Tải bản đầy đủ

3G Cho Địa du lịch hiện đại

BÀI BÁO GỐC

3G cho Địa du lịch hiện đại
Thomas A. Hose

Đã nhận: 2 tháng 2 năm 2011 / Chấp nhận: ngày 6 tháng 12 năm 2011 / Xuất bản trực tuyến: 10 tháng 1 năm 2012 © Springer-Verlag 2012

Tóm tắt: Kể từ lần đầu tiên công nhận và định nghĩa về địa du lịch vào đầu những năm 1990 ở Anh bởi một số nhà địa chất học
thuật và sự nổi lên của nó ở châu Âu như một hình thức du lịch bền vững, các bên liên quan mới đã tham gia; nền tảng thứ hai
thường mang tính thương mại và thiếu sự tham gia đáng kể về khoa học hoặc ý nghĩa học thuật. Do đó, các phương pháp tiếp cận
quảng bá và quản lý geosite / geomorphosite mà họ áp dụng thường được thành lập trên người hành nghề và cung cấp các phương
pháp tiếp cận dẫn đầu thay vì các yêu cầu bảo tồn địa chất của geosite / geomorphosite và nhu cầu và mong đợi của các du khách
địa du lịch của họ. Điều này có thể là do các bên liên quan mới có kiến thức và hiểu biết hạn chế về mối quan hệ của lịch sử, sự
phát triển và triết học về quảng bá và bảo tồn cảnh quan (đó là địa lịch sử) và các bài học có thể được thu thập từ những nghiên
cứu như vậy trong quản lý và quảng bá geosite. Bài viết này tìm cách khắc phục tình trạng này bằng cách cung cấp một phác thảo
về nền tảng lịch sử và lý thuyết của địa du lịch và tiếp cận với quản lý bền vững của nó. Nó đặc biệt kiểm tra và xác định, củng cố
bởi các ví dụ của Vương quốc Anh, ba khía cạnh quan trọng có liên quan ('3G') của địa du lịch hiện đại: địa bảo tồn, địa lịch sử và
địa giải thích. Bài báo tiếp tục cập nhật một mô hình địa lịch sử được công bố trước đây và cung cấp một địa hình học gi ản lược
mới và một biên niên sử địa kỹ thuật. Cuối cùng, bài báo giải quyết, trong khuôn khổ của định nghĩa mới và cách tiếp cận của nó,
một số vấn đề được tạo ra bởi sự phát triển của các công viên địa chất ở châu Âu trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI.


T. A. Hose (*)
School of Earth Sciences, University of Bristol, Wills Memorial Building, Queens Road, Clifton, Bristol, BS8 1RJ, UK e-mail:
gltah@bristol.ac.uk


Từ khóa: Địa bảo tồn. địa lịch sử, địa giải thích, địa du lịch.

Thành lập địa du lịch.
Địa du lịch hiện đại lần đầu tiên được định nghĩa (Hose 1995a),
sự chú ý lần đầu tiên của nghiên cứu trường đại học (Hose
1994a, 2003), và thúc đẩy (Hose 1996) ở Anh như một hình
thức du lịch thích hợp mới (Hose 2005a) trước khi xuất hiện ở
châu Âu (Hose 1997, 2000). Nó được phát triển sau khi được
công nhận vào cuối những năm 1980 bởi các nhà địa chất bảo
tàng, trường đại học và trường học về sự biến mất nhanh chóng
của các mỏ khoáng sản và mỏ đá đến các chương trình chuyển
đổi sử dụng đất và sự cải thiện sau khi sử dụng thiếu tránh
nhiệm; tương tự, nhưng ở mức độ thấp hơn, những phần trồi
lên (rocky outcrop) của địa chất tự nhiên và geosite cũng ngày
càng bị mất do các quyết định lập kế hoạch không đồng cảm
được cấp phép, ví dụ, che khuất những điểm trồi lên của đá bên
cạnh đường bộ với đất và lưới (Baird 1994) và xây dựng các
công trình bảo vệ ven biển cố định (Leafe 1998). Mục đích của
địa du lịch hiện đại lúc đầu được xem là phương tiện để thúc
đẩy và có thể tài trợ bảo tồn địa chất, đặc biệt là mỏ khoáng sản
và mỏ đá, bằng cách duy trì sự tiếp cận các geosite như vậy
thông qua việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch bền
vững, từ tờ rơi và các cuộc đi dạo được hướng dẫn đến các dự
án xây dựng mới chẳng hạn như trung tâm du khách. Những
tiền lệ ban đầu của nó bao gồm các phong trào bảo tồn thiên
nhiên và thẩm mỹ của thế kỷ 19 đã góp phần vào sự phát triển
của sự phát triển du lịch bền vững. Phong trào 'Lãng mạn' thẩm
mỹ nói riêng là một khúc dạo đầu cần thiết để bảo tồn thiên
nhiên và phát triển bền vững vì nó "... đánh giá cao tinh thần
trên vật chất, và con người được coi là một phần của thiên
nhiên, không vượt trội so với nó" (Hardy và cộng sự 2002,
trang 476). Nó phù hợp với những nỗ lực chính thức đầu tiên ở
Anh, đặc biệt là ở English Lake District (Ritvo 2009), để thúc
đẩy và bảo tồn những nét đặc trưng của động vật hoang dã,
phong cảnh và địa chất như địa du lịch hiện đại tìm cách đạt


được. Vào 25 năm đầu tiên của thế kỷ XIX, Lake District
(Hose 2008) và Cao nguyên Scotland (Hose 2010a) đã thu hút
các nghệ sĩ và làm họ choáng ngợp trước sự lộng lẫy của
chúng, và cũng như phong cảnh và địa chất của chúng. Họ thể
hiện và sau đó vẽ những gì nằm trước mắt họ thông qua bộ lọc
văn hóa (Hose 2010b) của phong trào mỹ thuật 'Lãng mạn'
(Hebron 2006) để đem lại những quan điểm văn học và triết
học của cảnh quan. Những quan điểm này thường không được
biết đến đối với nhiều bên liên quan mới tham gia vào lĩnh vực
địa du lịch hiện đại những người mà thiếu tầm nhìn về địa lịch
sử, nhưng lan tỏa trong những nỗ lực bảo tồn cảnh quan và địa
chất hiện đại. Có thể là di sản vĩ đại nhất của phong trào ‘Lãng
mạn’ đối với du khách và khách du lịch hiện đại, và cho việc
cung cấp địa du lịch dân túy, là sở thích của họ dành nhiều thời
gian để đánh giá cao cảnh quan ‘hoang dã’ hoặc ‘tự nhiên’ hấp

dẫn về mặt thẩm mỹ hơn là là không gian "bị kiểm soát" và
"tàn phá" của ngành khai thác mỏ và công nghiệp; vùng núi và
những vùng đất ven biển có vách đá là những địa điểm được ưu
tiên đặc biệt. Các khu vực 'hoang dã' hoặc 'tự nhiên' thực sự,
đặc biệt là trong không gian đông đúc của Vương quốc Anh và
châu Âu, hầu như không tồn tại ngày nay. Tuy nhiên, nhận thức
vẫn tồn tại ngày hôm nay, vì nó có từ thời kỳ 'Lãng mạn', rằng
nếu ảnh hưởng của nhân loại không rõ ràng ngay lập tức, thì
không có tòa nhà hoặc bằng chứng về ngành công nghiệp, rằng
nếu ảnh hưởng của nhân loại không rõ ràng ngay lập tức, thì
không có công trình xây dựng hoặc dấu hiệu của ngành công
nghiệp, sau đó một khu vực nông thôn hay quang cảnh ngoạn
mục phải như là Thiên nhiên tạo ra nó và xứng đáng với một số
công nhận bảo vệ hoặc quảng cáo như một công viên quốc gia
(NP), một khu vực có vẻ đẹp tự nhiên nổi bật (AONB), hoặc
thậm chí là một công viên địa chất. Do đó, các khu vực đô thị
và những khu vực có các di sản khai thác mỏ và công nghiệp
rộng lớn phải vật lộn để đạt được sự công nhận như vậy; nói
chung, tốt nhất, chúng sẽ được xem xét và thường được làm
nhẹ bớt, để công nhận và quảng bá như là một phần của 'di sản
công nghiệp'. Tuy nhiên, các khu vực như vậy thường là những
nơi quan trọng nhất trong sự phát triển của địa chất khoa học
và trong quá khứ thu hút sự chú ý của địa du lịch sớm.
Quy hoạch địa du lịch hiện đại, với sự nhấn mạnh đặc biệt
về các địa phương nông thôn và các công viên địa chất
(Kavecic và Peljhan 2010), đã phát triển từ đầu thế kỷ nay, đặc
biệt là với sự xuất hiện của các công viên địa chất, mặc dù tăng
trưởng của nó là khó định lượng chính xác, như một tổng quan
gần đây (Dowling 2011) minh họa. Một số biện pháp tăng
trưởng này có thể được đo lường từ những thay đổi về cung
cấp địa du lịch ở Scotland, nơi nó được ghi nhận vào đầu thế
kỷ sau đó là “... một khái niệm tương đối mới và cơ sở vật chất
hiện tại thúc đẩy sự hiểu biết và đánh giá cao của đá, hóa thạch
và địa hình tương đối ít và xa ”(McKirdy 2000, trang 103). Tuy
nhiên, vào cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ, người ta cho rằng ở
Scotland là trường hợp “Địa du lịch là một thành phần ngày
càng tăng của ngành du lịch, cả trên toàn cầu và Scotland, được
công nhận bởi các hoạt động của cộng đồng địa phương để
phát triển các công viên địa chất và cung cấp giải thích về cảnh
quan và địa danh địa chất địa phương ”(Gordon and Barron
2011, trang 39). Khi du lịch liên quan đến địa chất và địa mạo
và bộ sưu tập, nó liên quan đến 'du lịch đặc biệt' cho những
người đi “... ở đâu đó vì họ có sở thích đặc biệt có thể được
theo đuổi tại một khu vực cụ thể hoặc tại một địa điểm cụ thể”
(Read 1980, trang 195). Đây là một hình thức du lịch 'quan tâm
đặc biệt', trong đó "....động cơ và sự ra quyết định của du khách
chủ yếu được xác định bởi một sở thích đặc biệt mang tính cá
nhân..." (Hall và Weiler 1992, trang 5) và trùng lặp với 'du lịch
bền vững' và 'du lịch sinh thái'’. Người thành lập đã đạt được
sự tín nhiệm mang tính học thuật với sự ra mắt năm 1993 của
'Tạp chí du lịch bền vững'. Phát triển bền vững đáp ứng nhu
cầu ngày nay, nhưng không phải “... với chi phí của các thế hệ


tương lai để cân bằng giữa sử dụng tài nguyên thiên nhiên và
thúc đẩy bảo tồn” (Cavuoto 2005, trang 49). Du lịch bền vững
có thể thúc đẩy du lịch sinh thái, một cách tiếp cận mà Tổ chức
Du lịch Thế giới (1997) đề xuất quản lý tài nguyên du lịch để
nhu cầu kinh tế, xã hội và thẩm mỹ có thể được thực hiện trong
khi duy trì tính toàn vẹn văn hóa; hơn nữa, các quá trình sinh
thái thiết yếu và đa dạng sinh học được bảo vệ. Nó tìm kiếm để
đáp ứng nhu cầu của khách du lịch hiện tại và tương lai và số
đông cộng đồng trong khi đảm bảo việc bảo vệ và tăng cường
những nơi họ đến thăm. Trong 20 năm qua, du lịch sinh thái đã
phát triển từ một xu hướng thích hợp mơ hồ đến một xu hướng
thống lĩnh trong cung cấp du lịch (Weaver và Lawton 2007).
Nó chỉ xuất hiện lần đầu tiên trong các tài liệu học thuật vào
cuối những năm 1980, đạt được sự tín nhiệm với sự ra mắt năm
2002 của ‘Tạp chí du lịch sinh thái’ , có lẽ là một khung thời
gian tương tự như của địa du lịch hiện đại và sự ra mắt của
‘Địa di sản’ trong năm 2009.

Việc công nhận và định nghĩa địa du lịch

Trước khi thảo luận về các yếu tố quan trọng của địa du lịch
hiện đại có thể được dự tính, một số hiểu biết và kiến thức về
cách khái niệm đã phát triển và được định nghĩa khác nhau là
cần thiết để đặt vào bối cảnh việc lựa chọn các yếu tố cụ thể.
Dựa trên các nguồn gốc địa chất được chứng minh sớm (Hose
2008), Việc cung cấp địa du lịch hiện đại nên được hiểu, tùy
thuộc vào cách thức và bởi ai định nghĩa nó, vừa mới ba hoặc
bốn mươi tuổi.; nó thậm chí còn trẻ hơn khi được xem xét từ
quan điểm của nghiên cứu học thuật nghiêm túc (Hose 2003).
"Quốc gia" đầu tiên, thực tế là bất kỳ đâu đầu tiên, hội nghị địa
du lịch (Robinson 1998) được tổ chức tại Bảo tàng Ulster,
Belfast, vào năm 1998; trong khi được tài trợ bởi các cơ quan
khác nhau, tài trợ của Ủy ban Bảo tồn Địa lý của Hội Địa chất
đặc biệt nhấn mạnh yếu tố then chốt của địa du lịch ban đầu.
Tuy nhiên, một số bài báo chưa được xuất bản hoàn toàn đã đề
cập đến định nghĩa địa du lịch, với phần lớn ngoại trừ Hose
(1998) tập trung vào các ví dụ và những nghiên cứu tình huống
của sự cung cấp của địa du lịch, một số tình huống tương tự
như thuyết trình tại hai hội nghị địa du lịch ‘toàn cầu’ (xem, ví
dụ, Dowling và Newsome 2008a) trong năm 2008 và 2010.
Vào thời điểm diễn ra hội nghị địa du lịch quốc gia đầu tiên ở
Anh, chỉ có một vài tác giả châu Âu đã thực hiện hoàn toàn, và
thường sơ sài trong việc nhắc đến du lịch và địa chất (ví dụ, De
Bastion 1994; Jenkins 1992; Maini and Carlisle 1974; Martini
1994; Page 1998; Spiteri 1994) và ít người đã thực hiện nỗ lực
hoàn toàn trong định nghĩa của địa du lịch. Đây là những định
nghĩa khá mơ hồ như “đi du lịch để trải nghiệm, học hỏi và tận
hưởng di sản Trái đất của chúng ta” (Larwood và Prosser 1998,
trang 98), nhưng đáng khen ngợi các tác giả của nó đã đưa vào

