Tải bản đầy đủ

Phiếu chấm điểm an toàn giao thông phần thi xử lý tinh huống

BAN TỔ CHỨC HỘI THI
***
…..., ngày …. tháng ….. năm ……..

PHIẾU CHẤM ĐIỂM – PHẦN THI KIẾN THỨC
Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và Luật Giao thông đường thủy
nội địa năm 2018
--------------TÊN ĐỘI THỨ NHẤT


BỘ ĐỀ

TÊN ĐỘI THỨ HAI

………………………….…………… ………. ………………..…………………
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 1
//
Câu 1

 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 2
//
Câu 2
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 3
//
Câu 3
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 4
//
Câu 4
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 5
//
Câu 5
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 6
//
Câu 6
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 7
//
Câu 7
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 8


//
Câu 8
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 9
//
Câu 9
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 10
//
Câu 10
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 11
//
Câu 11
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 12
//
Câu 12
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 13
//
Câu 13
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 14
//
Câu 14
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 15
//
Câu 15
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 16
//
Câu 16
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 17
//
Câu 17
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 18
//
Câu 18
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 19
//
Câu 19
 Đúng
 Sai
 Đúng  Sai
Câu 20
//
Câu 20
Tổng số
Tổng số
TỔNG ĐIỂM TỐI ĐA: 30 ĐIỂM, MỖI CÂU 1,5 ĐIỂM
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

BAN GIÁM KHẢO
(Ký, ghi rõ họ tên)


BAN TỔ CHỨC HỘI THI
***
…..., ngày …. tháng ….. năm ……..

PHIẾU CHẤM ĐIỂM – PHẦN THI TÌNH HUỐNG
Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ
và Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2018
--------------Tên đơn vị:

TỔNG ĐIỂM

…………………………………………
…………………………………………
TỔNG ĐIỂM TỐI ĐA: 10 ĐIỂM
----------------------------------------------------------------------------------Ý KIẾN NHẬN XÉT
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

BAN GIÁM KHẢO
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………….……….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×