Tải bản đầy đủ

phiếu chấm điểm hội thi an toan giao thông

BAN TỔ CHỨC HỘI THI
***
…..., ngày …. tháng ….. năm ……..

PHIẾU CHẤM ĐIỂM – PHẦN THI TIỂU PHẨM
Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ
và Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2018
--------------Tên đơn vị:
…………………………………………
…………………………………………

TỔNG ĐIỂM

-----------------------------------------------------------------------------------

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM
ĐIỂM

THANG
THỰC
ĐIỂM
CHẤM
40

1

Phần thi Tiểu phẩm

-

Nội dung kịch bản

10

-

Kỹ thuật biểu diễn

10

-

Dàn dựng, âm nhạc

10

-

Trang phục

5

-

Đạo cụ, cảnh trí

5


2
-

Thang điểm trừ
Qua phút thứ 17
Qua phút thứ 18
Qua phút thứ 19
Qua phút thứ 20
Đội bỏ cuộc
TỔNG ĐIỂM

NHẬN XÉT

-1
-2
-3
Loại
Loại
40

TỔNG ĐIỂM TỐI ĐA: 40 ĐIỂM
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

BAN GIÁM KHẢO
(Ký, ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×