trong cuộc thảo luận của họ về xác nhận rằng địa du lịch là một
phần “… kết quả của việc bảo tồn di sản trái đất thành công vì
điều này đảm bảo sự hiện diện của nguồn để ‘trải nghiệm, học
hỏi và tận hưởng’”(Larwood và Prosser 1998, trang 98); định
nghĩa của họ dễ dàng rơi vào sự chuyển tiếp của du lịch đặc
biệt quan tâm (Hall và Weiler 1992) và du hành đặc biệt quan
tâm (Đọc 1980, trang 195). Ngoài ra, so với lục địa châu Âu, ở
Malaysia địa du lịch (Komoo và Deas 1993; Komoo 1997) và
'địa chất du lịch' đã được đề cập, nhưng không được định
nghĩa. Người ta cho rằng, thứ hai, như một khía cạnh của địa
chất ứng dụng, có thể hỗ trợ sự phát triển du lịch sinh thái và
cũng đặt “địa chất bảo tồn ở cùng mức độ quan trọng như sinh
học bảo tồn…” (Komoo 1997, trang 2973), một liên kết ban
đầu về địa du lịch và địa bảo tồn.
Mặc dù chắc chắn đã thực hành một thời gian trước Địa du
lịch hiện đại (Hose 2008) thực sự không được công nhận và
chưa được định nghĩa cho đến giữa những năm 1990 sau đó,
trong một vấn đề theo chủ đề, mang tên 'Let's Get Physical'
dành cho giải thích khoa học trái đất về 'giáo dục môi trường',
một bài viết được ủy quyền về bảo tồn địa di sản của Vương
quốc Anh bằng cách quảng bá nó cho khách du lịch đã định
nghĩa nó là “Việc cung cấp các cơ sở giải nghĩa và dịch vụ
khách du lịch để có được kiến thức và sự hiểu biết về địa chất
và địa mạo của một địa điểm (bao gồm cả đóng góp cho sự
phát triển của khoa học Trái Đất) vượt quá mức đánh giá thẩm
mỹ cao ”(Hose 1995a, trang 17). Tuy nhiên, lần đầu tiên nó
được định nghĩa không chính thức và tương tự một năm trước
đó tại hội nghị Hiệp hội nghiên cứu khách du lịch ở Mỹ (Hose
1994b). Các định nghĩa chính thức ban đầu đã phát triển từ một
định nghĩa làm việc trước đây cho nghiên cứu đánh giá, được
thực hiện một cách không chính thức cho cơ quan bảo tồn thiên
nhiên theo luật định, English Nature (Hose 1994c, 1995b), về
giải thích địa chất cụ thể theo địa điểm: đối tượng chuyên môn
về các đặc điểm địa chất và / hoặc ý nghĩa của một khu vực
được giới hạn bởi một cơ sở cố định và / hoặc ấn phẩm dân túy
"(Hose 1994c, tr.2). Tiếp theo nghiên cứu sâu hơn, sau đó được
định nghĩa lại là “Cung cấp các cơ sở và dịch vụ giải thích để
thúc đẩy giá trị và lợi ích xã hội của địa chất và địa mạo và vật
liệu của chúng, và để đảm bảo sự bảo tồn của chúng. ”(Hose
2000, trang 136). Theo định nghĩa khác nhau và được xác định
lại bởi Hose, địa du lịch luôn bao gồm việc kiểm tra cơ sở vật
lý, phương tiện giải thích và quảng bá các địa chất và địa mạo
('geosites' và 'geomorphosites' tương ứng); nó bao gồm cuộc
sống, công việc, bộ sưu tập, ấn phẩm, tác phẩm nghệ thuật, ghi
chú hiện trường, giấy tờ cá nhân, nơi làm việc, nơi cư trú và
thậm chí cả những nơi an nghỉ và di tích cuối cùng của nhà
khoa học Trái Đất. Ngay từ đầu, Hose đã dự tính rằng địa du
lịch sẽ xây dựng và cung cấp một số nguồn tài trợ cho địa bảo
tồn. Martini (2000) cũng nghiêng về quan điểm này và đề xuất
rằng địa du lịch có thể tài trợ cho địa bảo tồn khi các chính phủ
châu Âu không muốn cung cấp hỗ trợ tài chính như vậy.


Sau hội nghị Belfast và sự phổ biến và sự chấp nhận không
chắc chắn trong cộng đồng địa du lịch và cộng đồng du lịch,
với sự phổ biến rộng rãi và trích dẫn của bản gốc (Hose 1995a)
và định nghĩa được sửa đổi (Hose 2000), một số nỗ lực định
nghĩa lại được xuất bản bởi các tác giả khác. Định nghĩa ban
đầu và cách tiếp cận xung quanh nó đã được chấp nhận và
được quảng bá trong UNESCO trong việc phát triển khái niệm
công viên địa chất. Đáng chú ý cho địa du lịch toàn cầu hiện
đại, nó thực sự được đưa vào trong tài liệu địa chất ban đầu của
UNESCO, trong đó nói rằng “Địa Du lịch đã được sử dụng phổ
biến từ giữa những năm 1990 trở đi…” (UNESCO 2000, trang
31). Tài liệu cũng chấp nhận rằng định nghĩa được công bố
rộng rãi lần đầu tiên là bởi Hose (1995a, b) và bao gồm, gần
như nguyên văn từ các nguồn xuất bản hiện đại và thuyết trình
hội nghị, phương pháp tiếp cận địa lý và địa bảo tồn; nó ghi
nhận rằng "Không có xung đột có thể chứng minh giữa địa bảo
tồn và xúc tiến du lịch và do đó nhiều để hỗ trợ cho sự tham gia
du lịch bền vững" (UNESCO 2000, trang 31). 2010).
Ở châu Âu, Frey (2008) đã định nghĩa lại kinh nghiệm của
mình ở Đức từ những kinh nghiệm của bà ở khu vực
Vulkaneifel, nơi những cân nhắc về địa kỹ thuật được đưa vào
cùng với các thương mại và chính trị trong việc phát triển du
lịch địa chất; cô đề nghị tại một cuộc họp năm 1998 của Hiệp
hội Địa chất Đức rằng “Địa du lịch có nghĩa là hợp tác liên
ngành trong một kỷ luật kinh tế, định hướng thành công và
nhanh nhạy, và nói ngôn ngữ riêng của nó. Địa du lịch là ngành
nghề kinh doanh mới. Nhiệm vụ chính của địa du lịch là việc
chuyển giao và truyền đạt kiến thức địa chất và ý tưởng cho
công chúng”. Đây là một cách tiếp cận định hướng thương mại,
tương tự như cách tiếp cận của các công viên địa chất. Ở Ba
Lan, trong bài giới thiệu về ấn bản đầu tiên của tạp chí
'Geoturystyka', nó đã được định nghĩa lại thành một “chuyến đi
du lịch nhận thức hoặc du lịch mạo hiểm dựa trên các chuyến
thăm tới các vật thể địa chất (geosites) và công nhận các quá
trình địa chất được tích hợp với những kinh nghiệm thẩm mỹ
thu được từ tiếp xúc với một geosite” (Slomka và KicinskaSwiderska 2004, trang 6). Tóm tắt của bài báo chỉ ra rằng các
tác giả đã coi “Địa địa du lịch là một khóa học giáo dục chuyên
ngành và một lĩnh vực khoa học liên ngành mới.” Tuy nhiên,
nó được xuất bản một thập kỷ sau định nghĩa địa du lịch gốc và
các nghiên cứu được công bố ban đầu, phương pháp tiếp cận là
không thích hợp cho những du khách địa du lịch và rằng nó là
một minh chứng rõ ràng về một lĩnh vực đa ngành.
Hơn nữa, ở châu Á, địa du lịch được định nghĩa lại ở Iran là
“...du lịch dựa trên tri thức, sự tích hợp liên ngành của ngành
du lịch với việc bảo tồn và giải thích các thuộc tính thiên nhiên
phi sinh học, bên cạnh việc xem xét các vấn đề văn hóa có liên
quan, trong phạm vi địa chất cho công chúng ”(Sadry 2009,
trang 17). Trong vòng một năm, một định nghĩa lại được xuất
bản trong cùng một quốc gia như là một phần của một báo cáo
được công bố rộng lớn về các công viên địa chất và địa danh:
“Địa du lịch là một chuyến du lịch tận tâm và có trách nhiệm

với mục đích thăm quan và công nhận hiện tượng địa chất, sự
phát triển của chúng và học về sự hình thành của
chúng”(Amrikazemi 2010, trang 442); trong một cuộc thảo
luận về định nghĩa này, tác giả đưa ra quan điểm rằng ông coi
địa du lịch chỉ diễn ra ở những nơi tự nhiên và không thể tham
gia các chuyến thăm bảo tàng vì đây rõ ràng là một hoạt động
miễn phí. Tuy nhiên, các định nghĩa ban đầu và sửa đổi (Hose
1995a, 2000) đã tạo ra mối liên kết bảo tồn địa chất giữa địa
chất và các bộ sưu tập địa lý một yếu tố quan trọng trong việc
cung cấp địa du lịch ở Anh và Châu Âu, đóng vai trò then chốt
trong việc phát triển khoa học địa chất.
Nhiều hơn nữa, ở Nam Mỹ, địa du lịch được định nghĩa lại
ở Brazil vào năm 2005 như là “một phân đoạn của hoạt động
du lịch mà anh ta / cô ấy có di sản địa chất như là điểm thu hút
chính của họ và bảo vệ tìm kiếm của mình thông qua việc bảo
tồn tài nguyên của họ và nhận thức về môi trường của du
khách, bằng cách này, việc giải thích sự đồng thuận của cơn lốc
xoáy có thể tiếp cận với công chúng, bên cạnh việc quảng bá
và phát triển khoa học Trái đất ”(Ruchkys 2005, trang 23).
Điều này sau đó được chọn lọc nó là "... một phần của hoạt
động du lịch, trong đó họ có sự đồng thuận địa chất như là
điểm thu hút chính của họ. Mục tiêu của họ là tìm kiếm sự bảo
hộ của người được bảo vệ thông qua việc bảo tồn tài nguyên và
nhận thức về môi trường của du khách. Vì lý do đó, việc sử
dụng cách giải thích của di sản làm cho nó dễ tiếp cận với công
chúng, thúc đẩy sự phổ biến và phát triển khoa học Trái đất
”(Ruchkys 2007, trang 23). Silva (2007) khẳng định trong bối
cảnh địa du lịch ở Brazil rằng địa mạo và địa chất góp phần
vào khía cạnh tuyệt đẹp của cảnh quan, và đó là khía cạnh được
khách du lịch đánh giá cao nhất.
Cuối cùng và rất nhiều hơn nữa, ở Úc, đề cập đến đầu tiên
về địa du lịch là trong một bài thuyết trình cho một hội nghị địa
chất của Hội nghị địa chất Úc (Casey và Stephenson 1996), với
định nghĩa đầu tiên được xuất bản điện tử vào năm 2006 là
"mọi người sẽ đến một nơi để xem xét và tìm hiểu về một hoặc
nhiều khía cạnh của địa chất và địa mạo" (Joyce 2006). Tuy
nhiên, một nghiên cứu trước đây về địa chất và du lịch đã được
xuất bản (Jenkins 1992) và thay vì bị bỏ quên bởi cộng đồng
địa chất của đất nước. Nghiên cứu chuyên đề này đã báo cáo về
một cuộc khảo sát về các hoạt động và nhu cầu của các nhà địa
chất nghiệp dư, và bản chất của việc cung cấp cho họ bởi
ngành du lịch, ở miền bắc New South Wales. Kết luận của nó là
đáng chú ý trong báo cáo các vấn đề tương tự như mối quan
tâm cũng được tìm thấy trong một dự án nghiên cứu địa lý lớn
của Anh (Hose 2003) và một nghiên cứu tương đối nhỏ nhưng
hữu ích gần đây ở Úc (Mao et al. 2009). Các biên tập viên của
sách giáo khoa du lịch địa phương đầu tiên (Dowling và
Newsome 2008b) đã đề xuất, không nghi ngờ gì về văn bản
chính trước đây của họ (Newsome et al. 2002), rằng nó chủ
yếu là một dạng du lịch tự nhiên, và họ đã định nghĩa các khu
vực tự nhiên là "... khu vực không bị thay đổi đáng kể bởi con
người... nơi các dạng và quy trình tự nhiên không bị thay đổi


về mặt vật chất do khai thác và chiếm đóng của con người. Do
đó, các địa hình, động vật hoang dã và các quá trình sinh thái
được tìm thấy chủ yếu ở trạng thái tự nhiên của chúng
”(Newsome và cộng sự. 2002, trang 3). Họ giới thiệu rộng rãi
các định nghĩa được cung cấp bởi Hose (1995a, 1996, 2000) và
sau đó thảo luận về các phương pháp tiếp cận địa lý khác nhau,
nhưng nêu rõ sự hỗ trợ của họ đối với Hose (2006), mà không
thực sự chính thức cung cấp một cái của riêng mình trong một
cái nhìn tổng quan khác về tình trạng địa du lịch sau đó. Trong
sách giáo khoa địa du lịch thứ hai của họ, trong đó họ cung cấp
không có nghĩa là bảng đầy đủ các định nghĩa (xem Newsome
và Dowling 2010, Bảng 1.1), họ một lần nữa lưu ý rằng cần có
một định nghĩa thống nhất được chấp nhận về địa du lịch
(Dowling và Newsome 2010, trang 231-232); một lần nữa, họ
ủng hộ quan điểm ban đầu của tác giả sáng thế (Hose 1995a, b)
rằng nó là một hoạt động địa chất. Định nghĩa mới nhất của họ
là địa du lịch là “... một hình thức du lịch khu vực tự nhiên đặc
biệt tập trung vào địa chất và cảnh quan. Nó thúc đẩy du lịch
đến địa chất và bảo tồn đa dạng địa lý và hiểu biết về khoa học
trái đất thông qua sự đánh giá cao và học tập. Điều này đạt
được thông qua các chuyến thăm độc lập đến các đặc điểm địa
chất, sử dụng các đường mòn địa lý và các điểm quan sát, các
chuyến tham quan có hướng dẫn, các hoạt động địa lý và sự
bảo trợ của các trung tâm địa du lịch” (Dowling và Newsome
2010, trang 232), nó được nhắc lại trong một bài báo tổng quan
gần đây của một trong những tác giả này (Dowling 2011) về sự
phát triển địa cầu toàn cầu. Ngoài chiều dài, điểm yếu chính
của nó là tập trung vào các hoạt động cụ thể hiện tại mà bản
thân họ không có định nghĩa chung. Dường như rõ ràng nhắm
vào cộng đồng của các công viên địa chất mà họ cho rằng
dường như giả định cung cấp hầu hết các phát triển địa du lịch
hiện tại hoặc quan trọng. Họ cho rằng định nghĩa lại của họ là
một nỗ lực để nhận ra một loạt các bên liên quan và cơ sở hạ
tầng, đó là một mục tiêu đáng khen ngợi cho phạm vi rộng lớn
của các bên liên quan địa lý. Quan trọng, định nghĩa lại của họ
bỏ qua, ngay cả trong cuộc thảo luận của họ, vai trò quan trọng
trong quá khứ và hiện tại của các viện bảo tàng và các bộ sưu
tập địa lý trong địa du lịch và bảo tồn địa lý. Tuy nhiên, trong
cuộc thảo luận đó, họ bác bỏ tuyên bố sai lầm của National
Geographic, đã chỉ ra một thuật ngữ kỳ quặc, dường như không
biết gì về công trình nghiên cứu địa chất được công bố rộng rãi
ở châu Âu, ở Mỹ. Đối với địa lý quốc gia, địa du lịch là một
cách tiếp cận địa lý cơ bản đề cập đến một “đặc điểm địa lý
đích của sự kết hợp các thuộc tính tự nhiên và con người làm
cho một nơi khác biệt với nhau… ”(Stueve et al. 2002, p. 1) ;
như vậy, đó là du lịch bền vững với cách tiếp cận toàn diện về
cảnh quan. Việc sử dụng phi địa chất mơ hồ của National
Geographic cũng đã gây ra nhiều phần khó hiểu ở châu Âu, đặc
biệt là với Na Uy đăng ký Hiến chương Địa lý của họ vào năm
2005.
Phạm vi của các định nghĩa địa lý tập trung địa chất khác
nhau có thể được đánh giá từ bảng tóm tắt (Bảng 1) trong tài

