợp với nội
dung nhu cầu thông tin của Người dùng tin của Thư viện Trường. Ngoài ra, Thư
viện còn chú trọng đến công tác phục vụ, phân phối thông tin để giúp cán bộ và
sinh viên dễ dàng tra cứu truy cập nguồn lực thông tin tại đây.
Là một Thư viện trường TH , Thư viện đã có những cố gắng và thành công
trong việc tìm tòi và sưu tầm các nguồn bổ sung vốn tài liệu để phục vụ nhu cầu
tin của cán bộ, giáo viên và học sinh trong Trường. Đồng thời với đội ngũ cán
bộ trẻ, năng động có trình độ chuyên môn, Thư viện đã ngày càng khẳng định
được vị trí của mình trong hệ thống thư viện các trường TH. Hy vọng rằng trong
tương lai, Thư viện Trường TH Vân Am 1 sẽ phát triển mạnh hơn tương xứng
với vị thế của Trường TH Vân Am 1 - như trong phương hướng phát triển Nhà
trường mà Đảng uỷ và Ban Giám hiệu đã xác định trong thời kỳ mới là: “Tiếp
tục xây dựng và phát triển giữ vững Trường TH Vân Am 1 là trường TH Đạt
tiêu chuẩn quốc gia, nòng cốt đào tạo nguồn nhân lực trẻ tương lai có chất lượng
cao, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Hoàn thiện đổi mới nội dung chương trình đào tạo đẩy mạnh hoạt động dạy và
học. Mở rộng khuôn viên trường, tăng cường cơ sở vật chất cho giảng dạy, học
tập, nghiên cứu của giáo viên,học sinh làm cho trường ngày càng phát triển
khang trang sạch đẹp”.
Kết quả đạt được

3.2 Kiến nghị:

16


Trên cơ sở đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu các nguồn bổ sung vốn tài
liệu của Thư viện TrườngTH Vân Am 1, tôi xin đưa ra một số kiến nghị và giải
pháp hy vọng sẽ đóng góp phần nào trong việc mở rộng nguồn khai thác mở
rộng vốn tài liệu, nâng cao chất lượng nguồn tin của Thư viện Trường.
* Vấn đề kinh phí
Hàng năm, lãnh đạo Nhà trường cần dành riêng một khoảng kinh phí nhất
định cho hoạt động thông tin thư viện nói chung và công tác bổ sung vốn tài liệu
nói riêng. Với nguồn kinh phí cụ thể, cán bộ Thư viện có thể chủ động hơn
trong công tác bổ sung vốn tài liệu. Các loại hình tài liệu sẽ được bổ sung đồng
đều hơn. Những loại tài liệu mới, nhu cầu bạn đọc cao sẽ được bổ sung nhanh
chóng.
Để đảm bảo hệ thống vốn tài liệu chất lượng cao, Thư viện Trường TH Vân
Am 1 cần kiến nghị lên cấp trên để tăng thêm nguồn kinh phí bổ sung. Hàng
năm, Thư viện bổ sung khoảng trên 500 tên sách, Báo, Tạp chí, với tổng kinh
phí cần thiết đáp ứng cho nhu cầu bổ sung tài liệu của Thư viện vào khoảng 40
triệu đồng. Nhưng với nguồn kinh phí hiện tại vào khoảng trên 20 triệu đồng thì
không đủ cho hoạt động tối thiểu của Thư viện. Điều này dẫn tới tình trạng tài
liệu bị cắt giảm, hạn chế các nguồn tài liệu. Chính vì vậy, điều thiết yếu nhất cho
công tác bổ sung tài liệu là tăng thêm nguồn kinh phí của Nhà nước.
* Chú trọng bổ sung các loại tài liệu đặc thù cho đối tượng người dùng tin
của Thư viện.
Thư viện cần phải khắc phục tình trạng học chay cho học sinh bằng việc đầu
tư một khoản kinh phí cho việc bổ sung các sách giáo trình đại cương và các
máy chiếu, máy tính, băng từ, đĩa từ. Đây là loại hình tài liệu cung cấp những
kiến thức cơ bản, có nhu cầu cao và được sử dụng thường xuyên nên việc đáp
ứng đầy đủ loại hình này là rất cần thiết.
Thư viện vẫn chưa chú trọng tới việc bổ sung các tài liệu mang tính chất giải
trí hay những loại tài liệu mang tính chất xã hội. Mặc dù là trường TH nhưng
việc bổ sung các loại hình tài liệu này là điều rất cần thiết vì nó có thể mở rộng
vốn kiến thức và sự hiểu biết của bạn đọc.
* Mở rộng nguồn bổ sung và hình thức bổ sung
Bổ sung vốn tài liệu không chỉ dừng lại ở việc trao đổi, tặng biếu hay mua từ
các nhà xuất bản, Thư viện cần thông qua mạng thông tin toàn cầu Internet để
tìm kiếm những nguồn tin phục vụ cho công tác bổ sung. Trên thế giới có nhiều
nhà cung cấp sách, báo qua mạng như: Amazo.com, Willson…
Cán bộ thông tin thư viện trong Thư viện Trường TH Vân Am 1 đều được
đào tạo theo đúng chuyên ngành. Song, cùng với sự phát triển của khoa học
công nghệ hiện nay Nhà trường cũng cần tạo điều kiện cho cán bộ Thư viện
nâng cao trình độ chuyên môn và thông qua các lớp nâng cao nghiệp vụ, các dự
án hay các chương trình giới thiệu những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thư
viện…
Có thể nói, những tồn tại trên đây đều có nguyên nhân chủ quan và khách
quan. Để làm tốt công tác bổ sung phát triển vốn tài liệu Thư viện Trường TH
17


Vân Am 1 cần được sự quan tâm hơn nữa của các cấp Lãnh đạo cũng như sự cố
gắng của của tập thể cán bộ Thư viện nhằm đưa Thư viện ngày càng phát triển.
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
Vân Am, ngày 11 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN
của mình viết, không sao chép nội
dung của người khác
Người viết

Phạm Đức Sửu
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×