liệu này; tương tự như vậy, mối quan hệ của chúng với định
nghĩa mới về địa du lịch được đề xuất trong bài báo này. Nó là
không thể tránh khỏi các tác giả khác nhau, phụ thuộc vào lĩnh
vực học thuật và chuyên môn của họ, sẽ gán cho các thuộc tính
khác nhau để tiếp cận địa du lịch của họ. Vì vậy, với nền tảng
chuyên môn và học thuật của mình trong khoa học Trái đất,
bảo tàng, bảo tồn thiên nhiên và giải thích môi trường, tác giả
ban đầu đã định nghĩa lại địa lý toàn cầu hiện đại như “"Việc
cung cấp các cơ sở giải thích và phục vụ cho geosite/
geomorphosite và địa hình bao quanh chúng, cùng với các đồ
tạo tác tại chỗ và hiện trường, để xây dựng khu vực để bảo tồn
bằng cách tạo ra sự đánh giá cao, học tập và nghiên cứu cho
các thế hệ hiện tại và tương lai”. Định nghĩa mới này có những
lợi ích của việc xây dựng dựa trên các định nghĩa được chấp
nhận rộng rãi trước đây của tác giả (Hose 1995a, 2000), bao
gồm các nghiên cứu cảnh quan gần đây (Hose 2008, 2010a, b).
Nó củng cố cơ sở lý luận ban đầu cho sự phát triển của nó. Nó
là một bản tóm tắt ngắn gọn, sử dụng một từ vựng dễ hiểu, về
bản chất, trọng tâm và vị trí của địa chất hiện đại tập trung vào
địa du lịch toàn cầu.
Nhiều nhà chuyên môn mới có vẻ thiếu kiến thức và hiểu
biết về địa chất cả về khoa học và lịch sử trong sự thay đổi xã
hội, được cho là cần thiết để thông báo và củng cố địa lý địa
bảo tồn bền vững và giải thích địa lý liên quan của nó. Họ
thường có một sự hiểu biết hạn chế về sự phát triển của địa
chất và lịch sử và ý nghĩa của địa chất của nó, mối quan hệ của
họ với các bộ sưu tập địa lý và những người liên quan của họ đó là, geohistory. Chuyên môn hóa địa chất đặc biệt là từ giữa
những năm 1970, với sự phụ thuộc vào công nghệ cao và đắt
tiền và vai trò giảm sút của quan sát hiện trường cùng với sự
phát triển các khóa học trong lịch sử khoa học (nhiều người đã
tốt nghiệp thiếu đào tạo khoa học) từ những năm 1990, củng cố
quan điểm sai lầm đó. Hơn nữa, nhiều nhà địa chất học thuật và
chuyên nghiệp tin rằng việc cung cấp thông tin địa chất và địa
lý ở cấp độ và trọng tâm của lợi ích công cộng thực sự là "làm
cạn kiệt" và giảm bớt khoa học. Họ cũng thường tin rằng các
nghiên cứu địa hình chỉ được thực hiện bởi các nhà địa chất
trong chạng vạng của. Họ thường có một sự hiểu biết hạn chế
về sự phát triển của địa chất và lịch sử và ý nghĩa của geosite,
mối quan hệ của họ với các bộ sưu tập địa lý và tính cách liên
quan của họ - đó là, địa lịch sử. Chuyên môn hóa địa chất đặc
biệt là từ giữa những năm 1970, với sự phụ thuộc vào công
nghệ cao và đắt tiền và vai trò giảm sút của quan sát hiện
trường cùng với sự phát triển các khóa học trong lịch sử khoa
học (nhiều người đã tốt nghiệp thiếu đào tạo khoa học) từ
những năm 1990, củng cố quan điểm sai lầm đó. Hơn nữa,
nhiều nhà địa chất học thuật và chuyên nghiệp tin rằng việc
cung cấp thông tin địa chất và địa mạo ở cấp độ và trọng tâm
của sự quan tâm của công chúng thực sự là "làm cạn kiệt" và
giảm bớt khoa học. Họ cũng thường tin rằng các nghiên cứu
địa hình chỉ được thực hiện bởi các nhà địa chất vào lúc chạng
vạng của sự nghiệp của họ; nhà địa chất thực sự tiếp tục với


Khoa học thực sự, và phần còn lại được thực hiện bởi những
người nghiệp dư. Quá nhiều nhà địa chất học thuật không quan
tâm đến việc bảo tồn địa chất, cho đến khi chúng bị đe dọa, và
hủy hoại, và thậm chí đôi khi thiệt hại (MacFadyen 2007a,
2008), chúng cho mục đích nghiên cứu và xuất bản của riêng
họ. Các nhà địa chất tham gia thương mại thường xem bảo tồn
địa lý như một mối đe dọa đối với sinh kế của họ và các lợi ích
của các công ty của họ. Bài viết này đề cập đến những nhận
thức tiêu cực khác nhau này bằng cách cung cấp một giải thích
và khung lý thuyết, và do đó một sự biện minh, cho ba khía
cạnh quan trọng liên quan đến việc định nghĩa lại chủ nghĩa địa
du lịch toàn cầu hiện đại:
• Địa lịch sử


Địa bảo tồnĐịa giải thích

Sự tương đối của các khía cạnh này, của 3G, của địa du lịch
và mối quan hệ của chúng với địa bảo tồn có thể được hình
dung trong một sơ đồ toppogy đơn giản (Hình 1). Ba khía cạnh
đã được chọn từ một loạt các yếu tố địa lý, bao gồm các sự thu
hút địa lý, thu thập địa lý, đa dạng địa lý, địa giáo dục, địa di
sản, đa phương tiện địa lý, geosite và địa mạo, địa du lịch, vì
hai (địa bảo tồn và địa giải thích) là những yếu tố phải củng cố
bất kỳ phương pháp tiếp cận địa chất bền vững nào về geosite
và geomorphosites và phần còn lại cung cấp cả cơ sở triết học
và sự hiểu biết về sự phát triển của nhu cầu cung cấp của nó.

Điều này đặc biệt quan trọng khi có mối nguy hiểm mà địa chất
đặc biệt có thể được bảo tồn và quảng bá mà không quan tâm
đến bất kỳ tài liệu nào từ chúng đã có trong các viện bảo tàng
và các bộ sưu tập nghiên cứu đại học; thường, vật liệu như vậy
là khó khăn hoặc không thể thu thập từ một geosite ngày hôm
nay vì bản chất của nó hoặc sự phong phú ban đầu hạn chế.

Hình 1 Sơ đồ topo của 3G. Trong sự hình dung này về phương pháp tiếp
cận địa lý của 3G, kích thước của các phần tử riêng lẻ và các mũi tên liên
kết của chúng biểu thị ý nghĩa tương đối của chúng.

Bảng 1 Tóm tắt ma trận định nghĩa địa du lịch và các cuộc thảo luận của họ

ACADEMICS

employ research tindings

seek a general context

provide context & a common ĩnterest

Tóm tắt này chắc chắn yêu cầu một số đánh giá định tính trong việc đánh giá ý nghĩa và nhấn mạnh cho các cụm từ cụ thể trong cả hai định nghĩa và các
cuộc thảo luận liên quan của chúng. Để dễ so sánh với các định nghĩa khác, những định nghĩa của Hose được hiển thị bằng màu vàng và ba yếu tố chính
được hiển thị bằng màu xám đậm.


Địa lịch sử
Mô hình lịch sử địa du lịch ban đầu (Hose 2010b) đã chỉ ra
nhiều kết quả thực tế khác nhau và 'nghiên cứu lịch sử' cung
cấp bối cảnh cho nghiên cứu địa du lịch. Nó có lẽ cũng nên
được tốt hơn chỉ ra rằng nghiên cứu trên máy tính là giai đoạn
đầu của nghiên cứu địa chất khoa học; phiên bản sửa đổi ở đây
được cung cấp (Hình 2) giải quyết thiếu sót này. Do đó, việc
xác định địa lịch sử là “nghiên cứu, đánh giá và ứng dụng một
bài tường thuật có hệ thống về các khám phá địa chất và địa
mạo, các sự kiện, con người nhân và thể chế theo ngữ cảnh
trong các xu hướng văn hóa và kinh tế xã hội đương đại ”. Lịch
sử, từ thế kỷ XIX trở đi, địa chất khoa học và địa mạo theo
nghĩa đen đã được nghiên cứu thực địa ở Anh và châu Âu, mặc
dù ngành kiến thức thứ hai cũng được hưởng lợi từ công tác
thực địa ở Bắc Mỹ. Các địa phương và danh pháp địa tầng của
thời kỳ đó vẫn còn phổ biến và phù hợp với địa chất hiện đại và
địa mạo. Việc bảo tồn và sự sẵn có của một số địa phương chủ
chốt của nó, và các ấn phẩm địa chất (như chuyên khảo cổ,
hướng dẫn thực địa, bản đồ địa chất và các phần), rất cần thiết
cho địa du lịch và một số địa chất khoa học. Đó cũng là trong
thế kỷ thứ mười chín mà các phong trào thẩm mỹ, và liên quan
đến cổ vật và các cơ quan khoa học tự nhiên và cá tính của họ,
thúc đẩy du lịch cảnh quan, tiền lệ của địa du lịch hiện đại.
Phong trào thẩm mỹ quan trọng nhất, ‘Lãng mạn’, trùng hợp
với sự nổi lên của địa chất khoa học và văn học khoa học và
dân túy đang phát triển của nó. Nó có ảnh hưởng đặc biệt đến
các nghệ sĩ, người tham quan và khách du lịch trong khoảng
thời gian từ năm 1780 đến năm 1850. Nó trùng hợp hơn với sự
đô thị hoá và công nghiệp hóa của Anh và châu Âu, du lịch
khuynh hướng của tầng lớp quý tộc. Công nghệ phát triển của
thời kỳ này, về mặt giao thông và xuất bản, tạo điều kiện cho
sự tham gia. Nó trùng hợp hơn với sự đô thị hóa và công
nghiệp hóa đang phát triển của Anh và châu Âu, đồng thời
chứng kiến sự gia tăng đồng thời về số lượng và ảnh hưởng của
tầng lớp trung lưu, khao khát thị hiếu và khuynh hướng du lịch
của tầng lớp quý tộc. Công nghệ phát triển của thời kỳ này, về
mặt giao thông và xuất bản, tạo điều kiện cho sự tham gia đó.
Hình 2 Mô hình địa lịch sử được sửa đổi. Mô hình sửa đổi này cho thấy
kết quả thực tế khác nhau của việc kiểm tra lịch sử địa du lịch và các
nghiên cứu lịch sử như vậy cũng có thể là một phần của giai đoạn đầu của
nghiên cứu địa chất khoa học.

Cả hai bước đầu thực hiện và sau đó đáp ứng nhu cầu về
tham quan và du lịch thông tin. Nhiều tính năng của địa du lịch
hiện đại như bảo tàng, hướng dẫn viên và chuyến du ngoạn bắt
đầu từ thời kỳ này. Tương tự như vậy, nhiều bảo tàng và địa
phương từ thời kỳ đó vẫn là địa điểm địa du lịch quan trọng
ngày nay, và một số (Hình 3) được đề cập trong bài báo này.
Các bộ sưu tập địa chất tư nhân lớn và bảo tàng địa chất
công cộng cũng được thiết lập phần lớn trong giai đoạn này.

Bảo tàng Sedgwick tốt nhất thể hiện sự phát triển này. Nó bắt
đầu như một bảo tàng được thành lập từ cuộc chinh phục năm
1728 đến bộ sưu tập của Đại học Cambridge của Tiến sĩ John
Woodward. Do đó, nó là bảo tàng địa chất đầu tiên của châu
Âu và cũng là lần đầu tiên được mô tả một cách hệ thống và
lập danh mục với một ấn phẩm liên quan. Woodward đã thiết
lập một khoản trợ cấp cho giáo sư để cho thấy những hóa thạch
cho những người tò mò và thông minh trong ngày để biết thông
tin và hướng dẫn của chúng. Bộ sưu tập của anh giờ đây nằm
trong 'Woodwardian Pew' (Hình 4), một văn phòng thế kỷ thứ
mười tám của giáo sư Woodwardian, trong Bảo tàng Sedgwick.
Trong số những người nổi tiếng nhất của các giáo sư
Woodwardian là Adam Sedgwick sau cái chết của ông tòa nhà
bảo tàng hiện nay được dựng lên như một đài tưởng niệm. Nó
được khai trương vào năm 1904 với tư cách là tòa nhà đắt tiền
nhất của Đại học Cambridge, mặc dù chủ yếu được tài trợ bởi
sự quyên góp của Vua Edward VII, chỉ ra sự quan tâm cao
trong đó cả địa chất và Sedgwick được tổ chức. Cộng đồng địa
chất của Vương quốc Anh được hưởng lòng tự trọng tương tự ở
châu Âu trong thế kỷ trước. Roderick Murchison và các nhà địa
chất nổi tiếng khác của Anh đã có thể đi du lịch rộng rãi ở châu
Âu sau khi chấm dứt các cuộc chiến của các cuộc chiến tranh
Napoleon. Ví dụ, vào năm 1816, William Buckland, George
Greenough và William Conybeare đã du hành sang Ba Lan
trong một chuyến du ngoạn của họ để nghiên cứu và so sánh
địa chất của nó với nước Anh. Do sự hậu thuẫn từ Sa hoàng
Nga, Murchison đã du hành tự do khắp châu Âu vào năm 1840
và 1841. Chuyến tham quan 1841 của ông từ Paris đến St.
Petersburg đã đi qua Pháp ngày nay, Đức, Ba Lan, Latvia,
Lithuania, Estonia và Nga. Những chuyến du ngoạn này cho
phép anh nhận ra từ công việc của mình ở hệ thống Permian
của Nga. Những thành tựu của Murchison ở nhà và ở nước
ngoài được giới thiệu trong phòng trưng bày địa chất tại Bảo
tàng Ludlow, Shropshire (Hose 2006). Ở đó, tài liệu Murchison
tạo ra một số liên kết tuyệt vời, điều mà người xem thực sự
đánh giá cao, giữa khoa học và lịch sử xã hội; nó cung cấp một
ví dụ về thực tiễn tốt nhất mà các bảo tàng và trung tâm khách
truy cập khác có thể làm theo cách hữu ích khi xem xét cách
giao tiếp địa chất cho khách truy cập không chuyên.
Hình 3 Bản đồ vị trí. Điều này cho thấy các khóa (nhưng không phải
tất cả) các địa phương được đề cập trong văn bản. Các geosites và
geomorphosites như sau: 1 'Bờ biển kỷ Jura'; 2 Đảo Wight; 3 Lewes; 4
Crystal Palace; 5 Công viên địa chất Abberley và Malvern Hills; 6 Bảo
tàng Sedgwick; 7 Ludford Corner và Mortimer Forest;8 Wren’s Nest; 9
Hunstanton;10 Park Hall; 11 Rừng Fossil Waddesley; 12 Rochdale nhà thờ
địa chất đường mòn; 13 Scarborough; 14 Kendal; 15 Windermere; 16
Grasmere; 17 Borrowdale; 18 Bột đá;19 Threlkeld; 20 Công viên địa chất
Bắc Pennines; 21 Birk Biết; 22 Fossil Grove; 23 Giant’s Causeway; 24
Fforest Fawr


Trong các cuộc chiến tranh Napoléon, khi du lịch đến các
điểm đến văn hóa và y tế nổi tiếng của châu Âu (đặc biệt là
suối nước khoáng) là không thể chính trị và khi bờ biển của họ
bị đe dọa xâm lược, họ đã tái tạo lại cảnh quan nội địa và bờ
biển của Anh để gợi lên những nơi họ không thể viếng thăm.
Bờ biển phía tây nam của Anh đã được tưởng tượng và chụp
ảnh như Địa Trung Hải; Biệt thự Italianate, khu vườn chính
thức và những nơi dạo chơi được dựng lên cho những người
giàu có. Vào quý cuối cùng của thế kỷ XIX, họ có thể dễ dàng
và nhanh chóng đi lại bằng đường sắt từ London. Các đường
sắt cũng đã thiết lập khu vực này như một khu vực nghỉ dưỡng
hạng sang, tiếp thị hai khu vực như các điểm đến Riviera, một
trong số đó là một công viên địa chất. Các khu vực miền núi
phía bắc nước Anh, chẳng hạn như Quận Hồ và Cao nguyên
Scotland, được quảng cáo là địa điểm Alpine. Nhà thơ Thomas
Gray đã viết rằng cuộc hành trình của ông từ Lake District vào
Borrowdale khiến ông nhớ đến những con đèo Alpine với
những du khách bị đe dọa bởi tuyết lở. Những ngọn núi đã
được mô tả và khen ngợi bởi một loạt các nhà thơ, nhà văn và
họa sĩ, bao gồm cả những người được công chúng Anh biết đến
rộng rãi như: John Constable, JMW Turner, John Keats và
William Wordsworth. Turner, ví dụ, trưng bày hai cảnh quan
Lake Dirstrict tại Học viện Hoàng gia vào năm 1798, đáng chú
ý nhất trong số hai là "Morning Amongst the Coniston Fells,
Cumberland". Tương tự, có những người thường không rõ,
chẳng hạn như Samuel Palmer và John Glover, địa du lịch có
thể tạo ra sự công nhận mới về thành tựu của họ. Phong cảnh,
cho những nghệ sĩ thế kỷ XIX này, theo nghĩa đen là khung
cảnh từ 'đài phát' hoặc điểm quan sát, một cách tiếp cận rất
giống với ‘điểm ảnh’ hiện đại hoặc ‘điểm quan sát’ được đánh
dấu trên bản đồ du lịch.


Hình 4 The Woodwardian Pew, Bảo tàng Sedgwick, Đại học Cambridge. Phòng được kiểm soát môi trường này có bộ sưu tập địa chất của Tiến sĩ John
Woodward, bộ sưu tập sáng lập của Bảo tàng Sedgwick. Nó có lẽ là bộ sưu tập còn nguyên vẹn còn sót lại lâu đời nhất của loại hình này trên thế giới.
Trong hơn 35 năm, Woodward đã thu thập và liệt kê gần 10.000 mẫu vật địa chất, cùng với vỏ, thực vật và đồ tạo tác khảo cổ từ khắp nơi trên thế giới.
Anh ta có năm chiếc vỏ quả óc chó được làm cho nhà và trưng bày bộ sưu tập của mình. Các mẫu vật vẫn được lưu trữ trong những ngày này và tạo
thành một phần của màn hình. Woodward chỉ được thừa kế hai chiếc tủ, nên những người khác sau đó đã được mua lại.

Trong thế kỷ hai mươi, các họa sĩ như Paul Nash, Ben
Nicholson và John Piper mô tả cảnh quan của Anh (xem
Mullins 1985) theo cách tiếp cận hình ảnh thường được cách
điệu và thực sự thường gần như trừu tượng và ít lãng mạn hơn
gọi là 'chủ nghĩa lãng mạn'. Họ cũng đã được vẽ trong thời kỳ
hỗn loạn về chính trị khi phong cảnh dưới bầu trời đầy sự đe
dọa xâm lược; cả hai đều lưu trữ và quảng bá (vì mục đích
tuyên truyền) là những phong cảnh có nguồn gốc từ Anh. Các
địa phương được mô tả bởi sự kế thừa của các nghệ sĩ này hiện
nay thường được bảo vệ là NP hoặc AONB, và một số thậm chí
còn trở thành công viên địa chất. Nhiều quan điểm của họ được
ưa chuộng bởi các nhiếp ảnh gia hiện đại. Mặc dù công nghệ
lưu trữ đã thay đổi từ thế kỷ XIX, nhận thức về cảnh quan hầu
như không thay đổi. Dầu và màu nước có thể đã đưa ra cách để
in pixel và nhuộm thăng hoa, nhưng vẫn còn một nhu cầu cho
bức tranh gốc và bản in có nguồn gốc. Ví dụ, trong Lake
District, gia đình Cooper Heaton thống trị thế kỷ hai mươi tái
tạo nghệ thuật của phong cảnh của nó, đặc biệt là từ studio
Grasmere của họ mở cửa vào năm 1938.

Vào cuối thế kỷ XX, thuật ngữ 'Phong trào chủ nghĩa Lãng
mạn' đã được sử dụng (Hose 2008) - mặc dù thuật ngữ này đã
được sử dụng khoảng 50 năm trước đó trong giới lịch sử nghệ
thuật, nó nên chính xác hơn. được gọi là 'chủ nghĩa nông thôn' trong đó cảnh quan là một khung cảnh cho những người theo
đuổi "quý tộc", mặc dù họ cũng chỉ là một bối cảnh cho các
môn thể thao adrenalin như đạp xe leo núi. 'Chủ nghĩa nông
thôn' ở Anh được thể hiện qua sự phổ biến của sách và các
chương trình như 'Nhật ký quốc gia của một phụ nữ Edward'
(Holden 1977), một cái gì đó của một người nhầm lẫn vì tác giả
của nó cư trú ở ngoại ô Birmingham và sự nổi tiếng của thành
viên National Trust. Sự phổ biến của nó trùng với sự khởi đầu
của sự suy giảm công nghiệp của Vương quốc Anh. Tương tự,
tăng cường thực hành nông nghiệp làm giảm số lượng trang
trại và công nhân nông nghiệp để mà những sở hữu tài sản ở
nông thôn có thể mua được bởi các cư dân đô thị tìm kiếm một
nơi trú ẩn lý tưởng. Cảnh quan nông thôn mới một lần nữa
được coi là một lối thoát yên tĩnh, không phải là nơi dành cho
các ngành công nghiệp nông nghiệp và khai thác. Một ví dụ
điển hình về cách tiếp cận này là cách các lợi ích công nghiệp
và khai thác khoáng sản rộng lớn của Lake District bị bỏ quên
một cách có chủ ý trong việc thúc đẩy một bài thơ nông thôn
hoang dã của 'Lake School' của các nhà thơ (Samuel Taylor
Coleridge, Robert Southy và William Wordsworth) thế kỷ XIX
và ít nhiều bị loại trừ khỏi khu vực được chỉ định là NP vào
năm 1951, và ngày nay, 'tính tự nhiên' của khu vực được thúc
đẩy.


Hình 5 Bảo tàng khai thác mỏ và khai thác mỏ Threlkeld, Cumbria. Nằm gần Keswick ở Lake District, nó là một bảo tàng tư nhân được thành lập vào năm
1995 và mở cửa từ lễ Phục sinh đến tháng Mười. Nó có một bảo tàng nhỏ trong khuôn viên, cùng với một bộ sưu tập các máy móc khai thác mỏ, và cung
cấp một tour du lịch mỏ dưới lòng đất được truy cập thông qua lối vào mỏ nhìn thấy ở giữa bức ảnh

Một số mỏ đá và mỏ có vị trí cảnh quan hơn đã trở thành viện
bảo tàng, chẳng hạn như tại Threlkeld (Hình 5). Quận Lake
cũng là nơi mà năm 1778, Thomas West đã tổ chức các điểm
du lịch của mình vào cuốn sách hướng dẫn đầu tiên của khu
vực và quảng bá các "trạm", thường xuyên với các cấu trúc
được xây dựng nhằm mục đích quan sát tốt nhất cảnh quan
trong khi đọc mô tả văn học. Những trạm này, nơi các đồ tạo
tác trong khi các đặc điểm cụ thể trước đây, chẳng hạn như
hang động hoặc nhà lớn như trường hợp ở Peak District (Hose
2008), là những điểm du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, 'trạm' của
ông không được hoan nghênh trên toàn cầu; vào năm 1799,
một trạm tại Windermere được coi là "quá hoàn chỉnh và nhân
tạo" (Ousby 1990, trang 158). Việc đặt phòng như vậy đã
không ngăn chặn sự phát triển các tính năng tự nhiên như các
điểm du lịch thương mại. Stone Bowder (Hình 6), một tảng đá
cân bằng khổng lồ, đã được biến thành điểm thu hút địa lý đầu
tiên của Joseph Pocklington; vào năm 1807, ông đã dựng lên
một ngôi nhà nhỏ (cho những người hướng dẫn cư trú), một
hòn đá, nhà nguyện nhỏ và một cái thang của Druid để du
khách có thể leo lên đỉnh của hòn đá. Trong việc giảm cảnh
quan thành một loạt các trạm có giải thích rõ ràng, hành vi du
lịch có thể được quan sát gần như bất cứ nơi nào ngày hôm
nay, ví dụ, bãi đỗ xe được quảng cáo tốt nơi họ có thể chụp ảnh
kỹ thuật số, được thiết lập. Ảnh hưởng của họ có thể được nhìn


thấy, có lẽ vô tình bởi nhiều nhà chuyên môn, được nhúng vào
trong diễn giải địa lý ngày nay.

Địa bảo tồn.
Trong phần giới thiệu của một báo cáo về địa chất châu Âu do
IUGS tài trợ, các tác giả đã đưa ra quan điểm mà nó vẫn là sự
thật cho tới một thập thập kỉ sau đó: “Đáng buồn thay, nhiều
nhà địa chất không nhìn ra được vai trò hỗ trợ cơ bản của việc
bảo tồn các điểm địa chất. Vai trò của nó là duy trì nguồn tài
nguyên quan trọng mà cộng đồng chúng ta cần cho nghiên cứu
trong tương lai, cũng như cho giáo dục và đào tạo. Về bản chất,
nó là một nguyên tắc đơn giản, không có các điểm địa chất –
không có khoa học”. (Wimbledon và cộng sự, 2000). Tuy
nhiên, có bằng chứng xuất hiện vào cuối thập kì đầu tiên của
thế kỉ này cho thấy địa bảo tồn cuối cùng cũng được công nhận

điểm sinh học, nơi luôn được nhấn mạnh trong các bức ảnh,
thực sự thúc đẩy việc thu thập và loại bỏ các mẫu vật địa chất.
Tại một số địa chất có ý nghĩa khoa học hơn, cần có một sơ đồ
quan trắc để vật liệu thu thập ít nhất được nhìn thấy và ghi lại
bởi một nhà địa chất trước khi nó được lấy ra ngoài công
trường; theo cách đó, những phát hiện mới có ý nghĩa ít nhất có
thể được công nhận và cung cấp cho một bảo tàng hoặc trường
đại học thích hợp.
Nhiều hóa thạch quan trọng về mặt khoa học chỉ được các nhà
nghiên cứu công nhận sau những nỗ lực của những người thu
gom và chuẩn bị thương mại, nếu được quản lý và quản lý một
cách thích hợp, một dịch vụ có giá trị cho các nhà địa chất học
thuật. Tuy nhiên, việc theo đuổi thương mại các mẫu vật hoàn
hảo có thể dẫn đến việc mất nhiều mẫu vật quan trọng về mặt
khoa học và địa chất, chẳng hạn như tại Birk Knowes
(MacFadyen 2007b) gần Lesmahagow ở Lanarkshire, Scotland,
có nhiều bằng chứng cho thấy rằng thậm chí các địa chất được
bảo vệ ngày càng bị đe dọa bởi các nhà sưu tầm vô đạo đức
(Wimbledon 2006) và các viện bảo tàng dường như không tôn
trọng sự bảo hộ theo luật định ở nơi xuất xứ của một số vụ mua
lại gần đây của họ , như với một số tài liệu Birk Knowes đã kết

Hình 6 Bowder Stone, Cumbria. Hình ảnh này được sửa đổi một chút từ một tấm bưu thiếp được sản xuất trong những năm 1880-1890 của một trong
những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Lake Districts. Nó là một khối đá 1,250 tấn, cao 9 m, rộng 16 m và chu vi 29 m được cân bằng trên bệ. Nó
không phải là một tảng đá của địa phương và có thể được vận chuyển bằng băng từ Scotland trong kỷ băng hà. Tên kỳ lạ của nó xuất phát từ Balder,
con trai của thần Odin Bắc Âu, nhưng không có truyền thuyết nào gắn liền với tảng đá này. Hòn đá và những ngọn đồi xung quanh đã được trao cho
National Trust bởi Princess Louise, con gái của Nữ hoàng Victoria, và anh trai của Vua Edward VII trong ký ức của nhà vua, khi ông qua đời vào
năm 1910.

là một ngành khoa học địa chất nổi bật và những thái độ này
cũng có thể thay đổi, đặc biệt là với sự công nhận tầm quan
trọng của địa chất cho giáo dục phát triển bền vững (Henriques
và cộng sự, 2011).
Trước thế kỉ XX, có rất ít nhu cầu cần thiết để bảo tồn các
nguồn tài nguyên văn hoá ( như kiến trúc và công nghiệp) hoặc
tự nhiên (như chủng loài và môi trường sống). Thật vậy, tất cả
đều đồng ý rằng thế giới và các nguồn tài nguyên của nó là vô
tận và được đặt ở đó cho con người sử dụng bởi một người
sáng tạo nhân từ. Một trong những mục đích trong thế kỉ XIX
cho bộ sưu tập sinh học và địa chất có hệ thống được sắp xếp
ban đầu là để xem thiết kế của Người sáng tạo trong tự nhiên.
Lịch sử tự nhiên, trong đó địa chất là một thành phần, là một
phương tiện để quan sát và đánh giá thiết kế này trong môi
trường tự nhiên của nó. Dần dần, địa chất khoa học

phát triển và giá trị của hóa thạch trong việc
thiết lập mối tương quan địa tầng được thiết
lập. Việc khai thác và bán hoá thạch, khoáng sản cho khách du
lịch và người sưu tầm trở nên phổ biến vào thế kỉ XIX
(Woodward 1907, p. 115) và tới tận ngày nay. Nhiều người thu
gom ban đầu đã khen thưởng về tài chính cho công nhân khai
thác đá và thợ mỏ để lấy mẫu vật địa chất có chất lượng tốt. Tại
nhiều địa điểm cổ điển, việc thu thập thương mại, chuẩn bị và
bán hoá thạch, và khuyến khích thu thập nghiệp dư vẫn là một
phân của danh mục tiếp thị du lịch của họ. Tuy nhiên, số lượng
lớn khách du lịch hiện nay bị thu hút bởi một số trong số này
bởi các kỹ thuật tiếp thị đại chúng hiện đại có thể là một vấn đề
bảo tồn địa chất rất lớn. Một số chiến dịch tiếp thị hiện đại như
các chiến dịch cho “Bờ biển kỷ Jura”, không giống như các địa

thúc tại Bảo tàng Humboldt của Berlin (MacFadyen 2007b).
Các chương trình thông tin và giáo dục, rõ ràng cần một yếu tố
quốc tế, có thể thành công trong việc tư vấn cho các nhà sưu
tập thương mại và nhân viên bảo tàng về tầm quan trọng khoa
học của bối cảnh địa tầng của mẫu vật và ma trận bọc của nó;
một kế hoạch sớm như vậy đã được thành lập trên Đảo Wight
(Anon ND) và một chương trình khác trên 'Bờ biển Jurassic'
(Anon 2004). Tuy nhiên, cộng đồng khoa học cũng có thể làm
tổn hại các điểm địa chất bằng các hoạt động nghiên cứu của
họ, và lấy đá, mặc dù công bố một quy tắc ứng xử 20 tuổi, đã
trở thành một vấn đề cụ thể ngay cả ở SSSIs và trong các công
viên địa chất, chẳng hạn như tại Malvern và Abberley Hills
(quan sát cá nhân), và đã được gọi là 'geovandalism'
(MacFadyen 2007a). Thật vậy, "Nếu chúng ta không thành
công trong việc truyền đạt trách nhiệm đối với việc bảo tồn di
sản Trái Đất của chúng ta tới các nhà khoa học Trái đất, chúng
ta có hy vọng gì để thuyết phục dân số còn lại?" (MacFadyen
2007a, trang 13); nó là một sự thất vọng rằng vấn đề vẫn còn
phổ biến (Wind 2010). Do đó, bảo tồn địa chất đòi hỏi mối
quan hệ hợp tác giữa người thu gom (thương mại và nghiệp dư)
và các nhà nghiên cứu đặc biệt là ở các địa phương cổ điển, địa
vật lý và các di sản thế giới như “Jurassic Coast”. Các mẫu vật
quan trọng về mặt khoa học xâm nhập vào các bảo tàng đã
đăng ký, hóa thạch được thu hồi thay vì bị phá hủy ... Vấn đề
thực sự là đảm bảo hóa thạch được thu thập một cách có trách
nhiệm và ở mức bền vững” (Edmonds et al. 2005, tr. 9). Nó
cũng đòi hỏi sự bảo vệ theo luật định thực sự được thi hành tại
các tòa án (Wimbledon 2006). Các mục tiêu quản lý bền vững
có thể đo lường được yêu cầu để đánh giá mối quan tâm khoa
học về địa chất, tình trạng của chúng và khả năng thu thập. Họ
phải đảm bảo việc duy trì, nếu không tăng cường, giá trị khoa


và những phát hiện quan trọng được báo cáo. Các mục tiêu
khác có thể bao gồm việc điều chỉnh hành vi của những người
địa du lịch thông qua một mã thu thập.
Cách tiếp cận địa du lịch ban đầu cho thấy rằng nó có thể cung
cấp kinh phí và lý do thương mại cho việc bảo tồn địa chất,
sớm thiết lập một yếu tố du lịch bền vững trong điều khoản của
nó. Ở châu Âu, Martini (2000) nghiêng về quan điểm rằng khi
chính phủ miễn cưỡng làm như vậy, nó có thể tài trợ cho bảo
tồn địa chất. Tương tự như vậy, nhiều chủ đất và các công ty
khai thác đá thấy địa bảo tồn như một cuộc tấn công trên lợi
nhuận của họ, nhưng thường là một chi phí cần thiết để hoặc
tiếp tục hoặc đạt được quyền khai thác khoáng sản mới từ cơ
quan chức năng lập kế hoạch ngày càng bảo tồn có đầu óc. Ở
Anh, Đạo luật Nông thôn 1968 đã thúc đẩy du lịch rìa đô thị
thông qua việc thành lập các Công viên Quốc gia để giải trí
không chính thức. Một số trong số này, chẳng hạn như Park
Hall ở Staffordshire, đã được xây dựng trên các mỏ đá cũ;
không ngạc nhiên, sự quan tâm địa chất này thường bị bỏ qua
trong điều khoản diễn giải của họ. Đối với nhiều bên liên quan,
nơi khai thác đá và mỏ đá là những vùng mắt nguy hiểm hoặc
cảnh quan bị hủy hoại được loại bỏ bằng cách phục hồi cho
một số mục đích sử dụng thương mại hoặc giải trí; đất đai được
phê duyệt xã hội là các công trình văn hóa mà nhận thức của họ
là một sự kết hợp của quan sát và giải thích văn hóa (Pepper
1996; Hose 2010b). Cách tiếp cận được xây dựng như vậy đã
củng cố mỏ khoáng sản và mỏ đá sau thế kỷ XX sau quá trình
sử dụng; quá tiện lợi, điều này thường phụ thuộc vào việc đổ
đầy, và đôi khi chất thải đất, rác thải sinh hoạt và công nghiệp.
Bãi chôn lấp là lý do hàng đầu cho sự mất mát của nhiều điều
đặc biệt, làm việc trong đá vôi Devonian, Carboniferous và
Cretaceous và đá núi lửa, mỏ đá cứng. Mặt khác, đá đặc biệt
mềm như đá ở gần bề mặt, cát và sỏi, mỏ đá được phép hoặc
khuyến khích lũ để thay thế vùng đất ngập nước mất từ cuối
thế kỷ XVIII để thoát đất phục vụ nông nghiệp; họ không thể
thay đổi sự mất mát bởi vì tầm quan trọng địa chất của họ
không được đánh giá cao.
Với mục đích của bài viết này, bảo tồn ĐH được định nghĩa là
“Hành động bảo vệ địa chất và địa mạo từ bị tàn phá, suy thoái
hoặc mất mát thông qua việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và
quản lý.” Bảo tồn địa chất mang tính thẩm mỹ, tiện nghi, giá trị
lịch sử và văn hóa. Do đó, du lịch địa chất bền vững phải xem
xét quy mô thu thập nào là bền vững; đối với hóa thạch, quản
lý bền vững “cũng đề cập đến nhiều giá trị được đặt trên, và
tiềm năng sử dụng, nguồn tài nguyên hóa thạch… Quản lý bền
vững tích hợp các cân nhắc về khoa học, môi trường, giáo dục
và xã hội” (Edmonds et al. 2005 , trang 10). Địa bảo tồn là về
việc đảm bảo rằng địa di sản hiện tại được truyền cho các thế
hệ tương lai như một tiềm năng:
• Cơ hội nghiên cứu để thúc đẩy khoa học và công nghiệp.
• Hiểu và theo dõi độ nhạy môi trường
• Hồ sơ môi trường cổ, được bảo quản ở dạng địa hình và trầm
tích.
• Nền tảng đào tạo cho các nhà địa chất, địa mạo học.
• Cơ sở giáo dục chính thức và không chính thức.
• Tài nguyên du lịch.
Nỗ lực đầu tiên của Anh để bảo tồn một điểm địa chất là
vào những năm 1860 khi Cheesewring, một ngọn núi đá nhỏ,

được củng cố để bảo vệ nó khỏi ảnh hưởng của mỏ đá liền kề.
Tuy nhiên, hầu hết các điểm địa chất hoặc địa mạo được bảo
tồn bằng cách duy trì các hệ thống động của chúng theo đó
chúng được phát triển. Việc bảo tồn các địa mạo ven biển và
sông cùng với hang động có lẽ là thách thức nhất, nếu không
được công nhận, khía cạnh của bảo tồn địa chất. Chúng là
những thứ bị đe dọa nhất bởi sự phát triển du lịch chung, hãy
để một mình phát triển du lịch địa chất liên quan đến xây dựng,
ổn định độ dốc và công trình quốc phòng ven biển. Hệ thống
hang động thực sự là điểm thu hút địa chất phổ biến nhất.
Chúng bị đe dọa bởi cả áp lực bên trong và bên ngoài. Áp lực
nội bộ là do thăm dò hang động, sử dụng giải trí và đầu tư khoa
học; tất cả những điều này có thể dẫn đến thiệt hại cho các lối
đi riêng lẻ, trang trí hang động và trầm tích cũng như xáo trộn
faunal. Áp lực bên ngoài bao gồm thay đổi mực nước, thành
phần hóa học và trầm tích do thoát nước, khai thác nước, ô
nhiễm (đặc biệt là từ các nguồn nông nghiệp) và khai thác
khoáng sản.
Geosites có thể được phân loại cho mục đích bảo tồn địa lý
theo nhiều cách, nhưng hữu ích cho địa du lịch trong bối cảnh
của bài báo này là lợi ích địa lý chính của họ (dù khoáng vật
học, cổ sinh vật học, hoặc vật lý) và khả năng tiếp cận trí tuệ và
thể chất (Hose 1997), đặc biệt là từ sau này có một số mối quan
hệ giải thích địa lý- tàu với bảo tồn địa lý. Đây là địa chất dễ
tiếp cận về thể chất và trí tuệ dễ bị đe dọa nhất bởi hành động
của những người địa du lịch. Do khả năng phơi nhiễm và khả
năng chiếu xạ nhân tạo, bảo tồn sinh học có cấu hình công khai
cao hơn nhiều so với bảo tồn địa chất, mặc dù nó là quan trọng
đối với nguyên thủy bởi vì nó là sự đa dạng của đá, trầm tích,
đất và các quá trình địa mạo trực tiếp phụ thuộc vào môi
trường sống và hoa của chúng và các cộng đồng faunal. Quản
lý môi trường sống động đòi hỏi phải hiểu đầy đủ về cảnh quan
vật lý và các quy trình địa mạo của nó. Tương tự như vậy, phát
triển bền vững đòi hỏi phải xem xét sự nhạy cảm của năng
động còn tồn tại và di cư địa hình để thay đổi tự nhiên và sự
can thiệp của loài người. Bảo tồn các địa mạo trên mặt đất, với
trầm tích Đệ tứ và Holocen của chúng, là thách thức do giá trị
kinh tế của chúng (tổng hợp) và các khả năng nông nghiệp
(như làm vườn và lâm nghiệp). Việc bảo tồn địa chất địa chất
đặc biệt là khác biệt do giữ lại quyền lợi của họ từ việc loại bỏ
các mảnh vụn thông qua sự xáo trộn hạn chế do thu thập mẫu
được quản lý tốt, đảm bảo rằng sự xáo trộn bị hạn chế, là một
trong những thách thức của giải thích địa lý .
Các điểm địa chất có thể được phân loại cho mục đích bảo
tồn địa chất theo nhiều cách, nhưng hữu ích cho địa du lịch
trong bối cảnh của bài báo này là lợi ích địa lý chính của họ (dù
khoáng vật học, cổ sinh vật học, hoặc vật lý) và khả năng tiếp
cận trí tuệ và thể chất (Hose 1997), đặc biệt là từ sau này có
một số mối quan hệ giải thích địa chất với bảo tồn địa chất.
Đây là địa chất dễ tiếp cận về thể chất và trí tuệ dễ bị đe dọa
nhất bởi hành động của những người địa du lịch. Do khả năng
phơi nhiễm và khả năng chiếu xạ nhân tạo, bảo tồn sinh học có
cấu hình công khai cao hơn nhiều so với bảo tồn địa chất, mặc
dù nó là quan trọng đối với nguyên thủy bởi vì nó là sự đa dạng
của đá, trầm tích, đất và các quá trình địa mạo trực tiếp phụ
thuộc vào môi trường sống của chúng và các cộng đồng và hệ
động vật. Quản lý môi trường sống động đòi hỏi phải hiểu đầy
đủ về cảnh quan vật lý và các quy trình địa mạo của nó. Tương


tự như vậy, phát triển bền vững đòi hỏi phải xem xét sự nhạy
cảm của sự sống động còn tồn tại và di cư địa hình để thay đổi
tự nhiên và sự can thiệp của loài người. Bảo tồn các địa mạo
trên mặt đất, với trầm tích Đệ tứ và Holocen của chúng, là
thách thức do giá trị kinh tế của chúng (tổng hợp) và các khả
năng nông nghiệp (như làm vườn và lâm nghiệp). Việc bảo tồn
địa chất địa chất địa mạo là khác biệt do giữ lại quyền lợi của
họ từ việc loại bỏ các mảnh vụn thông qua sự xáo trộn hạn chế
do thu thập mẫu được quản lý tốt, đảm bảo rằng sự xáo trộn bị
hạn chế, là một trong những thách thức của giải thích địa lý .
Địa giải thích
Mục đích của bài báo này, địa giải thích được coi là 'Nghệ
thuật hay khoa học xác định và sau đó trao đổi ý nghĩa hay ý
nghĩa của hiện tượng địa chất hoặc địa chất, sự kiện hoặc địa
điểm.” Thông thường, đó là mối quan tâm của con người về
khoa học của một geosite hoặc geomorphosite, chứ không phải
là chính khoa học thuần túy, mà hầu hết thu hút sự chú ý của
mọi người. Do đó, địa lịch sử có thể làm nền hiệu quả cho địa
giải thích (Hose 1997,1998,2005b). Nó thường là một tính
năng dễ nhận thấy của geosite chứ không phải là câu chuyện
địa chất phức tạp của nó mà ban đầu thu hút sự chú ý và quan
tâm của những du khách địa du lịch. Do đó, có được sự quan
tâm và chú ý của một du khách địa du lịch bằng một tài khoản
ban đầu dựa trên mối quan tâm của con người và / hoặc tính
năng hiển nhiên, các tài khoản khoa học và địa tầng khoa học
phức tạp hơn có thể được phân phối với khả năng lớn hơn nếu
không thì được đón nhận. Do đó, việc giải thích địa lý không
phải là “làm cạn kiệt” khoa học mà còn phát triển các phương
tiện để mang thông điệp đến những người địa lý dọc theo một
hành trình đã được phân loại và hiểu được đích đến của sự hiểu
biết và thấu cảm với sự kết hợp giữa văn bản và đồ họa (Hose
2005b). Việc giải thích địa lý không chỉ là sự truyền tải thông
tin thực tế; vai trò quan trọng không kém của nó là tạo mối
quan tâm cho một địa lý và sự đồng cảm cho địa bảo tồn. Địa
du lích, được củng cố bởi địa bảo tồn và phụ thuộc vào việc
cung cấp thông tin địa lý, là một phát triển cuối thế kỷ XX
được xây dựng dựa trên nền tảng sớm nhất của thực hành giáo
dục môi trường tốt nhất được rút ra từ Mỹ và triển khai và phát
triển ở Anh từ những năm 1960 trở đi.
Tuy nhiên, Vương quốc Anh đã có một số nỗ lực sớm nhất
để giải thích và trình bày địa chất cho các đối tượng không phải
là chuyên gia trong thế kỷ XIX. Hai trong số những quan trọng
nhất có lẽ là con đường địa chất đô thị đầu tiên trên thế giới
(Baldwin và Alderson 1996) và nỗ lực đầu tiên của thế giới để
tạo ra các sinh vật hóa thạch đã được cứu sống (Doyle và
Robinson 1993; McCarthy và Gilbert 1994). Trước đây được
thành lập tại một nhà thờ Rochdale vào năm 1881. Nó bao gồm
30 cột đá, mỗi cột được ghi nhãn nhận dạng và một trích dẫn
Kinh thánh, nhưng dường như không có tờ rơi nào được xuất
bản liên quan. Thật không may, hơn một trăm năm, một số trụ
cột đã bị hư hỏng hoặc bị mất. May mắn thay, trong năm 2010,

các kế hoạch đã được đặt trong tay để khôi phục lại đường mòn
bằng cách thay thế các cột bị thiếu và làm sạch một khu vực
nhỏ của những cái ban đầu để làm cho kỳ thi của họ dễ dàng
hơn, hoàn toàn là một dự án bảo tồn địa chất bất thường. Nỗ
lực đầu tiên trên thế giới để minh họa cho cuộc sống thời tiền
sử dựa trên bằng chứng hóa thạch, từ Dorset, là bức tranh sơn
dầu năm 1830 của De la Beche, “cổ vật Duria”, trong đó có
một số bản sao, trong đó có một bản tại Bảo tàng Sedgwick.
Công viên giải trí địa chất đầu tiên trên thế giới, với mục đích
giáo dục đáng khen ngợi, với các động vật tái tạo ba chiều
(Hình 7) và các cây địa chất được dựng chính xác tại Crystal
Palace (Doyle và Robinson 1993). 15 cuộc tái thiết kích thước
cuộc sống được đưa vào hoạt động vào năm 1852 để mở Công
viên Crystal Palace. Chúng bao gồm tái tạo ba loài khủng long
sau đó được biết đến, chỉ từ một vài xương vào thời điểm đó,
đến thế giới khoa học vào những năm 1850, được Benjamin
Waterhouse Hawkins điêu khắc dưới sự hướng dẫn của nhà cổ
sinh vật học nổi tiếng Richard Owen. Mặc dù không chính xác,
thậm chí ngày hôm nay trên quan điểm đầu tiên, nó có thể đánh
giá cao lý do tại sao họ gây ra một cảm giác quốc gia, mặc dù
không giống như thời Victoria, không có tạp chí hay báo chí
nào ca ngợi chủ nghĩa hiện thực đáng sợ của họ! Sau khi khôi
phục 4 triệu bảng, hoàn thành vào năm 2007, công trình xây
dựng bằng bê tông cốt thép và gạch được gia cố bởi Di sản Anh
là cấu trúc kiến trúc loại I.


Hình 7 Crystal Palace, London. Một trong những công trình tái tạo Wealden (Upper Cretaceous) của Hyaeolosaur; cơ thể là bản gốc Waterhouse xây dựng,
nhưng người đứng đầu là một thay thế sợi thủy tinh hiện đại. Toàn bộ sinh vật được mô hình hóa trên mẫu vật từ Tilgate Forest, Sussex, sau đó đã được
chuẩn bị hầu như không được chuẩn bị từ ma trận bọc của nó; nó được trao cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên vào năm 1839 bởi Gideon Mantell, người đã
phát hiện ra nó vào năm 1832 và cũng đã đặt tên nó từ mẫu vật đó

Việc bảo tồn hóa thạch ngoạn mục tại chỗ cũng được phát
triển ở Anh vào cuối thế kỷ XIX. Một 'khu rừng hóa thạch'
được khai quật vào năm 1873 tại căn cứ sau đó của Quận Nam
Yorkshire (Sorby 1875, trang 458) và sau đó được bảo vệ bởi
hai nhà kho nhỏ, tuy nhiên, chúng rơi vào hư hỏng và khu vực
bị phát triển quá mức trước khi được khai quật bởi các nhà
khảo cổ học và sau đó được cải tạo thành một biện pháp bảo vệ
vào cuối những năm 1990 (Cleal và Thomas 1995a, trang 208210). Một khu rừng hóa thạch khác được phát hiện vào năm
1887 tại Glasgow (Cleal và Thomas 1995b, trang 189-191) khi
một mỏ đá cũ được tạo cảnh quan cho một công viên, trong
một ví dụ đầu về sự phục hồi như vậy, để tưởng nhớ Jubilee
của Nữ hoàng Victoria; kế hoạch này cũng được, như trong các
công viên địa chất hiện đại, dự định cung cấp nhiều việc làm
cần thiết cho các nhà đóng tàu cũ. Các tính năng rõ ràng nhất
của trang web là 11 gốc cây hóa thạch, một số trong chúng cao
gần một mét, được bảo tồn ở vị trí mà chúng đã từng lớn lên.
Một thân cây rơi, dài khoảng 8 m, và các nhánh nhỏ và rễ cũng
đã sống sót. Quyết định nhanh chóng được thực hiện để bảo vệ
rừng bằng cách dựng lên một tòa nhà cố định và mở nó cho
công chúng. "Fossil Grove" được khai trương vào ngày 1 tháng
1 năm 1890, và đây là điểm thu hút địa lý mở liên tục dài nhất
của Vương quốc Anh. Hai ví dụ cuối cùng này đã được cập
nhật trước đây về phương pháp tương tự được áp dụng trong
Công viên địa chất Haute-Provence và bảo tàng liên quan tại
Digne.
Bảo tàng địa chất được xây dựng theo mục đích đầu tiên
của Vương quốc Anh mở cửa cho công chúng là Bảo tàng
Rotunda ở Scarborough (Hình 8). Nó được thiết kế bởi William
Smith và được khai trương vào năm 1829. Bảo tàng Khảo sát
Địa chất của Địa chất Kinh tế Địa chất chỉ mở cửa vào năm
1841 ở London. Sau khi di chuyển khác nhau trong các tòa nhà
chuyển đổi, nó di chuyển đến mục đích xây dựng cơ sở và mở

cửa trở lại vào năm 1935. Nó hiển thị một phần phản ánh nội
dung và bảo hiểm của các ấn phẩm địa chất khu vực của Khảo
sát địa chất. Triển lãm đa phương tiện 1973 'Câu chuyện về
Trái đất' là triển lãm thường trực đầu tiên bao quát kiến tạo
mảng. Tuy nhiên, trong những năm 1980, nó đã được thu bởi
Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên liền kề. Năm 1996, hai phòng trưng
bày mới được mở ra, một trong số đó, ‘Restless Earth’, có lẽ là
triển lãm thường trực đầu tiên của Anh với trọng tâm địa mạo.
Vương quốc Anh cũng dẫn đầu trong việc phát triển các ấn
phẩm địa chất dân túy, đặc biệt là những ấn phẩm do Gideon
Mantell sản xuất.
'Hóa thạch của miền Nam Downs' (Mantell 1822) và 'Minh
họa về Địa chất của Sussex' (Mantell 1827) là những khối
lượng thư viện tốn kém được minh họa lớn về thông tin địa
phương. "The Geologyofthe South-Eastof England" của
Mantell năm 1833 là khối lượng bỏ túi đầu tiên của ông và có
thể, bỏ qua chi phí của nó, đã được đưa vào thực địa và bao
gồm thông tin địa lý; ví dụ, bãi biển gần Rottingdean "... chứa
sỏi đá bán mờ, và chanxeđon (SiO2), của một màu xám xanh.
Đây là thu thập của du khách và khi cắt và đánh bóng được sử
dụng cho vòng tay và các mục đích trang trí khác ..." (Mantell
1833, tr. 40–41). Đóng góp lớn nhất của ông cho địa giải thích
địa hiện đại là hướng dẫn thực địa địa chất đầu tiên, 'Chuyến
tham quan địa chất Vòng Đảo Wight và Bờ biển liền kề của
Dorsetshire' năm 1847; thêm 1851 và 1854 (Hình 9) các phiên
bản cho thấy nó được bán như thế nào. Đó là một hướng dẫn
trường minh họa dễ dàng bỏ túi và tương đối rẻ tiền. Lời nói
đầu của ấn bản đầu tiên đã biện minh cho cách tiếp cận của
cuốn sách: “... Địa chất của Đảo nhưng ít được biết đến hoặc
được coi bởi đa số những người thông minh, mỗi mùa đổ hàng
ngàn đến bờ biển, và nhanh chóng đi qua các tuyến đường quen
thuộc, ghé thăm các địa phương đẹp như tranh vẽ ghi trong
nhiều cuốn sổ tay, và rời đi mà không nghi ngờ rằng họ đã đi


du lịch trên một đất nước giàu có với các chiến lợi phẩm của
thiên nhiên... vì lợi ích cao nhất đối với người quan sát được
hướng dẫn. Cư dân tổ chức sự kiện...một mức độ thờ ơ trong
mọi thứ liên quan đến Địa chất của Đảo” (Mantell 1847). Tác
phẩm trước đó của ông (Mantell 1846) "Một ngày của Ramble
trong và xung quanh thị trấn cổ của Lewes' năm 1846 đã thông
qua một cách tiếp cận toàn diện hơn về địa chất, chỉ với 1 trong
11 chương của nó đối phó với địa chất. Ông cũng tiên phong
(Mantell 1849) cuốn sách địa chất của trẻ em với 1849 'Suy
nghĩ về một hòn sỏi' (Hình 10). Việc thành lập Hiệp hội Địa
chất năm 1858 đã giúp phổ biến các chuyến đi thực địa địa
chất, chủ yếu cho các nhà địa chất nghiệp dư, và chúng được
báo cáo trong Kỷ yếu của nó và cũng có một vài tập tóm tắt.
Cho đến những năm 1960, một vài phát triển diễn giải địa
lý khác của Anh được ghi lại. Sau địa chất đầu tiên của đất
nước, tổ Wren's Nest, khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia năm
1956, thách thức quản lý chính là "... nguy hiểm từ việc thu
thập quá mức, và cách tiếp cận đã thay đổi thành một cái nhìn
và nhìn thấy" (Robinson) 1996, trang 211). Một số phiên bản
của hướng dẫn đường mòn của nó đã được bổ sung bởi một
màn hình trong khuôn viên vào năm 1996. Đường mòn địa chất
rừng Mortimer năm 1973 (Lawson 1977) gần Ludlow là đường
mòn địa chất giáo dục nông thôn được thiết lập chủ yếu đầu
tiên.

Hình 8 Bảo tàng Rotunda, Scarborough. Được thiết kế bởi William Smith, 'cha đẻ của địa chất Anh', và khai trương vào năm 1829, đây là tòa nhà được
xây dựng theo mục đích đầu tiên trên thế giới để xây dựng một bảo tàng địa chất. Nó được mở ra 2 năm sau khi nền tảng của "Hội triết học
Scarborough", nằm trong một số dấu vết địa chất kỷ Jura và Cretaceous tốt nhất của nước Anh, cho phép các thành viên thu thập một số lượng lớn hóa
thạch, bao gồm cả động vật có xương sống biển lớn. Các thành viên sớm thảo luận về khả năng của một bảo tàng, và William Smith, gần đây làm việc
như một người quản lý đất đai trên một khu bất động sản gần đó, là một trong những cuộc họp này. Ông trở thành nhà thiết kế và sau đó là quản đốc
công trình của Bảo tàng Scarborough mới; nó đã trở thành 'The Rotunda' vì hình dạng hình trụ đặc biệt của nó. Một tính năng độc đáo của bảo tàng là
các kệ dốc mà Smith sử dụng để trưng bày đá và hóa thạch ở vị trí địa tầng chính xác của chúng.Vào cuối những năm 1980, các trung tâm du lịch địa chất,

Hình 9 Mặt trước của
chuyến tham quan địa chất
của Gideon Mantell, vòng
quanh Đảo Wight và Bờ biển
liền kề của Dorsetshire năm'
1854 (ấn bản thứ ba). Được
xuất bản lần đầu vào năm
1847, đây là nguồn gốc của
hướng dẫn hiện trường địa
chất minh họa nhỏ gọn, hiện
đại

như Trung tâm Đá Quốc gia (Thomas and Hughes 1993) và


Trung tâm Bờ biển Di sản Charmouth (Edmonds 1996), cung
cấp một loạt các hoạt động như đàm phán, dịch vụ nhận dạng
và đi bộ có hướng dẫn viên.

Đồng thời, các bảng diễn giải bắt đầu được dựng lên, và trong
số sớm nhất là hai bản tiếng Anh tại các khu nghỉ dưỡng ven
biển của Hunstanton (Hose 1994b, 1995b) và Scarborough
(Trang 1994). Mảng kỷ niệm, chẳng hạn như đối với người
Silurian ở Ludford Corner gần Ludlow (Hình 11), được đặt vào
cuối những năm 1970 là rất hiếm. Họ nên được sử dụng rộng
rãi hơn để nâng cao nhận thức của công chúng về vai trò quan
trọng mà Anh và châu Âu chơi trong sự phát triển của địa chất
khoa học, và có lẽ sau đó sự bỏ bê của họ sẽ trở thành một vấn
đề; tại Ludford Corner, một băng ghế kỷ niệm cho một cư dân
địa phương là trong vòng một vài năm đặt ngay trước tấm bảng
kỷ niệm quốc tế!

Hình 10 Đĩa 5 từ 'Suy nghĩ về một viên sỏi' của Gideon Mantell. Được
xuất bản vào năm 1849, đây là một sự đầu tiên, nếu không phải là lần đầu
tiên, cố gắng trong một cuốn sách địa chất dân túy cho trẻ em. Tấm cho
thấy viên sỏi được mô tả và giải thích trong cuốn sách, mặc dù người ta sẽ
không bao giờ tìm thấy một viên sỏi của thành phần này và nội dung hoá
thạch trong thế giới thực!

Hình 11 Tấm bảng kỷ niệm tại Ludford Corner, Ludlow, Shropshire. Điều này đã được đặt tại điểm tiếp xúc chính của Ludlow Bone Bed (Upper Silurian)
vào năm 1989, để đánh dấu kỷ niệm 150 năm thành lập hệ thống Silurian, và sau đó bị che khuất bởi một băng ghế kỷ niệm cho một cư dân địa phương
trong vòng vài năm; nó không khó để tưởng tượng làm thế nào hai người có thể được tích hợp tốt hơn bằng cách tái định vị đơn giản băng ghế dự bị tại
địa điểm và có lẽ cho thấy tầm quan trọng của địa chất địa phương và địa phương cụ thể như thế nào, mặc dù tài liệu khoa học và dân túy có sẵn và tương
đối dồi dào , được cộng đồng địa phương đánh giá cao


Công viên địa chất và ý nghĩa đối với ba yếu tố chính
Bởi vì không phải tất cả các geosite quan trọng mang tính
lịch sử hay khoa học của thế giới đều có thể đáp ứng tiêu chí
'giá trị phổ quát nổi bật' theo Công ước Di sản Thế giới được

Trong nhiều công viên địa chất EGN, một số tài khoản
được đưa ra trong quá khứ khai thác và sử dụng đá và khoáng
chất của họ. Họ tiếp tục và phát triển các xu hướng trong giải
thích địa lý do sự bùng nổ di sản công nghiệp của những năm
1970 có kết quả mong muốn tương tự. Công viên địa chất Anh

Hình 12 Tóm tắt bản đồ địa lý. Ngoài việc thành lập Bảo tàng Woodwardiam vào năm 1728, hầu hết các sự kiện địa du lịch lớn (với sự nhấn mạnh không thể
tránh khỏi của Vương quốc Anh) được chỉ định và theo ngữ cảnh trong khung thời gian gần đúng của một số phong trào nghệ thuật quan trọng của châu Âu

UNESCO công nhận năm 1972, một chỉ định thay thế của
UNESCO dường như cần thiết để nhận ra và phát huy tầm
quan trọng của chúng; do đó, các công viên địa chất đã được đề
xuất và định nghĩa địa lý gốc của tác giả Anh và cách tiếp cận
được đưa vào trong tài liệu đề xuất (UNESCO 2000). Điều này
dự tính rằng họ sẽ nhận ra mối quan hệ giữa con người và địa
chất và tiềm năng phát triển kinh tế. Lợi ích chính của chương
trình là tập trung sự chú ý trực tiếp vào bảo tồn địa chất và địa
mạo và vấn đề liên quan của phát triển bền vững. Lý tưởng
nhất, lợi ích địa chất là liên minh đến một số lợi ích khảo cổ,
văn hóa, lịch sử hoặc sinh thái. Trong các công viên địa chất,
việc cung cấp giáo dục là cần thiết để duy trì tư cách thành
viên. Đáng kể cho việc bảo tồn địa chất, việc bán vật liệu địa
chất, dù là địa phương hay nhập khẩu, đều bị cấm trong các
công viên địa chất. UNESCO ủng hộ việc thành lập Công viên
địa chất châu Âu như một mạng lưới nhỏ các trang web châu
Âu có di sản địa chất quan trọng và chiến lược phát triển bền
vững. Vào tháng 6 năm 2000, Mạng lưới Công viên địa chất
châu Âu (EGN) được thành lập khi bốn công dân địa phương
sáng lập đã ký một công ước để chia sẻ thông tin và chuyên
môn. Vào tháng 4 năm 2001, EGN đã ký thỏa thuận hợp tác
với Khoa Khoa học Trái đất của UNESCO để đặt nó dưới sự
bảo trợ của nó. Vào tháng 10 năm 2004, Mạng đã ký tuyên bố
Madonie công nhận EGN là chi nhánh chính thức của Mạng
lưới Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO cho châu Âu.
EGN được đại diện ở mười quốc gia với khoảng 25 công viên
địa chất.

đầu tiên, vào năm 2001, là hang động Marble Arch ở Bắc
Ireland. Người đầu tiên ở Anh, vào năm 2003, là Pennines Bắc.
Công viên địa chất đó đã đưa ra một số xem xét về lịch sử địa
chất và các nhân vật chính liên quan đến khu vực của nó trong
tài liệu của nó. Sự công nhận của các công viên địa chất trong
VQG Brecon Beacons (Fforest Fawr) ở xứ Wales và Tây Bắc
Tây Nguyên ở Scotland, năm 2006 và 2007, tương ứng, cùng
với các công viên địa chất mới (Abberley và Malvern Hills,
English Riviera GeoMon-Anglesey, Lochaber và Shetland) và
các ứng cử viên địa vật lý (Cornwall và xứ Wales) đã tạo ra
chín công dân địa phương Anh EGN, nhưng Abberley và
Malvern Hills đã rút khỏi EGN vào năm 2010.
Đối với mục đích bảo tồn địa lý, tác động của con người
tại địa chất và địa mạo có thể được giảm bằng cách áp dụng
đơn lẻ hoặc kết hợp các biện pháp khác nhau:
• Tập trung các hoạt động ở các địa điểm ‘nồi mật ong’ để
giảm sự xáo trộn và tác động của những người du lịch địa lý
• Lan truyền và hạn chế (đặc biệt là theo mùa để giảm tác
động đa dạng sinh học) các hoạt động về mặt địa lý và thời
gian để làm loãng đi sự xáo trộn và tác động của những người
du lịch địa lý
• Phân tách các hoạt động khác nhau và các loại địa danh
để tạo ra các khu vực tương đối không bị xáo trộn
• Cung cấp giải thích địa lý để tạo điều kiện tự điều chỉnh
và hành vi sửa đổi địa lý.
Chỉ số di sản thế giới chỉ đạt được bởi Giant's Causeway
(1986) và 'Jurassic Coast' (2001), vì vậy địa vật lý hiện đang là


phát triển du lịch địa lý lớn ở Anh, nhưng việc cung cấp địa
danh khác ở cấp địa phương có thể bằng hoặc vượt qua tổng
sản lượng. Công viên địa chất là một sự phát triển tự nhiên của
phương pháp tiếp cận thế kỷ XIX để quảng bá cảnh quan, và,
như trong đường sắt Kendal đến Windermere của Lake District
năm 1847 (Hose 2008), sự phát triển của chúng liên quan đến
sự tái sinh của các nền kinh tế địa phương và khu vực. Vấn đề
bảo tồn địa lý chính là học các bài học từ các khu vực thế kỷ 19
phổ biến, nơi phát triển truy cập minh họa các vấn đề xung
quanh tác động của các số du lịch cao hơn. Trong việc tạo cảnh
quan như vậy quá thể chất và trí tuệ có thể truy cập, có nguy cơ
rằng một cái gì đó của bản chất tinh thần vốn đã mất của họ. Sự
phát triển liên tục của các công viên địa chất sẽ tái kích hoạt
cuộc tranh luận rằng phương pháp tiếp cận ưu tú của Word
xứng đáng với khả năng tiếp cận cảnh quan được tạo ra; nó đã
là trường hợp mà tại nhiều địa điểm được chỉ định, chỉ cho
phép chủ sở hữu, với nghiên cứu cấp cao và thông tin học tập,
được phép truy cập và thu thập, khi trước đây cả hai đều được
phép công khai.

chất khoa học đã khuyến khích các chuyến du ngoạn thực địa
và để hỗ trợ những hướng dẫn này, các hướng dẫn thực địa đã
được công bố. Địa điểm và hoạt động của họ được gắn trong
địa lý hiện đại. Sự thay đổi lớn là bản chất của mối quan hệ mà
những người du lịch địa lý hiện đại thích thú với cảnh quan so
với những người tiền nhiệm lịch sử của họ. Của họ là một trọng
tâm lớn hơn về niềm vui và giải trí hơn là nỗ lực trí tuệ và nhận
thức tinh thần. Tuy nhiên, điều này không loại trừ việc áp dụng
các phương pháp tiếp cận địa lý để giáo dục chúng về ý nghĩa
khoa học và văn hóa trong quá khứ và hiện tại của địa chất.
Lời cảm ơn
Bài đánh giá mang tính xây dựng nhất của bản thảo trước đó
của bài viết này được trọng tài thừa nhận. Bài báo này cũng được
hưởng lợi từ sự tham gia của tác giả tại các hội nghị và trên thực địa
với nhiều đồng nghiệp. Trong khi nó sẽ là cố ý để cố gắng để đặt tên
cho tất cả chúng, thừa nhận là dễ dàng cho các đồng nghiệp trong
GeoConservationUK (GCUK), các địa chất quan trọng khu vực và địa
hình trang web (RIGS) phong trào, và ProGEO.

Tài liệu tham khảo
Kết luận
Công viên địa chất, với tín dụng của các nhóm tiếp thị và
quảng cáo của họ, sẽ, như họ đã làm như vậy, tiếp tục thu hút
khán giả mới và lớn hơn so với trước đây đến địa chất; đến lượt
họ, họ sẽ tạo ra những đòi hỏi và áp lực mới về địa chất, mà
giải pháp sẽ cần phải được tìm thấy từ các chương trình nghiên
cứu. Do đó, sẽ có một cuộc tranh luận đang diễn ra về sự cân
bằng chính xác để tấn công giữa bảo tồn địa lý và khai thác địa
lý; hiện nay, có thể biện minh một cách chính đáng cho một số
địa chất trong các công viên địa chất và di sản thế giới rằng sự
cân bằng là không phù hợp cho du lịch địa lý bền vững. Công
tác nghiên cứu và đánh giá tiếp theo để tạo ra hàng tồn kho địa
lý và cảnh quan là cần thiết để hỗ trợ việc lựa chọn các ứng cử
viên địa chất thích hợp hơn; việc thành lập các công viên địa
chất mới cần được bắt nguồn vững chắc hơn trong địa chất
ngoạn mục và khoa học quan trọng trong ranh giới địa hình rõ
ràng hơn hiện tại. Thông thường, chỉ định công viên địa chất
được trao cho các khu vực đã được bảo vệ bởi luật pháp hoặc
được thúc đẩy bởi các chương trình khác; điều này dường như
lãng phí nỗ lực khi chỉ có rất nhiều địa chất đáng tin cậy cần
một số chỉ định bảo vệ và bảo vệ. Địa chất và địa mạo của hầu
hết các công viên địa chất và Di sản Thế giới yêu cầu sửa đổi
và nghiên cứu mới để khắc phục sự phụ thuộc quá mức vào các
nguồn di sản. Mối quan tâm địa chất thực sự trong hầu hết các
công viên địa chất đòi hỏi sự đánh giá cao hơn và nhấn mạnh
bởi cả người quản lý và khách truy cập.
Công viên địa chất và xúc tiến địa danh di sản thế
giới thường thể hiện sự hiểu biết hạn chế về mức độ phù hợp
của lịch sử, phát triển và triết lý xúc tiến cảnh quan (đó là địa
lý học) và bản địa địa hiện đại; do đó, một niên đại của du lịch
địa chất được trình bày ở đây (Hình 12). Hơn nữa, những bài
học có thể được lượm lặt từ những cân nhắc như vậy cần phải
được áp dụng. Các tiền đề địa phương hiện đại và cách tiếp cận
hiện đại đòi hỏi một sự thay đổi cơ bản về cách nhìn nhận cảnh
quan và sau đó được khai thác cho du lịch. Sự tò mò và giá trị
thẩm mỹ được phát triển trước những giá trị khoa học là động
lực thúc đẩy khách du lịch. Sự gia tăng của thế kỷ 19 của địa

Amrikazemi A (2010) Atlas of geopark and geotourism resources of Iran:
geoheritage of Iran. Geological Survey of Iran, Tehran
Anon (2004) Fossil collecting on the Jurassic Coast. Dorset County
Council, Dorchester
Anon (ND) Guidelines for collecting fossils on the Isle of Wight. Isle of
Wight County Council, Newport
Baird JC (1994) Naked rock and the fear of exposure. In: O'Halloran D,
Green C, Harley M, Stanley M, Knill J (eds) Geological and
landscape conservation. The Geological Society, London, pp 335-336
Baldwin A, Alderson DM (1996) A remarkable survivor: a nineteenth
century geological trail in Rochdale, England. Geological Curator
6(6):227-231
Casey JN, Stephenson AE (1996) Putting geology into tourism—some tips
and practical experience. Geological Society of Australia, 13th
Australian Geological Convention, Canberra, February 1996,
Abstracts 41, p 79
Cavuoto B (2005) “Sustainable development”: an elusive concept. Queen
Mary Law J 5:49-60
Cleal CJ, Thomas BA (1995a) Wadsley fossil forest. In: Cleal CJ, Thomas
BA (eds) Geological conservation review, vol 12: Palae- ozoic
palaeobotany of Great Britain. Chapman and Hall, London,
pp 208-210
Cleal CJ, Thomas BA (1995b) Victoria Park. In: Cleal CJ, Thomas BA
(eds) Geological conservation review, vol 12: Palaeozoic Palaeobotany of Great Britain. Chapman and Hall, London, pp 188-191
De Bastion R (1994) The private sector—threat or opportunity? In:
O'Halloran D, Green C, Harley M, Stanley M, Knill J (eds)
Geological and landscape conservation. The Geological Society,
London, pp 391 -395
Dowling RK (2011) Geotourism’s global growth. Geoheritage 3:1-13
Dowling RK, Newsome D (eds) (2008a) Inaugural Global Geotourism
Conference (Australia 2008) Conference Proceedings. Edith Cowan
University, Perth, Western Australia
Dowling RK, Newsome D (eds) (2008b) Geotourism. Elsevier, London
Dowling RK, Newsome D (2010) The future of geotourism: where to from
here? In: Newsome D, Dowling RK (eds) Geotourism: the tourism of
geology and landscapes. Goodfellow, Oxford, pp 231- 244


Doyle P, Robinson JE (1993) The Victorian geological illustrations of
Crystal Palace Park. Proc Geol Assoc 104(4):181-194
Edmonds RPH (1996) The potential of visitor centres: a case history. In:
Page KN, Keene P, Edmonds RPH, Hose TA (eds) English Nature
Research Reports No. 176—Earth Heritage Site interpreta- tion in
England: a review of principle techniques with case studies. English
Nature, Peterborough, pp 16-23
Edmonds R, Larwood J, Weighell T (2005) Sustainable site-based
management of collecting pressure on palaeontological sites. English
Nature, Peterborough
Frey M (1998) Geologie—Geo-Tourismus—Umweltinbildung: Themen
und Tatigkeistbereiche in Spannungsfeld Okonomie und Nachhaltige
Entwicklung, Terra Nostra, Schriften der Alfred-Wegner Stiftung, 98/
3, 150 Jahre Dt. Geol. Ges.,n 06-09/10/’1998. Programme and
Summary of Meeting Contributions. Berlin Technical University,
Berlin
Frey M-L (2008) Geoparks—a regional European and global policy. In:
Dowling RK, Newsome D (eds) Geotourism. Elsevier, London, pp
95-117
Gordon JE, Barron HF (2011) Scotland’s geodiversity: development of the
basis for a national framework. Scottish Natural Heritage
Commissioned Report No. 417. Scottish Natural Heritage, Edinburgh
Hall CM, Weiler B (1992) What’s special about special interest tourism?
In: Weiler B, Hall CM (eds) Special interest tourism. Belhaven,
London, pp 1-14
Hardy A, Beeton JS, Pearson L (2002) Sustainable tourism: an overview of
the concept and its position in relation to conceptualisations of
tourism. J Sustain Tour 10(6):475-496
Hebron S (2006) The Romantics and the British landscape. British Library,
London
Henriques MH, dos Reis RP, Brilha J, Mota T (2011) Geoconservation as
an emerging geoscience. Geoheritage 3:117-128
Holden E (1977) The Country Diary of an Edwardian Lady. Michael
Joseph, London
Hose TA (1994a) Telling the story of stone—assessing the client base. In:
O'Halloran D, Green C, Harley M, Stanley M, Knill S (eds)
Geological and landscape conservation. Geological Society, London,
pp 451-457
Hose TA (1994b) Rockhounds Welcome!—Assessing the United Kingdom
client base for site-specific geological interpretation. Unpublished
paper delivered to the Visitor Studies Association Annual Conference,
26-30 July 1994, Raleigh, North Carolina, USA
Hose TA (1994c) Interpreting geology at Hunstanton Cliffs SSSI Norfolk: a
summative evaluation (1994). The Buckinghamshire College, High
Wycombe
Hose TA (1995a) Selling the story of Britain's stone. Env Interpret 10
(2):16-17
Hose TA (1995b) Evaluating interpretation at Hunstanton. Earth Heritage
4:20
Hose TA (1996) Geotourism, or can tourists become casual rock hounds?
In: Bennett MR (ed) Geology on your doorstep. The Geological
Society, London, pp 207-228
Hose TA (1997) Geotourism—selling the earth to Europe. In: Marinos PG,
Koukis GC, Tsiamaos GC, Stournass GC (eds) Engineering geology
and the environment. AA Balkema, Rotterdam, pp 2955-2960
Hose TA (1998) Is it any fossicking good? Or behind the signs—a critique
of current geotourism interpretative media. Unpublished paper
delivered to the Tourism in Geological Landscapes Conference
(DoENI/Geological Survey NI/GeoConservation Commission),
Ulster Museum, Belfast
Hose TA (2000) European geotourism—geological interpretation and
geoconservationpromotionfortourists. In: Barretino D, Wimbledon
WP, Gallego E (eds) Geological heritage: its conservation and
management. Instituto Tecnologico Geominero de Espana, Madrid,
pp 127-146

Hose TA (2003) Geotourism in England: a two-region case study analysis.
Unpublished PhD thesis, University of Birmingham, Birmingham
Hose TA (2005a) Geo-tourism—appreciating the deep time of landscapes.
In: Novelli M (ed) Niche tourism: contemporary issues, trends and
cases. Elsevier, London, pp 27-37
Hose TA (2005b) Writ in stone: a critique of geoconservation panels and
publications in Wales and the Welsh borders. In: Coulson MR (ed) Stone in
Wales. Cadw, Cardiff, pp 54-60 Hose TA (2006) Geotourism and
interpretation. In: Dowling R, Newsome D (eds) Geotourism. Elsevier,
London, pp 221-241 Hose TA (2008) Towards a history of geotourism:
definitions, ante- cedents and the future. In: Burek CV, Prosser C (eds) The
history of geoconservation (Special Publication 300). Geological Society,
London, pp 37-60
Hose TA (2010a) Volcanic geotourism in West Coast Scotland. In: ErfurtCooper P, Cooper M (eds) Volcano and geothermal tourism:
sustainable geo-resources for leisure and recreation. Earthscan,
London, pp 259-271
Hose TA (2010b) The significance of aesthetic landscape appreciation to
modern geotourism provision. In: Newsome D, Dowling RK (eds)
Geotourism: the tourism of geology and landscapes. Good- fellow,
Oxford, pp 13-25
Jenkins JM (1992) Fossickers and rockhounds in northern New South
Wales. In: Weiler B, Hall CM (eds) Special interest tourism.
Belhaven, London, pp 129-140
Joyce EB (2006) Geological heritage of Australia: selecting the best for
Geosites and World Heritage, and telling the story for geotourism and
Geoparks. AESC 2006 Extended Abstract Kavecic M, Peljhan M (2010)
Geological heritage as an integral part of natural heritage conservation
through its sustainable use in the Idrija Region (Slovenia). Geoheritage
2:137-154 Komoo I (1997) Conservation geology: a case for the
ecotourism industry of Malaysia. In: Marinos PG, Koukis GC, Tsiambaos
GC, Stournas GC (eds) Engineering geology and the environment.
Balkema, Rotterdam, pp 2969-2973 Komoo I, Deas KM (1993)
Geotourism: an effective approach towards conservation of geological
heritage. Unpublished paper, Badung, Malaysia, Symposium of IndonesiaMalaysia Culture Larwood J, Prosser C (1998) Geotourism, conservation
and tourism. Geol Balacania 28(3-4):97-100
Lawson JD (1977) Mortimer forest geological. Nature Conservancy
Council, London
Leafe R (1998) Conserving our coastal heritage—a conflict resolved. In:
Hooker J (ed) Coastal Defence and Earth Science Conservation.
Proceedings of the Conference on Coastal Defence and Earth Science
Conservation, Portsmouth, 1997. Geological Society, London, pp 1019
MacFadyen C (2007a) When coring 0 geovandalism. Earth Heritage 27:1213
MacFadyen C (2007b) Missing Birk Knowes fossils: SNH calls it a day.
Earth Heritage 27:8-9
MacFadyen C (2008) Coreholes: a widespread problem. Earth Heritage
28:17
Maini JS, Carlisle A (1974) Conservation in Canada: a conspectus—
Publication No. 1340. Department of the Environment/Canadian
Forestry Service, Ottawa
Mantell GA (1822) The fossils of the South Downs. Lupton Relfe, London
Mantell GA (1827) Illustrations of the geology of Sussex. Lupton Relfe,
London
Mantell GA (1833) The geology of the south-east of England. Longman,
London
Mantell GA (1846) A day’s ramble in and around the ancient town of
Lewes. Henry Bohn, London
Mantell GA (1847) Geological excursion round the Isle of Wight and along
the adjacent Coast of Dorsetshire (2nd edn.), Henry G. Bohn, London
Mantell GA (1849) Thoughts on apebble. Benham and Reeve, London Mao
I, Robinson AM, Dowling R (2009) Potential geotourists: an Australian
case study. Leisure Solutions, Turramura, New South Wales


Martini G (1994) The protection of geological heritage and economic
development: the saga of the Digne ammonite slab in Japan. In:
O'Halloran D, Green C, Harley M, Stanley M, Knill J (eds)
Geological and landscape conservation. The Geological Society,
London, pp 383-386
Martini G (2000) Geological heritage and geo-tourism. In: Barretino D,
Wimbledon WP, Gallego E (eds) Geological heritage: its conservation and management. Instituto Tecnologico Geominero de Espana,
Madrid, pp 147-156
McCarthy S, Gilbert M (1994) The Crystal Palace Dinosaurs: the story
oftheworld’s first prehistoric sculptures. CrystalPalaceFoundation,
London
McKirdy A (2000) Environmental geology: reaching out to a wider
audience. Scott J Geol 36:105-109 Mullins E (1985) A love affair with
nature. Phaidon, Oxford Sadry BN (2009) Fundamentals of geotourism:
with emphasis on Iran.
Samt Organization Publishing, Tehran Newsome D, Dowling RK
(eds) (2010) Geotourism: the tourism of geology and landscapes.
Goodfellow, Oxford Newsome D, Moore SA, Dowling R (2002) Natural
area tourism: ecology, impacts and management. Channel View
Publications, Clevedon
Ousby I (1990) The Englishman’s England: taste, travel and the rise of
tourism. Cambridge University Press, Cambridge Page KN (1994)
Information signs for geological and geomorphological sites: basic
principles. In: O'Halloran D, Green C, Harley M, Stanley M, Knill S (eds)
Geological and landscape conservation. Geological Society, London, pp
433-437
Page KN (1998) England's Earth heritage resource—an asset for everyone. In: Hooke J (ed) Coastal defence and Earth science conserva- tion.
The Geological Society, London, pp 196-209 Pepper D (1996) Modern
environmentalism: an introduction. Routledge, London
Read SE (1980) A prime force in the expansion of tourism in the next
decade: special interest travel. In: Hawkins DE, Shafer EL, Rovelstad JM
(eds) Tourism marketing and management issues. George Washington
University Press, Washington, DC Ritvo H (2009) The dawn of green:
Manchester, Thirlemere and modern environmentalism. University of
Chicago Press, Chicago Robinson E (1996) GEOLOGY RESERVE:
Wren’s Nest revised. Geol Today 12(6):211-213
Robinson E (1998) Tourism in geological landscapes. Geol Today 14
(4):151-153
Ruchkys UdeA (2005) Patrimônio Geológico e Geoconservaẹão do
Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Belo Horizonte. Qualiticaẹão
de Doutorado. Instituto de Geociências. Universidade Federal de
Minas Gerais, Brazil
Ruchkys U de A (2007) Patrimônio Geológico e Geoconservaẹão no
Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais: potencial para criaẹão de um
geoparque da UNESCO. Tese de Doutorado—Instituto de
Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais,
Brazil
Silva FR (2007) A paisagem no Quadrilátero Ferrífero, MG: potencial para
o uso turístico da sua geologia e geomorfologia. Dissertaẹão de
Mestrado, Programa de Pós-Graduaẹão, Departamento de GeografiaUFMG, Belo Horizonte
Slomka T, Kicinska-Swiderska A (2004) Geotourism—the basic concepts.
Geoturystyka 1:5-7
Sorby HC (1875) On the remains of a fossil forest in the coal-measures at
Wadesley, near Sheffield. Quart J Geol Soc 31:458-459
Spiteri A (1994) Malta: a model for the conservation of limestone regions.
In: O'Halloran D, Green C, Harley M, Stanley M, Knill J (eds)
Geological and landscape conservation. The Geological Society,
London, pp 205-208
Stueve AM, Cock SD, Drew D (2002) The geotourism study: phase 1
executive summary. National Geographic, Washington, DC
Thomas IA, Hughes K (1993) Reconstructing ancient environments. Teach
Earth Sci 18:17-19

UNESCO (2000) UNESCO Geoparks Programme Feasibility Study,
August 2000. UNESCO, Paris
Weaver DB, Lawton LJ (2007) Twenty years on: the state of contemporary ecotourism research. Tour Manag 28:1168-1179
Wimbledon WAP (2006) Commercial exploitation versus sustainable use.
Earth Heritage 27:7-8
Wimbledon WAP, Ishchenko AA, Gerasimenko NP, Karis LO, Suominen V,
Johansson CE, Freden C (2000) Geosites—an IUGS initiative:
science supported by conservation. In: Barretino D, Wimbledon WP,
Gallego E (eds) Geological heritage: its conservation and management. Instituto Tecnologico Geominero de Espana, Madrid, pp 69- 94
Wind A (2010) Vandals, wha hae wi’ samples fled. Geosci 20(1):5
Woodward HB (1907) The history of the Geological Society of London.
The Geological Society, London
World Tourism Organization (1997) What tourism managers need to know:
a practical guide for the development and application of indicators of
sustainable tourism. World Tourism Organisation, MadridTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×